FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006."

Transkript

1 WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu engang. En særlig velkomst til de, der er med ved Pilegårdens Generalforsamling for første gang. 02. FASTELAVN.(2006). Igen i år blev tøndeslagningen ved fastelavn gennemført i Festsalen på Pilegårdsskolen. Pilegårdsskolens pedel samt Tårnby Kommune sender vi en varm tak fordi vi endnu engang fik lov til at låne festsalen. I år deltog 26 børn og 35 voksne. Det repræsenterer 12 parceller. Det var lige før at vi måtte aflyse Fastelavn. Måske er interessen ikke stor nok til at afholde Fastelavn. Hvad mener I??? Vi vil gerne fortsætte med at gennemføre Fastelavn. Men kun fordi vi gør det muligt at hente billetter senere end meddelt i det udsendte materiale, kommer vi op på de 11 parceller som er minimum for at Fastelavns-festen bliver afholdt. Som vi har skrevet i indbydelsen er vores Fastelavn for vores børn og børnebørn og også venners børn er velkomne. Samtidig er det en hyggelig anledning til at tale med andre end lige naboen, og en god anledning i det hele taget til at lære andre i G/F at kende. Og så er det indendørs. Næste år, i 2007, har vi igen fået Festsalen fra kl. 10 om formiddagen. Som tidligere meddelt vil vi i de lige år få festsalen om eftermiddagen, og de ulige år om formiddagen. Således har Skole- og Kulturudvalget fra Tårnby Kommune nu engang bestemt. 03. FINDERUPVEJ. + OTTO BACHES ALLÉ. + NY PARKERING. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) udsendte sin VVM ( Vurdering af Virkning på Miljøet) redegørelse vedr. Otto Baches Allé i april måned Vedtaget endeligt i HUR 1. oktober Af redegørelsen fremgår det at HUR ikke kan se nogen problemer ved at Københavns Kommune iværksætter etablering af Otto Baches Allé. 22 SEP 2005 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune tillæg 1 til lokalplan nr. 278 Baner i Ørestaden. Lokalplantillægget omhandler tilvejebringelse af en vejforbindelse mellem det sydlige Amager og Ørestad, herunder at give adgang til Vestamager Metrostation, samt forbedre adgangen fra den sydlige del af Amager til Øresundsmotorvejen. 1 DEC 2005 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Denne lokalplan skal muliggøre etablering af en moderne bydel med ligelig fordeling af boligarealer og andre byfunktioner, herunder arbejdspladser og servicetilbud. 1

2 Grundejerforeningen PILEGAARDEN har naturligvis kommenteret VVMredegørelsen, Baner i Ørestaden og endelig etableringen af Ørestad Syd. Så bortset for en mængde timer i diskussion i bestyrelsen vedr. udformning af vore ønsker og endelig mange timers arbejde i udfærdigelser af diverse skrivelser samt fremsendelse af diverse skrivelser hvad har vi så reelt fået ud af det : Umiddelbart ikke ret meget : - Vi har fået accept på at Finderupvej bliver lukket op mod Kongelundsvejen. Og at der ikke bliver åbnet mellem Finderupvej og Otto Baches Allé. - Vi har fået at vide at biler dagligt vil benytte Otto Baches Allé, men at der vil blive støjsikret i.h.t. gældende bst. - I såvel Baner i Ørestaden som i Ørestad Syd nævnes det at der er mulighed for at etablere en overkørsel på Otto Baches Allé til et parkeringsanlæg ved Kalvebod Fælled. Men at selve dette parkeringsanlæg skal placeres inde på naturområdets egne arealer. Det er således op til Skovog Naturstyrelsen at etablere et sådant parkeringsareal på Kalvebod Fælled, ved Finderupvej. I vores skr. er der fremhævet adskillige muligheder for placering af en parkeringsplads i området. Men der ønskes ikke en sådan i området i Ørestaden. Hvad bliver så Ørestad Syd?? Hvad er det for en størrelse?? Jeg har fundet følgende information frem om området : Området må rumme en samlet bebyggelse på 1,2 mio. m2 inkl. Etageareal i fælles parkeringshuse. I randområderne langs Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard må der kun opføres erhverv, og i randområderne langs byfælleden, Kalvebod Fælled og Søområdet skal der helt overvejende opføres boliger. Der kan opføres bebyggelse med op til 12 etager. Friarealerne i området under et skal være af størrelsesorden 40% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Der kan tillades etableret op til parkeringspladser under et, og der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal. Ca. 90% af parkeringspladserne skal placeres i parkeringsanlæg/parkeringshuse. Der skal etableres en blå og grøn struktur svarende til den viste på kortbilaget. Også kaldet Skovrum, Parkrum og Kanalrum. Det forventes at Ørestad Syd bliver et byområde, hvor der bor mennesker og at yderligere mennesker har deres arbejde her. I området skal der være 5 højhuse ( 12 etager hver max. 800 m2 grundareal) 11 tårne (12 etager hver max. 10x16 m grundareal) og 9 parkeringshuse. For de som måtte interessere sig yderligere for dette område kan man gå ind på Københavns Kommunes hjemmeside og finde Beslutningsprotokol for Borgerrepræsentationens ordinære møde torsdag den 1. december Ørestad Syd hedder nu Lokalplan nr Skovridder Waage Sørensen er øverste leder inden for Skov- og Naturstyrelsen for Storkøbenhavn. Jeg har været i samtale med ham flere gange, sidst i forrige uge. Han kendte desværre ikke meget til Ørestad Syd og havde endnu ikke læst rapporten. Han ville i hvert fald ikke i første omgang påbegynde nogen skrivelser vedr. etablering af en parkeringsplads inde på Fælledens område. Han mente egentlig at det var fint nok med 2

3 Finderupvej og parkeringspladsen her, dog var han lidt ærgerlig over at så mange pendlere parkerede her. Så umiddelbart skal vi ikke forvente hjælp herfra. Som tidligere nævnt ønsker vi ikke, for enden af Finderupvej, at blive ved med at lægge vejareal til heldagsparkering for pendlere til METRO en, og om aftenen og i weekenderne lægge vejareal til parkering for alle de besøgende, der skal ind på fælleden. Jeg er af den opfattelse at selv om det til tider er en meget belastet Finderupvej med utrolig mange parkerede fremmede biler, så skal vi tåle dette endnu et stykke tid. Nemlig til Otto Baches Allé bliver åbnet. Såfremt Skov- og Naturstyrelsen ikke i forbindelse med denne etablering samtidig ansøger om en ny parkeringsplads med tilkørsel fra Otto Baches Allé, er det min hensigt at kontakte nyhedsmedierne, sandsynligvis avisen 2770, og håber dermed at vi kan få hjælp til at få sat skub i tingene.- Om nødvendigt må vi bede Tårnby Kommune om at iværksætte parkeringstilladelse for max. 3 timer. Måske skal vi tænke på at placere vores biler på selve Finderupvej lidet hensigtsmæssigt. Som en konklusion må det siges at vi forventer en dag at Finderupvej igen bliver en stille villavej, Den trafik der var tiltænkt Finderupvej er nu flyttet nordover, til Otto Baches Allé, men det må erkendes at der kun er en jordvold og om nødvendigt en støjskærm imellem os og den. Vedrørende evt. støjgener, kan jeg kun gentage at vi i bestyrelsen naturligvis vil gøre alt hvad der står i vor magt til at vi får den nødvendige støjafskærmning. I dag ligger der helt entydige beskrivelser af hvor megen støj der er acceptabelt fra en nærliggende vej. Men det skal også siges at det forventes at Otto Baches Allé hver morgen og hver aften i myldretiden vil transportere nogen tusinde køretøjer. Meget koncentreret i de to daglige myldretider. Trafikbelastningen på Otto Baches Allé om 10 år, er beregnet til at være omkring køretøjer pr. hverdagsdøgn. Det skønnes at ca % af, hvad der i dag kører til/fra motorvejen ved Englandsvej, vil flytte til Otto Baches Allé. 04. LOKALPLAN 77. Naturområde Vestamager på Kalvebod Fælled ud for Finderupvej Med oprindelig forventet besøgstal på pr. år. Vor indsigelse i 1994 gik på adgangsvejen og dernæst parkeringsarealerne. Vi frygtede dengang, at der ikke var etableret parkeringspladser nok, og at besøgende derfor ville parkere på Finderupvej. Som tidligere skrevet har vi nu fremsat forslag til at gennemføre etablering af nyt parkeringsareal i forbindelse med ny indgangsport til området, som er blevet afvist. Det er nu nødvendigt at afvente Otto Baches Allé s færdiggørelse, og så se om vi kan lokke Waage Sørensen til at etablere en parkeringsplads inden for hegnet, og med indkørsel fra Otto Baches Allé. 05. SNEKONTRAKT. Igen i år har Tårnby Kommune udsendt en skrivelse til samtlige grundejerforeninger der tilsiger at : -På private fællesveje skal hver grundejer fjerne sneen og bekæmpe glatføre på fortovene samt kørebanen ud til vejens midte. Der er retspraksis for at arbejdet skal være udført kl Husk at det er hver enkelt parcelhusejer der er ansvarlig for sit område, dvs. fortov og vej ud til midt på vejen. Bemærk at vor entreprenør kun skraber det løse sne væk, og altså ikke bekæmper glatføre. Det er vores opgave at bekæmpe glatføret. Husk det nu. - når sneen smelter, skal grundejerne sørge for at holde nedløbsristene frie. - grundejerne skal selv rydde sne ved indgange og overkørsler. 3

4 - af miljøhensyn bør brugen af optøningsmidler begrænses mest muligt. I år har vores entreprenør der udfører snerydningen, haft noget arbejde. Bestyrelsen forventer at indgå en ny snekontrakt, med samme entreprenør til næste vinter, men vi har dog undersøgt om der er andre muligheder. I skrivende stund har vi ikke fået tilbud fra de to andre entreprenører som har lovet at give et tilbud for arbejdet. Vi har samtidig spurgt hvor meget det koster mere, såfremt vi ønsker at der saltes på fortovet. Bestyrelsen har haft nogen klager over udførslen af snearbejdet i år. Vi vil bede ham om fremover at have kosten på traktoren, når han kører på fortovet, for at sikre at al sneen bliver fjernet og der derved forsøge at undgå at der dannes en isbane nedenunder på fliserne, samt at sikre at der altid er mindst en udgang til at krydse fra fortov til fortov ved hvert hjørne. Men husk nu at det er os selv der skal bekæmpe glatføret. Husk også at parkere alle jeres biler inden på egen grund principielt altid, idet vore veje ikke er for brede, men specielt når der er risiko og sandsynlighed for sne. Og specielt når i tager på ferie medens at sneen daler ned herhjemme. En parkeret bil ved fortovet medfører at vor sne-entreprenør ikke får fjernet den løse sne i et område der er 3-4 gange længere end den bil, der holder parkeret. Det går ofte også ud over din nabo. 06. DET GRØNNE OMRÅDE. Det grønne område for enden af Dagebøl Allé er blevet klippet og ryddet op. Vi har undersøgt om kommunen og de nærmeste naboer vil kunne acceptere en anden løsning i stedet for buskene. Det vil de gerne begge parter. Imidlertid finder bestyrelsen at prisen for at få fjernet hækken, lagt fliser og at få etableret et par blomsterkummer var alt for høj. Vi har modtaget et tilbud på kr. Så vi beholder foreløbig vor hæk. Måske klipper vi den helt ned. Måske finder vi på noget andet, i forbindelse med hovedrenovering af vores veje. 07. A. NYE VEJE. Generelt kan det konstateres at overfladebelægningen på vore veje har holdt længe, men nu kan de altså ikke længere. På Pilegårds Allé samt desværre også nu på de øvrige veje, og selvfølgelig også på Finderupvej, vil det være nødvendigt at gøre noget drastisk. Vedr. Finderupvej er den nordlige del nu efterhånden så slem, at det er nødvendigt at kommunen, som er lodsejer på den nordlige del af vejen, gør noget drastisk. I år har de udført en større reparation af deres del af vejen. Men specielt den nordlige del af Finderupvej opstår der hele tiden huller i. Og de er langsomme med at udbedre skaderne. De vil imidlertid ikke gøre noget reelt andet end at reparere huller indtil Finderupvej er lukket og Otto Baches Allé etableret. Lige som os. Snart, sandsynligvis i 2007, det er til næste år, vil det imidlertid være nødvendigt at ofre mange penge på at forny såvel vore veje som vore fortove. Vedr. vores nye veje og fortove skal jeg meddele at det er bestyrelsens hensigt at gennemføre en hovedistandsættelse af alle vore veje og fortove. Der skal nedsættes nye kantsten i beton overalt, samt 2 rækker fliser på fortovene. Mellem fliserne og kantstenen, skal der, som nu, være en asfaltborder. Areal mellem bagkant fliser og skel skal være ensartet. I normal termologi kaldes materialet her for leret vejgrus. Fra kantsten til skel skal der være 2,5 m. Vejene skal have pålagt sort asfalt. Brønde i vejmidte skal hæves. Regnvandsbrønde skal efterses med TV-inspektion. Det bør vi også gøre med vores kloak fra sidste samlebrønd på hver enkelt grund til brønd i vejmidte. Inden vi går i gang skal alle ledningsejere forespørges 4

5 om deres ledningers tilstand, og en evt. udbedring kan foretages inden vi går i gang, således at der er en større sandsynlighed for at undgå opgravninger i de nyetablerede veje og fortove. Vi vil naturligvis i samråd med kommune og rådgivere samt entreprenør foretage den endelige beslutning om udformningen af vore veje. Det er ikke bestyrelsens hensigt at anvende andet end gængse, normalt anvendte materialer. En sådan fuldstændig renovering forventes at koste ca. Kr ,- pr. parcel. I 2005 Kroner. Som det fremgår af vort regnskab har vi nu opsparet ca. Kr ,- pr. parcel. Bestyrelsen vil følge den standardprocedure der forefindes for et sådant arbejde således at det bliver et samlet lån, som Tårnby Kommune kautionerer for, hvorved vi vil opnå de mest favorable vilkår for lånet, der skal etableres som et fælles lån for alle parceller. Det er ikke længere muligt at få pålagt udgiften over vor alm. skatter og afgifter til Tårnby Kommune, altså via ejendomsskatterne. Bestyrelsen kan og vil få Tårnby Kommune til at tildele G/F Pilegården en vejkendelse, således at ethvert medlem i Pilegården bliver pålagt at betale den andel som det i henhold til givne love skal betale. Bestyrelsen vil arbejde for at der betales lige store andele uafhængig af placering og størrelse af parcellen og uafhængig af længden af vejfacade. Tårnby Kommune vil heller ikke opkræve beløbet fra os alle. Det må vi overlade til en bank at gøre, hvilket naturligvis vil koste noget. Bestyrelsen ønsker ikke at blive involveret i denne opkrævning. Bestyrelsen finder at det er så mange penge, det her drejer sig om, hvorfor vi har til hensigt at forsøge at udforme en aftale om denne opgave med en interesseret bank. Parcelhusejere, der måtte ønske dette, kan naturligvis betale udgiften kontant. Hver parcel skal enten have indbetalt sin fulde andel, subsidiært stillet en bankgaranti, inden arbejdet påbegyndes. På Finderupvej for enden forventes det at Tårnby Kommune vil pålægge de 2 sidste parceller ( nr. 95 og nr. 97) ud mod fælleden blive pålagt at deltage i betaling af vor vejistandsættelse, selv om de tilhører en anden Grundejerforening. For at være bedre i stand til at kunne handle alle de forskellige delopgaver der fremkommer i forbindelse med etableringen af nye fortove og veje har bestyrelsen etableret sig med et vejudvalg med Søren Lundgaard som formand for dette udvalg, med 2-3 af grundejerforeningens interesserede og arbejdsdygtige lodsejere til at forme dette udvalg, selvfølgelig under formandens ansvar. Søren Lundegård har imidlertid meddelt mig at han desværre ikke ser sig i stand til at løfte denne opgave, idet han har overordentlig travlt i sin forretning. Derfor skal vi i dag finde en ny formand for vejudvalget som samtidig bliver et nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Søren Lundegaard. Bestyrelsen har allerede et emne, som er interesseret i at påtage sig denne store og væsentlige opgave. Vejudvalgets opgave vil være at forberede arbejdet for istandsættelse af vore fortove og veje, kort sagt skal vejudvalget beskrive omfanget af vejistandsættelsen i form af udarbejdelse af et forslag til vejprojekt, og derefter tilsikre at den udvalgte entreprenør, udfører arbejdet så optimalt som muligt. Sidste år lovede jeg i min beretning at der i år skulle gennemføres endelig afstemning vedr. dette arbejde. Det vil blive gjort i aften. Bestyrelsen anmoder i dag Generalforsamlingen om at stemme for at vi nu påbegynder planlægning og gennemførelse af den hovedvejistandsættelse vi så længe har talt om. Otto Baches Allé forventes færdig i November Vi vil i bestyrelsen gerne i gang med alle forberedelserne snarest således at alt det forberedende arbejde kan være gennemført så betids at den valgte entreprenør forhåbentlig kan udføre arbejdet i løbet af forår eller sommer Senest i forsommeren Da mange af de indledende arbejder også koster penge, såsom f.eks. Tv-inspektion af vort regnvands-afløbs-system, med tilhørende reparation af evt. mangler, er det nødvendigt at denne Generalforsamling giver os lov til at bruge de nødvendige midler for at udføre dette arbejde. Jeg skal anmode om at bestyrelsen af Generalforsamlingen her i aften gives tilladelse til at anvende op til ,- Kr. for det 5

6 indledende arbejde, der her er beskrevet. Der vil blive stemt om dette senere jf. indkaldelse til denne Generalforsamling. Når selve vejarbejdet påbegyndes vil det være vores vejudvalg som skal være kontakten til den eller de forskellige entreprenører som vil blive udpeget til at udføre arbejdet. Planen for vort projekt er at efter alle ledningsejere er blevet hørt og de har renoveret/udskiftet/efterset, deres rør og kabler, indhentes der tilbud fra 2-3 entreprenørfirmaer for det komplette projekt, evt. for et projekt A, B og evt. C, såfremt vi måtte have flere løsningsmodeller. Der vil blive afholdt en ekstraordinær Generalforsamling med det formål alene at beslutte hvilken af de løsninger som vejudvalget og bestyrelsen anbefaler, der skal udføres. Evt. kan denne beslutning gennemføres ved næste almindelige Generalforsamling. Herefter fremsendes hele projektet til Tårnby Kommune, med anmodning om en vejkendelse. Denne vejkendelse skal godkendes af Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen inden den sendes til høring ved hver eneste berørte parcelhusejer. Når alle har haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter vedr. vejene og fortovene, vil Kommunen analysere og vurdere de fremkomne synspunkter, og på baggrund heraf meddele os den endelige vejkendelse. I vejkendelsen vil der også være angivet priser for de totale arbejder, incl. en fordelingsnøgle af udgifterne. Da kommunen er garant for lånet vil de også have lov til at vurdere og endelig godkende den endelige pris for arbejdet. Det vil de fordi de, som sagt, garanterer for lånet i banken. Kommunen vil vi gerne have er garant for det lån vi optager, fordi herved vil udlånsrenten formindskes betydeligt. Når så finansieringen også er afklaret, og vi ved hvor mange der ønsker et lån, og over hvor lang tid vi kan få dette lån, og hvor mange der ønsker at betale kontant, skal arbejdet endelig udliciteres. Når det er afgjort hvem der vinder licitationen underskriver formanden en kontrakt med pågældende entreprenør, eller entreprenører. Såfremt den endelige pris afviger mere end 10% af den prisberegning som er givet os allerede tidligere, vil der blive indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling til godkendelse heraf, inden formanden underskriver kontrakten med den eller de entreprenører, der skal udføre arbejdet. Desværre kan der ofte forekomme diverse forbehold for uforudset arbejde, fra entreprenørens side, som normalt betyder at den endelige pris vil blive højere end angivet. Da kommunen skal godkende enhver regning fra entreprenøren er det mit håb at ekstraregningerne begrænses. Entreprenørens påbegyndelsestidspunkt afventer som allerede nævnt etableringen af Otto Baches Allé samt lukning af Finderupvej ved Kongelundsvejen, samt at hele støjvolden på Finderupvej er etableret incl. beplantning. Jeg skal endvidere anmode om Generalforsamlingens accept på at vi yder vejudvalgets 2 nye medlemmer samme årlige honorar som bestyrelsens honorar. Dvs. 1200,- Kr. om året så længe at vejudvalget er etableret. Vejudvalget starter her ved Generalforsamlingen og deres arbejde forventes at være tilendebragt ved Generalforsamlingen Vi har også fremsendt en skrivelse til Københavns Energi ( nu DONG) m.fl. og meddelt at vi påtænker at gennemføre en hovedistandsættelse af vore veje, hvorfor vi vil anbefale ikke alene belysningsvæsenets, men også andre, der måtte have en anledning, til at færdiggøre diverse kabelarbejder, inden vi påbegynder arbejdet med vore nye veje. Tårnby kommune har meddelt at de snarest imødeser en skrivelse fra os om at vi agter at påbegynde dette arbejde. I denne skrivelse skal vi bede dem om at være os behjælpelige med at sikre at de forskellige nødvendige arbejder der skal udføres på vores veje bliver udført inden vi påbegynder vores nye veje. Tårnby vandværk skal anmodes om at vurdere såvel vandforsyningen, som vandafløbene i grundejerforeningen. Samtidig vil de sørge for at de 6

7 store kloakdæksler til kloakkerne midt i vore veje kan ændres til flydende kloakdæksler. Så der er meget som vejudvalget skal gøre. 07. B. VEJSYN. OFFENTLIG MYNDIGHED. Det skal påpeges at Tårnby Kommune ved den årlige sædvanlige henvendelse har pålagt G/F at udføre diverse arbejder på såvel vej som på fortov. Det er nu så alvorligt at de ud for hvert vejområde i vor grundejerforening enten skriver at vi bør overveje Renovering, eller også står der at vi bør overveje Hovedrenovering. Tårnby Kommune har allerede meddelt G/F Pilegården at de vil meddele os en vejkendelse, såfremt vi måtte ansøge om en sådan. Decideret huller og andre defekter bliver repareret efterhånden som de opdages. Det er ikke billigt, skal jeg hilse og sige. Specielt når man skal have velanbefalet og veletableret firmaer, til at udføre arbejdet. Flere rendestensbrønde er konstateret defekte, og de er blevet udskiftet. Ved at gå ind på Tårnby Kommunes hjemmeside på internettet under veje findes vor Grundejerforening under området der hedder Finderup. Det er her at man skal finde Grundejerforeningen Pilegården, samt de arbejder som Tårnby Kommune beder os om at udføre. 07. C. VEJSYN. Grundejerforeningen. Bestyrelsen gennemførte vejsyn 17 Juli Det var en utrolig positiv tur. De fleste efterlever ånden i den lille erindringsnote som vi udsender, og det er godt at se at den efterleves i så høj grad. Tak for det. Bestyrelsen har i enkelte tilfælde måtte henvende sig direkte personlig til de enkelte lodsejere, og har påtalt de pågældende mangler. Vi skal alle rette os efter de regler der på demokratisk vis er vedtaget i Generalforsamlingsregi, hvilket bestyrelsen er pålagt at sikre. Jeg har nu været formand for vores Grundejerforening i mere end 12 år og før da har jeg været bestyrelsesmedlem i jeg ved ikke hvor mange år. Og jeg har altid følt mig godt behandlet af jer og jeg føler også at jeg har behandlet jer godt og at jeg har gjort et pænt stykke arbejde i de hverv jeg har haft. Desværre er der nu nogen lodsejere i vor Grundejerforening der følger sig personlig forfulgt af formanden, specielt når der gennemføres vejsyn. Derfor bliver min familie personligt overfuset og chikaneret. Uden at kunne forsvare sig, fordi de ved ikke hvad sagen drejer sig om. Det er simpelthen uacceptabelt. Det er for dårligt simpelthen. Jeg føler det er lidt trist at man ikke kan overholde de demokratiske metodikker som gælder for normale Grundejerforeninger som vores. Jeg skal henstille til de få, der endnu ikke har forstået det, at i Grundejerforeningen Pilegården, der taler man pænt til hverandre, og opfører sig anstændigt, og accepterer at grundejerforeningens bestyrelse har en opgave, som de på demokratisk vis, ved en Generalforsamling, er blevet valgt til at udføre. Lad mig slutte med at citere hvad der står skrevet i 11 i vore love : Er et medlem utilfreds med den af bestyrelsens trufne ordning, kan medlemmet forlange sagen forelagt for den første ordinære generalforsamling, der endelig afgør sagen, men indtil dennes beslutning, må bestyrelsens krav følges. Tårnby Kommune er vejmyndighed for alle kommuneveje og private fællesveje i kommunen. Vejmyndigheden kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes 7

8 inden for en fastsat tidsfrist kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning. Dette medfører at fortovet ikke må beplantes, hverken med græs eller andre planter. Senest når der skal renoveres veje og fortove skal alle hække være klippet ind, således at intet rager ud over skelgrænsen. Det har i år været nødvendigt, for første gang i rigtig mange år, at anmode Tårnby Kommune som vejmyndighed at skride ind overfor en parcelhusejer, der mente at han ikke skulle udskifte de fliser der var knækket i forbindelse med byggeri på sin grund. I den forbindelse skal det erindres at hver enkelt parcelhusejer er ansvarlig for sit stykke vej og fortov ud til midten af vejen. Det betyder at såfremt man ikke kan få den person der har knækket fliserne til at udskifte disse, skal parcelhusejeren selv lade dette arbejde udføre for egen regning. 08. RENDESTENSBRØNDE. Bestyrelsen har her i februar 2004 fået renset rendestensbrønde såvel som fortovsbrønde over alt i G/F. Samme entreprenør har accepteret og anbefalet at der kun gennemføres rensning hvert andet år, og har givet et acceptabelt tilbud for udførsel af arbejdet her i De vil blive renset igen i løbet af G/F PILEVANG. Formand for G/F Pilevang : Egon Jørgensen og jeg havde et kort møde her i februar måned. G/F Pilevang er den G/F der støder op til Pilegård Allé overfor vores egen G/F. Altså umiddelbart syd for os. Han meddelte mig at nu var der også interesse i hans grundejerforening for at etablere stilleveje. Som bekendt har vi for længst vedtaget at vi i Pilegården gerne vil have stille veje, men vi har ikke kunnet få det gennemført fordi Tårnby Kommune hidtil har sagt, at der skal være en fælles løsning i området. Dvs. at alle vi 5 grundejerforeninger skal være enige. G/F Pilevang vil i år stemme om stilleveje. Bliver det vedtaget vil de meddele os nærmere vedr. Kommunens holdning. Og rent timingmæssigt er det jo fint at vi kan få det med i vores vejrenovering, såfremt stillevejsprojektet ellers bliver gennemført. 10. SAMMENSLUTNINGEN AF GRUNDEJER- OG PARCEL- FORENINGER I TÅRNBY KOMMUNE. Sammenslutningen har fået en ny Formand : Egon Jørgensen fra G/F Pilevang umiddelbart syd for os.. Vedr. selve Sammenslutningen blev vores forslag afvist sidste år fordi det helt klart var sammenslutningens dirigent holdning at vores forslag til sammenslutningen var en ændring af lovene og at dette skulle fremgå af det fremsendte materiale. Vi vil derfor gentage vore forslag i år. Ole Kvist har lovet at gøre dette arbejde idet han har en meget skarp pen. Vi vil endvidere foreslå at der skal føres protokol over bestyrelsens afgørelser i sammenslutningen og at denne protokol fremvises ved delegeretmøde. Bestyrelsen har nu alligevel besluttet at vi forbliver medlemmer af sammenslutningen i hvert fald indtil at vi er helt på plads med Otto Baches Allé og Finderupvej. 11. HØNSEHOLD. Jeg skal blot her erindre om at der er kommet helt nye meget restriktive krav til hønsehold, også selv om man kun har en enkelt hane eller høne, på grund af fugleinfluenzaen. 8

9 12. KLAGE OVER ANVENDELSE AF PARCELHUSGRUND SOM SKROTPLADS. Denne sag er nu afsluttet. Det betyder at pågældende lodsejer har fået besked om at der maksimalt må være 5 uindregistrerede biler på hans grund. Hvilket jeg er overbevist om at pågældende lodsejeren overholder. Men det er tilladt for naboer at kontrollere. Og denne regel gælder selvfølgelig os alle. HERVED AFSLUTTES FORMANDENS BERETNING. WILLIAM LERCHE FORMAND FOR GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDEN 9

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere