Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende arbejdsmiljø, som parterne ønsker skal være til stede, når andre firmaer som serviceleverandører udfører serviceopgaver for industrivirksomheder. Vejledningen vedrører generelt alle former for serviceopgaver, herunder bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder er dog en særlig form for serviceopgave, så denne form behandles i et kapitel for sig. Vejledningen sætter fokus på, hvad såvel industrivirksomheden som serviceleverandøren må være opmærksomme på med hensyn til arbejdsmiljø før og efter, at de indgår en aftale om, at serviceleverandørens ansatte begynder deres arbejde i industrivirksomheden. Baggrunden for vejledningen er, at flere og flere virksomheder benytter serviceleverandører til arbejdsopgaver, som de selv tidligere har varetaget. Det gælder for eksempel bygge- og anlægsopgaver, rengøring, kantinedrift og it. Flere af disse opgaver er præget af risiko for dårligt arbejdsmiljø. Der er derfor behov for en forebyggende og løbende arbejdsmiljøindsats. Netop fordi opgaverne varetages af ansatte, der arbejder i en anden virksomhed end deres egen, er det afgørende med en indsats, som sikrer, at de ikke falder mellem to stole med hensyn til forebyggelse. Det er sådan en indsats, denne vejledning beskriver. Vejledningen supplerer eksisterende vejledninger, som er målrettet enten industrivirksomheder eller serviceleverandører, og er derfor ikke en fuldstændig beskrivelse af alle relevante forhold. Vejledningen omhandler serviceopgaver af en vis størrelse og varighed. Det vil sige opgaver, som der typisk indgås formel, skriftlig aftale om og som typisk strækker sig over flere dage. Hvor der i vejledningen anvendes ordet skal, refereres til minimumskrav i arbejdsmiljølovgivningen eller anden lovgivning. I disse tilfælde gælder beskrivelsen alle serviceopgaver, medmindre andet er anført. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. Vejledningen erstatter BSR 1 vejledning om underleverandører fra Denne og andre publikationer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, www. arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnr Layout, produktion og tryk: Rosendahls a/s Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. Januar 2014 ISBN Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S. Illustrationer: COOR m.fl.

3 Indhold 4 1. Definition af serviceleverandør 5 2. Før kontraktindgåelse 2.1 Virksomhedens rolle og opgaver 2.2 Serviceleverandørens rolle og opgaver 8 3. Efter kontraktindgåelse 3.1 Virksomhedens rolle og opgaver 3.2 Serviceleverandørens rolle og opgaver 3.3 Medarbejdernes rolle og opgaver Bygge- og anlægsarbejder 4.1 Virksomhedens rolle og opgaver som bygherre 4.2 Den projekterendes/rådgiverens rolle og opgaver 4.3 Entreprenørens rolle og opgaver Henvisninger 3

4 1. Definition af serviceleverandør Ved en serviceleverandør forstås i denne vejledning et udefra kommende firma, som med sine egne medarbejdere og sin egen ledelse er bestilt af en industrivirksomhed til at udføre arbejde på industrivirksomhedens område, eventuelt som en del af produktionen. Serviceleverandører varetager for eksempel følgende arbejdsopgaver for industrivirksomheder: Rengøring Kantinedrift/catering It-service Kontor- og ejendomsservice, herunder receptionsbetjening, ordremodtagelse, fakturering, oversættelse, posttjenester, kopiering, callcentervirksomhed Reparation og vedligehold Bygnings- og anlægsarbejder Vagttjeneste Vinduespolering Teknisk kontrol og analyse, herunder levnedsmiddelkontrol Skadeservice Gartnerservice Snerydning I det følgende kaldes industrivirksomheden blot virksomheden. Figur 1: Virksomheden formulerer de arbejdsmiljøkrav, som den ønsker, at serviceleverandøren skal overholde, som en del af udbuddet. 4

5 2. Før kontraktindgåelse 2.1 Virksomhedens rolle og opgaver Information om arbejdsmiljøforhold Når virksomheden beder en serviceleverandør om at give tilbud på en serviceydelse, informerer den serviceleverandøren om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold i virksomheden. Det er forhold som serviceleverandøren må være opmærksom på i forbindelse med levering af serviceydelsen og dermed i forbindelse med afgivelse af tilbud. Samtidig informerer virksomheden serviceleverandøren om de arbejdsmiljøregler, som gælder for disse arbejdsmiljøforhold. Informationen vedrører de forhold, som serviceleverandøren ikke på forhånd har viden om ud fra et almindeligt kendskab til den branche, som serviceydelsen vedrører. En virksomhed, som udbyder en rengøringsopgave, oplyser fx om specielle forhold ved bygninger og arealer. Det kan fx være, at der ikke er elevator, hvilket forhindrer transport af rengøringsvogne og maskiner mellem etagerne, eller at gulvet er af et specielt materiale, der kræver en særlig form for rengøring. En virksomhed, som udbyder en renovationsopgave, oplyser fx om specielle adgangsforhold og særlige bygninger eller parkeringsforhold, hvis forholdene har arbejdsmiljømæssig betydning. Arbejdsmiljøkrav Når virksomheden beder en serviceleverandør om at give tilbud på en serviceydelse, informerer virksomheden om arbejdsmiljøkravene, som den forventer opfyldt. Det gælder i tilbud og ved levering af serviceydelsen. Virksomhedens arbejdsmiljøkrav er SMARTe dvs.: Specifikke Mål- og dokumenterbare, dvs. det skal være simpelt at afgøre og vise, om kravene er opfyldt Accepterede Realistiske og relevante Tidsfastsatte Virksomheden informerer også om de krav, som virksomheden stiller om, at serviceleverandøren kontrollerer overholdelsen af arbejdsmiljøkravene under leveringen af serviceydelsen. Samtidig informerer virksomheden serviceleverandøren om, hvilke krav om dokumentation for opfyldelse af arbejdsmiljø og kontrolkrav virksomheden stiller. Virksomheden informerer tillige serviceleverandøren om, hvordan den vil kontrollere, at serviceleverandøren opfylder arbejdsmiljøkravene under leveringen af serviceydelsen. Virksomheden må ikke foreskrive eller forudsætte, at serviceleverandøren anvender arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange, der er i strid med arbejdsmiljølovgivningen. Endelig informerer virksomheden serviceleverandøren om, hvilke konsekvenser serviceleverandørens manglende opfyldelse af arbejdsmiljø-, kontrol- og dokumentationskravene vil få. Serviceydelse til en værdi af mindst 1 mio. kr. Når virksomheden skriftligt udbyder en serviceydelse, hvis samlede værdi uden moms anslås at være mindst 1 million kroner, er der en række krav, som virksomheden skal opfylde i udbudsmaterialet: Virksomheden skal tage hensyn til sikkerheden og sundheden ved serviceydelsens udførelse Virksomheden skal oplyse om de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med udførelsen af serviceydelsen, og om de arbejdsmiljøregler, der gælder for disse arbejdsforhold. Dette gælder arbejdsmiljøforhold, som serviceleverandøren ikke på forhånd har viden om ud fra almindeligt branchekendskab Kravet om at oplyse om arbejdsmiljøforholdene kan ikke imødekommes ved, at virksomheden beder serviceleverandøren besigtige forholdene, selv om det er en god idé Kravet om at oplyse om reglerne kan ikke imødekommes ved at henvise generelt til arbejdsmiljølovgivningen. Virksomheden skal henvise direkte til bekendtgørelser eller paragraffer Virksomheden skal oplyse om dens eventuelle optegnelser om arealangivelser og foretagne tidsstudier, Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, herunder påbud, og Arbejdstilsynets vejledning til virksomheden og andet relevant materiale af betydning for udførelsen af serviceydelse Virksomheden skal oplyse, om den stiller særlige arbejdsmiljøkrav i forbindelse med serviceydelsen, og om den stiller krav om, at serviceleverandøren 5

6 Alle udenlandske virksomheder, herunder selvstændige uden ansatte, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til RUT. Formålet med en anmeldelse i RUT er at give myndighederne mulighed for at kontrollere, at udenlandske virksomheder overholder de danske regler om bl.a. arbejdsmiljø og skat. Figur 2: Uddrag af de arbejdsmiljøkrav, som en virksomhed stiller til sine serviceleverandører. kontrollerer overholdelsen af disse arbejdsmiljøkrav. Virksomheden skal også oplyse, hvis den ikke stiller særlige arbejdsmiljøkrav - se fig. 2. Virksomheden skal opfordre serviceleverandøren til i sit tilbud at beskrive, hvordan de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har oplyst om, vil blive varetaget, og hvordan serviceleverandøren løbende vil føre effektivt tilsyn og kontrol med sikkerheden og sundheden i forbindelse med den forsvarlige håndtering af de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold. Disse krav gælder også, når serviceydelsen er opdelt i flere delydelser med hver sin aftale, hvis den samlede værdi af delydelserne er mindst 1 mio. kr. Virksomheden kan få inspiration til udarbejdelsen af udbudsmaterialet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere og tjeklister til udbydere af tjenesteydelser. Udenlandske serviceleverandører Virksomheden skal have dokumentation for, at den udenlandske serviceleverandør er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), når serviceydelsen er inden for bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug, gartneri, rengøring og havearbejde. (se fig. 3). Virksomheden skal underrette Arbejdstilsynet, hvis den ikke har modtaget dokumentationen senest tre dage efter, at serviceleverandøren er begyndt at arbejde. Virksomheden kan bede om at se dokumentation for, at serviceleverandøren er anmeldt i RUT, hvis der er tale om en udenlandsk serviceleverandør af andre serviceydelser end nævnt ovenfor. Virksomheden henviser i udbudsmaterialet til EU-direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere, når den udbyder en serviceydelse, hvor der kan komme tilbud fra udenlandske serviceleverandører. Direktivet fastslår, hvilke nationale regler der skal overholdes vedrørende bl.a. højeste arbejdstid, mindste hviletid, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og ikke-forskelsbehandling. Rengøring Inviterer virksomheden en serviceleverandør, som kan forventes at bruge udenlandsk arbejdskraft til at byde på en rengøringsydelse, er det god praksis at stille følgende krav i udbudsmaterialet: Serviceleverandøren fremsender en højst seks måneder gammel serviceattest fra Erhvervsstyrelsen Serviceleverandøren fremsender registreringsbeviser, der dokumenterer, at serviceleverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven Serviceleverandøren fremsender inden for to hverdage kopi af ansættelsesbevis for serviceleverandørens ansatte til virksomheden Nye ansatte hos serviceleverandøren introduceres for en kontaktperson i virksomheden Serviceleverandøren kan kun bruge underleverandører, som er skriftligt godkendt af virksomheden og for hvem serviceleverandøren fremlægger serviceattest og registreringsbeviser Serviceleverandøren er ansvarlig for, at underleverandører opfylder samme krav og forpligtelser over for virksomheden, som serviceleverandøren skal opfylde i henhold til kontrakten Certificeret arbejdsmiljøledelsessystem En virksomhed med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem har forpligtet sig til at opfylde en række krav i forbindelse med brug af serviceleverandører. Certificeret CSR-ledelsessystem En virksomhed med et certificeret ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar (CSR Corporate Social Responsibility) har forpligtet sig til at opfylde en række krav i forbindelse med brug af serviceleverandører. (se fig. 4). 6

7 Figur 3: RUT-registrets forside på internet. Virksomhedsoverdragelse Virksomheden er opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når virksomheden vil lade en serviceleverandør udføre en opgave, som virksomheden hidtil selv har udført. Virksomheden undersøger derfor i god tid, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse. 2.2 Serviceleverandørens rolle og opgaver Indhentning af information Serviceleverandøren indhenter manglende information fra virksomheden. Serviceleverandøren indhenter information om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold i virksomheden og om gældende regler, som serviceleverandøren skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af tilbud og levering. Serviceleverandøren indhenter desuden information om virksomhedens arbejdsmiljø-, kontrol- og dokumentationskrav i forbindelse med serviceydelsen. Serviceleverandøren indhenter tillige information om foreliggende optegnelser om arealangivelser og foretagne tidsstudier, Arbejdstilsynets afgørelser og Arbejdstilsynets vejledning til virksomheden samt andet relevant materiale af betydning for udførelsen af serviceydelsen. Information Serviceleverandøren informerer i sit tilbud virksomheden om varetagelsen af de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har informeret om. Serviceleverandøren informerer også om, hvordan der under levering af serviceydelsen vil blive ført effektivt tilsyn og kontrol med sikkerheden og sundheden i forbindelse med de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold. Serviceleverandøren udformer sit tilbud, så det opfylder de arbejdsmiljøkrav, som virksomheden kræver opfyldt i tilbuddet. Serviceleverandøren informerer tillige om, hvordan arbejdsmiljø-, kontrol- og dokumentationskrav, som virksomheden stiller til serviceleverandøren under levering af serviceydelsen, vil blive opfyldt. Udenlandske serviceleverandører En udenlandsk serviceleverandør anmelder sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og dokumenterer over for virksomheden senest tre dage efter, at leveringen af serviceydelsen er påbegyndt, at serviceleverandøren er anmeldt. 7

8 3. Efter kontraktindgåelse 3.1 Virksomhedens rolle og opgaver Information Virksomheden skal oplyse serviceleverandøren om risici forbundet med virksomhedens arbejdsopgaver. Virksomheden skal tillige videregive oplysninger til virksomhedens medarbejdere. Det drejer sig om oplysninger, som serviceleverandøren skal give virksomheden om de risici, der er forbundet med arbejdet. Virksomheden informerer serviceleverandøren om beredskabsplaner, alarmeringsprocedurer, evakueringsplaner, brandslukningsrutiner og førstehjælpsindsats i forbindelse med ulykker. Virksomheden informerer serviceleverandøren om, hvem der er virksomhedens kontaktperson(er). Samarbejde Virksomheden skal samarbejde med serviceleverandøren om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede på virksomhedens arbejdssteder. Virksomheden skal også samordne sine foranstaltninger til varetagelse af sikkerhed og sundhed med serviceleverandørens tilsvarende foranstaltninger. Virksomheden skal endvidere sikre, at virksomhedens medarbejdere samarbejder med serviceleverandørens medarbejdere og alle andre, der er beskæftiget på arbejdsstedet, om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Virksomheden udarbejder i samarbejde med serviceleverandøren retningslinjer for arbejdet og samarbejdet på virksomhedens arbejdssteder. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg medvirker aktivt til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljø med serviceleverandøren. Instruktion Virksomheden skal sikre, at serviceleverandøren giver medarbejderne, som leverer serviceydelsen i virksomheden, passende instruktion om de sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for deres arbejde. Virksomheden kan fx sikre sig dette ved at vurdere eller overvåge instruktionen, eventuelt stikprøvevis, eller ved at bede serviceleverandøren levere dokumentation for instruktionens indhold og gennemførelse. Se fig. 6. Figur 5: Kontrakten mellem virksomheden og serviceleverandøren underskrives. 8

9 Virksomheden udleverer brugsanvisninger og datablade for de maskiner, tekniske hjælpemidler samt farlige stoffer og materialer, som virksomheden stiller til rådighed for serviceleverandøren i forbindelse med levering af serviceydelsen. Opfølgning Virksomheden følger op på, at serviceleverandøren opfylder de arbejdsmiljø-, kontrol- og dokumentationskrav, som virksomheden formulerede i udbudsmaterialet over for serviceleverandøren, før de indgik kontrakt. Certificeret arbejdsmiljøledelsessystem En virksomhed med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem har forpligtet sig til at opfylde en række krav i forbindelse med brug af serviceleverandører. Figur 6: Et eksempel på, hvordan en virksomhed sikrer sig, at servicelecerandøren giver sine medarbejdere en passende instruktion. Instruktionen skal om nødvendigt være skriftlig. Medvirken Når to arbejdsgivere arbejder på samme arbejdssted, skal arbejdsgiverne samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Det betyder i praksis, at virksomheden skal samarbejde med serviceleverandøren om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede på virksomhedens arbejdssteder. Certificeret sundhedsledelsessystem En virksomhed med et certificeret sundhedsledelsessystem efter DS standarden har forpligtet sig til at opfylde en række krav i forbindelse med brug af serviceleverandører. Certificeret CSR-ledelsessystem En virksomhed med et certificeret ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar (CSR Corporate Social Responsibility) har forpligtet sig til at opfylde en række krav i forbindelse med brug af serviceleverandører. Virksomheden skal i alle forhold, som virksomheden har direkte indflydelse på, medvirke til, at serviceleverandøren kan udføre serviceydelsen sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen. Virksomheden må således ikke gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for serviceleverandørens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre serviceydelsen. Virksomheden har fx stadig ansvaret for, at dens køkken er indrettet, så ser vice leverandøren kan overholde kravene i arbejdsmiljølovgivningen, når ser vice leverandøren benytter det i for bindelse med drift af virksomhedens kantine. Figur 4: Den danske standard om CSR. 9

10 3.2 Serviceleverandørens rolle og opgaver Information Serviceleverandøren skal oplyse virksomheden om risici forbundet med udførelsen af arbejdsopgaven. Serviceleverandøren skal også videregive oplysninger til egne medarbejdere. Det drejer sig om oplysninger om de risici, der er forbundet med virksomhedens arbejdsopgaver på de arbejdssteder i virksomheden, hvor medarbejderne skal levere serviceydelsen. Virksomheden skal give serviceleverandøren disse oplysninger. Serviceleverandøren informerer virksomheden om kontaktperson(er) over for virksomheden og dennes medarbejdere. Samarbejde Når to arbejdsgivere arbejder på samme arbejdssted, skal arbejdsgiverne samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Det betyder i praksis, at serviceleverandøren skal samarbejde med virksomheden om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede på virksomhedens arbejdssteder. Serviceleverandøren skal også samordne sine foranstaltninger til varetagelse af sikkerhed og sundhed med virksomhedens tilsvarende foranstaltninger. Serviceleverandøren skal endvidere sikre, at egne medarbejdere samarbejder med virksomhedens medarbejdere og alle andre, der er beskæftiget på arbejdsstedet, om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Serviceleverandøren udarbejder i samarbejde med virksomheden retningslinjer for arbejdet og samarbejdet på virksomhedens arbejdssteder. Serviceleverandørens arbejdsmiljøorganisation medvirker aktivt til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljø med virksomheden. Instruktion og oplæring Serviceleverandøren skal give medarbejderne instruktion om de særlige sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for deres arbejde, samt tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde. Tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring kan omfatte såvel mundtlig som skriftlig oplæring og instruktion. Serviceleverandøren følger jævnligt op på medarbejdernes behov for fornyet instruktion og oplæring. Serviceleverandøren fører tilsyn med, at instruktion og oplæring er forstået, og at arbejdet udføres i overensstemmelse hermed. Serviceleverandøren dokumenterer over for virksomheden eller medvirker på anden måde til at sikre over for virksomheden, at den har givet en passende instruktion og oplæring. Brugsanvisninger Serviceleverandøren skal udarbejde og ajourføre arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer. Serviceleverandøren skal også udarbejde og ajourføre brugsanvisninger for maskiner og tekniske hjælpemidler. Serviceleverandøren skal udlevere brugsanvisningerne til medarbejderne og instruere dem effektivt. Figur 7: Serviceleverandøren udarbejder en APV for arbejdet i virksomheden. 10

11 Figur 8: Eksempel på, at virksomheden stiller en del af velfærds for anstaltningerne (her: toilet) til rådgighed for serviceleverandørens medarbejdere. Serviceleverandøren skal endvidere opbevare brugsanvisningerne, så de er let tilgængelige for medarbejderne. Serviceleverandøren udarbejder arbejdspladsbrugsanvisningerne og brugsanvisningerne for maskiner og tekniske hjælpemidler på andre sprog end dansk, hvis der er medarbejdere, som ikke forstår dansk. Arbejdspladsvurdering Serviceleverandøren vurderer, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdsstederne i virksomheden, som ikke er kendt i forvejen. tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt brusebad, hvor sundhedshensyn eller arbejdets art kan gøre det påkrævet omklædning med adskilt opbevaring af gang- og arbejdstøj, hvis arbejdet indebærer særlige påvirkninger i form af stærk tilsmudsning, smittefare mv. Opfølgning Serviceleverandøren følger op på, at de arbejdsmiljø-, kontrol- og dokumentationskrav, som virksomheden formulerede i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Hvis der er særlige arbejdsmiljøproblemer, som ikke er beskrevet i serviceleverandørens eksisterende APV for tilsvarende serviceydelser, skal serviceleverandøren gennemføre en APV tilpasset arbejdet for og i virksomheden. (se fx fig. 8). Hvis der ikke er særlige arbejdsmiljøproblemer, anvendes serviceleverandørens eksisterende APV for tilsvarende serviceydelser. APV en skal være tilgængelig for medarbejderne. Arbejdsmiljøorganisation Serviceleverandøren skal oprette sin egen arbejdsmiljøorganisation i virksomheden, hvis serviceleverandøren i en periode på mindst 14 dage beskæftiger mindst fem medarbejdere i virksomheden. Medarbejderne i virksomheden er ellers omfattet af serviceleverandørens sædvanlige arbejdsmiljøorganisation og indgår i vurderingen af, hvilken størrelse og struktur serviceleverandørens arbejdsmiljøorganisation skal have. Velfærdsforanstaltninger Serviceleverandøren skal sørge for, at medarbejderne i virksomheden under arbejdet har adgang til: toilet håndvask spiseplads, hvis der holdes spisepauser forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning Figur 9: Et eksempel på, at en virksomhed stiller krav om, at serviceleverandøren ikke bare gennemfører en APV, men gennemfører en risikovurdering og eventuelt en Sikker-Job- Analyse. 11

12 3.3 Medarbejdernes rolle og opgaver Virksomhedens medarbejdere Virksomhedens medarbejdere skal samarbejde med serviceleverandørens medarbejdere og alle andre, der er beskæftiget på arbejdsstedet, om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Serviceleverandørens medarbejdere Serviceleverandørens medarbejdere skal samarbejde med virksomhedens medarbejdere og alle andre, der er beskæftiget på arbejdsstedet, om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Det gælder også selvstændige uden medarbejdere, som også skal overholde arbejdsmiljøloven på samme måde som ansatte. Serviceleverandørens medarbejdere i virksomheden kontakter nærmeste leder, når de bliver opmærksomme på forhold, der ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Serviceleverandøren bringer herefter forholdene i orden. Det er god praksis, at serviceleverandørens medarbejdere i virksomheden bærer Id-kort, særlig beklædning, særlige hjelme eller andet, så de let kan identificeres og kendes fra virksomhedens medarbejdere. 4. Bygge- og anlægsarbejder 4.1 Virksomhedens rolle og opgaver som bygherre Virksomheden er bygherre, når virksomheden betaler for at få udført et bygge- og anlægsarbejde som bl.a.: Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder Grave- og jordarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter Rør- og kabellægning Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af bygninger og anlæg Nedbrydning og demontering af bygninger og anlæg og dele heraf Serviceleverandører i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter er typisk projekterende og rådgivere (afsnit 4.2) samt entreprenører (afsnit 4.3). Med rollen som bygherre følger et særligt ansvar og særlige opgaver. Følgende er af størst betydning i forhold til at undgå, at nogen ansatte falder mellem to stole med hensyn til den forebyggende arbejdsmiljøindsats: Bygherren skal sikre, at der udpeges en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer, der skal koordinere sikkerhed og sundhed under projekteringen af byggeog anlægsprojektet og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet, hvis der forventes at være to eller flere arbejdsgivere (fx virksomheden og entreprenøren) til stede på byggepladsen samtidigt. Arbejdsmiljøkoordinatoren under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet skal udpeges senest, når projekteringen igangsættes. Arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udpeges senest, når byggepladsen etableres. I nogle tilfælde er arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet den samme som arbejdsmiljøkoordinatoren under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet. I de tilfælde, hvor det ikke er den samme, skal bygherren sørge for, at der sker en fyldestgørende overdragelse af den plan for sikkerhed og sundhed, som er udarbejdet under projekteringen, til arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Bygherren skal også sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen af bygge- og anlægsprojektet får information om de ændringer i projekteringen, som måtte blive foretaget, efter at planen for sikkerhed og sundhed er overdraget. Dette gælder dog kun, når ændringerne har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen. Bygherren skal sørge for, at det er tydeligt for projekterende, rådgivere og entreprenører, hvem der er arbejdsmiljøkoordinator, og hvornår arbejdsmiljøkoordinatoren agerer på bygherrens vegne. Bygherren skal med bistand fra arbejdsmiljøkoordinatoren sørge for, at det er afgrænset, hvor og hvornår på byggepladsen der vil være flere arbejdsgivere beskæftiget samtidigt. Bygherren skal fx foretage afgrænsningen, når virksomheden selv og en eller flere entreprenører forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt. 12

13 Bygherren kan ikke løfte sin forpligtelse til at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne ved at skrive i udbudsmaterialet, at hver entreprenør sørger for egne sikkerhedsforanstaltninger. Bygherren skal aftale med de enkelte arbejdsgivere, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, fx rækværk, belysning, stilladser og ventilationsanlæg. Bygherren sørger også for, at det bliver aftalt, hvem der skal sørge for velfærdsforanstaltninger, orden og ryddelighed, snerydning, grusning og fjernelse af affald. Det er god praksis, at bygherren beskriver afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne i udbudsmaterialet, så entreprenører kan indregne udgifterne til fælles sikkerhedsforanstaltninger i tilbuddet. (se fx fig. 9). Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for byggepladsens indretning og drift, hvis der er to eller flere arbejdsgivere til stede på byggepladsen samtidigt. PSS en skal bl.a. indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan samt specifikke foranstaltninger vedrørende særlig farligt arbejde. (se fx fig. 11). Alle aftaler om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og velfærdsforanstaltninger mv. skal fremgå af PSS en. Planen skal foreligge, inden den første entreprenør begynder sit arbejde på byggepladsen. Planen skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de beskæftigede personer og arbejdsgiverne på byggepladsen samt for Arbejdstilsynet. På byggepladser, hvor der højst beskæftiges 10 personer samtidigt, skal der kun udarbejdes en PSS, hvis arbejdet findes på listen over særlig farligt arbejde i bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren løbende opdaterer planen for sikkerhed og sundhed. Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og ajourfører en journal med en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der skal tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Journalen skal være tilpasset bygningen eller anlæggets særlige karakteristika. Den kan fx beskrive, hvordan svært tilgængelige vinduer kan pudses, eller hvordan atypisk konstruerede ventilationsanlæg kan vedligeholdes og renses. Figur 10: Et eksempel på, at en virksomhed agerer som bygherre. Hvis det eventulle fremtidige arbejde, der fx kan være reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, kan udføres på sædvanlig vis efter almindeligt kendte arbejdsmetoder, er der ikke behov for at inkludere det i journalen. I de tilfælde, hvor en projekterende/rådgiver udarbejder en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder, kan den projekterende/rådgiveren og arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejde en fælles liste. Journalen skal senest færdiggøres og foreligge, når bygningen eller anlægget overdrages til brug. Bygherren skal, hvis der er 10 eller flere personer beskæftiget på byggepladsen samtidigt, sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren afholder et eller flere opstartsmøder med de arbejdsgivere, som bygherren har indgået aftale med om beskæftigelse på byggepladsen, og med de underentreprenører, som arbejdsgivere inddrager. (se fx. fig.12). Opstartsmøder skal afholdes, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal indkalde arbejdsgiverne eller deres repræsentanter, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen eller repræsentanter for medarbejderne hos de entreprenører, der ikke har en arbejdsmiljøorganisation, til opstartsmøderne. Bygherren skal, hvis der er 10 eller flere personer beskæftiget på byggepladsen samtidigt, sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til, afholder og leder sikkerhedsmøder (se fig. 13.). Sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Sikkerhedsmøder skal også afholdes i forbindelse 13

14 Bygherren skal medvirke til, at entreprenøren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren skal sørge for, at virksomhedens arbejdsmiljøorganisation er med til at planlægge byggepladsens indretning. Dette gælder, når virksomheden er i drift under bygge- og anlægsarbejdet, fx under en om- eller tilbygning, og når virksomhedens medarbejdere ikke kan undgå at komme ind på byggepladsen i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Den optimale løsning er, at byggepladsen afgrænses og indhegnes i forhold til virksomhedens arbejdspladser, så virksomhedens medarbejdere ikke kommer ind på byggepladsen. Inviterer bygherren udenlandske entreprenører til at byde på et bygge- og anlægsarbejde, kan bygherren i udbudsmaterialet stille krav om følgende: Hvem der fra entreprenørens side skal deltage i byggemøder og sikkerhedsmøder Hvilket sprog det skal være muligt at kommunikere på med den person hos entreprenøren, som er ansvarlig for sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet Eventuel tolkning under bygge- og sikkerhedsmøder Figur 11: Et eksempel på indholdet i en PSS. For en udtømmende beskrivelse af pligter og god administrativ praksis for bygherrer henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse og vejledning om emnet. med alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov for det. Arbejdsgiverne eller deres repræsentanter og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen skal indkaldes til sikkerhedsmøderne. Bygherren skal sørge for, at der udarbejdes referat af sikkerhedsmøderne. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, entreprenørerne, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne samt eventuelle tillidsrepræsentanter på byggepladsen. Bygherren skal, hvis der er 10 eller flere personer beskæftiget på byggepladsen samtidig sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren fører kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne og beslutninger på sikkerhedsmøderne bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved arbejdsmiljøkoordinatorens personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved en sikkerhedsrundering på byggepladsen mindst hver 14. dag. Figur 12: Et eksempel på dagsordenen for et opstartsmøde. 14

15 Figur 13: Et eksempel på en dagsorden for et sikkerhedsmøde. 4.2 Den projekterendes/rådgiverens rolle og opgaver En serviceleverandør, som leverer et projekt til et bygge- og anlægsarbejde eller som projekterer et teknisk hjælpemiddel eller et produktionsanlæg, kaldes projekterende eller rådgiver. Virksomheden er selv projekterende eller rådgiver, hvis den leverer et projekt til et bygge- og anlægsarbejde eller et teknisk hjælpemiddel eller et produktionsanlæg. En projekterende/rådgiver har et særligt ansvar og særlige opgaver. Følgende er af størst betydning i forhold til at undgå, at nogen ansatte falder mellem to stole med hensyn til den forebyggende arbejdsmiljøindsats: Projekterende/rådgiver skal sikre, at angivelserne i projektet gør, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Projekterende/rådgiver skal tage hensyn til de generelle principper for forebyggelse inden for sikkerhed og sundhed i forbindelse med de valg, der foretages, og i forbindelse med vurderingen af den periode, der skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser. Projekterende/rådgiver skal angive, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Projekterende/rådgiver skal sørge for, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator inddrages i den projekterendes overvejelser og får adgang til de relevante dele af projektmaterialet, når projekteringen sættes i gang og derefter i nødvendigt omfang under projekteringen. Projekterende/rådgiver skal tage hensyn til de anvisninger, som kommer fra arbejdsmiljøkoordinatoren. Projekterende/rådgiver skal sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes ved håndtering af byrder under projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Dette gælder, hvis en manuel håndtering af byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed. Projekterende/rådgiver skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt et stof eller materiale, der kan være farligt for eller forringe sikkerhed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale. Projekterende/rådgiver skal rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser af hensyn til sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Projekterende/rådgiver skal angive i projektmaterialet, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med det konkrete projekt og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Projekterende/rådgiver skal angive i projektmaterialet, hvis der er særlige forhold i bygge- og anlægsarbejdets omgivelser, der kan udgøre en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Projekterende/rådgiver skal oplyse bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. Projekterende/rådgiver skal levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden ved fremtidig vedligehold og reparation. Beskrivelsen skal gives til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Projekterende/rådgiver skal medvirke til, at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for, bliver klarlagt, så reglerne i arbejdsmiljølovgivningen også overholdes i grænsefladerne. 15

16 4.3 Entreprenørens rolle og opgaver En serviceleverandør, som leverer et bygge- og anlægsarbejde, kaldes en entreprenør. En entreprenør har et særligt ansvar og særlige opgaver. Følgende er af størst betydning i forhold til at undgå, at nogen ansatte falder mellem to stole med hensyn til den forebyggende arbejdsmiljøindsats: Entreprenøren skal samarbejde med de andre arbejdsgivere på byggepladsen om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede på pladsen. Samarbejdet skal ske under hensyn til den planlægning, afgrænsning og koordinering, der gennemføres på byggepladsen Entreprenøren skal instruere sine medarbejdere i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre arbejdsgivere på byggepladsen og i forhold til indholdet af bygherrens plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal orientere bygherren eller bygherrens arbejdsmiljøkoordinator om, at entreprenøren påtænker at benytte underentreprenører på byggepladsen, inden den enkelte underentreprenør begynder at arbejde på byggepladsen. Af hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens koordineringsopgave giver entreprenøren arbejdsmiljøkoordinatoren oplysning om hver underentreprenørs virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og kontaktperson samt omfanget af underentreprenørens enterprise og antallet af medarbejdere, som underentreprenøren vil beskæftige på byggepladsen. Entreprenøren skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere på byggepladsen, sættes i værk og vedligeholdes. Entreprenøren skal derudover føre et effektivt tilsyn med foranstaltningerne (se fx. fig. 15). Entreprenøren skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af sikkerheden og sundheden for de beskæftigede på byggepladsen virker efter hensigten Entreprenøren skal tage hensyn til de anvisninger, som kommer fra bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, hvis bygge- og anlægsarbej- Figur 14: En projekterende eller rådgivende har et særligt ansvar og særlige opgaver i forhold til arbejdsmiljø. 16

17 det indebærer særlige farer, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Entreprenøren skal samordne den skriftlige vurdering af sikkerhed og sundhed med de andre arbejdsgivere, hvis arbejdet udføres af flere arbejdsgivere. Samordningen skal ske under hensyn til den planlægning, afgrænsning og koordinering, der gennemføres på byggepladsen. Entreprenøren (arbejdsgiveren eller dennes repræsentant) samt arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen skal deltage i de sikkerhedsmøder og opstartsmøder, som bygherren indkalder til. Entreprenøren skal oprette sin egen arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen, hvis entreprenøren i en periode på mindst 14 dage beskæftiger mindst fem medarbejdere på byggepladsen. Entreprenøren skal oprette et arbejdsmiljøudvalg på byggepladsen, hvis entreprenøren i en periode på mindst fire uger beskæftiger mindst 35 medarbejdere på byggepladsen. Entreprenørens medarbejdere på byggepladsen er ellers omfattet af entreprenørens sædvanlige arbejdsmiljøorganisation og indgår i vurderingen af, hvilken størrelse og struktur entreprenørens arbejdsmiljøorganisation skal have. Figur 15: Et eksempel på beskrivelse af, hvordan entre prenørerne og arbejdsmiljøkoordinatoren fører tilsyn med sik kerheds foranstalt ningerne. Entreprenøren vurderer, om der er særlige forhold af betydning for sikkerheden og sundheden på byggepladsen. Særlige forhold kan fx fremgå af udbudsmaterialet eller bygherrens plan. Vurderer entreprenøren, at der er særlige forhold, som ikke er beskrevet i entreprenørens eksisterende APV for tilsvarende bygge- og anlægsarbejder, skal entreprenøren gennemføre en APV tilpasset arbejdet på byggepladsen. Vurderer entreprenøren, at der ikke er særlige forhold, anvendes entreprenørens eksisterende APV for tilsvarende bygge- og anlægsarbejder. APV en skal være tilgængelig for entreprenørens medarbejdere på byggepladsen samt for Arbejdstilsynet. Det er god praksis, at entreprenøren sender APV en til byggeledelsen, hvis den kan have betydning for bygherrens plan for sikkerhed og sundhed. 17

18 5. Henvisninger Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed ( 32-33) Bekendtgørelse om arbejdets udførelse ( 20-21) Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler At-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning om arbejdspladsvurdering At-vejledning om udbud af tjenesteydelser At-vejledning om bygherrens ansvar og pligter At-vejledning om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder At-vejledning om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer RUT-hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn i træ og møbelindustrien Vejledning om instruktion, oplæring og tilsyn i metalog maskinindustrien inkl. tjeklister Vejledning om lovpligtige uddannelser i metal- og maskinindustrien Pjece om RSV. Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed. Ude og hjemme inkl. tjeklister Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser BAR Service udgiver vejledninger mv. rettet mod serviceleverandører. Flere af vejledningerne kan med udbytte også læses af industrivirksomheder, der anvender serviceleverandører: Arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering af rengøring og vinduespolering (hjemmeside) Arbejdsmiljøhåndbog for renhold og service Vejledning om ergonomi og rengøring Rengøringsvenligt byggeri det kan betale sig Vejledning om skumudlægning og højtryksspuling i levnedsmiddelvirksomheder Arbejdsmiljøhåndbog for vagter Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet Branchevejledning for vinduespolerernes arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg BAR Bygge & Anlæg udgiver vejledninger mv. rettet mod bygge- og anlægsvirksomheder. Flere af vejledningerne kan med udbytte også læses af industrivirksomheder, der som bygherrer anvender bygge- og anlægsvirksomheder: Faktablad om bygherrens pligter og ansvar Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Bygningsrenovering Når bygherren går foran Andre henvisninger Virksomhedsoverdragelsesloven OHSAS (standard for arbejdsmiljøledelsessystemer) DS (standard for CSR-ledelsessystemer) DS (standard for sundhedsledelsessystemer) Dansk Byggeris underentreprisekontrakt for underentreprenører der har sæde i et andet EU-/EØS-land SKATs anbefalinger til virksomheder der køber rengøringsydelser Vejledning om sociale hensyn ved offentlige indkøb. Økonomi- og Erhvervsministeriet Sociale klausuler i praksis. Erhvervsministeriet 18

19 19

20 Dansk Industri Tlf CO-industri Tlf

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet:

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet: Udbud og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er vigtigt. Det er det også, når kommuner og regioner konkurrenceudsætter opgaver. Det er derfor vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, når kommuner og regioner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere