Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014

2 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter / _1.docx 1

3 Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 for Anti Doping Danmark. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Brøndby, den 13. februar 2015 Direktør: Lone Hansen Bestyrelse: Mette Hartlev Poul Gade Berit Puggard formand Kim Dalhoff Troels Borring Marie Overbye 2

4 Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til bestyrelsen i Anti Doping Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Anti Doping Danmark for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Anti Doping Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Anti Doping Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af Anti Doping Danmarks finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

5 Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Anti Doping Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 13. februar 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 4

6 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Oplysninger om Anti Doping Danmark Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Bestyrelse Mette Hartlev, formand Poul Gade Berit Puggard Kim Dalhoff Troels Borring Marie Overbye Revisor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Bank Jyske Bank Momsregistrering Anti Doping Danmark er som selvejende institution som hovedregel momsfritaget. 5

7 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Anti Doping Danmark (ADD) er etableret som offentlig selvejende institution under Kulturministeriet (KUM) med følgende aktivitetsområder: Dopingkontrol Oplysningsvirksomhed Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder. Anti Doping Danmarks strategi og resultatmål for de forskellige aktivitetsområder er fastlagt i henhold til rammeaftale ( ) med KUM (underskrevet nov. 2013). Bestyrelse Bestyrelsen har i 2014 haft følgende sammensætning: Mette Hartlev, formand, prof., dr. jur. på Kbh's Universitet (udpeget af KUM) Lene Volke Roesen, vicepolitidirektør Sydøstjyllands Politi (udpeget af KUM) Thomas Bagge Olesen*, adm. direktør i FitnessDK (udpeget af KUM) Michael Kjær, prof., overlæge, dr. med., Bispebjerg Hosp. (udpeget af KUM) Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i DIF (udpeget af DIF) Lotte Büchert, vicerektor, bestyrelsesmedlem i DIF (udpeget af DIF) Camilla Andersen, bestyrelsesmedlem i Team Danmark (udpeget af TD) Morten Storgaard, læge i Team Danmark (udpeget af TD) Birgitte Nielsen, næstformand i DGI (udpeget af DGI) Claus Schou Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Firmaidræt (udpeget af DFIF) Adam Spliid, medlem af DIF's Aktivkomité (repræsenterer eliteidrætsudøvere) Morten Bennekou, talentchef /landstræner DCU (repræsentant for elitetrænerne). Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i Der har i 2014 været 11 heltidsmedarbejdere (11 årsværk inklusive direktør) plus en medarbejder, der har været projektfinansieret (fitnessprojekt). Der har herudover været ansat en læge på konsulentbasis til varetagelse af TUE-attester samt rådgivning plus en ung medhjælper (fire timer/uge). Kontrollantarbejdet (i hhv. fitness/motion og idræt) blev i 2014 varetaget af ca. 38 personer med forskellige ansættelsesformer (halvtid, faste timer, opgaveafregning). Indledning Med udgangspunkt i de ovenfornævnte aktivitetsområder er der for udarbejdet en strategi med tre overordnede indsatsområder og tilhørende underpunkter. Arbejdet med dette er nøje beskrevet i kvartalsrapporterne til bestyrelsen. I det følgende vil der først blive redegjort for overordnede forhold og dernæst for forhold af væsentlig karakter ud fra de tre indsatsområder. Med hensyn til antallet af prøver, som tages hvert år, opgøres disse dels som det danske program, der indeholder alle prøver i elite-, konkurrence- og motionsprogrammerne, og dels som det nationale program, der indeholder de prøver, der hører til WADA indrapporteringen (prøver fra udøvere, der konkurrerer og dermed er direkte underlagt WADA koden). Talmaterialet for prøver vil dels være opgivet indenfor det enkelte indsatsområde (elite/konkurrence eller motion/fitness), dels afrundet med en opsummering på tværs af organisationer og andre samarbejdspartnere, så det anvendte talmateriale kan sammenlignes med tidligere år. 6

8 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Nyt WADA kodeks og ny lovgivning Året 2014 har været præget af to store forandringstiltag på henholdsvis den internationale og den nationale bane. Internationalt blev den nye WADA kode (det internationale regelsæt) vedtaget ultimo 2013 med ikrafttræden Året 2014 har derfor været et år med fokus på implementering af ændringerne både i forhold til at sikre, at dansk lovgivning lever op til koden (i samarbejde med ministeriet) og at udarbejde nyt nationalt regelsæt (i samarbejde med DIF) på baggrund af den nye WADA kode, således at Danmark stadig kan være compliant til koden (være godkendt af WADA). Hertil har der været arbejdet på fælles regler og retningslinjer indenfor motions- og fitnessområdet i samarbejde med DGI, DIF, Firmaidrætten og DFHO. Dette er fulgt op af et oplysningsarbejde, således at alle, der er underlagt kodens bestemmelser, er blevet og bliver oplyst om de relevante ændringer. Der er blevet arbejdet grundigt med myndighedsudøvelse, idet koden lægger op til et styrket samarbejde mellem antidopingmyndigheden og andre myndigheder såsom politiet og SKAT. Dette har betydet, at ADD har haft fokus på at kunne leve op til både sikkerhedsmæssige og strukturelle samt kompetencemæssige krav til dette. Dette, suppleret med ændringen af straffeloven, der trådte i kraft fra 1. januar 2014 (grov dopingkriminalitet kan straffes med op til 6 års fængsel), og som indebærer flere beføjelser til politiet i forhold til at undersøge forhold, hvor doping er impliceret, betyder øget aktivitet på efterretningsområdet. I forlængelse af dette har sikkerhedsområdet været i fokus, og der er med hjælp fra et konsulentfirma foretaget en sikkerhedsgennemgang og iværksat tiltag til at styrke dette i forhold til både fysik miljø samt på it-området m.m. Nationalt har ministeriets arbejde med udredningen af idrættens økonomi og struktur også haft stor betydning for antidoping arbejdet. Udredningsarbejdet blev afsluttet primo 2014 og førte til en politisk stemmeaftale maj 2014 samt et efterfølgende lovarbejde. Den nye lovgivning på området blev vedtaget ultimo 2014 (22/12). Den nye lov udvider ADD s aktivitetsområder og styrker samtidig økonomien med en trinvis øgning af ressourcer over de næste 4 år. ADD s arbejde i andet halvår af 2014 har været målrettet mod at kunne leve op til den nye lovgivning og at være klar til de nye muligheder, hvilket blandt andet indeholder kortlægning af behov for inddragelse af nye kompetencer samt udvikling af arbejdsmåder. Blandt tiltagene kan nævnes en større omstrukturering af TUE-udvalget og dets arbejde samt igangsættelse af en ansættelsesprocedure for en erfaring jurist, der især kan arbejde med indbringelse af sager for dopingnævnet (nyt aktivitetsområde fra 1. januar 2015). Indsatsområder for 2014 Indsatsområde 1: ADD vil sikre udvikling og optimale vilkår for både elite-/konkurrenceidrætten og motionsidrætten og vil anvende målrettede metoder til bekæmpelse af doping ved at styrke og udbygge samarbejder Oplysningsarbejdet har i 2014 været fokuseret på opdateringer og mere målrettet kommunikation både på hjemmesiden og via samarbejde med andre, herunder Netdoktor. Arbejdet med rådgivning over telefonen har ført til implementering af nye arbejdsgange og registreringer af emneområder og dermed endnu bedre mulighed for at kunne give gode og relevante svar. Der har især været arbejdet med udvikling af strategi for håndtering af rådgivning inden for kosttilskud, der indbefatter et samarbejde med blandt andre Team Danmarks diætister og Sundhedsstyrelsen. Dette er fulgt op af et arbejde med udvikling af en ny webstrategi for information om præstationsfremmende midler, der blandt andet indeholder beskrivelser af stoffer og metoder samt reference til relevante videnskabelige artikler. På kontrol- og analyseområdet er der i 2014 arbejdet videre med de målrettede fokuserede aktiviteter til de tre idrætsmiljøer: eliteidræt, konkurrenceidræt og motionsidræt. Kontrollantarbejdet har fundet et godt leje med mere specialiserede kontrollanter, der enten virker indenfor elite-/konkurrenceområdet eller indenfor fitnessområdet. Der er desuden igangsat et arbejde med udvikling af kompetencer, der i højere grad sætter kontrollanterne i stand til at varetage rollen som professionel myndighedsrepræsentant. 7

9 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning ADD indledte i 2013 et samarbejde med Teknologisk institut (TI) om analyse af prøver fra de kommercielle fitnesscentre. ADD s bestyrelse valgte i februar 2014 at ophøre samarbejdet med Teknologisk Institut med baggrund i manglende overholdelse af indgåede aftaler om analysekvalitet og kvalitetssikring, der førte til annullering af en række prøver indsamlet fra fitnesscentre i perioden august til december Merudgifter i forbindelse med de annullerede analyser blev efterfølgende erstattet af TI s forsikring (forsikringserstatning). ADD følger WADAs regler for dispensation til behandlingsmæssig anvendelse af lægemidler i overensstemmelse med den internationale standard for TUE (Therapeutic Use Exemptions). Da WADA koden fra 2015 stiller nogle nye krav til behandlingen af disse, herunder hvordan TUE udvalget, der skal behandle ansøgningerne, er sammensat, har der i 2014 været udarbejdet både ny TUE-guide, elektronisk adgang samt rekruttering til og ansættelse af udvalg samt appelinstans. Dopingregistret, der blev indført 2013, har i 2014 fundet sin endelige form, og etableringen af dette er fuldført, det overgår dermed til almindelig drift hos ADD uden merfinansiering. Registeret er blevet taget godt i mod og fungerer efter hensigten. Indsatsområde 2: Indenfor Elite- og konkurrenceidrætten vil vi have et innovativt og stærkt dopingkontrolprogram baseret på viden og målrettethed I forbindelse med arbejdet med risikovurderinger og dermed målrettethed af prøvetagningen samt analyseindholdet er ADD indgået i en international arbejdsgruppe under den fælles sammenslutning af NADOer (inado). Der er især arbejdet med at tilrette WADAs nye tekniske dokument på dette område (TDSSA), så det passer til nationale forhold. E-læringsprogrammet Ren Vinder, der er særligt rettet mod de unge udøvere, så de på en interaktiv måde kan tilegne sig viden om antidoping, er ved at blive opdateret. Da denne type oplysningsopgaver kan være meget omkostningstunge og tidskrævende er der indgået et samarbejde med Anti Doping Norge om udvikling af version 2.0. Målet er et produkt, der også fremover lever op til unges brug af itplatforme og måder at tilegne sig viden på. Anti Doping Danmark har i 2014 gennemført i alt prøver (2.546 i 2013) i det danske program, hvoraf hører til i det nationale program (1.719 i 2013). Tendensen i antidopingarbejdet går stadig mod mere målrettet prøvetagning (både i forhold til udøverne og til analyseindholdet) suppleret med information og forebyggende arbejde. De prøver, der tages, skal gennemgå mere avancerede analyser, og urinprøverne suppleres med blodprøver. Dette afspejles blandt andet i antallet af blodprøver, der er steget fra 155 i 2012 til 218 i 2013 til 291 i 2014 i det danske program. Kontrolindsatsen for eliten er målrettet den enkelte eliteudøver. I eliteprogrammet indgår 1) udøvere i ADD s prioriterede testgrupper (atleter på højt niveau i højrisikoidrætter), 2) udøvere der af TD er udpeget som verdensklasse eller eliteudøvere (også hold) samt 3) deltagere ved OL og PL. 100 individuelle udøvere og 5 A-landshold + U21 fodbold har i løbet af 2014 været inkluderet i den prioriterede testgruppe. Heraf var 90 individuelle udøvere omfattet af kravet om indberetning af opholdsoplysninger dagligt (whereabouts), og 70 af udøverne har været inkluderet i blodprofilarbejdet for Der blev i den prioriterede testgruppe foretaget 388 urinprøver og 283 blodprøver (26 % af prøverne i det danske program). Der har ikke været sanktioner på bagrund af prøver foretaget af ADD. Der er givet én sanktion for overtrædelse af whereabouts-reglerne. Under eliten er en meget stor og varieret gruppe udøvere, der dyrker organiseret idræt under DIF og DGI i konkurrencesammenhænge (konkurrenceprogrammet). Kontrolprogrammet i konkurrencesegmentet indeholder primært urinprøver og er baseret på at nå bredt omkring i relevante idrætter. Der har i 2014 fortsat været fokuseret på at nå ungdomseliten i udvalgte idrætter samt udvalgte holdidrætter (med test i 1. division), ligesom der fortsat har været fokus på supermotionister i atletik, triatlon og cykling. Der blev foretaget 957 dopingprøver (heraf 4 som blodprøver) i konkurrenceprogrammet (37 % af prøverne taget i det danske program) heraf 5 sager. Herudover afventes tre analysesvar, grundet igangværende TUE-proces. 8

10 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Indsatsområde 3: Indenfor Motionsidræt (samfund) vil vi være med til at undgå, at doping bliver et sundheds- og socialt problem Indsatsen mod motionsdoping er primært fokuseret på medlemmer i de kommercielle fitnesscentre, som er tilknyttet dopingkontrolordningen (smileyordningen), samt medlemmer under DGI, Firmaidrætten, Foreningsfitness og på de udøvere under DIF, som udelukkende træner på motionsniveau i idrætterne styrkeløft og vægtløftning. I fitnesscentrene arbejdes der med en kombination af synlighedsbesøg og kontrolbesøg, hvor linjen ikke er skarpt optrukket. Prøver tages primært, hvis der er indikationer eller andre forhold, der taler herfor, og i mindre grad som tilfældige stikprøver. I 2014 blev der gennemført 682 besøg (205 i 2012 og 608 i 2013) i motions- og fitnesscentre fordelt således: de foreningsbaserede fitnesscentre (DGI/DIF/DFIF) 178, DFHO-centre 338 og ADD-aftaler 166. Der er foretaget 431 dopingprøver (17 % af prøverne i det danske program). Der har været 155 sager, svarende til 36 % af de foretagne prøver. Det høje antal sager kan tilskrives, at de udførte kontroller er målrettet mod personer i risikogruppen. I 2014 har der især været arbejdet med de oplysningsmaterialer, der benyttes i samarbejdet med fitnesscentrene. Der er udviklet både en informationsstrategi samt materialer, der underbygger denne med afsæt i det koncept ( dialog i øjenhøjde ), der arbejdes ud fra. Oplysningsmaterialet Send sund signal distribueres løbende via fitnesskonsulenterne til de kommercielle fitnesscentre, der ikke har en samarbejdsaftale med ADD med henblik på at informere, indgå i dialog og etablere samarbejdsaftaler med flere centre. Der er desuden via en spørgeskemaundersøgelse indsamlet input til kvalificering af den fremtidige indsats. Spørgeskemaet blev udsendt til de 659 centre, der samarbejder med ADD, og fungerede dels som evaluering af dialog i øjenhøjde, og som afsæt til videreudviklingen af arbejdet med centrene. I starten af året blev der afsat satspuljemidler til projektet Antidoping-kommune i Danmark. Dette projekt koordineres indholdsmæssigt af ADD. Der er givet tilsagn til fire kommuner (Aalborg, Hjørring, Odense og Holbæk) om midler i perioden Projektet omhandler forebyggelse og bekæmpelse af unges dopingmisbrug og på at nå de unge lokalt i deres nærmiljø. De lokale initiativer bliver igangsat med relevante personer fra de unges nærmiljø f.eks. fra folkeskolen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, idrætsforeninger eller motions- og fitnesscentre. Erfaringerne fra projektet bliver opsamlet og kan tjene som inspiration til andre kommuner, der vil arbejde med forebyggelse af doping blandt unge. I 2014 er dette projekt blevet udviklet og kvalificeret og indgår som en del af den samlede indsats på området. Opsummering af statistik på tværs af organisationer og samarbejdspartnere Antallet af prøver opgives som nævnt dels som hørende til det danske program, og dels som en del af det nationale program, der dækker de prøver, der registreres i WADA-regi. I det nationale program, der altså dækker prøver fra elite- og konkurrenceudøvere under DIF/TD, er der i alt taget prøver i 2014 inklusive tilkøb af 5 ekstraprøver fra specialforbund ved rekordsætning. 9

11 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Når man opdeler prøverne for 2014 på forbund og organisationer ser det således ud: DIF/TD (nationale program) 1.496* 1756** 1.795*** Foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DIF) Kommercielle Fitnesscentre /272 # 343 Færøerne og Grønland Professionel Boksning Dansk Bodybuilding & Fitness Kriminalforsorgen 31 21/15 # 51 Internationale/nat. Konkurrencer Trav og galop Internationale forbund/nado er Øvrige tests * Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund ** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund *** Inklusive tilkøb af 11 ekstra prøver fra specialforbund # På grund af fejl på laboratoriet måtte hhv. 80 og 6 prøver annulleres. Tallene rummer derfor hhv. 352 og 21 optagne prøver og hhv. 272 og 15 gældende prøver. Der er gennemført i alt planlagte prøver (1.456 urin/287 blod) på udøvere under DIF (i 2013: 1501 urin/218 blod =1719). Forbund under DIF har herudover tilkøbt 5 ekstra prøver i det nationale program i 2014, så det samlede tal bliver prøver. Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (68 %), og 99 % er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2014 er cykling (244), triatlon (164), fodbold (135), atletik (131), håndbold (123), svømning (112), roning (101), ishockey (92), styrkeløft (84), vægtløftning (74), kano og kajak (59). Blodprofiler er udarbejdet på 70 udvalgte eliteudøvere i idrætterne atletik, cykling, kajak, roning, svømning og triatlon. Antallet af blodprøver er øget fra 218 i 2013 til 229 i I alt 295 kommercielle fitnesscentre havde samarbejdsaftale med ADD i 2014 (265 i 2013). Der har udover prøvetagning her været i alt 504 konsulentbesøg (439 i 2013). I de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DGI) har der været 178 konsulentbesøg (169 i 2013). Dopingsager Der var i alt 9 dopingsager fra prøver foretaget under DIF fordelt på 1 eliteudøvere, 5 konkurrenceudøvere og 3 motionister. Det svarer til 0,5 % af prøverne (0,9 % i 2013). Dopingsagerne fordeler sig således: rugby (3), taekwondo (1), roning (1), atletik (1), karate (1), styrkeløft (1) og boksning (1), hvoraf de tre sidstnævnte har fundet sted i motionsregi. Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/foreningsfitness) har resulteret i 5 sager svarende til 12 %. I de kommercielle fitnesscentre har der været 147 gældende sager svarende til 43 %. Fordelingen af dopingsager i forhold til organisationer fremgår nedenfor: DIF DGI DFIF Foreningsfitness Fitnesscentre (kommercielle) ## 147 Øvrige* I alt * Bl.a. Dansk Trav og Galop. Dansk Prof. Bokseforbund og Kriminalforsorgen. ## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har været rejst 121 sager. Pga. annullering af prøver fra Teknologisk Institut er det samlede antal prøver, der ikke er annulleret: 352 ( )=

12 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder ADD arbejder med at koordinere blandt forskellige parter involveret i dopingbekæmpelsen for at modvirke anvendelse og udbredelse af dopingmidler. ADD har et samarbejde med SKAT, hvor der især ydes rådgivning til deres DOPING-projekt. I 2014 er dette samarbejde også udvidet til et tættere samarbejde med Politiet i forhold til arbejdet med optrevling af sager indenfor doping-området. Derudover har ADD rådgivet politiet og Kriminalforsorgen i forbindelse med identifikation af beslag af dopingstoffer. Forsknings- og udviklingsvirksomhed ADD havde i 2014 afsat 600 t.kr. til forskning og udvikling. Hertil kom tilbageførte midler fra tidligere tilsagn til støtte, så der i alt kunne bevilliges 750 t.kr.: Vibeke Backer, Professor, Overlæge, Bispebjerg Hospital. "Farmakologiske egenskaber for inhaleret salmeterol hos raske trænede mænd? kr. Nikolai Baastrup Nordsborg, Lektor, Københavns Universitet. "Påvirker Xenon præstationsevnen og det biologiske pas? kr. Yvette Dehnes, PhD, Overingeniør, Norges laboratorium for dopinganalyse. Transfer of the analysis of large peptides and proteins to a LC-MS platform kr. Jens Bangsbo, Professor, dr. scient, PhD. "Betydning af panodil og koffein indtag for præstationsevne og muskulær funktion kr. Caroline Kistorp, Forskningslektor, PhD, Overlæge, Herlev Hospital. Impact of anabolic androgenic steroids abuse and hypogonadism for the development of early cardiac fibrosis structural, functional heart alterations and future cardiovascular disease among young men kr. Monika Bayer, Post Doc, PhD, Bispebjerg Hospital. Akut muskelskade og klinisk behandling: Brug af Insulin-like growth factor-i til stimulering af heling kr. Den samlede ansøgningssum var på kr. Bevillingen til Nikolai Baastrup Nordsborg, Lektor, Københavns Universitet "Påvirker Xenon præstationsevnen og det biologiske pas? blev efterfølgende tilbageført, da det blev meddelt, at projektet ikke kunne gennemføres. Internationalt arbejde ADD støtter internationale konventioner og aftaler om antidoping og bidrager med faglig kompetence og erfaring. ADD deltager ved internationale arrangementer med indflydelse på løbende udviklinger og beslutninger inden for antidoping. I tillæg hertil samarbejder ADD dagligt med internationale forbund og andre nationale antidopingorganisationer for herved at fremme koordinering og harmonisering. ADD har i marts deltaget i WADAs symposium for antidopingorganisationer i Lausanne og deltaget ved Nordisk møde i maj måned (Norge). Herudover har ADD sammen med Kulturministeriet deltaget i møder i International Anti-Doping Arrangement (IADA) i november og i møder i regi af Europarådet: "CAHAMA", Monitoring Group samt de underliggende Advisory Groups" om hhv. Science, Legal og Compliance. ADD har deltaget i Europarådets monitorering af Albaniens antidopingsystem. Økonomi Anti Doping Danmark har i 2014 opnået indtægter på i alt 18,0 mio. kr., heraf 13,4 mio. kr. fra de faste bidragsydere: Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund. 11

13 Årsrapport 2014 De samlede udgifter på 19,6 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: Kontrolvirksomhed Oplysning og forebyggelse Øvrige aktiviteter Administration, m.v. 2014: Af de samlede midler anvendes 55 % til kontrolvirksomhed, og 21 % anvendes til oplysning og forebyggelse. Til bestyrelse og administration anvendes 20 %. I administration indgår blandt andet direktionsløn samt omkostninger til udviklingsarbejde indenfor sikkerhedsoptimering. Dette set sammen med, at ADD er en lille organisation med mange opgavetyper, der skal administreres, betyder, at administrationsandelen er relativ høj. Regnskabet for 2014 udviser et underskud på 1,7 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende, idet der har været planlagt en reducering af egenkapitalen til ca. 1,5 mio. kr. Indtægterne er en smule højere end budgetteret, hvilket især skyldes øget aktivitet under øvrige indtægter på grund af en del større internationale arrangementer med øget fokus på målrettede analyser (EPO). Dette afspejles i øgede analyseudgifter. Regnskabets balancesum udgør 6,5 mio. kr. og har en positiv egenkapital på 1,5 mio. kr. 12

14 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Regnskabspraksis er i året suppleret med afsnit om hensættelser. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi. Hensættelser Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de omkostninger der er hensat til. Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed omkostningsføres på tidspunktet for bevillingen 13

15 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse t.kr. Note 2014 Budget Indtægter Tilskud, Kulturministeriet Tilskud, Danmarks Idrætsforbund Tilskud, Team Danmark Tilskud, DGI Tilskud, DFIF Tilskud ISM oplysning og forebyggelse DFHO Fitnesscentre Tilskud KUM Fitness/Motions 2012/ Tilskud KUM Fitness/Motions 2013/ Tilskud KUM register Ekstra tilskud Efterretning KUM Oversættelse Int. Antidoping Kodeks KUM Forsikringserstatning Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Bestyrelsen Administration Kontrolvirksomhed Oplysninger og forebyggelse Medicin/TUE Forskningsvirksomhed Kvalitetssystem og -ledelse Internationalt arbejde Omkostninger i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital

16 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance t.kr. Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende, debitorer Forudbetalt Tilgodehavender, diverse 38 8 Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet m.v Feriepengeforpligtelse Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

17 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter t.kr Budget Øvrige indtægter Dopingtest, salg int. arrangementer samt fitness Renteindtægter Bestyrelsen Honorar Møder, diæter, rejser og kørsel Administration Gager inkl. pension og feriepenge Møder og rejser Tryksager og kontorartikler Husleje m.v Inventar Telefon og it Porto, kopier og gebyrer Abonnementer, annoncer og forsikringer Advokatbistand Regnskabsmæssig bistand Revision Repræsentation og gaver Udvalg Personaleomkostninger Konsulentbistand Uddannelse og kurser Sikkerhedsgennemgang Kontrolvirksomhed Honorar kontrollanter Koordination/gager Materiale m.v Porto, telefon og forsendelse Uddannelse, seminar og beklædning Kørsel Udgifter vedrørende kontrol af aktive Analyseudgifter Rejser og mødeudgifter Kontrol i udlandet Efterretningsområdet NAPMU samarbejde

18 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter t.kr Budget Oplysninger og forebyggelse Gager m.v Møder og rejser Kursus/uddannelse Ren Vinder/Akademiet Publikationer m.v Telefon, abonnementer og porto Årsberetning /markødsføring ADD Hjemmeside og spørgsmål ISM aktiviteter Register Fitness/Motions projekt Intranet Udviklingsstøtte "Stop doping"-linjen Medicin/TUE TUE Ekspertgrupper og læge Forskningsvirksomhed Møder, rejser samt konsulentbistand Forskningsbevillinger Motionsdoping kvalitativ tillægsanalyse Tilbageførte forskningsbevillinger Kvalitetssystem og ledelse ISO-certificering Kvalitetssystem øvrige Internationalt arbejde Internationalt arbejde

19 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK

20 2 Revideret Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om året, samt efter behov. Endvidere kan 3 5 bestyrelsesmedlemmer forlange bestyrelsen indkaldt. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden. 1.2 Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Indkaldelse af bestyrelsesmøder Formanden indkalder samtlige bestyrelsesmedlemmer til møde. Datoer for møder aftales for et år af gangen Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen for mødet, samt materiale der skal behandles på mødet, herunder baggrundsnotater og relevante bilag. Det tilsigtes, at materialet fremsendes senest 5 hverdage, før bestyrelsesmødet finder sted. Mødeledelse og beslutningsdygtighed Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Møderne afholdes, hvor formanden beslutter det Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 6 3 medlemmer er til stede, herunder formanden Bestyrelsesmedlemmerne og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Årsrapport 2012. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2012. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2012 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 12

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere