Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Frivillighedens Hus Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 11. Politikområder: Voksenudvalget Midlertidige boliger (værelser) på Digagergaard Prækvalifikation af teknikere og udbudsform Fr. IX Tilretning af visiterede ydelser til beboere på plejecentre Praksis undersøgelser fra Ankestyrelsen Kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet Kommunale uanmeldte tilsyn plejecentre Bestyrelsesmedlem til CHK s bestyrelse Dialogmøde med Handicaprådet Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen Evt

3 Voksenudvalget, Side Politikområder: Voksenudvalget DICAAX / 07/10015 Sagsfremstilling Med afsæt i Politik for mål- og rammestyring i Haderslev Kommune kan man forbedre muligheden for politisk tematisering og prioritering af aktiviteterne under udvalgene ved at oprette politikområder på udvalgsniveau. Et politikområde tænkes her defineret enten ud fra den autoriserede kontoplan eller alternativt ud fra et eller flere større politiske temaområder, som udvalget har ønsket at betragte i et samlet perspektiv jfr. beskrivelsen i Proces for implementering af mål- og rammestyring i Haderslev Kommune. Det er endvidere tanken, at de enkelte politikområders økonomiske vægt inden for udvalgets ramme bliver synliggjort gennem oprettelsen af et bevillingsområde for hvert enkelt politikområde. Oprettelsen af politikområder med tilhørende bevillingsområder inden for hvert enkelt udvalgs område giver således mere gennemsigtighed og overblik i forhold til sammenhængen mellem politiske prioriteringer af temaer og de tilhørende bevillingerne. Arbejdsmarkedsservice foreslår følgende politikområder for Voksenudvalget Psykiatri Misbrug Økonomiske forhold Bevillingsniveauet ligger i Haderslev Kommune på udvalgsniveau. Det enkelte udvalgs bevillinger styres i forhold til udvalgets politikområder, hvilket teknisk kræver en tilretning i økonomisystemet. Det vil også have betydning for det økonomiske arbejde ved budgetkontrol, budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at politikområderne godkendes Afbud: Ingen

4 Voksenudvalget, Side 2 Godkendt. 12. Midlertidige boliger (værelser) på Digagergaard DILONO / 07/5367 Sagsfremstilling I forbindelse med en fortsat lang venteliste og behov for pladser til udskrevne unge fra psykiatrisk afdeling mellem år er der, i højrefløjen oven over værkstedet, etableret 6 midlertidige værelser med adgang til fælles køkken og bad. Beboerne er indflyttet mellem 5. januar og 25. januar Borgerne der er flyttet ind, har alle et massivt behov for personale støtte og døgndækning. Beboerne deltager i aktiviteter/beskæftigelse i fællesskab med de øvrige beboere på Digagergaard. Herudover trænes beboerne i dagligdags færdigheder. Værelserne fungerer som et slags klubværelse og er på ca. 20 m2. Økonomiske forhold Der er afsat midler på budget 2008, til botilbud til borgere med behov for døgndækning. Hvorfor udgiften er afholdt indenfor udvalgets ramme. Personalemæssige forhold Der er ansat ekstra personaleressourcer, som kan varetage opgaverne for hele gruppen i forhold til de psykiske lidelser. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning Afbud: Ingen Godkendt. 13. Prækvalifikation af teknikere og udbudsform Fr. IX DILFPE / 07/10836 Sagsfremstilling

5 Voksenudvalget, Side 3 I forbindelse med ombygning af Plejecentret Frederik den IX har den tekniske rådgivning været i EU-udbud m.h.t. at prækvalificere en række firmaer til senere egentlig tilbudsgivning på opgaven. Der har været opstillet en række krav og spørgsmål til denne prækvalifikation, som de interesserede firmaer har pligt til at besvare som grundlag for en vurdering. I den udstrækning, der ikke er fremsendt svar/materiale på samtlige parametre udelukker et firma sig selv. Såfremt denne procedure ikke var valgt måtte med stor sandsynlighed forventes en sag ved Klagenævnet for Udbud. Der indkom svar fra 31 interesserede firmaer. Heraf udelukkedes de 15 p.g.a. mangelfulde oplysninger. Blandt de tilbageværende er udvalgt 5 firmaer, der konditionsmæssigt bedst opfylder de stillede krav. En nedsat teknikergruppe med repræsentanter fra Kuben Management og Teknik og Miljø har overfor byggeudvalget indstillet disse 5 firmaer og Byggeudvalget har på møde den 30. januar 2008 tilsluttet sig indstilllingen. Som grundlag for firmaernes tilbudsgivning på rådgiveropgaven er det en væsentlig forudsætning at vide, hvilken udbudsform der vælges af bygherren. Udvalget er gennem Idéoplægget gjort bekendt med de forskellige udbudsformer - herunder fordele og ulemper. Byggeudvalget anbefaler, at der arbejdes hen mod et udbud i Fagentreprise, idet markedet tilsiger dette og den giver mulighed for at også lokale og regionale entreprenører kan finde opgaverne interessante. Økonomiske forhold Som grundlag for udbudet af den tekniske rådgivning findes det for nærværende mest interessant, at der bydes med en fast pris og ikke en procentdel af håndværkerudgifterne. Juridiske aspekter Såvel udbudet af rådgiveropgaven som fagentrepriser skal i EU-udbud. Ved valg af teknisk rådgivning skal vælges billigste tilbud. Procedure Der udarbejdes snarest udbudsmateriale for den tekniske rådgivning som tilsendes de valgte 5 firmaer Billigste rådgivningsfirma vælges Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Indstilling - at Udvalget tager til efterretning, at følgende firmaer afgiver bud på den tekniske rådgivning til ombygning af Plejecentret Fr. IX: Arkitema K/S med underrådgiver Ing. Firma Ivar Lykke Kristensen A/S Brahe og Partnere med underrådgiver Gromtmij Carl Bro A/S Sahl Arkitekter med underrådgiver Bascon A/S

6 Voksenudvalget, Side 4 DAI-Tapdrup Arkitektfirma Hune & Elkjær MAA med underrådgiver Birk Nielsen, Århus - at Udvalget godkender, at der arbejdes videre med entrepriseformen: "Fagentreprise" Afbud: Ingen Taget til efterretning, at følgende firmaer afgiver bud på den tekniske rådgivning til ombygning af Plejecentret Fr. IX: Arkitema K/S med underrådgiver Ing. Firma Ivar Lykke Kristensen A/S Brahe og Partnere med underrådgiver Gromtmij Carl Bro A/S Sahl Arkitekter med underrådgiver Bascon A/S DAI-Tapdrup Arkitektfirma Hune & Elkjær MAA med underrådgiver Birk Nielsen, Århus. Godkendt, at der arbejdes videre med entepriseformen: "Fagenteprise" 14. Tilretning af visiterede ydelser til beboere på plejecentre DIMECH / 08/1722 Sagsfremstilling Der arbejdes fortsat på, at harmonisere serviceniveauet på alle planer for tildeling af praktisk og personlig pleje i Haderslev Kommune. Sammenlægningskommunerne har på plejecentrene forskellige budget forudsætninger i forhold til personaletimer. Vojens har en normering, udregnet på baggrund af de visiterede borgertimer og en fast normering. Haderslev og Gram har en personalenormering, fastlagt uden hensyntagen til tyngden og antallet af beboere. De hidtil anvendte funktionsvurderinger har næsten udelukkende været baseret på borgerens fysiske funktionsniveau og har ikke i tilstrækkelig grad tilgodeset borgerens psykiske funktionsniveau. Da hovedparten af de visiterede beboere har en psykisk diagnose f.eks. demens, har det hidtil anvendte redskab ikke været præcist nok. På denne baggrund er der

7 Voksenudvalget, Side 5 udarbejdet et redskab, hvor både borgerens psykiske og fysiske funktionsniveauer tilgodeses. Fremover vil borgeren visiteres ud fra både den fysiske, psykiske og psykiatriske funktionsvurdering. Herved vil der kunne dannes et meget præcist billede af borgerens behov for hjælp. Grundpakken er de praktiske opgaver, der er nødvendige hos enhver beboer, samt tid til hverdagsliv på plejecentre. For beregning af ressourceforbrug se vedlagte bilag 1 og 2. Ud fra borgernes samlede psykiske, psykiatriske og fysiske funktionsvurderinger tidsfastsættes ydelserne. Herudfra beregnes personalenormeringen. Dette gøres med baggrund i Styringsredskab til gruppeledere (bilag 5). Det er de visiterede borger timer, der er udgangspunkt for styringsredskabet. Jo flere borgertimer, jo flere personaletimer udløses. I styringsredskabet er der på forhånd indlagt forudsætninger, der dels kan være aftalt i overenskomsten f.eks. personalets pauser og dels forudsætninger, der er aftalt lokalt f.eks. tid til personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler. I denne model tilgodeses borgertyngden og antallet af beboere på centrene, således at personalenormeringen kan fordeles herefter. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet beregningen af tiderne i pakkerne, tager udgangspunkt i plejecentrenes eksisterende normeringer. Tovholder/informationsansvarlig Anette Toftegaard og Mette Christensen. Bilag Bilag 1 - Tildeling af pakker på plejecentre (437948) Bilag 2 - Plejehjemspakker, fysisk funktionsvurdering (437946) Bilag 3 - Psykisk funktionsvurdering (437959) Bilag 4 - Psykiatrisk funktionsvurdering (437952) Bilag 5 - Styringsredskab til gruppeledere (437962) Indstilling Det indstilles til at Voksenudvalget godkender modellen og at der arbejdes videre med tidsfastsættelsen af de enkelte funktionsniveauer.

8 Voksenudvalget, Side 6 Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet ser positivt på, at der vurderes bredt på funktionsniveau (fysisk, psykisk og psykiatrisk), og udtrykker forventning om, at nomeringen vil være tilstrækkelig, til at imødekomme behovet for ekstra omsorg, da det er svage borgere, det handler om. Afbud: Ingen Godkendt modellen. Der arbejdes videre med tidsfastsættelsen af de enkelte funktionsniveauer. 15. Praksis undersøgelser fra Ankestyrelsen DIMECH / 08/1401 Sagsfremstilling Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt lovgrundlag, inden for velfærdsområdet. Undersøgelserne belyser den konkrete praksis i landets kommuner og de sociale nævn. Ankestyrelsen udarbejder årligt fire praksisundersøgelser. I foråret 2007 blev Haderslev Kommune udpeget til at deltage i en praksisundersøgelse, vedrørende kommunens behandling af sager om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113 i Lov om Social Service. Hvad er et hjælpemiddel: Et hjælpemiddel er f.eks gangstativ, rollator, toiletforhøjer, kørestol, særlige senge. Hvad er et forbrugsgode: Et forbrugsgode er varer, som bruges af befolkningen som helhed. Det kan f.eks. være hvilestol, el-cykel, køkken- og husholdningsredskaber mv. Som hovedregel skal modtageren selv betale halvdelen, hvis de er berettiget til økonomisk hjælp fra kommunen til købet. Kommunen kan ikke give hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, som f.eks. tv, borde, stole, computere, mobiltelefoner, cykler m.v. I Ankestyrelsens praksisundersøgelse om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder viste undersøgelsen at:

9 Voksenudvalget, Side 7 84 % af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis, 11 % af sagerne manglede væsentlige afgørelser, 5 % af sagerne viste, at der var truffet forkert afgørelse. Derudover ville 16 % af afgørelserne være blevet ændret eller hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag til vurdering i Ankestyrelsen. Sager om forbrugsgoder vil i højere grad blive ændret eller hjemvist end sager om hjælpemidler. Dette skyldes, at der er vanskeligheder i forbindelse med vurdering af fastsættelsen i forbindelse med egenbetalingen og ved vurderingen af, om et forbrugsgode er en del af sædvanlig indbo. Den overvejende del af sagerne drejer sig om bevilling af mindre hjælpemidler til ældre borgere. Undersøgelsesresultatet for Haderslev Kommune De sager, der lå til grund for praksisundersøgelsen, var sager, der var behandlet inden kommunesammenlægningen. Derfor skal undersøgelsen tages med forbehold, da der siden er sket en harmonisering i måden at sagsbehandle en ansøgning på. Der er derudover sket en harmonisering i serviceniveauet og i det hele taget sket en opstramning i dokumentationen i sagsbehandlingen. Der blev indsendt 10 sager, som fordeler sig med 5 sager, hvor borgeren har fået bevilliget hjælpemiddel og 5 sager hvor borgeren har fået bevilliget forbrugsgode. De udvalgte sager om hjælpemidler For denne gruppe sager, som bl.a. omhandler ansøgning om kørestol, ståstøttestol og 3 hjulet cykel er tilbagemeldingerne generelt følgende: afgørelsen mangler lovhenvisning, det kan derfor ikke ses hvilken lovparagraf, vi har bevilliget efter, det er vanskeligt at læse i afgørelsen, hvordan borgeren er blevet inddraget i ansøgningen, der mangler mindre væsentlige oplysninger i afgørelsen. En sag er generelt for dårlig belyst i afgørelsen. Denne sag ville være blevet hjemvist på grund af manglende oplysninger. De udvalgte sager om forbrugsgoder For denne gruppe sager er bemærkningerne følgende:

10 Voksenudvalget, Side 8 der mangler mindre væsentlige oplysninger samt borgerinddragelse i nogle sagerne. I en enkelt børnesag, fremgår det ikke tydeligt, at oplysningerne stammer fra forældrene. Flere af sagerne er uden bemærkninger fra Ankestyrelsen. Konklusion De sager, der dannede grundlag for praksisundersøgelsen, var sager, der var behandlet inden kommunesammenlægningen. De mangler, der er påpeget i undersøgelsen, grunder i en manglende erfaring i at skrive afgørelser. Siden kommunesammenlægningen har terapeut gruppen haft megen fokus på netop at skabe ensartethed i afgørelserne. Der har været undervisning i den gode sagsbehandling og der er udarbejdet skabeloner for, hvad en afgørelse skal indeholde, både i forhold til bevilling og afslag. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser. Juridiske aspekter Kommunerne har siden 1. januar 2006 været forpligtet til at behandle praksisundersøgelser på møde i Kommunalbestyrelsen jf. Lov om Retssikkerhed 79a. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen. Indstilling Voksenservice instiller at Voksenudvalget tager undersøgelses resultaterne til efterretning. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har ikke været orienteret om, at der har fundet en praksisundersøgelse sted. Rapporten er blevet læst, og det forventes, at de fejl der er påpeget, ikke vil finde sted i fremtiden. Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Hans Jacob Hansen. Carsten Høgsmann og suppleant Tommy Jensen. Thies Mathiasen. Ella Skjellerup deltog som suppleant for Thies Mathiasen.

11 Voksenudvalget, Side 9 Undersøgelsens resultater taget til efterretning. Afbud: Ingen Taget til efterretning. 16. Kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet DIAWHA / 07/16382 Sagsfremstilling Jf. serviceloven skal kommunalbestyrelsen 1 gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet. I forbindelse med kommunesammenlægnignen, blev det besluttet, at kvalitetsstandarderne for gl. Haderslev Kommune blev videreført for Der er nu udarbejdet harmoniserede kvalitetsstandarder for Haderslev Kommune, som forlægges Byrådet til godkendelse. Økonomiske forhold De harmoniserede kvalitetsstandarder medfører ingen økonomiske ændringer, idet det nuværende budget er udarbejdet efter de beskrevne kvalitetsstandarder. Procedure Kvalitetsstandarderne skal høres i Seniorråd og Handicapråd. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen afdelingschef Visitation og Tilsyn Bilag Vedligeholdende træning.doc (435815) Vareudbringning til pensionister.doc (435814) Sygepleje.doc (435813) Praktisk hjælp.doc (435812) Plejeorlov -vederlag.doc (435811) Personlig pleje.doc (435810) Genoptræning uden syghus..doc (435809) Genoptræning - sundhedslov.doc (435808) Bolig, handicappede.doc (435807) Bolig, ældre.doc (435806) Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud (435805)

12 Voksenudvalget, Side 10 Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget videresender kvalitetsstandarderne med anbefaling til Byrådet. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet fandt, at det af teksten fremgik, at de tilsendte kvalitetsstandarder var nogle "harmoniserede kvalitetsstandarder" og er det det, så er det dem, der har været gældende i 2007, og ikke nogle nye for den samlede kommune. På denne baggrund var det rådets indstilling, at der manglede en politisk tilkendegivelse og en politisk udmelding om serviceniveauet i den nye kommune. Seniorrådet ønskede, at få de gamle kvalitetsstandarder (fra 2007) udleveret for at have et samligningsgrundlag. Rådet vil anmode Mette Christensen om at komme på næste møde og gennemgå kvalitetsstandarderne med Rådet. Der blev udtrykt ønske om forklaring på de mange forkortelser og fremmedord. Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Hans Jacob Hansen. Carsten Høgsmann og suppleant Tommy Jensen. Thies Mathiasen. Ella Skjellerup deltog som suppleant for Thies Mathiasen. Handicaprådet godkender kvalitetsstandarderne med følgende bemærkninger: I kvalitetsstandard Praktisk hjælpe ønskes punkt 3.1 første afsnit formuleret " Du kan normalt få hjælp til rengøring hver 14. dag til et areal, som svarer til ca. 65 m2. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering af hyppigheden." I kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven ønskes punkt afsnit formuleret "Du bliver kontaktet pr. brev inden for 1 uge efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset med oplysning om din kontaktperson gennem hele forløbet." Rådet mener i øvrigt, at op til 5 ugers ventetid for start på genoptræningen er for lang tid. I kvalitetsstandard Bolig, handicappede. Rådet drøftede et notat fra handicaporganisationerne. Notatet foreslås at indgå i et kommende arbejde med udformning af en handicappolitik. Notatet medsendes referatet.

13 Voksenudvalget, Side 11 Afbud: Ingen Godkendt, således at Handicaprådets dot 1 og 2 indarbejdes og sidste sætning i dot 2 indarbejdes som politisk mål. Kvalitetsstandarderne indstilles til endelig godkendelse i Byrådet. 17. Kommunale uanmeldte tilsyn plejecentre DILONB / 08/1372 Sagsfremstilling I perioden oktober til december 2007, er der gennemført uanmeldte tilsyns besøg på Haderslevs kommunes plejecentre. Tilsynene blev udført af socialrådgiver Ellen Marie Jessen og visitator Lone Bonde. Tilsynene har bestået af samtale med lederen eller stedfortrædende og to beboere, samt rundvisning på plejecentret. Alle plejecenter har opdateret brugerinformation omkring stedet. Der forefindes retningslinier f.eks over lægebesøg, syn, hørelse, kost osv., samt proceduremapper over f.eks medicin, vold, magtanvendelse osv. Diverse politikker i forhold til f.eks rygning, alkohol forefindes også. Beboernes trivsel er alene observeret på stuerne eller i fællesrummene. Sammensætningen af beboere varierer fra plejecenter til plejecenter. Der er kun få beboere, som er nødsaget til, at flytte fra plejecentre til et nyt plejecentre, efter indflytningen. Få steder er der registreret tryk/ligge sår, i så tilfælde havde beboeren fået dem under indlæggelser. Alle plejecentre, vægter at beboeren kommer op af sengen og deltager i aktiviteter/social samvær, i den udstrækning de formår. Handleplaner/plejeplaner, findes på alle plejecentre, enten i papirform eller på computer. Nogle steder er de ajourførte og 3 steder mangler det, men dette arbejdes der på. Det samme gør sig gældende med årsag og målsætning. Selve dokumentationen for plejen bliver ajourført på papir eller computer. De visiterede ydelser er gennemgående dækkende og beboerne får den hjælp og pleje de har behov for. Beboerne har alle tilknyttet en uddannet kontaktperson. I forhold til aktiviteter er der forskellige tilbud inde på centrene, samt tilbud om udflugter m.m.

14 Voksenudvalget, Side 12 Der er ikke den store udskiftning blandt medarbejdere, sygefraværet er generelt lav. Faggrupperne består af sygeplejersker, social og sundhedshjælper/assistenter og plejehjemsassistenter. Personalet får tilbud om diverse kurser, samt efteruddannelser inden for fagområdet. Til nyt personale er der udarbejdet introduktionsprogrammer. Generelt oplyses der at eleverne, kræver flere ressourcer end tidligere. Hvilket nogle af centrene udtrykker at være problematisk. APV ( arbejdsplads vurdering ) er foretaget på alle plejecentre og er ajourførte. I forhold til vold mod personalet, findes dette registreret. Der foreligger instruktion i reglerne om magtanvendelse på alle plejecentrene. Der findes økonomiske værgemåls sager på flere af plejecentrene. Juridiske aspekter Det særlige tilsyn med plejehjem mv. SEL 151, stk. 2 præciserer tilsynsforpligtelsen/-indsatsen i forhold til beboere/lejere i plejehjem m.v., i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. SEL 151, stk. 2-4 stiller krav om: mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt. at tilsynet omfatter indsatsen over for beboere/lejere, der modtager kommunale serviceydelser. at tilsynet ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. at der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg til brug for opfølgningen. mindst én årlig redegørelse om tilsynet efter SEL 151, stk. 2-3 samt om det sundhedsfaglige tilsyn efter kapitel 66 i sundhedsloven, som skal drøftes af kommunalbestyrelsen. at tilsynsrapporter og redegørelser offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet og ældrerådet (seniorrådet). Procedure Sagen forelægges Seniorrådet til høring og indstilles til Voksenudvalget. Rapporterne er sendt til centrene, der sørger for orientering af bruger/pårørenderåddet. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen Bilag

15 Voksenudvalget, Side 13 Orginal tilsynsrapport Sillerup Plejekollegium. (435383) Orginal tilsynsrapport Povlsbjerg (435379) Orginal tilsynsrapport Hiort Lorenzens Center. (435378) Orginal tilsynsrapport Bregnbjerglunden. (435374) Orginal tilsynsrapport Kong Frederik d. IX plejehjem. (435370) Orginal tilsynsrapport Humletoften. (435297) Orginal tilsynsrapport Engparken/Højmarken. (435292) Orginal tilsynsrapport CSD (435289) Orginal tilsynsrapport Sommersted. (435282) Orginal tilsynsrapport. Uanmeldt Øsby. (435281) Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet bemærkede, at der ikke er afholdt alle de kommunale tilsyn i 2007, som loven foreskriver, de anmeldte tilsyn mangler. Seniorrådet ønsker fremover, at få rapporterne tilsendt løbende efter de enkelte tilsyn. Med hensyn til de medsendte rapporter udtrykker Rådet forventning om, at der bliver fulgt op på de ting, der er påpeget. Afbud: Ingen Taget til efterretning. 18. Bestyrelsesmedlem til CHK s bestyrelse DIMENI / 07/4103 Sagsfremstilling Voksenudvalget har i møde den 15. maj 2007 udpeget Anita Christensen som repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler (CHK). I forbindelse med at Byrådet har bevilget Anita Christensen orlov, skal der udpeges en repræsentant til at indtræde i stedet. Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget udpeger en repræsentant til at indtræde i CHK s bestyrelse.

16 Voksenudvalget, Side 14 Afbud: Ingen Thies Mathiasen udpeget. 19. Dialogmøde med Handicaprådet DIMENI / 06/198 Sagsfremstilling Voksenudvalget har på foranledning af Handicaprådet besluttet, at afholde dialogmøde med Handicaprådet den 4. marts 2008 i forbindelse med Voksenudvalgets ordinære møde. Handicaprådet har fremsendt vedlagte forslag til dagsorden for mødet. Bilag Handicaprådets forslag til dagsorden for dialogmøde med Voksenudvalget (441374) Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget drøfter handicaprådets forslag og beslutter dagsordenen for dialogmødet. Afbud: Irene Høgh, Markvard Hovmøller Handicaprådets forslag til dagsorden godkendt. Mødet holdes i forbindelse med Voksenudvalgets ordinære møde den 4. marts 2008, kl. 16 i mødelokalerne, Voksenservice, Trekanten 7, Vojens. 20. Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen DIMENI / Afbud: Irene Høgh, Markvard Hovmøller

17 Voksenudvalget, Side 15 Orientering givet. 21. Evt. DIMENI /

18 Voksenudvalget, Side 16 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 14.03.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.00 10.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 13-02-2007 Mødested: Mødelokalet Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Bemærkninger: Voksenudvalget, 13-02-2007

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune 1 Formål Kommunen skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., jf. Servicelovens 192, plejeboligbebyggelser omfattet

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere