Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart"

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste Udgave 6, 16. november 2005 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Definitioner ACAS (Airborne Collision Avoidance System): Et i luftfartøjet installeret system, som baseret på signaler fra SSR-transponder, der opererer uafhængigt af jordudstyr, forsyner piloten med råd i forhold til konfliktende luftfartøjer, som er udstyret med SSR-transponder. Afhængig, automatisk overvågning (Automatic Dependent Surveillance (ADS)): En overvågningsteknik baseret på, at luftfartøjer via data link automatisk fremsender data, der stammer fra deres navigations- og positionssystemer, og som indeholder luftfartøjsidentifikation, positionsangivelse i fire dimensioner samt yderligere relevante data. ADS-aftale (ADS agreement): En rapporteringsplan, der fastlægger betingelserne for ADS data rapportering (d.v.s. de data, der kræves af pågældende lufttrafiktjenesteenhed og hyppigheden af den ADS rapportering, der skal være opnået enighed om inden ydelsen af ADS-tjenester). Anm.: Aftalevilkårene vil blive udvekslet mellem jordsystemet og luftfartøjet ved hjælp af en ADS-kontrakt eller en serie af kontrakter. ADS-kontrakt (ADS contract): En metode, efter hvilken vilkårene for en ADS-aftale vil blive udvekslet mellem pågældende jordsystem og luftfartøjet, og som specificerer, under hvilke betingelser ADS rapporteringen vil blive initieret og hvilke data rapporteringerne skal indeholde. ADS-tjeneste (ADS service): En tjeneste der anvender informationer leveret fra luftfartøjers ADS (afhængig, automatisk overvågning). AFIS (Aerodrome flight information service): Flyvepladsflyveinformationstjeneste. AFIS-enhed (Aerodrome flight information service unit): En enhed, som yder flyveinformationstjeneste for flyvepladstrafik. AIP (Aeronautical information publication): Publikation udgivet af en stat eller efter bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig natur, som er af væsentlig betydning for luftfarten. AIRMET-oplysninger (AIRMET information): Oplysninger udstedt af et meteorologisk overvågningskontor omhandlende forekomst eller forventet forekomst af nærmere angivne vejrfænomener, som kan have sikkerhedsmæssig indflydelse på flyvning i lav højde, og som ikke allerede er indeholdt i den udstedte vejrudsigt for flyvninger i lav højde i den på- BL 7-10 / Udg. 6 / / 1

2 gældende flyveinformationsregion eller en del deraf. Air-Taxiing (Air-taxiing): En helikopters bevægelse normalt under jordeffekt (ground effect) over flyvepladsens område med en fart mindre end 37 km/t (20 KT). Anm.: Den aktuelle højde kan variere, og nogle helikoptere kræver air-taxiing over 8 m (25 FT) GND for at reducere jordeffekt turbulens eller for at sikre frigang for underhægende last. Alarmeringstjeneste (Alerting service): En tjeneste, der har til opgave at underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, samt i nødvendigt omfang at assistere disse. Alternativ flyveplads (Alternate aerodrome): En flyveplads, hvortil et luftfartøj kan fortsætte, når fortsættelse til eller landing på bestemmelsesstedet ikke er mulig eller ikke skønnes tilrådelig. Alternative flyvepladser omfatter: a. Start alternativ flyveplads (Take-off alternate): En alternativ flyveplads, på hvilken et luftfartøj kan lande, hvis det bliver nødvendigt kort efter start, og startflyvepladsen ikke kan benyttes. b. Rute alternativ flyveplads (En-route alternate): En flyveplads, på hvilken et luftfartøj kan lande, hvis der opstår en unormal situation eller nødsituation undervejs på ruten. c. ETOPS (Extended Range Twin Engine Operations) rute alternativ flyveplads (ETOPS en-route alternate): En egnet og passende alternativ flyveplads, på hvilken et luftfartøj undervejs på en ETOPS flyvning kan lande efter bortfald af en motor eller i tilfælde af en unormal situation eller nødsituation. d. Ankomst alternativ flyveplads (Destination alternate): En flyveplads, hvortil et luftfartøj kan fortsætte, hvis det ikke er muligt eller ikke skønnes tilrådeligt at lande på bestemmelsesstedet. Anm.: Startflyvepladsen kan også være en rute alternativ flyveplads eller en ankomst alternativ flyveplads. ATS-luftrum (ATS airspace): Se under lufttrafiktjenesteluftrum. ATS-myndighed (ATS authority): Den myndighed, der af vedkommende stat er udpeget som ansvarlig for, at der etableres lufttrafiktjeneste i et bestemt luftrum. Anm.: Statens Luftfartsvæsen er den ansvarlige myndighed i Danmark. ATS-rute (ATS route): En nærmere fastsat rute oprettet for at kanalisere lufttrafik, hvor dette er nødvendigt for at udøve lufttrafiktjeneste. Anm.: Udtrykket "ATS-rute" anvendes for at betegne en luftvej, en kontrolleret eller ikkekontrolleret rute, en ind- eller udflyvningsvej, etc. Automatisk terminalinformationstjeneste - ATIS (Automatic terminal information service (ATIS)): Automatisk afgivelse af gældende rutineinformationer til ankommende og afgående luftfartøjer 24 timer i døgnet eller for en nærmere specificeret del af døgnet i form af: D-ATIS: Ydelse af ATIS som aftalte individuelle digitale afsendelser via datalink. Tale-ATIS: Ydelse af ATIS som repeterede taleudsendelser via radiotelefoni. Bane (Runway): Et på en landflyveplads afmærket, rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer. BL 7-10 / Udg. 6 / / 2

3 Banesynsvidde (Runway Visual Range (RVR)): Den afstand, over hvilken en pilot i et luftfartøj på en banes centerlinie kan se enten banens markeringer, banekantlysene eller banens centerlinielys. Basedrej (Base turn): Et drej udført af et luftfartøj under indledende indflyvning for at begynde mellemliggende indflyvning eller slutindflyvning. Flyvevejene før og efter drejet er ikke sammenfaldende. Beholden kurs (Track): Retningen af et luftfartøjs flyvevej i et givet punkt, udtrykt i grader fra nord (retvisende, misvisende eller grid). Beredskabsfase (Alert phase): En situation, hvor der næres frygt for et luftfartøjs og de ombordværendes sikkerhed. Kodebetegnelse ALERFA. Beregnet ankomsttidspunkt (Estimated time of arrival (ETA)): IFR-flyvninger: Det tidspunkt, på hvilket luftfartøjet beregnes at ville ankomme over et angivet punkt, som er fastsat i relation til navigationshjælpemidler, og hvorfra en instrumentindflyvningsprocedure agtes påbe-gyndt, eller hvis der ikke findes navigationshjælpemidler i tilknytning til bestemmelsesstedet, det tidspunkt på hvilket luftfartøjet beregnes at ville ankomme over bestemmelsesstedet. VFR-flyvninger: Det tidspunkt, på hvilket luftfartøjet beregnes at ville ankomme over flyvepladsen. Beregnet tidsforbrug (Total estimated elapsed time): IFR-flyvninger: Den tid, der beregnes at skulle bruges fra start og indtil ankomst over et angivet punkt, som er fastsat i relation til radionavigationshjælpemidler, og hvorfra en instrumentindflyvningsprocedure agtes påbegyndt, eller hvis der ikke findes navigationshjælpemidler i tilknytning til bestemmelsesstedet, den tid, der beregnes at skulle bruges fra start og indtil ankomst over bestemmelsesstedet. VFR-flyvninger: Den tid, der beregnes at skulle bruges fra start og indtil ankomst over bestemmelsesstedet. Betydningsfuldt punkt (Significant point): Et nærmere angivet geografisk punkt eller sted anvendt til at angive en ATS-rute eller et luftfartøjs flyvevej eller til andre navigationseller lufttrafiktjenestemæssige formål. Datalink kommunikation (Data link communications): En kommunikationsform til udveksling af digitale informationer/meldinger via datalink. Downstream klarering (Downstream clearance): En klarering udstedt til et luftfartøj af en flyvekontrolenhed, der ikke er den aktuelt kontrollerende flyvekontrolenhed for det pågældende luftfartøj. Egenfart (True airspeed (TAS)): Et luftfartøjs fart gennem luften på et givet tidspunkt. Fareområde (Danger area): Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der på angivne tidspunkter kan forekomme virksomhed, som er til fare for luftfartøjer under flyvning. Fast opkoblet forbindelse (Permanent dial line): En permanent forbindelse, der er etableret uden om det offentlige telenet, og som forbinder to brugere med hinanden uden mellemliggende manuelle omstillingsfaciliteter. FL (Flight Level): Flyveniveau. Flyvebesætningsmedlem (Flight crew member): Et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt opgaver af betydning for føringen af et luftfartøj i flyvetjenestetiden. Flyvehøjde (Level): Fællesbetegnelse for et luftfartøjs position i lodret linje under flyvning, udtrykt i højde over jorden, højde over havet eller i flyveniveau. Flyveinformationscentral (Flight information centre (FIC)): En enhed, som udøver flyveinformations- og alarmeringstjeneste. BL 7-10 / Udg. 6 / / 3

4 Flyveinformationsregion (Flight information region (FIR)): Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der udøves flyveinformations- og alarmeringstjeneste. Flyveinformationstjeneste (Flight information service (FIS)): En tjeneste, der har til opgave at give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse. Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit): Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrol og kontroltårn. Flyvekontrolinstruktion (Air traffic control instruction): Direktiver udstedt af en flyvekontroltjenesteenhed for at kræve, at en pilot udfører en angiven handling. Flyvekontroltjeneste (Air traffic control service (ATC)): En tjeneste, der har til opgave a. at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, b. at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer og c. at fremme og regulere lufttrafik. Flyvemaskine (Aeroplane): Et kraftdrevet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning hovedsagelig bæres oppe af aerodynamiske reaktioner på flader, der forbliver faste, så længe flyvebetingelserne ikke ændres. Flyveniveau (Flight level (FL)): Flade med konstant lufttryk, som bestemmes med trykværdien 1013,2 hpa (1013,2 mb) som udgangspunkt, og som er adskilt fra andre sådanne flader med bestemte trykintervaller. Anm. 1: En trykhøjdemåler, kalibreret i overensstemmelse med standardatmosfæren og a. indstillet på QNH-værdi, angiver højde over havet, b. indstillet på QFE-værdi, angiver højde over det til QFE-værdien svarende referenceplan eller c. indstillet på trykket 1013,2 hpa (1013,2 mb), kan anvendes for at angive flyveniveauer. Anm. 2: Udtrykkene "højde" og "højde over havet", anvendt i anm. 1 ovenfor, angiver højdemålerværdier og ikke geometriske højder. Flyveplads (Aerodrome): Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer. Flyvepladsflyveinformationstjeneste (Aerodrome flight information service (AFIS)): Flyveinformationstjeneste for flyvepladstrafik. Flyvepladstrafik (Aerodrome traffic): Al trafik på en flyveplads' manøvreområde og al trafik i luften i nærheden af en flyveplads. Anm.: Et luftfartøj er i nærheden af en flyveplads, når det befinder sig i, går ind i eller forlader dennes trafikrunde. Flyveplan (Flight plan): Specificerede oplysninger vedrørende et luftfartøjs påtænkte flyvning eller en del heraf, afgivet til en lufttrafiktjenesteenhed. Flyverådgivningstjeneste (Air traffic advisory service): En tjeneste, som udøves i luftrumsklasse F, for at sikre adskillelse mellem IFR-flyvning, hvor dette er muligt. Flyvesigtbarhed (Flight visibility): Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luftfartøj under flyvning. Flyvevej (Track): Den lodrette projektion på jordens overflade af et luftfartøj under flyvning. Retningen i et givet punkt udtrykkes i grader fra nord (retvisende, misvisende eller grid). Forbudt område (Prohibited area): Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller territoriale farvand, inden for BL 7-10 / Udg. 6 / / 4

5 hvilket flyvning er forbudt. Formationsflyvning (Formation flights): Flyvning, hvor to eller flere luftfartøjer flyver med visuel reference til hinanden, og hvor afstanden mellem luftfartøjerne er nedsat, således at luftfartøjerne i forhold til anden lufttrafik udgør en sammenhængende flyvning. Forplads (Apron): Et på en landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse. Forpladstjeneste (Apron management service): En tjeneste, der har til opgave at regulere kørsel med luftfartøjer og køretøjer samt andre aktiviteter på forpladsen. Forventet afgangstidspunkt (Estimated offblock time): Tidspunktet, på hvilket luftfartøjet forventes at påbegynde udkørsel til start. Forventet indflyvningstidspunkt (Expected approach time (EAT)): Tidspunktet, på hvilket en flyvekontrolenhed forventer, at et ankommende luftfartøj efter en forsinkelse vil forlade ventepunktet for at fuldføre indflyvning til landing. Anm.: Det aktuelle tidspunkt, på hvilket ventepunktet forlades, vil være afhængig af indflyvningsklareringen. Gennemgangshøjde (Transition altitude (TA)): Den højde over havet, i eller hvorunder et luftfartøjs lodrette position (flyvehøjde) kontrolleres med reference til middelvandstanden. Godkendt flyveplads (Approved aerodrome): En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en særlig aktivitet. Gældende flyveplan (Current flight plan): Flyveplanen inklusive eventuelle ændringer, fremkommet ved senere klareringer. Hindring (Obstacle): Enhver fast, midlertidig eller permanent, eller flytbar genstand eller dele heraf, der befinder sig på et område, der er beregnet til luftfartøjers manøvrering på jorden, eller gennemskærer en nærmere angivet flade, hvis formål er at beskytte luftfartøjer under flyvning. Højde (Height): Den lodrette afstand fra et angivet referenceplan til et niveau, et punkt eller en genstand betragtet som værende et punkt. Højde over havet (Altitude): Den lodrette afstand fra middelvandstanden til et niveau, et punkt eller en genstand betragtet som værende et punkt. IFR (Instrument flight rules): Instrumentflyveregler. IFR-flyvning (IFR flight): Flyvning udført i overensstemmelse med instrumentflyvereglerne. Indflyvningskontrol (Approach control unit (APP)): En enhed, som yder flyvekontroltjeneste for ankommende og afgående flyvninger ved en eller flere flyvepladser. Indflyvningskontroltjeneste (Approach control service): Flyvekontroltjeneste for ankommende og afgående flyvninger. Indhentende luftfartøj (Overtaking aircraft): Et luftfartøj, der nærmer sig et andet luftfartøj bagfra under en vinkel, der er mindre end 70 målt fra det indhentede luftfartøjs længdeakse. Indikeret hastighed (Indicated airspeed (IAS)): Den hastighed, der aflæses på fartmåleren. Indleveret flyveplan (Filed flight plan): Flyveplanen, som den er indleveret af luftfartøjschefen eller dennes stedfortræder til en lufttrafiktjenesteenhed, og uden efterfølgende ændringer. Instrumentindflyvningsprocedure (Instrument approach procedure): En serie forudbestemte manøvrer, som udføres under anvendelse af flyveinstrumenter. Manøvrerne er beskyttet mod hindringer fra indflyvningspunktet eller fra begyndelsen af en fastsat indflyvningsrute til et punkt, hvorfra BL 7-10 / Udg. 6 / / 5

6 landing kan udføres, og i tilfælde af, at landing ikke udføres, til en position, hvor kriterierne for hindringsfrihed under venteflyvning eller strækflyvning gælder. Instrumentvejrforhold (Instrument meteorological conditions (IMC)): Vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er mindre end de for visuelle vejrforhold fastsatte minima. Interception (Interception): En militær handling rettet mod et luftfartøj, oftest med henblik på at fastslå dettes identitet. Klarering (Air traffic control clearance): Tilladelse til at udføre lufttrafik i overensstemmelse med de nærmere betingelser, der er angivet af en flyvekontrolenhed. Klareringsgrænse (Clearance limit): Det punkt, hvortil et luftfartøj har modtaget klarering. Kontrolcentral (Area control centre (ACC)): En enhed, som udøver flyvekontroltjeneste for flyvninger inden for kontrolområder under dens ansvarsområde. Kontrolleret flyveplads (Controlled aerodrome): En flyveplads, hvor der ydes flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik. Kontrolleret flyvning (Controlled flight): Enhver flyvning, for hvilken der er udstedt en klarering. Kontrolleret luftrum (Controlled airspace): Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der ydes flyvekontroltjeneste til IFRflyvninger og til VFR-flyvninger i overensstemmelse med luftrumsklassifikation. Anm.: Kontrolleret luftrum er en fællesbetegnelse, som dækker ATS-luftrum klasse A, B, C, D og E. Kontrolområde (Control area (CTA)): Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en fastsat grænse over jordens eller vandets overflade. Kontroltårn (Aerodrome control tower (TWR)): En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik. Kontrolzone (Control zone (CTR)): Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse. Kritisk fase (Emergency phase): Fællesbetegnelse for uvishedsfase, beredskabsfase og nødfase. Kunstflyvning (Aerobatic flight): Manøvrer, der udføres med et luftfartøj for at opnå en brat ændring af flyvestillingen, en unormal flyvestilling eller unormal ændring af hastigheden. Kørsel (Taxiing): Et luftfartøjs bevægelse ved egen kraft på en flyveplads, bortset fra start og landing. Luftfartens mobile tjeneste (Aeronautical mobile service): En kommunikationstjeneste mellem luftfartsstationer og luftfartøjer, mellem luftfartøjer indbyrdes og mellem luftfartøjer og redningsfartøjer. Automatiske nødradiopejlesendere indgår i denne tjeneste på angivne nødfrekvenser. Luftfartsradiostation (Air-ground station/a-g station): En luftfartsstation (jordstation), der varetager radiokommunikation med luftfartøjer for en lufttrafiktjenesteenhed. Luftfartøj (Aircraft): En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade. Luftfartøjschef (Pilot-in-command): Den pilot, der er udpeget af operatøren eller ved privatflyvning af luftfartøjets ejer til at have kommandoen over flyvningen, og som er pålagt ansvaret for flyvningens sikre gennemførelse. BL 7-10 / Udg. 6 / / 6

7 Lufttrafik (Air traffic): Al trafik med luftfartøjer under flyvning eller under manøvrering på en flyveplads' manøvreområde. Lufttrafikregulering (Air traffic flow management (ATFM)): En tjeneste, som er etableret med det formål at medvirke til en sikker, velordnet og hurtig afvikling af lufttrafik ved at sikre, at flyvekontrolkapaciteten udnyttes fuldt ud, og at trafikmængden er forenelig med den kapacitet, der er fastsat af vedkommende ATS-myndighed. Anm.: Danmark fastsættes kapaciteten efter bemyndigelse af Flyvesikringstjenesten. Lufttrafiktjeneste (Air traffic service (ATS)): En tjeneste, der har til opgave at a. forebygge sammenstød mellem luftfartøjer, b. forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer, c. fremme og regulere lufttrafik, d. give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse og e. underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt omfang assistere disse. Lufttrafiktjenesteenhed (Air traffic services unit): En fællesbetegnelse for flyvekontrolenhed, flyveinformationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-enhed. Lufttrafiktjenesteluftrum - ATS-luftrum (Air traffic services airspace): Et nærmere klassificeret luftrum, benævnt med et bogstav, inden for hvilket det er angivet, hvilke typer flyvning der må forekomme, hvilke krav der er foreskrevet, og hvilken lufttrafiktjeneste der udøves. Anm.: ATS-luftrum er klassificeret som klasse A til G. Luftvej (Airway): Et kontrolområde eller en del deraf, udformet som en korridor og udstyret med radionavigationshjælpemidler. Manøvreområde (Manoeuvring area): Den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladsen. Marchfart (Cruising speed): Planlagt egenfart i marchhøjden. Marchhøjde (Cruising level): En flyvehøjde, hvori en væsentlig del af en flyvning foregår. Marchstigning (Cruise climb): En stigeteknik, som indebærer en forøgelse af luftfartøjets højde, efterhånden som dets vægt formindskes. Meldekontor for lufttrafiktjeneste (Air traffic services reporting office): En enhed, oprettet med det formål at modtage og videregive meldinger vedrørende lufttrafiktjeneste samt udøve alarmeringstjeneste. Nød (Distress): En situation, hvori man trues af alvorlig og overhængende fare, og som kræver øjeblikkelig hjælp. Nødfase (Distress phase): En situation, hvor der er rimelig vished for, at et luftfartøj og de ombordværende befinder sig i alvorlig og overhængende fare og har behov for øjeblikkelig assistance. Kodebetegnelse DETRESFA. Offentlig flyveplads (Public aerodrome): En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden. Områdekontroltjeneste (Area control service): Flyvekontroltjeneste for flyvninger inden for et kontrolområde. BL 7-10 / Udg. 6 / / 7

8 Omstillingspunkt (Change-over point): Det punkt, hvor det forventes, at et luftfartøj, som navigerer langs et afsnit af en ATS-rute, som er angivet ved hjælp af VOR/NDBstationer, ændrer sin primære navigationsreference fra et bagved liggende til det nærmest foranliggende hjælpemiddel. Proceduredrej (Procedure turn): En manøvre, hvor der foretages et drej bort fra en given flyvevej efterfulgt af et drej i den modsatte retning, således at luftfartøjet når ind på og fortsætter i den modsatte retning af den oprindelige flyvevej. Anm.: Proceduredrej angives som "venstre" eller "højre" afhængig af retningen af det første drej. Radiotelefoni (Radio telephony): En kommunikationsform med det primære formål at udveksle informationer/meldinger ved hjælp af tale. Rapportpunkt (Reporting point): Et nærmere fastsat geografisk sted, i forhold til hvilket et luftfartøjs position kan angives. Redningscentral (Rescue coordination centre (RCC)): En enhed, som inden for en eftersøgnings- og redningsregion er ansvarlig for organiseringen af eftersøgnings- og redningstjeneste og for samordningen af eftersøgnings- og redningsaktioner inden for denne region. Restriktionsområde (Restricted area): Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller territoriale farvand, inden for hvilket flyvning kun må foregå på visse nærmere angivne betingelser. Rullevej (Taxiway): En vej, der er anlagt på en landflyveplads til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af flyvepladsen til en anden, herunder: a. Rullevej ved standplads. Den del af et rullevejssystem, som findes på forpladsen, og som kun har til formål at give adgang til standpladser. b. Rullevej på forplads. Den del af et rullevejssystem, som findes på forpladsen, og som i en gennemgående rute krydser forpladsen. c. Rullevej til hurtig frakørsel. En rullevej, som slutter sig til en bane i en spids vinkel, således at landende luftfartøjer kan køre fri af banen med en højere hastighed, end det ellers er muligt, med det formål at nedbringe den tid, banen er optaget. SIGMET-oplysninger (SIGMET information): Oplysninger udfærdiget af et meteorologisk overvågningskontor vedrørende forekomsten eller forventet forekomst af nærmere fastsatte en route-vejrfænomener, som kan indvirke på flyvningens sikre gennemførelse. Signalområde (Signal area): Et område på en flyveplads, på hvilket jordsignaler udlægges. Sigtbarhed (Visibility): Den sigtbarhed til luftfartsmæssig brug, der efter a. eller b. er størst: a. Den største afstand, i hvilken en sort genstand af passende dimensioner placeret tæt på jordoverfladen kan ses og genkendes mod en lys baggrund. b. Den største afstand, i hvilken lys på omkring 1000 candela kan ses og identificeres mod en uoplyst baggrund. Anm.1: Med en given udslukningskoefficient (udtryk for hvornår lyset ikke mere kan observeres af det menneskelige øje) har de to afstande forskellige værdier målt i luft. Den afstand, der er nævnt under b., varierer i takt med baggrundsbelysningen. Den afstand, der er nævnt under a., er repræsenteret ved meteorologisk optisk rækkevidde (MOR). Anm: 2: Definitionen omfatter observationer af sigtbarhed i lokale rutine- og specielle rapporter, observationer af fremherskende og minimum sigtbarhed rapporteret i METAR og SPECI samt observationer af sigtbarhed ved jorden. BL 7-10 / Udg. 6 / / 8

9 Sigtbarhed ved jorden (Ground visibility): Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt vejrobservator eller af automatiske systemer. Skydækkehøjde (Ceiling): Højden over jorden eller vandet af underkanten af det laveste skylag under 6000 m ( FT), der dækker mere end halvdelen af himlen. Slutindflyvning (Final approach): Den del af en instrumentindflyvningsprocedure, som begynder ved det angivne slutindflyvningspunkt, og som slutter ved et punkt i nærheden af flyvepladsen, fra hvilket landing kan foretages, eller procedure for afbrudt indflyvning påbegyndes. Hvis der ikke er angivet et slutindflyvningspunkt, begynder slutindflyvning a. ved afslutningen af det sidste procedure- eller basedrej eller b. ved det punkt, hvor luftfartøjet begynder at følge den sidste kurs, som er angivet i indflyvningsproceduren. Speciel VFR-flyvning (Special VFR flight): En VFR-flyvning som har fået klarering af en flyvekontrolenhed til at flyve i en kontrolzone under vejrforhold, der er dårligere end de visuelle vejrforhold (VMC). Standardflyveplan (Repetitive flight plan): En flyveplan for en række af hyppigt gentagne og regelmæssigt udførte individuelle flyvninger med enslydende grunddata, som et luftfartsforetagende har indleveret til opbevaring og gentagen brug ved lufttrafiktjenesteenheder. Styret (styrede) kurs (Heading): Retningen af et luftfartøjs længdeakse under flyvning, udtrykt i grader fra nord (retvisende, misvisende, devierende eller grid). Terminalområde (Terminal control area (TMA)): Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en eller flere flyvepladser. Tjenestetid (Hours when service is provided): Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyvepladstjeneste og lufttrafiktjeneste. Trafikinformationer (Traffic information): Informationer, udstedt af en lufttrafiktjenesteenhed for at oplyse en pilot om anden kendt eller observeret trafik, som kan være i nærheden af det pågældende luftfartøjs position eller forventede rute, og for at hjælpe piloten til at undgå sammenstød. Trafikinformationsområde (Traffic information area (TIA)): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone. Trafikinformationszone (Traffic information zone (TIZ)): Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikkekontrolleret flyveplads. Trafikområde (Movement area): Den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forplads(er). Trafikrunde (Aerodrome traffic circuit): Den flyvevej, som luftfartøjer følger under flyvning i nærheden af en flyveplads. Trafikzone (Aerodrome traffic zone (ATZ)): Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik. Trykhøjde (Pressure altitude): Et atmosfærisk tryk, som angives i den højde over havet, som svarer til det pågældende tryk i standardatmosfæren. Tårnkontroltjeneste (Aerodrome control service): Flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik. BL 7-10 / Udg. 6 / / 9

10 Ubemandet friballon (Unmanned free balloon): Et ubemandet luftfartøj, der i fri flyvning er lettere end luft, og som ikke fremdrives ved egen kraft under flyvning. Ubemandede friballoner inddeles i 3 kategorier: a. Let: En ubemandet friballon, som medfører en nyttelast bestående af en eller flere enheder med en samlet vægt på mindre end 4 kg, medmindre den klassificeres som TUNG i overensstemmelse med c. 2), 3) eller 4), eller b. Middel: En ubemandet friballon, som medfører en nyttelast bestående af en eller flere enheder med en samlet vægt på 4 kg eller derover, men mindre end 6 kg, medmindre den klassificeres som TUNG i overensstemmelse med c. 2), 3) eller 4), eller c. Tung: En ubemandet friballon, som medfører en nyttelast, som 1) har en samlet vægt på 6 kg eller derover, eller 2) omfatter en enhed med en vægt på 3 kg eller derover, eller 3) omfatter en enhed med en vægt på 2 kg eller derover og med en arealtæthed på mere end 13 g/cm², eller 4) er ophængt ved hjælp af et reb eller en anordning, som kræver en stødkraft på 230 Newtons eller mere for at frigøre den ophængte nyttelast fra ballonen. Undvigerådgivning (Traffic avoidance advice): Råd givet af en lufttrafiktjenesteenhed om manøvrer, der kan hjælpe en pilot til at undgå sammenstød. Uvishedsfase (Uncertainty phase): En situation, hvor der hersker uvished om et luftfartøjs og de ombordværendes sikkerhed. Kodebetegnelse INCERFA. Vejrobservationstjeneste (Meteorological observation service): En tjeneste, der har til opgave at observere flyvepladsens aktuelle vejrforhold og at udfærdige meteorologiske meldinger til brug for luftfarten. Venteposition (Runway-holding position): En nærmere markeret position fastsat med henblik på at opnå tilstrækkelig beskyttelse af bane- og landingshjælpemidler, hvor kørende luftfartøjer og køretøjer skal standse, medmindre der er opnået anden tilladelse fra kontroltårnet. Anm.: I radiotelefoni-fraseologi anvendes udtrykket holding point til at angive ventepositionen. VFR (Visual flight rules): Visuelflyveregler. VFR-flyvning (VFR flight): Flyvning udført i overensstemmelse med visuelflyvereglerne. Visuelle vejrforhold (Visual meteorological conditions (VMC)): Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima. Wake turbulence kategori (Wake turbulence category): Wake turbulence er en inddeling af luftfartøjer på grundlag af maksimalt tilladte startmasse (MTOM). Luftfartøjer inddeles til dette formål i 3 kategorier: a. Let (Light - L): Alle luftfartøjstyper med MTOM 7000 kg eller derunder. b. Middel (Medium - M): Alle luftfartøjstyper med MTOM mellem kg og 7000 kg. c. Tung (Heavy - H): Alle luftfartøjstyper med MTOM kg eller derover. Åbningstid (Hours when aerodrome is available for use): Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til rådighed for luftfart. BL 7-10 / Udg. 6 / / 10

11 2. Engelsk-dansk ordliste A ADS agreement: ADS-aftale. ADS contract: ADS-kontrakt. ADS service: ADS-tjeneste. Area control centre (ACC): Kontrolcentral. Area control service: Områdekontroltjeneste. Aerobatic flight: Kunstflyvning. Aerodrome: Flyveplads. Aerodrome control service: Tårnkontroltjeneste. Aerodrome control tower (TWR): Kontroltårn. Aerodrome flight information service (AFIS): Flyvepladsflyveinformationstjeneste (AFIS). Aerodrome flight information service unit: AFIS-enhed. Aerodrome traffic: Flyvepladstrafik. Aerodrome traffic circuit: Trafikrunde. Aerodrome traffic zone (ATZ): Trafikzone. Aeronautical information publication (AIP): AIP. Aeronautical mobile service: Luftfartens mobile tjeneste. Airborne Collision Avoidance System (ACAS): ACAS. Aircraft: Luftfartøj. Air-ground station/a-g station: Luftfartsradiostation. AIRMET information: AIRMET-oplysninger. Air traffic: Lufttrafik. Air traffic flow management (ATFM): Lufttrafikregulering. Air traffic service (ATS): Lufttrafiktjeneste. Air traffic services airspace: Lufttrafiktjenesteluftrum - ATS-luftrum. Air traffic services unit: Lufttrafiktjenesteenhed. Air-taxiing: Air-taxiing. Air traffic advisory service: Flyverådgivningstjeneste. Air traffic control clearance: Klarering. Air traffic control instruction: Flyvekontrolinstruktion. Air traffic control service (ATC): Flyvekontroltjeneste. Air traffic control unit: Flyvekontrolenhed. Air traffic services reporting office: Meldekontor for lufttrafiktjeneste. Airway: Luftvej. Alerting service: Alarmeringstjeneste. BL 7-10 / Udg. 6 / / 11

12 Alert phase: Beredskabsfase. Alternate aerodrome: Alternativ flyveplads. Altitude: Højde over havet. Approach control service: Indflyvningskontroltjeneste. Approach control unit (APP): Indflyvningskontrol. Approved aerodrome: Godkendt flyveplads. Apron: Forplads. Apron management service: Forpladstjeneste. ATS airspace: ATS-luftrum. ATS authority: ATS-myndighed. ATS route: ATS-rute. Automatic Dependent Surveillance (ADS): Automatisk dataoverførsel fra luftfartøjer til brug for overvågning. Automatic terminal information service (ATIS): Automatisk terminalinformationstjeneste. B Base turn: Basedrej. C Ceiling: Skydækkehøjde. Change-over point: Omstillingspunkt. Clearance limit: Klareringsgrænse. Control area (CTA): Kontrolområde. Control zone (CTR): Kontrolzone. Controlled aerodrome: Kontrolleret flyveplads. Controlled airspace: Kontrolleret luftrum. Controlled flight: Kontrolleret flyvning. Current flight plan: Gældende flyveplan. Cruise climb: Marchstigning. Cruising level: Marchhøjde. Cruising speed: Marchfart. D Danger area: Fareområde. Data link communications: Datalink kommunikation. Distress: Nød. Distress phase: Nødfase. Downstream clearance: Downstream klarering. BL 7-10 / Udg. 6 / / 12

13 E Emergency phase: Kritisk fase. Estimated off-block time: Forventet afgangstidspunkt. Expected approach time: Forventet indflyvningstidspunkt. Estimated time of arrival (ETA): Beregnet ankomsttidspunkt. F Filed flight plan: Indleveret flyveplan. Final approach: Slutindflyvning. Flight crew member: Flyvebesætningsmedlem. Flight information centre (FIC): Flyveinformationscentral. Flight information region (FIR): Flyveinformationsregion. Flight information service (FIS): Flyveinformationstjeneste. Flight level (FL): Flyveniveau. Flight plan: Flyveplan. Flight visibility: Flyvesigtbarhed. Formation flights: Formationsflyvning. G Ground visibility: Sigtbarhed ved jorden. H Heading: Styret (styrede) kurs. Height: Højde. Hours when aerodrome is available for use: Åbningstid. Hours when service is provided: Tjenestetid. I IFR flight: IFR-flyvning. Indicated airspeed (IAS): Indikeret hastighed. Instrument approach procedure: Instrumentindflyvningsprocedure. Instrument flight rules (IFR): Instrumentflyveregler. Instrument meteorological conditions (IMC): Instrumentvejrforhold. Interception: Interception. L Level: Flyvehøjde. M Manoeuvring area: Manøvreområde. Meteorological observation service: Vejrobservationstjeneste. Movement area: Trafikområde. BL 7-10 / Udg. 6 / / 13

14 O Obstacle: Hindring. Overtaking aircraft: Indhentende luftfartøj. P Permanent dial line: Fast opkoblet forbindelse. Pilot-in-command: Luftfartøjschef. Pressure altitude: Trykhøjde. Procedure turn: Proceduredrej. Prohibited area: Forbudt område. Public aerodrome: Offentlig flyveplads. R Radio telephony: Radiotelefoni. Repetitive flight plan: Standardflyveplan. Reporting point: Rapportpunkt. Rescue coordination centre (RCC): Redningscentral. Restricted area: Restriktionsområde. Runway: Bane. Runway-holding position: Venteposition. Runway Visual Range (RVR): Banesynsvidde. S SIGMET information: SIGMET-oplysninger: Signal area: Signalområde. Significant point: Betydningsfuldt punkt. Special VFR flight: Speciel VFR-flyvning. T Taxiing: Kørsel. Taxiway: Rullevej. Terminal control area (TMA): Terminalområde. Total estimated elapsed time: Beregnet tidsforbrug. Track: Beholden kurs/flyvevej. Traffic avoidance advice: Undvigerådgivning. Traffic information: Trafikinformationer. Traffic information area (TIA): Trafikinformationsområde. Traffic information zone (TIZ): Trafikinformationszone. Transition altitude (TA): Gennemgangshøjde. True airspeed (TAS): Egenfart. BL 7-10 / Udg. 6 / / 14

15 U Uncertainty phase: Uvishedsfase. Unmanned free balloon: Ubemandet friballon. V Visibility: Sigtbarhed. W Wake turbulence category: Wake turbulence kategori. 3. Ikrafttræden 3.1 Denne BL træder i kraft den 24. november Samtidig ophæves BL 7-10, 5. udgave af 11. oktober 1995 med senere ændringer. Visual flight rules (VFR): Visuelflyveregler. VFR flight: VFR-flyvning. Visual meteorological conditions (VMC): Visuelle vejrforhold. Statens Luftfartsvæsen, den 16. november 2005 Kurt Lykstoft Larsen /Niels Remmer BL 7-10 / Udg. 6 / / 15

Alternative flyvepladser omfatter:

Alternative flyvepladser omfatter: Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste* Udgave 7, 18. juni 2008 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave)

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave) BEK nr 9523 af 03/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00008 Senere ændringer til forskriften BEK nr 9799 af 03/10/2014 Bestemmelser

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10) 1)

Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10) 1) BEK nr 9445 af 18/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-3011-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)*

Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-00 Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)* Udgave 1, 16. december 2009 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Flyveteori 2011. 2011 Henning Andersen

Flyveteori 2011. 2011 Henning Andersen Flyveteori 2011 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Aerodynamik 2011 Henning Andersen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 2, 9. maj 2006 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 281/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-31 Selvvalg af helikopterflyvepladser Udgave 1, 1. juli 1987 I medfør af 82 og 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408

Læs mere

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner ATS-instruks 7 Flyvepladsflyveinformationstjeneste Indholdsfortegnelse 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner 1.1 Generelt 1.2 Valg af bane i brug 1.3 Tilladelse til højredrej i trafikrunden 1.4 Fastsættelse

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-00 Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien) Udgave 1 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen. REDEGØRELSE HCLJ5102012165 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 1.10.2012 kl. 17:59 UTC Hændelsessted: Ca. 15 nm nordøst for EKCH Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B

Læs mere

Flyveteori 2012. Henning Andersen

Flyveteori 2012. Henning Andersen Flyveteori 2012 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Operationelle procedurer Aerodynamik

Læs mere

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Afgående luftfartøjer 2.1 Almindelige procedurer 2.2 Adskillelse afgående luftfartøjer 2.3 Oplysninger til afgående luftfartøjer

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen

Flyveteori 2010. 2010 Henning Andersen Flyveteori 2010 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsning Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Aerodynamik 2010 Henning Andersen

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig

Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-65 Bestemmelser VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1, 22. december 2010 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler 1)

Bestemmelser om lufttrafikregler 1) BEK nr 9799 af 03/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-21 Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste* Udgave 5, 16. november 2005 I medfør af 54, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse 11-6-2013 med D-CAVA og Lockheed F-16 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig

Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-60 Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-65 Bestemmelser om VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

ATS-instruks 1 Definitioner

ATS-instruks 1 Definitioner ATS-instruks 1 Definitioner Indholdsfortegnelse 1. Definitioner 2. Engelsk-dansk ordliste ATS-instruks 1, 23. udgave, aug. 2016/side 1 1. Definitioner A ACAS (Airborne Collision Avoidance System): Et luftfartøjs

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Oplæg til koncept for. IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed. Udarbejdet af projektgruppe nedsat af. Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU

Oplæg til koncept for. IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed. Udarbejdet af projektgruppe nedsat af. Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU Oplæg til koncept for IFR anflyvninger uden aktiv ATS enhed Udarbejdet af projektgruppe nedsat af Motorflyvningens Fællessekretariet AOPA & DMU Oktober 2013 Arbejdsgruppe deltagere: Jacob T. Pedersen;

Læs mere

Bestemmelser om flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-61 Bestemmelser om flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1,

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-18 Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. 3. udgave, 12. oktober 2006 I medfør af 52 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN

ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Udarbejdet til Trafikstyrelsen Dokument type Ansøgning Dato 01.07.2014 ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN ETABLERING AF FIRE TESTVINDMØLLER VED STAUNING LUFTHAVN Revision 26 Dato 01.07.2014

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

Vejledning vedrørende flyveplaner og ATFM TACT-meldinger

Vejledning vedrørende flyveplaner og ATFM TACT-meldinger Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration Denmark Vejledning vedrørende flyveplaner og ATFM TACT-meldinger 5. udgave, marts 1998 ISBN 87-7280-071-2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 4 DEFINITIONER

Læs mere

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget.

Der opstod ingen personskade. Luftfartøjet blev væsentligt beskadiget ved havariet. Baneanlægget blev lettere beskadiget. REDEGØRELSE HCLJ510-000561 BHavari Luftfartøj: Cirrus Design Corporation Registrering: OY-RRR SR20 Motor: 1 Continental IO-360 ES Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 Ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Udgave 2, 22. januar 2010 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger

AIC B 11/05. Landingsdistancer på græsbaner mv. for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger AIC B 11/05 AIM/Luftfartsinformationsledelsen, Ellebjergvej 50, DK-2450 København SV, Danmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22, E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk AIC B 11/05. Landingsdistancer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: EMNE: 1 Konkurrenceformål. 1 Flyveplanlægnings-prøve. 1 Navigations-prøve. 2 Speciale prøver. 2 Landings-konkurrence.

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen fik meddelelse om lufttrafikhændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl REDEGØRELSE HCLJ510-000783 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / Tidspunkt (UTC): 19.8.2010 kl. 1408 Hændelsessted: VOR KOR (112,800 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

OY-SIK. Runway Incursions. Nummer 2 2008. Tema: Statens Luftfartsvæsen

OY-SIK. Runway Incursions. Nummer 2 2008. Tema: Statens Luftfartsvæsen OY-SIK Nummer 2 28 Tema: Runway Incursions Statens Luftfartsvæsen Runway Incursion STOP op for RI Uautoriseret indtrængen dansk privatflyvning Status 26-11-28 Uautoriseret indtrængen i luftrum, dansk privatflyvning

Læs mere

Flyvningens historie Hændelsen indtraf i forbindelse med en privat flyvning fra Bydgoszcz/Szweredowo Lufthavn (EPBY) til Maribo Lufthavn (EKMB).

Flyvningens historie Hændelsen indtraf i forbindelse med en privat flyvning fra Bydgoszcz/Szweredowo Lufthavn (EPBY) til Maribo Lufthavn (EKMB). REDEGØRELSE HCLJ510-000551 Hændelse Luftfartøj: Beech Aircraft BE30 Registrering: OY-CVB Motorer: 2 PT6A Flyvning: Privatflyvning, IFR Besætning: 2 ingen tilskadekomne Passagerer: 9 ingen tilskadekomne

Læs mere

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10 Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-1 24 2 Indhold A FORORD 5 B ANVENDELSE AF RAPPORTERNE 6 C UDVIKLINGEN I 24 1 D DEN KOMMERCIELLE FLYVNING 11 E DEN PRIVATE FLYVNING 18 F PRODUKTIONEN I DANSK LUFTFART

Læs mere