Lægehus på Vesterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægehus på Vesterbro"

Transkript

1 Lægehus på Vesterbro

2

3 Lægehus på Vesterbro Afgangsprogram, februar 2011 Claus Nebelin, stud.:3027 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 5

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund Stedet Program Placering Funktioner Rumprogram Afl everingsform Billedserie Kilder Studieforløb side 3 side 7 side 11 side 13 side 23 side 29 side 31 side 32 side 45 side 47 1

6 2

7 BAGGRUND Sundhedspolitikken på landsplan har de seneste år været igennem en omvæltning. Sygehusene går mod en større grad af specialisering og en samling af kompetencer inden for de forskellige fagområder. Disse supersygehuse erstatter herved det gamle lokalsygehus, og den nære kontakt til borgeren lægges over på lokale sundhedshuse, som hermed bliver bindeled mellem borger og sundhedsvæsen. I et sådan sundhedshus indgår almen praksis i samspil med andre sundhedsfaglige grupper. Lægen er som regel første kontakt for borgeren, som enten behandles eller henvises videre i huset. Dermed spiller den praktiserende læge en vigtig rolle i forhold til at være husets ansigt udad til. De fl este patienter, der henvender sig i almen praksis, færdigbehandles, mens godt 10 % henvises til videre behandling et andet sted i sundhedsvæsenet. Dermed indtager almen praksis, foruden egen behandlerrolle, en vigtig funktion som visitator til den specialiserede behandling. Samtidig har almen praksis et udstrakt samarbejde med social- og sundhedsområdet i kommunerne, som er blevet endog mere omfattende med kommunernes nye opgaver på sundhedsområdet. Almen praksis har derfor en central position som tovholder i det samlede sundhedsvæsen. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 7. I København er ambitionen ét sundhedshus for hver bydel, hvor kontakten til borgerne samles. Samtidig bygges der videre på den overordnede vision for sundhedsvæsenet, hvor sundhedsvejledning, forebyggelse, rehabilitering og et sammenhængende netværk af læger og specialister, som kan give et sammenhængende behandlingsforløb, samles i husene. Dermed udbygges samarbejdet på det lokale plan, hvilket vil medføre en øget effektivisering. Forhold som hidtil har været savnet. 3

8 4

9 Der er generel mangel på praktiserende læger på landsplan, og lægerne står desuden foran et generationsskifte. København er generelt en af de kommuner der har lettere ved at tiltrække nye læger til ledige lægepraksisser. Alligevel er der stadig mangel på læger på bl.a. Nørrebro og Vesterbro, der af Region Hovedstaden er udpeget som lægeligt tyndt besatte og sårbare områder. Desuden er specifi kke bydele i København under pres på grund af tilvækst i befolkningen, som tilskrives udviklingen af nye boligområder. Mange af de eksisterende lægepraksisser i København er ikke længere tidssvarende og deres fysiske rammer giver ingen mulighed for udvidelse til fl erlægepraksis eller kombination med andre faggrupper. Endvidere lider disse ofte under af at have ringe tilgængelighedsforhold. Fri og lige adgang til lægen burde være en selvfølge, men i mange tilfælde er de grupper som har mest brug for hjælpen afskåret fra denne pga. gangbesvær eller handicap. Jeg ønsker med projektet at samle de forskellige sundhedsfaglige grupper på ét sted, så der skabes attraktive rammer for både fagfolk og patienter. Patienterne skubbes ikke rundt i byen med henvisninger. I stedet samles forløbet nu så meget som muligt i én bygning, med fri og lige adgang for alle. 5

10 6

11 STEDET Vesterbro Vesterbro er en af de bydele med svag lægekapacitet, og med en yderligere tilvækst af borgere i den fremtidige Carlsberg By skabes et ekstra behov på sundhedsområdet. Dette er en oplagt mulighed for at få samlet bydelens ressourcer på sundhedsområdet. Manglen på egnede lokaler til almen praksis vurderes at være en barriere for almen praksis mulighed for at indgå i fl erlægepraksis, at anvende praksispersonale, at indrette uddannelsespladser samt at indgå i lokalfællesskaber med andre faggrupper i større omfang end hidtil. Derfor er det en særlig udfordring at understøtte almen praksis i at fi nde egnede lokaler samt at øge samarbejdet vedrørende alternative organisatoriske former. Kommunerne bør, ikke mindst af rekruterings- og fastholdelsesmæssige årsager, have en interesse i at deltage i løsningen af denne udfordring. Region Hovedstaden, Plan for almen praksis , s. 9. Fornylig blev et sundhedshus på Vesterbrogade oprettet. Her varetages den forebyggende indsats for sundhed og livsstilssygdomme. Der afholdes løbende kurser og øvelser for patienter med bl.a. forhøjet blodtryk, forstadie til sukkersyge, overvægt og inaktiv livsstil. Dertil kommer tilbud om sundhedsrådgivning, i form af rygestopkurser, kostomlægning og samtale om alkoholvaner, samt fysioterapeutisk vejledt genoptræning af patienter med kroniske lidelser såsom sukkersyge og hjertesygdomme. Alt dette udgør en del af visionen om at tidlig sygdoms forebyggelse og opsporing kan medføre at behovet for sygehusindlæggelse mindskes. 7

12 8

13 Borgerens kontakt til sundhedshuset bliver etableret efter henvisning fra praktiserende læge eller efter udskrivelse fra sygehus. Dermed er bindeleddet mellem sundhedshuset og borgeren den praktiserende læge. Det er borgeren selv der skal tage kontakt til sin læge omkring dårlige rygevaner eller andet. De gode intentioner i sundhedshuset med dets forebyggende aktiviteter er stadig afhængig af borgerens kontakt med den praktiserende læge. Sundhedshuset lever dermed ikke op til visionerne for et mere tidssvarende sundhedsvæsen på trods af de gode intentioner. Det var oprindeligt planen at de praktiserende læger og andre specialister skulle samles som en del af sundhedshuset, men pladsforhold og en række politiske forhold umuliggjorde dette, hvorfor sundhedshuset på Vesterbro er endt som et kommunalt tilbud, der ikke inkluderer den lægelige faggruppe, som hører under Region Hovedstaden. Organiseringen af de praktiserende læger på Vesterbro fremstår stadig gammeldags og for patienter der henvises mellem forskellige grupper af speciallæger kan behandlingsforløbet virke uigennemskueligt. Der er en risiko for at patienter opgiver den videre kontakt i det primære sundhedssystem og således bliver tabt i systemet, med forværret sygdom eller sundhedstilstand til følge. Bydelen har brug for en klar kontakt mellem borger og sundhedsvæsen. Et hus der samler den helbredende del af det lokale sundhedssystem. Dette vil være til gavn for patienter, læger og det samlede lokale sundhedsudbud, derunder sundhedshuset på Vesterbrogade. 9

14 10 Grunden

15 PROGRAM Huset er et bindeled, og den første dør til sundhedsvæsenet for borgerne på Vesterbro. Det er her de skal have en god start på et effektivt og behageligt behandlingsforløb. Huset er ikke kun et bindeled til den enkelte borger, men også hele lokalsamfundet, og det relaterede sundhedsudbud. Ud over at gribe udad, bindes fl ere forskellige funktioner sammen inde i bygningen. Praktiserende læger, fl ere former for speciallæger og forskellige relaterede specialister og behandlere vil være samlet i huset. Deres forskellighed vil være til gavn for borgeren, som vil få et bredt behandlingsforløb med kompetente fagfolk. Lige så vigtig er den synergi og samling der vil opstå mellem disse faggrupper, der kan dele erfaringer, udstyr, kontor og meget mere. Derudover vil den daglige sparring også være af stor værdi. Huset er let tilgængeligt for gangbesværede og handicappede med fl ydende overgange fra ude til inde og videre rundt i bygningens forskelligartede ruter. Et smertefrit behandlingsforløb, både mentalt og fysisk. Huset samles omkring en fælles kerne. En offentlig kerne hvorfra patienterne har nem adgang til et bredt behandlingsforløb, og en faglig kerne, hvor de forskellige faggrupper i huset samles og krydses. Der vil også være to forskellige forløb i bygningen. Det offentlige forløb, som f.eks. kan gå via receptionen, videre til en konsultation, for til sidst at ende ved apoteket og udgangen. Det faglige forløb løber i et mere privat rum, hvor de forskellige faggrupper og apoteket bindes sammen. Lægehuset skal vække tillid og tryghed hos borgeren. Åbenhed og fortrolighed skal fungere sammen. Bygningen må godt vise hvad den kan, men der skal på samme tid også lægges vægt på diskretion for patienternes skyld. Derudover skal det være et indbydende og attraktivt sted for både borger og fagperson. En dynamisk og sjov arbejdsplads, men også et rart og effektivt lægehus. 11

16 I A B C Grunden Vesterfælledvej Vesterbrogade D C J D E Sorte Hest Humleby F Europe Centre G F A G H I KB Silo (bolig) Ny Carlsberg By Platanvej H E B J K Sundhedshus Enghave Plads (M) K 12

17 PLACERING Vesterfælledvej 6 Grunden ligger placeret i den nordligste ende af Vesterfælledvej, lige inden krydset med Vesterbrogade, hvor vejen fortsætter videre op i Frederiksberg som Platanvej. Kontakten til Vesterbrogade skaber god forbindelse med byens puls, og giver oplagte forhold for nem henvisning til sundhedshuset, som ligger i kort forbindelse med grunden. Krydset ligger på begyndelsen af den grønne del af Vesterbrogade, hvor vejen åbner sig op, i den frederiksbergske del, inden den rammer Frederiksberg Bakke. Inden da har den snoet sig vej fra Rådhuspladsen via Vesterbros Torv og krydset med Frederiksberg Allé. Grunden lægger sig i mere end en forstand i overgangen mellem forskellige kvarterer og indtryk. Krydset i Vesterbrogade skærer over fl ere forskellige verdener. Sorte Hest ligger i den nordøstlige del af krydset, markeret med to store kastanjetræer. Det er en gammel gæstgivergård fra 1600-tallet, og er sammen med de omkringliggende bygninger nogle af de ældste på Vesterbro. Tidligere lå her mange lignende gæstgiverier og landevejskroer, men Sorte Hest står nu alene tilbage på den gamle landevej, som nu er blevet groet til af byens vækst. Det er lav bebyggelse fra 2 til 3½ etage, som danner en slående kontrast til den øvrige høje bebyggelse. I baggårdene er der tæt lav labyrintisk bebyggelse, som ligeså lægger sig i kontrast til den høje randbebyggelse ud mod gaden. Den gamle bebyggelse lægger sig som en lille landsby, gemt inde imellem byens nye struktur. Vesterbro er anden del i krydset. Bydelen fl yder sammen med den gamle bebyggelse og med mødet med Vesterfælledvej stopper den brat, og her dannes derved en grænse til den næste del, som er Carlsbergs område. Et område, 13

18 Nord Grunden 14

19 som med tiden bliver til den nye Carlsberg By. I det nordøstlige hjørne af denne by kommer en anden by i byen dog til at bestå. Den gamle Humleby, som blev opført til arbejderne på bryggeriet i , står nærmest urørt. Dens lave bebyggelse står i skarp kontrast til Carlsberg silo og KB silo, som nu er beboelsestårn. Op ad Humlebyen ligger det gamle industrikvarter, som grunden på Vesterfælledvej tidligere har været en del af. Her lå det gamle KB Bryghus sammen med mindre fabrikker og erhverv. I de gamle bygninger, som ligger op ad grunden, er nu indrettet erhvervslokaler: Europe Centre - Business Park, hvor man som virksomhed kan leje sig ind. Den sidste del i krydset er mødet med Frederiksberg. Vesterbrogade åbner sig lidt op, og ned ad sidegaderne ses større nyere boligblokke, som med deres højder markerer sig i det lokale landskab. Se billedserier af områderne i slutningen af programmet. De tætte naboer til grunden er klassisk boligbebyggelse, i mursten og pudset facade, i 5½ etagers højde, langs Vesterfælledvej. Den nordlige side af grunden afskærmes med en stor gavl fra en boligblok i samme højde som den øvrige langs Vesterfælledvej, og med pudset og stukket facade. Den sydlige side af grunden støder op til et større hus med pudset facade og 4 etager i højden. Dette hus har facade, som kigger ud på grunden. På bagsiden af grunden, mod vest, ligger en større nyere erhversblok i beton og glas med 7 etager. Denne ligger trukket skævt tilbage fra de to nabobebyggelser. Til den er udlagt parkeringspladser på grunden. Afstanden mellem de to nabobebyggelser er ca. 40 m, og dybden fra gaden ind mod erhvervsbebyggelsen omtrent 50 m. Dette giver et grundplan på ca m 2. Det er dog ikke umiddelbart oplagt at møde alle nabobebyggelser, og en fuld udnyttelse af dette er derfor ikke sandsynlig. 15

20 A A B C Grunden. Nuværende parkeringsplads. Markering af tidligere bebyggelse. Kontorbygning med hovedindgang fra Vesterbrogade. Indkørsel til parkeringsplads og bagindgange i Europe Centre. B C 16

21 I forhold til offentlig trafi k kører der busser via Vesterbrogade og lægehuset lægger sig desuden i tæt forbindelse med metrostationerne Frederiksberg Allé (Platanvej) og Enghave Plads. I lægehusets udformning lægges der også vægt på nem adgang med bil via de trafi kale hovedårer, som grunden lægger sig op ad. På selve grunden lå tidligere et par mindre gamle fabriksbygninger. Disse blev ved årsskiftet revet ned efter forgæves indstilling til fredning af Det særlige Bygningssyn. Byggeriet var lav bebyggelse i 2 etagers højde, og var opført i efter tegninger af Thorvald Sørensen ( ). Dette var hans hovedværk sammen med Beauvais fabrikken, som også er nedrevet. Bygningerne husede S.N. Meyer & Co., som var et verdensomspændende grossistfi rma med speciale i huder og skind. Grunden giver nem adgang til trafi kale forbindelser og byens puls, og alligevel lægger den sig et skridt tilbage i mere rolige og diskrete omgivelser. 17

22 Carstensgade Humleby 18

23 Europe Centre Business Park KB Silo Vesterbrogade Vesterfælledvej 8-12 Grunden: Vesterfælledvej 6 Vesterfælledvej

24 Vesterbrogade Vesterfælledvej 1 20

25 Trøjborggade Vesterfælledvej 15 21

26 22 Sammensætning

27 FUNKTIONER ANKOMST Dette område i bygningen er ansigtet udadtil. Det er her borgeren nemt og bekvemt bydes velkommen og ledes ind. Det første indtryk er vigtigt og afgørende for at borgeren kan føle sig tryg og få en god indtrædelse i et måske længere forløb i bygningen og det øvrige sundhedsvæsen. Forbindelsen mellem indgang, reception og venteværelse, bindes sammen af åbenhed og let gennemskuelige forbindelser. Samtidig lægges vægt på diskretion, så patienter ikke udstilles, og korte men fortrolige samtaler kan føres i receptionen. Venteværelset skal være indbydende og behageligt, og kan ligeledes være et sted for patienter efter endt konsultation og behandling. Rummet kan fl yde sammen med udendørs område og kan tænkes udført med kaffemaskine og lignende. ALMEN LÆGEPRAKSIS De alment praktiserende læger tænkes samlet i en gruppe. Der er hovedsageligt tale om konsultationer og behandling. Resterende funktioner lægges i fællesskab med husets andre tilknyttede speciallæger og specialister. Der tænkes plads til omkring fem praktiserende læger og et lige så stort antal sygeplejersker, som varetager de lettere opgaver, som mindre operationer, vaccinationer osv. Sygeplejerskerne skal derfor have deres egne konsultations- og behandlingsrum. Tendensen hos praktiserende læger går mod at fl ere og fl ere opgaver overgår til sygeplejersker, så lægerne kan fokusere på diagnosticering og de mere komplicerede opgaver. En ligelig fordeling af de to faggrupper ses ikke normalt i nuværende lægehuse, men er et billede på den fremtidige arbejdsfordeling, som lægehusene er på vej hen imod. 23

28 24 Kroppens akse

29 I nattetimerne fungerer en del af lægepraksissen som lægevagt. Det område som lægevagten benytter, skal kunne afskærmes fra det øvrige lægehus, som en mindre lomme i huset, så kun denne del er åben i nattetimerne. SPECIALLÆGEPRAKSIS En gruppe af speciallæger opbygget på samme måde som gruppen af alment praktiserende læger. Konsultations- og behandlingsrummene gøres fl eksible til fl ere forskellige former for speciallæger. Dermed kan udbuddet af speciallæger justeres efter efterspørgslen lokalt. Der kan f.eks. være tale om hudlæge, øre-næse-halslæge, øjenlæge, gynækolog, rheumatolog osv. Der tænkes plads til omkring 6 speciallæger og et omtrent lige så stort antal sygeplejersker, som ikke arbejder helt så selvstændigt som hos de alment praktiserende læger, men i højere grad støtter speciallægerne i deres arbejde. SPECIALISTCENTER En gruppe af specialister, som kiropraktor, fodterapeut, zoneterapeut, psykolog og andre, falder ikke ind under gruppen af læger, men er stadig i høj grad en vigtig brik i forhold til at give huset en bred vifte af behandlingsmuligheder. Er også med til at give huset en profi l som alsidigt, og gør huset så vidt muligt komplet, så patienternes behandlingsforløb kan holdes inde i huset. Gruppen af specialister udgør også et vigtigt bidrag til at få en dynamisk synergieffekt inden for de forskellige faggrupper. Der tænkes plads til omkring 5 specialister. Deres rum tænkes, ligesom speciallægernes, fl eksible, så der så nemt som muligt kan skiftes mellem forskellige specialister. FÆLLESFACILITETER Rumligheder, som fungerer på tværs af de forskellige faggrupper. Dette er den 25

30 26 Kredsløbets netværk

31 professionelle kerne i huset, hvor læger og specialister mødes. Samlingen af de forskellige faggrupper giver en god mulighed for at kunne dele mange faciliteter, som ikke ville være mulig i mindre praksisser. Fællesfaciliteterne kan deles op i tre undergrupper: fælles specialfunktioner, kontor og personalerum. I specialfunktionerne deler faggrupperne diverse udstyr og rum. Kontor og personalerum overlapper lidt. Disse rummer fælles administration og kontorfaciliteter, samt mulighed for tværfaglige møder og fælles køkken. Derudover deles også omklædning og bad. På den måde krydses de forskellige faggrupper både professionelt og mere privat. APOTEK Det eksisterende apotek ved Enghave Plads fl ytter til lægehuset. Apoteket fungerer som selvstændig butik, men indtræder i husets fællesskab. Patienter kan dermed, direkte efter lægebesøg, gå ned og hente deres medicin. Apoteket har eget kontor, som ligger i direkte forbindelse med butikken. Personalefaciliteter kan både tænkes i direkte forbindelse til butikken, men kan også indgå i husets fællesfaciliteter. PARKERINGSKÆLDER De nuværende parkeringsmuligheder på grunden tænkes opretholdt. Grunden gøres fri og mere imødekommende og parkeringspladserne gemmes i stedet af vejen. Det er dog stadig vigtigt at der er nem adgang også med bil og mulighed for parkering for patienter. 27

32 200 kvm Ankomst 400 kvm Almen lægepraksis 2000 kvm 400 kvm 200 kvm Speciallægepraksis Specialistcenter 400 kvm Fællesfaciliteter 400 kvm Lægehus Parkeringskælder Apotek Vejledende rumprogram 28

33 RUMPROGRAM Rumprogrammet er vejledende. Den samlede bygning forventes at ligge på omkring m 2. Heri medregnes ikke parkeringskælder. ANKOMST - ca. 200 m 2 Reception, venteværelse (-café), legerum, garderobe, toiletter ALMEN LÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALLÆGEPRAKSIS - ca. 400 m 2 Konsultations- og behandlingsrum SPECIALISTCENTER - ca. 200 m 2 Konsultations- og behandlingsrum FÆLLESFACILITETER - ca. 400 m 2 Medicinrum, depot, røntgen, laboratorium, sterilrum, rent arbejdsrum, administration, kontor, personalerum/møderum/køkken, omklædning, toilet/bad, rengøringsrum, affaldsrum APOTEK - ca. 400 m 2 Kundeområde, lager, kontor, personalerum, omklædning, toilet PARKERINGSKÆLDER 29

34 30 Nabobebyggelse

35 AFLEVERINGSFORM Afl everingsmateriale udføres med forståelse for projektets arkitektoniske bearbejdning. Følgende liste bliver som udgangspunkt fulgt, dog om nødvendigt revideres den i projektforløbet. Situationsmodel 1:500 Bygningsmodel 1:100 Situationsplan 1:500 Plan, snit og facade 1:200 Rumlige afbildninger 31

36 32 historiens sammenstød

37 omkringliggende sammenstød 33

38 34 Volumenovergang

39 Vesterfælledvej 35

40 36 Sorte Hest, 1900

41 Sorte Hest, landsbyen bag byen 37

42 38 Frederiksberg set fra Vesterbro

43 Frederiksberg, Platanvej 39

44 40 S.N. Meyer & Co., 1916, den nu tomme grund

45 Europe Centre Business Park 41

46 42 Humleby

47 Humleby 43

48 44

49 KILDER Plan for almen praksis , Region Hovedstaden Construction and Design Manual - Medical Practices, Philipp Meuser, 2010 Bydelsatlas Vesterbro, Planstyrelsen, 1991 Sansernes Hospital, Lars Heslet og Kim Dirckinck-Holmfeld, 2007 Artikelserie - nye sundhedshuse i København, af Nilo Zand, i Berlingske Tidende, d maj 2009 Artikel: Den Sorte Hest På Vesterbro, af Jørgen Larsen, i Berlingske Tidende, d. 9. september 2009 Samtale med Louise Stage, Københavns Kommune, Center for Faglig Udvikling - Sundhedsstaben Anatomibilleder fra Menneskekroppen, Politikens Forlag Øvrige billeder af egen produktion 45

50 46

51 6.ÅR ÅR STUDIEFORLØB AFD.5 Skolen - Bispebjerg - ny samling Studierejse: Seoul (P) AFD.5 Nørrebro Baneskæring - det fl ygtige rum 2+1 Østerbro - bolig og butik - fortolkning af historien VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg VEJLEDER Lise Juel Grønbjerg Lise Juel Grønbjerg Studierejser: London (S), Stockholm (S) og Shanghai/Chongqing/Guiyang/Guangzhou/Hong Kong (P) 4.ÅR AFD.7 Byens rum på Christiansholm Livet i vandet på Refshaleøen VEJLEDERE Peter Sørensen og Johnny Svendborg Peter Sørensen og Johnny Svendborg Studierejser: Granada/Sevilla/Madrid (S) og Bangkok (P) 47

52 48

53 3.ÅR AFD.7 Nyt Ungdomshus - Jagtvej 69 Orangeri - Israels Plads VEJLEDER Eva Jarl Hansen Eva Jarl Hansen Studierejse: New York/Detroit/Chicago/Kansas City/Denver/Las Vegas/Los Angeles (P) 2.ÅR AFD.7 Kunsthal - Frederiksstaden Pendlerbolig - Bryghusgrunden VEJLEDER Thomas Ryborg Jørgensen Thomas Ryborg Jørgensen Studierejser: Venedig (Biennalen) (S), Tokyo/Kanazawa/Kyoto/Osaka/Kobe/Naoshima (S) og Oslo (P) 1.ÅR AFD.9 Minimalbolig - Husum Skivernes rum - udstillingsrum Rum i masse VEJLEDERE Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Signe Stephensen og Søren Nielsen Studierejser: Madrid (A), Stockholm (P), Düsseldorf (S), Los Angeles (S) og Berlin/ Dresden/Salzburg/Wien/Verona/Innsbruck/München (P) Rejsebetegnelser: (A) med arbejde, (S) med skolen, (P) privat 49

LÆGEHUS PÅ VESTERBRO Afgangsprojekt Kunstakademiets Arkitektskole, Afdeling 5 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg. Tildelt Volas Rejselegat

LÆGEHUS PÅ VESTERBRO Afgangsprojekt Kunstakademiets Arkitektskole, Afdeling 5 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg. Tildelt Volas Rejselegat LÆGEHUS PÅ VESTERBRO 2011 Afgangsprojekt Kunstakademiets Arkitektskole, Afdeling 5 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Tildelt Volas Rejselegat 2011 Claus Nebelin SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitikken på landsplan

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje Claus Nebelin Arkitekt MAA og Bygningskonstruktør Ane Katrines Vej 10, 3.tv - 2000 Frederiksberg 25301110 - nebelin@hotmail.com webportfolio: clausnebelin.com PROFIL Mit arkitektoniske fokus ligger især

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg

Klage over manglende VVM ifm. med Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg København d. 28. september, 2014 Byens Udvikling Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg. Syddansk Sundhedsinnovation

Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg. Syddansk Sundhedsinnovation Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg Syddansk Sundhedsinnovation Oversigt over præsentation Metode Hvem er vi Motivationer Betænkeligheder Stikprøve omkring borgernes behov At skabe

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro PROGRAM Velkommen til Forebyggelsescenter Nørrebro Kort introduktion

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Stueplan side 4. Loftsplan side 6

Stueplan side 4. Loftsplan side 6 HOSPICE Brædstrup - Dispositionsforlag - 17.12.2012 1 Indholdsfortegnelse side 1 Nyt HOSPICE Brædstrup Omdannelsen af Brædstrup Sygehus til nyt hospice er en opgave som Danske Diakonhjem ser frem til med

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Vision for Center for Sundhed i Holstebro:

Vision for Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed skal præges af nytænkning og mønsterbrydning for at forbedre sammenhænge i forløb for alle. Med Center for Sundhed vil Region Midtjylland, Holstebro Kommune

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs)

Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs) 1 of 8 Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs) VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Kontorlejemål Vesterbrogade 149, 4. sal 1.182 m²

Kontorlejemål Vesterbrogade 149, 4. sal 1.182 m² lejemål Vesterbrogade 149, 4. sal 1.182 m² Bliv en del af Carlsbergkvarteret og Copenhagen Europe Centre Fælles reception og kantine - og konferencefaciliteter lejemål i høj kvalitet 40-60 arbejdspladser

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN

LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN Program, 6.10.2008 afd. 7, spor 2, 7. semester Claus Nebelin, stud.: 3027 INDHOLDSFORTEGNELSE Afdelingsmæssig sammenhæng og ambition side 3

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM Program, 5.3.2009 afd. 7, spor 2, 8. semester Claus Nebelin, stud.: 3027 Forsidebilled: Daytime af Germaine Kruip (2004) INDHOLDSFORTEGNELSE Afdelingsmæssig

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade m 2. room for business

Kontoretage Vesterbrogade m 2. room for business Kontoretage 149 392 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter lejers valg Receptionsservice,

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne?

Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Amager og Hvidovre Hospital Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Else Smith, lægefaglig vicedirektør Den 2. marts 2017 Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Det kommunale

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere