Lund d. 16. august Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj"

Transkript

1 Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008

2 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2 Medlemmer 2.01 Medlemmer er ejere af parcellerne 7 bf, 7 as, 7 bg, 7 bb, 7 bh, 7 bc, 7 au, 7 bd, 7 av, 7 be, 7 ax, 7 at, 7 ay, 7 af, 7 az, 7 ag, 7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ao, 7 ap, 7 aq, 7 ar udstykket fra matr. nr. 7ac, Lund by, Tamdrup og som er beliggende på gaden Anhøj. De nævnte parceller har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen i henhold til lokalplan Som gyldigt medlemsbevis regnes kvitteringen på seneste kontingent betaling Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han på overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen Både den tidligere ejer og den nye ejer er forpligtiget til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed, oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matrikelnummer. 3 Formål 3.01 Foreningens formål er at varetage medlemmers fælles interesser, herunder at overvåge overholdelsen af ejendommenes påhvilede servitutter og gældende lokalplan. Opkrævning af bidrag til vedligeholdelse af private veje og snerydning, indtil disse måtte blive overtaget som offentlige veje af kommunen, opkrævning af bidrag til vedligeholdelse af stier og grønne områder, som tilhører foreningen, opkrævning af eventuel bidrag til vedligeholdelse af kloakledninger, at ubebyggede parceller holdes behørigt ren - og vedligeholdes af parcelejeren, samt om fornødent at foretage de nødvendige foranstaltninger til sådanne parcellers ren - og vedligeholdelse for parcelejernes regning samt i det hele taget medvirke til forskønnelse af kvarteret m.m Desuden at arbejde for at skabe et godt klima beboerne imellem, bl.a. ved afholdelse af fester for børn og voksne Under henvisning til tinglyste deklarationer skal foreningens bestyrelse være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne Foreningen kan, efter generalforsamlingens bestemmelser, uden ændringer i nærværende love, tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne. 4 Kontingent 4.01 Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af foreningens generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen fremlagt budget. Det betales forud for et år og betalingen skal ske senest den 31. juli Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent inden 14 dage efter forfaldstid, modtager han fra kassereren et skriftligt påkrav. Er kontingentet herefter ikke indgået inden 14 dage, pålægges der vedkommende en bod på kr hvilket beløb tillige med det skyldige kontingent straks kan inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse, betales af vedkommende restant Der kan ikke ske refusion af betalt kontingent. 5 Generalforsamlingen 5.01 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Ved generalforsamlinger vælges 1 dirigent der afgør alle tvivlspørgsmål for sagernes behandlingsmåde og stemmegivning Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget ønsker skriftlig afstemning Side 2 af 6

3 5.04 På generalforsamlingen vedtages forslag ved simpel stemmeflerhed, dog at der til vedtægtsændringer eller for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser eller ved optagelse af lån kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnår et forslag om vedtægtsændring ikke 2/3 majoritet blandt de mødende medlemmer er det bortfaldet Har 2/3 af medlemmerne ikke været repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget opnået tilslutning af 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilke forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte Forslag, som ønskes behandlet må være indgivet med skriftligt motivering til formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse Adgangen til og stemmeret ved foreningens møder og generalforsamlinger har de medlemmer, der ikke er i restance til foreningen på datoen for generalforsamlingen. På grundejerforeningens generalforsamlinger og møder har hver parcel 1 stemme Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftligt fuldmagt til at møde og stemme for sig Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen forinden generalforsamlingens påbegyndelse. Intet medlem kan afgive stemme iflg. mere end 5 fuldmagter Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned og indkaldes med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem Dagsorden og det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse. 4. Budget, her under fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter jvf Valg af revisor og 1 revisorsuppleant jf Indkomne forslag. 9. Eventuelt Der skal skrives referat af hver generalforsamling underskrevet dirigenten og bestyrelsen. 6 Ekstraordinær generalforsamling 6.01 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent og indkaldes da med mindst 10 dages varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter at minimum 3 parceller ønsker det og fremsender ønsket skriftligt. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden, og bestyrelsen er da forpligtet til inden 10 dage og med 10 dages varsel at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling på forannævnte måde Såfremt vedtægterne ikke overholdes er højeste myndighed generalforsamlingen. Parterne kan udpege en uvildig sagkyndig, og i yderste konsekvens lade sagen blive afgjort ved en domstol. 7 Regnskab 7.01 Regnskabsperioden løber fra den 1. juli til den 30. juni Senest den 20. juli skal regnskabet være afsluttet og afleveret til revision. Regnskabsbøgerne skal i underskrevet stand tilbagesendes til kassereren senest den 5. august og hele regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse før afholdelse af den ordinære generalforsamling. 8 Bestyrelsen 8.01 Til at lede foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer. Endvidere vælges revisor samt en første - og andensuppleant for be Side 3 af 6

4 styrelsen og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år, idet 2 medlemmer afgår på lige år og 1 til 3 medlemmer på ulige år. Bestyrelsen afgør ved lodtrækning, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der først skal afgå, og disse får altså kun en funktionstid på 1 år, medmindre genvalg finder sted. Det næste år afgår de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer, medmindre genvalg finder sted. Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant vælges for 1 år ad gangen Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær. Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som enten er til stede under generalforsamlingen eller som skriftligt har tilkendegivet, at de vil modtage valg Alle valg foregår ved håndsoprækning medmindre mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og udpeger eventuelt en næstformand, der træder i formandens sted under dennes fravær Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Udvalgets beslutninger skal godkendes af bestyrelsen for at være bindende Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt og skal indvarsle til møde, når 2 medlemmer af bestyrelsen kræver dette Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt Bestyrelsen kan kun stifte gæld med generalforsamlingens godkendelse Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemninger vedrørende aftale mellem foreningen og ham selv eller spørgsmål mod ham selv. Ej heller må et bestyrelsesmedlem deltage i afstemning angående spørgsmål mellem foreningen og tredjemand, for så vidt han deri har betydelig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Et sådan inhabilt bestyrelsesmedlem har adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, men ikke ret til at være til stede under afstemningen Hvad ovenfor er nævnt i denne paragraf, gælder for alle medlemmer af foreningen under generalforsamlingen I tilfælde af anmeldt forfald for et bestyrelsesmedlem indkaldes en af suppleanterne i den orden, de er valgt Det påhviler sekretæren at føre forhandlingsprotokollen I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ulønnet Formanden repræsenterer foreningen og forestår foreningens korrespondance, - eventuelt sammen med sekretæren Kassereren modtager opkrævet kontingent m.v. og foretager de fornødne udbetalinger. Kassebeholdningen må ikke overstige kr Resten indsættes i sparekasse eller bank, hvorfra beløb kan hæves af kassereren alene. Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisoren til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal stedse holdes afsondret og individualiseret Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen Eventuelt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning Sekretæren skal på bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte, det skønnes nødvendig og ligeledes ved alle generalforsamlinger og møder i forhandlingsprotokollen upartisk indføre alle fremsatte forslag og beslutninger, ligesom han er pligtig til at tilføre protokollen, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der udebliver fra møderne Protokollen skal hver gang underskrives af de mødende bestyrelsesmedlemmer og for så vidt angår protokollatet vedrørende generalforsamlingen skal dette desuden godkendes - og underskrives af dirigenten. 9 Fællesarealer 9.01 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af områdets fællesarealer, veje, stier, beplantning (træer og buske), efter de bestemmelser der er oplyst i lokalplan, servitut, deklaration, byplanvedtægt m.v. Teknik og Miljø er påtaleberettiget ved etablering af ny beplantning og terrænregulering Fra det tidspunkt hvor grundejerforeningen er godkendt, skal Horsens Byråd pålægge grundejerforeningen ansvaret for vedligeholdelsen af fællesarealerne Side 4 af 6

5 9.03 Bestyrelsen sørger for de nødvendige forsikringer af de i foreningen ejede veje, fællesarealer m.v Bestyrelsen kan hyre entreprenør til de vedligeholdelsesarbejder der er fastlagt i budgettet Bestyrelsen er berettiget til at påligne medlemmer der gennemføre byggerier, terrænregulering m.v. bidrag til hel eller delvis betaling for skader på fællesarealer, fællesanlæg m.v. Dette sker, hvis bestyrelsen skønner at skaderne skyldes den pågældende byggeaktivitet Opstår der uenighed kan der søges forlig ved hjælp af en af begge parter udpeget forligsmand eller opmand, eller domstolen afgør sagen. 10 Vintervedligeholelse Fra det tidspunkt hvor grundejerforeningen er godkendt af Horsens Byråd, pålægger Byrådet den enkelte parcelejer vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier indenfor parcelejerens område Vintervedligeholdelse og renholdelse skal ske i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier og pladser i Horsens af 28. august Hæftelse Ethvert medlem hæfter solidarisk med de øvrige parcelejere for økonomiske forpligtelser, som foreningen måtte påtage sig i forbindelse med løsning af grundejerforeningens opgaver, under hensyn til Forpligtelser Parcellerne skal stedse holdes i ordentlig stand og fri for ukrudt, og så længe en parcel er ubebygget, skal den mindst to gange årligt slås for græs og ukrudt Parcellerne må ikke benyttes til lager eller oplagsplads Hver parcel skal svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed. 13 Godkendelse Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Horsens Byråd Bestyrelsen sørger for den nødvendige forsikring af de i foreningen ejede arealer Bestyrelsen er bemyndiget til at hyre entreprenører til vedligeholdelsesarbejder der er fastlagt i budgettet. Vedtaget på Grundejerforeningens generalforsamling den Formand Kasserer Sekretær Foranstående vedtægter godkendes hermed. Horsens Byråd, den Side 5 af 6

6 Side 6 af 6

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere