Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014

2 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter / _1.docx 1

3 Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 for Anti Doping Danmark. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Brøndby, den 13. februar 2015 Direktør: Lone Hansen Bestyrelse: Mette Hartlev Poul Gade Berit Puggard formand Kim Dalhoff Troels Borring Marie Overbye 2

4 Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til bestyrelsen i Anti Doping Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Anti Doping Danmark for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Anti Doping Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Anti Doping Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Anti Doping Danmarks finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af Anti Doping Danmarks finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

5 Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Anti Doping Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 13. februar 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 4

6 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Oplysninger om Anti Doping Danmark Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Bestyrelse Mette Hartlev, formand Poul Gade Berit Puggard Kim Dalhoff Troels Borring Marie Overbye Revisor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Bank Jyske Bank Momsregistrering Anti Doping Danmark er som selvejende institution som hovedregel momsfritaget. 5

7 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Anti Doping Danmark (ADD) er etableret som offentlig selvejende institution under Kulturministeriet (KUM) med følgende aktivitetsområder: Dopingkontrol Oplysningsvirksomhed Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder. Anti Doping Danmarks strategi og resultatmål for de forskellige aktivitetsområder er fastlagt i henhold til rammeaftale ( ) med KUM (underskrevet nov. 2013). Bestyrelse Bestyrelsen har i 2014 haft følgende sammensætning: Mette Hartlev, formand, prof., dr. jur. på Kbh's Universitet (udpeget af KUM) Lene Volke Roesen, vicepolitidirektør Sydøstjyllands Politi (udpeget af KUM) Thomas Bagge Olesen*, adm. direktør i FitnessDK (udpeget af KUM) Michael Kjær, prof., overlæge, dr. med., Bispebjerg Hosp. (udpeget af KUM) Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i DIF (udpeget af DIF) Lotte Büchert, vicerektor, bestyrelsesmedlem i DIF (udpeget af DIF) Camilla Andersen, bestyrelsesmedlem i Team Danmark (udpeget af TD) Morten Storgaard, læge i Team Danmark (udpeget af TD) Birgitte Nielsen, næstformand i DGI (udpeget af DGI) Claus Schou Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Firmaidræt (udpeget af DFIF) Adam Spliid, medlem af DIF's Aktivkomité (repræsenterer eliteidrætsudøvere) Morten Bennekou, talentchef /landstræner DCU (repræsentant for elitetrænerne). Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i Der har i 2014 været 11 heltidsmedarbejdere (11 årsværk inklusive direktør) plus en medarbejder, der har været projektfinansieret (fitnessprojekt). Der har herudover været ansat en læge på konsulentbasis til varetagelse af TUE-attester samt rådgivning plus en ung medhjælper (fire timer/uge). Kontrollantarbejdet (i hhv. fitness/motion og idræt) blev i 2014 varetaget af ca. 38 personer med forskellige ansættelsesformer (halvtid, faste timer, opgaveafregning). Indledning Med udgangspunkt i de ovenfornævnte aktivitetsområder er der for udarbejdet en strategi med tre overordnede indsatsområder og tilhørende underpunkter. Arbejdet med dette er nøje beskrevet i kvartalsrapporterne til bestyrelsen. I det følgende vil der først blive redegjort for overordnede forhold og dernæst for forhold af væsentlig karakter ud fra de tre indsatsområder. Med hensyn til antallet af prøver, som tages hvert år, opgøres disse dels som det danske program, der indeholder alle prøver i elite-, konkurrence- og motionsprogrammerne, og dels som det nationale program, der indeholder de prøver, der hører til WADA indrapporteringen (prøver fra udøvere, der konkurrerer og dermed er direkte underlagt WADA koden). Talmaterialet for prøver vil dels være opgivet indenfor det enkelte indsatsområde (elite/konkurrence eller motion/fitness), dels afrundet med en opsummering på tværs af organisationer og andre samarbejdspartnere, så det anvendte talmateriale kan sammenlignes med tidligere år. 6

8 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Nyt WADA kodeks og ny lovgivning Året 2014 har været præget af to store forandringstiltag på henholdsvis den internationale og den nationale bane. Internationalt blev den nye WADA kode (det internationale regelsæt) vedtaget ultimo 2013 med ikrafttræden Året 2014 har derfor været et år med fokus på implementering af ændringerne både i forhold til at sikre, at dansk lovgivning lever op til koden (i samarbejde med ministeriet) og at udarbejde nyt nationalt regelsæt (i samarbejde med DIF) på baggrund af den nye WADA kode, således at Danmark stadig kan være compliant til koden (være godkendt af WADA). Hertil har der været arbejdet på fælles regler og retningslinjer indenfor motions- og fitnessområdet i samarbejde med DGI, DIF, Firmaidrætten og DFHO. Dette er fulgt op af et oplysningsarbejde, således at alle, der er underlagt kodens bestemmelser, er blevet og bliver oplyst om de relevante ændringer. Der er blevet arbejdet grundigt med myndighedsudøvelse, idet koden lægger op til et styrket samarbejde mellem antidopingmyndigheden og andre myndigheder såsom politiet og SKAT. Dette har betydet, at ADD har haft fokus på at kunne leve op til både sikkerhedsmæssige og strukturelle samt kompetencemæssige krav til dette. Dette, suppleret med ændringen af straffeloven, der trådte i kraft fra 1. januar 2014 (grov dopingkriminalitet kan straffes med op til 6 års fængsel), og som indebærer flere beføjelser til politiet i forhold til at undersøge forhold, hvor doping er impliceret, betyder øget aktivitet på efterretningsområdet. I forlængelse af dette har sikkerhedsområdet været i fokus, og der er med hjælp fra et konsulentfirma foretaget en sikkerhedsgennemgang og iværksat tiltag til at styrke dette i forhold til både fysik miljø samt på it-området m.m. Nationalt har ministeriets arbejde med udredningen af idrættens økonomi og struktur også haft stor betydning for antidoping arbejdet. Udredningsarbejdet blev afsluttet primo 2014 og førte til en politisk stemmeaftale maj 2014 samt et efterfølgende lovarbejde. Den nye lovgivning på området blev vedtaget ultimo 2014 (22/12). Den nye lov udvider ADD s aktivitetsområder og styrker samtidig økonomien med en trinvis øgning af ressourcer over de næste 4 år. ADD s arbejde i andet halvår af 2014 har været målrettet mod at kunne leve op til den nye lovgivning og at være klar til de nye muligheder, hvilket blandt andet indeholder kortlægning af behov for inddragelse af nye kompetencer samt udvikling af arbejdsmåder. Blandt tiltagene kan nævnes en større omstrukturering af TUE-udvalget og dets arbejde samt igangsættelse af en ansættelsesprocedure for en erfaring jurist, der især kan arbejde med indbringelse af sager for dopingnævnet (nyt aktivitetsområde fra 1. januar 2015). Indsatsområder for 2014 Indsatsområde 1: ADD vil sikre udvikling og optimale vilkår for både elite-/konkurrenceidrætten og motionsidrætten og vil anvende målrettede metoder til bekæmpelse af doping ved at styrke og udbygge samarbejder Oplysningsarbejdet har i 2014 været fokuseret på opdateringer og mere målrettet kommunikation både på hjemmesiden og via samarbejde med andre, herunder Netdoktor. Arbejdet med rådgivning over telefonen har ført til implementering af nye arbejdsgange og registreringer af emneområder og dermed endnu bedre mulighed for at kunne give gode og relevante svar. Der har især været arbejdet med udvikling af strategi for håndtering af rådgivning inden for kosttilskud, der indbefatter et samarbejde med blandt andre Team Danmarks diætister og Sundhedsstyrelsen. Dette er fulgt op af et arbejde med udvikling af en ny webstrategi for information om præstationsfremmende midler, der blandt andet indeholder beskrivelser af stoffer og metoder samt reference til relevante videnskabelige artikler. På kontrol- og analyseområdet er der i 2014 arbejdet videre med de målrettede fokuserede aktiviteter til de tre idrætsmiljøer: eliteidræt, konkurrenceidræt og motionsidræt. Kontrollantarbejdet har fundet et godt leje med mere specialiserede kontrollanter, der enten virker indenfor elite-/konkurrenceområdet eller indenfor fitnessområdet. Der er desuden igangsat et arbejde med udvikling af kompetencer, der i højere grad sætter kontrollanterne i stand til at varetage rollen som professionel myndighedsrepræsentant. 7

9 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning ADD indledte i 2013 et samarbejde med Teknologisk institut (TI) om analyse af prøver fra de kommercielle fitnesscentre. ADD s bestyrelse valgte i februar 2014 at ophøre samarbejdet med Teknologisk Institut med baggrund i manglende overholdelse af indgåede aftaler om analysekvalitet og kvalitetssikring, der førte til annullering af en række prøver indsamlet fra fitnesscentre i perioden august til december Merudgifter i forbindelse med de annullerede analyser blev efterfølgende erstattet af TI s forsikring (forsikringserstatning). ADD følger WADAs regler for dispensation til behandlingsmæssig anvendelse af lægemidler i overensstemmelse med den internationale standard for TUE (Therapeutic Use Exemptions). Da WADA koden fra 2015 stiller nogle nye krav til behandlingen af disse, herunder hvordan TUE udvalget, der skal behandle ansøgningerne, er sammensat, har der i 2014 været udarbejdet både ny TUE-guide, elektronisk adgang samt rekruttering til og ansættelse af udvalg samt appelinstans. Dopingregistret, der blev indført 2013, har i 2014 fundet sin endelige form, og etableringen af dette er fuldført, det overgår dermed til almindelig drift hos ADD uden merfinansiering. Registeret er blevet taget godt i mod og fungerer efter hensigten. Indsatsområde 2: Indenfor Elite- og konkurrenceidrætten vil vi have et innovativt og stærkt dopingkontrolprogram baseret på viden og målrettethed I forbindelse med arbejdet med risikovurderinger og dermed målrettethed af prøvetagningen samt analyseindholdet er ADD indgået i en international arbejdsgruppe under den fælles sammenslutning af NADOer (inado). Der er især arbejdet med at tilrette WADAs nye tekniske dokument på dette område (TDSSA), så det passer til nationale forhold. E-læringsprogrammet Ren Vinder, der er særligt rettet mod de unge udøvere, så de på en interaktiv måde kan tilegne sig viden om antidoping, er ved at blive opdateret. Da denne type oplysningsopgaver kan være meget omkostningstunge og tidskrævende er der indgået et samarbejde med Anti Doping Norge om udvikling af version 2.0. Målet er et produkt, der også fremover lever op til unges brug af itplatforme og måder at tilegne sig viden på. Anti Doping Danmark har i 2014 gennemført i alt prøver (2.546 i 2013) i det danske program, hvoraf hører til i det nationale program (1.719 i 2013). Tendensen i antidopingarbejdet går stadig mod mere målrettet prøvetagning (både i forhold til udøverne og til analyseindholdet) suppleret med information og forebyggende arbejde. De prøver, der tages, skal gennemgå mere avancerede analyser, og urinprøverne suppleres med blodprøver. Dette afspejles blandt andet i antallet af blodprøver, der er steget fra 155 i 2012 til 218 i 2013 til 291 i 2014 i det danske program. Kontrolindsatsen for eliten er målrettet den enkelte eliteudøver. I eliteprogrammet indgår 1) udøvere i ADD s prioriterede testgrupper (atleter på højt niveau i højrisikoidrætter), 2) udøvere der af TD er udpeget som verdensklasse eller eliteudøvere (også hold) samt 3) deltagere ved OL og PL. 100 individuelle udøvere og 5 A-landshold + U21 fodbold har i løbet af 2014 været inkluderet i den prioriterede testgruppe. Heraf var 90 individuelle udøvere omfattet af kravet om indberetning af opholdsoplysninger dagligt (whereabouts), og 70 af udøverne har været inkluderet i blodprofilarbejdet for Der blev i den prioriterede testgruppe foretaget 388 urinprøver og 283 blodprøver (26 % af prøverne i det danske program). Der har ikke været sanktioner på bagrund af prøver foretaget af ADD. Der er givet én sanktion for overtrædelse af whereabouts-reglerne. Under eliten er en meget stor og varieret gruppe udøvere, der dyrker organiseret idræt under DIF og DGI i konkurrencesammenhænge (konkurrenceprogrammet). Kontrolprogrammet i konkurrencesegmentet indeholder primært urinprøver og er baseret på at nå bredt omkring i relevante idrætter. Der har i 2014 fortsat været fokuseret på at nå ungdomseliten i udvalgte idrætter samt udvalgte holdidrætter (med test i 1. division), ligesom der fortsat har været fokus på supermotionister i atletik, triatlon og cykling. Der blev foretaget 957 dopingprøver (heraf 4 som blodprøver) i konkurrenceprogrammet (37 % af prøverne taget i det danske program) heraf 5 sager. Herudover afventes tre analysesvar, grundet igangværende TUE-proces. 8

10 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Indsatsområde 3: Indenfor Motionsidræt (samfund) vil vi være med til at undgå, at doping bliver et sundheds- og socialt problem Indsatsen mod motionsdoping er primært fokuseret på medlemmer i de kommercielle fitnesscentre, som er tilknyttet dopingkontrolordningen (smileyordningen), samt medlemmer under DGI, Firmaidrætten, Foreningsfitness og på de udøvere under DIF, som udelukkende træner på motionsniveau i idrætterne styrkeløft og vægtløftning. I fitnesscentrene arbejdes der med en kombination af synlighedsbesøg og kontrolbesøg, hvor linjen ikke er skarpt optrukket. Prøver tages primært, hvis der er indikationer eller andre forhold, der taler herfor, og i mindre grad som tilfældige stikprøver. I 2014 blev der gennemført 682 besøg (205 i 2012 og 608 i 2013) i motions- og fitnesscentre fordelt således: de foreningsbaserede fitnesscentre (DGI/DIF/DFIF) 178, DFHO-centre 338 og ADD-aftaler 166. Der er foretaget 431 dopingprøver (17 % af prøverne i det danske program). Der har været 155 sager, svarende til 36 % af de foretagne prøver. Det høje antal sager kan tilskrives, at de udførte kontroller er målrettet mod personer i risikogruppen. I 2014 har der især været arbejdet med de oplysningsmaterialer, der benyttes i samarbejdet med fitnesscentrene. Der er udviklet både en informationsstrategi samt materialer, der underbygger denne med afsæt i det koncept ( dialog i øjenhøjde ), der arbejdes ud fra. Oplysningsmaterialet Send sund signal distribueres løbende via fitnesskonsulenterne til de kommercielle fitnesscentre, der ikke har en samarbejdsaftale med ADD med henblik på at informere, indgå i dialog og etablere samarbejdsaftaler med flere centre. Der er desuden via en spørgeskemaundersøgelse indsamlet input til kvalificering af den fremtidige indsats. Spørgeskemaet blev udsendt til de 659 centre, der samarbejder med ADD, og fungerede dels som evaluering af dialog i øjenhøjde, og som afsæt til videreudviklingen af arbejdet med centrene. I starten af året blev der afsat satspuljemidler til projektet Antidoping-kommune i Danmark. Dette projekt koordineres indholdsmæssigt af ADD. Der er givet tilsagn til fire kommuner (Aalborg, Hjørring, Odense og Holbæk) om midler i perioden Projektet omhandler forebyggelse og bekæmpelse af unges dopingmisbrug og på at nå de unge lokalt i deres nærmiljø. De lokale initiativer bliver igangsat med relevante personer fra de unges nærmiljø f.eks. fra folkeskolen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, idrætsforeninger eller motions- og fitnesscentre. Erfaringerne fra projektet bliver opsamlet og kan tjene som inspiration til andre kommuner, der vil arbejde med forebyggelse af doping blandt unge. I 2014 er dette projekt blevet udviklet og kvalificeret og indgår som en del af den samlede indsats på området. Opsummering af statistik på tværs af organisationer og samarbejdspartnere Antallet af prøver opgives som nævnt dels som hørende til det danske program, og dels som en del af det nationale program, der dækker de prøver, der registreres i WADA-regi. I det nationale program, der altså dækker prøver fra elite- og konkurrenceudøvere under DIF/TD, er der i alt taget prøver i 2014 inklusive tilkøb af 5 ekstraprøver fra specialforbund ved rekordsætning. 9

11 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Når man opdeler prøverne for 2014 på forbund og organisationer ser det således ud: DIF/TD (nationale program) 1.496* 1756** 1.795*** Foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DIF) Kommercielle Fitnesscentre /272 # 343 Færøerne og Grønland Professionel Boksning Dansk Bodybuilding & Fitness Kriminalforsorgen 31 21/15 # 51 Internationale/nat. Konkurrencer Trav og galop Internationale forbund/nado er Øvrige tests * Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund ** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund *** Inklusive tilkøb af 11 ekstra prøver fra specialforbund # På grund af fejl på laboratoriet måtte hhv. 80 og 6 prøver annulleres. Tallene rummer derfor hhv. 352 og 21 optagne prøver og hhv. 272 og 15 gældende prøver. Der er gennemført i alt planlagte prøver (1.456 urin/287 blod) på udøvere under DIF (i 2013: 1501 urin/218 blod =1719). Forbund under DIF har herudover tilkøbt 5 ekstra prøver i det nationale program i 2014, så det samlede tal bliver prøver. Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (68 %), og 99 % er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2014 er cykling (244), triatlon (164), fodbold (135), atletik (131), håndbold (123), svømning (112), roning (101), ishockey (92), styrkeløft (84), vægtløftning (74), kano og kajak (59). Blodprofiler er udarbejdet på 70 udvalgte eliteudøvere i idrætterne atletik, cykling, kajak, roning, svømning og triatlon. Antallet af blodprøver er øget fra 218 i 2013 til 229 i I alt 295 kommercielle fitnesscentre havde samarbejdsaftale med ADD i 2014 (265 i 2013). Der har udover prøvetagning her været i alt 504 konsulentbesøg (439 i 2013). I de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DGI) har der været 178 konsulentbesøg (169 i 2013). Dopingsager Der var i alt 9 dopingsager fra prøver foretaget under DIF fordelt på 1 eliteudøvere, 5 konkurrenceudøvere og 3 motionister. Det svarer til 0,5 % af prøverne (0,9 % i 2013). Dopingsagerne fordeler sig således: rugby (3), taekwondo (1), roning (1), atletik (1), karate (1), styrkeløft (1) og boksning (1), hvoraf de tre sidstnævnte har fundet sted i motionsregi. Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/foreningsfitness) har resulteret i 5 sager svarende til 12 %. I de kommercielle fitnesscentre har der været 147 gældende sager svarende til 43 %. Fordelingen af dopingsager i forhold til organisationer fremgår nedenfor: DIF DGI DFIF Foreningsfitness Fitnesscentre (kommercielle) ## 147 Øvrige* I alt * Bl.a. Dansk Trav og Galop. Dansk Prof. Bokseforbund og Kriminalforsorgen. ## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har været rejst 121 sager. Pga. annullering af prøver fra Teknologisk Institut er det samlede antal prøver, der ikke er annulleret: 352 ( )=

12 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning Beretning Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder ADD arbejder med at koordinere blandt forskellige parter involveret i dopingbekæmpelsen for at modvirke anvendelse og udbredelse af dopingmidler. ADD har et samarbejde med SKAT, hvor der især ydes rådgivning til deres DOPING-projekt. I 2014 er dette samarbejde også udvidet til et tættere samarbejde med Politiet i forhold til arbejdet med optrevling af sager indenfor doping-området. Derudover har ADD rådgivet politiet og Kriminalforsorgen i forbindelse med identifikation af beslag af dopingstoffer. Forsknings- og udviklingsvirksomhed ADD havde i 2014 afsat 600 t.kr. til forskning og udvikling. Hertil kom tilbageførte midler fra tidligere tilsagn til støtte, så der i alt kunne bevilliges 750 t.kr.: Vibeke Backer, Professor, Overlæge, Bispebjerg Hospital. "Farmakologiske egenskaber for inhaleret salmeterol hos raske trænede mænd? kr. Nikolai Baastrup Nordsborg, Lektor, Københavns Universitet. "Påvirker Xenon præstationsevnen og det biologiske pas? kr. Yvette Dehnes, PhD, Overingeniør, Norges laboratorium for dopinganalyse. Transfer of the analysis of large peptides and proteins to a LC-MS platform kr. Jens Bangsbo, Professor, dr. scient, PhD. "Betydning af panodil og koffein indtag for præstationsevne og muskulær funktion kr. Caroline Kistorp, Forskningslektor, PhD, Overlæge, Herlev Hospital. Impact of anabolic androgenic steroids abuse and hypogonadism for the development of early cardiac fibrosis structural, functional heart alterations and future cardiovascular disease among young men kr. Monika Bayer, Post Doc, PhD, Bispebjerg Hospital. Akut muskelskade og klinisk behandling: Brug af Insulin-like growth factor-i til stimulering af heling kr. Den samlede ansøgningssum var på kr. Bevillingen til Nikolai Baastrup Nordsborg, Lektor, Københavns Universitet "Påvirker Xenon præstationsevnen og det biologiske pas? blev efterfølgende tilbageført, da det blev meddelt, at projektet ikke kunne gennemføres. Internationalt arbejde ADD støtter internationale konventioner og aftaler om antidoping og bidrager med faglig kompetence og erfaring. ADD deltager ved internationale arrangementer med indflydelse på løbende udviklinger og beslutninger inden for antidoping. I tillæg hertil samarbejder ADD dagligt med internationale forbund og andre nationale antidopingorganisationer for herved at fremme koordinering og harmonisering. ADD har i marts deltaget i WADAs symposium for antidopingorganisationer i Lausanne og deltaget ved Nordisk møde i maj måned (Norge). Herudover har ADD sammen med Kulturministeriet deltaget i møder i International Anti-Doping Arrangement (IADA) i november og i møder i regi af Europarådet: "CAHAMA", Monitoring Group samt de underliggende Advisory Groups" om hhv. Science, Legal og Compliance. ADD har deltaget i Europarådets monitorering af Albaniens antidopingsystem. Økonomi Anti Doping Danmark har i 2014 opnået indtægter på i alt 18,0 mio. kr., heraf 13,4 mio. kr. fra de faste bidragsydere: Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund. 11

13 Årsrapport 2014 De samlede udgifter på 19,6 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: Kontrolvirksomhed Oplysning og forebyggelse Øvrige aktiviteter Administration, m.v. 2014: Af de samlede midler anvendes 55 % til kontrolvirksomhed, og 21 % anvendes til oplysning og forebyggelse. Til bestyrelse og administration anvendes 20 %. I administration indgår blandt andet direktionsløn samt omkostninger til udviklingsarbejde indenfor sikkerhedsoptimering. Dette set sammen med, at ADD er en lille organisation med mange opgavetyper, der skal administreres, betyder, at administrationsandelen er relativ høj. Regnskabet for 2014 udviser et underskud på 1,7 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende, idet der har været planlagt en reducering af egenkapitalen til ca. 1,5 mio. kr. Indtægterne er en smule højere end budgetteret, hvilket især skyldes øget aktivitet under øvrige indtægter på grund af en del større internationale arrangementer med øget fokus på målrettede analyser (EPO). Dette afspejles i øgede analyseudgifter. Regnskabets balancesum udgør 6,5 mio. kr. og har en positiv egenkapital på 1,5 mio. kr. 12

14 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Regnskabspraksis er i året suppleret med afsnit om hensættelser. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi, svarende til nominel værdi. Hensættelser Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med afholdelse af de omkostninger der er hensat til. Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed Bevillinger til forsknings- og udviklingsvirksomhed omkostningsføres på tidspunktet for bevillingen 13

15 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse t.kr. Note 2014 Budget Indtægter Tilskud, Kulturministeriet Tilskud, Danmarks Idrætsforbund Tilskud, Team Danmark Tilskud, DGI Tilskud, DFIF Tilskud ISM oplysning og forebyggelse DFHO Fitnesscentre Tilskud KUM Fitness/Motions 2012/ Tilskud KUM Fitness/Motions 2013/ Tilskud KUM register Ekstra tilskud Efterretning KUM Oversættelse Int. Antidoping Kodeks KUM Forsikringserstatning Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Bestyrelsen Administration Kontrolvirksomhed Oplysninger og forebyggelse Medicin/TUE Forskningsvirksomhed Kvalitetssystem og -ledelse Internationalt arbejde Omkostninger i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital

16 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance t.kr. Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende, debitorer Forudbetalt Tilgodehavender, diverse 38 8 Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet m.v Feriepengeforpligtelse Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

17 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter t.kr Budget Øvrige indtægter Dopingtest, salg int. arrangementer samt fitness Renteindtægter Bestyrelsen Honorar Møder, diæter, rejser og kørsel Administration Gager inkl. pension og feriepenge Møder og rejser Tryksager og kontorartikler Husleje m.v Inventar Telefon og it Porto, kopier og gebyrer Abonnementer, annoncer og forsikringer Advokatbistand Regnskabsmæssig bistand Revision Repræsentation og gaver Udvalg Personaleomkostninger Konsulentbistand Uddannelse og kurser Sikkerhedsgennemgang Kontrolvirksomhed Honorar kontrollanter Koordination/gager Materiale m.v Porto, telefon og forsendelse Uddannelse, seminar og beklædning Kørsel Udgifter vedrørende kontrol af aktive Analyseudgifter Rejser og mødeudgifter Kontrol i udlandet Efterretningsområdet NAPMU samarbejde

18 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter t.kr Budget Oplysninger og forebyggelse Gager m.v Møder og rejser Kursus/uddannelse Ren Vinder/Akademiet Publikationer m.v Telefon, abonnementer og porto Årsberetning /markødsføring ADD Hjemmeside og spørgsmål ISM aktiviteter Register Fitness/Motions projekt Intranet Udviklingsstøtte "Stop doping"-linjen Medicin/TUE TUE Ekspertgrupper og læge Forskningsvirksomhed Møder, rejser samt konsulentbistand Forskningsbevillinger Motionsdoping kvalitativ tillægsanalyse Tilbageførte forskningsbevillinger Kvalitetssystem og ledelse ISO-certificering Kvalitetssystem øvrige Internationalt arbejde Internationalt arbejde

19 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK

20 2 Revideret Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om året, samt efter behov. Endvidere kan 3 5 bestyrelsesmedlemmer forlange bestyrelsen indkaldt. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden. 1.2 Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Indkaldelse af bestyrelsesmøder Formanden indkalder samtlige bestyrelsesmedlemmer til møde. Datoer for møder aftales for et år af gangen Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen for mødet, samt materiale der skal behandles på mødet, herunder baggrundsnotater og relevante bilag. Det tilsigtes, at materialet fremsendes senest 5 hverdage, før bestyrelsesmødet finder sted. Mødeledelse og beslutningsdygtighed Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Møderne afholdes, hvor formanden beslutter det Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 6 3 medlemmer er til stede, herunder formanden Bestyrelsesmedlemmerne og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden Version 0.6 Dato 17.01.16 Status Udkast Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende dokument beskriver forretningsordenen for Den Kommunale Digitaliseringsforening (Digitaliseringsforeningen).

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr. 63 44 57 11 Årsregnskab for 2015 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DANMARKS ISHOCKEY UNION 1.

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den. dirigent

Årsrapport. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den. dirigent Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere