Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Malerforbundet i Danmark har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget næstformand Rasmus Gunnarson og forbundssekretær Søren Kjærsgaard. Danske Malermestre har udpeget næstformand Thorvald Kjær Jensen og direktør Ole Draborg. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 5. april 2011 i Malerforbundet i Danmark, Lersø Parkallé 109, 2100, København Ø. Der er mellem parterne enighed om, at kendelsen kan afsiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af de afgivne forklaringer og advokaternes procedure.

2 2 Parternes påstande Klagerens påstande: i strid med 1, stk. 6, i den mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark indgåede overenskomst, er fastlagt ensidigt af den indklagede virksomhed, og derfor er ugyldig i strid med 1, stk. 1, i den nævnte overenskomst omfatter arbejdsdage på mere end 8 timer og derfor også af denne grund er ugyldig. Indklagede har påstået frifindelse. Der er under forhandlingen afgivet forklaringer af Jørgen Guldbrandsen, TR og formand for malerklubben hos E. Pihl & Søn A/S, Carsten Niebuhr, forbundssekretær i Malerforbundet, Jørn Erik Nielsen, forbundsformand i Malerforbundet, Flemming Riis, næstformand i Danske Malermestre, Jan Mahler, divisionschef i E. Pihl & Søn A/S, Jens Rytgaard, malermester i E. Pihl & Søn A/S og Heinrich Søndengaard Nielsen, afdelingschef i Danske Malermestre. Sagens omstændigheder E. Pihl & Søn A/S meddelte den 3. juni 2010 faggrupperne maler murer tømrer og natursten en ny arbejdsplan. Forud herfor var arbejdstiderne i arbejdsplanen for malergruppen mandag-torsdag (8 timer), fredag (7½ time). Med spisepauser pr. uge på 2½ time var den effektive ugentlige arbejdstid 37 timer, og inkl. spisepauserne var den ugentlige arbejdstid 39½ timer. Der var mellem parterne forhandlinger om den nye arbejdsplan, hvilket førte til to andre arbejdsplaner. Den sidste af 19. november 2010, som denne sag drejer sig om, havde følgende arbejdstider:

3 3 Mandag torsdag : Opstart 6:30 Pause, skur 8:30 8:45 Egen betaling. Pause, arbejdssted 10:30 10:35 Pihl betaling. Pause, skur 12:00 12:30 Egen betaling. Fyraften 14:45 Fredag : Opstart 6:30 Pause, skur 8:30 8:45 Egen betaling. Pause, arbejdssted 10:30 10:35 Pihl betaling. Pause, skur 12:00 12:30 Egen betaling. Fyraften 14:15 Mandag-torsdag 6:30-14:45 er dagligt i alt 8,15 timer. Fredag 6:30-14:15 i alt 7,45 timer. Hele ugen inkl. pauser i alt 40,45 timer, og den effektive arbejdstid 36,35 timer. Der blev mellem parterne i nærværende sag ikke opnået enighed om denne nye arbejdsplan. Indklagede har herefter varslet arbejdsplanen til ikrafttræden den 1. januar 2011, men har suspenderet ikrafttræden indtil nærværende faglige voldgift er afsluttet. Regelgrundlaget Overenskomstens 1, Arbejdstiden: 1. Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens første hverdage, således at ingen arbejdsdage er over 8 timer. 6. Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed under hensyntagen til den enkelte arbejdsplads. Overenskomstens 1, stk. 1, var i overenskomsten formuleret således: Den ordinære effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge fordelt med 7½ time mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og fredag 7 timer.

4 4 Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Klagerens påstand 1 Der er mellem parterne enighed om, at indklagedes forslag til nye arbejdstider i arbejdsplanen af 19. november 2010, herunder nye hvilepauser, har været forhandlet, og at der ikke blev opnået enighed om denne arbejdsplan, hvorefter indklagede fastsatte arbejdsplanen ensidigt. Spørgsmålet er, om overenskomstens 1, stk. 6, indebærer, at ændringer af de hidtil gældende spise- og hvilepauser forudsætter, at der mellem parterne indgås en aftale herom; eller om arbejdsgiveren, hvis der ikke efter forhandling kan opnås enighed og aftale, har ret til ensidigt at fastsætte dette. Der foreligger ikke nogen oplysninger om, hvorledes parterne ved formuleringen af bestemmelsen i overenskomstens 1, stk. 6, har forstået, at spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed under hensyntagen til den enkelte arbejdsplads. Som følge heraf må ordlyden i bestemmelsen anses for afgørende ved fortolkningen af bestemmelsen. Dette indebærer, at en ændring af eksisterende spise- og hvilepauser, således som overenskomstens 1, stk. 6, er formuleret, kun kan ske ved en aftale parterne imellem. På denne baggrund gives der klageren medhold i påstand 1. Klagerens påstand 2 Spørgsmålet er, hvorledes formuleringen i overenskomstens 1, stk. 1, således at ingen arbejdsdage er over 8 timer, skal fortolkes. Såfremt arbejdsdage skal forstås som lig effektiv arbejdstid, er arbejdsplanen af 19. november 2010 ikke i strid med overenskomstens 1, stk. 1. Hvis arbejdsdage derimod skal forstås som det tidsrum, hvor medarbejderne skal være til stede på arbejdspladsen, fra man møder, til man går hjem, og således omfatter både den effektive arbejdstid og pauserne, er ar-

5 5 bejdsplanen af 19. november 2010, hvor opstarten mandag-torsdag er 6:30 og fyraften er 14:45, i alt 8,15 timer, i strid med overenskomstens 1, stk. 1. Bestemmelsen i 1, stk. 1, blev indført i overenskomsten i Der er ikke mellem parterne enighed om, hvorledes formuleringen således at ingen arbejdsdage er over 8 timer skal fortolkes. Formuleringen i 1, stk. 1, hvorefter den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer, sammenholdt med formuleringen i 1, stk. 1, i overenskomsten , hvorefter den ordinære effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge, indebærer, at begrebet arbejdstid i den nugældende overenskomst må fortolkes som lig effektiv arbejdstid. Der kan herved også henvises til Mogens Hornslets Faglig Voldgift, Bind 1, s. 191, hvor det anføres, at den i overenskomsten angivne normale arbejdstid skal være effektiv arbejdstid. På baggrund heraf må begrebet arbejdsdage i overenskomstens 1, stk. 1, antages ikke at være identisk med arbejdstid eller effektiv arbejdstid. Arbejdsdage må derfor fortolkes som udtryk for tiden fra mødetidspunktet til det tidspunkt, inkl. pauserne, hvor den ansatte kan forlade arbejdspladsen, altså den maksimale daglige arbejdstid. Der henvises herved også til FVK af 08/02-00, hvor resultatet var, at arbejdstidsreglerne skulle forstås således, at tidsrummet fra chaufførens mødetidspunkt til gå hjemtidspunkt ikke måtte overstige 8 timer og 30 minutter. Opmanden anførte i sin begrundelse bl.a.: I daglig tale vil de fleste arbejdstagere nok forstå den maksimale daglige arbejdstid inkl. pauser m.v. som tiden, fra man møder, til man kan gå hjem, ikke som en tid, der bortset fra de arbejdsgiverbetalte pauser skal være udnyttet effektivt, endog selvom overenskomsten som her måtte åbne mulighed for selvbetalte pauser. Under disse omstændigheder findes bestemmelsen i hvert fald efter overenskomstfornyelsen i 1999 at måtte forstås således, at også de såkaldte selvbetalte pauser på maksimalt 15 minutter dagligt må medregnes ved beregningen af den maksimale daglige arbejdstid på 8 timer og 30 minutter, inkl. pauser og eventuel transporttid Der givers derfor også klageren medhold i påstand 2.

6 6 T h i b e s t e m m e s 2010 i strid med 1, stk. 6, i den mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark indgåede overenskomst, er fastlagt ensidigt af den indklagede virksomhed, og derfor er ugyldig i strid med 1, stk. 1, i den nævnte overenskomst omfatter arbejdsdage på mere end 8 timer og derfor også af denne grund er ugyldig. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 11. april 2011 Mogens Kroman

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere