Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler"

Transkript

1 Kommunernes Ydelsessystem 31. oktober 2013

2 Indholdfortegnelse 1 Indledning Definitioner Underbilagets indhold Læsevejledning Ledighedsydelse Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb til udbetaling Månedlig skatteberegning Afgrænsninger og antagelser Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Uddannelseshjælp og kontanthjælp Fastsæt engangshjælp Fastsæt sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp og beløb til udbetaling Månedlig skatteberegning Afgrænsninger og antagelser Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Revalideringsydelse Fastsæt sats for revalideringsydelse og beløb til udbetaling Månedlig skatteberegning Afgrænsninger og antagelser Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Side 2 af 85

3 1 Indledning Nærværende underbilag 3.7 (Lovgivning og beregningsregler) udgør et supplement til bilag 3 (Leverancebeskrivelse). Underbilaget giver eksempler på hvordan lovgivning og beregningsregler kan fortolkes for en række af de ydelser, som løsningen skal håndtere. Eksemplerne er af vejledende karakter. Beskrivelsen vedrører den del af lovgivningen, som bestemmer hvordan beløbet, som en person skal have udbetalt, fastsættes, herunder hvordan satsen for den pågældende ydelse fastsættes, og hvordan der eventuelt korrigeres for tillæg og fradrag mv. Bemærk, at det således ikke er samtlige bestemmelser vedrørende en ydelse, som fremgår af underbilaget. Eksempelvis er der ikke beskrevet vejledninger/regler for beslutninger, der i sagsbehandlingen kræver et konkret individuelt skøn. Tilsvarende kan der være andre områder, som ikke er beskrevet. Beskrivelserne i dette underbilag er lavet med udgangspunkt i den gældende lovgivning pr. januar 2014, dog undtaget ændringerne vedrørende særlig støtte jf. LAS 34, idet der afventes ny bekendtgørelse herom. Indholdet vedligeholdes ikke og skal derfor ses som vejledende eksempler, der illustrerer omfang og kompleksitet af de relevante regelsæt, men ikke som udtømmende og normative beskrivelser. 1.1 Definitioner Der anvendes i nedenstående beskrivelser en række begreber og betegnelser, som er defineret i bilag Underbilagets indhold Underbilaget er struktureret i følgende afsnit: Kapitel 2 indeholder beskrivelserne vedrørende ledighedsydelse. Kapitel 3 indeholder beskrivelserne vedrørende uddannelseshjælp og kontanthjælp. Kapitel 4 indeholder beskrivelserne vedrørende revalideringsydelse. 1.3 Læsevejledning Hver ydelse er beskrevet i et særskilt kapitel med følgende indhold: En indledning, der kort beskriver koblingen mellem forretningsprocessen for den relevante ydelse og de paragraffer i aktivloven, som primært regulerer ydelsen. En beskrivelse af de trin, som gennemgås for at fastsætte beløbet til udbetaling, fra fastsættelse af ydelsessatsen til skatteberegning. Et afsnit med afgrænsninger og antagelser mv. Et afsnit med detaljerede regler, herunder o De beløb, som indgår i beregningen af beløb til udbetaling o Detaljerede noter til de enkelte beløb o Beslutningsmodeller med detaljerede regler for beslutninger, der indgår i ovennævnte. Side 3 af 85

4 Beskrivelserne for en ydelse kan med fordel læses i sammenhæng med beskrivelsen af forretningsprocessen for den pågældende ydelse. Underbilag 3.3 indeholder beskrivelserne af processerne. Side 4 af 85

5 2 Ledighedsydelse I forretningsprocessen vedr. ledighedsydelse anvendes en række forretningsregler, der udmønter gældende lovgivning og regler. I hvilket omfang løsningen skal understøtte disse regler, fastlægges ikke i nærværende underbilag. Såfremt en person er berettiget til ledighedsydelse efter Aktivlovens 74 bestemmes det beløb, som skal udbetales til personen som ledighedsydelse. Er en fleksjob-visiteret (eller tidligere visiteret) person ledig og indstilles til ledighedsydelse, skal sagsbehandler indledningsvis undersøge om personen er omfattet en standsningssanktion i 76, 77a stk. 1-4 og 77 b. 1. I aktiviteten Fastsæt sats for ledighedsydelse fastsættes den ledighedsydelsessats, som personen er berettiget til. Derefter beregnes med udgangspunkt i den fastsatte sats det beløb, som skal udbetales til personen ved at tage højde for sanktioner, indtægter mv. 2. I aktiviteten Bestil udbetaling foretages månedlig skatteberegning. 2.1 Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb til udbetaling Når der træffes afgørelse om bevilling af ledighedsydelse eller senere om ændring af ledighedsydelsen, fastsættes ledighedsydelsessatsen som beskrevet nedenfor. Dette betyder, at disse trin skal gennemløbes ved hver udbetalingsperiode, såfremt der modtages nye oplysninger i sagen, som påvirker nedenstående, eller at generelle ændringer af fx satser og grænseværdier nødvendiggør det. Side 5 af 85

6 Beskrivelse En udbetalingsperiode er som udgangspunkt en kalendermåned med alle kalenderdage i måneden (28, 29, 30 eller 31). Der kan dog skulle udbetales ydelse for færre dage, såfremt ansøgeren kun er berettiget til ledighedsydelse for et færre antal kalenderdage, fx fordi der først ansøges fra den 7. i måneden eller at ansøgeren kom i fleksjob den 15. i måneden. Der er særlige regler for beregning af ledighedsydelse, idet den i loven er beskrevet med et beløb pr. uge. En uge består af 5 hverdage. I vejledning om ledighedsydelse (9363 af ) fremgår at når ledighedsydelsen udbetales månedsvis, udregnes månedssatsen ved at gange ugesatsen med 4,3333. Når ledighedsydelsen beregnes for en brudt periode, ydes 1/5 af ugesatsen pr. hverdag og søgnehelligdag (søgnehelligdage, der falder på lørdage medregnes dog ikke). Der kan desuden indtræffe hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig med hensyn til at fastlægge satsen for ledighedsydelse (indtægter, sanktioner mv. behandles samlet for hele udbetalingsperioden). Hændelserne kan være at der er udbetalt ledighedsydelse i 6 mdr. efter at personen har opnået fleksydelsesalderen (jf. LAS 74 b stk. 2 eller 74 g stk. 5). Andre eksempler er, at en person der modtager den lave ledighedsydelse (efter 74 a stk. 3) får forsørgerpligt over for første barn eller, at yngste barn bliver bortadopteret, dør eller bliver gift for sin 18 års fødselsdag eller fylder 18 år. Ledighedsydelsen ophører ved udgangen af den måned, hvori personen når folkepensionsalderen jf. 1 a i lov om social pension. Ledighedsydelsessatsen bestemmes ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt sats for ledighedsydelse for en person som på bevillingstidspunktet er visiteret til fleksjob, og med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret)" for en person som på bevillingstidspunktet ikke længere er visiteret til fleksjob, men tidligere har været visiteret til fleksjob. Paragraf Generelt LAB 69 jf. LAS 11 stk. 2 nr. 3 LAS 74 a stk. 2, 3, 74 b, 74 e, 74 f, 74 h. For hver udbetalingsperiode skal det beløb, som skal udbetales i den pågældende periode, bestemmes på baggrund af den bevilgede ledighedsydelsessats. Her tages højde for indtægter, sanktioner mv. Beskrivelse Paragraf Fradrag for sanktioner 77, 77 a stk. 1, 2 og 4. Ophør pga. sanktioner 76, 77 a stk. 3 og 4, 77 b Nedsættelse pga. indtægter 74 d, 74 h Træk af ATP 79, 80 Afsnit 2.4 indeholder en detaljering af reglerne herfor. Afsnit indeholder en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af ledighedsydelsesbeløbet til udbetaling. Side 6 af 85

7 Afsnit indeholder noter til de enkelte beløb, der indgår i ovennævnte opstilling vedr. ledighedsydelsesbeløbet. Afsnit indeholder yderligere noter vedr. nedsættelse pga. indtægter jf. LAS 74 d. Afsnit indeholder beslutningsmodeller, som refereres i de ovennævnte afsnit. 2.2 Månedlig skatteberegning Ved hver udbetaling af ledighedsydelse, skal der foretages skatteberegning med de aktuelle oplysninger om fradrag og trækprocent. 2.3 Afgrænsninger og antagelser Her følger afgrænsninger og antagelser, som er identificeret under udarbejdelse af beskrivelserne. Paragraf Generelt Generelt Generelt Regulering af satser Beskrivelse Beskrivelserne i dette underbilag illustrerer en mulig arbejdsdeling mellem sagsbehandler og løsningen. Dette gælder eksempelvis i forhold til udbetalingsperioder, der ikke udgør hele kalendermåneden og de eventuelle hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig. Sagsbehandler skal angive hvilke børn, den enkelte person i sagen har forsørgelsespligt over for. Kontering af hensyn til statistik og korrekt afregning af statsrefusion behandles ikke. Satsen for ledighedsydelse ( 74 a stk. 2) reguleres den første mandag i januar (dvs. ikke pr. 1/1), mens ledighedsydelse ( 74 a stk. 3) følger kontanthjælpssatserne, der reguleres pr. 1/1. Grænsebeløbet i indtægtsberegningen efter 74 d stk. 3, der i loven er angivet til reguleres pr. 1/1, første gang Konsekvenser af sanktionsindstillinger skal kun slå igennem, såfremt der er partshørt og truffet afgørelse om at gennemføre sanktionen. Generelt vedr. sanktioner 74 Når sagen oplyses efter, at personen er indstillet til ledighedsydelse, skal sagsbehandler indledningsvis undersøge om personen er omfattet en standsningssanktion efter LAS 76, 77 a stk. 3, 77 a stk. 3 og 4 eller 77 b. Hvis personen er omfattet af en sådan standsningssanktion, undersøges om standsningssanktionen er ophævet ved, at personen siden har været ansat i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for seneste 18 måneder før ledighedstidspunktet. 79, 80 (+ andre ydelser) Generelt (+ andre ydelser). Selve indeholdelsen og indbetalingen (og evt. tilbagebetaling) af ATP behandles ikke. Skatteberegning og indeholdelse af skat behandles ikke. Side 7 af 85

8 2.4 Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Beløb, der indgår i fastsættelse af beløb til udbetaling Nedenfor ses en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af det ledighedsydelsesbeløb, som skal komme til udbetaling. For hver note er der efterfølgende detaljerede beskrivelser af regler mv. Bestem ledighedsydelse-beløb til udbetaling Note Ledighedsydelsessats (74a stk. 2, 3, 74b stk. 2, 74g stk. 5) 1 - Fradrag pga indtægter (74d) 2 - Fradrag pga afholdt ferie (74e) m. feriegodtgørelse /løn 3 = Beløb efter indtægter (grundlag for ATP) - ATP (79, 80) 4 - Fradrag for sanktioner (77, 77a stk. 1 og 2) 5 - Ophør pga. sanktioner (76, 77a stk. 3 og 77b) 6 = Beløb til beskatning - Skat = Beløb til udbetaling Ansøger Tilbagebetalingspligt pga. efterbetaling ved pensionstilkendelse (77b, stk. 2, 3. pkt) Side 8 af 85

9 2.4.2 Noter til fastsættelse af beløb til udbetaling Note Tekst 1 Den bevilgede sats for ledighedsydelse fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (er visiteret)" for personer som på bevillingstidspunktet er visiteret til fleksjob. Den bevilgede sats for ledighedsydelse fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret)" for personer som på bevillingstidspunktet ikke længere er visiteret til fleksjob, men tidligere har været visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsesbeløbet beregnes for udbetalingsperioden således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op i sats-registret) * 4,3333. Udbetalingsperioden opdeles i to delperioder, hvis en af følgende hændelser indtræffer i udbetalingsperioden: 1. En person, der ikke får højeste ledighedsydelse, får forsørgerpligt pga. første barns fødsel. 2. En person, der får ledighedsydelse med forsørgerpligt, skal have ydelsen ændret til ledighedsydelse uden forsørgerpligt, fordi forsørgerpligten ophører. 3. Personen har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter fleksydelsesalder. I disse tilfælde fastsættes ledighedsydelsessatsen for personen før hændelsen, fra hændelsen er indtruffet, og de to beløb slås op i sats-registret. Der beregnes et del-beløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før hændelsen og 2. fra og med hændelsen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op sats-registret) * Antal hverdage i del-perioden inkl. søgnehelligdage (undt. lørdage) / 5. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. Bemærkninger Der udbetales ikke nødvendigvis ledighedsydelse for hele udbetalingsperioden, fx fordi personen startede den 7. og kom i fleksjob den 17. eller når der udbetales ledighedsydelse til en person, der ikke længere er visiteret til fleksjob, og der nu er gået 78 uger fra første ansættelse. Der udbetales for færre dage i følgende tilfælde: 1. Ledighedsydelsen bevilges efter den 1. i udbetalingsperioden. 2. Personen kommer i fleksjob/arbejde inden udbetalingsperiodens afslutning 3. Personen har optjent AU-beskæftigelseskravet inden udbetalingsperiodens afslutning (74f). (Gælder for personer, der ikke længere er visiteret til fleksob) 4. Perioden siden første ansættelse i ustøttet beskæftigelse siden seneste fleksjob har nået en varighed på 78 uger inden udbetalingspriodens afslutning (74f). I disse tilfælde beregnes beløbet for ledighedsydelse således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op sats-registret) * Antal hverdage i den afkortede periode inkl. søgnehelligdage (undt. lørdage) / 5. Bemærk, at personer der ikke på noget tidspunkt har været visiteret til fleksjob, kan ikke bevilges ledighedsydelse.

10 Note Tekst 2. Paragraf 74 d - nedsættelse pga. indtægter: Se beskrivelse i særskilt afsnit nedenfor. 3 Paragraf 74 e - nedsættelse pga. afholdt ferie med feriegodtgørelse eller løn. Fradraget beregnes: Antal hverdage i ferieperioden * Ledighedsydelse pr. uge / 5. Der skal anvende en officiel kalender til at finde hverdage i perioden. Hvis ferieperioden strækker sig over to udbetalingsperioder, skal ferieperioden opdeles i to delperioder og beregne fradraget særskilt for de to delperioder. Bemærkninger Det skal sikres, at der ikke udbetales ydelse for flere feriedage end personen er berettiget til. Antal feriedage med ret til ledighedsydelse (74e.3) angives af sagsbehandler ved sagens start. Ved start af følgende ferieår (pt. 1. maj) sættes saldoen til 25 dage. Antal feriedage med løn eller feriegodtgørelse (74e.5) angives af sagsbehandler ved sagens start samt ved start af følgende ferieår. Fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse beregnes som Antal feriedage med ret til ledighedsydelse + Antal feriedage med løn eller feriegodtgørelse Saldo over antal feriedage med ledighedsydelse (efter 74e.5) beregnes som Antal feriedage med ret til ledighedsydelse - Fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse. Antal feriedage med feriegodtgørelse eller løn nedskrives først og derefter nedskrives Saldo over antal feriedage med ledighedsydelse. 4 Paragraf 79 og 80 (ATP): Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "ATP indbetaling" hvorvidt der skal indbetales ATP for personen i denne udbetalingsperiode. Hvis der skal betales ATP, så beregnes ATP-fradraget: ATP-sats (slås op i sats-registret) * 1/3 * Antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) med ledighedsydelse i udbetalingsperioden / Antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i udbetalingsperioden. Når der skal indbetales ATP, indbetales fuldt ATP-bidrag bestående af personens andel (1/3) og kommunens andel (2/3). Bemærk, at både personens og kommunens andel skal afrundes til nærmeste hele kronebeløb, når der udbetales forholdsmæssigt. Side 10 af 85

11 Note Tekst 5 Generelt vedr. sanktioner efter 77 og 77 a: Der kan kun fradrages for sanktioner på dage, hvor der udbetales ledighedsydelse. Der kan kun foretages én sanktion pr. dag. Bemærkninger Indstillinger til sanktioner skal behandles i den første udbetalingsperiode, hvor reglerne tillader det. Følgende oplysninger vedr. en sanktionsindstilling fra jobcentret anvendes: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragraf- og stk-nummer), hændelse (fx udeblivelse fra jobsamtale), første fraværsdato, sidste fraværsdato. En indstilling antages at vedrøre én udbetalingsperiode, dvs. ved fravær, der strækker sig henover et månedsskift, skal der indberettes ved månedsskiftet for den del, der ligger i udbetalingsperioden som afsluttes, og igen ved afslutning af fraværet for den resterende del. Alternativt må opdeling af fraværsperioden håndteres på anden måde. 5.1 Paragraf 77: Antal fraværsdage fastsættes som antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i fraværsperioden, hvor personen ikke har opfyldt rådighedskravet. For 77 stk. 1 og 3 gælder, at såfremt Første fraværsdato = Sidste fraværsdato er Antal fraværsdage = 1. For 77 stk. 2 gælder, at sanktionen skal ignoreres, såfremt Første fraværsdato = Sidste Fraværsdato. Fradraget for den enkelte indstilling beregnes således: Antal fraværsdage * Sanktionssats til Ledighedsydelse 77, stk. 5(slås op i sats-register). Det samlede fradrag for 77 beregnes ved at summere fradragene for de enkelte indstillinger for udbetalingsperioden. Side 11 af 85

12 Note Tekst Bemærkninger 5.2 Paragraf 77 a stk. 1 og 2 - punktsanktioner: Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Indstilling fra jobcentret vedrørende personens forseelse er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og stknummer), hændelse (afvisning af tilbud om fleksjob/ophør af fleksjob/afvisning af tilbud efter LAB 75/ophør af tilbud efter LAB 75), hændelsesdato. For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden, bestemmes for hver hverdag og søgnehelligdag (undt. lørdag) i udbetalingsperioden om dagen er en mulig 77 a sanktionsdag: Hvis personen modtager ledighedsydelse og denne ikke midlertidigt er afbrudt pga. 77 sanktion, er dagen en mulig 77 a sanktionsdag. Disse summereres til Antal mulige 77 a sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 77 a fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 15, slås op på sagen) eller Antal mulige 77 a sanktionsdage. Fradraget for 77 a stk. 1 og 2 beregnes: Ledighedsydelse pr. uge * Antal sanktionsdage for 77 a / 5. 6 Paragraf 76, 77 a stk. 3 og 77 b - ophør: Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales ledighedsydelse) og paragrafnummer og stknummer. Side 12 af 85

13 2.4.3 Noter vedr. nedsættelse af ledighedsydelse pga. indtægter Nedsættelse af ledighedsydelse pga. indtægter jf. LAS 74 d og e (BEK 1424 af ) Generelt Person Bemærkninger A-indkomst (før fradrag af AMB) A-indkomst indhentet fra indkomstregistret (eindkomst) + andre indtægter Indtægter oplyst af personen + samlet bidrag til pensionsordning, som er led i ansættelsesforhold Angives af sagsbehandler, både arbejdsgivers og personens andel + løbende udbetaling af pension fra tidligere ansættelsesforhold Angives af sagsbehandler + indtægt ved selvstændig virksomhed Timetal angives af sagsbehandler. Indtægt beregnes: Timetal * Omregningssats (slås op i sats-register). + legater med arbejdspligt Angives af sagsbehandler = Indtægter Beregnes Fradrag pga. indtægter beregnes som 30% af indtægter op til kr (slås op i sats-register) og 55% af indtægter over kr. (sats 2013) Regneeksempler Indtægter , , , ,00 30% af indtægter indtil , , , ,40 55% af indtægter over ,00 0,00 435,60 985,60 Fradrag pga. indtægter 3.000, , , ,00 Side 13 af 85

14 2.4.4 Beslutningsmodeller Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler I dette afsnit dokumenteres beslutningslogik ved hjælp af beslutningsmodeller. Hver enkelt beslutningsmodel består af en tabel, der beskriver hvilke betingelser, der indgår i at træffe beslutningen, hvilken konklusion, samt supplerende information. Hvert underafsnit nedenfor indeholder én regeltabel (kaldet "regelfamilie"), der leder frem til konklusion om ét spørgsmål, fx hvilken ledighedsydelsessats, som en person skal tilkendes ud fra en række betingelser, som foreskrevet i lovgivningen. Hver regeltabel er bygget op på samme måde: Et antal kolonner under overskriften Betingelser. Én kolonne med overskriften Konklusion. En eller flere kolonner under overskriften Information. Hver række i tabellen udgør en regel, der udmønter en bestemmelse i lovgivningen. Hver række skal således læses fra venstre mod højre: HVIS betingelse 1 er opfyldt OG betingelse 2 er opfyldt Og betingelse 3 er opfyldt osv. SÅ gælder konklusionen i samme række. Hvis en af betingelserne i en række er u-udfyldt kan den ignoreres. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, så gælder konklusionen derimod ikke, og så kan den næste række efterprøves. Eksempelvis kan den øverste række i tabellen "Ledighedsydelsessats (er visiteret)" læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet er opfyldt på visitationsdatoen SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.2 (dvs. LAS 74 a stk. 2) Den næste række i tabellen Ledighedsydelsessats (er visiteret) læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet ikke er opfyldt på visitationsdatoen OG personen har været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af de seneste 18 mdr. før dato bevilling af ledighedsydelse SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.2 (dvs. LAS 74 a stk. 2) Den tredje række i tabellen Ledighedsydelsessats (er visiteret) læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet ikke er opfyldt på visitationsdatoen OG personen har ikke været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af de seneste 18 mdr. før dato bevilling af ledighedsydelse OG personen har førsørgerpligt SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.3.1 (dvs. LAS 74 a stk. 3 nr. 1). Side 14 af 85

15 Beslutningsmodel: Fastsæt ledighedsydelsessats (er visiteret) Har personen modtaget ledigehedsydelse i sammenlagt 6 mdr. fra dato for opnåelse af fleksydelsesalder Betingelser Har person været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af en sammenhængende periode på 18 mdr. på et givet tidspunkt før dato for bevilling af ledighedsydelse Konklusion Information Beskæftigelseskrav Forsørgerpligt Ledighedsydelsessats opfyldt på over for børn Persons alder visitationsdato u. 18 år (er visiteret) Betegnelse Noter 89% satsen (af < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.2 < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 89% satsen (af Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.4 < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til % satsen (af fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.2 89% satsen (af Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.4 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.3.2 Svarer til Efter 74b.2 Side 15 af 85

16 Beslutningsmodel: Fastsæt ledighedsydelsessats (er ikke længere visiteret) < < < < Har personen modtaget ledigehedsydels e i sammenlagt 6 mdr. fra dato for opnåelse af fleksydelsesalde r Betingelser Konklusion Information Har person været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af en sammenhængende periode på 18 mdr. på et givet tidspunkt før dato for bevilling af ledighedsydelse Ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret) Beskæftigelseskrav Forsørgerpligt opfyldt på over for børn u. Persons alder visitationsdato 18 år Betegnelse Noter fleksydelsesalder 89% satsen (af + 6 mdr. = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder 89% satsen (af + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald 89% satsen (af er + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald 89% satsen (af er + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald er + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald er + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 g stk. 5 Side 16 af 85

17 Beslutningsmodel: Skal der indbetales ATP ( 79, 80) bek af Betingelser Konklusion Information Persons alder Forsørgerpligt over for børn u. 18 år Tilbagebetalingspligt efter 93 Beløb til grundlag for ATP * antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i udbetalingsperioden / antal dage med ledighedsydelse i udbetalingsperioden 16 = Ja = Nej Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("forsørger") = Ja ATP indbetaling ( 79, 80) 16 = Nej = Nej Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("andre") = Ja < 16 = Nej = Ja < Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("forsørger") = Nej = Nej < Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("andre") = Nej = Ja = Nej Bemærkninger Mindstebeløb slås op i sats register Mindstebeløb slås op i sats register Side 17 af 85

18 3 Uddannelseshjælp og kontanthjælp I forretningsprocessen vedr. uddannelseshjælp og kontanthjælp anvendes en række forretningsregler, der udmønter gældende lovgivning og regler. I hvilket omfang løsningen skal understøtte disse regler, fastlægges ikke i nærværende underbilag. Forsørgelsesydelser, Uddannelseshjælp eller kontanthjælp, Hovedproces Person Ansøgning + bilag Anmodning om supplerende oplysninger/ Oplysninger til partshøring Oplysninger vedrørende sagen/ Udtalelse i partshøring Bevillingsskrivelse/ afslag med klagevejledning/ Meddelelse om ændring i ydelse Meddelelse om afslutning af yde Modtag ansøgning Opret Sag Oplys sag Person ansøger om uddannelseshjælp eller kontanthjælp Sagsbehandler LAS 2 a, 2 b, 11, 12, (13), 14, 15, 27. Behov for beregning? Nej Ja Beregn ydelse Træf afgørelse Afgørelsens resultat Fastsæt engangshjælp: LAS 25a. Beregn ydelse: LAS 23, 24, 25, 26, 27, 30-33, 34, 36-40, 40 a, 42, 43, 79, 80, 25.4, 96a. Ydelse til udbetaling LAS 2 c, 41. Afslag/ Ydelsesforløb afsluttes Tredjepart Skatteberegning. Oplysning der fører til godkendelse af udbetaling Jobcenter

19 Såfremt en person er berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter Aktivlovens 11 bestemmes det beløb, som skal udbetales til personen som uddannelseshjælp eller kontanthjælp, i flere trin: 1. Eventuel engangshjælp fastsættes i aktiviteten Fastsæt engangshjælp. 2. I aktiviteten Beregn ydelse fastsættes først den sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som personen er berettiget til, hvorefter der tages der stilling til om personen er berettiget til aktivitetstillæg. Endelig beregnes med udgangspunkt i den fastsatte sats det beløb, som skal udbetales til personen ved at tage højde for sanktioner, indtægter mv. 3. I aktiviteten Bestil udbetaling foretages månedlig skatteberegning. 3.1 Fastsæt engangshjælp Engangshjælpen fastsættes efter en konkret individuel vurdering i henhold til Aktivlovens 25a. Der er to max. beløb for engangshjælpen, et for hjemmeboende unge under 25 år og et for øvrige personer. Taksterne for max. beløb ændres hvert år pr. 1. januar. Dette foretages kun ved den indledende afgørelse om at bevilge uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 3.2 Fastsæt sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp og beløb til udbetaling Når der træffes afgørelse om bevilling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp eller senere om ændring af hjælpen, fastsættes satsen som beskrevet nedenfor. Dette betyder, at disse trin skal gennemløbes ved hver udbetalingsperiode, såfremt der modtages nye oplysninger i sagen, som påvirker nedenstående, eller at generelle ændringer af fx satser og grænseværdier nødvendiggør det. Beskrivelse En udbetalingsperiode er som udgangspunkt en kalendermåned med alle kalenderdage i måneden (28, 29, 30 eller 31). Der udbetales dog hjælp for færre dage, såfremt ansøgeren kun er berettiget til hjælp for et færre antal kalenderdage, fx fordi der først ansøges fra den 7. i måneden eller at ansøgeren kom i arbejde den 15. i måneden. Der kan desuden indtræffe hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig med hensyn til at fastlægge satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælp (indtægter, sanktioner mv. behandles samlet for hele udbetalingsperioden).eksempler herpå er, at en ung under 30 år færdiggør en erhvervskompetencegivende uddannelse eller en ung under 30 år er gravid efter 12. svangerskabsuge eller får et hjemmeboende barn, at en ung under 30 år får bidragspligt til udeboende barn, at ansøger fylder 25 år eller 30 år, indgår ægteskab, bliver separeret eller skilt, kommunen træffer afgørelse efter LAS 2 c om, at personen er samlevende. Andre eksempler er, at ansøger får sit første barn eller, at ansøgers yngste barn bliver bortadopteret, dør eller bliver gift før sin 18 års fødselsdag eller fylder 18 år. Paragraf Generelt Side 19 af 85

20 Beskrivelse Et særligt eksempel på, at perioden skal deles i delperioder, hvis personen sanktioneres efter 40 a. I delperioden indtil sanktionen træder i kraft beregnes hjælpen på månedsbasis med den sats, som er fastsat efter 23 eller 25. Tilsvarende i en delperiode efter, at sanktionen er ophørt. I delperioden, hvor sanktionen er i kraft, beregnes hjælpen på dagsbasis med den sats, som er fastsat efter 23 eller 25, for de dage, hvor personen opfylder betingelserne for at modtage hjælp i 40 a. Kontanthjælpen ophører ved udgangen af den måned, hvori personen når folkepensionsalderen jf. 1 a i lov om social pension. Som det første fastlægges det om personen skal modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp ved hjælp af beslutningsmodel Uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Bemærk, at dette kan skifte på en vilkårlig dag i udbetalingsperioden, som så skal opdeles i to delperioder. Dette sker eksempelvis hvis en person har været omfattet af et integrationsprogram i 3 år eller, at personen fylder 30 år eller opnår en kompetencegivende uddannelse i udbetalingsperioden. Satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælp bestemmes for den person, som er berettiget iflg. 11, ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt sats for uddannelseshjælp eller Fastsæt kontanthjælpssats. Bemærk, at såfremt personen har en ægtefælle eller samlever m. gensidig forsørgerpligt LAS 2b, er begge ægtefæller eller samlevere, som udgangspunkt berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Eventuelt tillæg tll uddannelseshjælp efter 23 stk. 3 og 4 bestemmes ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt 23.3 tillæg-beløb og tillæg til kontanthjælp efter 25 stk. 4 og 5 bestemmes ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt 25.4 tillæg-beløb. Satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælp bestemmes for den berettigedes eventuelle ægtefælle/samlever ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt sats for uddannelseshjælp eller Fastsæt kontanthjælpssats, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Ægtefællen/samleveren modtager ikke en forsørgelsesydelse jf. 26 stk. 2 (dvs. pension, efterløn eller S.U.) 2) Begge ægtefæller/samlevere udnytter sine arbejdsmuligheder (jf. 13, stk. 1-6 og 13a, stk. 1-4) til forskel fra, at kun den ene udnytter sine arbejdsmuligheder. Såfremt ægtefællen/samleveren modtager en forsørgelsesydelse jf. 26 stk. 2 (dvs. pension, efterløn eller S.U.) bestemmes satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælps ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt sats for uddannelseshjælp eller Fastsæt kontanthjælpssats, men hjælpen udbetales ikke til ægtefællen/samleveren. Beløbet bruges kun til fastsættelse af om ægtefællen/samleveren via pension, efterløn eller S.U. har en indtægt, der er så stor, at der skal ske fradrag i den berettigede persons uddannelseshjælp eller kontanthjælp (jf. 30 stk. 2). Såfremt ægtefællen/samleveren ikke udnytter sine arbejdsmuligheder (jf. 13 stk. 10) fastsættes ægtefællens/samleverens uddannelseshjælpsbeløb/kontanthjælpsbeløb til 0 kr. Har denne ægtefælle/samlever indtægter, trækkes de fra i den berettigede persons uddannelseshjælp/kontanthjælp. Paragraf 40 a LAS 11 stk. 2 nr. 3 LAS 25 stk. 1 23, 24, 25, stk. 3 og 4, 25 stk. 4 og stk stk stk. 3 Side 20 af 85

21 Beskrivelse Særlig støtte (ved høje boligudgifter og/eller stor forsørgerbyrde) fastsættes for personen og for en eventuel ægtefælle/samlever. Følgende kan jf. Aktivlovens 34 stk. 3 ikke modtage særlig støtte: 1) Ægtepar/samlevende, der er omfattet af 13, stk ) Personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 9 og 10, og aktivitetstillæg efter 24, stk. 2, nr. 6 og 7, og personer, som alene får kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr Personer, der modtager uddannelseshjælp efter 23, stk. 2, nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage særlig støtte i de første 3 måneder 3) personer, der får hjælp efter 25a og 27 Paragraf 34 For nye førtidspensionister (efter 2003), der ikke opfylder pensionslovens optjeningskrav på 40 år og derfor får brøkpension, oplyses sagen som en normal kontanthjælpssag, hvor pensionen fratrækkes som 30 indtægt ( den lovpligtige beregning ). Et eventuelt supplerende beløb fastsættes ved en konkret individuel vurdering og udbetales på samme måde som løbende enkeltydelse. Sagsbehandler skal sikre, at der trækkes skat af dette manuelt beregnede beløb. Hjælpen efter 29 nr. 2 til indsatte fastsættes ved konkret individuel vurdering ud fra fængselsbekendtgørelsen (BEK nr. 559 af ) og udbetales på samme måde som løbende enkeltydelse. 27a 29.2 Derefter skal det beløb, som skal udbetales i den pågældende udbetalingsperiode, bestemmes med udgangspunkt i den bevilgede sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Her tages højde for indtægter, sanktioner mv. Det inkluderer følgende trin: Beskrivelse Paragraf Fradrag for indtægter Sanktioner 36-40, 40 a, 42, 43 Træk af ATP (efter 12 mdr.) 79, 80 Særlig støtte 34 Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag 23.3, 25.4, 96 a Tillæg for merudgifter til bolig under forrevalidering 64 a Afsnit 3.5 indeholder en detaljering af reglerne herfor. Afsnit indeholder en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af beløbet til udbetaling i uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Afsnit indeholder noter til de enkelte beløb, der indgår i ovennævnte opstilling vedr. kontanthjælpsbeløbet. Afsnit indeholder yderligere noter vedr. særlig støtte jf. LAS 34. Side 21 af 85

22 Afsnit indeholder beslutningsmodeller, som refereres i de ovennævnte afsnit. 3.3 Månedlig skatteberegning Ved hver udbetaling af uddannelseshjælp og kontanthjælp, skal der foretages skatteberegning med de aktuelle oplysninger om fradrag og trækprocent. 3.4 Afgrænsninger og antagelser Her følger afgrænsninger og antagelser, som er identificeret under udarbejdelse af beskrivelserne. Paragraf Generelt Generelt vedrørende samlevere Generelt vedrørende ægtepar med forskellig bopæl Generelt Generelt Beskrivelse Beskrivelserne baserer sig på en mulig arbejdsdeling mellem sagsbehandler og løsningen. Dette gælder eksempelvis i forhold til udbetalingsperioder, der ikke udgør hele kalendermåneden og de eventuelle hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig. Ved samlevere forstås to personer, hvor kommunen efter LAS 2 c har truffet afgørelse om, at de anses for samlevende efter 2 a og 2 b. Sagsbehandleren skal registrere afgørelsen samt hvis der er tale samliv, hvem samleveren er. Disse oplysninger skal anvendes til fastsættelse af sats for samleveren samt beregning af beløb til udbetaling til begge. Har et ægtepar bopæl i to forskellige kommuner, vil de i forhold til reglerne for uddannelseshjælp og kontanthjælp få udbetalt hjælp fra én kommune nemlig opholdskommunen med henvisning til retssikkerhedslovens 9, stk. 3 ægtefæller har opholdskommune, hvor den fælles bopæl er. Skulle det i ekstremt sjældne tilfælde ske, at der ikke kan udpeges en fælles bopæl, må det forudsættes at den kommune der eksempelvis behandler en sanktion, der vedrører begge, finder mulighed for at videregive oplysningen til den anden opholdskommune, der udbetaler ægtefællens/samleverens hjælp. Uddannelseshjælp, kontanthjælp og særlig støtte udbetales som hovedregel månedsvis bagud den sidste bankdag i udbetalingsperioden. Personer samt en eventuel ægtefælle/samlever, der modtog kontanthjælp før 1. januar 2003 bevarer retten til hjælp udbetalt forud, indtil udbetalingen har været afbrudt i mindst 1 måned. Såfremt en person på nuværende tidspunkt tilkendes uddannelseshjælp, kontanthjælp og/eller særlig støtte, og dennes ægtefælle/samlever modtager kontanthjælp forudbetalt, skal ægtefællens/samleverens kontanthjælp ændres således at begge ægtefæller/samlevere kommer til at modtage hjælp og/eller særlig støtte bagudbetalt. Sagsbehandleren skal sikre at dette sker. I beskrivelserne af regler og beregninger tages udgangspunkt i en situation, hvor hjælpen udbetales bagud, men det vurderes, at beskrivelserne også rummer situationen hvor hjælpen udbetales forud med følgende forudsætninger: Der udbetales for hele måneden, med mindre sagsbehandleren allerede på beregningstidspunktet har fastsat en op- Side 22 af 85

23 Paragraf Generelt Generelt vedr. sanktioner Beskrivelse hørsdato. Arbejdsindtægter og øvrige indtægter samt andre oplysninger, som sagsbehandleren skal angive, oplyses ud fra måneden inden udbetalingsperioden. Sagsbehandler skal angive hvilke børn, den enkelte person i sagen har forsørgelsespligt over for, og hvorvidt det enkelte barn er hjemme- eller udeboende og evt. om barnet har ophold i EU/EØS eller 3. statsland. Konsekvenser af sanktionsindstillinger skal kun slå igennem, såfremt der er partshørt og truffet afgørelse om at gennemføre sanktionen. 13 stk. 10 Sagsbehandleren skal angive om personens ægtefælle/samlever udnytter deres arbejdsmuligheder. 25 stk. 5 Personer, der før forsørgede børn i udlandet, kan ved ubrudt hjælp modtage forsørgertaksten. Da dette kræver en løbende manuel kontrol af at betingelserne opfyldes, og da det vurderes, at der næppe er mere end 40 personer i Danmark, antages dette at blive håndteret af sagsbehandleren. 27 stk. 2 Løsningen sikrer ikke automatisk, at der kun udbetales ét beløb pr. familie Hjælp efter anden lovgivning, udgår, idet bekendtgørelse 1234 af er forældet. Knyttede sig til den nu ophævede 500 kroners-reglen. 34 BEK stk. 2 og 3: Sagsbehandler skal sikre, at betingelserne er opfyldt. BEK stk. 3 og 4: Sagsbehandler skal kontrollere hvorvidt betingelserne opfyldes, og angive for hvert barn om det skal indregnes. 42, 43 Her arbejdes med både dato for konstatering og afgørelsesdato. Hændelsesdato er også i spil. Øreafrunding behandles ikke. 42 Sagsbehandleren angiver, om det er 1., 2. eller 3. sanktion (svarende til 42 stk. 1, 2 eller 3). 43 Sagsbehandleren angiver, om det er 1., 2. eller 3. sanktion (svarende til 43, stk. 1 eller 2). 46 Det skal være muligt at registrere dato for afgørelse om revalidering og start af ydelser af forrevalidering med henblik på statistik og korrekt afregning af statsrefusion samt af hensyn til senere oplysning af sag om revalideringsydelse. Generelt Kontering af hensyn til statistik og korrekt afregning af statsrefusion Fx 42 og 43. behandles ikke. Håndtering af tilbagebetalingspligtige ydelser (opkrævning, indbetaling mv.) behandles ikke. 64 a Tillæg for merudgifter til bolig under forrevalidering. Her angiver sagsbehandleren det beløb, som skal udbetales. Beløbet kan ikke overstige 2000 kr. pr. måned og kan udbetales i én sammenhængende periode på max. 12 måneder. Tillægget bortfalder ved forrevalideringens afslutning. 79, 80 Selve indeholdelsen og indbetalingen (og evt. tilbagebetaling) af ATP behandles ikke Tilbagebetalingspligt behandles ikke i dette underbilag. Side 23 af 85

24 Paragraf Generelt Beskrivelse Skatteberegning og indeholdelse af skat behandles ikke. Side 24 af 85

25 3.5 Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Beløb, der indgår i beregning af beløb til udbetaling Nedenfor ses en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af det beløb, som skal komme til udbetaling til en person, som er bevilget, eller som ægtefælle/samlever modtager, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. For hver note er der efterfølgende detaljerede beskrivelser af regler mv. Bestem beløb til udbetaling Note Ansøger Person 2 Sats for uddannelseshjælp og aktivitetstillæg samt kontanthjælp og aktivitetstillæg (23, 24, 25) 1 + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn (23.3, 25.4) a dagsbaseret uddannelseshjælp eller kontanthjælp 17 - Fradrag for sanktioner (36-38) 8 - Nedsættelse pga. sanktioner (39, 40) 9 - Nedsættelse pga. sanktioner (42) 10 - Indtægter (30) 3 - Arbejdsindtægter (31) 4 = Beløb efter arbejdsindtægter - Afholdt ferie med feriegodtgørelse LAS (32) 6 - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) 7 = Beløb efter fradrag - Overført fradrag for ægtefælle/samlevers indtægter (30.1) Overført fradrag for ægtefælle/samlevers indtægter (30.2) 5.2 = Beløb efter overført fradrag - ATP (79, 80) 13 = Beløb til beskatning - Skat + Særlig støtte (34) 14 - Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag (23.3, 25.4) 15 - Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag (96a) 16 = Beløb til udbetaling Tilbagebetalingspligt pga. sanktioner (42, 43) 11 - Ophør pga. sanktioner (41) 12 Side 25 af 85

26 3.5.2 Noter til fastsættelse af beløb til udbetaling Note Tekst Bemærkninger 1 Det fastlægges med beslutningsmodel Uddannelseshjælp eller kontanthjælp om personen skal modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Den bevilgede kontanthjælpssats fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" for personer der skal modtage kontanthjælp. Alternativt fastsættes satsen for uddannelseshjælp med beslutningsmodel Fastsæt sats for uddannelseshjælp. Efterfølgende fastsættes om personen skal modtage aktivitetstillæg og hvilken sats person skal modtage med beslutningsmodel "Fastsæt aktivitetstillæg til kontanthjælp" for personer der skal modtage kontanthjælp. Alternativt fastsættes om personen skal modtage aktivitetstillæg og hvilken sats person skal modtage med beslutningsmodel Fastsæt aktivitetstillæg til uddannelseshjælp for personer der skal modtage uddannelseshjælp. Beløb slås op i sats-registret, summeres og udgør hjælpen for en hel udbetalingsperiode. Der udbetales ikke nødvendigvis hjælp for alle kalenderdage i udbetalingsperioden, fx fordi personen startede den 7. og kom i arbejde den 17., fyldte 25 år den 21. og kom på hjælp igen den 25. Hvis udbetalingsperioden afkortes nedsættes beløbet forholdsmæssigt: Beløb * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Det kan eventuelt gavne at tænke i at have en kalender med en markering pr. dag om kontanthjælp Ja/Nej og hvilken sats. Bemærk, at personen kan være uberettiget til hjælp i et antal dage pga. sanktioner. Aktivitetstillæg efter LAS 24 eller 25 afhænger af om personen har modtaget hjælp i minimum 3 mdr. 3 måneder er indtræder, når samme dato nås 3 måneder efter, fx start 17. januar, og 3 måneder er nået 17. april. Hvis ydelsen stoppes i perioden inden 3 måneder er nået, og ydelsen igen bliver aktiv, skal Løsningen fastlægge den periode der er gået fra stop til start. Hvis personen fylder 25 år eller 30 år i udbetalingsperioden, fastsættes satsen og eventuelt aktivitetstillæg for personen før og efter fødselsdagen og de respektive beløb slås op i sats-registret. Hvis personen opnår retten til, eller mister retten til aktivitetstillæg i udbetalingsperioden, skal perioden også opdeles.der beregnes et delbeløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før ændringen og 2. fra og med ændringen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Beløb fra sats-registret * Antal kalenderdage i del-perioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. Hvis perioden fra stop til start indeholder en hel kalendermåned, annulleres tidligere optælling til 3 måneder, og der fastlægges en ny 3 måneders periode, før der igen kan ydes aktivitetstillæg. Hvis perioden fra stop til start ikke indeholder en hel kalendermåned, påvirker perioden ikke optællingen til 3 måneder. Tilsvarende gælder, hvis ydelsen stoppes mens personen modtager aktivitetstillæg. Hvis personen modtager aktivitetstillæg efter LAS 24 stk.4, modtager personen aktivitetstillæg fra visitationsdagen. Hvis uddannelseshjælpen stoppes og igen bliver aktiv, skal personen modtage aktivitetstillæg fra første dag, hvis personen ved første (seneste) visitationssamtale blev visiteret som aktivitetsparat.

27 Note Tekst 2 Beløb fastsættes med beslutningsmodel Fastsæt 23.3 tillæg-beløb for personer, der modtager uddannelseshjælp eller Fastsæt 25.4 tillæg-beløb for personer, der modtager kontanthjælp. Hvis personen fylder 30 år i udbetalingsperioden skal tillægget bortfalde fra og med fødselsdagen: Beløb * Antal kalenderdage fra og med den 1. i udbetalingsperioden til og med dagen før fødselsdagen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. 17 Paragraf 40 a: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis hændelsestidspunkter er tidligere end 3 hele kalendermåneder før datoen for afgørelse. Hvis sanktionen ikke er forældet, ophører udbetaling af hjælp efter 23 og 25 i 1, 2 eller 3 måneder fra datoen for afgørelse. I sanktionsperioden (delperiode 1) beregnes hjælpen dag for dag baseret på oplysninger fra Jobcentret om hvilke dage, personen er berettiget til hjælp: (Sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Bemærkninger Der udbetales kun et eventuelt tillæg vedr. bidragspligt over for børn for de dage, hvor der udbetales hjælp (jf. note 1). Sanktioner skal behandles i den første udbetalingsperiode, hvor reglerne tillader det. Kommunen kan jf. LAS 35, stk. 6 fordele opgaverne omkring sanktioner ved uddannelseshjælp og kontanthjælp mellem Jobcentret og Ydelsescentret. Deraf følger, at oplysninger fra Jobcentret kan være i form af en underretning om en negativ hændelse, en indstilling om sanktion eller afgørelse om sanktion. Følgende oplysninger om en sanktion fra jobcentret anvendes: CPRnummer, årsag til sanktion (fx den negative hændelse eller paragrafnummer), startdato, slutdato. For hver udbetalingsperiode, der helt eller delvist er berørt af sanktionen, skal Jobcentret oplyse hvilke kalenderdage, hvor personen er berettiget til hjælp. Der beregnes et del-beløb for den del af udbetalingsperioden, der ligger uden for sanktionsperioden (delperiode 2) som angivet i note 1 og 2 ovenfor. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. 3 Fx indtægt fra sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, lejeindtægter, indtægt ved ikke-afholdt ferie ved ferieårets afslutning eller indtægt fra brøkpension. Beløbet skal udgøres af summen af ovenstående, som angives af sagsbehandleren, og eventuelle fremførte fradrag fra forrige udbetalingsperiode, beregnet af løsningen (se note 5.1 og 5.2). Side 27 af 85

28 Note Tekst 4 Arbejdsindtæger fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Samlet løn før skat (efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension) samt timetal, hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pensionsordning før skat / Omregningssats (slås op i sats-registret). Timetallet afrundes til nærmeste hele tal. (fremgør af bek ) Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. Arbejdsindtægter jf. 31 beregnes således: Samlet løn før skat - Timefradrag. Bemærkninger 5.1 Overført fradrag for ægtefælle/samlevers (person 2) indtægter efter 30 stk. 1 fastsættes således: Hvis Beløb efter fradrag for Person 2 < 0 og Beløb efter fradrag for Ansøger (før overførsel af fradrag) > 0, så overføres MIN(ABS(Beløb efter fradrag for Person 2); Beløb efter fradrag for Ansøger) som et fradrag til Ansøger. Hvis Beløb efter fradrag for Ansøger er negativt og Beløb efter fradrag for Person 2 (før overførsel af fradrag) > 0, så overføres MIN(ABS(Beløb efter fradrag for Ansøger); Beløb efter fradrag for Person 2) som et fradrag til Person 2. Sagsbehandler skal sikre kobling mellem sagen og eventuel ægtefælle/samlever (person 2). Det skal markeres såfremt person 2 ikke er omfattet af ændringskravet (social begivenhed), men alene modtager hjælp pga. 26.1, så hjælpen standses hvis hjælpen til person 1 ophører. Det skal markeres såfremt person 2 er omfattet af 26.3, således at der ikke udbetales til person 2, og den "bevilgede" sats sættes til 0 kr. i forhold til beregning af overført fradrag i Hvis indtægterne samlet set er så store, at de ikke anvendes fuldt ud som overført fradrag for indtægter, skal det resterende beløb fremføres til næste udbetalingsperiode. Fradrag til fremføring fastsættes for hver af personerne således: Hvis Beløb efter fradrag for personen (før overførsel af fradrag) < 0, udgør Fradrag til fremføring for personen: ABS(Beløb efter fradrag for personen) Fradrag overført til den anden person. Hvis Beløb efter fradrag for personen (før overførsel af fradrag) >= 0, fremføres intet. MAX(a; b) er lig med det største af de to beløb a og b. ABS(a) = den absolutte værdi af a, dvs. beløbet uden fortegn. Side 28 af 85

29 Note Tekst Bemærkninger 5.2 Overført fradrag for person 2's indtægter efter 30 stk. 2 fastsættes således: Person 2's indtægt udgøres af fx pension, SU eller efterløn og eventuel supplerende arbejdsindtægt eller øvrig pensionsindtægt + værdien af fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6). Derfra trækkes et beløb svarende til forsørger-sats (25.2.1) eller ikke forsørger-sats (25.2.2) afhængig af om person 2 har forsørgerpligt, dvs. her anvendes ikke unge-satser eller satser for uddannelseshjælp). Resultatet heraf udgør Beløb som kan overføres. Hvis Beløb som kan overføres > 0 og Beløb efter fradrag for Ansøger > 0, så overføres MIN(Beløb Det skal markeres såfremt person 2 er omfattet af 26.2, således at der ikke udbetales til person 2, men den "bevilgede" sats bruges i 30.2 til beregning af overført fradag. Hvis Person 2 s indtægter er så store, at de ikke anvendes fuldt ud til overført fradrag for indtægter, skal det resterende beløb fremføres til næste udbetalingsperiode. Fradrag til fremføring fastsættes således: Beløb som kan overføres MIN(Beløb som kan overføres; Beløb efter fradrag for Ansøger). MIN(a; b) er lig med det mindste af de to beløb a og b. som kan overføres; Beløb efter fradrag for Ansøger). I modsat fald overføres intet fradrag fra Person 2. 6 Fradrag for afholdt ferie med feriegodtgørelse LAS 13, stk. 11,.5. pkt fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Start- og slutdato (begge inklusive) for ferieperioder med feriegodtgørelse, der vedrører udbetalingsperioden (dvs. start- og/eller slutdato ligger i perioden). Fradraget beregnes således: Antal kalenderdage (hvori ferien er placeret) i udbetalingsperioden * (Sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælp + Aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn) / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. 7 Beløbet angives af sagsbehandleren. Side 29 af 85

30 Note Tekst 8 Der kan kun fradrages for sanktioner på dage, hvor der udbetales hjælp, herunder dage hvor der udbetales hjælp under en sanktion efter 40 a. Der kan kun foretages én sanktion efter og pr. dag. Disse sanktioner behandles i stigende paragraf-orden. Inden for hver paragraf tages den ældre sanktion før den yngre (baseret på hændelsesdatoen). Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Disse sanktioner skal behandles i den første udbetalingsperiode, hvor reglerne tillader det. Såfremt en sanktion ikke kan færdigbehandles i en udbetalingsperiode, skal den gemmes med oplysninger om det antal dage, der udestår efter udbetalingsperioden, således at den kan færdigbehandles i efterfølgende udbetalingsperioder, så snart reglerne tillader det. Sanktioner behandles i stigende paragraf-orden, med den ældste sanktion for den pågældende paragraf først. Kommunen kan (jf LAS 35, stk.6) fordele opgaverne omkring sanktioner ved uddannelseshjælp og kontanthjælp mellem Jobcentret og Ydelsescentret. Deraf følger, at oplysninger fra Jobcentret kan være i form af en underretning om en negativ hændelse, en indstilling om sanktion eller afgørelse om sanktion. Følgende oplysninger om en sanktion fra jobcentret anvendes: CPRnummer, årsag til sanktion (fx den negative hændelse eller paragrafnummer), første fraværsdato, sidste fraværsdato. Det antages, at en indstilling kun vedrører én udbetalingsperiode, dvs. ved fravær, der strækker sig henover et månedsskift, skal der indberettes ved månedsskiftet for den del, der ligger i udbetalingsperioden som afsluttes, og igen ved afslutning af fraværet for den resterende del. Alternativt må opdeling af fraværsperioden håndteres på anden måde. Oplysninger fra jobcenter om de kalenderdage hvor personen skal møde, skal løbende være kendt i løsningen. Side 30 af 85

31 Note Tekst 8.1 Paragraf 36: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet findes i jobplanen Antal fraværsdage således: Antallet af mødedage i den fraværsperiode, der fremgår af indstillingen, hvor personen er udeblevet og samtidig er berettiget til hjælp. Fradraget for den enkelte udeblivelse beregnes således: Antal fraværsdage * Gennemsnitssats for 35 stk. 7 (slås op i sats-registreret ud fra første fraværsdato) * Nedsættelsesfaktor. Det samlede fradrag for 36 i udbetalingsperioden beregnes som summen af fradragene for de enkelte udeblivelser. Bemærkninger Hvis den månedlige hjælp er nedsat i den aktuelle udbetalingsperiode, skal 36 fradraget nedsættes tilsvarende, jf. 35 stk. 3. Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager kontanthjælp: ((Kontanthjælpssats + evt aktivitetstillæg +Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 25.4)). Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager uddannelseshjælp: ((Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 23.3) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 23.3)). Side 31 af 85

32 Note Tekst 8.2 Paragraf 37: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet fastsættes Antal fraværsdage således: Antallet af hverdage i den fraværsperiode, der fremgår af indstillingen, hvor personen er udeblevet og samtidig er berettiget til hjælp. Såfremt Første fraværsdato = Sidste fraværsdato er Antal fraværsdage = 1. Fradraget for den enkelte udeblivelse beregnes således: Antal fraværsdage * Gennemsnitssats for 35 stk. 7 (slås op i sats-registreret ud fra første fraværsdato) * Nedsættelsesfaktor. Det samlede fradrag for 37 i udbetalingsperioden beregnes som summen af fradragene for de enkelte udeblivelser. Bemærkninger Hvis den månedlige hjælp er nedsat i den aktuelle udbetalingsperiode, skal 37 fradraget nedsættes tilsvarende, jf. 35 stk. 3. Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager kontanthjælp: ((Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 25.4)). Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager uddannelseshjælp: ((Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 23.3) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 23.3)). Side 32 af 85

33 Note Tekst 8.3 Paragraf 38: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet fastsættes fastsættes Antal fraværsdage således: Antallet af hverdage hvor personen har forsømt tilmelding eller forsømt at tjekke jobforslag, der fremgår af indstillingen, hvor personen har forsømt og samtidig ville kunne få hjælp. Fradraget for den enkelte forsømmelse beregnes således: Antal forsømmelsesdage * Gennemsnitssats for 35 stk. 7 (slås op i satsregistreret ud fra første fraværsdato) * Nedsættelsesfaktor. Det samlede fradrag for 38 i udbetalingsperioden beregnes som summen af fradragene for de enkelte forsømmelser. 9 Paragraf 39 og 40 - punktsanktioner: Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Hvis den månedlige hjælp er nedsat i den aktuelle udbetalingsperiode, skal 38 fradraget nedsættes tilsvarende, jf. 35 stk. 3. Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager kontanthjælp: ((Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 25.4)). Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager uddannelseshjælp: ((Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 23.3) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 23.3)). Kommunen kan jf. LAS 35, stk. 6 fordele opgaverne omkring sanktioner ved uddannelseshjælp og kontanthjælp mellem Jobcentret og Ydelsescentret. Deraf følger, at oplysninger fra Jobcentret kan være i form af en underretning om en negativ hændelse, en indstilling om sanktion eller afgørelse om sanktion. Side 33 af 85

34 Note Tekst 9.1 Paragraf 39 og 40 - punktsanktioner: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis hændelsesdatoen er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet, findes Gennemsnitssats for 35 stk. 7 (slås op i sats-registret ud fra den sats for uddannelseshjælp eller kontanthjælps, som personen var bevilget eller ville have været bevilget på hændelsesdatoen). Det endelige Sanktionsbeløb beregnes således: 3 * Gennemsnitssats for 35 stk. 7 * Nedsættelsesfaktor. Såfremt der er registreret flere 39-indstillinger for personen, effektueres kun én (den ældste regnet ud fra hændelsesdatoen) sanktion i udbetalingsperioden. 10 Paragraf 42: Sanktioner efter stk. 1-3 beskrives nedenfor. Såfremt personens ægtefælle/samlever modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i udbetalingsperioden sanktioneres begge ægtefæller/samlevere efter samme regler. Hvis der foreligger en sanktion vedrørende den ene ægtefælle/samlever, skal sanktionen gælde for begge ægtefæller/samlevere. Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Følgende oplysninger om en sanktion fra jobcentret anvendes: CPRnummer, årsag til sanktion (fx negativ hændelse eller paragrafnummer og punkt-nummer), hændelsesdato. Sanktionen skal nedsættes forholdsmæssigt i forhold til en eventuel afkortet periode med hjælp og eventuelle indtægter. Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager kontanthjælp: ((Kontanthjælpssats + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats+ evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 25.4)). Nedsættelsesfaktor beregnes således for personer der modtager uddannelseshjælp: ((Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg vedr. bidragspligt over for børn ( 23.3) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Sats for uddannelseshjælp + evt. aktivitetstillæg + Tillæg ( 23.3)). Underretning, indstilling eller afgørelse fra jobcentret eller ydelsescentrets oplysninger i sagen vedrørende personens eller ægtefællens/samleverens forseelse er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og punkt-nummer), hændelsesdato, dato for konstatering, dato for afgørelse. Sagsbehandler skal angive om der skal sanktioneres efter 42 eller 43 (da en person kun kan sanktioneres efter 42, såfremt vedkommende modtager uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp efter med et beløb, der minimum svarer til satsen efter 25 stk. 2 nr. 2). Hvis der sanktioneres efter 42, skal sagsbehandleren oplyse om der skal sanktioneres efter 42 stk. 1, 2 eller 3. Det skal sikres, at begge ægtefæller/samlevere sanktioneres, dvs. hvis de Side 34 af 85

35 Note Tekst Bemærkninger begge forseer sig samtidig eller inden for den periode, hvor en anden sanktion er under effektuering, skal de nye sanktioner lægges efter hinanden. Sanktioner for den ene skal også gælde den anden og omvendt. Det skal sikres, at sanktioner efter 42 ikke gennemføres, hvis de er forældet, jf. LAS 42 stk Paragraf 42 stk. 1: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 21, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 1 beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 42. Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg. Side 35 af 85

36 Note Tekst Bemærkninger 10.2 Paragraf 42 stk. 2: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindre af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 2 beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 42. Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg Paragraf 42 stk. 3: For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 3 beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 42. Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg. 11 Paragraf 42 stk. 3: Den hjælp, der udbetales, er tilbagebetalingspligtig. Side 36 af 85

37 Note Tekst 11 Paragraf 43: Sanktioner efter stk. 1-2 beskrives nedenfor. Såfremt personens ægtefælle/samlever modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i udbetalingsperioden sanktioneres begge ægtefæller/samlevere efter samme regler. Hvis der foreligger en indstilling vedrørende den ene ægtefælle/samlever, skal sanktionen gælde for begge ægtefæller/samlevere. Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Underretning, indstilling eller afgørelse fra jobcentret eller ydelsescentrets oplysninger i sagen er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, hændelsesdato, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og punkt-nummer), dato for konstatering, dato for afgørelse. Sagsbehandler skal angive om der skal sanktioneres efter 42 eller 43 (da en person kun kan sanktioneres efter 42, såfremt vedkommende modtager uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp efter med et beløb, der minimum svarer til satsen efter 25 stk. 2 nr. 2).Hvis der sanktioneres efter 43 oplyse om der skal sanktioneres efter 43 stk. 1 eller 2 samt om der er tale om der er tale om første eller efterfølgende sanktion efter stk. 2. Det skal sikres, at begge ægtefæller/samlevere sanktioneres, dvs. hvis de begge forseer sig samtidig eller inden for den periode, hvor en anden sanktion er under effektuering, skal de nye sanktioner lægges efter hinanden. Sanktioner for den ene skal også gælde den anden og omvendt. Side 37 af 85

38 Note Tekst Bemærkninger 11.1 Paragraf 43 stk. 1: For hver saktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 21, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbetfor 43 stk. 1, 1. pkt. beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 43. Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg Paragraf 43 stk. 2, 1. pkt. (første sanktion efter 43.2): For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbet for 43 stk. 2, 1. pkt. beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 43. Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg. Side 38 af 85

39 Note Tekst 11.3 Paragraf 43 stk. 2, 2. pkt. (Anden eller efterfølgende sanktion efter 43.2): For hver sanktion (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne/samleverne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbet for 43 stk. 2, 2. pkt. beregnes: Hjælpen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * Antal sanktionsdage for 43. Bemærkninger Der tages ved beregning af fradraget udgangspunkt i et beløb for hjælpen, som er beregnet jf. note 1 og 17 ovenfor, dvs. hjælpen udgøres af sats for uddannelseshjælp, uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, kontanthjælp eller kontanthjælp med aktivitetstillæg. 12 Paragraf 41: Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales hjælp) og eventuelt på et senere tidspunkt Dato for genoptagelse (den første dag, hvor der igen udbetales hjælp) samt paragraf og punkt. Der udbetales ikke hjælp og heller ikke særlig støtte jf. 34 fra og med Dato for ophør til og med dagen før Dato for genoptagelse. Hjælpen (uddannelseshjælp eller kontanthjælp) + evt. aktivitetstillæg, evt. børnetillæg jf. 23 stk. 3 ellr 24. stk. 4 og evt. særlig støtte jf. 34 til ægtefællen/samleveren skal ophøre i samme periode. Side 39 af 85

40 Note Tekst 13 Paragraf 79 og 80 (ATP): Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "Skal der indbetales ATP for uddannelseshjælp eller kontanthjælp" hvorvidt der skal indbetales ATP for personen i denne udbetalingsperiode. Bemærk, at beløb til grundlag for ATP udgøres af Beløb efter overført fradrag fratrukket et eventuelt aktivitetstillæg. Hvis der skal betales ATP, så beregnes ATP-fradraget: ATP-sats for ydelsesmodtager (slås op i sats-registret) * Antal kalenderdage med hjælp i udbetalingsperioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. 14 Særlig støtte efter 34 beløbet fastsættes som det er beskrevet særkilt i afsnittet om " 34 støttebeløb". Ægtefæller eller samlevende omfattet af LAS 13, stk. 10 kan ikke modtage særlig støtte Personer, som modtager hjælp efter en af følgende satser kan ikke modtage særlige støtte: Alene uddannelseshjælp efter 23 stk. 2, nr. 9 og 10; uddannelseshjælp efter 23 stk. 2, nr. 9 og 10 samtidig med aktivitetstillæg efter 24 stk. 2, nr. 6 og 7; alene kontanthjælp efter 25 stk. 3, nr. 9 og 10. Personer, som modtager hjælp efter en af følgende satser kan modtage særlig støtte, men kun i de første 3 måneder: Uddannelseshjælp efter 23 stk. 2, nr. 7 og 8; kontanthjælp efter 25 stk. 3, nr. 7 og 8. Personer, der får hjælp efter 25A eller 27 kan ikke modtage særlig støtte 15 Udbetaling Danmark (UDK) oplyser for hvert barn, der forskudsvis udlægges bidrag til: CPR-nummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Fradraget beregnes som summen af de forskudsvist udlagte beløb. Fradraget kan ikke overstige tillægget vedr. bidragspligt over for børn jf 23.3 eller 25.4 (efter eventuelle nedsættelser pga. sanktioner eller kortere udbetalingsperiode). Bemærkninger Når der skal indbetales ATP, indbetales fuldt ATP-bidrag bestående af personens andel (1/3) og kommunens andel (2/3). Bemærk, at både personens og kommunens andel skal afrundes til nærmeste hele kronebeløb, når der udbetales forholdsmæssigt. Bemærk, at sanktioner efter og ikke påvirker særlig støtte efter 34. Perioden på 3 måneder betragtes som en sammenhængende periode på 3 måneder fra sagens start. Det antages her, at oplysningerne vedr. forskudsvis udlagt børnebidrag overføres fra UDK. Side 40 af 85

41 Note Tekst 16 Følgende oplysninger angives af sagsbehandler: For en eventuel fogedsag angives startdato, slutdato og resultat (sat ud, ikke sat ud). Følgende skal indhentes fra UDK for hvert barn hvortil der i udbetalingsperioden er forskudsvis udlagt børnebidrag for personen: CPRnummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "Fradrag for børnebidrag" om der kan foretages fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag. Hvis der kan foretages fradrag, beregnes fradraget som summen af de udbetalte beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Bemærkninger Det antages her, at oplysningerne vedr. forskuds udlagt børnebidrag overføres fra UDK. En igangværende fogedsag vil have oplyst startdato, men endnu ingen slutdato. Der kan højst efter LAS 96a foretages fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag for to børn. Side 41 af 85

42 3.5.3 Fastsættelse af særlig støtte (LAS 34) beløb til udbetaling Bestem særlig støtte ( 34) beløb til udbetaling Note Ansøger Person 2 Nettoboligudgift jf Grænsebeløb jf. 3 2 = Særlig støtte ( 34) jf. 5 stk Reduktion efter = Særlig støtte efter 5 - Nedsættelse efter 6, "90% reglen" 5 = Særlig støtte efter 6 - Nedsættelse efter 7, "3 mdr. reglen" 6 = Særlig støtte efter 34 beløb 10 tilbagebetaling 7 Bemærk, at henvisninger til 1-10 henviser til BEK 147 af Bemærk, at der en ny bekendtgørelse om særlig støtte (LAS 34) som følge af kontanthjælpsreformen. De ændringer, som denne bekendtgørelse måtte medføre, er ikke indarbejdet i denne version af underbilaget Noter til særlig støtte (LAS 34) Note Tekst 1 Sagsbehandler angiver de beløb, som indgår i nettoboligudgiften med frekvens for hvert beløb (Månedlig, Kvartal, Halvårlig, Årlig) samt Boligfordelingsprocenter. Den månedlige nettoboligudgift beregnes og fordeles på Ansøger og Person 2 ud fra Boligfordelingsprocent. Se særskilt afsnit vedr. BEK Bemærkninger Side 42 af 85

43 Note Tekst 2 Grænsebeløbet fastsættes særskilt for ansøger og person 2. Hvis personen ikke har forsørgelsespligt over for børn, bruges beløbet i nr. 1 (slås op i sats-register) som Grænsebeløb. Hvis personen har forsørgelsespligt over for mindst 1 barn i hjemmet, bruges beløbet i nr. 2 (slås op i sats-register) og Grænsebeløbet beregnes således: Beløb fra sats-register - ((Antal hjemmeboende børn - 1) * Nedsættelsesbeløb pr. hjemmeboende barn) - (Antal udeboende børn * Nedsættelsesbeløb pr. udeboende barn). Hvis personen kun har forsørgelsespligt over for udeboende børn, bruges beløbet i nr. 3 (slås op i sats-register) og Grænsebeløbet beregnes således: Beløb fra sats-register - ((Antal udeboende børn - 1) * Nedsættelsesbeløb pr. udeboende barn). De to Nedsættelsesbeløb slås op i sats-register. Bemærkninger Bemærk, at Grænsebeløbet godt kan være negativt. 3 5 støtten beregnes for hver person. 4 Reduktion efter 5.4 beregnes for en enlig: Nettoindtægter - Nettoindtægter kun 25. Reduktion efter 5.4 beregnes for et ægtepar: (Nettoindtægter for Ansøger + Nettoindtægter for Person 2) - (Nettoindtægter kun 25 for Ansøger + Nettoindtægter kun 25 for Person 2). Efterfølgende fordeles Reduktion efter 5.4 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Se særskilt afsnit vedr. BEK og 6 vedr. Nettoindtægter og Nettoindtægter kun 25. Side 43 af 85

44 Note Tekst 5 Nedsættelse efter 6 beregnes for en enlig (6.1): Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 - (Hidtidige nettoindtægter * 90%). Nedsættelsen efter 6 beregnes for et ægtepar: (Øvrige nettoindtægter for Ansøger + Særlig støtte efter 5 for Ansøger + Øvrige nettoindtægter for Person 2 + Særlig støtte efter 5 for Person 2) - ((Hidtidige indtægter for Ansøger + Hidtidige indtægter for Person 2) * 90%). Hvis personen (Ansøger henholdsvis Person 2) ikke har forsørgelsespligt over for børn (dvs. kontanthjælpssats = , eller 25.3) gælder følgende: Hvis (Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 > Nettoværdi af ) og (Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 > Hidtidige nettoindtægter * 90%) så beregnes Nedsættelse efter 6: Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 - MAX(Hidtidige nettoindtægter * 90%; Nettoværdi af ). I modsat fald udgør Nedsættelse efter 6: 0 (nul). Efterfølgende fordeles Nedsættelse efter 6 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Bemærkninger Se særskilt afsnit vedr. BEK og 6 vedr. Øvrige nettoindtægter. Sagsbehandler angiver Hidtidige nettoindtægter for den seneste måned eller for de tre seneste måneder. Hvis der er angivet for de tre seneste måneder beregnes Hidtidige nettoindtægter som gennemsnittet af de tre beløb. Nettoværdi af beregnes som Nettoindtægter kun 25 med brug af beløbet for kontanthjælpssatsen MAX(a; b) er lig med det største af de to beløb a og b. 6 Nedsættelse efter 7 fastsættes således: Sagsbehandler skal oplyse følgende: - Om personen er omfattet af 7 stk. 3 (Ja/Nej) - Startdato for fastsættelse af sammenhængende periode med hjælp. Hvis personen ikke er omfattet af 7 stk. 3 og personen har modtaget hjælp og/eller 34 støtte i en sammenhængende periode på minimum 3 mdr. inden for de seneste 18 måneder, udgør nedsættelsen Mulig 7 nedsættelse, i modsat fald udgør nedsættelsen 0 (nul) kr. Mulig 7 nedsættelse beregnes som Særlig støtte efter 6 + Øvrige nettoindtægter - Nettoværdi af højeste dagpengebeløb. For ægtepar beregnes Mulig 7 nedsættelse som summen af Mulig 7 nedsættelse for person 1 og Mulig 7 nedsættelse for person 2. For ægtepar fordeles Nedsættelse efter 7 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Nettoværdi af højeste dagpengebeløb beregnes: Højeste dagpengebeløb (slås op i satsregister) - Skat. Den sammenhængende periode anses for at være 3 måneder, når samme dato nås 3 måneder efter, fx med startdato = 17. januar, og 3 måneder er nået 17. april. Hvis ydelsen stoppes i perioden inden 3 måneder er nået, og ydelsen igen bliver aktiv efter en afbrydelse på mindre end 30 dage, fortsættes optællingen (afbrydelsen tælles ikke med). Hvis ydelsen stoppes i perioden inden 3 måneder er nået, og ydelsen igen bliver aktiv efter en afbrydelse på minimum 30 dage, skal sagsbehandleren ved genoptagelse af hjælp angive en ny startdato hvis udbetaling genoptages som følge af ny ændring i personens forhold (jf. 7 stk. 4). Hvis der er angivet Side 44 af 85

45 Note Tekst Bemærkninger en ny startdato påbegyndes en ny optælling af perioden Tilbagebetalingspligtigt beløb fastsættes som det mindste af følgende to beløb: Nettoudgifter ved boliglån eller Særlig støtte efter 34 beløb. Hvis de to beløb er lige store, er beløbet tilbagebetalingspligtigt. Det tilbagebetalingspligtige beløb skal konteres særskilt, således at det restanceføres korrekt. Bemærk, at ægtefæller hæfter solidarisk jf. LAS 92 stk Noter til nettoboligudgifter vedr. særlig støtte (BEK 147 4) Generelt Sagsbehandler skal som det første sikre, at BEK stk. 2 og 3 er afklaret, så der tages udgangspunkt i de korrekte boligoplysninger. Sagsbehandler angiver beløb og frekvens (Md., Kvt., Halvår., Helår.) for alle udgiftsbeløb for den relevante type af bolig. Sagsbehandler angiver de enkelte boligudgifter/indtægter samlet, dvs. ikke opdelt pr. person. Sagsbehandler skal sikre, at der er angivet en korrekt boligfordelingsprocent for Ansøger og evt. Person 2. Som udgangspunkt er den 100 for enlige og 50/50 for ægtepar. Lejerbolig Husleje Ansøger Person 2 Bemærkninger Angives af sagsbehandler Side 45 af 85

46 - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler + Afdrag på boligindskudslån Angives af sagsbehandler + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende Angives af sagsbehandler Beregnes og fordeles med boligfordelingsprocent til ansøger og person Nettoboligudgift 2 Side 46 af 85

47 Ejerbolig Låneoplysninger (pr. lån): Ansøger Person 2 Bemærkninger Angives af sagsbehandler pr. lån : Låntype (Termin/Pantebrev), Renter, Afdrag, Bidrag, Startdato, Slutdato (evt.) Nettoudgifter ved boliglån beregnes: (Sum(renter, afdrag, bidrag) - ((Sum(renter, bidrag) - Nedsættelse efter 4.2) * Trækprocent). Nedsættelse efter 4.2 beregnes som det største af følgende to tal: 0 (nul) eller Skattekortfradrag - Hjælp beregnet efter 25. "Hjælp beregnet efter 25" fastsættes således: Hvis personen er bevilget kontanthjælp bruges dette Kontanthjælpsbeløb. Hvis ikke bestemmes ved brug af beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" hvilken sats, personen ville være berettiget til, og det tilsvarende Kontanthjælpsbeløb bruges. Hjælp beregnet efter 25 beregnes således: Kontanthjælpsbeløb - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31). Sagsbehandler skal sikre, at eventuelt uudnyttet skattekortfradrag overføres til ægtefællen inden beregning, således at skattekortoplysningerne er korrekte. Nettoudgifter ved boliglån Beregnes - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler Side 47 af 85

48 + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler + Grundejerforsikring Angives af sagsbehandler + Ejendomsskat Angives af sagsbehandler + Ejendomsværdibeskatning Angives af sagsbehandler + Ejer-/Grundejer-forening Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Indtægter (netto) fra sælgerpantebreve som led i et fast arrangement Angives af sagsbehandler - Fremlejeindtægter (netto) Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende (netto) Angives af sagsbehandler Beregnes og fordeles med boligfordelingsprocent til ansøger og person Nettoboligudgift 2 Andelsbolig Ansøger Person 2 Bemærkninger Låneoplysninger (pr. lån): Angives af sagsbehandler pr. lån: Renter, Afdrag, Bidrag, Startdato, Slutdato (evt.) Nettoudgifter ved boliglån beregnes: Sum(renter, afdrag, bidrag) - ((Sum(renter, bidrag) - Nedsættelse efter 4.2) * Trækprocent). Boligafgift Angives af sagsbehandler + Nettoudgifter ved boliglån Beregnes. - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler Side 48 af 85

49 + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Indtægter (netto) fra sælgerpantebreve som led i et fast arrangement Angives af sagsbehandler - Fremlejeindtægter (netto) Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende (netto) Angives af sagsbehandler Beregnes og fordeles med boligfordelingsprocent til ansøger og person Nettoboligudgift Noter til eventuel reduktion af særlig støtte (BEK og 6) Generelt Sagsbehandler skal som det første sikre, at BEK stk. 2 og 3 er afklaret, så der tages udgangspunkt i de korrekt boligoplysninger. Følgende beløb beregnes til brug ved fastsættelse af eventuel reduktion jf. 5 stk. 4: Nettoindtægter, Nettoindtægter kun 25. Følgende beløb beregnes til brug ved fastsættelse af eventuel reduktion jf. 6: Øvrige nettoindtægter. Sagsbehandler angiver de enkelte oplysninger, der skal bruges ved beregning af Nettoindtægter, Nettoindtægter kun 25 og Øvrige nettoindtægter. Nettoindtægter (BEK 147 5) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved alm. fastsættelse af kontanthjælp - Indtægter (30) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Arbejdsindtægter (31) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Afholdt ferie (32) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Overført fradrag for Person 2's indtægter (30.2) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp Side 49 af 85

50 + Nettoværdi af arbejdsindtægt (31) Angives af sagsbehandler + Nettoværdi af indtægt (30) Angives af sagsbehandler - Fradrag nødv. arbejds-udgifter (BEK ) Angives af sagsbehandler = Nettoindtægter (BEK stk. 4) Beregnes Nettoindtægter kun 25 (BEK 147 5) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Nettoindtægter hvis kun 25 (BEK147 5) Beregnes Øvrige nettoindtægter (BEK 147 6) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved alm. fastsættelse af kontanthjælp - Indtægter (30) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Arbejdsindtægter (31) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Afholdt ferie (32) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Overført fradrag for Person 2's indtægter (30.2) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp + Nettoværdi af arbejdsindtægt (31) Angives af sagsbehandler + Nettoværdi af indtægt (30) Angives af sagsbehandler = Øvrige nettoindtægter (BEK 147 6) Beregnes Side 50 af 85

51 Side 51 af 85

52 3.5.4 Beslutningsmodeller I dette afsnit dokumenteres beslutningslogik ved hjælp af beslutningsmodeller. Hver enkelt beslutningsmodel består af en eller flere tabeller, der beskriver hvilke betingelser, der indgår i at træffe beslutningen, hvilken konklusion, samt supplerende information. Hvis der indgår flere regeltabeller i beslutningsmodellen, illustreres sammenhængen mellem dem i et diagram over den samlede beslutningsmodel. Hvert underafsnit nedenfor indeholder regeltabeller (kaldet "regelfamilier"), der hver især leder frem til konklusion om ét spørgsmål, fx hvilken ledighedsydelsessats, som en person skal tilkendes ud fra en række betingelser, som foreskrevet i lovgivningen. Hver regeltabel er bygget op på samme måde: Et antal kolonner under overskriften Betingelser. Én kolonne med overskriften Konklusion. En eller flere kolonner under overskriften Information. Hver række i tabellen udgør en regel, der udmønter en bestemmelse i lovgivningen. Hver række skal således læses fra venstre mod højre: HVIS betingelse 1 er opfyldt OG betingelse 2 er opfyldt Og betingelse 3 er opfyldt osv. SÅ gælder konklusionen i samme række. Hvis en af betingelserne i en række er u-udfyldt kan den ignoreres. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, så gælder konklusionen derimod ikke, og så kan den næste række efterprøves. Se afsnit for eksempler på hvordan tabellerne skal læses. Side 52 af 85

53 Beslutningsmodel: Uddannelseshjælp eller kontanthjælp Side 53 af 85

54 Beslutningsmodel: Fastsæt sats for uddannelseshjælp Denne beslutningsmodel indeholder tre regelfamilier, der er forbundet som det fremgår af nedenstående figur. Konklusionen i regelfamilien til venstre Antal børn relevant for 23.3 tillæg indgår som betingelse i den overordnede beslutningsmodel Sats for uddannelseshjælp. Det samme gælder for regelfamilien til højre Person er klar til aktivitetstillæg (uddannelseshjælp). De to regelfamilier kan ses som delkonklusioner, som er nødvendige for at nå hovedkonklusionen, nemlig satsen for uddannelseshjælp. Regeltabellerne følger på de næste sider. Side 54 af 85

55 Side 55 af 85

56 Side 56 af 85

57 Beslutningsmodel: Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp Denne beslutningsmodel indeholder på samme måde som ovenfor flere regelfamilier. Modellen læses på tilsvarende måde. Side 57 af 85

58 Side 58 af 85

59 Beslutningsmodel: Fastsæt 23 stk. 3 tillægsbeløb Side 59 af 85

60 Beslutningsmodel: Fastsæt kontanthjælpssats Denne beslutningsmodel indeholder på samme måde som ovenfor flere regelfamilier. Modellen læses på tilsvarende måde. Regelfamilien for Kontanthjælpssats er delt over to sider. Fastsæt kontanthjælpssats LAS 25, 27 Børns opholdsland Antal børn i DK Antal børn i EU/EØS Antal børn i 3. statslande Kontanthjælpssats Antal børn relevant for 25.4 tillæg Person er klar til aktivitetstillæg (kontanthjælp) Børns opholdsland Persons alder Person har optjent pensionsret Forsørgerpligt for børn u. 18 år Person berettiget til børnetilskud Person omfattet af EU-ret Person har erhvervskompetence-givende uddannelse Person ude/hjemmeboende Person gravid efter 12. uge Antal af persons egne børn i hjemmet Person modtager ekstra børnetilskud (BT 3) Person er uberettiget til ekstra børnetilskud pga BT eller 5 a Person er gift med eller bor sammen med person, der opfylder betingelserne i LAS (SU, udd. hjælp eller kontanthj. til unge under 30 Person har psykiatrisk diagnose Antal børn relevant for 25.4 tillæg Antal børn i Danmark Antal børn i EU/EØS Person omfattet af EU-ret Person er klar til aktivitetstillæg (kontanthjælp) Persons alder Person er aktivitetsparat Person deltager i tilbud Person ønsker tilbud Person har d. d. modtaget kontanthjælp i min. 3 mdr. Person er omfattet af forrevalidering (LAS 46) Side 60 af 85

61 Regelfamilien Fastsæt kontanthjælpssats (første del). Side 61 af 85

62 Regelfamilien Fastsæt kontanthjælpssats (fortsat). Side 62 af 85

63 Side 63 af 85

64 Beslutningsmodel: Aktivitetstillæg til kontanthjælp Denne beslutningsmodel bestr af to regelfamilier. Side 64 af 85

65 Side 65 af 85

66 Beslutningsmodel: Fastsæt 25 stk. 4 tillægsbeløb Side 66 af 85

67 Beslutningsmodel: 42 sanktionsdag Side 67 af 85

68 Beslutningsmodel: 43 sanktionsdag Beslutningsmodel: Fradrag for børnebidrag ( 96 a) Side 68 af 85

69 Denne beslutningsmodel indeholder tre regelfamilier, der er forbundet som det fremgår af ovenstående figur. Konklusionen i regelfamilien til venstre Træk forhindret af forsørgerpligt indgår som betingelse i den overordnede beslutningsmodel Fradrag for børnebidrag. Det samme gælder for regelfamilien til højre Træk forhindret af fogedsag. De to regelfamilier kan ses som delkonklusioner, som er nødvendige for at nå hovedkonklusionen, nemlig om der er fradrag for børnebidrag. Regeltabellerne følger på næste side. Side 69 af 85

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 1.2 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 3 2.1 Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Underbilag 2.7 Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.7 Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.7 Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.7 Lovgivning og beregningsregler Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Underbilagets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 1.1 Hændelse, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse med orientering om L 130, som er vedtaget af Folketinget den 29. marts 2011. Folketinget

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 13, 19, 21, stk. 1 og 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere