Lægehus på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægehus på Vesterbro"

Transkript

1 Lægehus på Vesterbro

2

3 Lægehus på Vesterbro Afgangsprogram, februar 2011 Claus Nebelin, stud.:3027 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 5

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund Stedet Program Placering Funktioner Rumprogram Afl everingsform Billedserie Kilder Studieforløb side 3 side 7 side 11 side 13 side 23 side 29 side 31 side 32 side 45 side 47 1

6 2

7 BAGGRUND Sundhedspolitikken på landsplan har de seneste år været igennem en omvæltning. Sygehusene går mod en større grad af specialisering og en samling af kompetencer inden for de forskellige fagområder. Disse supersygehuse erstatter herved det gamle lokalsygehus, og den nære kontakt til borgeren lægges over på lokale sundhedshuse, som hermed bliver bindeled mellem borger og sundhedsvæsen. I et sådan sundhedshus indgår almen praksis i samspil med andre sundhedsfaglige grupper. Lægen er som regel første kontakt for borgeren, som enten behandles eller henvises videre i huset. Dermed spiller den praktiserende læge en vigtig rolle i forhold til at være husets ansigt udad til. De fl este patienter, der henvender sig i almen praksis, færdigbehandles, mens godt 10 % henvises til videre behandling et andet sted i sundhedsvæsenet. Dermed indtager almen praksis, foruden egen behandlerrolle, en vigtig funktion som visitator til den specialiserede behandling. Samtidig har almen praksis et udstrakt samarbejde med social- og sundhedsområdet i kommunerne, som er blevet endog mere omfattende med kommunernes nye opgaver på sundhedsområdet. Almen praksis har derfor en central position som tovholder i det samlede sundhedsvæsen. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 7. I København er ambitionen ét sundhedshus for hver bydel, hvor kontakten til borgerne samles. Samtidig bygges der videre på den overordnede vision for sundhedsvæsenet, hvor sundhedsvejledning, forebyggelse, rehabilitering og et sammenhængende netværk af læger og specialister, som kan give et sammenhængende behandlingsforløb, samles i husene. Dermed udbygges samarbejdet på det lokale plan, hvilket vil medføre en øget effektivisering. Forhold som hidtil har været savnet. 3

8 4

9 Der er generel mangel på praktiserende læger på landsplan, og lægerne står desuden foran et generationsskifte. København er generelt en af de kommuner der har lettere ved at tiltrække nye læger til ledige lægepraksisser. Alligevel er der stadig mangel på læger på bl.a. Nørrebro og Vesterbro, der af Region Hovedstaden er udpeget som lægeligt tyndt besatte og sårbare områder. Desuden er specifi kke bydele i København under pres på grund af tilvækst i befolkningen, som tilskrives udviklingen af nye boligområder. Mange af de eksisterende lægepraksisser i København er ikke længere tidssvarende og deres fysiske rammer giver ingen mulighed for udvidelse til fl erlægepraksis eller kombination med andre faggrupper. Endvidere lider disse ofte under af at have ringe tilgængelighedsforhold. Fri og lige adgang til lægen burde være en selvfølge, men i mange tilfælde er de grupper som har mest brug for hjælpen afskåret fra denne pga. gangbesvær eller handicap. Jeg ønsker med projektet at samle de forskellige sundhedsfaglige grupper på ét sted, så der skabes attraktive rammer for både fagfolk og patienter. Patienterne skubbes ikke rundt i byen med henvisninger. I stedet samles forløbet nu så meget som muligt i én bygning, med fri og lige adgang for alle. 5

10 6

11 STEDET Vesterbro Vesterbro er en af de bydele med svag lægekapacitet, og med en yderligere tilvækst af borgere i den fremtidige Carlsberg By skabes et ekstra behov på sundhedsområdet. Dette er en oplagt mulighed for at få samlet bydelens ressourcer på sundhedsområdet. Manglen på egnede lokaler til almen praksis vurderes at være en barriere for almen praksis mulighed for at indgå i fl erlægepraksis, at anvende praksispersonale, at indrette uddannelsespladser samt at indgå i lokalfællesskaber med andre faggrupper i større omfang end hidtil. Derfor er det en særlig udfordring at understøtte almen praksis i at fi nde egnede lokaler samt at øge samarbejdet vedrørende alternative organisatoriske former. Kommunerne bør, ikke mindst af rekruterings- og fastholdelsesmæssige årsager, have en interesse i at deltage i løsningen af denne udfordring. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 9. Fornylig blev et sundhedshus på Vesterbrogade oprettet. Her varetages den forebyggende indsats for sundhed og livsstilssygdomme. Der afholdes løbende kurser og øvelser for patienter med bl.a. forhøjet blodtryk, forstadie til sukkersyge, overvægt og inaktiv livsstil. Dertil kommer tilbud om sundhedsrådgivning, i form af rygestopkurser, kostomlægning og samtale om alkoholvaner, samt fysioterapeutisk vejledt genoptræning af patienter med kroniske lidelser såsom sukkersyge og hjertesygdomme. Alt dette udgør en del af visionen om at tidlig sygdoms forebyggelse og opsporing kan medføre at behovet for sygehusindlæggelse mindskes. 7

12 8

13 Borgerens kontakt til sundhedshuset bliver etableret efter henvisning fra praktiserende læge eller efter udskrivelse fra sygehus. Dermed er bindeleddet mellem sundhedshuset og borgeren den praktiserende læge. Det er borgeren selv der skal tage kontakt til sin læge omkring dårlige rygevaner eller andet. De gode intentioner i sundhedshuset med dets forebyggende aktiviteter er stadig afhængig af borgerens kontakt med den praktiserende læge. Sundhedshuset lever dermed ikke op til visionerne for et mere tidssvarende sundhedsvæsen på trods af de gode intentioner. Det var oprindeligt planen at de praktiserende læger og andre specialister skulle samles som en del af sundhedshuset, men pladsforhold og en række politiske forhold umuliggjorde dette, hvorfor sundhedshuset på Vesterbro er endt som et kommunalt tilbud, der ikke inkluderer den lægelige faggruppe, som hører under Region Hovedstaden. Organiseringen af de praktiserende læger på Vesterbro fremstår stadig gammeldags og for patienter der henvises mellem forskellige grupper af speciallæger kan behandlingsforløbet virke uigennemskueligt. Der er en risiko for at patienter opgiver den videre kontakt i det primære sundhedssystem og således bliver tabt i systemet, med forværret sygdom eller sundhedstilstand til følge. Bydelen har brug for en klar kontakt mellem borger og sundhedsvæsen. Et hus der samler den helbredende del af det lokale sundhedssystem. Dette vil være til gavn for patienter, læger og det samlede lokale sundhedsudbud, derunder sundhedshuset på Vesterbrogade. 9

14 10 Grunden

15 PROGRAM Huset er et bindeled, og den første dør til sundhedsvæsenet for borgerne på Vesterbro. Det er her de skal have en god start på et effektivt og behageligt behandlingsforløb. Huset er ikke kun et bindeled til den enkelte borger, men også hele lokalsamfundet, og det relaterede sundhedsudbud. Ud over at gribe udad, bindes fl ere forskellige funktioner sammen inde i bygningen. Praktiserende læger, fl ere former for speciallæger og forskellige relaterede specialister og behandlere vil være samlet i huset. Deres forskellighed vil være til gavn for borgeren, som vil få et bredt behandlingsforløb med kompetente fagfolk. Lige så vigtig er den synergi og samling der vil opstå mellem disse faggrupper, der kan dele erfaringer, udstyr, kontor og meget mere. Derudover vil den daglige sparring også være af stor værdi. Huset er let tilgængeligt for gangbesværede og handicappede med fl ydende overgange fra ude til inde og videre rundt i bygningens forskelligartede ruter. Et smertefrit behandlingsforløb, både mentalt og fysisk. Huset samles omkring en fælles kerne. En offentlig kerne hvorfra patienterne har nem adgang til et bredt behandlingsforløb, og en faglig kerne, hvor de forskellige faggrupper i huset samles og krydses. Der vil også være to forskellige forløb i bygningen. Det offentlige forløb, som f.eks. kan gå via receptionen, videre til en konsultation, for til sidst at ende ved apoteket og udgangen. Det faglige forløb løber i et mere privat rum, hvor de forskellige faggrupper og apoteket bindes sammen. Lægehuset skal vække tillid og tryghed hos borgeren. Åbenhed og fortrolighed skal fungere sammen. Bygningen må godt vise hvad den kan, men der skal på samme tid også lægges vægt på diskretion for patienternes skyld. Derudover skal det være et indbydende og attraktivt sted for både borger og fagperson. En dynamisk og sjov arbejdsplads, men også et rart og effektivt lægehus. 11

16 I A B C Grunden Vesterfælledvej Vesterbrogade D C J D E Sorte Hest Humleby F Europe Centre G F A G H I KB Silo (bolig) Ny Carlsberg By Platanvej H E B J K Sundhedshus Enghave Plads (M) K 12

17 PLACERING Vesterfælledvej 6 Grunden ligger placeret i den nordligste ende af Vesterfælledvej, lige inden krydset med Vesterbrogade, hvor vejen fortsætter videre op i Frederiksberg som Platanvej. Kontakten til Vesterbrogade skaber god forbindelse med byens puls, og giver oplagte forhold for nem henvisning til sundhedshuset, som ligger i kort forbindelse med grunden. Krydset ligger på begyndelsen af den grønne del af Vesterbrogade, hvor vejen åbner sig op, i den frederiksbergske del, inden den rammer Frederiksberg Bakke. Inden da har den snoet sig vej fra Rådhuspladsen via Vesterbros Torv og krydset med Frederiksberg Allé. Grunden lægger sig i mere end en forstand i overgangen mellem forskellige kvarterer og indtryk. Krydset i Vesterbrogade skærer over fl ere forskellige verdener. Sorte Hest ligger i den nordøstlige del af krydset, markeret med to store kastanjetræer. Det er en gammel gæstgivergård fra 1600-tallet, og er sammen med de omkringliggende bygninger nogle af de ældste på Vesterbro. Tidligere lå her mange lignende gæstgiverier og landevejskroer, men Sorte Hest står nu alene tilbage på den gamle landevej, som nu er blevet groet til af byens vækst. Det er lav bebyggelse fra 2 til 3½ etage, som danner en slående kontrast til den øvrige høje bebyggelse. I baggårdene er der tæt lav labyrintisk bebyggelse, som ligeså lægger sig i kontrast til den høje randbebyggelse ud mod gaden. Den gamle bebyggelse lægger sig som en lille landsby, gemt inde imellem byens nye struktur. Vesterbro er anden del i krydset. Bydelen fl yder sammen med den gamle bebyggelse og med mødet med Vesterfælledvej stopper den brat, og her dannes derved en grænse til den næste del, som er Carlsbergs område. Et område, 13

18 Nord Grunden 14

19 som med tiden bliver til den nye Carlsberg By. I det nordøstlige hjørne af denne by kommer en anden by i byen dog til at bestå. Den gamle Humleby, som blev opført til arbejderne på bryggeriet i , står nærmest urørt. Dens lave bebyggelse står i skarp kontrast til Carlsberg silo og KB silo, som nu er beboelsestårn. Op ad Humlebyen ligger det gamle industrikvarter, som grunden på Vesterfælledvej tidligere har været en del af. Her lå det gamle KB Bryghus sammen med mindre fabrikker og erhverv. I de gamle bygninger, som ligger op ad grunden, er nu indrettet erhvervslokaler: Europe Centre - Business Park, hvor man som virksomhed kan leje sig ind. Den sidste del i krydset er mødet med Frederiksberg. Vesterbrogade åbner sig lidt op, og ned ad sidegaderne ses større nyere boligblokke, som med deres højder markerer sig i det lokale landskab. Se billedserier af områderne i slutningen af programmet. De tætte naboer til grunden er klassisk boligbebyggelse, i mursten og pudset facade, i 5½ etagers højde, langs Vesterfælledvej. Den nordlige side af grunden afskærmes med en stor gavl fra en boligblok i samme højde som den øvrige langs Vesterfælledvej, og med pudset og stukket facade. Den sydlige side af grunden støder op til et større hus med pudset facade og 4 etager i højden. Dette hus har facade, som kigger ud på grunden. På bagsiden af grunden, mod vest, ligger en større nyere erhversblok i beton og glas med 7 etager. Denne ligger trukket skævt tilbage fra de to nabobebyggelser. Til den er udlagt parkeringspladser på grunden. Afstanden mellem de to nabobebyggelser er ca. 40 m, og dybden fra gaden ind mod erhvervsbebyggelsen omtrent 50 m. Dette giver et grundplan på ca m 2. Det er dog ikke umiddelbart oplagt at møde alle nabobebyggelser, og en fuld udnyttelse af dette er derfor ikke sandsynlig. 15

20 A A B C Grunden. Nuværende parkeringsplads. Markering af tidligere bebyggelse. Kontorbygning med hovedindgang fra Vesterbrogade. Indkørsel til parkeringsplads og bagindgange i Europe Centre. B C 16

21 I forhold til offentlig trafi k kører der busser via Vesterbrogade og lægehuset lægger sig desuden i tæt forbindelse med metrostationerne Frederiksberg Allé (Platanvej) og Enghave Plads. I lægehusets udformning lægges der også vægt på nem adgang med bil via de trafi kale hovedårer, som grunden lægger sig op ad. På selve grunden lå tidligere et par mindre gamle fabriksbygninger. Disse blev ved årsskiftet revet ned efter forgæves indstilling til fredning af Det særlige Bygningssyn. Byggeriet var lav bebyggelse i 2 etagers højde, og var opført i efter tegninger af Thorvald Sørensen ( ). Dette var hans hovedværk sammen med Beauvais fabrikken, som også er nedrevet. Bygningerne husede S.N. Meyer & Co., som var et verdensomspændende grossistfi rma med speciale i huder og skind. Grunden giver nem adgang til trafi kale forbindelser og byens puls, og alligevel lægger den sig et skridt tilbage i mere rolige og diskrete omgivelser. 17

22 Carstensgade Humleby 18

23 Europe Centre Business Park KB Silo Vesterbrogade Vesterfælledvej 8-12 Grunden: Vesterfælledvej 6 Vesterfælledvej

24 Vesterbrogade Vesterfælledvej 1 20

25 Trøjborggade Vesterfælledvej 15 21

26 22 Sammensætning

27 FUNKTIONER ANKOMST Dette område i bygningen er ansigtet udadtil. Det er her borgeren nemt og bekvemt bydes velkommen og ledes ind. Det første indtryk er vigtigt og afgørende for at borgeren kan føle sig tryg og få en god indtrædelse i et måske længere forløb i bygningen og det øvrige sundhedsvæsen. Forbindelsen mellem indgang, reception og venteværelse, bindes sammen af åbenhed og let gennemskuelige forbindelser. Samtidig lægges vægt på diskretion, så patienter ikke udstilles, og korte men fortrolige samtaler kan føres i receptionen. Venteværelset skal være indbydende og behageligt, og kan ligeledes være et sted for patienter efter endt konsultation og behandling. Rummet kan fl yde sammen med udendørs område og kan tænkes udført med kaffemaskine og lignende. ALMEN LÆGEPRAKSIS De alment praktiserende læger tænkes samlet i en gruppe. Der er hovedsageligt tale om konsultationer og behandling. Resterende funktioner lægges i fællesskab med husets andre tilknyttede speciallæger og specialister. Der tænkes plads til omkring fem praktiserende læger og et lige så stort antal sygeplejersker, som varetager de lettere opgaver, som mindre operationer, vaccinationer osv. Sygeplejerskerne skal derfor have deres egne konsultations- og behandlingsrum. Tendensen hos praktiserende læger går mod at fl ere og fl ere opgaver overgår til sygeplejersker, så lægerne kan fokusere på diagnosticering og de mere komplicerede opgaver. En ligelig fordeling af de to faggrupper ses ikke normalt i nuværende lægehuse, men er et billede på den fremtidige arbejdsfordeling, som lægehusene er på vej hen imod. 23

28 24 Kroppens akse

29 I nattetimerne fungerer en del af lægepraksissen som lægevagt. Det område som lægevagten benytter, skal kunne afskærmes fra det øvrige lægehus, som en mindre lomme i huset, så kun denne del er åben i nattetimerne. SPECIALLÆGEPRAKSIS En gruppe af speciallæger opbygget på samme måde som gruppen af alment praktiserende læger. Konsultations- og behandlingsrummene gøres fl eksible til fl ere forskellige former for speciallæger. Dermed kan udbuddet af speciallæger justeres efter efterspørgslen lokalt. Der kan f.eks. være tale om hudlæge, øre-næse-halslæge, øjenlæge, gynækolog, rheumatolog osv. Der tænkes plads til omkring 6 speciallæger og et omtrent lige så stort antal sygeplejersker, som ikke arbejder helt så selvstændigt som hos de alment praktiserende læger, men i højere grad støtter speciallægerne i deres arbejde. SPECIALISTCENTER En gruppe af specialister, som kiropraktor, fodterapeut, zoneterapeut, psykolog og andre, falder ikke ind under gruppen af læger, men er stadig i høj grad en vigtig brik i forhold til at give huset en bred vifte af behandlingsmuligheder. Er også med til at give huset en profi l som alsidigt, og gør huset så vidt muligt komplet, så patienternes behandlingsforløb kan holdes inde i huset. Gruppen af specialister udgør også et vigtigt bidrag til at få en dynamisk synergieffekt inden for de forskellige faggrupper. Der tænkes plads til omkring 5 specialister. Deres rum tænkes, ligesom speciallægernes, fl eksible, så der så nemt som muligt kan skiftes mellem forskellige specialister. FÆLLESFACILITETER Rumligheder, som fungerer på tværs af de forskellige faggrupper. Dette er den 25

30 26 Kredsløbets netværk

31 professionelle kerne i huset, hvor læger og specialister mødes. Samlingen af de forskellige faggrupper giver en god mulighed for at kunne dele mange faciliteter, som ikke ville være mulig i mindre praksisser. Fællesfaciliteterne kan deles op i tre undergrupper: fælles specialfunktioner, kontor og personalerum. I specialfunktionerne deler faggrupperne diverse udstyr og rum. Kontor og personalerum overlapper lidt. Disse rummer fælles administration og kontorfaciliteter, samt mulighed for tværfaglige møder og fælles køkken. Derudover deles også omklædning og bad. På den måde krydses de forskellige faggrupper både professionelt og mere privat. APOTEK Det eksisterende apotek ved Enghave Plads fl ytter til lægehuset. Apoteket fungerer som selvstændig butik, men indtræder i husets fællesskab. Patienter kan dermed, direkte efter lægebesøg, gå ned og hente deres medicin. Apoteket har eget kontor, som ligger i direkte forbindelse med butikken. Personalefaciliteter kan både tænkes i direkte forbindelse til butikken, men kan også indgå i husets fællesfaciliteter. PARKERINGSKÆLDER De nuværende parkeringsmuligheder på grunden tænkes opretholdt. Grunden gøres fri og mere imødekommende og parkeringspladserne gemmes i stedet af vejen. Det er dog stadig vigtigt at der er nem adgang også med bil og mulighed for parkering for patienter. 27

32 200 kvm Ankomst 400 kvm Almen lægepraksis 2000 kvm 400 kvm 200 kvm Speciallægepraksis Specialistcenter 400 kvm Fællesfaciliteter 400 kvm Lægehus Parkeringskælder Apotek Vejledende rumprogram 28

33 RUMPROGRAM Rumprogrammet er vejledende. Den samlede bygning forventes at ligge på omkring m 2. Heri medregnes ikke parkeringskælder. ANKOMST - ca. 200 m 2 Reception, venteværelse (-café), legerum, garderobe, toiletter ALMEN LÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALLÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALISTCENTER - ca. 200 m 2 Konsultations- og behandlingsrum FÆLLESFACILITETER - ca. 400 m 2 Medicinrum, depot, røntgen, laboratorium, sterilrum, rent arbejdsrum, administration, kontor, personalerum/møderum/køkken, omklædning, toilet/bad, rengøringsrum, affaldsrum APOTEK - ca. 400 m 2 Kundeområde, lager, kontor, personalerum, omklædning, toilet PARKERINGSKÆLDER 29

34 30 Nabobebyggelse

35 AFLEVERINGSFORM Afl everingsmateriale udføres med forståelse for projektets arkitektoniske bearbejdning. Følgende liste bliver som udgangspunkt fulgt, dog om nødvendigt revideres den i projektforløbet. Situationsmodel 1:500 Bygningsmodel 1:100 Situationsplan 1:500 Plan, snit og facade 1:200 Rumlige afbildninger 31

36 32 historiens sammenstød

37 omkringliggende sammenstød 33

38 34 Volumenovergang

39 Vesterfælledvej 35

40 36 Sorte Hest, 1900

41 Sorte Hest, landsbyen bag byen 37

42 38 Frederiksberg set fra Vesterbro

43 Frederiksberg, Platanvej 39

44 40 S.N. Meyer & Co., 1916, den nu tomme grund

45 Europe Centre Business Park 41

46 42 Humleby

47 Humleby 43

48 44

49 KILDER Plan for almen praksis , Region Hovedstaden Construction and Design Manual - Medical Practices, Philipp Meuser, 2010 Bydelsatlas Vesterbro, Planstyrelsen, 1991 Sansernes Hospital, Lars Heslet og Kim Dirckinck-Holmfeld, 2007 Artikelserie - nye sundhedshuse i København, af Nilo Zand, i Berlingske Tidende, d maj 2009 Artikel: Den Sorte Hest På Vesterbro, af Jørgen Larsen, i Berlingske Tidende, d. 9. september 2009 Samtale med Louise Stage, Københavns Kommune, Center for Faglig Udvikling - Sundhedsstaben Anatomibilleder fra Menneskekroppen, Politikens Forlag Øvrige billeder af egen produktion 45

50 46

51 6.ÅR ÅR STUDIEFORLØB AFD.5 Skolen - Bispebjerg - ny samling Studierejse: Seoul (P) AFD.5 Nørrebro Baneskæring - det fl ygtige rum 2+1 Østerbro - bolig og butik - fortolkning af historien VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg Lise Juel Grønbjerg Studierejser: London (S), Stockholm (S) og Shanghai/Chongqing/Guiyang/Guangzhou/Hong Kong (P) 4.ÅR AFD.7 Byens rum på Christiansholm Livet i vandet på Refshaleøen VEJLEDERE Peter Sørensen og Johnny Svendborg Peter Sørensen og Johnny Svendborg Studierejser: Granada/Sevilla/Madrid (S) og Bangkok (P) 47

52 48

53 3.ÅR AFD.7 Nyt Ungdomshus - Jagtvej 69 Orangeri - Israels Plads VEJLEDER Eva Jarl Hansen Eva Jarl Hansen Studierejse: New York/Detroit/Chicago/Kansas City/Denver/Las Vegas/Los Angeles (P) 2.ÅR AFD.7 Kunsthal - Frederiksstaden Pendlerbolig - Bryghusgrunden VEJLEDER Thomas Ryborg Jørgensen Thomas Ryborg Jørgensen Studierejser: Venedig (Biennalen) (S), Tokyo/Kanazawa/Kyoto/Osaka/Kobe/Naoshima (S) og Oslo (P) 1.ÅR AFD.9 Minimalbolig - Husum Skivernes rum - udstillingsrum Rum i masse VEJLEDERE Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Studierejser: Madrid (A), Stockholm (P), Düsseldorf (S), Los Angeles (S) og Berlin/ Dresden/Salzburg/Wien/Verona/Innsbruck/München (P) Rejsebetegnelser: (A) med arbejde, (S) med skolen, (P) privat 49

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje Claus Nebelin Arkitekt MAA og Bygningskonstruktør Ane Katrines Vej 10, 3.tv - 2000 Frederiksberg 25301110 - nebelin@hotmail.com webportfolio: clausnebelin.com PROFIL Mit arkitektoniske fokus ligger især

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business Kontor 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere