STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade 102-104""

Transkript

1 er,. CHRISTENSEN STATSAUTRISERET REVIS INSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STRE KNGENSGADE 68 PERSNLIGT ENGAGEMENT PSTBKS KØBENHAVN K CVR: TLF: FAX: WEB: WWW_CK_DK Ejerforeningen "Sølvgade " Årsrapport for perioden 1. januar december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Administration: Boligexperten Administration AIS Lone Ebbesen Vesterbrogade København V Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International ~ et internationalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentvirksomheder. [RC'QJ RevisorGruppen Danmark

2 1 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelses påtegning... Den uafhængige revisors påtegning... Anvendt regnskabspraksis... Regnskab for året Balance pr. 31. december Noter... Fordelingstal... Likviditetsoversigt pr. 1. januar Il 12 13

3 2 Administrators og bestyrelses påtegning Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Ejerforeningen "Sølvgade ". Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A-virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi kan efter vores bedste overbevisning bekræfte følgende forhold: II Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen. Disse er til stede og er forsvarligt værdiansat. II Foreningens aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i årsrapporten anførte. II Samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler foreningen, er forsvarligt opgjort og indregnet eller oplyst i årsrapplien. II Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v., ud over de årsrapporten anførte. II Foreningen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele foreningen skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer. II At der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. II Der er ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling.

4 3 Administrator og bestyrelse - fortsat Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. marts 2013 Administrator: Boligexperten Administration AIS Lone Ebbesen administrator Bestyrelse: Henriette Nørgaard (formand) Michael Gleerup Bente ørum James Mcbride Søren Kragh

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Til ejerne i Ejerforeningen "Sølvgade " Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen "Sølvgade " for regnskabsåret l. januar december 2012, omfattende administrators og bestyrelsens påtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og likviditetsoversigt. Vi har ikke foretaget revision af bestyrelsens forslag til driftsbudget for Arsregnskabet aflægges efter vedtægterne og årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 Den uafhængige revisors påtegning - fortsat Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabs loven. København, den 19. marts 2013 CHRISTENS:W4 KJÆRULFF statsautrlsere1fvisinsaktieselskab I statsautoriseret revisor

7 6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Balancen Foreningens ejerlejlighed Ejerlejligheden indregnes i balancen til seneste offentlige vurdering. Prioritetsgælden Prioritetsgælden værdiansættes til kontantværdien.

8 7 Regnskab for året 2012 Realiseret Realiseret Budget Noter A' conto fællesudgifter Leje viceværtbolig Andre indtægter Indtægter i alt Ejendomsudgifter Gårdlaug Vedligeholdelse m.v Administration Foreningsudgifter Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før renter, lån og skat Renter Ydelser på lån, E/F andel % skat af erhvervsmæssig udlejning ÅRETS RESULTAT Der disponeres således: Henlæggelse til vedligeholdelse verført til næste år '0"-- -" "

9 Balance pr. 31. december AKTIVER Ejerlejlighed nr. 16, matr.nr. 133, 0stervold Kvarter: Anskaffelsessum mkostninger ved køb... ~~ pskrivningskonto : Saldo 1. januar Regulering ejendomsværdi '=-"-"-'-= (Ejendomsvurdering 2012: kr ) Danske Bank Nordea Melletnregning med tidligere administrator.... Melletnregning BXP o Tilgodehavender: Periodiseringer Varmeregnskab : Afholdte udgifter Acontoindbetalinger ==-2--,-47~. 7-,--,,2~ Renovering af vinduer og opgange m.v.: Saldo 1. januar Afskrivning svarende til ekstraordinære afdrag på lån... Afskrivning svarende til afdrag på erhvervslånet... --=.5'--'.4-"'.8"'0"'"-2 --"3'-".3."'-6.'-'.7-"-' AKTIVER I ALT

10 Balance pr. 31. december PASSIVER Nom. Arets Realkredit Danmark: Hovedstol restgæld afdrag -=20"-'1=2 5,6432% til kursværdi ,8528% til kursværdi "'2=64-!..!.=00"-'0"------_-----'2=3=3-"'.2=5-"-0 ---'5"-'-.=27~2" ~=~ Danske Bank, Nytorv afd.: Erhvervslån kr (renoveringsarbejder) (oprindelig hovedstol kr ) Afsat til revision og kopiering Diverse kreditorer Varmebidrag fraflyttede Fællesbidrag Skat 2012 af erhvervsmæssig udlejning Depositum og forudbetalt husleje... --'''-''-'-''-''-'' l.l Igangværende altan pro j ekt: Afholdte udgifter A'conto indbetalinger... =1.=25"-'1'-'.:.5"-"'9'-"'.3 o Egenkapital pskrivning af ejerlejlighed nr. 16 til ejendomsværdi: Saldo l. januar Regulering ejendomsværdi '2"'-'0~0'-'-'.0~0'-" Låneomkostninger ejerlejlighed nr. 16: Saldo 1. januar... -_4=2=.8=5-,,-0 Kursregulering af prioritetsgæld til kursværdi: Saldo 1. januar Regulering til kursværdi 31. december... --=2'-'-..4-'-"9--" Ejerlejlighed nr. 16, i alt Henlæggelse til vedligeholdelse: Tilgang 2011 iht. resultatopgørelse Tilgang 2012 iht. resultatopgørelse... 7'--"8'-'-'.0"-"6'-' Il Underskud: Saldo pr. 1.januar Resultat ifølge regnskab... -"-0 -_4-'--!7'--'-7~.5'-'-7--'-4 -=-1.'-"-1=63"-'.-"-'09"-" PASSIVER I ALT

11 Noter Ejendomsudgifter Realiseret Realiseret Budget Vandafgift Renovation Skorstensfejning m.v Forsikringer incl. tilsyn Elforbrug Ejendomsservice Snerydning Anden renholdelse... -" ".=""-"' " Vedligeholdelse Maler... Snedker og tømrer... Blikkenslager Elektriker... Murer... Glarmester... Kloakservice Centralvarmeanlæg Gård og have Låseservice Navneskilte Diverse materialer m.v... --"~~ ~~ 890 ~ Administration Administrationshonorar Varmeregnskabshonorar Bestyrelsesgodtgørelse Revision Diverse gebyrer Internet Diverse Kontorartikler, kopiering, porto m.v

12 Noter - fortsat Foreningsudgifter Realiseret 2011 Realiseret 2012 Budget Udgifter til møder og generalforsamling m.v.... Rådighedsbeløb formanden... Webhotel '2=2=8' '0'- --" Andre udgifter Advokatsalær, retssag Teknisk bistand... -"1-"'.5"'-'.7.:::9-'-.7 0-"-- --" Renter Renteindtægter Realkredit Danmark Erhvervskredit "-15"'-'6" =2=.5=5~9 --"' Ydelser på lån (Renovering erhvervslån ) Renter Afdrag... --==-"--=--"--' =:.-'-'-"'~ l Projektbidrag... - ~~= "'"=~ " Skat erhvervsmæssig udlejning Foreningens ejerlejlighed udlejes eksternt, og der er i 2012 afsat 25% skat af overskuddet herved (68 fordelingstal). Foreningen anses efter praksis for skattepligtig af denne indkomst, da den vurderes at ligge udenfor "normalområdet" for foreningens virke.

13 12 Fordelingstal Lejlighed nr Fordelingstal =--10"'-"' (ejes afforeningen)... 6=

14 13 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2013 Disponible beløb Danske Bank Nordea Mellemregning med administrator Periodiseringer Varmeregnskab 2012/13... =52::.:-.7.:...o6,-! Diverse gældsposter Afsat til revision Diverse kreditorer Varmebidrag fraflyttede Fællesbidrag Skat af erhvervsmæssig udlejning Depositum og forudbetalt leje... ~30"-'.-""-60"-'0"-- -"8!c:.9..:.!o.8'-"'0-"-1 Likviditetsoverskud =1=2:...;.7..:..;.4=2=2 Erhvervskredittens maximum Likviditetsoverskud... =12,,-,7--,-.4-,-,2=2 Beløb til disposition ;1;:;.::5:;..::2:..:..4..:,:2=2 Likviditetsoverskud 1. januar '6'-'4'-'-.1"-'6=3 Arets resultat Arets afdrag på prioritetsgæld Forskel 2012, afdrag lån og afdrag erhvervslån (renovering) '0' Likviditetsoverskud 1. januar =2:...:7--,-.4-,-,2= KBMÆH/26+ l

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere