Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Telefon: Fax: Internet: Dato 11. november 2015 Kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Bankens bestyrelse har behandlet og godkendt kvartalsrapporten pr. 30. september Resultat før og efter skat blev på henholdsvis 19,0 mio. kr. og 15,1 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat for samme periode henholdsvis 3,5 mio. kr. og 3,4 mio. kr. klkl Bestyrelsen fastholder forventningen om, at basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger på kunder, for hele året 2015 vil udgøre i niveauet ca. 60 mio. kr. og at nedskrivningerne i 2. halvår 2015 vil blive på et væsentligt lavere niveau end i 1. halvår Eventuelle spørgsmål til denne kvartalsrapport kan rettes til bankdirektør Anders F. Møller på telefon Med venlig hilsen Lollands Bank Preben Pedersen Formand Anders F. Møller Bankdirektør

2 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Hoved- og nøgletal...4 Kvartalsvise hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...8 Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold og solvens Pengestrømsopgørelse Noteoversigt Noter

3 Resumé Bestyrelsen har behandlet og godkendt kvartalsrapporten pr. 30. september Der er ikke foretaget review af kvartalsrapporten. Banken har for årets første 9 måneder realiseret et resultat før skat på 19,0 mio. kr. og efter skat på 15,1mio. kr. Følgende forhold har i særlig grad påvirket resultatet: Basisindtjeningen udgør 43,2 mio. kr. mod 43,8 mio. kr. for samme periode i. For kvartalet udgør basisindtjening 10,3 mio. kr. efter modregninger for tab på Totalkreditlån i provisionsafregningen med 2,5 mio. kr. Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør 30,0 mio. kr. mod 63,4 mio. kr. for samme periode i. For kvartalet udgør nedskrivninger 952 t.kr. Positive kursreguleringer på 5,8 mio. kr. mod 29,3 mio. for samme periode i. For kvartalet er kursreguleringer negative med 1,8 mio. kr. Kapitalprocent og det individuelle solvensbehov er opgjort uden årets konsolidering via driften og udgør henholdsvis 13,6 pct. og 10,9 pct. hvilket betyder en kapitaloverdækning på 2,7 pct. Såfremt periodens resultat indregnes i opgørelsen af kapitalprocenten udgør denne 14,4 pct. hvorefter kapitaloverdækningen udgør 3,5 procentpoint. Kapitaloverdækningen ligger dermed over bankens interne målsætning om en overdækning på 3 pct.-point. Forretningsomfanget, som udgøres af indlån, udlån, garantier og kundedepoter, er på niveau med både samme periode i og ultimo året og udgør i niveauet 5,9 mia. kr. Egenkapitalen udgør 351,2 mio. kr. mod 334,9 mio. kr. ultimo år, dvs. en konsolidering på 16,3 mio. kr. som hidrører fra salg af egne aktier på 1,2 mio. kr. samt periodens resultat efter skat på 15,1 mio. kr. Den samlede egenkapital (kernekapital) udgøres foruden af egenkapitalen også af ansvarlig lånekapital på 24,7 mio. kr. som er optaget i april 2013 med Nykredit som arrangør. Kapitalen har en løbetid på 10 år, men kan indfries efter 5 år i april 2018, hvor banken efter egen konsolidering forventer at kunne indfri det ansvarlige lån. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal 1/1-30/9 1/1-30/9 Året kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

5 Nøgletal 1/1-30/ /1-30/9 Året Solvens og kapital Kapitalprocent 13,6 % 15,5 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,3 % 15,3 % 14,3 % Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat 5,5 % 1,0 % -8,9 % Periodens egenkapitalforrentning efter skat 4,4 % 1,0 % -5,7 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,17 1,02 0,87 Afkastningsgrad 0,6 % 0,1 % -0,7 % Markedsrisiko Renterisiko 3,2 % 2,4 % 2,4 % Valutaposition 1,5 % 1,9 % 1,6 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 80,7 % 78,7 % 77,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 195,6 % 191,8 % 209,8 % Store engagementer Summen af store engagementer 38,1 % 20,8 % 47,7 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 9,7 % 6,3 % 9,2 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,3 % 8,8 % 10,4 % Periodens nedskrivningsprocent 1,3 % 2,7 % 5,1 % Udlån Periodens udlånsvækst 1,7 % -5,9 % -11,2 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,6 4,6 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo 95* Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 87,9 15,9-91,7 Resultat efter skat udvandet 87,9 15,9-91,7 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,55 0,61 0,60 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 12,8 64,1-9,3 Gennemsnitligt antal aktier i omløb *) Heraf 2 medarbejdere i midlertidig ansættelse. 5

6 Kvartalsvise hoved- og nøgletal Hovedtal kr. 3. kvt kvt kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsomkostninger mv Nedskrivning på goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

7 Nøgletal 3. kvt kvt kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Solvens og kapital Kapitalprocent 13,6 % 13,9 % 13,7 % 14,5 % 15,5 % 15,8 % 18,0 % Kernekapitalprocent 13,3 % 13,5 % 13,3 % 14,3 % 15,3 % 15,6 % 17,7 % Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat 2,2 % 2,6 % 0,8 % -10,3 % 1,4 % -1,2 % 1,2 % Periodens egenkapitalforrentning efter skat 1,8 % 2,0 % 0,6 % -7,1 % 1,3 % -0,8 % 0,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,29 1,30 1,05 0,56 1,12 0,93 1,07 Afkastningsgrad 0,3 % 0,4 % 0,1 % -0,8 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Markedsrisiko Renterisiko 3,2 % 2,9 % 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,5 % Valutaposition 1,5 % 1,1 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån 80,7 % 76,4 % 77,3 % 77,1 % 78,7 % 79,7 % 81,7 % Likviditetsoverdækning i forhold til lovkrav 195,6 % 223,7 % 202,6 % 209,8 % 191,8 % 187,7 % 210,3 % Store engagementer Summen af store engagementer 38,1 % 37,9 % 50,0 % 47,7 % 20,8 % 30,8 % 18,6 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 9,7 % 10,1 % 9,0 % 9,2 % 6,3 % 6,0 % 3,8 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,3 % 11,4 % 11,8 % 10,4 % 8,8 % 8,0 % 7,1 % Periodens nedskrivningsprocent 0,0 % 0,1 % 1,2 % 2,2 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Udlån Periodens udlånsvækst 1,7 % -0,1 % -1,8 % -5,6 % -2,5 % -1,7 % -1,8 % Udlån i forhold til egenkapital 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 29,1 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Resultat efter skat udvandet 29,1 31,1 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,55 0,53 0,51 0,55 0,61 0,61 0,62 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 12,8 27,4 82,8-9,3 71,1-74,5 67,5 Gennemsnitligt antal aktier i omløb

8 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Banken har for årets første 9 måneder opnået et resultat før skat på 19,0 mio. kr. og efter skat på 15,1 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 3,5 mio. kr. og 3,4 mio. kr. Bankens bestyrelse er tilfreds med periodens resultat, idet resultatet indikerer, at banken vil kunne indfri forventningerne om en basisindtjening for hele året 2015 på ca. 60 mio. kr. samt nedskrivninger på kunder på et niveau, der vil resultere i et positivt resultat, som både vil kunne konsolidere banken og give anledning til udbetaling af udbytte til aktionærerne. Banken har med tilfredshed noteret et lavere nedskrivningsbehov i kvartalet. Finanstilsynet foretog i foråret 2015 en ordinær funktionsundersøgelse, hvor der blev foretaget en stikprøvevis gennemgang af engagementerne. De ved gennemgangen fundne nedskrivninger blev ganget op på porteføljeniveau, hvilket resulterede i en statistisk nedskrivning på 35,8 mio. kr. som med fradrag af de nedskrivninger, som banken selv havde foretaget i de pågældende engagementsintervaller medførte en statistisk nedskrivning på 25,1 mio. kr. pr. den 30. marts Banken har efterfølgende - og er forsat i gang med at foretage en total gennemgang af alle engagementer i det af Finanstilsynet undersøgte porteføljeniveau og har i den forbindelse kunnet individualisere i alt 14,3 mio. kr. som herefter er fradraget i den statistiske nedskrivning. Der mangler fortsat en gennemgang på en mindre del af engagementsintervallet, men dette arbejde vil blive afsluttet i 4. kvartal Til dækning af eventuelle nedskrivninger i dette engagementsinterval henstår et restbeløb fra de pålagte statistiskes nedskrivninger på 10,8 mio. kr. Finanstilsynets påbud vedrørende statistiske nedskrivninger 1/1-30/9 Mio. kr Nedskrivninger iflg. Finanstilsynets påbud 35,8 Fradrag: Bankens egne individuelle nedskrivninger ,7 Nedskrivninger til senere individualisering 25,1 Andel af bankens managementmæssige skøn på gruppevise nedskrivninger pr. ultimo. -3,9 Resultatmæssig påvirkning i 1. kvartal under gruppevise nedskrivninger.. 21,2 Individualisering: Nedskrivninger til senere individualisering pr. 31/ fra Finanstilsynets besøg. 25,1 Heraf individualiseret i 2. kvartal ,0 Heraf individualiseret i 3. kvartal ,3 Nedskrivninger til senere individualisering pr. 30/ ,8 Nedenfor er vist et sammendrag af resultatopgørelsen for perioden 1/1-30/ sammenholdt med den tilsvarende periode for året før. Sammendrag af resultatopgørelsen Mio. kr. 1/1-30/ /1-30/9 Netto rente- og gebyrindtægter 121,5 130,1 Andre driftsindtægter 1,0 0,7 Udgifter til personale og adm. -73,9-82,1 Afskrivninger -1,9-1,2 Andre driftsudgifter -3,5-3,8 Basisindtjening 43,2 43,7 Fusionsrelaterede omkostninger 0,0-6,2 Nedskrivninger på udlån mv. -30,0-63,3 Kursreguleringer +5,8 +29,3 Resultat før skat 19,0 3,5 Skat -3,9-0,1 Periodens resultat 15,1 3,4 Basisindtjening Basisindtjeningen, som er resultatet før nedskrivninger og kursreguleringer, udgør 43,2 mio. kr. og med fradrag af samlede nedskrivninger på 30,0 mio. kr. og med tillæg af positive kursreguleringer på obligationer og aktier på 5,8 mio. kr. bliver resultatet før skat på 19,0 mio. kr. Netto renteindtægter er faldet, hvilket skyldes sammenfaldet af et faldende renteniveau samt et større udlån med nedsat eller nulstillet rente. På grund af de mange effektiviseringer, der er gennemført i er omkostningerne reduceret, såle- 8

9 des er udgifterne til personale og administration ialt reduceret med 8,2 kr. i forhold til samme periode året før. Bankens ledelse er tilfreds med basisdriften, som er i overensstemmelse med de forventninger, som ledelsen har til året Nedskrivning på kunder Med de foretagne nedskrivninger på i alt 30 mio. kr. har banken reserveret i alt 263 mio. kr. til tab på udlånsengagementer. Hertil kommer 123 mio. kr., som er bogført som underkurs på engagementer, der hidrører fra Vordingborg Bank. De samlede engagementer er således nedskrevet med 386 mio. kr. Nedskrivningsprocenten i 2015 udgør 1,3 pct. mens den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 11,3 pct. Andelen af udlån med nedsat rente er forøget fra 9,2 pct. pr. 31. december til 9,7 pct. 30. september Kursreguleringer De samlede kursreguleringer i kvartalsregnskabet udgør +5,8 mio. kr. hvoraf kursreguleringen på aktier er positiv med 10,8 mio. kr., mens kursreguleringen på obligationer er negativ med 5,4 mio. kr. Der er under kursregulering modregnet 0,4 mio. kr. i nedskrivning på en investeringsejendom, jf. note 6. Af den samlede kursregulering på aktier hidrører 7,8 mio. kr. fra børsnoterede aktier, mens 3,0 mio. kr. hidrører fra sektoraktier. Aktiebeholdningen på i alt 141 mio. kr. er fordelt med 44 mio. kr. på børsnoterede aktier og 97 mio. kr. på sektoraktier. Forretningsomfang I nedenstående figur ses udviklingen i forretningsomfang, som udgøres af indlån, udlån, garantier og kundedepoter. I forhold til ultimo er der et fald i indlån på 78 mio. kr. mens den øvrige del af forretningsomfanget er på niveau med ultimo. Kreditrisici Bankens samlede udlån og garantier fordeler sig med 60,8 pct. til erhverv og 39,2 pct. til private. Banken har sin største eksponering i landbrugssektoren med en eksponering på 13,6 pct. Herefter følger handel med 10,5 pct. og fast ejendom med 9,7 pct. Bankens eksponering mod landbruget kan i al væsentlighed henføres til planteavlsbedrifter, hvor de største eksponeringer er på Lolland og Falster, der er kendetegnet ved økonomisk stærke bedrifter. De seneste kendte handler på Lolland er sket uden liggetid og i niveauet over kr pr. ha. Banken har ikke i 2015 foretaget væsentlige nedskrivninger på landbrugserhvervet, og vurderer fortsat ikke at have behov herfor. Nøgletallet summen af store eksponeringer udgør 38,1 pct. og ligger dermed et godt stykke fra Tilsynsdiamantens nugældende tilladte grænse på 125 pct. af kapitalgrundlaget. Pejlemærket omhandlende store eksponeringer skærpes dog fra og med 1. januar 2018, således at der herefter skal foretages en opgørelse af de 20 største eksponeringer uanset størrelsen af den enkelte eksponering. Summen af disse eksponeringer må ikke overskride 175 pct. af kapitalgrundlaget, men også her ligger banken i tilpas afstand fra maksimumgrænsen derved, at de 20 største eksponeringer opgjort pr. 30. september kun udgjorde 132 pct. Likviditet Den opgjorte likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed udgør 813 mio. kr. hvilket er en overdækning på 538 mio. kr. i forhold til lovkrav om en likviditet på 275 mio. kr. Overdækningen udgør 195,6 pct. som er på et højt niveau i forhold til Tilsynsdiamantens krav om en likviditetsoverdækning på 50 pct. Banken vurderer ikke, at der de kommende år bliver behov for finansiering for at kunne overholde mindstekravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Pr. 1. oktober 2015 trådte nye likviditetsbestemmelser i kraft i form af det nye nøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR). Nøgletallet viser, hvorledes banken i et bestemt stressscenarie kan honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding. Nøgletallet beregnes ved at sætte likviditetsbeholdnin- 9

10 gen i form af let realisable aktiver i forhold til betalingsforpligtelserne i de kommende 30 dage opgjort efter nærmere regler. Nøgletallet skal på sigt udgøre minimum 100 pct. Banken har pr. 30. september 2015 beregnet nøgletallet til 192 pct. Kapitalforhold og solvens Den samlede ansvarlige kapital udgør ultimo 3. kvartal mio. kr., som fordeler sig med 351 mio. kr. i egenkapital og 25 mio. kr. i efterstillet kapital. Den efterstillede kapital udgøres af ansvarlig lånekapital, som er optaget i april 2013 med Nykredit som arrangør. Kapitalen har en løbetid på 10 år, men kan indfries efter 5 år, dvs. i april Kapitalgrundlaget, som er den ansvarlige kapital opgjort efter fradrag for kapitalandele i andre kreditog finansieringsinstitutter, udskudt skatteaktiv og tildelt ramme for erhvervelse af egne kapitalandele, er pr. 30. september 2015 opgjort til 282 mio. kr., hvilket afstedkommer en kapitalprocent på 13,6 pct. Solvensbehovet, som udtrykker det nødvendige kapitalgrundlag til afdækning af bankens risici er opgjort til 10,9 pct., hvorefter kapitaloverdækningen udgør 2,7 procentpoint. Såfremt periodens resultat på 15,1 mio. kr. indregnes i opgørelsen af kapitalprocenten vil kapitalprocenten udgøre 14,4 pct. og dermed vil kapitaloverdækningen kunne beregnes til 3,5 procentpoint. Banken har ingen intentioner om at få tilført supplerende ansvarlig kapital, idet det er bankens forventning at kunne konsolidere sig via indtjening fra driften. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 grænseværdier, som pengeinstitutterne skal ligge indenfor. De fem grænseværdier er: Summen af store engagementer skal være mindre end 125 pct. af kapitalgrundlaget Udlånsvæksten skal være mindre end 20 pct. om året Ejendomseksponeringen skal være mindre end 25 pct. af de samlede udlån og garantier Stabil funding, som er udlån i forhold til arbejdende kapital skal være mindre end 1 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct. Nedenfor er bankens tal pr. 30. september 2015 sammenholdt med ultimo året. Krav 30/ Året Sum af store engagementer < 125% 38,1% 47,7% Udlånsvækst p.a. < 20% -8,1% -11,2% Ejendomseksponering < 25% 9,7% 7,8% Stabil funding < 1 0,59 0,58 Likviditetsoverdækning > 50% 195,6% 209,8% Som det fremgår af Tilsynsdiamanten, efterlever banken alle Tilsynsdiamantens krav. Aktionærerne Banken har 1 aktionær, som besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen: AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør ejer stk. aktier svarende til 9,99 pct. af bankens aktiekapital. Transaktioner med nærtstående parter Der har ikke i perioden været større transaktioner mellem banken og dets nærtstående parter. Forventninger Bestyrelsen har en forventning om, at basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger vil kunne realiseres i niveauet ca. 60 mio. kr. for hele året

11 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar september 2015 for Lollands Bank. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Vi anser kvartalsrapporten for at give et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle Nakskov, den 11. november 2015 Direktion Anders F. Møller Bankdirektør Bestyrelse Preben Pedersen Knud Rasmussen Irene Jensen Formand Næstformand Jakob Mikkelsen Søren Bursche Medarbejdervalgt Michael Pedersen Medarbejdervalgt Revision Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. 11

12 Resultatopgørelse 1/1-30/9 1/1-30/9 Året Note kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst Periodens resultat efter skat pr. aktie (kr.) *) 69,8 15,9-91,7 Periodens resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) *) 69,8 15,9-91,7 *) Beregnet ud fra gennemsnitligt antal aktier i omløb 12

13 Balance Koncern 30/9 30/9 31/12 Note kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld: 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt I alt passiver

14 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overkurs v/emission Overført overskud Foreslået udbytte Opskrivningshenlæggelse Egenkapital i alt kr. Egenkapital 1/ Periodens resultat efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Periodens resultat efter skat Realisation af opskrivningshenlæggelse Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Årets totalindkomst Realisation af opskrivningshenlæggelse Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Aktiekapitalen består af stk. aktier med en pålydende værdi á 20 kr. eller i alt 21,6 mio. kr. Alle aktier er fuldt indbetalt og ingen aktier har særlige rettigheder. Opskrivningshenlæggelsen hidrører fra opskrivning af domicilejendomme i bankens ejendomsportefølje. Der er ikke udbetalt udbytte i perioden 14

15 Kapitalforhold og solvens 30/9-30/9-31/12- Procent 2015 Kapitalprocent 13,6 % 15,5 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,3 % 15,3 % 14,3 % kr. Kapitalsammensætning: Egenkapital Korrektion for periodens resultat Fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Fradrag i supplerende kapital Kapitalgrundlag Risikovægtede poster: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Ialt

16 Pengestrømsopgørelse 1/1-30/9 1/1-30/9 Året kr Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb uden likviditetseffekt: Kursregulering af obligationer Kursregulering af aktier Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivning på ejendom Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Driftsført skat Andre ikke-kontante driftsposter Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat Driftens likviditetsbidrag Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter Fonds Udlån Indlån Andre aktiver/passiver og periodeafgrænsningsposter Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Statslig hybrid kernekapital Salg af ejendom Køb og salg af materielle og immaterielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker primo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker ultimo

17 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Segmentregnskab 3. Renteindtægter 4. Renteudgifter 5. Gebyr- og provisionsoversigt 6. Kursreguleringer 7. Andre driftsindtægter 8. Udgifter til personale og administration 9. Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 10. Andre driftsudgifter 11. Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier 12. Skat 13. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 14. Immaterielle aktiver 15. Andre aktiver 16. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 17. Indlån 18. Andre passiver 19. Efterstillede kapitalindskud 20. Store aktionærer 21. Garantier og andre eventualforpligtelser 22. Egne kapitalandele 23. Koncern- og virksomhedsoversigt 24. Begivenheder efter balancedagen Koncern 17

18 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Kvartalsrapporten aflægges endvidere i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet kvartalsregnskab for moderselskabet. Kvartalsrapporten aflægges i DKK. Den i kvartalsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernens årsrapport for, som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. 18

19 Note Noter 2 Segmentregnskab Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i filialer, finans samt stabe. Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Basisindtjening Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat

20 Note Noter 2 Segmentregnskab (fortsat) Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat

21 Noter 1/1-30/9 1/1-30/9 Året Note kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Heraf renteindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-katagorien handelsportefølje til dagsværdi Heraf renteindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris I alt renteindtægter Heraf renteindtægter på finansielle aktiver, der er nedskrevet Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Renteudgifter hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Renteudgifter hidrørende fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt Gebyrer og provisionsindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien handelsportefølje til dagsværdi Gebyrer og provisionsindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris Ialt

22 Noter 1/1-30/9 1/1-30/9 Året Note kr Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Rentekontrakter I alt Kursreguleringer kan henføres til IAS 39-kategorien handelsportefølje til dagsværdi Andre driftsindtægter Lejeindtægter fast ejendom Øvrige driftsudgifter/-indtægter I alt Udgifter til personale og administration Løn til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale mv. og administration Heraf udgør fusionsrelaterede omkostninger: Fratrædelsesgodtgørelse indregnet i personaleudgifter Øvrige administrationsomkostninger I alt fusionsrelaterede omkostninger

23 Noter 1/1-30/9 1/1-30/9 Året Note kr Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Afskrivninger på domicilejendomme Afskrivninger på øvrige materielle aktiver Straksafskrivninger Afskrivninger på immaterielle aktiver Nedskrivning på immaterielle aktiver I alt Andre driftsudgifter Indskydergarantifonden Øvrige omkostninger I alt Heraf fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivninger på udlån mv. Indregning i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger og hensættelser Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser Tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger og hensættelser Endelig tabt, ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt indregnet i resultatopgørelsen Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Gruppevise nedskrivninger/hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Individuelle nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo

24 Noter 30/9-30/9-31/12- Note kr Skat Gældende skattesats 23,5 % 24,5 % 24,5 % Permanente afvigelser 2,9 % -23,1 % 8,9 % Regulering af tidligere års skatter 0,0 % 0,0 % 2,4 % Effektiv skatteprocent 20,6 % 1,4 % 35,8 % 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Immaterielle aktiver Tilgang ved fusion Kundebase Goodwill I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Forskellige debitorer Tilgodehavende rente og provision Øvrige aktiver Indskudskapital i datacentral I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt

25 Noter 30/9-30/9-31/12- Note kr Andre passiver Forskellige kreditorer Negativ markedsværdi, finansielle instrumenter Skyldig rente og provision Øvrige passiver I alt Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital I alt Ansvarlig lånekapital: Lånets størrelse Gennemsnitlig rentesats 8,075 8,150 % 7,275 % Rente Ansvarlig lånekapital, som medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen Nykredit (udstedende institut) Lån på 25 mio. kr. er etableret den 17. april 2013 og forfalder til fuld indfrielse den 17. april 2023 med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år, dvs. 17. april Lånet er medregnet til basiskapitalen med 100 pct. i henhold til lov om finansiel virksomhed. Lånet er forrentet med variabel rente på 3 mdr. CIBOR med tillæg at et kreditspænd på 7,5 pct. p.a. Omkostninger ved optagelse af ansvarlig lånekapital udgør 500 t.kr. og bliver amortiseret over den ansvarlige lånekapitals forventede restløbetid som en justering af den effektive rente. Transaktionsomkostningerne præsenteres herved i resultatopgørelsen som en renteudgift. Banken har valgt at fordele transaktionsomkostningerne lineært over 5 år. Hybrid kernekapital: Hybrid lånekapital er indfriet i juni. Der er i regnskabsåret indtil indfrielsestidspunktet betalt en renteudgift på i alt t.kr. 25

26 Noter 30/ /9-31/12- Note kr. 20 Store Aktionærer AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør har meddelt at være i besiddelse af stk. aktier i banken svarende til 9,99 pct. af bankens aktiekapital 21 Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt Eventualforpligtelser: Udtrædelsesforpligtelse, BEC 22 Egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele (1.000 kr.) Egne kapitalandele i procent af aktiekapitalen 0,1 0,94 % 0,77 % Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapital i alt, stk Egne kapitalandele købt i året: Antal aktier, stk Nominel værdi (1.000 kr.) Anskaffelsessum (1.000 kr.) Antal aktier i procent af aktiekapitalen 2,16 % 3,83 % 4,97 % Egne kapitalandele solgt i året: Antal aktier, stk Nominel værdi (1.000 kr.) Afståelsessum (1.000 kr.) Antal aktier i procent af aktiekapitalen 2,90 % 3,47 % 4,77 % Egne kapitalandele er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger. Banken har efter ansøgning opnået Finanstilsynets godkendelse til erhvervelse af i alt stk. aktier svarende til en egenbeholdning på 1 pct. af den udstedte aktiekapital. Beholdningen af egne aktier udgør pr. 30. september stk. Efter gældende regler er den uudnyttede del af rammen, svarende til stk. aktier til kurs 178 = t.kr. fradraget i opgørelse af kapitalgrundlaget. 26

27 Noter 23 Koncern- og virksomhedsoversigt Aktivitet Aktiekapital Egenkapital Resultat efter skat Ejerandel kr kr kr. procent Aktieselskabet Lollands Bank Bank Konsoliderede virksomheder: Vorejendomme A/S 1) Ejendomme % Det konsoliderede datterselskab er hjemmehørende i Nakskov 1) I henhold til seneste årsrapport havde bankens 100 % ejede datterselskab Vorejendomme A/S samlede lejeindtægter for 4,1 mio. kr. Balancen udgjorde 60,5 mio. kr. 24 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på bankens resultat eller den økonomiske stilling. 27

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2016 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015 Udkast pr. 18-11-2015 08:22 1.-3. kvartal 2015 Vestjysk Bank Kvartalsrapport 2015 Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 5 Regnskabsberetning 7 Ledelsens påtegning 13 Kvartalsregnskab

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2014 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2014 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2013 Algade 52 4760 Vordingborg Reg. nr. 6220 CVR-nr. 70 95 75 15 Kommune: Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2017

Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere