Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn --------------------------------------"

Transkript

1 Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn Christianshavns Voldgade og Prinsessegade Matr.nr. 512, Christianshavn Regnskab for perioden 1. januar december

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Regnskabets godkendelse... 5 Revisionspåtegning... 6 Noter Sammenligning mellem resultatopgørelse og budget... 13

3 - 1 - Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen Matr. nr. : 512 Christianshavn Beliggenhed : Christianshavns Voldgade og Prinsessegade 1 Antal lejligheder : 89, 2 loftslokaler og 7 kælderlokaler Opførelsesår : 1913 Administrator : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43, 2200 København N Revision : Revisionsfirmaet Reislevs Eftf. Tuborgvej 32, 2900 Hellerup Vedtægter : De seneste vedtægter er vedtaget den 4. november 1999 og tinglyst 13. april 2000

4 - 2 - RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar december 2002 Note Skatter og afgifter Ejendomsforsikring Ejendomspasning Renholdelse m.v El Administrationshonorar Revision Andre driftsudgifter Hesteskokarre ens gårdlaug Reparation og vedligeholdelse Renovering hovedtrapper m.v Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån Renteudgifter UDGIFTER I ALT Indtægter ÅRETS DRIFTSUDGIFTER NETTO Henlæggelse til fornyelsesfond ÅRETS FÆLLESUDGIFTER I ALT Opkrævet fællesbidrag ÅRETS RESULTAT

5 - 3 - BALANCE pr. 31. december 2002 Note AKTIVER: 31/ Andel i saneringsudgifter, viceværtlejlighed og kældre Viceværtlejlighed, lejl. nr. 47 af matr.nr. 512, Christianshavns Kvarter: Købesum (kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 kr ) Kældre, lejl. nr. 94, 95 og 96 af samme ejendom: Købesum incl. omkostninger (kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 kr ) Tilgodehavende fællesbidrag m.v Nordea, konto Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende udlæg ekspedition pantebreve Mellemregning A/B Den Gule Enke Særopkrævning renovering af hovedtrapper m.v AKTIVER I ALT

6 - 4 - BALANCE pr. 31. december 2002 (fortsat) Note PASSIVER: 31/ GÆLD: Lån administrator Skyldige omkostninger Forudbetalt fællesbidrag Varmeregnskab 2002: Indbetalt a'conto Afholdte udgifter Prioritetsgæld, saneringsudgifter Renovering af hovedtrapper m.v GÆLD I ALT EGENKAPITAL: Henlæggelse til fornyelsesfond: Saldo 1. januar Henlagt i Anvendt til murer, terrazzoarbejde Saneringssag: Saldo 1. januar Afdrag på gæld: Saldo 1. januar Afdrag i Overført til næste år: Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Samtlige ejerlejlighedsejere samt restejendommen har ved saneringens påbegyndelse underskrevet skadesløsbrev på i alt kr. 25 mio, som er lagt til sikkerhed for Københavns Kommune. Udgifter vedrørende sanering er anmeldt til kommunen, men det er muligt, at en del heraf ikke blive godkendt.

7 - 5 - Regnskabets godkendelse: Foranstående regnskab godkendes hermed og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen: Knud Werlin Lars Abild Birgit Hansen Mogens Claesson Lea Bentzen Administrator: Qvortrup Administration A/S

8 - 6 - REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn, matr. nr. 512 Christianshavn for regnskabsåret 1. januar december Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, bortset fra at revisionen ikke har omfattet saneringssagen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, og at det bortset fra ovenstående forbehold giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysning Det er oplyst af Københavns kommune, at ejerforeningen ifølge ordlyden af byggelånskontrakten hæfter for byggelånet. Til sikkerhed for byggelånet er der af ejerne udstedt skadesløsbrev, stort kr , således at ejerforeningen som sådan ikke har stillet sikkerhed. Københavns Kommune har dog i denne sag accepteret at frafalde kravet om solidarisk hæftelse, således at hver enkelt ejerlejlighedsejer i forhold til Københavns Kommune hæfter pro rata for byggelånet. Hellerup, den 4. april 2003 REVISIONSFIRMAET REISLEVS EFTF. Kurt Hansen statsautoriseret revisor Henrik Bojer statsautoriseret revisor SB/vfp/Regnskab.2002 (90)

9 - 7 - N O T E R Note 1 - Skatter og afgifter: 2001 Skatter, kælderlokaler Renovation Renovation, regulering Vand- og vandafledningsafgift Vand- og vandafledningsafgift, regulering Note 2 - Ejendomspasning: Lønninger incl. feriepenge og afløser Fribolig ATP Telefon Lønsumsafgift Dagpengeforsikring Arbejdsskadeforsikring Note 3 - Renholdelse m.v.: Trappevask og vinduespolering Rengøring af kælderrum, håndværkere Salt og rengøringsartikler Skorstensfejning

10 - 8 - N O T E R (fortsat) Note 4 - Andre driftsudgifter: 2001 Honorar for udarbejdelse af varmeregnskab Oprettelse kontrolmanual varmefordelingsmålere Elektrolyseabonnement Ejerlejlighedsforeningskontingent Kontorhold og foreningsblad Bestyrelsesmøder og generalforsamling m.v Porto og gebyrer m.v Sommerfest Note 5 - Reparation og vedligeholdelse: Murer Murer, baderum i kælder Rottesikring Murer, terrazzoarbejde Overført fra Fornyelsesfond Tømrer og snedker Brusekabine fælleslokaler Smed og blikkenslager Centralvarme Ingeniør, fugtnotat Graffitirens Elektriker Elektriker, fælleslokaler Glarmester Udskiftning blyruder Maler Maling af trappe- og karnapvinduer Maling af vinduer Maling af kælderrum Maling af hoveddør Transport:

11 - 9 - N O T E R (fortsat) Note 5 - Reparation og vedligeholdelse (fortsat): 2001 Transport: Gård, vej og have Vaskeri Låse og nøgler m.v Værktøj m.v Bekæmpelse af hvepse Ekstraarbejder dørtelefon, delvis skjult ledningsføring Andel gavle og brandkarme samt renovering facader Udtørring etageadskillelse efter vandskade m.v Note 6 - Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån: Renter kreditforeningslån Rentesikring Afdrag kreditforeningslån Note 7 - Renteudgifter: Bank Administrator Note 8 - Indtægter: Lejeindtægt for viceværtlejlighed Renteindtægt, bank Renteindtægt, fælleslån Salg af vaskemønter

12 N O T E R (fortsat) Note 9 - Særopkrævning renovering hovedtrapper m.v.: 2001 Saldo 1. januar Særopkrævning ifølge generalforsamlingsbeslutning Indbetalinger og indfrielser Renter Note 10 - Skyldige omkostninger: Renholdelse A-skat, AMBI og ATP Lønsumsafgift Revision Håndværkere Diverse administrationsomkostninger m.v Note 11 - Prioritetsgæld, saneringsudgifter: Restgæld Afdrag Restgæld Hovedstol 31/ / Nykredit, 8,9384% Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Ringetryk Dørtelefon Ekstraarbejder overført til almindelig vedligeholdelse Skorstenspiber: Stilladsleje Murer Inddækninger m.v Rådgivende ingeniør incl. udlæg Transport:

13 N O T E R (fortsat) Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Transport: Kakler: Facadekakler Reparation facadepuds og sokler Entrepriseforsikring Kælderleje Vurderingshonorar, tyverisikring m.v Rådgivende ingeniør incl. udlæg Honorar juridisk styring Facader: Murer Stilladsleje Rådgivende ingeniør incl. udlæg Overført til almindelig vedligeholdelse Gavle og brandkarme: Murer Vindskeder m.v Stilladsleje Rådgivende ingeniør incl. udlæg Overført til almindelige vedligeholdelse Transport:

14 N O T E R (fortsat) Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Transport: Renovering hovedtrapper: Renovering af gelændre Renovering af gadedøre og nye greb m.v Reparation af fodpaneler og vinduesplader m.v Skinner Vægprøver Maler Ekstraarbejder Pålægning linoleum Byggestrøm Teknisk rådgivning og møder Honorar juridisk styring Erstatning kakkelsag incl. renter aftalekonto Særopkrævning Overført fra Fornyelsesfond

15 SAMMENLIGNING mellem resultatopgørelse og budget (1. januar december 2002) Resultatopgørelse Budget Afvigelse Ejendomsskat Renovation Vandafgift Ejendomsforsikring Ejendomspasning Renholdelse El Administrationshonorar Revision Andre driftsudgifter Hesteskokarre'ens gårdlaug Almindelig vedligeholdelse Renovering hovedtrapper m.v Henlæggelse til fornyelsesfond Renter og afdrag, prioritetsgæld, saneringslån Renter Lejeindtægt, viceværtlejlighed Renteindtægter, fælleslån Salg af vaskemønter m.v

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere