Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen"

Transkript

1 Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen

2 Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være at godkende af byrådet for Næstved kommune, herunder ophævelse af foreningen. 2 Foreningens vedtægter er at varetage medlemmernes interesser, samt vedligeholde fællesarealet, som lejes af Næstved kommune. 3 Stk. 1: Medlem af foreningen er enhver parcelkøber inden for det vedhæftede kortbilag med kraftig linje indrammede område. Stk. 2: Medlemskabet indtræder ved underskrivelse afkøbekontrakt, skøde eller enhver anden form for adkomsterhvervelse af en af de forannævnte parceller. Stk. 3: Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel, og regnes for det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue og indskud tilbagebetalt. Evt. tilgodehavende kontingent afregnes mellem køber og sælger. 4 Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændret til. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser, udover hvad er hjemlet ved foranstående 2. 5 Foreningens anliggender varetages af generelforsamlingen og bestyrelsen.

3 Generelforsamlingen 6 Generelforsamlingen er inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflerhed, for så vid andet ikke udtrykkeligt er bestemt. 7 Ordinær general forsamling holder hvert år i marts måned. 1) Valg af dirigent 2) Valg af 2 stemmetællere 3) Formandens beretning 4) Kassereren fremlægger de reviderede regnskab 5) Indkomne forslag 6) Gennemgang af budget og fastsættelse af det kommende års kontingent. 7) Valg af bestyrelse jf. 12 8) Valg af bestyrelsessuppleanter jf. 12 9) Valg af 1 revisorer jf ) Valg af revisorsuppleant jf ) Eventuelt. Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må for at blive behandlet være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 8 Stk. 1: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt parcel ejer, efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse, eller ved annoncering. Stk. 2: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen i underskrevet stand. Stk. 3: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 20 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom, ved henvendelse til bestyrelsen, med angivelse af hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger fra begæringsmodtagelse.

4 9 Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hver parcel giver ret til 1 stemme, uanset hvor mange personer et ejerforhold omfatter. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens love, den oplæsning eller sammenslutning med anden forening eller selskab, fordres for, at mindst ¾ deleforeningen stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til ekstra ordinær generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når ¾ af de fremmødte stemmer for. Grundejerforeningen kan gennemføre foranstaltninger, som efter behørigt at være at være optaget på dagsordenen, vedtages med ¾ af de fremmødte på generalforsamlingen. En sådan beslutning har bindende virkning for samtlige grundejere, men såfremt gennemførelsen af disse foranstaltninger, medfører udgifter for den enkelte grundejer udover det dobbelte af årskontingentet, er enhver af grundejerne berettiget til at kræve, at den vedtagne beslutning godkendes af byrådet, inden bringes til udførsel. Spørgsmålet skal af dem eller de grundejere, der ønsker beslutningen prøvet, indbringes for byrådet indenfor 14 dage efter generalforsamlingen, eller hvis de ikke har været til stede ved denne, inden 14 dage efter, de er blevet gjort bekendt med generalforsamlingens beslutning. 10 Ethvert af foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Fuldmagten overrækkes formanden inden generalforsamlingens start. Ingen mødende kan dog have mere end én fuldmagt. 11 Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i et referat, der underskrives af dirigenten, formanden og kassereren, hvorefter den har fuld beviskraft. Afskrift af referatet indgår i Engmoseposten som kan hentes elektronisk på hjemmesiden senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Engmoseposten kan desuden afhentes i papirform ved henvendelse til bestyrelsen.

5 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. På generalforsamlingen vælges hvert år 1 revisorer, der fungerer i 2 år. På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelses suppleanter for 1 år. På general forsamlingen vælges 1 revisor suppleant for 1 år Af de på generalforsamlingen valgte bestyrelses medlemmer afgår 2 på ulige år og 3 på lige år. Genvalg af bestyrelse og revisorer kan finde sted. Et medlem, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan kun vælges ind i bestyrelsen, ved skriftlig accept. Et pointeres, at ethvert medlem er pligtigt til på skift, at lade sig vælge som suppleant eller bestyrelses medlem. Bestyrelsen er ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning. 13 Bestyrelsen repræsenterer foreningen så sådan og leder og bestyrer dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved underskrift, 2 i foreningen, hvoriblandt formanden og i dennes fravær næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager selv de dispositioner, der i forhold til det op ejendommen hvilende servitutter er pålagt foreningen at træffe i henhold til deklarationer. Bestyrelsen kan ansætte medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtigelser 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. 15 Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

6 16 Foreningens regnskabsår 1. januar 31. december. Foreningens likvide midler skal indsættes på en konto i en bank, sparekasse eller giro lydende på foreningens navn. 17 Generalforsamlingens fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag. Kontingentet forfalder til betaling 1. april. Såfremt noget medlem undlader at betale kontingent, er bestyrelsen berettiget til at overdrage det forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso, skadesløs for foreningen. Generalforsamlingen kan fastsætte ekstraordinære bidrag i tilfælde af særlige vedligeholdelsesomkostninger, nye etableringer m.v. (jvf. 9) 18 Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Næstved kommune overtager foreningens tilhørende arealer, ligesom den mulige formue skal tilfalde Næstved kommune. 19 Nærværende vedtægter vil være at tinglyse som hæftelse på de enkelte parceller. Vedtægterne respekterer til enhver tid lån af offentlige midler. Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 30. marts 2010

7

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Platanparken, dens hjemsted er Albertslund kommune. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere