Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13"

Transkript

1 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter A/S, Arkitekter maa Thorsgade 64, 2. th. Lyngbyvej 369 v/ Formand Nicolai Hellmann 2820 Gentofte 2200 København N Tlf.:

2 E/F Tagens-Valhal Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE BETINGELSER Beskrivelser Tegninger Særbeskrivelse, SB Afvigelser og tilføjelser til AB Projektgranskning Kvalitetssikring og 5- års eftersyn Byggepladsens indretning og drift SB Tømrer- og Snedkerentreprisen Generelt Arbejdets udførelse SB Murerentreprisen Generelt Arbejdets udførelse SB Blikkenslager entreprisen Generelt Arbejdets udførelse SB Tagdækker entreprise Generelt Arbejdets udførelse Garanti SB El entreprisen Generelt Arbejdets udførelse Rytter A/S Side 2

3 Navne- og adresseliste Bygherre: A/B Sigurds Minde v. fmd. Nicolai Hellmann Thorsgade 64, 2. th København N Administrator: CEJ Ejendomsadministrator A/S Meldalsgade København V v. Jeanette Bauch Tel.: Svampeanalysefirma: Dansk Bygningsanalyse AS Stades Krog Kgs. Lyngby v. Søren Elkjær Mob. tel: Arkitekt og byggeledelse: Rytter ApS, Arkitekter maa Lyngbyvej Gentofte Tlf.: Fax: Emanuel Rytter Mobil: Greg Aggs Mobil: Byggeplads: Passagen 11A 11B, PD Løvs Allé København N Side 4

4 Projekt, entreprisedeling og tidsplan Projekt. Dette projekt omhandler delvis udskiftning af ejendommens tag, udbedring af en ægte hussvampe skade og etablering af en skydeport i mellemgang. Flade tag mod Passagen. Ejendommens tag mod Passagen er af ældre årgang og er blevet repareret i flere omgange. Taget udskiftes inkl. nyt underlag for tagpap. Placering af nye ovenlys og adgangs lem flyttes væk fra de underliggende rørføringer til mekanisk udluftning. Tag mod P. D. Løvs allé. Pap på det buet tag bag frontispicen er nødtørftig repareret midt i 2009 og taget trænger til udskiftning. Underlaget eftergås for defekte brædder og der lægges ny pap inkl. udskiftning af inddækninger og reparation brandkarmen Svampeskaden i køkken trappetårn Passagen 11A. 5. sal Udbedring af ægte hussvamp skade i det øverste vindue, trappe, vægge og etage adskillelse foretages jf. svampe rapporten af d Der er også fundet en gul tømre svampe skade i bjælke 18 i kælderen som skal udbedres. Udbedrings arbejder udføres af specialist firma som benytter stillads opstillet til tagarbejdet. Nærmere vedr. projektomfang jf. SB. Entreprisedeling. Arbejderne udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise: 1. Hovedentreprisen 2. Tømrer- og snedkerentreprisen (er hovedentreprenør) 3. Murer 4. Blikkenslager 5. Tagdækker 6. El Side 4

5 Projekt, entreprisedeling og tidsplan Tidsplan. Der henvises til udbudstidsplan af den , nedenfor er milepælene oplistet. Udsendelse af licitationsmateriale Fredag d.30 Oktober 2009 Besigtigelse Onsdag d.04 november 2009 kl.10 Afholdelse af licitation Torsdag d.12 november 2009 kl. 14 Opstart Mandag d.16 november 2009 Aflevering Fredag d.18 december 2009 Side 5

6 Generelle betingelser 1. GENERELLE BETINGELSER 1.1. Beskrivelser 1.2. Tegninger 1.3. Særbeskrivelse, SB Generelle betingelser er benævnt GB og er gældende for alle entrepriser. Særlige betingelser er benævnt SB og gælder for de fagområder som er beskrevet særskilt i denne projektbeskrivelse. GB og SB supplerer hinanden. Tegninger som danner grundlag for tilbuddene, er anført på tegningslisten. Der udleveres 1 sæt tegninger til de bydende iht. tegningsliste. Hvor SB og/eller tegninger frembyder uoverensstemmelser vedr. omfanget af en ydelse, skal entreprenøren basere sit tilbud på den antagelse, at den største af de angivne ydelser skal præsteres iht. AB Afvigelser og tilføjelser til AB Projektgranskning 1.6. Kvalitetssikring Ad 7: Bygherren stiller ikke sikkerhed. Ad 25 stk. 2: Dagbod fastsættes til, inkl. moms, kr ,- pr. kalenderdag. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter accept deltage i en fælles projektgranskning med de projekterende teknikere. Entreprenøren forudsættes inden projektgranskningen at have gennemgået projektmaterialet, således at han forud har overvejet anvendelsen af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. De projekterende teknikere vil indkalde til projektgranskning og udarbejde referat. Projektgranskningen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Projektgranskningen har til formål at få afdækket evt. mere hensigtsmæssige udførelsesmetoder end anført i udbudsmaterialet, og få redegjort for evt. alternative materialevalg. Entreprenørens tilbud skal inkludere en beskrivelse af den kvalitetssikringsplan, som han vil udarbejde og gennemføre arbejdet i overensstemmelse med. Senest samtidig med accept af tilbud, skal entreprenøren overdrage 2 eksemplarer af hans kvalitetssikringsplan til byggeledelsen. Det ene eksemplar anbringes på byggepladsen, hvor entreprenøren skal sørge for ajourføring under hele projektforløbet. Det andet eksemplar forbliver hos byggeledelsen. I forbindelse med afholdelse med afleveringsforretningen gennemgås kvalitetssikringsplanen, som overdrages til bygherren efter endt godkendelse. Såfremt der er tale om mangelfuld ajourføring fra entreprenørens side, er dette at betragte som en væsentlig mangel, og arbejdet vil dermed ikke kunne afleveres. Kvalitetssikringen er en del af projektgranskningen for så vidt angår materialevalg og garantier på entreprenørens materialeleverancer. Side 6

7 Generelle betingelser I projektet er der i stor udstrækning foreskrevet specificerede materialer, som normalt opfylder byggeleveranceklausulen. De bydende skal sammen med tilbudet anfører, hvilke materialer der ikke er 10 års garanti på. Betydningen af manglende 10 års garanti vurderes under projektgranskningen og 5- års eftersyn Entreprenøren skal uden beregning medvirke ved 1- og 5- års eftersynet ifølge AB Byggepladsens indretning og drift Generelt Byggepladsen skal overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni Skiltning og afspærring Såfremt der i henhold til gældende love og forskrifter eller efter myndighedspålæg kræves speciel skiltning eller afspærring i forbindelse med arbejdes udførelse, skal den enkelte entreprenør selv foretage de fornødne foranstaltninger. Foranstaltningerne er en del af entreprise-omfanget Kørsel Al kørsel skal følge færdselsloven. Entreprenørerne skal under arbejdets udførelse drage omsorg for at den benyttede indkørsel/overkørsel ikke beskadiges. Skader på veje og fortove skal uophørligt udbedres og betales af den entreprenør, som er årsag hertil. Sker dette ikke, vil tilsynet foranledige dette arbejde udført for den pågældende entreprenørs regning Materialeopbevaring Entreprenørerne er ansvarlige for materialers forsvarlige oplagring herunder beskyttelse mod vejrliget. Entreprenørerne sørger selv for de nødvendige materialeskure/-container. Den enkelte entreprenør skal rettidigt forberede og gennemføre foranstaltninger til forhindring af skader forårsaget af nedbør (regn eller sne) samt frost på alle leverancer. Hovedentreprenøren eller de enkelte fagentreprenører sørger selv for nødvendig og lovmæssige foranstaltninger for at kunne gennemfører opgaven. Der må ikke henstilles materialer i opgange eller gennemgang til gård Skure, toiletter m.v. Hovedentreprenøren opstiller og vedligeholder skurfaciliteter til den fornødne bemanding. Alle udgifter i forbindelse hermed, skal være indeholdt i tilbudet, herunder etablering, drift og retablering af vand-, opvarmings-, lys-, og afløbsinstallationer. Mandskabs- og materialevogne placeres på gade. Hovedentreprenøren skal selv sørge for de fornødne tilladelser og afholde evt. vejleje osv. Efter afgivelsen af tilbudet er det således at opfatte, at alle forhold ved skure er afklaret. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig ekstra betaling på grund af uafklarede forhold. Side 7

8 Generelle betingelser Strømforsyning og arbejdsredskaber El-svejseværk skal forsynes fra transportabel støjdæmpet generator. Udgifterne hertil afholdes af den enkelte entreprenør. Gevindskæremaskine, rundsave, blandemaskiner og elektrisk håndværktøj kan tilsluttes byggepladstavler. Strømforsyning til byggebrug udføres af hovedentreprenøren i form af byggepladstavler, nærmere beskrevet under el-entreprisen Vand til byggebrug Tilslutning til husets vandinstallationer kan aftales med tilsynet, omkostningerne til etablering afholdes af entreprenøren Oprydning, rengøring og forhold til husets brugere. Entreprenøren er pligtig til at fjerne eget affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Oprydning betragtes som en del af entreprisen, og mangelfuld oprydning vil kunne medføre tilbagehold i acontoudbetalingerne efterfulgt af oprydning på bygherrens foranledning og for entreprenørens regning. Regninger kan fordeles mellem entreprenørerne efter byggeledelsens skøn. Entreprenøren har pligt til at informere sine medarbejdere om at tage hensyn til husets andre brugere. Ligeledes må områder, som ikke er omfattet af ombygningsarbejderne, ikke benyttes til opmagasinering af materialer, ophold, færdsel eller lign. Det er vigtigt at sidste mand sørger for at gadedøre, porte og gennemgange er aflåst Vagtordning Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret vagtordning på byggepladsen. Alle dele af entreprisearbejderne henstår, inkl. materialer m.v., for den entreprenørs regning og risiko, der leverer og opsætter/monterer materialerne, indtil det tidspunkt, hvor afleveringen er sket, og han skal, medmindre andet særligt er bestemt, vedligeholde dem. Der foretages ikke indhegning af byggepladsen eller forsikring af løsøre eller ikke indbyggede materialer Stillads Der vil ikke ved bygherrens foranledning blive rejst stilladser, gangbroer m.v. De fornødne stilladser og gangbroer samt alle udgifter til montering, benyttelse og demonteringer skal være indeholdt i tilbudet, jf. stilladsentreprisens særlige betingelser Vejrligs- og vinterforanstaltninger Udgifter til afdækning og afskærmning for vejrlig i hele byggeperioden periode skal være indeholdt i tilbudet. Vejrligsdage regnes for værende tidsfrist forlængende, hvis de forekommer i et omfang der er større end sædvanligt for denne årstid. Der tage udgangspunkt i vejrligsstatistikker fra DMI. Både overenskomstmæssige og ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, skal være indeholdt i tilbuddet. Side 8

9 Tømrer- og Snedker entreprisen 2. SB Tømrer- og Snedkerentreprisen 2.1. Generelt Arbejdets omfang Alle ydelser som er beskrevet under trækonstruktioner i SB for konstruktioner samt alle nedenstående punkter inkl. levering af materialer: etablering og drift af byggeplads, jf. GB stillads Udskiftning af tag mod Passagen Udskiftning af tag mod P. D. Løvs Allé Ovenstående punkter er inkl. levering og montering af alle nødvendige materialer Normer, standarder og anvisninger Arbejder og leverancer skal udføres og leveres i henhold til: - gældende normer og standarder, jf. Dansk Standard, med relevans for det pågældende arbejde og de anvendte materialer og med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger. Normer og standarder skal være i deres seneste udgave og med eventuelle tillæg. - relevante SBI- samt By og Byg-anvisninger for det pågældende arbejde. - relevante TOP (Træbranchens Oplysningsråd) håndbøger og byggeblade for det pågældende arbejde. - relevante TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd) anvisninger for det pågældende arbejde. - relevante BYG-ERFA blade for det pågældende arbejde Kvalitetssikring Som minimum skal entreprenørens kvalitetssikring omfatte: Det i Generelle Betingelser anførte Kontrol jf. vedlagt udbudskontrol Øvrige kontroller, som indgår i entreprenørens sædvanlige kontrolsystem. Der henvises til GB Tegningsmateriale Nærværende entreprise henviser til følgende tegninger: EX (99)1.00, (99)1.00 EX (99)2.00, EX (99)2.01, EX (99) Arbejdets udførelse Generelt: Side 9

10 Tømrer- og Snedker entreprisen Håndværksmæssigt korrekt og i henhold til tegninger og beskrivelse, samt i overensstemmelse med fabrikanternes anvisninger, når sådanne foreligger for bestemte materialers vedkommende. Tømreren sørger for alle nødvendige måltagninger og registreringer i øvrigt. Det er også tømrerens ansvar at varsle beboerne. Dette skal ske min. 2 dage forud for adgang til pulterrum på loftet. I øvrigt skal varslingerne ske i overensstemmelse med detajltidsplanen. Der skal til hver fyraften være ryddet omkring og på stilladset Byggeplads Byggeplads udføres jf. GB og prissættes under dette punkt. Mængde 1 stk Stillads, op og ned Der opstilles stillads til brug for udskiftning af det fladt tag mod Passagen og det buet tag inkl. brandkarme op til skorsten mod P. D. Løvs Allé. Trappetårn og konsoller opsættes til udbedring af svampeskaden Passagen 11A, ved køkkentrappe vindue på 5. sal samt el hejs. Prisen skal indeholde alle nødvendige og lovmæssige ydelser således at arbejdet, for alle implicerede fag, kan pågå uden hindringer. Mængde 1 stk Stillads, leje i byggeperioden Pris for leje i byggeperioden. Mængde 1 stk Udskiftning af tag mod Passagen Alle tagbelægninger, ovenlys, udluftnings hætte, faldrørshætter, fodblik og inddækninger på det fladt tag nedrives og bortskaffes. Der foretages reparation af defekte brædder underlag samt etablering af brædder hvor lem og ovenlys flyttes. Dougles vandfast krydsfinerplader plader 18 mm fjer og not lægges på tagfladen. Ovenlys og en oplykkelige lem etableres af type Plastmo ACO hvælvet ovenlys, på oplukkelig trækarm. Arbejdet koordineres med Telia i forhold til lægning af undertag ved mobil mast. Kontakt person vedr.: midlertidig flytning af mobilmast anlægsboks er Sven Severinsen mob. tel.: Der varsles en uge før flytning af boksen Udskiftning af tag mod P. D. Løvs Allé Tagbelægninger og inddækninger på det buet tag nedrives og bortskaffes. Der foretages reparation af defekte brædder underlag samt etablering af nyt underlag til skotrende inkl. renhugning, efterbehandling for rådskade og forstærkning af begge kehlspær ved ydervæg. Side 10

11 Tømrer- og Snedker entreprisen Side 11

12 Murerentreprisen 3. SB Murerentreprisen 3.1. Generelt Arbejdets omfang Istandsættelse af brandkarme Ovenstående punkter er inkl. levering af materialer Normer, standarder og anvisninger Arbejder og leverancer skal udføres og leveres i henhold til: - gældende normer og standarder, jf. Dansk Standard, med relevans for det pågældende arbejde og de anvendte materialer og med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger. Normer og standarder skal være i deres seneste udgave og med eventuelle tillæg. - relevante SBI- samt By og Byg-anvisninger for det pågældende arbejde. - relevante MURO (Murerfagets Oplysningsråd) vejledninger og teglpjecer for det pågældende arbejde. - relevante BYG-ERFA blade for det pågældende arbejde. - alt udvendigt murerarbejde udføres i moderat miljøklasse, indvendigt murerarbejde henføres til passiv miljøklasse, jf. DS 414. Arbejder og leverancer skal i øvrigt udføres og leveres i henhold til følgende særlige publikationer: - Murerbogen, Erhvervsskolernes Forlag, MURO, Håndtering og montage af teglelementer, nov Kvalitetssikring Som minimum skal entreprenørens kvalitetssikring omfatte: Det i Generelle Betingelser anførte Kontrol jf. vedlagt udbudskontrol Øvrige kontroller, som indgår i entreprenørens sædvanlige kontrolsystem Tegningsmateriale Nærværende entreprise henviser til følgende tegninger: EX (99)1.00, (99)1.00 EX (99)2.00, EX (99)2.01, EX (99) Arbejdets udførelse Istandsættelse af brandkarme mod PD Løvs Allé Brandkarme eftergås for løs mursten og tagsten og der foretages ommuring i nødvendigt omfang mod P.D. Løvs Allé. Side 12

13 Murerentreprisen Brandkarme filtses med kalkmørtel Kkh 35/65/650. Efterfølgende udføres riller i murværk til zinkkanter i sammenarbejdet med blikkenslager. Mod Passagen skal der eftergås for løs sten og puds og evt. revner imellem skorsten og brandkarme. I brandkarme ved skel til nabo Passagen 11C rilles i samme skifte fra gade til gård klar til isætning af zinkkant Side 13

14 Blikkenslager entreprisen 4. SB Blikkenslager entreprisen 4.1. Generelt Arbejdets omfang Hætter, inddækninger og fodblik mod Passagen Skotrende, inddækninger og fodblik mod P. D. Løvs Allé Tagrende og nedløb Den daglige oprydning henhører under de respektive entreprenører efter egne arbejder Kvalitetssikring Som minimum skal entreprenørens kvalitetssikring omfatte: Det i Generelle Betingelser anførte Kontrol jf. vedlagt udbudskontrol Øvrige kontroller, som indgår i entreprenørens sædvanlige kontrolsystem Tegningsmateriale Nærværende entreprise henviser til følgende tegninger: EX (99)1.00, (99)1.00 EX (99)2.00, EX (99)2.01, EX (99) Normer, standarder og anvisninger Arbejder og leverancer skal udføres og leveres i henhold til: - gældende normer og standarder, jf. Dansk Standard, med relevans for det pågældende arbejde og de anvendte materialer og med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger. Normer og standarder skal være i deres seneste udgave og med eventuelle tillæg. - relevante SBI- samt By og Byg-anvisninger for det pågældende arbejde. - relevante BYG-ERFA blade for det pågældende arbejde. - Inspiration til et ægte materialevalg, Dansk VVS, Tag- og Facadesektionens håndbog Materialer Afdækninger, fodblik, løskanter mv. skal være 0,8 mm titanzink (Zink 14) af normcertificeret handelsvare uden bly tilsætning fra rheinzink eller tilsvarende Arbejdets udførelse Hætter, inddækninger og fodblik mod Passagen Nye faldrørs hætter etableres i samme dimension som eksisterende og med kontraventiler eller vindstuds. Hætte til mekanisk udluftning udskiftes til typ. Lindab VHL S. Side 14

15 Blikkenslager entreprisen Der udføres inddækninger i brandkarme i samme gennemgående vandret fuge fra gade til gård. Eksisterende inddækning af overgangen imellem det faldt tag og mansard tal bestå af to løskanter sammenkoblet i fals. Kun den vandret fodblik udskiftes med en ændret profile som er tilpasset krydsfiner opretningslag. Kanter omkring trappetårn udføres i samme facon som eksisterende Der monteres en ny inddækning omkring mobil masten Skotrende og inddækninger mod P. D. Løvs Allé Der etableres en buet skotrende og inddækninger på nyt underlag med samme facon som eksisterende. Nye inddækninger i brandkarme udformes eksisterende Tagrende og nedløb Omfang: Tagrende og nedløb udskiftes mod gade og gård. Ialt 5 nedløb mod gaden og 5 nedløb mod gården (2 korte og 3 fra tagfod til gården). Generelt: Nedløbsrørene leveres tilskåret og opsættes i lod max. 60mm fra mur og med fastgørelse pr. 200cm med nye hængselsstifter. Hængselstifterne isættes min 100 mm inde i muren med let fald udefter. Nedløbsrørene udføres med svanehals. Der udføres vulst over hængselestifterne. De nederste 200 cm af nedløbsrøret udføres i galvaniseret stålrør. Afslutningt i.h.t regulativ ellers med skydestykke med krave over kloakrørsmuffe mod gården og med udløbsstuds mod gaden. Side 15

16 Tagdækkningsentreprisen 5. SB Tagdækker entreprise 5.1. Generelt Arbejdets omfang Udskiftning af paptag mod Passagen Udskiftning af paptag mod P. D. Løvs Allé Ovenstående punkter er inkl. levering af materialer Kvalitetssikring Som minimum skal entreprenørens kvalitetssikring omfatte: Det i Generelle Betingelser anførte Kontrol jf. vedlagt udbudskontrol Øvrige kontroller, som indgår i entreprenørens sædvanlige kontrolsystem Tegningsmateriale Nærværende entreprise henviser til følgende tegninger: EX (99)1.00, (99)1.00 EX (99)2.00, EX (99)2.01, EX (99) Normer, standarder og anvisninger Arbejder og leverancer skal udføres og leveres i henhold til: - gældende normer og standarder, jf. Dansk Standard, med relevans for det pågældende arbejde og de anvendte materialer og med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger. Normer og standarder skal være i deres seneste udgave og med eventuelle tillæg. - relevante SBI- samt By og Byg-anvisninger for det pågældende arbejde. - relevante BYG-ERFA blade for det pågældende arbejde. - relevante TOP (Træbranchens Oplysningsråd) håndbøger og byggeblade for det pågældende arbejde. - relevante TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd) anvisninger for det pågældende arbejde. - Icopal håndbog Materialer Passagen Overpap og overstrimmel Icopal mono 550 P eller tilsvarende Underpap og understrimmel Icopal Base 550 P eller tilsvarende Farve Sort P. D. Løvs Allé Side 16

17 Tagdækkningsentreprisen Overpap og overstrimmel Icopal top 500 eller tilsvarende Underpap og understrimmel Icopal Base 511 PG eller tilsvarende Fastgørelse Gavlaniseret pap søm underpap. Farve Sort 5.2. Arbejdets udførelse Udskiftning af paptag mod Passagen Underlag pap med strib svejsning bruges sammen med en fuld svejst overpap. Pap arbejder ved inddækninger, ovenlys, mobil mast og ved andre tag gennemføringer udføres ifølge fabrikantens anvisninger. Detaljen ved overgang til mansard tag udarbejdes i sammenarbejdet med blikkenslager og tilsyn. Prøve udføres til tilsyns godkendelse Udskiftning af paptag mod P. D. Løvs Allé Underlags pap på det buet tag fastgøres til brædder med galvaniseret pap søm og der fuld svejstes overpap Garanti 15 års totalgaranti på såvel tagpap som tagpapudlægning afleveres med KS materiale. Side 17

18 El entreprisen 6. SB El entreprisen 6.1. Generelt Omfang Arbejdet omfatter udførelsen af alle de på tegninger viste ydelser, samt de i dette SBafsnit beskrevne arbejder og leverancer, såfremt det ikke er udtrykkeligt er angivet i materialet, at ydelsen ikke er indeholdt i arbejdet. Denne entreprise udføres af hoved entreprenøren Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende hovedområder, hvor naturlige og almindelige følgearbejder er underforstået: Byggepladsinstallationer og vedligeholdelse af denne Anvisninger/Normer Følgende normer og anvisninger er gældende for materialer og udførsel, hvor ikke andet er angivet. Stærkstrømsbekendtgørelsen af Fællesregulativet, elleverandørens særlige bestemmelser. Materialeleverandørens og fabrikantens anvisninger. Elfo/F.R.I. Basisbeskrivelse. BrancheArbejdsmiljøRådet, branchevejledning Kvalitetssikring Kvalitetssikring skal udføres i samarbejde med tilsynet. Udkast til kvalitetssikringshåndbog skal forvises ved første projektgranskningsmøde/ byggemøde Tegningsmateriale Nærværende entreprise henviser til følgende tegninger: EX (99)1.00, (99)1.00 EX (99)2.00, EX (99)2.01, EX (99) Materialer Alle materialer skal være nye og fejlfri, og alt installationsmateriale som f.eks. ledninger, kabler, dåser, afbrydere og stikkontakter m.v. skal opfylde de af DEMKO stillede krav og være typegodkendte. Materialer til byggepladsinstallationer kan være brugte, men deres funktion og sikkerhed skal svarer til nye materialers. Der skal anvendes blyfri kabler Arbejdets udførelse Byggepladsinstallation Byggepladshovedtavle i gård skal min. forsynes med 5 stk. 230V 10A og 1 stk. 400V 16A udtag til forsyning af byggepladstavler på stillads. Side 18

19 El entreprisen På stilladset opsættes 2 stk. 16A byggepladstavler med min. 5 stk. 230V udtag placeret på midterste dæk på hver facade. Lyskæder el. lign. Etableres i gård og på stillads i henhold til BAR s 2001 krav omkring lys på byggepladsen. Der leveres byggestrøm til 1 stk. skurvogn samt 1 stk. materiale container Side 19

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere