1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte

2 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget for andre. Dette er vores vision i Syddjurs Kommunes sundhedspolitik NYD LIVET det smitter samt et af målene i Syddjurs Kommunes børnepolitik Børn i fællesskab, og her af udspringer alkoholpolitikken. Med alkoholpolitikken ønsker vi i Syddjurs Kommune at skabe rammerne for en alkoholkultur og alkoholvaner i en mere tør og sundere retning gennem tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger og institutioner, borgerne og deres netværk. I Syddjurs mener vi nemlig, at sundhed er et fælles ansvar også på alkoholområdet. Vi vil fokusere på blandt andet alkoholtilgængelighed, tidlig opsporing og skadesreducerende indsatser. Alkoholpolitikken dækker således områder indenfor forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling. Alkoholpolitikken omfavner alle borgere og ansatte i Syddjurs Kommune og med den vil vi skabe de bedste betingelser for din sundhed og livsglæde, hvor alkohol ikke begrænser dine muligheder for, at leve det liv du ønsker. (Underskrift Ole Riisberg Bollesen) Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet 2

3 3 3 of 14

4 4 of 14 Baggrund Anbefaling Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder indtager højest syv genstande om ugen og at mænd indtager højest 14 genstande om ugen. Desuden anbefales det, at man ikke indtager fem genstande eller flere ved samme lejlighed. Den danske alkoholkultur er karakteriseret ved et relativt højt alkoholforbrug og en lav debutalder. Overordnet har flere mænd end kvinder et risikabelt alkoholforbrug, og det vurderes, at kun 10 % af de alkoholafhængige er i behandling for deres afhængighed. Alkohol øger risikoen for flere kroniske sygdomme, herunder kræft og hjertekarsygdomme. Alkoholmisbrug kan have en række afledte negative konsekvenser, som medfører sociale problemer såsom vold og anden kriminalitet, sygefravær, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet, skilsmisser og omsorgssvigt af børn. Beregninger viser, at i en kommune med indbyggere lever 1200 børn med en forælder, hvis alkoholforbrug kan reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang. I Syddjurs Kommune er der signifikant flere, der viser tegn på alkoholproblemer eller har et højrisikoforbrug sammenlignet med hele befolkningen. Dog ses en positiv tendens til, at andelen af voksne, der viser tegn på alkoholproblemer, er rusdrikkere eller har et højrisikoforbrug, er faldet fra 2006 til 2013 i Syddjurs Kommune 1. 1 Tegn på alkoholproblemer måles ved hjælp af CAGE-C, der består af seks spørgsmål om alkoholvaner. Rusdrikkeri defineres ved indtagelse af fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang om ugen. Højrisikoforbrug defineres som et forbrug på flere end 14 genstande om ugen for kvinder og flere end 21 genstande om ugen for mænd. 4

5 5 of 14 I Syddjurs Kommune viser 17% tegn på alkoholproblemer, andelen af voksne rusdrikkere er 9% og 8% har et højrisikoforbrug, hvilket svarer til 3360 personer. I 2013 var 45 personer i behandling for alkoholmisbrug i Syddjurs Kommune. Selvom alkoholforbruget på nogle områder er på vej i den rigtig retning, så er der stadig behov for indsatser, der berører alle borgere i Syddjurs Kommune: børn og unge, voksne og ældre samt borgere med forskelligt alkoholforbrug. Derfor vil du som borger og ansat i kommunen møde alkoholpolitikken og de alkoholpolitiske handleplaner i flere forskellige sammenhænge. Alkoholpolitikken og de tilhørende handleplaner tager udgangspunkt i den bedste viden på området samt erfaringer fra repræsentanter i kommunens afdelinger, der har med målgrupperne at gøre. Denne tilgang sikrer en målrettet, prioriteret og tværsektoriel indsats med størst mulig effekt. 5

6 6 of 14 Vision I Syddjurs Kommune vil vi føre en politik på alkoholområdet, der fremmer en hensigtsmæssig alkoholkultur og hensigtsmæssige alkoholvaner for alle borgere og kommunens ansatte. Det betyder, at alkoholforbruget ikke må belaste den enkeltes sociale, fysiske og psykiske formåen, dennes familie og børn samt samfundet. Formålet med alkoholpolitikken er at styrke den forebyggende og behandlende indsats i kommunen, så alkoholdebuten udskydes og flere borgere får sundere alkoholvaner. Samtidig ønsker vi at skabe sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig indsats og behandling på alkoholområdet. Tidsperspektiv Syddjurs kommunes alkoholpolitik er gældende for perioden Initiativerne i handleplanen omfatter fremtidige indsatser på alkoholområdet, som vil blive evalueret efter

7 7 of 14 Indsatsområder Målgruppen for Syddjurs Kommunes alkoholpolitik er alle borgere og ansatte i kommunen og ikke kun borgere med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug. I Syddjurs Kommune ser vi ikke alkoholproblemer som en privat sag men som et fælles ansvar, der skal tages hånd om så tidligt som muligt. Alkoholpolitikken bygger således på en helhedsorienteret tilgang til alkoholproblematikken, hvor du samt alle andre borgere og medarbejdere i Syddjurs inviteres til at støtte op om en sund alkoholkultur. Den sunde alkoholkultur vil vi nå ad følgende veje: 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg. Derfor vil vi: Skabe rammer, der gør det sunde valg til det lette valg og begrænse tilgængeligheden af alkohol. Sådan vil vi gøre: o Kommunens arbejdspladser og institutioner vedtager lokale alkoholpolitikker med fokus på indtagelse af alkohol blandt medarbejdere og borgere, der benytter institutionen, og hvordan man reagerer ved formodning om et alkoholproblem. Det drejer sig bl.a. om daginstitutioner, skoler, fritidshjem, plejehjem, klubber, m.v.. Syddjurs Kommune tilbyder rådgivning til udformning af lokale alkoholpolitikker. o Kommunen etablerer dialog og styrket samarbejde med restauratører, foreninger, ungdomsuddannelser, sportshaller og private arbejdspladser omkring ansvarlig udskænkning af alkohol særligt til unge og om at sikre et trygt natteliv. 7

8 8 of 14 De ældre vi møder er ofte uvidende om, at alkohol har en stærkere effekt på kroppen i forhold til yngre personer, fordi de har en anden kropssammensætning, og at de derfor har øget risiko for at falde eller få problemer med blodtryk og søvnbesvær. Medarbejder forebyggende hjemmebesøg Syddjurs Kommune. 8

9 9 of Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette. Derfor vil vi: Udvikle og synliggøre alkoholtilbud og -rådgivning til ansatte, borgere og deres familier som berøres af et alkoholproblem eller som bekymrer sig for andres alkoholforbrug. Sådan vil vi gøre: o Udvikle klare henvisningsveje og informationsmateriale over kommunens alkoholtilbud, som synliggøres og formidles til borgere og ansatte. o Etablere familieorienteret alkoholbehandling som henvender sig til familier, hvor alkohol er et problem. o Være opmærksomme på, at børn og unge fra familier med alkohol- eller stofmisbrug ofte oplever mistrivsel og derfor kan have behov for en særlig indsats. o Tilbyde åben anonym alkoholrådgivning til personer med et overforbrug af alkohol og deres pårørende. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det er målrettet målgrupperne. Vi oplever ofte, at børn af misbrugsforældre henvender sig som voksne med mistrivselsproblemer og fordi de har vanskeligt ved selv at skabe et velfungerende familieliv. Forældrenes misbrugsproblemer har således konsekvenser langt ind i børnenes voksenliv. Misbrugsrådgiver Syddjurs Kommune. 9

10 10 of Der skal tages hånd om alkoholproblemer så tidligt som muligt. Derfor vil vi: Skabe åbenhed omkring alkohol og rette opmærksomheden mod eventuelle alkoholproblemer. Sådan vil vi gøre: o Kvalificere alle frontmedarbejdere til at være opmærksomme på tegn på alkoholproblemer i deres møde med borgeren og til at reagere på et alkoholproblem. o Udarbejde handlevejledninger til frontpersonale med fokus på spørgeguides til en kort opsporende samtale om alkohol. Udarbejde retningslinjer for samarbejde. Lave handlevejledning for underretning samt henvisning til rådgivning og behandling. o Lave en strategi for hvor et barn skal henvende sig og få hjælp, hvis der er en voksen med alkoholproblemer i familien. 10

11 11 of Den sunde alkoholkultur skal understøttes og udvikles Derfor vil vi: Støtte op om en sund alkoholkultur og fortsat udvikle indsatser, der udskyder unges alkoholdebut og som giver alle borgere og ansatte mulighed og lyst til at begrænse indtaget af alkohol. Sådan vil vi gøre: o Udvikle området med at informere om alkohols virkning og alkoholanbefalinger samt skabe åbenhed omkring alkohol. o Lave en forstærket indsats målrettet unge op til 25 år, der skal udskyde de unges alkoholdebut, sænke alkoholindtaget blandt unge og skabe en mere tryg festkultur. o Arbejde for at unge ændrer holdning til alkohol og betragter det som et nydelsesmiddel frem for et rusmiddel. 11

12 12 of 14 o Implementere indsatsen social norms marketing, som skal udskyde unges alkoholdebut og sænke alkoholindtaget blandt unge. o Lave en forstærket indsats rettet mod det uorganiserede festmiljø blandt unge. o Samarbejde med de unge om at udvikle indsatser, som henvender sig til dem og som sker på deres præmisser. o Opfordre alle til at give venner og familie, kolleger og bekendte et kærligt puf i retning af sundere alkoholvaner. Vi oplever, at de unge i stigende grad samles i uorganiserede festmiljøer, hvor det er langt sværere at begrænse de unges alkoholindtag. Denne nye festkultur giver nogle andre problemstillinger bl.a. omkring de unges alkoholdebut men også i forhold til stoffer, rygning og seksuel sundhed, som det er vigtigt at tage hånd om. Medarbejder SSP-samarbejdet Syddjurs Kommune. 12

13 13 of 14 Vil du vide mere? Alkohol og helbred. København: Sundhedsstyrelsen; Alkoholforbrug i Danmark: Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Hvidtfeldt U.A. et. al.; Ansvarlig udskænkning. København: Sundhedsstyrelsen; Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel. København: Sundhedsstyrelsen; En lille én om alkohol. Guide til sundere alkoholvaner. København: Sundhedsstyrelsen; Forebyggelsespakke alkohol. København: Sundhedsstyrelsen; Hvordan har du det? Aarhus: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; National sundhedsprofil Unge København: Sundhedsstyrelsen; Når forældre drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen; Spørg til alkoholvaner. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. København: Sundhedsstyrelsen; Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget. København: Sundhedsstyrelsen; Til forældre med børn i grundskolen Dit barns festkultur. København: Sundhedsstyrelsens; Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse Sæt rammer for alkohol, tobak, og stoffer. København: Sundhedsstyrelsen; Sundhedshuset Nørreport 2, bygning B Ebeltoft

14 14 of 14 Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Alkoholproblemer i børnefamiler

Alkoholproblemer i børnefamiler Alkoholproblemer i børnefamiler En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager Juli 2011 Marianne Højland, Marianne Malmgren og Maiken Guttorm CASA Alkoholproblemer i børnefamilier En analyse af

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere