Nyhedsbrev fra MhS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra MhS Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten side 4 Nordisk Møde side 5 FIVA s generalforsamling i København side 7 Referat fra MhS s Årsmøde 2007 på Fangel Kro side 8 Bestyrelsens konstituering side 11 1

2 Miljøbeskyttelsesloven I et forsøg på at kunne overholde de i EU fastlagte mål for udledning er der sket ændringer i den danske miljølovgivning (Miljøbeskyttelsesloven). Folketinget vedtog en lov, der giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner gældende for dieseldrevne køretøjer over 3500 kg. Alle lastbiler og busser med dieselmotor skal ved kørsel i en miljøzone være forsynet med miljøzonemærke. Lastbiler og busser skal være forsynet med partikelfilter for at kunne opnå denne mærkning: Fra den kommunalt fastsatte ikrafttrædelsesdato, medmindre bilen opfylder Euro 3 eller bedre, og Efter 1. juli 2010, medmindre bilen opfylder Euro 4 eller bedre. Kravene vil være de samme i alle miljøzoner, og miljøzonemærket giver adgang til alle miljøzoner. Undtaget er foruden forsvarets køretøjer danske køretøjer indregistreret til veterankørsel og udenlandske køretøjer mere end 30 år gamle. Da vores undtagelse er direkte skrevet ind i selve lovteksten, er det ikke et forhold, der administrativt kan tilsidesættes, hvilket naturligvis stiller os ganske pænt i den forbindelse. På lignende vis har man i Tyskland midt i november vedtaget en lignende undtagelse fra mærkningskrav om emission, og i Tyskland har man også valgt at ligestille Oldtimers uanset EU registreringsland. FIVA arbejder for tiden på at sikre, at de historiske køretøjer i EU sikres imod urimelig forskelsbehandling i forbindelse med kommende tiltag til begrænsning af udledning. Der arbejdes såvel på national som på internationalt plan med denne opgave. Læs hele den danske miljøbeskyttelseslov på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13072 det er 15 der er interessant for os. Lars Genild Miljøzoner / FIVA En sag der arbejdes med for tiden er Miljølovgivningen og etableringen af Miljøzoner (også kaldet Lav-emmissions zoner eller slet og ret LeZ s). Der er ingen tvivl om at mange at de restriktioner vi fremover kan imødese som trafikkant har sit udspring i de luftkvalitetsmål de enkelte EU lande har sat som fremtidsmål. 2

3 Fra FIVA s side arbejdes der for tiden på mere end et punkt i forbindelse hermed. Noget af det nye ved disse mål er at man ikke fra central side har stillet krav om metoden for at opnå målene. I sig selv ganske fornuftigt og appellerende til kreativiteten, men set med rent Europæiske fællesskabsøjne virker det ikke dybt genialt, at man mere eller mindre har åbnet op for, at de forskellige lokalpolitikere frit kan vælge at indføre deres egne restriktioner. Umiddelbart vil det nok heller ikke ligefrem virke befordrende for den frie bevægelighed eller konkurrenceevnen, at man vil kunne imødese en række vidt forskellige regler og eventuelt vignetordninger gældende helt ned på by niveau. Nu er det gudskelov ikke vores eller FIVA s problem at løse Europas emissionsudfordringer men alene sikre at de historiske køretøjer ikke bliver glemt eller uforholdsmæssigt ramt at sådanne regler. Af rent logistiske årsager er der naturligvis også for FIVA en vis interesse i at sådanne forbehold for historiske køretøjer om muligt bliver skrevet ind i det fælleseuropæiske eller mindst nationale love. FIVA har derfor indledt en form for tre-trins raket, hvor man først på nationalt lokalniveau vil forsøge at identificere de regler der allerede nu er etableret eller som ligger lige for implementering. Næste trin på raketten bliver samling af en række gode eksempler der tilgodeser eller sikrer, at de historiske køretøjer ikke rammes uforholdsmæssigt. Der hvor reglerne er at betragte som rene bompenge, kan vi af naturlige årsager ikke påkalde os særlige forhold det vil simpelthen ikke være logisk og arbejde direkte imod hvor egne påstande om disse køretøjers meget begrænsede kørsel. Vi stilles typisk heller ikke anderledes end alle andre ved disse bompengeløsninger. Disse gode eksempler, hvoriblandt den danske miljølovgivnings friholdelse af historiske køretøjer fra de nye mærkningsordninger i de fire største byer og tysklands ditto vil være at finde, vil så blive brugt til nationalt at påvirke politikerne imod rimelige løsninger. Endeligt vil tredje trin være en tilsvarende påvirkning på EU-plan via vores FIVA lobbyist og de enkelte landes påvirkning af deres egne MEP ere. Dette skulle derved også gerne ende med at være en sag, der ikke nåede at blive til En sag inden den blev behandler og vores rettigheder blev sikret. Lars Genild, MhS Historiske nummerplader Centralregisteret for Motorkøretøjer nedlægges pr og opgaven med indregistrering af motorkøretøjer overtages af Skat. Samtidigt er der et ændret nummerpladesystem under udarbejdelse, og her er MhS høringsberettiget, og det er en ret, vi selvfølgeligt benytter os af vedrørende de historisk korrekte nummerplader. 3

4 Den 25. august 2007 var MhS inviteret til møde med Skat, hvor Mads Thyregod og undertegnede havde lejlighed til at fremføre vore synspunkter. Mødet blev holdt i en meget positiv ånd, og vore ønsker om at måtte udvide ordningen til at sorte nummerplader må udstedes til det tidspunkt, hvor de ophørte, blev meget velvilligt modtaget. Der arbejdes frem mod en løsning, hvor der reserveres et antal numre indenfor de bogstavskombinationer, der har været anvendt. Hvor mange numre i hver serie vil senere blive meddelt. Skat satser på at udstedelsen af to-bogstavs nummerlader kan ske fra april Man har desværre ikke mulighed for at imødekomme MhS s ønske om at biler, der er fyldt 35 år kunne få pladerne nu. Det skyldes ikke uvilje, men at der ikke må ændres i det EDB-system. der er defineret, før systemet er i drift og virker. Erik Mieth Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten Den 1. november blev resultatet af en skattesag fra landsskatteretten offentliggjort. Sagen går i korte træk ud på, at sagsøger har udskiftet karossen på sit gamle køretøj fra 1966 til et lignende fra samme periode under en gennemgribende renovering af køretøjet. Sagsøger har herefter søgt om tilladelse til at udskifte karossen uden ny betaling af registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet er mere end 35 år gammelt, og fremtræder som da det var nyfremstillet, medens skatteregionens svar går på, at der skal betales ny afgift, da køretøjet har mistet sin første identitet. Sagen gik sagsøger imod efter følgende meddelelse fra landsskatteretten: Det er Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke kan støtte ret på ordlyden af punktafgiftsvejledningen. Der er herved lagt vægt på, at selv om det fremgår af vejledningen, at køretøjer, som er mere end 35 år gamle, ikke er omfattet af reglerne om betaling af afgift efter reparation og ombygning, fremgår det samtidig, at det er et krav, at køretøjet har bevaret dens afgiftsmæssige identitet. Se domsafskriften i sin fulde udgave på: Umiddelbart virker sagens resultat ikke dybt overraskende på Motorhistorisk Samråd, da den i almindelighed følger den praksis, der i mange år har hersket på området. Vi har derfor valgt at informere om den for herved at henlede medlemmernes opmærksomhed på de definitioner, der håndhæves i forbindelse med renovering af også de historiske køretøjer. Lars Genild 4

5 Nordisk Møde Igen i år har der været afholdt møde imellem de fire nordiske landes federationer, og som det tidligere er blevet aftalt koordineres disse møde nu, så man sikrer en mulighed for i fællesskab at vende de emner og punkter, der kommer på FIVA s generalforsamling. Da de fire lande uanset eventuelle nationale stoltheder ligner hinanden ganske meget (Ja! Det kan jo ligefrem virke skræmmende, selvom vi kan bryste os af at være den lykkeligste befolkning på kloden) er der naturligvis også stadig et ganske stort incitament for at mødes og udveksle synspunkter og problemer. Selve mødet blev i år afholdt i Sverige og blev på allerbedste vis afholdt på Volvos Bilmuseum i Gøteborg samt på et af de nye hoteller placeret på skønneste vis i den bydel, der er blevet skabt på det gamle værftsområde i Gøteborg. Fra Danmark deltog undertegnede sammen med MhS s anden repræsentant i det nordiske Niels Jonassen. Alle fire lande var i øvrigt repræsenteret, hvilket der også er tradition for. I de fire lande arbejder man for tiden med følgende opgaver: Norge: Fiva Motorcycle World Rally 2009 Et norsk kulturår hvor man arbejder sammen med alle de andre husflidsorg. Forsøger at få stablet en embedskonference a la den i Sverige på benene. Forsøger at få lempet personskadeafgiften på forsikringerne Hjælper myndighederne med bestemmelse af importerede gamle køretøjer Arbejder på at få historiske nummerplader a la i Danmark Sverige: Organisationsudvikling i MHRF Kompetanceudvikling i selve bestyrelsen med definerede områder Med at få skaffet nye lokaliteter denne gang ved Arlanda Arbejder på en egentlig etablering af periodesyn for ældre køretøjer Har i år haft en kulturkonference med myndighederne med succes Arbejder på at få skabt en reel definition på historiske køretøjer Finland: Myndighederne Her kæmper man stadig med indtægtstabet som følge af årstalsændring Organisationen Har svært ved at aktivere og engagere unge mennesker i hobbyen Tænker på at lave en køretøjsdag a la den i DK Hobbyen Snakker her om restaurering kontra konservering Påtænker at lave et rally i anledning af 75 året for en Ford A s sprittur 5

6 Endelig meddelte vi at man i Danmark koncentrerede sig om følgende emner: Centralregister Historisk Køretøjsdag Miljølovgivningen En generel god myndighedskommunikation Det omtalte køretøjsregister Fælles Nordisk: Man diskuterede derefter som planlagt aktiviteter, hvor vi med fordel vil kunne arbejde sammen i de fire nordiske lande: FIVA Generalforsamling og valgkandidater Indkomne forslag til FIVA Generalforsamlingen De enkelte landes planer og ønsker på længere sigt i FIVA Miljølovgivningen Den ønskede fællesnordiske arrangementskalender på web. FIVA hvor de forskellige opstillede kandidater blev vendt, de indkomne forslag ligeledes blev gennemgået for om muligt at skabe en fælles holdning eller i hvert fald kende vores nordiske brødres holdning samt ikke mindre vigtigt, hvor vi i Norden ønsker FIVA bevæger sig hen i fremtiden. Med en kommende præsident fra Sverige er det naturligvis muligt for de nordiske lande ganske konkret og på højeste niveau i FIVA. Dette er ikke ensbetydende med, at vi fremover får patent på FIVA s fremtid i Norden, men det er naturligvis en uovertruffen mulighed for os, at vi stille og roligt kan vende disse ønsker og mål i vort nordiske forum. Miljølovgivningen blev også vendt mest i regi af den kommende aktivitet i FIVA på dette område, men ikke mindre vigtigt kunne man direkte udveksle den nye danske miljølov, hvor der er taget særskilt hensyn til de historiske køretøjer af såvel national som international herkomst, samt få førstehåndsviden om den nye Miljøzonelovgivning som lige er blevet permanent i Stockholm (den rammer nu ikke de historiske køretøjer, da det alene er bompenge og kun afkræves i myldretiden). Slutteligt blev der forelagt en ny internetbaseret arrangementskalender, der længe har været på tegnebordet. Det fremlagte svarer tilsyneladende på bedste vis til de ønsker, der har været nationalt til en sådan fællesnordisk kalender, og vi har i Danmark på årsmødet endeligt besluttet at gå videre med denne sag. Arrangementskalenderen vil grundet sin opbygning kunne anvendes såvel nordisk som rent nationalt, og det er de enkelte medlemsklubber, der selv direkte lægger deres arrangementer ind på Kalenderen. Da de forskellige arrangementer ikke nødvendigvis er for alle (selvom man ofte meget gerne ser venner med fællesinteresser fra andre lande ), vil der helt naturligt kunne lægges begrænsninger ind for deltagelse i teksten. Af hensyn til vores typiske åbenlyst manglende geografiske lokalkendskab i de andre nordiske lande, vil kalenderen i sine sorteringskriterier også benytte sig af billeder af de enkelte lande. 6

7 En nærmere beskrivelse af denne kommende fælleskalender vil blive lagt ud på foreningens hjemside. Lars Genild FIVA s generalforsamling i København Som det fremgik af formandens beretning til Motorhistorisk Samråds årsmøde, foregik FIVA s årlige generalforsamling i år i København, og den forløb umiddelbart til alles tilfredshed. Motorhistorisk Samråd havde en lidt mærkelig rolle som vært ved et arrangement, der ikke var vores, og vi var på én eller anden måde alene ansvarlige for de ting, der vel egentlig ikke havde noget med generalforsamlingen at gøre, men som alligevel i allerhøjeste grad er med til at give deltagerne et samlet indtryk. Vores rolle var derfor alene orienteret omkring selve den fysiske indkvartering, diverse spisninger i løbet af dagene, en festmiddag på generalforsamlingens sidste dag og ikke at forglemme sideordnede arrangementer for eventuelle påhæng til generalforsamlingsdeltagerne, hvor der var fint planlagte heldagsture på to af dagene. Selve generalforsamlingen var i høj grad præget af selve etableringen af den fremtidige ledelse i FIVA. Fra Sverige var Horst Brüning opstillet til præsidentposten uden andre kandidater, og man skulle derudover skifte flere poster i den øverste bestyrelse. Udskiftningen blev foruden en egentlig foryngelseskur en kursændring imod en mere nordeuropæisk organisationsform, hvor folk sidder på poster mere af gavn end af navn (uvist af hvilken grund vægter vi underligt nok arbejde frem for festivitas i det nordlige), og hvor medlemmerne af bestyrelsen betræder poster, fordi de specifikt har nogle kvalifikationer, man ønsker at gøre brug af. Kigger man på de fire hovedkommissioner og deres størrelser, er der heller ikke nogen tvivl om, at FIVA nu meget mere målrettet går efter myndighedskontakten og de rent tekniske elementer af vores interesser. I øvrigt er lille Danmark faktisk ganske tungt repræsenteret i netop disse to store kommissioner, da vi fremover leverer sekretæren i den tekniske kommission og en viceformand i Legislation kommissionen, der tager sig af myndighedsbehandlingen. Umiddelbart arbejdes der på flere interessante elementer for øjeblikket. Nogle vil måske sige, at der (gudskelov) ikke er de store sager for tiden, hvilket vel også kan være rigtigt. Dette skyldes ikke nødvendigvis rent held, men det væsentlige faktum, at hvis sager kan håndteres før, de bliver til sager, er det meget mere effektivt og skader os ofte meget mindre. FIVA vil i den nærmeste fremtid også arbejde for at få skabt en fælles definition på et historisk køretøj. 7

8 I arbejdet med myndighederne har det vist sig mere og mere vigtigt at få skabt en enkelt og forståelig definition kommer vi ikke med denne definition, sker der det, at de enkelte politikere laver deres egne definitioner, som ikke nødvendigvis svarer til vores egne opfattelser. Denne opgave kommer til at blive udført som et tværkommissionsprojekt, hvor de enkelte kommissioner hver især skal fremkomme med deres mål og ideer med en sådan definition. Det er så meningen, at man bagefter i samlet flok én gang for alle får skabt denne definition. Det var et ønske på MhS s Årsmøde, at dette emne også blev vendt nationalt, så vi om muligt kunne gå videre med et forslag, som klubberne i Danmark direkte stod bag. Et oplæg vil blive rundsendt snarest. Lars Genild, MhS Man kan nu frit registrere sig som modtager af FIVA s nyhedsbrev på: Referat fra MhS s Årsmøde 2007 på Fangel Kro Som annonceret blev der afholdt årsmøde i Motorhistorisk Samråd den 17. november. Der var samlet i alt 55 personer fra de 59 tilsluttede klubber, der skønnet repræsenterer samlet medlemmer i klubberne. Tallet er i år skønnet, da nogle få klubber har undladt at indberette det rette medlemstal. Til dirigent blev valgt den af bestyrelsen opstillede Erik Kristoffersen, ligesom referatet også i år blev skrevet af Torben Vitting Jespersen årsmødet blev konstateret lovligt og rettidigt indvarslet. I år ønskede yderligere to klubber at træde ind i MhS, Buick Club of Scandinavia med 120 medlemmer samt Copenhagen Wings med 67 medlemmer. Sidstnævnte er en klub for VW med luftkølede motorer. Begge klubber blev hilst velkommen i foreningen. Formanden aflagde herefter sin beretning, der efter ønske fra salen er gengivet i sin fulde tekst her: Beretning fra formanden. Mads Thyregod gjorde status for året, hvor der har været afholdt 6,5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har fordelt arbejdet imellem sig. Lars Genild og Henning Thomsen har arbejdet med de internationale relationer sammen med Peter Løvstrøm Sørensen, der på MhS s vegne er repræsenteret i FIVA s tekniske komite. Lars Genild og Niels Jonassen har arbejdet med de nordiske relationer. I årets løb var MhS vært for FIVA s generalforsamling i København. Der er blevet udsendt 3 nyhedsbreve i 2007, men i 2008 burde der komme 4 nyhedsbreve. (Nyhedsbreve kan læses på MhS hjemmeside: MhS modtager løbende henvendelser fra klubmedlemmer. Nu skal MhS ikke være en brevkasse, så vi opfordrer til, at henvendelser går via klubben, og at det ikke bare er en enkelt konkret sag men mere generelle forhold, der bringes videre til MhS. 8

9 Der er f.eks. nogle medlemmer, der misbruger reglerne for veterankøretøjer og bruger dem til daglig. Det bør vi alle tage klart afstand fra af hensyn til de aftaler, der er med myndighederne. Kan vi slå ned på det, så bør man tage det op i klubberne. Der er spørgsmålet med små børn og veterankøretøjer og i den forbindelse de nye generelle regler for motorcykler. Små børn kan ikke bare bære styrthjelm eller sidde ordentligt på en motorcykel. I forbindelse med denne lovændring er MhS dog ikke blevet hørt, hvilket andre interesseorganisationer tilsyneladende heller ikke er blevet. Slutteligt er der lige kommet henvendelse om venstrehængt sidevogne, som vi vil følge op på. Med hensyn til de sorte to bogstavs nummerplader, har vi haft et møde med Skatteministeriet. Pladerne vil først være tilgængelige fra 2011, og det kan der ikke røres ved af hensyn til andre opgaver i Skat. De har mange opgaver i øjeblikket. Der er tilsagn om, at der kan reserveres visse nummerkombinationer. Man kan derfor ikke være sikker på, at få eksakt det løbenummer køretøjet har haft på et tidligere tidspunkt. Administrationen af de nye nummerplader vil MhS stå for. Vi har spurgt, om vi kunne få dækket nogle omkostninger i den forbindelse, og det ser det ud til, at vi vil få. Erik Mieth har jobbet med pladerne og støttes af Svend Draaby som konsulent. Der blev introduceret en historisk køretøjsdag i 2007, og det var en succes. Derfor gentager vi det i Der vil blive arbejdet med pressemeddelelser, og vi skal være lidt hurtigere ude i 2008 af hensyn til klubblade. Der er blevet nedsat en arkivgruppe, som vi talte om på sidste årsmøde, og det er omtalt i Nyhedsbrev Svend Aage Tholstrup omtalte sidste år den store FIVA undersøgelse. Det har givet stor omtale i pressen, og det har været en positiv oplevelse, at interessen har været så stor. Sidste år omtalte vi Logbogen. Den er ikke kommet forrest i arbejdsopgaverne i år af hensyn til andre opgaver. Vi er i bestyrelsen stadig opmærksom på områder, der kunne true eller gøre vores kørsel restriktiv. Her har Lars Genild fulgt op på, hvad der sker i EU rent lovgivningsmæssigt. I FIVA er der ansat en person, der holder øje med det samme emne. I øjeblikket er det spørgsmålet om miljøzoner, der er aktuelt både her i Danmark og i resten af EU. Miljøbeskyttelseslovens miljøzoner i Danmark undtager nu veterankøretøjer, og det samme gør den tyske lov på området. I år var Danmark vært for FIVA s årlige generalforsamling. Mødet blev afholdt i København på Clarion Hotel Copenhagen, og der blev afholdt en festmiddag i Ole Sommers museum i Nærum. Prins Joakim deltog i middagen som gæst, og det var en fornøjelig aften med omkring 145 deltagende. FIVA har stor betydning, og det er godt, at vi er med. Nye love i Danmark udspringer ofte af EU beslutninger. Nye regler kan både tilsigtet og utilsigtet ramme os. Der var f.eks. et ændringsforslag om sidespejle på lastbiler. Lars Genild er valgt ind i Legislation Committee til erstatning for Svend Aage Tholstrup. Det er godt, at vi kunne beholde den stilling. Ny præsident er Horst Brüning fra Sverige, der også er formand for Motorhistorisk Riksforbund. De nordiske lande får mere og mere at skulle have sagt i FIVA. 9

10 Det var et udpluk af årets begivenheder. Der har været nogle store mærkesager førhen, men der er ikke nogle store sager i øjeblikket. Vi skal kunne køre på offentlig vej med vores køretøjer, men vi skal modsat ikke være til gene for trafikken. Derfor bør man altid se retten til at færdes på offentlig vej som en ret, men ikke en pligt. Man bør derfor også overveje meget nøje, om man nødvendigvis skal holde på sin ret og bevæge sig ud på f.eks. motorvejen midt i myldretrafikken det er absolut ikke befordrende for vores omdømme i befolkningen. Det kunne godt være tiltrængt, at der blev justeret i MhS vedtægter, der på nogle områder, ikke er helt klare. Vi kunne godt trænge til nogen, der proaktivt holder øje med, om der dukker noget op i lovgivningen, der berører os. Tak til bestyrelsen der udfører et godt arbejde. Det er rart at mødes med den. Der blev stillet spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger. En del af snakken og spørgsmålene gik herefter på sikkerhedsforholdene for børn, der påvirker såvel motorcyklister som bilejere med køretøjer uden seler. Der var en del snak omkring forholdet til godkendelser, hvor spørgsmålet især går på accept af eftermonterede seler. I almindelighed er de jo ikke forbudte, da der for mange af disse køretøjer ikke er selekrav. Man kan sagtens skaffe godkendte seler til eftermontering, men skal selve befæstelsen også specifikt godkendes, og skal det være godkendt af fabrikanten? Da mange fabrikanter ikke længere eksisterer, er dette et punkt, hvor de historiske køretøjer kan blive urimeligt ramt. Carsten Justesen fra Rootes lovede at undersøge dette nærmere ligesom forhold omkring sidevogne til motorcykler. Et andet emne der blev bragt på banen også foranlediget af de i formandens beretning nævnte henvendelser, var ombyggede køretøjer og deres årgangsbestemmelse. I såvel MhS som i FIVA betragter man ombyggede køretøjer som historisk hidhørende til det år, hvor ombygningen er foretaget, medens der i forbindelse med indførsel og betaling af registreringsafgift for ombyggede køretøjer er skabt en rent administrativ årgangsbestemmelse ud fra årstal for 13 forskellige underkomponenter. Det der ofte skurer i øjnene på folk er stærkt ombyggede køretøjer på historiske nummerplader, og her har vi alle et ansvar for at sådanne forhold så vidt muligt undgås. Knud Degnbol kunne herefter fremlægge regnskabet, der blev godkendt uden anden bemærkning, end at man burde sikre en bedre forrentning af den beskedne formue det har Knud allerede af egen drift taget initiativ til. Da budget ligeledes blev godkendt, kunne man også godkende et uforandret kontingent på 7½ krone per medlem inklusiv medlemskab af FIVA samt arrangements- og arbejdsgiveransvarsforsikring for alle tilsluttede klubber. Da der ikke var nogle indkomne forslag, kunne man gå direkte videre til valg, hvor alle på valg var villige til genvalg. Da der ikke var stillet nogen modkandidater til nogen af posterne, blev alle genvalgt. 10

11 Der blev herefter informeret mere indgående fra det nordiske møde og FIVA møderne dette er mere detaljeret beskrevet andetsteds og vil derfor ikke blive gentaget her. Der blev spurgt fra salen til såvel konklusioner som de enkelte punkter. Disse blev besvaret efter bedste evne. Der blev også spurgt fra salen, om det kunne være hensigtsmæssigt med en form for FIVA mærkning af historiske køretøjer dette findes allerede i forbindelse med FIVA passet. Den kommende nordiske arrangementskalender blev herefter gennemgået for forsamlingen, og der blev talt lidt om, hvorvidt den ville blive tilgængelig for alle eller alene eksklusivt for klubberne det er tanken, at der skal være almen adgang, og at man i arrangementsbeskrivelsen noterer eventuelle deltagelsesbegrænsninger. NJ fortalte om Logbogen, som er en detaljeret lille bog om ens køretøj. Meningen med den er, at det er en lille bog, der fortæller køretøjets historie, som dog alene beskriver ejerens opfattelse af forholdene. Logbogen vil blive sendt rundt til alle klubberne til vurdering, og man vil i den forbindelse kunne notere sig for en større eller mindre bestilling til klubben. Som meddelt sidste år vil man alene starte produktionen op på basis af bindende bestillinger og derefter vurdere genbestillinger fra gang til gang. Et spørgsmål fra salen gik på den nye ejerafgiftsberegning baseret på forbrug. Her var MhS ikke opført på høringslisten. MhS har nu flere gange meddelt de respektive instanser, at man tilsyneladende til tider glider ud af deres høringslister. I den pågældende sag gælder loven dog kun for køretøjer med et EU ratificeret forbrug, medens køretøjer fra før disse opgørelser beregnes efter det gamle regelsæt fra før 1997 også kendt som vægtafgiften. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var mere til emnet eventuelt. Formanden takkede for de gode ideer og for Årsmødet. Mødet sluttede kl Lars Genild Bestyrelsens konstituering Efter Årsmødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Mads Thyregod. Kasserer: Knud Degnbol. Sekretær Lisa Mikkelsen. 11

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2006 Indholdsfortegnelse: Tilbagebetaling af vægtafgift af veterankøretøjer side 2 Nye regler om selebrug side 2 Tekniske krav til gamle motorkøretøjer

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015 Nyhedsbrev 1/2015 Side: 1/5 Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd Nu er vi tæt på 1. april, og dermed er der udsigt til den nok mest ventede årstid for

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / januar 2007 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk korrekte sorte 2-bogstavsnummerplader side 2 Veteranforsikring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K.

Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K. Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K. Landsskatteretten afsagde d. 21.sept. 2010 en kendelse, som stadfæster SKAT Odenses afgørelse vedr. at afkræve ekstra registreringafgift af Mads og Bjarne.

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

S-type R Region Sjælland Vest Generalforsamling XJ12 del 2 SU-karboratoren Goodwood

S-type R Region Sjælland Vest Generalforsamling XJ12 del 2 SU-karboratoren Goodwood Magasin for medlemmer af Jaguar Club of Denmark # 256 / februar 2008 S-type R Region Sjælland Vest Generalforsamling XJ12 del 2 SU-karboratoren Goodwood Jaguar House udgives af Jaguar Club of Denmark www.jaguarclub.dk

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere