Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5 HOVEDTAL 7 BERETNING FOR KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER 12 Detailbank 14 Engrosbank 18 Investmentbank 21 Kapitalforvaltning 24 Liv og Pension 27 KONCERNENS RISIKO- OG FINANSSTYRING 30 Kapitalkrav for koncern og forretningsområder 31 Administration af risiko- og finansstyringen 33 Kreditrisici 34 Markedsrisici 36 Operationelle risici 38 Forsikringsrisici 39 RESSOURCER 40 Medarbejdere 41 Ledelse 42 Informationsteknologi 43 Service Center 45 Miljø 45 KAPITALFORHOLD OG AKTIONÆRER 46 Kapitalforhold 46 Aktionærer 46 Den Danske Bank aktien 47 De vigtigste fondsbørsmeddelelser i REGNSKABSBERETNING 48 KONCERNENS REGNSKAB 52 Anvendt regnskabspraksis 52 Regnskab 56 Koncernoversigt 88 Revisionspåtegninger 92 KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER 93 OG STABSFUNKTIONER LEDELSESHVERV 94 DEN DANSKE BANKS ADRESSER 96 RÅDGIVENDE REPRÆSENTANTSKAB 98

4

5 BESTYRELSEN Direktør POUL J. SVANHOLM / FORMAND Direktør PALLE MARCUS / N Æ STFORMAND Fuldmægtig JENS ELTON ANDERSEN * Direktør, cand.polit. HENNING CHRISTOPHERSEN Adm. direktør ALF DUCH-PEDERSEN Direktør, cand.polit. BENT M. HANSEN Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. NIELS EILSCHOU HOLM Adm. direktør KJELD KIRK KRISTIANSEN Fuldmægtig PETER MICHAELSEN * Fuldmægtig HENNING MIKKELSEN * Professor, dr.polit. NIELS CHR. NIELSEN Fuldmægtig TORBEN PEDERSEN * Adm. direktør STEN SCHEIBYE Fuldmægtig VERNER USBECK * Professor, dr.oecon. CLAUS VASTRUP ** Direktør BIRGIT AAGAARD-SVENDSEN * Valgt af medarbejderne ** Udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN PETER STRAARUP / FORMAND JAKOB BROGAARD JEPPE CHRISTIANSEN KARSTEN KNUDSEN S Ø REN MØ LLER NIELSEN

6 Den Danske Bank ønsker at være blandt de førende finansielle virksomheder på sine nordiske hjemmemarkeder. Det er grundlaget for, at bankens ejere kan opnå den maksimale forrentning af deres investering. Fundamentet er godt. Koncernen gør en vedholdende indsats for at effektivisere driften og for målrettet at udbygge forretningsomfanget. Koncernen har i den forbindelse opbygget en infrastruktur, der især på det informationsteknologiske område er blandt de mest effektive i Europa. En opfyldelse af koncernens målsætninger forudsætter, at kunderne løbende tilbydes den bedste betjening og de mest værdiskabende finansielle produkter. En betingelse herfor er kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere. Positionen på de nordiske finansielle markeder vil blive udbygget gennem en konstant optimering af koncernens kapitalanvendelse og en konsekvent anvendelse af informationsteknologi blandt andet i forbindelse med opbygningen af nye distributionskanaler. Den Danske Banks målsætninger realiseres med respekt for den betydning, som koncernen har for de samfund, hvor den er aktiv. 6 DEN DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 1999

7 DEN DANSKE BANK KONCERNENS HOVEDTAL BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Netto renteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Basisindtjening og beholdningsindtjening indeholder visse skønsmæssige fordelinger for perioden 1995 til og med UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Udlån 381,0 303,1 290,7 232,5 194,4 Obligationer og aktier m.v. 147,1 140,0 136,2 117,6 110,3 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 157,6 140,4 138,5 130,6 114,8 Indlån 266,1 213,5 225,2 195,9 172,4 Udstedte obligationer 149,7 107,5 78,6 54,0 44,2 Efterstillede kapitalindskud 21,4 16,6 18,4 13,4 11,3 Egenkapital 30,5 30,4 27,5 25,9 23,1 Aktiver i alt 701,4 592,8 554,8 451,8 390,0 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 95,0 74,6 79,5 69,0 68,6 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 16,5 13,6 15,7 14,9 16,7 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 16,9 15,6 9,4 10,0 9,2 Omkostninger i procent af basisindtægter 61,9 60,4 69,4 69,3 69,0 Solvensprocent 11,0 10,4 10,2 9,8 10,0 Kernekapitalprocent (Tier 1) 7,4 7,7 7,2 7,7 8,7 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

8 BERETNING FOR 1999 For Den Danske Bank koncernen var 1999 et godt år. Indtjeningen oversteg forventningerne ved årets begyndelse. Basisindtjeningen før hensættelser blev øget med 13 pct. til mio. kr. Der var fortsat et lavt niveau for tab og hensættelser. Resultatet efter skat steg mio. kr. til mio. kr. Egenkapitalforrentningen steg til 16,5 pct. Koncernen styrkede sin stilling på hjemmemarkederne i Norden gennem tilkøb og egen vækst. Samtidig blev forsikringsaktiviteter, der ikke var en del af koncernens kerneområder, solgt fra og medførte en engangsindtægt på 703 mio. kr. Trods væsentlige investeringer i forbindelse med ekspansionen i Norden opnåede koncernen en kernekapitalprocent ved årets udgang på 7,4. Den Danske Bank koncernens basisindtægter steg i 1999 med mio. kr. til mio. kr. Fremgangen kom især fra en stigning i nettorente- og provisionsindtægterne på mio. kr., samt fra et forbedret resultat inden for koncernens handelsaktiviteter. Omkostningsudviklingen afspejlede i 1999 den fortsatte udbygning af udvalgte forretningsområder. Hertil kom betydelige udgifter inden for IT-området i forbindelse med den løbende styrkelse af koncernens informationsteknologi, herunder Internettet. Omkostningerne steg med 20 pct. til mio. kr. Ses bort fra udgiftsstigninger som følge af køb af nye aktiviteter, herunder Fokus Bank, der indgår i regnskabet fra 1. juni 1999, var omkostningsstigningen på 10 pct. Koncernens samlede udgifter til tab og hensættelser var næsten uændrede med 489 mio. kr. i 1999 mod 511 mio. kr. i Det fortsat lave hensættelsesniveau skyldes bankens løbende bestræbelser på at opretholde et højt kvalitetsniveau i kreditporteføljen samt de generelt gunstige konjunkturer. Især den internationale økonomi udviklede sig bedre end forudset ved årets begyndelse. Beholdningsindtjeningen var i 1999 på 459 mio. kr. mod 738 mio. kr. året før. Den Danske Bank koncernens samlede risikovægtede poster udgjorde ved udgangen af mia. kr., eller 21 mia. kr. mere end året før. Fokus Bank bidrog med 30 mia. kr. I forbindelse med ekspansionen på koncernens nordiske hjemmemarkeder købte banken i 1999 finansielle virksomheder for i alt 5,6 mia. kr. Heraf udgjorde goodwill 3,6 mia. kr., som i overensstemmelse med koncernens praksis blev afskrevet over egenkapitalen. Koncernens solvensprocent var ultimo 1999 på 11,0, hvoraf kernekapitalprocenten udgjorde 7,4 mod 7,7 året før. Kernekapitalprocenten var således på niveau med bankens langsigtede målsætning trods de betydelige opkøb i året. Den Danske Bank aktien lå ultimo året i kurs 809 mod 857 ultimo året før. Der udbetaltes 18 kr. pr. aktie i udbytte. Aktionærerne opnåede således ikke i 1999 et tilfredsstillende resultat af deres investering i banken. 8 DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

9 Det er bankens målsætning at optimere aktionærernes afkast, men i forbindelse med generelle bevægelser på aktiemarkederne kan afkastet set over en kortere ejerperiode blive mindre tilfredsstillende. Set over en fem-årig periode har Den Danske Bank aktien givet aktionærerne et afkast, inkl. udbytte, på over 22 pct. p.a. Den Danske Bank gennemfører løbende tiltag for at styrke sin position i Norden. Det var derfor glædeligt, at banken den 7. maj fik de norske myndigheders tilladelse til at købe Fokus Bank, Norges fjerdestørste bank. Fokus Bank har et landsdækkende net på 65 filialer og havde ved udgangen af året 976 medarbejdere. Fokus Bank bidrog fra begyndelsen tilfredsstillende til koncernens basisindtjening før hensættelser. Fokus Banks stilling på det norske bankmarked vil blive styrket gennem et udvidet produktsortiment og etablering af nye filialer. I juni indgik koncernen aftale om køb af det svenske ejendomsfinansieringsselskab Bokredit AB. Købet vil medvirke til at understøtte Den Danske Banks aktiviteter på det svenske boligmarked. Banken styrkede i 1999 sin position væsentligt på det danske kredit- og betalingskortmarked gennem en aftale med selskabet American Express om udstedelse og indløsning af American Express kortet i Danmark. Den Danske Bank har hermed det mest omfattende tilbud om kredit- og betalingskort i Danmark til danske privat- og erhvervskunder og er godt rustet til de kommende års skærpede konkurrence på det danske kortmarked. Banken solgte i november sine skadeforsikringsaktiviteter til Topdanmark. Salgssummen var 1,3 mia. kr. og medførte en nettoavance på 703 mio. kr. efter hensættelse til omstruktureringer i forbindelse med salget. Der blev i samme forbindelse indgået aftale med Topdanmark om, at Den Danske Bank mod provision sælger skadeforsikringer for dette selskab under navnet Danske Forsikring. Den Danske Bank fortsætter uændret sine aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Baggrunden for salget var, at skadeforsikring ikke betragtes som et kerneforretningsområde for Den Danske Bank, samt at kvalitet og konkurrencedygtighed i skadeforsikring kræver stordrift og markedsandele ud over, hvad Den Danske Bank kunne forvente at opnå. Skadeforsikringsaktiviteterne kunne derfor ikke på sigt antages at give et tilfredsstillende afkast i forhold til den kapital, der skulle bindes inden for området. De seneste års ekspansion har medført, at Den Danske Bank koncernen driver virksomhed med forskellige identiteter, også når koncernens produkter markedsføres til samme kundegruppe. Den Danske Bank vil fra efteråret 2000 fremstå med en fælles identitet for alle produkter og på alle markeder. Den fælles identitet signaleres gennem design og en udstrakt anvendelse af betegnelsen Danske, der er bankens kaldenavn på de internationale finansielle markeder. Derfor indstilles til generalforsamlingen, at Den Danske Bank Aktieselskab skifter navn til Danske Bank A/S. For udvalgte aktiviteter beholdes de nuværende navne, for eksempel Danica, Fokus Bank, Östgöta Enskilda Bank og Provinsbanken, men således at tilknytningen til DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

10 koncernen vil fremgå som en del af det samlede navn og af designlinien. I 1999 blev koncernens internettilbud yderligere udbygget inden for en lang række produkter. Den Danske Bank vil ikke isolere anvendelsen af internettet til udvalgte forretningsområder, men ønsker at integrere nettet i samtlige sine aktiviteter. Banken ser det som en fordel, at internet-distribution konkurrerer med, og i nogen grad erstatter, de traditionelle kanaler. Antallet af transaktioner gennemført via koncernens netbank-tjenester steg kraftigt i De største stigninger var inden for betalingsområdet og fonds. Den Danske Bank har i alt netbank-kunder i Danmark, Norge og Sverige. Både over for privatkunder og erhvervskunder blev der i 1999 lanceret nye tilbud. Kundernes interesse fremmes gennem lettilgængelige løsninger og attraktiv prissætning i forhold til traditionel betjening. Som den første bank i Danmark kunne Den Danske Bank tilbyde kunderne at handle udenlandske aktier on-line. Det blev fra begyndelsen mødt med stor interesse på grund af den enkle betjening og prissætningen. Banken var ligeledes først med personlig betjening til internet-kunderne, idet de danske kunder fik mulighed for at være i direkte telefonisk kontakt med banken over nettet samtidig med, at kunden er tilkoblet netbanken. Året 1999 blev indledt og afsluttet med markante begivenheder for de finansielle markeder. På valutamarkederne blev Europas nye valuta, euro, introduceret ved årets begyndelse. Introduktionen forløb uden nævneværdige tekniske problemer. Den Danske Banks systemer var fra begyndelsen fuldt forberedt til at håndtere den nye elektroniske valuta. Forud for overgangen fra år 1999 til år 2000 var der på de finansielle markeder usikkerhed vedrørende IT-systemers evne til at håndtere årsskiftet korrekt. Den Danske Banks IT-systemer og øvrige systemer kom igennem årsskiftet uden problemer. Efter Pinsepakkens stramning af beskatningen af pensionsformuer i 10 DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

11 1998 har der været usikkerhed om danske livs- og pensionsforsikringsselskabers evne til at leve op til de afgivne rentegarantier. Det skyldes, at skatten blev øget i en periode med lav rente, og at livselskabernes rentegarantier er afgivet som garanteret nettorente uden forbehold for betaling af nutidige og fremtidige skatter. Regeringen var allerede ved indførelsen af den skærpede beskatning opmærksom på risikoen for, at det kunne blive svært at opfylde rentegarantierne. Økonomiministeriet udsendte i december en redegørelse, hvori regeringen afviste at ændre ved den nye pensionsafkastbeskatning, men i stedet foreslog problemet løst ved, at livs- og pensionsforsikringsselskaberne får mulighed for at forsikre sig mod yderligere rentefald ved køb af renteoptioner udstedt af staten. Regeringen har ikke nærmere konkretiseret disse tanker. Den Danske Bank har derfor ikke taget stilling til, om den, for så vidt angår livsforsikringsporteføljen i Danica, vil gøre brug heraf. I forbindelse med de urolige forhold på de finansielle markeder i 1992 blev Den Danske Bank af en kreds af danske finansielle institutioner anmodet om at forestå og deltage i en emission for Hafnia Holding A/S. Selskabet standsede kort efter sine betalinger og gik efterfølgende konkurs. Private investorer, der i sommeren 1992 havde erhvervet aktier for i alt kr. i Hafnia Holding A/S, lagde efterfølgende sag an mod selskabet, dets ledelse og revision samt Den Danske Bank. I september 1999 afsagde Sø- & Handelsretten dom i Hafniasagen. Den Danske Bank blev sammen med de sagsøgte revisorer og konkursboet fundet erstatningspligtig over for sagsøgerne. Dommen er anket. En række institutionelle investorer, herunder initiativtagere til aktieemissionen, som havde købt aktier for i alt mio. kr., udtog herefter stævning mod banken med påstand om erstatning. For 2000 venter Den Danske Bank koncernen generelt pæn vækst i forretningsomfanget og stigende basisindtjening. Fokus Bank vil i 2000 indgå med et fuldt driftsår, hvilket vil øge koncernens basisindtjening. Omkostninger og afskrivninger forventes at vise en svag stigning. Medarbejdertallet i Danmark ventes reduceret i samme takt som i 1999, mens der ventes stigende medarbejdertal i de øvrige nordiske lande. Udgifterne til informationsteknologi vil fortsat ligge på et højt niveau. Tab og hensættelser i koncernen ventes fastholdt på niveauet fra Ved indgangen til et nyt årti står Den Danske Bank godt rustet til at kunne præstere et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer. På sine nordiske hjemmemarkeder har banken et vidtfavnende distributionsnet, som løbende udbygges og udvides. Især prioriteres internettet højt. Den Danske Bank vil også fremover foretage en nøje prioritering af forretningsområdernes kapitalforbrug for at sikre en tilfredsstillende og gradvist forøget forrentning af egenkapitalen. DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

12 KONCERNENS FORRETNINGSOMRÅDER Den Danske Bank fortsatte i 1999 opdelingen af koncernen på forretningsområder. Opdelingen tager udgangspunkt i de forskellige kundegrupper. Basisindtjening før hensættelser Detailbank-området omfatter koncernens forretninger med private kunder samt de erhvervskunder, der betjenes via filialnettet i Norden. Området tilbyder finansielle kvalitetsprodukter, der er standardiserede og konkurrencedygtige. Detailbankområdet omfatter også koncernens leasing- og factoringaktiviteter. Engrosbank-området betjener koncernens større erhvervskunder og institutionelle kunder, herunder finansielle institutioner. Området har ansvar for koncernens globale handelsaktiviteter på rente- og valutamarkederne. Investmentbank-området står for koncernens samlede aktiviteter inden for corporate finance samt handel med aktier og aktierelaterede produkter. Området, som mar- vate banking og udbud af investeringsforeningsprodukter i Norden og i det øvrige Europa. Livs- og pensionsforsikringsaktiviteterne er henlagt til Danica, som henvender sig til både privatkunder og virksomhedskunder, og som samtidig leverer sine produkter til Detailbanken. Driften i koncernens fem forretningsområder understøttes af stabsfunktioner. Således løses en lang række administrative opgaver centralt, ligesom drift og udvikling af koncernens IT-systemer sker centralt. Koncernens kredit-, beholdnings- og økonomistyring løses af tre hovedsædeafdelinger. Hertil kommer afdelinger for kommunikation og personaleadministration/udvikling. E A kedsføres under navnet Danske Securities, er aktivt på fire nordiske D fondsbørser. C For at vurdere rentabiliteten i de Kapitalforvaltnings-området har enkelte forretningsområder er kon- ansvaret for koncernens tilbud om cernens kapital allokeret til forret- B porteføljepleje. Disse aktiviteter ningsområderne. Som fordelings- omfatter portfolio management-afta- nøgle anvendes områdernes gen- A B Detailbank Engrosbank ler med institutionelle kunder og nemsnitlige andele i de risikovægte- C D E Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension andre større investorer primært i Norden. Området omfatter også pri- de poster opgjort efter Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse. 12 DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

13 Den Danske Bank koncernens forretningsområder Detailbank Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Danmark Corporate Banking Corporate Finance Asset Management Danmark 410 filialer Danmark 21 kontorer Danske Kredit Trading, Financial Aktiehandel Norge Danske Bo Markets Sverige Sverige Forenede Factors Aktieanalyse Luxembourg Danica Fond- KortFinans Danmark försäkring Nordania Finland Danmark Private Banking Norge Finland Luxembourg Luxembourg Norge Sverige Norge Danica Life and 65 filialer Tyskland Sverige Merchant Bank Pension Fokus Finans Hong Kong Storbritannien Privat Singapore Danmark Sverige Storbritannien 39 filialer USA Filialrådgivning Bokredit Danmark Nordania Tabellen viser hovedtal for de fem forretningsområder. Interne transaktioner mellem områderne afregnes på markedsprisniveau. Stabsfunktionernes omkostninger er fordelt på de enkelte forretningsområder på baggrund af en vurdering, der tager udgangspunkt i områdernes forholdsmæssige andel af koncernens faktiske aktivitetsniveau. Basisindtjening før hensættelser (Mio. kr.) Detailbank Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Øvrige Basisindtjening i alt I sammenligningstallene for 1998 indgår visse skønsmæssige fordelinger. DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

14 D E T A I L B A N K (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster Allokeret kapital DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

15 LEDELSE Bankdirektør SVEN E. LYSTBÆK (fra 1. april 2000) Danmark EJVIND HANSEN /Direktør Norge SVEIN SIVERTSEN /Administrerende direktør Sverige ULF LUNDAHL /Direktør Antal medarbejdere: Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Detailbank Detailbanken opnåede i 1999 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. året før. Banken havde således en tilfredsstillende udvikling i såvel resultat som aktivitetsniveau på sine tre hovedmarkeder i Norden. I det danske filialnet var der stigende aktivitet, men der var en tilbagegang i basisindtjeningen som følge af det lave renteniveau, som pressede bankens rentemarginal. Fokus Bank, der indgår i regnskabet fra 1. juni 1999, medvirkede til en styrkelse af indtjeningen og vækstpotentialet. I Sverige fortsatte de foregående års ekspansion med et godt resultat. Områdets omkostninger viste også stigning. Det skyldes udbygningen af filialnettets IT-platform og udbygningen af filialnettet i Sverige samt konsolideringen med Fokus Bank, Norge. Hertil kommer udgifter til køb af de danske franchiserettigheder til American Expresskortet. Detailbanken opnåede et kapitalafkast (før hensættelser) på 21,4 pct., hvilket ikke betragtes som fuldt tilfredsstillende. I Danmark betjenes over mio. privatkunder og erhvervskunder. Detailbanken havde i 1999 en tilfredsstillende kundefremgang for både privat- og erhvervskunder. I 1999 blev det danske filialnet opdelt i regioner. Herved bliver det muligt at spare omkostninger og centralisere en række administrative funktioner. Samtidig samles filialnettets specialister blandt andet inden for investering og pension. Forsikringsvirksomheden i Danica gennemførte en tilsvarende opdeling på regioner med betydelige stordriftsfordele til følge. Samtidig styrkes det kombinerede salg af bank- og forsikringsprodukter, fordi specialister inden for en lang række områder kommer i tættere kontakt. I 2000 vil samtlige filialer være knyttet til det centrale call-center, DIALog. Centret tilbyder kunderne telefonisk rådgivning på alle forretningsområder og varetager telefonbetjeningen for filialerne. Åbningstiden forventes i løbet af 2000 at blive udvidet fra 18 til 24 timer i døgnet. Den Danske Bank havde ved årets udgang over danske net- DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

16 bankkunder, og transaktionsomfanget for kunder med en netbank-aftale steg kraftigt i Der var en kedet styrket i forbindelse med bankens køb af de danske franchiserettigheder til American Expresskortet. betydelig vækst i antallet af kunder i internetbanken, Danske NetBank. Bankens integrerede office-banking system, DanskeBank TeleService Detailbankens salg af investeringsprodukter fortsatte de senere års tilfredsstillende fremgang. Investeringsbeviser fra Danske Invest var meget efterspurgte, og den samlede formue i Danske Invest steg til 66 mia. kr. ved årets udgang. (DBTS), tilbyder blandt andet adgang til on-line betalinger samt realtidsinformationer om konti i de nordiske lande, Tyskland og Storbritannien. Systemet er meget efterspurgt af kunderne på grund af den gode funktionalitet. DBTS blev i 1999 udvidet med fuld internet-integration. Bankens danske filialer øgede salget af realkreditlån fra Danske Kredit. Det samlede udlån fra Danske Kredit steg til 73 mia. kr. Markedsandelen Inden for gruppen af erhvervskunder med over 10 ansatte anvender over halvdelen bankens tilbud om office-banking. for nettoudlån udgjorde 19,4 pct. Leasingmarkedet viste høj vækst i Landefordeling af Detailbankens udlån og garantier C Bankens nye aktiviteter inden for ejendomsmæglervirksomhed i Danske Bo fik en god start, blandt andet som følge af en generelt positiv udvikling på det danske ejerboligmarked. Danske Bo etablerede 11 butik- 1999, og banken havde en tilfredsstillende andel af denne fremgang med en stigning i leasingomfanget på over 1,5 mia. kr. eller 21 pct. Indtjeningen fra Nordania, der varetager koncernens leasingaktiviteter, B A ker i større danske byer, og antallet af formidlede salg viste en god udvikling. Antallet af butikker planlæg- var tilfredsstillende trods en intensiveret konkurrence. Den største vækst var inden for billeasing, med- ges mere end fordoblet i arbejder pc-ordninger og ejendomsleasing. Koncernens factoringsel- På betalings- og kreditkortområdet skab, Forenede Factors, fastholdt sin A B C Danmark Norge Sverige blev Den Danske Banks stilling på både privat- og erhvervskundemar- betydende position på factoringmarkedet. 16 DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

17 I Norge udbyder Den Danske Bank koncernen bankprodukter via Fokus Bank, som i 1999 havde en tilfredsstillende aktivitetsudvikling. Indtjeningen blev dog påvirket af et forøget behov for hensættelser. Driften af Fokus Bank er tilrettelagt, så en lang række administrative rutiner er centraliseret, hvilket skaber grundlag for en omkostningseffektiv drift. Fokus Bank har privatkunder samt et godt grundlag på markedet for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, hvor banken har kunder. Banken planlægger at etablere filialer i norske byer, hvor der er et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for et bredt salg af koncernens finansielle produkter. Distribution via internettet er en integreret del af Fokus Banks strategi. Internetbanken, Fokus Nettbank, blev lanceret i en ny version. Fokus Nettbank havde over kunder ved årets udgang. Det var i 1999 højt prioriteret at øge salget af investeringsprodukter. Gennem regionalt placerede specialister inden for investeringsområdet havde Fokus Bank en god, direkte kontakt til kunderne. En række nye produkter på investeringsområdet blev introduceret. I Sverige fortsatte Östgöta Enskilda Bank sin etablering i større byer og havde ved årets udgang 39 filialer. Banken betjener omkring privat- og erhvervskunder og havde en tilfredsstillende tilgang af nye kunder, især på erhvervssiden. Filialudbygningen foregår blandt andet i Sydsverige, herunder Malmøområdet, og medvirker dermed til at styrke koncernen i Øresundsregionen. Banken lancerede ved slutningen af året de hidtil mest fleksible konto- og betalingsprodukter, som er til rådighed for kunder, der bor og arbejder på hver sin side af Sundet. Östgöta Enskilda Banks internetbank, Hembanken, der er den ældste internetbank i Sverige, havde et stigende kundetal. Östgöta Enskilda Bank har nu over kunder i sin internetbank. Banken har løbende udvidet sine aktiviteter inden for finansiering af private boliger. Købet af finansieringsselskabet Bokredit har yderligere styrket bankens stilling på det svenske ejendomsmarked. Östgöta Enskilda Bank havde i 1999 et specielt godt salg af investeringsprodukter, herunder ikke mindst aktier og aktierelaterede produkter. På erhvervsområdet viste mange svenske virksomheder stigende interesse for Östgöta Enskilda Banks tilbud. Især var der stor interesse for koncernens office-bankingprodukter, der også i Sverige er førende med hensyn til funktionalitet. Nordania etablerede i 1999 leasingvirksomhed i Sverige. Med købet af Fokus Bank samt udbygningen i Sverige har Den Danske Bank nu et udbredt distributionsnet i Norden. Kombineret med sit brede produktudbud og sine internetaktiviteter har banken etableret et stærkt grundlag for fortsat ekspansion. Banken forventer i det kommende år en øget rentabilitet gennem en fortsat effektivisering i Danmark samt udbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige. DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

18 E N G R O S B A N K (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster Allokeret kapital DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

19 LEDELSE Bankdirektør SØREN MØLLER NIELSEN Corporate Banking, København PER SKOVHUS /Direktør Corporate Banking, London ANGUS MACLENNAN /General Manager Trading, Financial Markets MADS JACOBSEN /Direktør Antal medarbejdere: 789 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Engrosbank Engrosbanken opnåede i 1999 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. året før. Tab og hensættelser var på et acceptabelt niveau, hvilket skyldes de generelt gunstige konjunkturer, men også den gode kreditkvalitet hos bankens erhvervskunder. Omkostningerne i pct. af indtægterne steg til 42,5 pct. mod 37,7 pct. året før. Området opnåede et kapitalafkast på 13,9 pct. i 1999 mod 13,1 pct. i Afkastet var ikke fuldt tilfredsstillende, og det er derfor fortsat et vigtigt mål for Engrosbanken at forøge kapitalafkastet. Der blev i 1999 sat fokus på indtjeningspotentialet for hvert enkelt kundeforhold. Områdets samlede risikovægtede poster faldt med 18 mia. kr. til 223 mia. kr. Trods et svagt fald var markedsandelen i Danmark fortsat på et niveau, der placerer Den Danske Bank som dansk erhvervslivs foretrukne finansielle samarbejdspartner. I det øvrige Norden udvidede koncernen sit forretningsomfang betragteligt. Banken vil også fremover vurdere rentabiliteten i det enkelte kundeforhold med henblik på at optimere indtjeningen, når der tages hensyn til kapitalbelastningen. På det nordeuropæiske bankmarked fastholdt banken en betydende stilling som arrangør af syndikerede lån og kreditter. Engrosbankens aktiviteter gennem bankens udenlandske filialer viste god fremgang, og kapitalafkastet blev forbedret. De udenlandske filialers erhvervskunder viste betydelig interesse for Den Danske Banks tilbud om international betalingsformidling. Der blev i 1999 også indgået aftaler med større europæiske banker, som gjorde det muligt for disse banker at tilbyde deres egne kunder at benytte Den Danske Banks infrastruktur i Norden på betalingsformidlingsområdet. Koncernens samlede aktiviteter på rente- og valutamarkederne er integreret i et Global Treasury-koncept. Det betyder, at ansvaret for interbank-handel (market-making) for DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT

20 de enkelte produkter er centraliseret, mens salget sker decentralt i Norden og internationalt. En betydelig del af salget gennemføres fra fra valutahandel i negativ retning. Som i foregående år var over halvdelen af omsætningen med kunder uden for Danmark. Detailbankens regionale kundeborde, hvilket styrker Den Danske Banks stilling i konkurrencen på de lokale bankmarkeder. Fokus Bank blev fra begyndelsen fuldt integreret i Den Danske Bank koncernens Global Treasury, og Bankens handel på rente- og valutamarkederne udviklede sig generelt positivt i Introduktionen af Fokus Bank overtog i den forbindelse ansvaret for koncernens market-making vedrørende rente- og valutaprodukter i norske kroner. euroen fra begyndelsen af 1999 påvirkede ikke bankens indtjening Den Danske Bank befæstede i 1999 sin position som ledende obligationshandler i Norden, hvor der såvel i Danmark som i Sverige er opnået en betydende markedsandel. Banken forventer de kommende år Landefordeling af Engrosbankens udlån og garantier ekskl. repo'er at udbygge handelen med virksomhedsobligationer for dermed at styrke produktudbuddet. F Engrosbanken vil i det kommende E A D C B år fortsætte sine bestræbelser på at optimere forholdet mellem indtjening og risiko. Det forventes at medføre en fortsat reduktion af de risikovægtede poster, og en forøgelse af kapitalafkastet. Banken forventer A B C D E F Danmark Norge, Sverige og Finland Storbritannien USA Tyskland og Benelux Andre samtidig at fastholde og udbygge sine relationer til kunderne gennem løbende tilpasning af produkter og rådgivning. 20 DEN DANSKE BANK Å RSRAPPORT 1999

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater. Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Koncernens risiko- og finansstyring

Koncernens risiko- og finansstyring Koncernens risiko- og finansstyring De risikotyper, som koncernen pådrager sig ved sin aktivitet, kan overordnet opdeles i kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici og forsikringsrisici. Det overordnede

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere