HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6. december 2007 og af Østre Landsrets 18. afdeling den 30. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Oliver Talevski. Påstande m.v. Appellanterne, Anne Merser og Kristian Merser, har nedlagt påstand om, at de indstævnte, Carsten Beck og Eva Fjellerup, solidarisk skal betale kr. med rente af kr. fra den 7. januar 2005, af kr. fra den 15. november 2006 og af kr. fra den 13. juni Carsten Beck og Eva Fjellerup har påstået stadfæstelse. Anne Mersers og Kristian Mersers påstand for Højesteret fremkommer således, idet alle beløb er inkl. moms: Gulvvarme i tilbygning Hul omkring varmerør ved fordelerrør Banket i bunden af brønd kr kr kr.

2 - 2 - Dyser i spabad Afløb i badeværelse på 1. sal Huller i undertag I alt kr kr kr kr. Fra dette beløb er trukket refusionstilgodehavende på kr. i Carsten Becks og Eva Fjellerups favør, således at kravet udgør i alt kr. Det er oplyst, at landsrettens dom er opfyldt. Anne Merser og Kristian Merser har anmodet om, at der ved fastsættelsen af sagsomkostningerne tages hensyn til deres betaling af sagsomkostningsbeløbet på kr. Anbringender Der er for Højesteret enighed om, at et af værelserne i tilbygningen (værelse B, musikværelset ) og gangen, i alt 20 m2, er godkendt til beboelse. Carsten Beck og Eva Fjellerup har præciserende anført, at det ikke er rigtigt, at varmerørene er underdimensioneret, og at dette er årsagen til en eventuel utilstrækkelig varme i tilbygningen. Hovedårsagen er, at køberne lagde trægulv oven på granitgulvet, og at køberne erstattede oliefyret med et naturgasfyr. Skønserklæringerne må derfor i den henseende tilsidesættes. Skønsmanden har udtalt sig om noget, som han ikke har forstand på. Anne Merser og Kristian Merser har hertil anført, at der ikke er grundlag for at se bort fra skønserklæringerne, som ikke er imødegået ved nyt syn og skøn, supplerende spørgsmål til skønsmanden eller på anden måde. Det må således lægges til grund, at årsagen til, at gulvvarmen i tilbygningen er utilstrækkelig, er, at varmerørene er underdimensionerede. Trægulvet og naturgasfyret har ikke nogen betydning herfor. Supplerende sagsfremstilling I tilstandsrapporten af 29. maj 2003 er der i afsnittet 8.10 Undertage/Understrygning, hvor der er givet karakteren K3, anført bl.a. følgende: På spidsloft oprindeligt hus ses dårligt udførte samlinger i undertag, forkert udførte gennembrydninger i undertag. Undertag der hænger ned i tagrum ved skotrende indlagt plastik fra isoleringsmateriale.

3 - 3 - Under afsnit 0.5 i tilstandsrapporten svarede sælgerne bekræftende på, at bygningerne eller dele af bygninger er udført som selvbyg eller medbyg. I afsnit 10.2 svarede sælgerne bekræftende på, at dele af VVS-installationerne er udført af personer uden autorisation, og oplyste, at det drejede sig om følgende: Dele af køkken og varmeinstallation, medbyg på div. I brevet af 5. februar 2004 fra advokat Peter Vilsøe til statsautoriseret ejendomsmægler Helle Skovby hedder det bl.a.: Sælger har på trods af påkrav ikke udført de arbejder, som sælger i. h.t. købsaftalen med tillæg skulle udføre. Det drejer sig om følgende: punkt 8.10 K3 i tilstandsrapporten, bortset fra på én side af tilbygningen (ind mod gården) VVS-erklæring på samtlige installationer, jf. punkt 2 i mit godkendelsesbrev Sælger har leveret vedlagte VVS-erklæring, som er utilstrækkelig, hvorfor køber selv har rekvireret en erklæring, som sælger ligeledes skal betale for.... I brevet af 26. april 2004 fra advokat Peter Vilsøe til statsautoriseret ejendomsmægler Helle Skovby anførte advokaten, at der fortsat var manglende udbedring af bl.a. følgende: Spidsloft: Udbedring af dårligt udførte samlinger og gennembrydninger i undertag, jfr. tilstandsrapportens side 8. Det anførtes endvidere i brevet, at køberne havde indhentet en VVS-erklæring, da de ikke inden overtagelsesdagen havde modtaget en sådan erklæring. Af erklæringen af 17. marts 2004 fra Carl Grau VVS A/S fremgår bl.a., at gulvvarme i tilbygningens fire rum er udført i tre kredse, at varmerør til blandeshunt burde have en større dimension, at der ikke er nogen afløbsskål i badeværelse på 1. sal bortset fra i brusenichen, og at der er hul omkring varmerør ved fordeler ind under tilbygningen.

4 - 4 - Kim Olsson har i supplerende skønserklæring IV af 29. oktober 2008 besvaret en række tillægsspørgsmål således: Tillægsspørgsmål 3: Skønsmanden bedes oplyse, hvorledes det eksisterende trægulv er lagt, således at gulvkonstruktionen beskrives lag for lag. I forbindelse med den supplerende besigtigelse er der skåret hul i trægulvet i nuværende kontor umiddelbart ved siden af badeværelse. Opskæringen viste, at gulvopbygningen er udført således: - Trægulv - Gulvkork. Papirlag med små korkstykker limet på. Korkstykker vendte nedad. - Plast - Marmorklinker Se i øvrigt billeder i erklæringsbilag 1. Tillægsspørgsmål 4: Skønsmanden bedes oplyse, om den nuværende konstruktion (lag for lag) er udført i overensstemmelse med normerne for lægning af et nyt trægulv ved gulvvarme på granit, jf. Dansk Standard. Der eksisterer, skønsmanden bekendt, ikke nogen norm for lægning af trægulv på granit. Det er skønsmandens opfattelse, at trægulvet er lagt håndværksmæssigt korrekt, idet det skal anføres, at korklaget er udlagt som trinlyddæmpende foranstaltning. Tillægsspørgsmål 5: Tillægsspørgsmål 6: Tillægsspørgsmål 7: Såfremt det lægges til grund at fremløbstemperaturen er sænket fra ca. 62 grader celsius (tidligere installation med oliefyr og granitgulv) til ca. 32 grader celsius (nuværende in-

5 - 5 - stallation med naturgas og trægulv (maks. 27 grader celsius ved trægulvets overflade, jf. bilag F)), bedes skønsmanden oplyse om det må antages at have betydning for den konstaterbare opvarmning af lokaliteterne. En sænkning af fremløbstemperaturen i et omfang som angivet, kan have betydning for opvarmning af lokaliteterne i en eller anden grad, både for så vidt angår opvarmning via radiatorer og opvarmning via gulvvarme. Med en fremløbstemperatur i radiatorsystemet på 62 grader, vil overfladetemperaturen på radiatorer selvsagt være større end ved en fremløbstemperatur på 32 grader. Derimod er det ikke muligt at udføre et gulvvarmesystem hvor fremløbet ind i systemet er 62 grader, idet gulvoverfladen så vil få så høj en temperatur, at gulvet ikke kan anvendes, til at gå på. Derfor udføres gulvvarmesystemer således, at fremløbsvandet opblandes med returløbsvandet, hvorved en tilfredsstillende temperatur på gulvet opnås. Jf. Varme Ståbi side 347 kan det ses at både ids 474 og EN 1264, anses den maksimalt tilladelige gulvtemperatur at være på 29 grader i normale opholdsrum. Herved kan fremløbstemperaturen ikke være større end ca. 34 grader. Ved trægulv som i det ene rum, anbefaler gulvleverandøren, at gulvtemperaturen ikke overstiger 27 grader af hensyn til trægulvet, og herved en fremløbstemperatur der ikke overstiger ca. 32 grader. Såfremt fremløbstemperaturen hæves, vil dette selvsagt også medføre en større varmeydelse fra gulvvarmeanlægget, såfremt andre forhold ikke har indflydelse herpå. Tillægsspørgsmål 8: Skønsmanden bedes oplyse, det nøjagtige indvendige og udvendige mål på gulvvarmerørene. Der kan i alt konstateres 4 gulvvarmekredse i kælderen, hvoraf den ene med sikkerhed vides, at betjene badeværelset. Ved den efterfølgende besigtigelse er der konstateret 2 forskellige dimensioner på gulvvarmerørene. 2 kredse er udført med rør i dimensionen 15x2,5 mm (indvendig diameter 10 mm) og 2 kredse er udført i dimensionen 16x2 mm (indvendig diameter 12 mm). Tillægsspørgsmål 9: Skønsmanden bedes oplyse, om det er korrekt at det er den udvendige tykkelse af varmerørene der henvises til, når det i bilag C-D af producenterne angives hvor lange længder gulvvarmerør må lægges i (jf. bilag C-D), og om dette giver skønsmanden anledning til at ændre tidligere besvarelse.

6 - 6 - Det er korrekt at det er den udvendige tykkelse af varmerørene der henvises til, når det i bilag C-D nævnes dimension på gulvvarmeslanger. Med de i besvarelsen af spørgsmål 8 konstaterede dimensioner, giver disse anledning til at korrigere besvarelsen af spørgsmål 9.4 i skønserklæring af 26. april 2007, idet der heri er angivet at gulvvarmerørene er konstateret i en dimension på 12 mm. Se i øvrigt besvarelsen af tillægsspørgsmål 12. Tillægsspørgsmål 10: Når skønsmanden har konstateret den nøjagtige dimensionering, bedes skønsmanden oplyse, hvilken maksimal længde de pågældende gulvvarmeslanger må have. Jf. erklæringsbilag 3, uddrag installationshåndbog fra fabrikanten Wirsbo, fremgår det, at gulvvarmeslanger i dimensionen 15x2,5 mm ikke må overstige en længde på 75 m, og med et rørforbrug på 5 m pr. m 2. Med hensyn til dimensionen på 16x2,0 mm, er dette ikke en gængs dimension hos fabrikanten Wirsbo i pex-rør, men derimod kun i alu-pex, som den aktuelle ledning ikke er udført i. Wirsbo opgiver at dimensionen 17x2 mm, altså en anelse større end den aktuelle dimension, maksimalt må have en længde på 80 m, og et forbrug på ligeledes 5 m pr. m 2. Den aktuelle dimension på 16x2 mm må nødvendigvis have en kortere maksimal længde og eventuelt også et større rørforbrug pr. m 2. Ved en sammenligning af dimensionerne i tabellen vedr. maksimale kredslængder, i erklæringsbilag 3, fås umiddelbart et misforhold mellem de enkelte dimensioner og den angivne maksimale længde. Således er der stort set samme krav til dimensionen på 17x2 mm, (indv. diameter på 13 mm => indv. areal på 133 mm 2 ) og dimensionen 15x2,5 mm (indv. diameter på 10 mm => indv. areal på 78 mm 2 ), på trods af, at gennemstrømningsarealet på den største dimension er 70 % større. Wirsbo kan ikke forklare hvordan dette misforhold opstår. Det er skønsmandens opfattelse at den opgivne maksimale længde for dimensionen 15x2,5 mm er overvurderet, og snarere burde være m i stedet for de angivne 75 m. Tillægsspørgsmål 11: Skønsmanden bedes oplyse, om det er korrekt at gulvvarmerør i beton som regel lægges med en centeraftstand for gulvvarmerørene på 300 mm (jf. bilag C-D). Det er korrekt at i bilag C-D anføres at gulvvarmerør som regel udlægges med en centerafstand på 300 mm, og det er skønsmandens opfattelse at denne afstand også er den mest anvendte, ved de rørdimensioner som normalt anvendes til gulvvarmeslanger. Såfremt gulvvarmeanlægget udføres i mindre rørdimensioner, skal afstanden mellem slangerne også nedsættes, jf. i øvrigt erklæringsbilag 2 og 3. Tillægsspørgsmål 12:

7 - 7 - Skønsmanden bedes på baggrund af sin besvarelse af tillægsspørgsmål 8-11 oplyse, om han fastholder sin besvarelse af spørgsmål 9.4. af 26. april 2007, hvorefter de i gulvet værende rørdimensioner alene kan anvendes til gulve på ca. 5-6 m², (dvs. til et samlet areal for de 4 værelser på kun m²) Som anført i besvarelsen af tillægsspørgsmål 9, skal besvarelsen af spørgsmål 9,4 af 26. april 2007 korrigeres, idet der her fremgår, at dimensionen på gulvvarmerør er konstateret til 12 mm. De korrekte dimensioner fremgår af besvarelsen af tillægsspørgsmål 8. Det er konstateret at de enkelte rum har indvendige gulvarealer på henholdsvis 16,5 m 2, 17 m 2 og 17,6 m 2. Med de konstaterede dimensioner, og såfremt der ikke tages hensyn til det misforhold som fabrikanten Wirsbo tilsyneladende har i deres installationshåndbog, jf. besvarelsen af tillægsspørgsmål 10, og rummenes arealer, vil de enkelte kredses rørlængder være henholdsvis 87 m, 97 m og 100 m. Herved sker en overskridelse på mellem 15 % og 33 % af de maksimalt opgivne rørlængder. Såfremt den maksimale rørlængde kun er ca. 65 m, sker en overskridelse på mellem 30 og 50 %. Tillægsspørgsmål 13: Tillægsspørgsmål 14: Såfremt skønsmanden besvarer tillægsspørgsmål 13 benægtende, bedes skønsmanden på baggrund af sin besvarelse af tillægsspørgsmål 8-11 oplyse om de pågældende dimensioner kan være tilstrækkelige. Det er skønsmandens opfattelse at de pågældende dimensioner ikke er tilstrækkelige, jf. i øvrigt foregående besvarelser. Tillægsspørgsmål 15: Skønsmanden bedes oplyse, om det er korrekt, at der ved udlægning af gulvvarme i granit/betongulve kan anvendes 3 typer af udlægningsmønstre, jf. bilag E, hvoraf kun 2 udlægningsmønstre kan anvendes, såfremt der er pålagt trægulv. Det er korrekt at der kan anvendes 3 typer udlægningsmønstre ved udlægning af gulvvarme i grant/betongulve, mens den ene af disse bør undgås i forbindelse med trægulve.

8 - 8 - Tillægsspørgsmål 16: Skønsmanden bedes oplyse, om han kan konstatere, at de udlagte gulvvarmerør er lagt i et udlægningsmønster, som kan anvendes til trægulve. Udlægningsmønstret på gulvvarmerørene kan ikke konstateres, uden at foretage en ophugning i gulvkonstruktionen. Tillægsspørgsmål 17: Skønsmanden bedes oplyse, om han kan udelukke, at problemerne skyldes manglende vedligeholdelse af varmesystemet, f.eks. en luftlomme i den pågældende gulvvarmekreds eller en prop opstået i forbindelse med at det tidligere værende oliefyr er blevet udskiftet til naturgas. Ved prøvning, med tilstedeværelse af begge parters advokater blev alle kredse eftergået for gennemstrømning, og for evt. tilstedeværelse af luftlommer og/eller propper. Der konstaterede hverken propper eller luftlommer i nogle af kredsene. Tillægsspørgsmål 18: Såfremt skønsmanden ikke kan udelukke, at problemerne skyldes manglende vedligeholdelse, bedes skønsmanden oplyse, om det er sandsynligt, at problemerne skyldes manglende vedligeholdelse. Det skønnes ikke for sandsynligt at de konstaterede problemer skyldes manglende vedligeholdelse. Retsgrundlaget I 2, stk. 1 og 5, og 21, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom er der fastsat følgende: 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten.

9 - 9 - Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter de almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje. 21. Reglerne i kapitel 1 kan ikke ved aftale fraviges til skade for køberen eller sælgeren, medmindre den pågældende har handlet som led i sit erhverv. I bemærkningerne til bestemmelsen i 2, stk. 5 (lovforslag nr. L 218) er der anført bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, s. 2993): Køberen er heller ikke afskåret fra at kræve erstatning på grundlag af en garanti. Der skal imidlertid være tale om en garanti vedrørende det pågældende forhold. Det betyder, at sælgerens indeståelse skal være rettet mod et bestemt angivet forhold ved bygningens fysiske tilstand. Som eksempel kan nævnes en tilkendegivelse om, at sælgeren indestår for, at alle termoruder er hele, eller at ejendommen er fri for svamp. Medmindre sælgeren handler erhvervsmæssigt, vil han således ikke gyldigt kunne give en blanco-garanti gående ud på, at sælgeren indestår for, at der ikke er mangler ved ejendommen. Dette ville være i strid med reglen i lovforslagets 21, stk. 1, 1. pkt., hvorefter reglerne i kapitel 1 kun kan fraviges til skade for en af partnere, hvis den pågældende handler erhvervsmæssigt. Højesterets begrundelse og resultat Garantispørgsmålet Det fremgår af sælgernes oplysninger i tilstandsrapporten, at dele af VVS-installationerne er udført af personer uden autorisation og som medbyg. Det fremgår endvidere af tilstandsrapporten, at den bygningssagkyndige anbefalede, at der indhentes en VVS-erklæring om det udførte arbejde på røranlæg, brugsvand og varmesiden, herunder om opfyldelse af normerne. I købsaftalen blev det anført, at sælgerne inden overtagelsesdagen skulle indhente en VVS-erklæring som anbefalet i tilstandsrapporten. Hvis en sådan erklæring ikke umiddelbart kunne fremskaffes, skulle sælgerne inden overtagelsesdagen udføre samtlige arbejder, som måtte være nødvendige for at få en sådan erklæring. Dette blev fulgt op af advokat Peter Vilsøes brev af 27. juni 2003, og sælgerne accepterede de vilkår for handlen, som var fastsat i brevet.

10 Vilkårene i advokat Peter Vilsøes brev af 27. juni 2003 må på denne baggrund og efter deres ordlyd forstås således, at Carsten Beck og Eva Fjellerup har ydet en garanti om, at alle VVSinstallationerne er udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med den dagældende lovgivning. Vilkårene må endvidere forstås således, at sælgerne skulle komme med en erklæring fra en autoriseret VVS-installatør om, at det forholdt sig sådan, som sælgerne havde garanteret. Det tiltrædes, at erklæringen af 9. oktober 2003 fra Kongeskov VVS ikke opfylder dette krav. Det fremgår af 2, stk. 5, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at køberen uanset bestemmelsen i 2, stk. 1, om mangler ved en bygnings fysiske tilstand kan påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold. Efter 21, stk. 1, kan bestemmelsen ikke fraviges ved aftale til skade for sælgeren. Efter forarbejderne skal sælgerens indeståelse være rettet mod et bestemt angivet forhold ved bygningens fysiske tilstand. Sælgeren vil således ikke gyldigt kunne give en blanco-garanti gående ud på, at sælgeren indestår for, at der ikke er mangler ved ejendommen. Den ovennævnte garanti angår alle VVS-installationer. Garantien er foranlediget af det, som er anført om VVS-installationerne i tilstandsrapporten, herunder den bygningssagkyndiges anbefaling om indhentelse af en erklæring fra en autoriseret VVS-installatør. Selv om garantien er forholdsvis vidtgående, er der ikke tale om en blanco-garanti som nævnt i forarbejderne. Højesteret finder under disse omstændigheder, at der er tale om en garanti, der gyldigt kunne ydes i henhold til lovens 2, stk. 5, jf. 21, stk. 1. Mangelsproblemerne Gulvvarme i tilbygningen Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at rummene i tilbygningen ikke kan opvarmes i tilstrækkeligt omfang. Der er herved navnlig lagt vægt på svarene på spørgsmål 9.4 i den supplerende skønserklæring II af 25. september 2006 og den supplerende skønserklæring III af 26. april 2007 sammenholdt med skønsmandens forklaringer. Efter bevisførelsen lægger Højesteret endvidere til grund, at årsagen er, at varmerørene ikke har de påkrævede dimensioner. Der henvises herved navnlig til skønsmandens svar på spørgsmålene 8-14 i den sup-

11 plerende skønserklæring IV af 29. oktober 2008 sammenholdt med hans forklaringer. Der er ikke fremkommet noget, som giver grundlag for at tilsidesætte skønsmandens udtalelser. Da dimensioneringen af varmerørene således er utilstrækkelig til, at rummene i tilbygningen kan opvarmes i fornødent omfang, foreligger der en mangel, som er omfattet af garantien. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at både sælgerne og køberne ved købsaftalens indgåelse forudsatte, at tilbygningen var indrettet på en sådan måde, at alle rum ville kunne opfylde de krav til opvarmning af rum til beboelse, som blev stillet i den dagældende lovgivning. Herefter og henset til skønsmandens svar på tillægsspørgsmål 1 i den supplerende skønserklæring IV af 29. oktober 2008 finder Højesteret, at det udgør en mangel, der er omfattet af garantien, at opvarmningen af rummene i tilbygningen ikke kan styres separat. Afløb i badeværelse på 1. sal, hul omkring varmerør ved fordelerrør og banket i bunden af brønd Højesteret finder det ikke godtgjort, at disse forhold er omfattet af garantien, der alene angår VVS-installationer. Selv om afløbsproblemet i badeværelset er en mangel ved badeværelsets indretning, kan det således ikke lægges til grund, at denne mangel angår VVS-installationerne. Det må endvidere lægges til grund, at hullet omkring varmerør ved fordelerrør angår murerarbejdet, og at den manglende banket i bunden af brønden angår kloakarbejdet. Dyser i spabad Af de grunde, som er anført af landsretten, tiltrædes det, at dette forhold ikke er en mangel omfattet af garantien. Undertaget på spidsloftet Det fremgår af pkt i skønserklæringen af 13. november 2005, at der flere steder konstateredes mindre huller i undertaget, at undertaget to steder var faldet ned, og at undertaget ét sted ikke var monteret med tilstrækkelig tætning mod skorsten. Højesteret lægger til grund, at disse forhold er omfattet af K3-anmærkningen i tilstandsrapportens pkt Det fremgår af købsaftalen, at sælgerne havde forpligtet sig til at udbedre K3-skaderne inden overtagelsesdagen. Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens forklaring for byretten sammenholdt med svaret på spørgsmål 10.1, lægger Højesteret til grund, at manglerne ved undertaget ikke var udbedret på overtagelsesdagen.

12 Reklamation og passivitet Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at køberne først under byretssagen blev klar over, at gulvvarmerørene var underdimensionerede, og at dette var årsagen til den utilstrækkelige gulvvarme. Herefter og under henvisning til det, som er anført i en af 19. januar 2004, i brevet af 5. februar 2004 og i brevet af 26. april 2004 vedlagt VVS-erklæringen fra Carl Grau VVS A/S, er der ikke grundlag for at fastslå, at der er reklameret for sent, eller for at anse erstatningskravet for bortfaldet på grund af passivitet. Udbedringsudgifterne Carsten Beck og Eva Fjellerup skal efter det anførte under garantien dække de udgifter, der er forbundet med at udbedre de ovennævnte mangler ved gulvvarmen og undertaget. For så vidt angår manglerne ved gulvvarmen finder Højesteret, at garantien efter sin ordlyd og sit formål må forstås således, at den ikke omfatter udgifter til at fjerne og genlægge det trægulv, som køberne lagde. Disse udgifter, der efter skønsmandens forklaring for landsretten udgør kr. inkl. moms, kan derfor ikke kræves erstattet. På baggrund af skønsmandens svar på spørgsmål 9.4 i den supplerende skønserklæring III af 26. april 2007 og svaret på spørgsmål 10.1 i skønserklæringen af 13. november 2005 lægger Højesteret herefter til grund, at de garantidækkede udbedringsudgifter for de nævnte mangler udgør i alt kr. inkl. moms. Konklusion Idet Anne Mersers og Kristian Mersers erstatningskrav skal reduceres med Carsten Becks og Eva Fjellerups refusionstilgodehavende på kr., skal Carsten Beck og Eva Fjellerup således solidarisk betale yderligere kr. til Anne Merser og Kristian Merser med procesrente som nedenfor bestemt. Sagsomkostninger m.v. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne for byret og landsret er der taget udgangspunkt i, at Anne Merser og Kristian Merser har vundet i alt kr., svarende til kr. for byretten, kr. for landsretten og kr. for Højesteret. Sagsomkostningerne fastsættes til dækning af advokatudgifter for begge retter med kr. og et passende beløb til dæk-

13 ning af retsafgift for byret af det vundne beløb samt omkostninger til syn og skøn med kr. Omkostningerne til syn og skøn er fastsat under hensyn til, at Carsten Beck og Eva Fjellerup i henhold til landsrettens dom skal betale kr. til Anne Merser og Kristian Merser vedrørende blandearrangement og tilgangsrør, og at dette beløb indgår i skønsmandens udlæg for omlægning af rør og blandesløjfe, jf. den supplerende skønserklæring III af 26. april 2007 sammenholdt med skønsmandens forklaring for landsretten. Der er endvidere taget hensyn til, at omkostningerne til syn og skøn også angår forhold, som der ikke skal betales erstatning for. Da Carsten Beck og Eva Fjellerup således ikke tilkendes sagsomkostninger for byret og landsret, skal de tilbagebetale det sagsomkostningsbeløb på kr., som Anne Merser og Kristian Merser har betalt ved opfyldelsen af landsrettens dom. Sagsomkostningerne for Højesteret er fastsat til dækning af advokatudgifter med kr. og af retsafgift med kr. Thi kendes for ret: Carsten Beck og Eva Fjellerup skal solidarisk betale yderligere kr. til Anne Merser og Kristian Merser med procesrente af kr. fra den 7. januar 2005, af kr. fra den 15. november 2006 og af kr. fra den 13. juni I sagsomkostninger for byret og landsret skal Carsten Beck og Eva Fjellerup solidarisk betale kr. til Anne Merser og Kristian Merser. I sagsomkostninger for Højesteret skal Carsten Beck og Eva Fjellerup, subsidiært statskassen, betale kr. til Anne Merser og Kristian Merser. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Allan Kvist-Kristensen) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet.

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Redegørelse for varmeproblemer 07. august 2011/rev. 6. februar 2012 1: Boliger med varmeproblemer En række boligejere i boligbebyggelsen Giber Å har konstateret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Hovmand & Larsen ApS Gl. Køge Landevej 888 2665 Vallensbæk Strand Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere