ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN"

Transkript

1 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også kontrollere arbejdsmiljøet og samarbejdet på byggepladserne. Hvad det omfatter, kan du læse her. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS Bygherren skal udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der på byggepladsen er mere end én arbejdsgiver, og hvis der samtidig arbejder flere end 10 personer. Planens formål er at sikre alle et godt arbejdsmiljø men den er samtidig et godt styringsredskab for byggeledelsen. En stor del af oplysningerne i PSS skal indgå i udbudsmaterialet. Planens indhold Der findes detaljerede regler for, hvordan en PSS skal udarbejdes, og hvad den skal indeholde. En PSS skal bl.a. bestå af en organisationsplan, byggepladstegning og en beskrivelse af, hvor på pladsen der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere samt en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres. Planen skal også gøre rede for, hvem der kontrollerer, at PSS bliver overholdt og ajourført undervejs i byggeperioden. Særlige regler for mindre og farlige byggepladser Mindre byggepladser: På byggepladser med flere arbejdsgivere, men med maksimalt 10 beskæftigede, er der ikke krav om en skriftlig PSS. I stedet skal de enkelte arbejdsgivere indbyrdes aftale, hvordan arbejdet på byggepladsen kan foregå uden sikkerheds- og sundhedsrisici. Farligt arbejde: Hvis der udføres farligt arbejde på en byggeplads, skal arbejdsgiveren lave en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet uanset arbejdspladsens størrelse. Farligt arbejde er fx gravearbejde i mere end 5 meters dybde, arbejde med forurenet jord eller sprængningsarbejde. Kun én arbejdsgiver: På store byggepladser med kun én arbejdsgiver er der ikke krav om en skriftlig PSS. Det er imidlertid en fordel for byggepladsledelsen, hvis der i alle tilfælde laves en PSS på større byggepladser.

2 Opstartsfasen Ved større opgaver er det en god idé at holde opstartsmøder med entreprenører og håndværkere, der skal indgå i byggeprocessen. På opstartsmøderne gennemgås projektmaterialet, PSS og andre relevante oplysninger som fx: 4 adgangs- og transportveje 4 materialeoplagring 4 velfærdsfaciliteter 4 håndtering af eventuelle særlige risici ANSVAR OG OPGAVER Bygherre Bygherren har ansvaret for afgrænsning og arbejdsmiljøkoordinering i fællesområder, udarbejdelse og ajourføring af PSS samt anmeldelse af byggepladsen efter arbejdsmiljølovens regler. Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtelser kan helt eller delvist udføres i bygherrens egen organisation eller af en person fra bygherrens udpegede rådgiverfirmaer. Selv om bygherren vælger at engagere andre til at udføre dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar, at det bliver udført korrekt. Bygherren skal altid anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes, hvis: 1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidig, eller 2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Afgrænsning i fællesområder Inden arbejdet går i gang, skal bygherren sammen med arbejdsmiljøkoordinator (P) beskrive i PSS hvor og hvornår på byggepladsen, der vil være flere arbejdsgivere beskæftiget samtidigt. Bygherren skal indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, så udgifterne til fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene. Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang, og i hvilket tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive, hvordan arbejdsmiljøkravene kan gives videre til en underentreprenør. Hvis der under udførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales med arbejdsmiljøkoordinatoren (B) på sikkerhedsmøder og indføjes i PSS. 2

3 Arbejdsmiljøkoordinering Hvis der er mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) til koordinering af sikkerhed og sundhed i forbindelse med projektering af byggeprojektet. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bl.a. udarbejde PSS og sørge for at planlægge rækkefølgen af arbejdsfaser og fasernes tidsperioder. Bygherren skal også udpege en arbejdsmiljøkoordinator (B) til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af byggeog anlægsarbejdet. Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladser med mere end én arbejdsgiver og flere end 10 ansatte samtidigt skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder og gennem personlig kontakt på byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen kontrollere, at arbejdsgiverne overholder de aftalte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. På alle byggepladser uanset størrelse med mere end én arbejdsgiver skal arbejdsmiljøkoordinatoren (B) - ajourføre PSS efterhånden, som arbejdet på byggepladsen skrider frem, og eventuelle ændringer foretages (hvis der er krav om PSS) - koordinere planlægning af arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden - tilrettelægge samarbejdet mellem arbejdsgiverne på byggepladsen - koordinere aktiviteter, der forebygger sundhedsrisici og arbejdsulykker - koordinere arbejdsgivernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde - kontrollere, at arbejdsgiverne anvender PSS korrekt (hvis der er krav om PSS) - koordinere arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler. Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den projekterende/rådgiveren Den projekterende skal ved samtlige bygge- og anlægsprojekter sørge for: 4 At projektet kan gennemføres og senere vedligeholdes i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler på projekteringstidspunktet. 4 At de mindst farlige stoffer og materialer anvendes både under opførelse og senere vedligeholdelse. 4 At projektet (udbudsmaterialet) indeholder de nødvendige oplysninger, der gør det muligt at anvende egnede tekniske hjælpemidler til manuel håndtering af byrder. 4 At bygherren oplyses om sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens regler. 3

4 Den projekterende skal desuden beskrive: 4 Hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 4 Særlige risici i selve projektet og i byggepladsens fysiske omgivelser. 4 Særlige risici, som følge af eksisterende forhold på arealet/i bygningen, fx installationer i jorden, nedgravede højspændingsog gasledninger, giftdepoter, forurenet jord, asbest i eksisterende bygninger og lignende. Hvis der er særlige risici, skal projektet beskrive, hvilke forholdsregler fx særlige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler, velfærdsforanstaltninger og lignende som den projekterende forudsætter anvendt. Den projekterende skal endvidere beskrive forhold af betydning for det fremtidige arbejdsmiljø i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygningen eller anlægget. Leverandøren Leverandøren eller importøren af byggematerialer skal altid udarbejde en leverandørbrugsanvisning på dansk, som beskriver: 4 byggematerialets vægt og anhugningssted i forbindelse med løft fra transportmiddel til det sted, hvor materialet skal placeres, 4 særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlige transportmetoder, hvor dette er påkrævet. Ligeledes skal leverandører eller importører udarbejde og levere en dansk leverandørbrugsanvisning sammen med maskiner, tekniske hjælpemidler og kemiske stoffer. INDRETNING AF BYGGEPLADSEN Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at der skal være god plads, gode adgangsforhold samt orden og ryddelighed på pladsen. Plan for indretning og adgangsveje Ved indkørslen til pladsen skal der være en oversigtsplan, der bl.a. viser adgangsveje, oplagspladser, skurby samt områder med hjelmpåbud og ensrettet kørsel. Der skal være sikre adgangsveje og flugtveje, og der skal være orden og ryddelighed på pladsen. Materialer skal være oplagret på en god og forsvarlig måde, og affald skal fjernes med det samme. Skure, omklædning og toiletter De ansatte på byggepladsen skal altid have adgang til toilet, passende spiseplads og håndvask. Hvis de ansatte arbejder mere end 3 dage på pladsen, skal der opstilles skure eller let-vogne. Kravene til skure og velfærdsforanstaltninger afhænger bl.a. af, hvor meget arbejdet sviner og byggeperiodens længde. 4

5 Vinterforanstaltninger I vinterhalvåret - fra 1. oktober til 31. marts - er der særlige krav til byggepladsens indretning. Der skal være snerydningsmateriel på pladsen, og de ansatte skal beskyttes mod dårligt vejr, fx med inddækninger eller læskærme på råhuse og stilladser. Længere tids arbejde ved fx bukkebord eller gevindskæremaskine bør foregå i et skur eller i et telt. Arbejde i højden En lang række arbejdsopgaver og funktioner på byggepladsen stiller særlige krav til forebyggelsen af faldulykker. I Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg kan du læse om, hvilke forholdsregler der skal tages ved arbejde i højden. Arbejde på tage Ved arbejde på flade tage med en hældning på under 15 grader, og hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over terræn, skal der normalt opsættes rækværker langs tagkanten. Ved arbejde på skrå tage skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Der skal endvidere være sikring mod indvendig nedstyrtning, hvis der er mere end to meters fald. Rækværker og afdækning Hvis arbejdsdæk, stilladsgulve, gangbroer og lignende er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Hvis underlaget er farligt, skal der opsættes rækværk også ved højder under 2 meter. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. FARLIGT ARBEJDE Krybekældre, loftsrum og brønde Arbejde i krybekældre, loftsrum, skunkrum og lignende sker ofte i dårlige arbejdsstillinger, ligesom man kan blive udsat for støv, dårlig luft og risiko for klaustrofobi. Derfor må man ikke arbejde for længe ad gangen i disse områder, og der skal være adgang til ventilation eller åndedrætsværn. Ved arbejde i brønde skal der altid være vagtmand, og man skal bruge hjelm og livline. Kun personer med en særlig instruktion må arbejde i kloakrør. Ild ved el og svejsning Varmt arbejde som svejsning, lodning, tørring og lignende giver risiko for brand, hvis man bruger værktøjet forkert, eller hvis man ikke afskærmer brandbart materiale. Inden varmt arbejde går i gang, skal man udfylde en aftaleblanket, som fås på Svejsning og skæring Svejse-, lodde- og skærerøg indeholder skadelige gasser og tung metaller, som skal fjernes med udsugningsanlæg. Brug altid svejsehjelm, håndskærm eller svejsebriller med det rigtige filterglas. Beskyt ilt- og gasflasker mod stød, slag og varme. 5

6 El og belysning El-installationen på byggepladsen skal opfylde alle krav i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod skader. Belysningen på byggepladsen skal være så god, at arbejdet kan foregå sikkert. Ved gravearbejde skal man sikre sig mod at beskadige nedgravede kabler. Ved arbejde i nærheden af luftledninger skal sikkerhedsafstanden overholdes. Gravearbejde Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Arbejdet bør planlægges grundigt, så man på forhånd ved om der fx er ledninger og rør under overfladen, om der skal bruges afstivning eller gravekasse, og hvordan adgangsvejene skal udformes. Gasledninger og vand Alle, der arbejder med gasledninger, skal være grundigt instruerede om sikkerhedsreglerne og om førstehjælp ved gasulykker. Gaskoncentrationen i luften skal løbende måles. Anlægsarbejde på havne, diger og ved vandløb kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved arbejde til søs skal man tage højde for dårligt vejr, og alle skal bære redningsvest. Vejarbejde Arbejdsområdet skal helt adskilles fra trafikken, hvis det er muligt. Sørg for tydelig afmærkning i overensstemmelse med afmærkningsplanen. Brug altid synligt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Personlige værnemidler Vær altid omhyggelig med at bruge de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler. Det gælder især ved farlige eller risikable arbejdsprocesser. Hvis en opgave kræver meget omfattende brug af værnemidler, bør I overveje, om hele opgaven kan gennemføres på en anden og mindre belastende måde. Personlige værnemidler som høreværn, maske osv. er nødløsninger. Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges, så det ikke er nødvendigt at bruge værnemidler. Fx skal man kun bruge faldsikring (sikkerhedsbælte med line), hvis man ikke kan opstille et stillads. For de enkelte typer af værnemidler findes der regler for, hvordan de skal være udformet, hvordan og hvor længe de må bruges osv. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede. Alle værnemidler skal være CE-mærkede. Sikre arbejdsrutiner 4 Sørg for, at arbejdet på byggepladsen er omhyggeligt planlagt og tilrettelagt, og at alle har fået en grundig instruktion. Det mindsker risikoen for ulykker og arbejdsskader. 4 Der skal være brugsanvisninger på dansk på alle maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler og anvisningerne skal følges. 4 Ryd op og hold orden på byggepladsen, så man kan komme til med maskiner og udstyr, og så ingen snubler over materialer eller affald. 6

7 ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO), der består af arbejdsgiveren eller virksomhedslederen som formand, en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. I virksomheden tæller alle med i antal beskæftigede undtagen: 4 Virksomhedsledere og arbejdsledere. 4 Midlertidigt beskæftigede, som kun er ansat til at udføre et bestemt stykke arbejde på en arbejdsplads uden for virksomhedens forretningssted. Er der en AMO i virksomheden og færre end fem medarbejdere på byggepladsen, skal AMO også tage sig af arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen. Virksomheder med 35 eller flere ansatte Er der 35 eller flere medarbejdere i virksomheden, skal der oprettes en AMO med et arbejdsmiljøudvalg og en eller flere arbejdsmiljøgrupper. I disse virksomheder skal der oprettes en eller flere arbejdsmiljøgrupper på byggepladser, hvor der er mindst fem medarbejdere i en periode på mindst 14 dage. Arbejdsmiljøorganisation på bygge- og anlægspladser I virksomheder med medarbejdere skal der oprettes en AMO på byggepladsen, hvis der er mindst fem medarbejdere på byggepladsen i en periode på mindst 14 dage. AMO består af arbejdsgiveren eller virksomhedslederen som formand, en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en arbejdsmiljøgruppe, kan udpeges som formand af arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøudvalg på bygge- og anlægspladser På byggepladsen skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg, når virksomheden har mindst 35 medarbejdere beskæftiget i 4 uger. Arbejdsmiljøudvalget består af repræsentanter for arbejdsmiljøgrupperne på byggepladsen og en formand. Sikkerhedsmøder På byggepladser, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mere end 10 personer, skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B) mindst hver 14. dag holde sikkerhedsmøder. Udover arbejdsmiljøkoordinatoren skal virksomhedernes AMO og arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen samt øvrige arbejdsgivere på pladsen deltage i sikkerhedsmødet. Er der enkeltmandsvirksomheder på byggepladsen, skal ejeren deltage i sikkerhedsmødet. Hvis du vil være sikker på at få alle detaljer med, kan du læse afsnittet om arbejdsmiljøorganisationen i Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg. 7

8 REGLER Arbejdsmiljø på byggepladser er fastlagt i arbejdsmiljøloven. Nedenfor er nævnt nogle af de vigtigste bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet, som alle findes på BEKENDTGØRELSER Samarbejde om sikkerhed og sundhed - nr oktober 2010 Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder - nr december 2008 Skiftende arbejdssteders indretning - nr maj 1993 Bygherrens pligter - nr december 2008 Projekterendes og rådgiveres pligter - nr december 2008 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde december 2008 Indretning af tekniske hjælpemidler - nr juni 2008 Hejseredskaber og spil - nr december 2008 Manuel håndtering - nr december 1992 Brug af personlige værnemidler - nr december 1998 Asbest - nr april 2009 Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet - nr juni 2005 Indretning af skurvogne og lignende - nr september 1992 VEJLEDNINGER MV. FRA ARBEJDSTILSYNET Indretning af arbejdssteder - At-vejledning A april 2003 Bygherrens ansvar og pligter - At-vejledning F.1.2 juni 2008 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggeog anlægspladser - At-vejledning F.2.3 marts 2006 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde - At-vejledning F.2.7 marts 2006 Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - At-vejledning F.0.6 juni 2005 Løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv - At-vejledning B marts 2002 Krav til og brug af transportable stiger - At-vejledning B juli 2005 Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-meddelelse januar 1999 Anhugning - At-anvisning maj 1997 Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads - At-meddelelse september 1999 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. - At-vejledning A.2.1 juni 2008 Måling og belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser - At-vejledning A.2.2 juni 2008 Gravearbejde - At-vejledning D.2.13 januar 2005 Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder - At-meddelelse september 1998 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udgivet en række branchevejledninger, der alle kan hentes på ISBN varenummer december 2010

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere