Visionspapir om styrket alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionspapir om styrket alkoholbehandling"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 56 Offentligt Visionspapir om styrket alkoholbehandling September 2018 Sammenfatning Fonden Novavi har taget initiativ til at udarbejde dette visionspapir om, hvordan vi styrker alkoholbehandlingen, så flere med et skadeligt forbrug af alkohol kommer i behandling og kommer tidligere i behandling end i dag. Visionspapiret er udarbejdet i en tæt dialog med førende forskere inden for alkoholmisbrug og alkoholbehandling samt udvalgte repræsentanter for patienter og pårørende, for almen praksis og for kommuner. Visionspapiret indeholder forslag til en række konkrete indsatser samlet i en helhedsplan. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er ca i dag afhængige af alkohol, og danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. 1 En meget stor del af dem kommer aldrig i behandling, mens der i gennemsnit går år før den resterende del af gruppen kommer i behandling. De tal bør nedbringes betragteligt både af hensyn til den enkelte borger, de pårørende og samfundet som helhed. Arbejdsgruppen peger på følgende indsatsområder til styrkelse af opsporing og behandling af mennesker med et skadeligt forbrug af alkohol: En helhedsplan med en samlet alkoholpakke indeholdende strukturerede pakkeforløb, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte, et fagligt referenceprogram, krav om autorisation af alkoholbehandlere samt en yderligere finansiering til kommuner, der investerer ekstra i styrket opsporing og behandling på området. Elementer i en alkoholpakke bør omfatte et referenceprogram samt tilhørende kliniske retningslinjer med faglige krav og guidelines til fagfolk i udvalgte dele af social- og sundhedssektoren, pilotprojekter med motiverende samtaler og tilknyttet uddannelse samt et større forsøg med test over internettet for at motivere mennesker i risikogruppen. En supplerende finansieringspulje, der belønner kommunale tiltag og indsatser i forhold til tidligere opsporing og en forstærket indsats for at få mennesker med et skadeligt forbrug af alkohol tidligere i behandling, herunder krav om systematisk evaluering af resultater og effekt. De enkelte punkter er uddybet i visionspapiret. 1 Sundhedsstyrelsen: Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 3 en registerbaseret analyse af kommunernes meromkostninger til overførselsomkostninger, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger, KORA, januar 017

2 Indledning Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Ifølge en nyere analyse fra Sundhedsstyrelsen 2 er ca mennesker i dag afhængige af alkohol, og danskere har et skadeligt forbrug. Alkoholmisbrug har alvorlige følgevirkninger for den enkelte, men har også betydelige følger for pårørende, arbejdsmarkedet og for samfundet som helhed. De kommunale meromkostninger til borgere med et overforbrug af alkohol er i en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra 2016 opgjort til 3,5 mia. kr. om året. 3 Det svarer til, at den kommunale meromkostning for en borger i alkoholbehandling er godt kr. om året sammenlignet med en tilsvarende borger uden et overforbrug af alkohol. Tallene omfatter kommunale merudgifter til overførselsomkostninger, kommunal medfinanisering af regionale sundhedsydelser, anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge samt udgifter til personlig og praktisk hjælp. Derimod indgår de regionale sundhedsomkostninger samt kommunale merudgifter til hjemmesygepleje, kommunal genoptræning og omkostninger til plejebolig mv. ikke i opgørelsen. 4 De samlede udgifter for samfundet forbundet med overforbrug af alkohol anslås at være ca. 13 mia. kr. og knytter sig bl.a. også til flere ulykker, tabt arbejdsproduktion samt en række sociale udgifter. Opgørelser af de samfundsmæssige omkostninger på området er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi andelen af mennesker med et skadeligt forbrug af alkolhol har været faldende over de senere år. Men tallene understreger alligevel, at alkoholmisbrug også er en stor belastning for samfundsøkonomien. Kommunerne har siden 2007 haft ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. I nogle kommuner varetages behandlingen typisk i egne kommunale tilbud, i andre kommuner af en eller evt. flere private leverandører, som kommunen har indgået aftale med. Eller det kan være en kombination af kommunale tilbud og private leverandører. Adgang til behandling er gratis og anonym, hvis borgerne opsøger det. Alligevel er en af de helt centrale udfordringer, at en meget stor del af gruppen af mennesker med alkoholafhængighed eller et misbrug af alkohol aldrig kommner i behandling. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen 5, at der i gennemsnit går år, før mennesker med alkoholafhængighed kommer i behandling. Det indebærer en markant forøget risiko for at pådrage sig følgesygdomme, at miste familie og netværk, at falde ud af arbejdsmarkedet eller at blive helt eller delvist marginaliseret i samfundet. Tidligere opsporing og hurtigere opstart af behandling er sammen med en styrket behandlingskvalitet afgørende for en styrket indsats på alkoholområdet til gavn for den enkelte, for familierne og for samfundet. Derfor har Fonden Novavi i maj-juni 2018 samlet en gruppe af førende forskere samt udvalgte repræsentanter for patienter og pårørende, for almen praksis og for kommuner for netop at drøfte barrierer, udfordringer, løsninger og mulige konkrete indsatser for en styrket alkoholbehandling. Drøftelserne havde bl.a. fokus på, hvordan vi kan sætte tidligere ind og sikre mere velstrukturerede og skræddersyede behandlingsforløb med højere kvalitet. Dette visionspapir er resultatet af gruppens fælles drøftelser og skitserer en række indsatser, der samlet vurderes at kunne skabe mærkbare resultater i forhold til alkoholbehandlingen

3 Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen har haft følgende deltagere: Professor og overlæge Ulrik Becker, Statens Institut for Folkesundhed Projektdirektør og lektor, Anette Søgaard Nielsen, Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, SDU og formand for Alkohol & Samfund Direktør Peter Konow, Alkohol & Samfund Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked & Sundhed Helle Hagemann Olsen, Frederikssund Kommune Speciallæge i almen medicin, Sverre Barfod, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Direktør Mikael Jakshøj, Fonden Novavi LEAD Agency har faciliteret møderne i arbejdsgruppen og har fungereret som sekretariat for gruppen i forhold til udarbejdelse af dette visionspapir om styrket alkoholbehandling. Afgrænsning af visionspapiret Arbejdsgruppen oplever, at et centralt problem i forhold til opsporing og tidligere behandling knytter sig til den stigmatisering og taburisering, der fortsat præger området og i en vid udstrækning også hænger sammen med den danske kultur omkring alkohol. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund styrker de forebyggende indsatser i forhold til børn og unges alkoholvaner samt med hensyn til bredt at forebygge, at mennesker udvikler et alkoholmisbrug, f.eks. gennem indsatser på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i fritidsinstitutioner mm. Det vil imidertid kræve en meget bred vifte af strukturelle, kulturelle og værdimæssige indsatser i store dele af samfundet. Det har arbejdsgruppen ikke medtaget her. Det er dagsordener, der bl.a. italesættes og løftes af Alkohol & Samfund i andre sammenhænge. Arbejdsgruppen har her valgt at fokusere på en række konkrete indsatser i forhold til at styrke opsporing og at sætte hurtigere ind for at hjælpe mennesker, der allerede har udviklet et skadeligt forbrug af alkohol. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at regeringen i foråret har fremlagt et forslag om i regionalt regi at samle behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser, dvs. borgere med både misbrug og en psykisk lidelse. Dette visionspapir fokuserer bredere på gruppen af borgere med et skadeligt forbrug af alkohol og dermed den del af alkoholbehandlingen, der uanset regeringens udspil fortsat foregår i kommunalt regi. Om Fonden Novavi Med mere end. danskere i misbrugsbehandling om a ret er Fonden Novavi landets største behandlingsorganisation. Ambitionen er at støtte, ra dgive og behandle mennesker til et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Fonden Novavi besta r af enheder, der er placeret i Storkøbenhavn, pa Sjælland og pa Fyn. De beskæftiger ca. læger, sygeplejersker, psykologer og socialra dgivere mv. Læs mere pa

4 Behov for helhedsplan med en vifte af tiltag En meget stor udfordring inden for alkoholbehandlingen er, at der i dag mangler en faglig entydighed og et klart forløb for behandlingen af den enkelte borger, hvor der er mistanke om et skadeligt forbrug af alkohol. Det kender man inden for andre sygdomsområder, hvor pakkeforløb, faglige referenceprogrammer og kliniske retningslinjer lægger en klar plan fra diagnose, over opstart af behandling til opfølgning og kontrol. Samtidig sikrer referenceprogrammer og pakkeforløb et stærkere fokus blandt fagfolk i andre dele af velfærdssektoren. Dette findes ikke på alkoholområdet. Dertil kommer, at det kan være komplekst og ressourcekrævende for kommunerne at investere målrettet og massivt i at styrke alkoholbehandlingen enten gennem egne kommunale tilbud eller hos private leverandører. Det gælder bl.a. i forhold til at sikre de rette kompetencer og de nødvendige ressourcer til opsporing og motivationsarbejde rundt om i de kommunale forvaltninger og i tæt samarbejde med kommunale og private tilbud. Samtidig kræver det i dag en vifte af tværfaglige kompetencer at tilbyde de enkelte misbrugere en variation af skræddersyede tilbud i kommunalt eller privat regi. Kommunerne arbejder i dag mere og mere tværkommunalt for at møde udfordringerne. Men faktum er, at en styrket kommunal indsats for tidligere opsporing og hurtigere behandling vil kræve større fokus og flere investeringer. Også i almen praksis oplever arbejdsgruppen, at der i dag er en række barrierer for en styrket alkoholbehandling. Det handler bl.a. om, at mange praktiserende læger mangler viden om hvor lang tid, det kræver at tale om alkohol som en del af en konsultation, der typisk tager afsæt i andre behov. Samtidig mangler lægerne ofte viden om de lokale muligheder for henvisning og behandling. Og endelig er det en stor udfordring, at praksissektoren i dag er så presset i forhold til tid og lægemangel, at det kan være svært at påtage sig ekstra opgaver på det her område. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at alkoholbehandlingen i dag styrkes gennem en helhedsplan og en samlet alkoholpakke med strukturerede behandlingsforløb, et fagligt referenceprogram med tilknyttede kliniske retningslinjer, lovkrav om autorisation af alkoholbehandlere samt en ekstra finansiering til kommuner, der sætter målrettet ind med en styrket indsats for tidligere opsporing, f.eks. gennem projekter i samarbejde med almen praksis. Det vil være oplagt, at en helhedsplan om styrket alkoholbehandling indgår systematisk i Folketingets drøftelser i efteråret 2018 om en reform for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Alkoholpakke med en stribe nye værktøjer Arbejdsgruppen anbefaler, at der som led i en samlet helhedsplan for alkoholbehandlingen udvikles en alkoholpakke med en række værktøjer, der kan understøtte kommuner og privat praksis i en tidligere opsporing og hurtigere i gangsættelse af alkoholbehandling til borgere med et skadeligt forbrug af alkohol. Pakken indeholder følgende elementer: Referenceprogram for alkoholbehandling Arbejdsgruppen anbefaler, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med førende eksperter udvikler et referenceprogram, der skitserer de konkrete faglige krav til en række faggrupper. Referenceprogrammet bør suppleres af et sæt af kliniske retningslinjer, der vejleder fagfolk og patienter om de relevante sundhedsfaglige ydelser i forbindelse med bestemte indikationer og kliniske situationer.

5 Referenceprogram og supplerende kliniske retningslinjer skal naturligt omfatte sygehusafdelinger, alment praktiserende læger og læger med andre specialer i praksissektoren, når de møder borgere, hvor der er mistanke om et skadeligt forbrug af alkohol, herunder skal de kliniske retningslinjer beskrive konkrete kliniske steps i et behandlingsforløb. Som kendt fra kræftpakker, referenceprogrammer på astma, diabetes mv. er referenceprogrammet en slags kogebog for de konkrete indsatser fra mistanke om skadeligt misbrug, adgang til motiverende samtaler, diagnosticering, til opstart af behandling og ikke mindst opfølgning og kontrol. Referenceprogrammet beskrives i et flowchart, der giver alle ansvarlige behandlere et bedre overblik over elementerne i et fuldt forløb fra start til slut, selv om det enkelte behandlingstilbud naturligvis skal skræddersys til den enkelte borger. Programmet skal bl.a. implementeres på udvalgte sygehusafdelinger, hvor der er en fagligt nærliggende sammenhæng mellem symptomer, andre sygdomme og et skadeligt forbrug af alkohol. Programmet fastlægger kriterier for at spørge ind til og kortlægge problemer med alkohol samt de enkelte steps, henvisninger, procedurer i forbindelse med udskrivning mv. Det kan f.eks. omfatte et elektronisk system, der giver mulighed for at automatisere tilbud om alkoholrådgivning eller motiverende samtaler hos den praktiserende læge efter udskrivning. Og programmet skal implementeres i praksissektoren, så borgere med et muligt misbrug gennem en fortrolig dialog får et mere klart billede af, hvad alkoholbehandling i realiteten omfatter, hvordan et forløb kan skræddersys, og hvad next step konkret er. Programmet bør også indeholde målrettede afsnit til de kommunale sagsbehandlere og medarbejdere i kommunale institutioner, der ofte er i kontakt med borgere, som forvaltningernes medarbejdere sjældent møder. Her skal programmet bl.a. adressere, hvordan man håndterer den svære dialog om alkohol, og hvordan man helt konkret henviser den enkelte borger til relevante tilbud, f.eks. motiverende samtaler hos de praktiserende læger, jf. nedenfor. Et referenceprogram vil på den måde også hjælpe kommunerne med en klar beskrivelse af, hvad der præcis skal leveres i behandlingsøjemed. Det vil også medvirke til at sikre en mere ensartet høj kvalitet i behandlingen på tværs af det kommunale landskab. Samtidig vil et referenceprogram også klart og entydigt beskrive de praktiserende lægers meget centrale opgave i forhold til borgere med et skadeligt forbrug af alkohol. Og programmet vil danne grundlag for et mere fagligt baseret tilsyn med alkoholbehandingen. Pilotprojekt med motiverende samtaler Arbejdsgruppen anbefaler, at der som led i den samlede alkoholpakke afsættes ressourcer til at igangsætte 2-3 pilotprojekter om motiverende samtaler. Som led i projekterne uddannes udvalgte alment praktiserende læger og udvalgte kommunale medarbejdere i at varetage motiverende samtaler om et evt. skadeligt forbrug af alkohol, herunder at give borgerne et overblik over, hvad alkoholbehandling i realiteten består af, og hvordan det kan skræddersys individuelt. Som grundlag for pilotprojekterne udvikler Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter for praktiserende læger, kommuner mv. et uddannelsesprogram omkring de motiverende samtaler, der samtidig gør behandlerne bedre til at mestre tidligere opsporing. Der afsættes en pulje til uddannelsesprogram, deltagelse i pilotprojekter og evaluering. Resultater af pilotprojektet følges løbende, så resultater og effekter af de opsporende indsatser og motiverende samtaler systematisk sammenlignes. Det danner grundlag for at rulle de succesfulde dele af programmet bredere ud. Det er samtidig afgørende, at efteruddannelsen og træningen i de enkelte pilotprojekter forankres lokalt, herunder at der inden for uddannelssprogrammets overordnede rammer er rum for, at praktiserende læger og kommunale medarbejdere tilpasser projektets elementer til lokale forhold. Det vil samtidig give en mulighed for at sammenligne erfaringer og resultater på tværs af de enkelte pilotprojekter.

6 Autorisation af alkoholbehandlere Arbejdsgruoppen anbefaler, at der som et element i en styrket alkoholbehandling stilles nationale krav om, at al alkoholbehandling i Danmark varetages af autoriserede alkoholbehandlere. Det vil ligestille borgerne på tværs af kommuner, uanset hvordan alkoholbehandlingen varetages i den enkelte kommune. Samtidig vil det stille de samme krav til private og kommunale tilbud. Arbejdsgruppen vurderer, at det vil give et varigt løft af behandlingskvaliteten på tværs af landet og dermed sikre, at al alkoholbehandling lever op til en række veldefinerede faglige standarder. Det vil samtidig styrke grundlaget for, at almen praksis, sygehusansatte og de kommunale medarbejdere er trygge ved at henvise borgerne til tilbud, hvor der er sikkerhed for efterlevelse af en række faglige kvalitetskrav. Krav om autorisation af alkoholbehandlere bør indgå i den samlede pakke. Forsøg med test om alkoholmisbrug Alkohol & Samfund har tidligere haft stor succes med en test, som borgerne kan tage for at finde ud af, om de er i risikogruppen. Det er nærliggende at udbrede de erfaringer til at lave et større forsøg med alkoholtest over internettet. Det kan f.eks. være i en række sundhedscentre samt i sundheds-, social- og beskæftigelsesforvaltninger landet over, hvor testen kan være en del af et generelt forebyggelsestilbud til borgerne. Forsøget skal løbe over en vis periode og skal evalueres i forhold til, hvor mange borgere, der har gjort brug af testen og handlet på den, hvis testen viser, at de er i risikogruppen. Ekstra finansiering til styrket opsporing og tidligere indsats Regeringen og Danske Regioner har i foråret aftalt en ny supplerende finansiering i det regionale sundhedsvæsen, den såkaldte nærhedsfinansiering. Modellen omfatter en pulje på 1,5 mia. kr. om året, der udløses i takt med, at regionerne efterlever fem kriterier, der medvirker til at flytte behandling ud af sygehusene. Det handler f.eks. om reduktion i antal sygehusforløb pr. borger, reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til akut genindlæggelse inden for 30 dage, reduceret DRG-værdi for kronikere med KOL og diabetes mv. Formålet med nærhedsfinansieringen er at dreje incitamentsstrukturen i det regionale sundhedsvæsen mod en stigende grad af honorering efter værdi for patienten end efter aktivitet. I forhold til en styrket alkohobehandling kan man politisk lade sig inspirere af denne tænkning ved at sikre kommuner og evt. regioner i samarbejde med kommuner en ekstra finansiering til indsatser, der målrettet og dokumenteret sigter på en tidligere opsporing og opstart af behandling for mennesker med et skadeligt forbrug af alkohol. Det er helt afgørende, at der er tale om en ekstra investeringspulje, der bruges til kommuner, der udvikler tilbud og indsatser, der styrker opsporing og hurtigere opstart af behandling til gavn for borgere med et skadelig forbrug af alkohol. Det bør være et krav, at de supplende indsatser systematisk evalueres på resultater og effekt i forhold til netop at bringe borgere med et misbrug tildligere i behandling. Det vil bidrage til en styrket viden om, hvad der virker bedst, og hvad der mest hensigtsmæssigt bør rulles bredere ud. Det kan f.eks. ske ved at samle erfaringer fra de kommunale indsatser i en database, der beskriver projekter, forløb og resultater med henblik på videndeling og muligheden for at rulle de gode erfaringer ud i andre dele af landet.

Foretræde for Folketingets Sundhedsog Ældreudvalg. November Et liv uden styrende rusmidler

Foretræde for Folketingets Sundhedsog Ældreudvalg. November Et liv uden styrende rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del Bilag 56 Offentligt Foretræde for Folketingets Sundhedsog Ældreudvalg Indhold: Om Fonden Novavi Fakta om alkohol Der er behov for en helhedsplan 11 nye forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen

Forslag til folketingsbeslutning om alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen Beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. november 2018 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL), Øjvind Vilsholm (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde 1 Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde Fuldmægtig Mette Myrhøj Marts 2017 AGENDA Kort redegørelse

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium , Ringsted Kongrescenter

Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium , Ringsted Kongrescenter Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium 21.08.2019, Ringsted Kongrescenter Jesper Pedersen ledende overlæge, phd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Dorthe Juul Lorenz vicedirektør Psykiatrien, Region

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Forskning under»tidlig opsporing af kræft«

Forskning under»tidlig opsporing af kræft« Forskning under»tidlig opsporing af kræft« Forskning under»tidlig opsporing af kræft«forskning er ét af de tre ben, som indsatsen»tidlig opsporing af kræft«består af. De to andre er kompetenceudvikling

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Resultater fra projekt med fremskudt alkoholbehandling på Regionshospitalet Randers

Resultater fra projekt med fremskudt alkoholbehandling på Regionshospitalet Randers Resultater fra projekt med fremskudt alkoholbehandling på Regionshospitalet Randers Louise Baltzer Søndergaard SYGEPLEJERSKE OG FAGLIG LEDER RUSMIDDELCENTER RANDERS E-mail: Lbs@randers.dk Baggrund: Sundhedspersonale

Læs mere

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. 3864 0000 38640078 3864 0007 psykiatri@regionh.dk www.psykiatri-regionh.dk Dato: 11. november 2015 Shared Care i Region Hovedstadens

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen stiller store og nye krav til kommunerne og sundhedspersonalets kompetencer og viden. Det kræver, at

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd BW om social ulighed i sundhed d. 2. oktober 2018

TALEPAPIR. Tale til samråd BW om social ulighed i sundhed d. 2. oktober 2018 Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 02-10-2018 TALEPAPIR Det talte ord gælder Tale til samråd BW om social ulighed

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger Mental sundhed i Danmark: og omkostninger Resumé Angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. Angst er med årlige omkostninger på 9,6 mia. kr. den dyreste enkeltstående lidelse/sygdom i Danmark

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen.

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Sundhed og Omsorg Faglig Drift og Udvikling 2018 1 Indhold Indledning... 3 Definition og forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)... 3 Indlæggelser

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Hvad er mental sundhed?

Hvad er mental sundhed? Mental Sundhed Hvad er mental sundhed? Sundhedsstyrelse lægger sig i forlængelse af WHO s definition af mental sundhed som: en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere