Lægehus på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægehus på Vesterbro"

Transkript

1 Lægehus på Vesterbro

2

3 Lægehus på Vesterbro Afgangsprogram, februar 2011 Claus Nebelin, stud.:3027 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 5

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund Stedet Program Placering Funktioner Rumprogram Afl everingsform Billedserie Kilder Studieforløb side 3 side 7 side 11 side 13 side 23 side 29 side 31 side 32 side 45 side 47 1

6 2

7 BAGGRUND Sundhedspolitikken på landsplan har de seneste år været igennem en omvæltning. Sygehusene går mod en større grad af specialisering og en samling af kompetencer inden for de forskellige fagområder. Disse supersygehuse erstatter herved det gamle lokalsygehus, og den nære kontakt til borgeren lægges over på lokale sundhedshuse, som hermed bliver bindeled mellem borger og sundhedsvæsen. I et sådan sundhedshus indgår almen praksis i samspil med andre sundhedsfaglige grupper. Lægen er som regel første kontakt for borgeren, som enten behandles eller henvises videre i huset. Dermed spiller den praktiserende læge en vigtig rolle i forhold til at være husets ansigt udad til. De fl este patienter, der henvender sig i almen praksis, færdigbehandles, mens godt 10 % henvises til videre behandling et andet sted i sundhedsvæsenet. Dermed indtager almen praksis, foruden egen behandlerrolle, en vigtig funktion som visitator til den specialiserede behandling. Samtidig har almen praksis et udstrakt samarbejde med social- og sundhedsområdet i kommunerne, som er blevet endog mere omfattende med kommunernes nye opgaver på sundhedsområdet. Almen praksis har derfor en central position som tovholder i det samlede sundhedsvæsen. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 7. I København er ambitionen ét sundhedshus for hver bydel, hvor kontakten til borgerne samles. Samtidig bygges der videre på den overordnede vision for sundhedsvæsenet, hvor sundhedsvejledning, forebyggelse, rehabilitering og et sammenhængende netværk af læger og specialister, som kan give et sammenhængende behandlingsforløb, samles i husene. Dermed udbygges samarbejdet på det lokale plan, hvilket vil medføre en øget effektivisering. Forhold som hidtil har været savnet. 3

8 4

9 Der er generel mangel på praktiserende læger på landsplan, og lægerne står desuden foran et generationsskifte. København er generelt en af de kommuner der har lettere ved at tiltrække nye læger til ledige lægepraksisser. Alligevel er der stadig mangel på læger på bl.a. Nørrebro og Vesterbro, der af Region Hovedstaden er udpeget som lægeligt tyndt besatte og sårbare områder. Desuden er specifi kke bydele i København under pres på grund af tilvækst i befolkningen, som tilskrives udviklingen af nye boligområder. Mange af de eksisterende lægepraksisser i København er ikke længere tidssvarende og deres fysiske rammer giver ingen mulighed for udvidelse til fl erlægepraksis eller kombination med andre faggrupper. Endvidere lider disse ofte under af at have ringe tilgængelighedsforhold. Fri og lige adgang til lægen burde være en selvfølge, men i mange tilfælde er de grupper som har mest brug for hjælpen afskåret fra denne pga. gangbesvær eller handicap. Jeg ønsker med projektet at samle de forskellige sundhedsfaglige grupper på ét sted, så der skabes attraktive rammer for både fagfolk og patienter. Patienterne skubbes ikke rundt i byen med henvisninger. I stedet samles forløbet nu så meget som muligt i én bygning, med fri og lige adgang for alle. 5

10 6

11 STEDET Vesterbro Vesterbro er en af de bydele med svag lægekapacitet, og med en yderligere tilvækst af borgere i den fremtidige Carlsberg By skabes et ekstra behov på sundhedsområdet. Dette er en oplagt mulighed for at få samlet bydelens ressourcer på sundhedsområdet. Manglen på egnede lokaler til almen praksis vurderes at være en barriere for almen praksis mulighed for at indgå i fl erlægepraksis, at anvende praksispersonale, at indrette uddannelsespladser samt at indgå i lokalfællesskaber med andre faggrupper i større omfang end hidtil. Derfor er det en særlig udfordring at understøtte almen praksis i at fi nde egnede lokaler samt at øge samarbejdet vedrørende alternative organisatoriske former. Kommunerne bør, ikke mindst af rekruterings- og fastholdelsesmæssige årsager, have en interesse i at deltage i løsningen af denne udfordring. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 9. Fornylig blev et sundhedshus på Vesterbrogade oprettet. Her varetages den forebyggende indsats for sundhed og livsstilssygdomme. Der afholdes løbende kurser og øvelser for patienter med bl.a. forhøjet blodtryk, forstadie til sukkersyge, overvægt og inaktiv livsstil. Dertil kommer tilbud om sundhedsrådgivning, i form af rygestopkurser, kostomlægning og samtale om alkoholvaner, samt fysioterapeutisk vejledt genoptræning af patienter med kroniske lidelser såsom sukkersyge og hjertesygdomme. Alt dette udgør en del af visionen om at tidlig sygdoms forebyggelse og opsporing kan medføre at behovet for sygehusindlæggelse mindskes. 7

12 8

13 Borgerens kontakt til sundhedshuset bliver etableret efter henvisning fra praktiserende læge eller efter udskrivelse fra sygehus. Dermed er bindeleddet mellem sundhedshuset og borgeren den praktiserende læge. Det er borgeren selv der skal tage kontakt til sin læge omkring dårlige rygevaner eller andet. De gode intentioner i sundhedshuset med dets forebyggende aktiviteter er stadig afhængig af borgerens kontakt med den praktiserende læge. Sundhedshuset lever dermed ikke op til visionerne for et mere tidssvarende sundhedsvæsen på trods af de gode intentioner. Det var oprindeligt planen at de praktiserende læger og andre specialister skulle samles som en del af sundhedshuset, men pladsforhold og en række politiske forhold umuliggjorde dette, hvorfor sundhedshuset på Vesterbro er endt som et kommunalt tilbud, der ikke inkluderer den lægelige faggruppe, som hører under Region Hovedstaden. Organiseringen af de praktiserende læger på Vesterbro fremstår stadig gammeldags og for patienter der henvises mellem forskellige grupper af speciallæger kan behandlingsforløbet virke uigennemskueligt. Der er en risiko for at patienter opgiver den videre kontakt i det primære sundhedssystem og således bliver tabt i systemet, med forværret sygdom eller sundhedstilstand til følge. Bydelen har brug for en klar kontakt mellem borger og sundhedsvæsen. Et hus der samler den helbredende del af det lokale sundhedssystem. Dette vil være til gavn for patienter, læger og det samlede lokale sundhedsudbud, derunder sundhedshuset på Vesterbrogade. 9

14 10 Grunden

15 PROGRAM Huset er et bindeled, og den første dør til sundhedsvæsenet for borgerne på Vesterbro. Det er her de skal have en god start på et effektivt og behageligt behandlingsforløb. Huset er ikke kun et bindeled til den enkelte borger, men også hele lokalsamfundet, og det relaterede sundhedsudbud. Ud over at gribe udad, bindes fl ere forskellige funktioner sammen inde i bygningen. Praktiserende læger, fl ere former for speciallæger og forskellige relaterede specialister og behandlere vil være samlet i huset. Deres forskellighed vil være til gavn for borgeren, som vil få et bredt behandlingsforløb med kompetente fagfolk. Lige så vigtig er den synergi og samling der vil opstå mellem disse faggrupper, der kan dele erfaringer, udstyr, kontor og meget mere. Derudover vil den daglige sparring også være af stor værdi. Huset er let tilgængeligt for gangbesværede og handicappede med fl ydende overgange fra ude til inde og videre rundt i bygningens forskelligartede ruter. Et smertefrit behandlingsforløb, både mentalt og fysisk. Huset samles omkring en fælles kerne. En offentlig kerne hvorfra patienterne har nem adgang til et bredt behandlingsforløb, og en faglig kerne, hvor de forskellige faggrupper i huset samles og krydses. Der vil også være to forskellige forløb i bygningen. Det offentlige forløb, som f.eks. kan gå via receptionen, videre til en konsultation, for til sidst at ende ved apoteket og udgangen. Det faglige forløb løber i et mere privat rum, hvor de forskellige faggrupper og apoteket bindes sammen. Lægehuset skal vække tillid og tryghed hos borgeren. Åbenhed og fortrolighed skal fungere sammen. Bygningen må godt vise hvad den kan, men der skal på samme tid også lægges vægt på diskretion for patienternes skyld. Derudover skal det være et indbydende og attraktivt sted for både borger og fagperson. En dynamisk og sjov arbejdsplads, men også et rart og effektivt lægehus. 11

16 I A B C Grunden Vesterfælledvej Vesterbrogade D C J D E Sorte Hest Humleby F Europe Centre G F A G H I KB Silo (bolig) Ny Carlsberg By Platanvej H E B J K Sundhedshus Enghave Plads (M) K 12

17 PLACERING Vesterfælledvej 6 Grunden ligger placeret i den nordligste ende af Vesterfælledvej, lige inden krydset med Vesterbrogade, hvor vejen fortsætter videre op i Frederiksberg som Platanvej. Kontakten til Vesterbrogade skaber god forbindelse med byens puls, og giver oplagte forhold for nem henvisning til sundhedshuset, som ligger i kort forbindelse med grunden. Krydset ligger på begyndelsen af den grønne del af Vesterbrogade, hvor vejen åbner sig op, i den frederiksbergske del, inden den rammer Frederiksberg Bakke. Inden da har den snoet sig vej fra Rådhuspladsen via Vesterbros Torv og krydset med Frederiksberg Allé. Grunden lægger sig i mere end en forstand i overgangen mellem forskellige kvarterer og indtryk. Krydset i Vesterbrogade skærer over fl ere forskellige verdener. Sorte Hest ligger i den nordøstlige del af krydset, markeret med to store kastanjetræer. Det er en gammel gæstgivergård fra 1600-tallet, og er sammen med de omkringliggende bygninger nogle af de ældste på Vesterbro. Tidligere lå her mange lignende gæstgiverier og landevejskroer, men Sorte Hest står nu alene tilbage på den gamle landevej, som nu er blevet groet til af byens vækst. Det er lav bebyggelse fra 2 til 3½ etage, som danner en slående kontrast til den øvrige høje bebyggelse. I baggårdene er der tæt lav labyrintisk bebyggelse, som ligeså lægger sig i kontrast til den høje randbebyggelse ud mod gaden. Den gamle bebyggelse lægger sig som en lille landsby, gemt inde imellem byens nye struktur. Vesterbro er anden del i krydset. Bydelen fl yder sammen med den gamle bebyggelse og med mødet med Vesterfælledvej stopper den brat, og her dannes derved en grænse til den næste del, som er Carlsbergs område. Et område, 13

18 Nord Grunden 14

19 som med tiden bliver til den nye Carlsberg By. I det nordøstlige hjørne af denne by kommer en anden by i byen dog til at bestå. Den gamle Humleby, som blev opført til arbejderne på bryggeriet i , står nærmest urørt. Dens lave bebyggelse står i skarp kontrast til Carlsberg silo og KB silo, som nu er beboelsestårn. Op ad Humlebyen ligger det gamle industrikvarter, som grunden på Vesterfælledvej tidligere har været en del af. Her lå det gamle KB Bryghus sammen med mindre fabrikker og erhverv. I de gamle bygninger, som ligger op ad grunden, er nu indrettet erhvervslokaler: Europe Centre - Business Park, hvor man som virksomhed kan leje sig ind. Den sidste del i krydset er mødet med Frederiksberg. Vesterbrogade åbner sig lidt op, og ned ad sidegaderne ses større nyere boligblokke, som med deres højder markerer sig i det lokale landskab. Se billedserier af områderne i slutningen af programmet. De tætte naboer til grunden er klassisk boligbebyggelse, i mursten og pudset facade, i 5½ etagers højde, langs Vesterfælledvej. Den nordlige side af grunden afskærmes med en stor gavl fra en boligblok i samme højde som den øvrige langs Vesterfælledvej, og med pudset og stukket facade. Den sydlige side af grunden støder op til et større hus med pudset facade og 4 etager i højden. Dette hus har facade, som kigger ud på grunden. På bagsiden af grunden, mod vest, ligger en større nyere erhversblok i beton og glas med 7 etager. Denne ligger trukket skævt tilbage fra de to nabobebyggelser. Til den er udlagt parkeringspladser på grunden. Afstanden mellem de to nabobebyggelser er ca. 40 m, og dybden fra gaden ind mod erhvervsbebyggelsen omtrent 50 m. Dette giver et grundplan på ca m 2. Det er dog ikke umiddelbart oplagt at møde alle nabobebyggelser, og en fuld udnyttelse af dette er derfor ikke sandsynlig. 15

20 A A B C Grunden. Nuværende parkeringsplads. Markering af tidligere bebyggelse. Kontorbygning med hovedindgang fra Vesterbrogade. Indkørsel til parkeringsplads og bagindgange i Europe Centre. B C 16

21 I forhold til offentlig trafi k kører der busser via Vesterbrogade og lægehuset lægger sig desuden i tæt forbindelse med metrostationerne Frederiksberg Allé (Platanvej) og Enghave Plads. I lægehusets udformning lægges der også vægt på nem adgang med bil via de trafi kale hovedårer, som grunden lægger sig op ad. På selve grunden lå tidligere et par mindre gamle fabriksbygninger. Disse blev ved årsskiftet revet ned efter forgæves indstilling til fredning af Det særlige Bygningssyn. Byggeriet var lav bebyggelse i 2 etagers højde, og var opført i efter tegninger af Thorvald Sørensen ( ). Dette var hans hovedværk sammen med Beauvais fabrikken, som også er nedrevet. Bygningerne husede S.N. Meyer & Co., som var et verdensomspændende grossistfi rma med speciale i huder og skind. Grunden giver nem adgang til trafi kale forbindelser og byens puls, og alligevel lægger den sig et skridt tilbage i mere rolige og diskrete omgivelser. 17

22 Carstensgade Humleby 18

23 Europe Centre Business Park KB Silo Vesterbrogade Vesterfælledvej 8-12 Grunden: Vesterfælledvej 6 Vesterfælledvej

24 Vesterbrogade Vesterfælledvej 1 20

25 Trøjborggade Vesterfælledvej 15 21

26 22 Sammensætning

27 FUNKTIONER ANKOMST Dette område i bygningen er ansigtet udadtil. Det er her borgeren nemt og bekvemt bydes velkommen og ledes ind. Det første indtryk er vigtigt og afgørende for at borgeren kan føle sig tryg og få en god indtrædelse i et måske længere forløb i bygningen og det øvrige sundhedsvæsen. Forbindelsen mellem indgang, reception og venteværelse, bindes sammen af åbenhed og let gennemskuelige forbindelser. Samtidig lægges vægt på diskretion, så patienter ikke udstilles, og korte men fortrolige samtaler kan føres i receptionen. Venteværelset skal være indbydende og behageligt, og kan ligeledes være et sted for patienter efter endt konsultation og behandling. Rummet kan fl yde sammen med udendørs område og kan tænkes udført med kaffemaskine og lignende. ALMEN LÆGEPRAKSIS De alment praktiserende læger tænkes samlet i en gruppe. Der er hovedsageligt tale om konsultationer og behandling. Resterende funktioner lægges i fællesskab med husets andre tilknyttede speciallæger og specialister. Der tænkes plads til omkring fem praktiserende læger og et lige så stort antal sygeplejersker, som varetager de lettere opgaver, som mindre operationer, vaccinationer osv. Sygeplejerskerne skal derfor have deres egne konsultations- og behandlingsrum. Tendensen hos praktiserende læger går mod at fl ere og fl ere opgaver overgår til sygeplejersker, så lægerne kan fokusere på diagnosticering og de mere komplicerede opgaver. En ligelig fordeling af de to faggrupper ses ikke normalt i nuværende lægehuse, men er et billede på den fremtidige arbejdsfordeling, som lægehusene er på vej hen imod. 23

28 24 Kroppens akse

29 I nattetimerne fungerer en del af lægepraksissen som lægevagt. Det område som lægevagten benytter, skal kunne afskærmes fra det øvrige lægehus, som en mindre lomme i huset, så kun denne del er åben i nattetimerne. SPECIALLÆGEPRAKSIS En gruppe af speciallæger opbygget på samme måde som gruppen af alment praktiserende læger. Konsultations- og behandlingsrummene gøres fl eksible til fl ere forskellige former for speciallæger. Dermed kan udbuddet af speciallæger justeres efter efterspørgslen lokalt. Der kan f.eks. være tale om hudlæge, øre-næse-halslæge, øjenlæge, gynækolog, rheumatolog osv. Der tænkes plads til omkring 6 speciallæger og et omtrent lige så stort antal sygeplejersker, som ikke arbejder helt så selvstændigt som hos de alment praktiserende læger, men i højere grad støtter speciallægerne i deres arbejde. SPECIALISTCENTER En gruppe af specialister, som kiropraktor, fodterapeut, zoneterapeut, psykolog og andre, falder ikke ind under gruppen af læger, men er stadig i høj grad en vigtig brik i forhold til at give huset en bred vifte af behandlingsmuligheder. Er også med til at give huset en profi l som alsidigt, og gør huset så vidt muligt komplet, så patienternes behandlingsforløb kan holdes inde i huset. Gruppen af specialister udgør også et vigtigt bidrag til at få en dynamisk synergieffekt inden for de forskellige faggrupper. Der tænkes plads til omkring 5 specialister. Deres rum tænkes, ligesom speciallægernes, fl eksible, så der så nemt som muligt kan skiftes mellem forskellige specialister. FÆLLESFACILITETER Rumligheder, som fungerer på tværs af de forskellige faggrupper. Dette er den 25

30 26 Kredsløbets netværk

31 professionelle kerne i huset, hvor læger og specialister mødes. Samlingen af de forskellige faggrupper giver en god mulighed for at kunne dele mange faciliteter, som ikke ville være mulig i mindre praksisser. Fællesfaciliteterne kan deles op i tre undergrupper: fælles specialfunktioner, kontor og personalerum. I specialfunktionerne deler faggrupperne diverse udstyr og rum. Kontor og personalerum overlapper lidt. Disse rummer fælles administration og kontorfaciliteter, samt mulighed for tværfaglige møder og fælles køkken. Derudover deles også omklædning og bad. På den måde krydses de forskellige faggrupper både professionelt og mere privat. APOTEK Det eksisterende apotek ved Enghave Plads fl ytter til lægehuset. Apoteket fungerer som selvstændig butik, men indtræder i husets fællesskab. Patienter kan dermed, direkte efter lægebesøg, gå ned og hente deres medicin. Apoteket har eget kontor, som ligger i direkte forbindelse med butikken. Personalefaciliteter kan både tænkes i direkte forbindelse til butikken, men kan også indgå i husets fællesfaciliteter. PARKERINGSKÆLDER De nuværende parkeringsmuligheder på grunden tænkes opretholdt. Grunden gøres fri og mere imødekommende og parkeringspladserne gemmes i stedet af vejen. Det er dog stadig vigtigt at der er nem adgang også med bil og mulighed for parkering for patienter. 27

32 200 kvm Ankomst 400 kvm Almen lægepraksis 2000 kvm 400 kvm 200 kvm Speciallægepraksis Specialistcenter 400 kvm Fællesfaciliteter 400 kvm Lægehus Parkeringskælder Apotek Vejledende rumprogram 28

33 RUMPROGRAM Rumprogrammet er vejledende. Den samlede bygning forventes at ligge på omkring m 2. Heri medregnes ikke parkeringskælder. ANKOMST - ca. 200 m 2 Reception, venteværelse (-café), legerum, garderobe, toiletter ALMEN LÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALLÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALISTCENTER - ca. 200 m 2 Konsultations- og behandlingsrum FÆLLESFACILITETER - ca. 400 m 2 Medicinrum, depot, røntgen, laboratorium, sterilrum, rent arbejdsrum, administration, kontor, personalerum/møderum/køkken, omklædning, toilet/bad, rengøringsrum, affaldsrum APOTEK - ca. 400 m 2 Kundeområde, lager, kontor, personalerum, omklædning, toilet PARKERINGSKÆLDER 29

34 30 Nabobebyggelse

35 AFLEVERINGSFORM Afl everingsmateriale udføres med forståelse for projektets arkitektoniske bearbejdning. Følgende liste bliver som udgangspunkt fulgt, dog om nødvendigt revideres den i projektforløbet. Situationsmodel 1:500 Bygningsmodel 1:100 Situationsplan 1:500 Plan, snit og facade 1:200 Rumlige afbildninger 31

36 32 historiens sammenstød

37 omkringliggende sammenstød 33

38 34 Volumenovergang

39 Vesterfælledvej 35

40 36 Sorte Hest, 1900

41 Sorte Hest, landsbyen bag byen 37

42 38 Frederiksberg set fra Vesterbro

43 Frederiksberg, Platanvej 39

44 40 S.N. Meyer & Co., 1916, den nu tomme grund

45 Europe Centre Business Park 41

46 42 Humleby

47 Humleby 43

48 44

49 KILDER Plan for almen praksis , Region Hovedstaden Construction and Design Manual - Medical Practices, Philipp Meuser, 2010 Bydelsatlas Vesterbro, Planstyrelsen, 1991 Sansernes Hospital, Lars Heslet og Kim Dirckinck-Holmfeld, 2007 Artikelserie - nye sundhedshuse i København, af Nilo Zand, i Berlingske Tidende, d maj 2009 Artikel: Den Sorte Hest På Vesterbro, af Jørgen Larsen, i Berlingske Tidende, d. 9. september 2009 Samtale med Louise Stage, Københavns Kommune, Center for Faglig Udvikling - Sundhedsstaben Anatomibilleder fra Menneskekroppen, Politikens Forlag Øvrige billeder af egen produktion 45

50 46

51 6.ÅR ÅR STUDIEFORLØB AFD.5 Skolen - Bispebjerg - ny samling Studierejse: Seoul (P) AFD.5 Nørrebro Baneskæring - det fl ygtige rum 2+1 Østerbro - bolig og butik - fortolkning af historien VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg Lise Juel Grønbjerg Studierejser: London (S), Stockholm (S) og Shanghai/Chongqing/Guiyang/Guangzhou/Hong Kong (P) 4.ÅR AFD.7 Byens rum på Christiansholm Livet i vandet på Refshaleøen VEJLEDERE Peter Sørensen og Johnny Svendborg Peter Sørensen og Johnny Svendborg Studierejser: Granada/Sevilla/Madrid (S) og Bangkok (P) 47

52 48

53 3.ÅR AFD.7 Nyt Ungdomshus - Jagtvej 69 Orangeri - Israels Plads VEJLEDER Eva Jarl Hansen Eva Jarl Hansen Studierejse: New York/Detroit/Chicago/Kansas City/Denver/Las Vegas/Los Angeles (P) 2.ÅR AFD.7 Kunsthal - Frederiksstaden Pendlerbolig - Bryghusgrunden VEJLEDER Thomas Ryborg Jørgensen Thomas Ryborg Jørgensen Studierejser: Venedig (Biennalen) (S), Tokyo/Kanazawa/Kyoto/Osaka/Kobe/Naoshima (S) og Oslo (P) 1.ÅR AFD.9 Minimalbolig - Husum Skivernes rum - udstillingsrum Rum i masse VEJLEDERE Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Studierejser: Madrid (A), Stockholm (P), Düsseldorf (S), Los Angeles (S) og Berlin/ Dresden/Salzburg/Wien/Verona/Innsbruck/München (P) Rejsebetegnelser: (A) med arbejde, (S) med skolen, (P) privat 49

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2006 Forord Med nogen forsinkelse præsenteres årsrapport for SundhedsTeam 2006. årsagen til

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Sundhedscentre

Social ulighed i sundhed. Sundhedscentre Social ulighed i sundhed 05 2 2008 Sundhedscentre Sundhedsfremme Forebyggelse Rehabilitering Leder Hedensted 08 14 30 Nyt sundhedslandskab REGIONSRÅDSMEDLEM Aage Koch Jensen I kølvandet på de nye regioner

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje Claus Nebelin Arkitekt MAA og Bygningskonstruktør Ane Katrines Vej 10, 3.tv - 2000 Frederiksberg 25301110 - nebelin@hotmail.com webportfolio: clausnebelin.com PROFIL Mit arkitektoniske fokus ligger især

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere