FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006."

Transkript

1 WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu engang. En særlig velkomst til de, der er med ved Pilegårdens Generalforsamling for første gang. 02. FASTELAVN.(2006). Igen i år blev tøndeslagningen ved fastelavn gennemført i Festsalen på Pilegårdsskolen. Pilegårdsskolens pedel samt Tårnby Kommune sender vi en varm tak fordi vi endnu engang fik lov til at låne festsalen. I år deltog 26 børn og 35 voksne. Det repræsenterer 12 parceller. Det var lige før at vi måtte aflyse Fastelavn. Måske er interessen ikke stor nok til at afholde Fastelavn. Hvad mener I??? Vi vil gerne fortsætte med at gennemføre Fastelavn. Men kun fordi vi gør det muligt at hente billetter senere end meddelt i det udsendte materiale, kommer vi op på de 11 parceller som er minimum for at Fastelavns-festen bliver afholdt. Som vi har skrevet i indbydelsen er vores Fastelavn for vores børn og børnebørn og også venners børn er velkomne. Samtidig er det en hyggelig anledning til at tale med andre end lige naboen, og en god anledning i det hele taget til at lære andre i G/F at kende. Og så er det indendørs. Næste år, i 2007, har vi igen fået Festsalen fra kl. 10 om formiddagen. Som tidligere meddelt vil vi i de lige år få festsalen om eftermiddagen, og de ulige år om formiddagen. Således har Skole- og Kulturudvalget fra Tårnby Kommune nu engang bestemt. 03. FINDERUPVEJ. + OTTO BACHES ALLÉ. + NY PARKERING. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) udsendte sin VVM ( Vurdering af Virkning på Miljøet) redegørelse vedr. Otto Baches Allé i april måned Vedtaget endeligt i HUR 1. oktober Af redegørelsen fremgår det at HUR ikke kan se nogen problemer ved at Københavns Kommune iværksætter etablering af Otto Baches Allé. 22 SEP 2005 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune tillæg 1 til lokalplan nr. 278 Baner i Ørestaden. Lokalplantillægget omhandler tilvejebringelse af en vejforbindelse mellem det sydlige Amager og Ørestad, herunder at give adgang til Vestamager Metrostation, samt forbedre adgangen fra den sydlige del af Amager til Øresundsmotorvejen. 1 DEC 2005 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Denne lokalplan skal muliggøre etablering af en moderne bydel med ligelig fordeling af boligarealer og andre byfunktioner, herunder arbejdspladser og servicetilbud. 1

2 Grundejerforeningen PILEGAARDEN har naturligvis kommenteret VVMredegørelsen, Baner i Ørestaden og endelig etableringen af Ørestad Syd. Så bortset for en mængde timer i diskussion i bestyrelsen vedr. udformning af vore ønsker og endelig mange timers arbejde i udfærdigelser af diverse skrivelser samt fremsendelse af diverse skrivelser hvad har vi så reelt fået ud af det : Umiddelbart ikke ret meget : - Vi har fået accept på at Finderupvej bliver lukket op mod Kongelundsvejen. Og at der ikke bliver åbnet mellem Finderupvej og Otto Baches Allé. - Vi har fået at vide at biler dagligt vil benytte Otto Baches Allé, men at der vil blive støjsikret i.h.t. gældende bst. - I såvel Baner i Ørestaden som i Ørestad Syd nævnes det at der er mulighed for at etablere en overkørsel på Otto Baches Allé til et parkeringsanlæg ved Kalvebod Fælled. Men at selve dette parkeringsanlæg skal placeres inde på naturområdets egne arealer. Det er således op til Skovog Naturstyrelsen at etablere et sådant parkeringsareal på Kalvebod Fælled, ved Finderupvej. I vores skr. er der fremhævet adskillige muligheder for placering af en parkeringsplads i området. Men der ønskes ikke en sådan i området i Ørestaden. Hvad bliver så Ørestad Syd?? Hvad er det for en størrelse?? Jeg har fundet følgende information frem om området : Området må rumme en samlet bebyggelse på 1,2 mio. m2 inkl. Etageareal i fælles parkeringshuse. I randområderne langs Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard må der kun opføres erhverv, og i randområderne langs byfælleden, Kalvebod Fælled og Søområdet skal der helt overvejende opføres boliger. Der kan opføres bebyggelse med op til 12 etager. Friarealerne i området under et skal være af størrelsesorden 40% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Der kan tillades etableret op til parkeringspladser under et, og der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal. Ca. 90% af parkeringspladserne skal placeres i parkeringsanlæg/parkeringshuse. Der skal etableres en blå og grøn struktur svarende til den viste på kortbilaget. Også kaldet Skovrum, Parkrum og Kanalrum. Det forventes at Ørestad Syd bliver et byområde, hvor der bor mennesker og at yderligere mennesker har deres arbejde her. I området skal der være 5 højhuse ( 12 etager hver max. 800 m2 grundareal) 11 tårne (12 etager hver max. 10x16 m grundareal) og 9 parkeringshuse. For de som måtte interessere sig yderligere for dette område kan man gå ind på Københavns Kommunes hjemmeside og finde Beslutningsprotokol for Borgerrepræsentationens ordinære møde torsdag den 1. december Ørestad Syd hedder nu Lokalplan nr Skovridder Waage Sørensen er øverste leder inden for Skov- og Naturstyrelsen for Storkøbenhavn. Jeg har været i samtale med ham flere gange, sidst i forrige uge. Han kendte desværre ikke meget til Ørestad Syd og havde endnu ikke læst rapporten. Han ville i hvert fald ikke i første omgang påbegynde nogen skrivelser vedr. etablering af en parkeringsplads inde på Fælledens område. Han mente egentlig at det var fint nok med 2

3 Finderupvej og parkeringspladsen her, dog var han lidt ærgerlig over at så mange pendlere parkerede her. Så umiddelbart skal vi ikke forvente hjælp herfra. Som tidligere nævnt ønsker vi ikke, for enden af Finderupvej, at blive ved med at lægge vejareal til heldagsparkering for pendlere til METRO en, og om aftenen og i weekenderne lægge vejareal til parkering for alle de besøgende, der skal ind på fælleden. Jeg er af den opfattelse at selv om det til tider er en meget belastet Finderupvej med utrolig mange parkerede fremmede biler, så skal vi tåle dette endnu et stykke tid. Nemlig til Otto Baches Allé bliver åbnet. Såfremt Skov- og Naturstyrelsen ikke i forbindelse med denne etablering samtidig ansøger om en ny parkeringsplads med tilkørsel fra Otto Baches Allé, er det min hensigt at kontakte nyhedsmedierne, sandsynligvis avisen 2770, og håber dermed at vi kan få hjælp til at få sat skub i tingene.- Om nødvendigt må vi bede Tårnby Kommune om at iværksætte parkeringstilladelse for max. 3 timer. Måske skal vi tænke på at placere vores biler på selve Finderupvej lidet hensigtsmæssigt. Som en konklusion må det siges at vi forventer en dag at Finderupvej igen bliver en stille villavej, Den trafik der var tiltænkt Finderupvej er nu flyttet nordover, til Otto Baches Allé, men det må erkendes at der kun er en jordvold og om nødvendigt en støjskærm imellem os og den. Vedrørende evt. støjgener, kan jeg kun gentage at vi i bestyrelsen naturligvis vil gøre alt hvad der står i vor magt til at vi får den nødvendige støjafskærmning. I dag ligger der helt entydige beskrivelser af hvor megen støj der er acceptabelt fra en nærliggende vej. Men det skal også siges at det forventes at Otto Baches Allé hver morgen og hver aften i myldretiden vil transportere nogen tusinde køretøjer. Meget koncentreret i de to daglige myldretider. Trafikbelastningen på Otto Baches Allé om 10 år, er beregnet til at være omkring køretøjer pr. hverdagsdøgn. Det skønnes at ca % af, hvad der i dag kører til/fra motorvejen ved Englandsvej, vil flytte til Otto Baches Allé. 04. LOKALPLAN 77. Naturområde Vestamager på Kalvebod Fælled ud for Finderupvej Med oprindelig forventet besøgstal på pr. år. Vor indsigelse i 1994 gik på adgangsvejen og dernæst parkeringsarealerne. Vi frygtede dengang, at der ikke var etableret parkeringspladser nok, og at besøgende derfor ville parkere på Finderupvej. Som tidligere skrevet har vi nu fremsat forslag til at gennemføre etablering af nyt parkeringsareal i forbindelse med ny indgangsport til området, som er blevet afvist. Det er nu nødvendigt at afvente Otto Baches Allé s færdiggørelse, og så se om vi kan lokke Waage Sørensen til at etablere en parkeringsplads inden for hegnet, og med indkørsel fra Otto Baches Allé. 05. SNEKONTRAKT. Igen i år har Tårnby Kommune udsendt en skrivelse til samtlige grundejerforeninger der tilsiger at : -På private fællesveje skal hver grundejer fjerne sneen og bekæmpe glatføre på fortovene samt kørebanen ud til vejens midte. Der er retspraksis for at arbejdet skal være udført kl Husk at det er hver enkelt parcelhusejer der er ansvarlig for sit område, dvs. fortov og vej ud til midt på vejen. Bemærk at vor entreprenør kun skraber det løse sne væk, og altså ikke bekæmper glatføre. Det er vores opgave at bekæmpe glatføret. Husk det nu. - når sneen smelter, skal grundejerne sørge for at holde nedløbsristene frie. - grundejerne skal selv rydde sne ved indgange og overkørsler. 3

4 - af miljøhensyn bør brugen af optøningsmidler begrænses mest muligt. I år har vores entreprenør der udfører snerydningen, haft noget arbejde. Bestyrelsen forventer at indgå en ny snekontrakt, med samme entreprenør til næste vinter, men vi har dog undersøgt om der er andre muligheder. I skrivende stund har vi ikke fået tilbud fra de to andre entreprenører som har lovet at give et tilbud for arbejdet. Vi har samtidig spurgt hvor meget det koster mere, såfremt vi ønsker at der saltes på fortovet. Bestyrelsen har haft nogen klager over udførslen af snearbejdet i år. Vi vil bede ham om fremover at have kosten på traktoren, når han kører på fortovet, for at sikre at al sneen bliver fjernet og der derved forsøge at undgå at der dannes en isbane nedenunder på fliserne, samt at sikre at der altid er mindst en udgang til at krydse fra fortov til fortov ved hvert hjørne. Men husk nu at det er os selv der skal bekæmpe glatføret. Husk også at parkere alle jeres biler inden på egen grund principielt altid, idet vore veje ikke er for brede, men specielt når der er risiko og sandsynlighed for sne. Og specielt når i tager på ferie medens at sneen daler ned herhjemme. En parkeret bil ved fortovet medfører at vor sne-entreprenør ikke får fjernet den løse sne i et område der er 3-4 gange længere end den bil, der holder parkeret. Det går ofte også ud over din nabo. 06. DET GRØNNE OMRÅDE. Det grønne område for enden af Dagebøl Allé er blevet klippet og ryddet op. Vi har undersøgt om kommunen og de nærmeste naboer vil kunne acceptere en anden løsning i stedet for buskene. Det vil de gerne begge parter. Imidlertid finder bestyrelsen at prisen for at få fjernet hækken, lagt fliser og at få etableret et par blomsterkummer var alt for høj. Vi har modtaget et tilbud på kr. Så vi beholder foreløbig vor hæk. Måske klipper vi den helt ned. Måske finder vi på noget andet, i forbindelse med hovedrenovering af vores veje. 07. A. NYE VEJE. Generelt kan det konstateres at overfladebelægningen på vore veje har holdt længe, men nu kan de altså ikke længere. På Pilegårds Allé samt desværre også nu på de øvrige veje, og selvfølgelig også på Finderupvej, vil det være nødvendigt at gøre noget drastisk. Vedr. Finderupvej er den nordlige del nu efterhånden så slem, at det er nødvendigt at kommunen, som er lodsejer på den nordlige del af vejen, gør noget drastisk. I år har de udført en større reparation af deres del af vejen. Men specielt den nordlige del af Finderupvej opstår der hele tiden huller i. Og de er langsomme med at udbedre skaderne. De vil imidlertid ikke gøre noget reelt andet end at reparere huller indtil Finderupvej er lukket og Otto Baches Allé etableret. Lige som os. Snart, sandsynligvis i 2007, det er til næste år, vil det imidlertid være nødvendigt at ofre mange penge på at forny såvel vore veje som vore fortove. Vedr. vores nye veje og fortove skal jeg meddele at det er bestyrelsens hensigt at gennemføre en hovedistandsættelse af alle vore veje og fortove. Der skal nedsættes nye kantsten i beton overalt, samt 2 rækker fliser på fortovene. Mellem fliserne og kantstenen, skal der, som nu, være en asfaltborder. Areal mellem bagkant fliser og skel skal være ensartet. I normal termologi kaldes materialet her for leret vejgrus. Fra kantsten til skel skal der være 2,5 m. Vejene skal have pålagt sort asfalt. Brønde i vejmidte skal hæves. Regnvandsbrønde skal efterses med TV-inspektion. Det bør vi også gøre med vores kloak fra sidste samlebrønd på hver enkelt grund til brønd i vejmidte. Inden vi går i gang skal alle ledningsejere forespørges 4

5 om deres ledningers tilstand, og en evt. udbedring kan foretages inden vi går i gang, således at der er en større sandsynlighed for at undgå opgravninger i de nyetablerede veje og fortove. Vi vil naturligvis i samråd med kommune og rådgivere samt entreprenør foretage den endelige beslutning om udformningen af vore veje. Det er ikke bestyrelsens hensigt at anvende andet end gængse, normalt anvendte materialer. En sådan fuldstændig renovering forventes at koste ca. Kr ,- pr. parcel. I 2005 Kroner. Som det fremgår af vort regnskab har vi nu opsparet ca. Kr ,- pr. parcel. Bestyrelsen vil følge den standardprocedure der forefindes for et sådant arbejde således at det bliver et samlet lån, som Tårnby Kommune kautionerer for, hvorved vi vil opnå de mest favorable vilkår for lånet, der skal etableres som et fælles lån for alle parceller. Det er ikke længere muligt at få pålagt udgiften over vor alm. skatter og afgifter til Tårnby Kommune, altså via ejendomsskatterne. Bestyrelsen kan og vil få Tårnby Kommune til at tildele G/F Pilegården en vejkendelse, således at ethvert medlem i Pilegården bliver pålagt at betale den andel som det i henhold til givne love skal betale. Bestyrelsen vil arbejde for at der betales lige store andele uafhængig af placering og størrelse af parcellen og uafhængig af længden af vejfacade. Tårnby Kommune vil heller ikke opkræve beløbet fra os alle. Det må vi overlade til en bank at gøre, hvilket naturligvis vil koste noget. Bestyrelsen ønsker ikke at blive involveret i denne opkrævning. Bestyrelsen finder at det er så mange penge, det her drejer sig om, hvorfor vi har til hensigt at forsøge at udforme en aftale om denne opgave med en interesseret bank. Parcelhusejere, der måtte ønske dette, kan naturligvis betale udgiften kontant. Hver parcel skal enten have indbetalt sin fulde andel, subsidiært stillet en bankgaranti, inden arbejdet påbegyndes. På Finderupvej for enden forventes det at Tårnby Kommune vil pålægge de 2 sidste parceller ( nr. 95 og nr. 97) ud mod fælleden blive pålagt at deltage i betaling af vor vejistandsættelse, selv om de tilhører en anden Grundejerforening. For at være bedre i stand til at kunne handle alle de forskellige delopgaver der fremkommer i forbindelse med etableringen af nye fortove og veje har bestyrelsen etableret sig med et vejudvalg med Søren Lundgaard som formand for dette udvalg, med 2-3 af grundejerforeningens interesserede og arbejdsdygtige lodsejere til at forme dette udvalg, selvfølgelig under formandens ansvar. Søren Lundegård har imidlertid meddelt mig at han desværre ikke ser sig i stand til at løfte denne opgave, idet han har overordentlig travlt i sin forretning. Derfor skal vi i dag finde en ny formand for vejudvalget som samtidig bliver et nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Søren Lundegaard. Bestyrelsen har allerede et emne, som er interesseret i at påtage sig denne store og væsentlige opgave. Vejudvalgets opgave vil være at forberede arbejdet for istandsættelse af vore fortove og veje, kort sagt skal vejudvalget beskrive omfanget af vejistandsættelsen i form af udarbejdelse af et forslag til vejprojekt, og derefter tilsikre at den udvalgte entreprenør, udfører arbejdet så optimalt som muligt. Sidste år lovede jeg i min beretning at der i år skulle gennemføres endelig afstemning vedr. dette arbejde. Det vil blive gjort i aften. Bestyrelsen anmoder i dag Generalforsamlingen om at stemme for at vi nu påbegynder planlægning og gennemførelse af den hovedvejistandsættelse vi så længe har talt om. Otto Baches Allé forventes færdig i November Vi vil i bestyrelsen gerne i gang med alle forberedelserne snarest således at alt det forberedende arbejde kan være gennemført så betids at den valgte entreprenør forhåbentlig kan udføre arbejdet i løbet af forår eller sommer Senest i forsommeren Da mange af de indledende arbejder også koster penge, såsom f.eks. Tv-inspektion af vort regnvands-afløbs-system, med tilhørende reparation af evt. mangler, er det nødvendigt at denne Generalforsamling giver os lov til at bruge de nødvendige midler for at udføre dette arbejde. Jeg skal anmode om at bestyrelsen af Generalforsamlingen her i aften gives tilladelse til at anvende op til ,- Kr. for det 5

6 indledende arbejde, der her er beskrevet. Der vil blive stemt om dette senere jf. indkaldelse til denne Generalforsamling. Når selve vejarbejdet påbegyndes vil det være vores vejudvalg som skal være kontakten til den eller de forskellige entreprenører som vil blive udpeget til at udføre arbejdet. Planen for vort projekt er at efter alle ledningsejere er blevet hørt og de har renoveret/udskiftet/efterset, deres rør og kabler, indhentes der tilbud fra 2-3 entreprenørfirmaer for det komplette projekt, evt. for et projekt A, B og evt. C, såfremt vi måtte have flere løsningsmodeller. Der vil blive afholdt en ekstraordinær Generalforsamling med det formål alene at beslutte hvilken af de løsninger som vejudvalget og bestyrelsen anbefaler, der skal udføres. Evt. kan denne beslutning gennemføres ved næste almindelige Generalforsamling. Herefter fremsendes hele projektet til Tårnby Kommune, med anmodning om en vejkendelse. Denne vejkendelse skal godkendes af Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen inden den sendes til høring ved hver eneste berørte parcelhusejer. Når alle har haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter vedr. vejene og fortovene, vil Kommunen analysere og vurdere de fremkomne synspunkter, og på baggrund heraf meddele os den endelige vejkendelse. I vejkendelsen vil der også være angivet priser for de totale arbejder, incl. en fordelingsnøgle af udgifterne. Da kommunen er garant for lånet vil de også have lov til at vurdere og endelig godkende den endelige pris for arbejdet. Det vil de fordi de, som sagt, garanterer for lånet i banken. Kommunen vil vi gerne have er garant for det lån vi optager, fordi herved vil udlånsrenten formindskes betydeligt. Når så finansieringen også er afklaret, og vi ved hvor mange der ønsker et lån, og over hvor lang tid vi kan få dette lån, og hvor mange der ønsker at betale kontant, skal arbejdet endelig udliciteres. Når det er afgjort hvem der vinder licitationen underskriver formanden en kontrakt med pågældende entreprenør, eller entreprenører. Såfremt den endelige pris afviger mere end 10% af den prisberegning som er givet os allerede tidligere, vil der blive indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling til godkendelse heraf, inden formanden underskriver kontrakten med den eller de entreprenører, der skal udføre arbejdet. Desværre kan der ofte forekomme diverse forbehold for uforudset arbejde, fra entreprenørens side, som normalt betyder at den endelige pris vil blive højere end angivet. Da kommunen skal godkende enhver regning fra entreprenøren er det mit håb at ekstraregningerne begrænses. Entreprenørens påbegyndelsestidspunkt afventer som allerede nævnt etableringen af Otto Baches Allé samt lukning af Finderupvej ved Kongelundsvejen, samt at hele støjvolden på Finderupvej er etableret incl. beplantning. Jeg skal endvidere anmode om Generalforsamlingens accept på at vi yder vejudvalgets 2 nye medlemmer samme årlige honorar som bestyrelsens honorar. Dvs. 1200,- Kr. om året så længe at vejudvalget er etableret. Vejudvalget starter her ved Generalforsamlingen og deres arbejde forventes at være tilendebragt ved Generalforsamlingen Vi har også fremsendt en skrivelse til Københavns Energi ( nu DONG) m.fl. og meddelt at vi påtænker at gennemføre en hovedistandsættelse af vore veje, hvorfor vi vil anbefale ikke alene belysningsvæsenets, men også andre, der måtte have en anledning, til at færdiggøre diverse kabelarbejder, inden vi påbegynder arbejdet med vore nye veje. Tårnby kommune har meddelt at de snarest imødeser en skrivelse fra os om at vi agter at påbegynde dette arbejde. I denne skrivelse skal vi bede dem om at være os behjælpelige med at sikre at de forskellige nødvendige arbejder der skal udføres på vores veje bliver udført inden vi påbegynder vores nye veje. Tårnby vandværk skal anmodes om at vurdere såvel vandforsyningen, som vandafløbene i grundejerforeningen. Samtidig vil de sørge for at de 6

7 store kloakdæksler til kloakkerne midt i vore veje kan ændres til flydende kloakdæksler. Så der er meget som vejudvalget skal gøre. 07. B. VEJSYN. OFFENTLIG MYNDIGHED. Det skal påpeges at Tårnby Kommune ved den årlige sædvanlige henvendelse har pålagt G/F at udføre diverse arbejder på såvel vej som på fortov. Det er nu så alvorligt at de ud for hvert vejområde i vor grundejerforening enten skriver at vi bør overveje Renovering, eller også står der at vi bør overveje Hovedrenovering. Tårnby Kommune har allerede meddelt G/F Pilegården at de vil meddele os en vejkendelse, såfremt vi måtte ansøge om en sådan. Decideret huller og andre defekter bliver repareret efterhånden som de opdages. Det er ikke billigt, skal jeg hilse og sige. Specielt når man skal have velanbefalet og veletableret firmaer, til at udføre arbejdet. Flere rendestensbrønde er konstateret defekte, og de er blevet udskiftet. Ved at gå ind på Tårnby Kommunes hjemmeside på internettet under veje findes vor Grundejerforening under området der hedder Finderup. Det er her at man skal finde Grundejerforeningen Pilegården, samt de arbejder som Tårnby Kommune beder os om at udføre. 07. C. VEJSYN. Grundejerforeningen. Bestyrelsen gennemførte vejsyn 17 Juli Det var en utrolig positiv tur. De fleste efterlever ånden i den lille erindringsnote som vi udsender, og det er godt at se at den efterleves i så høj grad. Tak for det. Bestyrelsen har i enkelte tilfælde måtte henvende sig direkte personlig til de enkelte lodsejere, og har påtalt de pågældende mangler. Vi skal alle rette os efter de regler der på demokratisk vis er vedtaget i Generalforsamlingsregi, hvilket bestyrelsen er pålagt at sikre. Jeg har nu været formand for vores Grundejerforening i mere end 12 år og før da har jeg været bestyrelsesmedlem i jeg ved ikke hvor mange år. Og jeg har altid følt mig godt behandlet af jer og jeg føler også at jeg har behandlet jer godt og at jeg har gjort et pænt stykke arbejde i de hverv jeg har haft. Desværre er der nu nogen lodsejere i vor Grundejerforening der følger sig personlig forfulgt af formanden, specielt når der gennemføres vejsyn. Derfor bliver min familie personligt overfuset og chikaneret. Uden at kunne forsvare sig, fordi de ved ikke hvad sagen drejer sig om. Det er simpelthen uacceptabelt. Det er for dårligt simpelthen. Jeg føler det er lidt trist at man ikke kan overholde de demokratiske metodikker som gælder for normale Grundejerforeninger som vores. Jeg skal henstille til de få, der endnu ikke har forstået det, at i Grundejerforeningen Pilegården, der taler man pænt til hverandre, og opfører sig anstændigt, og accepterer at grundejerforeningens bestyrelse har en opgave, som de på demokratisk vis, ved en Generalforsamling, er blevet valgt til at udføre. Lad mig slutte med at citere hvad der står skrevet i 11 i vore love : Er et medlem utilfreds med den af bestyrelsens trufne ordning, kan medlemmet forlange sagen forelagt for den første ordinære generalforsamling, der endelig afgør sagen, men indtil dennes beslutning, må bestyrelsens krav følges. Tårnby Kommune er vejmyndighed for alle kommuneveje og private fællesveje i kommunen. Vejmyndigheden kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes 7

8 inden for en fastsat tidsfrist kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning. Dette medfører at fortovet ikke må beplantes, hverken med græs eller andre planter. Senest når der skal renoveres veje og fortove skal alle hække være klippet ind, således at intet rager ud over skelgrænsen. Det har i år været nødvendigt, for første gang i rigtig mange år, at anmode Tårnby Kommune som vejmyndighed at skride ind overfor en parcelhusejer, der mente at han ikke skulle udskifte de fliser der var knækket i forbindelse med byggeri på sin grund. I den forbindelse skal det erindres at hver enkelt parcelhusejer er ansvarlig for sit stykke vej og fortov ud til midten af vejen. Det betyder at såfremt man ikke kan få den person der har knækket fliserne til at udskifte disse, skal parcelhusejeren selv lade dette arbejde udføre for egen regning. 08. RENDESTENSBRØNDE. Bestyrelsen har her i februar 2004 fået renset rendestensbrønde såvel som fortovsbrønde over alt i G/F. Samme entreprenør har accepteret og anbefalet at der kun gennemføres rensning hvert andet år, og har givet et acceptabelt tilbud for udførsel af arbejdet her i De vil blive renset igen i løbet af G/F PILEVANG. Formand for G/F Pilevang : Egon Jørgensen og jeg havde et kort møde her i februar måned. G/F Pilevang er den G/F der støder op til Pilegård Allé overfor vores egen G/F. Altså umiddelbart syd for os. Han meddelte mig at nu var der også interesse i hans grundejerforening for at etablere stilleveje. Som bekendt har vi for længst vedtaget at vi i Pilegården gerne vil have stille veje, men vi har ikke kunnet få det gennemført fordi Tårnby Kommune hidtil har sagt, at der skal være en fælles løsning i området. Dvs. at alle vi 5 grundejerforeninger skal være enige. G/F Pilevang vil i år stemme om stilleveje. Bliver det vedtaget vil de meddele os nærmere vedr. Kommunens holdning. Og rent timingmæssigt er det jo fint at vi kan få det med i vores vejrenovering, såfremt stillevejsprojektet ellers bliver gennemført. 10. SAMMENSLUTNINGEN AF GRUNDEJER- OG PARCEL- FORENINGER I TÅRNBY KOMMUNE. Sammenslutningen har fået en ny Formand : Egon Jørgensen fra G/F Pilevang umiddelbart syd for os.. Vedr. selve Sammenslutningen blev vores forslag afvist sidste år fordi det helt klart var sammenslutningens dirigent holdning at vores forslag til sammenslutningen var en ændring af lovene og at dette skulle fremgå af det fremsendte materiale. Vi vil derfor gentage vore forslag i år. Ole Kvist har lovet at gøre dette arbejde idet han har en meget skarp pen. Vi vil endvidere foreslå at der skal føres protokol over bestyrelsens afgørelser i sammenslutningen og at denne protokol fremvises ved delegeretmøde. Bestyrelsen har nu alligevel besluttet at vi forbliver medlemmer af sammenslutningen i hvert fald indtil at vi er helt på plads med Otto Baches Allé og Finderupvej. 11. HØNSEHOLD. Jeg skal blot her erindre om at der er kommet helt nye meget restriktive krav til hønsehold, også selv om man kun har en enkelt hane eller høne, på grund af fugleinfluenzaen. 8

9 12. KLAGE OVER ANVENDELSE AF PARCELHUSGRUND SOM SKROTPLADS. Denne sag er nu afsluttet. Det betyder at pågældende lodsejer har fået besked om at der maksimalt må være 5 uindregistrerede biler på hans grund. Hvilket jeg er overbevist om at pågældende lodsejeren overholder. Men det er tilladt for naboer at kontrollere. Og denne regel gælder selvfølgelig os alle. HERVED AFSLUTTES FORMANDENS BERETNING. WILLIAM LERCHE FORMAND FOR GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDEN 9

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen.

Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Indledning: Endnu en gang velkommen til Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyens generalforsamling.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Skriftlig beretning 2014-15

Skriftlig beretning 2014-15 Skriftlig beretning 2014-15 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15- årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere