FARLIGT GODS GT- KONFERENCE Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?"

Transkript

1 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

2 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i forbindelse med transport af farligt gods. Svend Erik Pedersen Ekstern konsulent TUR - Transporterhvervets UddannelsesRåd Tlf. direkte:

3 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Om medarbejderen har ansvar/opgaver i relation til transport, eller om det farlige kun skal flyttes internt på virksomheden.

4 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Skal medarbejderen bare flytte godset fra ét sted i virksomheden, til et andet sted i virksomheden eksempelvis fra et internt lager til en produktionslinje e.l. - er han som udgangspunkt ikke underlagt transportreglerne for farligt gods (ADR mv.). Men har medarbejderen funktioner/eller ansvar, ifm. transport er vedkommende underlagt transportreglerne for farligt gods (ADR mv.).

5 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Uden direkte sammenhæng med transport -regler, gælder der normalt andre regler for virksomheden, eksempelvis vedrørende oplag, anvendelse, arbejdsmiljø, sikkerhed mv. (Udpluk): Særlige risikovirksomheder - Prøv også at google oplag af farlig - Ifm. anvendelse, se AT s Arbejde med stoffer og materialer Link REACH (registrering og oplysning om kemikalier) Link til AT Link til MST CLP (forordning) (klassificering, mærkning & emballering) Link

6 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvordan kan man se, at der er tale om farligt gods? Mærkning (etiketter/påskrifter mv.) Eksempelvis: Såkaldte fru Jensen afmærkninger. Bemærk!: Nye modeller, R & S-sætninger og kriterier. Se mere her Bemærk!!: Denne type etiketter kan IKKE bruges i transportsammenhæng!

7 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvordan kan man se, at der er tale om farligt gods? Faresedler (etiketter) der kan/skal anvendes ifm. transport Transportform Alternativer ved mindre emballeringer (efter særlige regler) EQ (Undtagne mængder) UN XXXX LQ Regelsæt ADR RID IMDG ICAO/IATA LQ (Begrænsede mængder)

8 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Denne medarbejder har transportrelateret opgave/ansvar. (læsser eller aflæsser gods til/fra lastbil) Og er derfor underlagt krav om uddannelse.

9 Lovgrundlag Færdselsloven, 82, stk. 5 (m.fl.): 82 Stk. 5 Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om transport af farligt gods, herunder om tvungen ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvar, der opstår i forbindelse med transport af sådant gods. Stk. 6 Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 5 til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter stk. 5 fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed, privat organisation el. lign. og i forbindelse hermed fastsætte regler om godkendelse af sådanne myndigheder og organisationer m.v. og i øvrigt fastsætte regler for myndighedens eller organisationens virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne.

10 Lovgrundlag Bekendtgørelse 617 om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: 29. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, skal alene have gennemført en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR. Stk. 3. Instruktører, der forestår undervisning af førere, jf. stk. 1, skal have bestået den eksamen i vejtransport, der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

11 Lovgrundlag Bekendtgørelse 617 om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: 30. Beredskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods, herunder regler om udstedelse og fornyelse af uddannelsesbeviser og vilkår for godkendelse af kurser. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Statens Institut for Strålebeskyttelse. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen godkender og fører tilsyn med kurserne, jf. stk. 1. Beredskabsstyrelsen udarbejder endvidere eksamensopgaverne. Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne mv. til på nærmere angivne vilkår at udstede og forny uddannelsesbeviser til førere.

12 Lovgrundlag Bekendtgørelse 617 om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: 38. Overtrædelse af bekendtgørelsens 2 og 3, 4, stk. 1-2, 9-13, 14, stk. 1, 15, 17, stk. 1-3, 18 og 19, 21, stk. 1, 25, stk. 1, 27 og 28, 29, stk. 1 og 3, 31, stk. 1, de tekniske forskrifter, der følger af 41, og bilag 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes den, som overtræder regler og vilkår fastsat i medfør af 30, stk. 1 og 3. Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. 32, straffes i henhold til færdselslovens 118, stk. 1, nr. 3, med bøde. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Det kan altså være forbundet med strafansvar at forestå chaufføruddannelser (ADR-beviser)

13 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Denne medarbejder har transportrelateret opgave/ansvar. Og er derfor underlagt krav om uddannelse.

14 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! I henhold til kapitel i ADR skal andre personer end chauffører med ADR-bevis, som er involveret i vejtransport af farligt gods, uddannes i henhold til kapitel 1.3 Det fremgår af kapitel 1.3, at personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, skal uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Disse personer kan være ansat hos afsender, transportør, modtager, læsser, pakker eller påfylder - det centrale er, om de har opgaver i relation til vejtransport af farligt gods. Det bemærkes, at uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan varetage de nævnte opgaver. Se kildemateriale på BRS s hjemmeside. Link Se kildemateriale (love & regler) på TUR s hjemmeside. Link Se kildemateriale (om udd.krav) på TUR s hjemmeside. Link

15 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Eksempel 1: En chauffør, der transporterer farligt gods i mængder, der ikke overstiger grænserne angivet i i ADR ("frimængden") er ikke omfattet af kravet om ADR-bevis, men kan i stedet have gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3. Eksempel 2: En truckfører, der læsser farligt gods på en lastbil, anses for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Truckføreren skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. En truckfører, der flytter farligt gods fra et sted til et andet på et lager, udfylder derimod ingen funktion med direkte relation til en transport omfattet af ADR. I det tilfælde kræves derfor ingen uddannelse i henhold til kapitel 1.3. Eksempel 3: En kontormedarbejder, der udfylder transportdokumenter i overensstemmelse med ADR, har en opgave i relation til transport af farligt gods og skal derfor være uddannet i henhold til kapitel 1.3.

16 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Hvad skal en sådan uddannelse indeholde? Kort fortalt skal uddannelsen ifølge ADR, kap. 1.3, indeholde følgende: En grunduddannelse, som skal sikre, at personen er bekendt med de generelle bestemmelser i ADR. En funktionsspecifik uddannelse, som skal sikre, at personen er mere udførligt uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde. I tilfælde, hvor transporten af farligt gods omfatter flere transportformer, skal personalet bibringes en viden om reglerne for de andre transportformer (RID, IMDG mv.). En sikkerhedsuddannelse, som skal sikre, at personen kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer. Disse tre elementer skal altid indgå i uddannelsen, men omfanget af de enkelte elementer vil afhænge af personalegruppen og de konkrete opgaver, som personen varetager.

17 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Sådan erhverves kapitel 1.3 uddannelsen I modsætning til chauffør-adr uddannelser, er der ikke krav til, hos hvem, eller hvor man skal tage uddannelsen. Virksomhedens sikkerhedsrådgiver skal dog sikre sig, at personalet har den fornødne uddannelse, og kan evt. selv tilrettelægge og udføre uddannelsen. Alternativt kan uddannelsen erhverves som Arbejdsmarkedsuddannelse eller individuelt tilrettelagt uddannelse ved kontakt til bl.a. AMU-Centre og Erhvervsskoler. Dokumentation: Detaljerne vedrørende al gennemført uddannelse skal opbevares af både arbejdsgiveren og medarbejderen og skal kontrolleres ved begyndelsen af et nyt ansættelsesforhold. Uddannelsen skal periodisk suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne. (Anbefales hvert andet år).

18 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Dokumentationen Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! I modsætning til chauffør-adr beviser, er der ikke krav om, at uddannelsesbeviset medføres (hvor uddannelsen er i relation til chaufførgerning (under frimængde)) under kørsel. Men det må anbefales af hensyn til eventuel kontrolsituation.

19 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Det afhænger i høj grad af opgaver og ansvar! Denne medarbejder har transportrelateret opgave/ansvar. Og er derfor underlagt krav om uddannelse.

20 FG ifm. et truckkursus? Side 168 i truckbog

21 FG ifm. et truckkursus? Side 146 i truckbog For at gøre opmærksom på et stofs farlige egenskaber, afmærkes gods med én eller flere faresedler, der angiver de farer, der måtte være ved pågældende stof. Faresedlerne har form som et kvadrat stillet på spidsen og henviser til forskellige fareklasser. Under alle omstændigheder skal du være meget opmærksom på dem. Faresedlerne viser enten, at soffet er giftigt, brandfarligt, eksplosivt, radioaktivt eller sundhedsskadeligt. Hvis der er faresedler på det gods, som du arbejder med, skal du sikre dig, om du skal være uddannet i transportreglerne for farligt gods. Læs nærmere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder. På siden i GT-bogen er der endvidere et endnu bedre foto af denne IBC med afmærkning.

22 FG ifm. et truckkursus? Side 147 i truckbog

23 FG ifm. et truckkursus? Fra trucklærerside har der været ønske om medtagelse i truckbogen af temaer som: Ansvar og pligter Hovedansvar Afsender Modtager Læsning Stabling tungt/let nederst/øverst Aflæsning Mærkning Retningspile mv. Sammenlæsning Generelt Fødevarer/foderstoffer Begrænsninger i transporteret mængde Rygning Miljøfarlige stoffer

24 FG ifm. et truckkursus? Med al respekt! Vi (LML, undertegnede og forlaget) mener ikke, at det er hensigtsmæssigt. Hvad er der tid til? Har eleverne fået noget, regner de måske med at have fået nok? Skal alle truckførere kende til FG-reglerne? Andet: FG for de der har det behov. Enten ifm. kapitel 1.3 uddannelse eller måske på kurset oplagring og forsendelse af FG Der er forhold som opdatering/vedligehold Der var engang en bog til oplagring og forsendelse af FG??? Der er en PowerPoint (Diasshow) Sikkerhed ved afsendelse og modtagelse af farligt gods (266 dias til kr. 799,-), der holdes opdateret. Link.

25 Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Opsummering af uddannelseskrav ifm. transport af farligt gods

26 LOVE OG REGLER - uddannelser Uddannelseskrav (for personer involveret i vej- eller banetransport af farligt gods) ADR-bevis Sikkerhedsuddannelse Egen eller ekstern sikkerhedsrådgiver Chauffører Last over frimængden ( ) X Chauffører Last under frimængden ( ) X Involverede, andre end ovennævnte X Virksomheder X Uddannelsens gyldighed/ vedligeholdelse 5 år Ny eksamen Anbefales opdateret hvert andet år 5 år Ny eksamen 26 For andre involverede er der også krav ifm. søtransport Link til Søfartsstyrelsen Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

27 Uddannelseskrav (for personer involveret i transport af farligt gods) For chauffører, hvor der kræves ADR-bevis

28 LOVE OG REGLER - uddannelser Uddannelseskrav - chauffør Førere af køretøjer der transporterer farligt gods, som overstiger den mængde der er angivet i frimængdetabellen i ADR ( ), skal have gennemført en uddannelse og være i besiddelse af et gyldigt ADR-kursusbevis, dækkende: Grundkursus! 28 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

29 LOVE OG REGLER Uddannelser Uddannelseskrav - chauffør Skal føreren transportere klasse 1 gods over frimængden, skal ADR-beviset udvides med: Grundkursus! Suppleringskursus, klasse 1 29 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

30 LOVE OG REGLER Uddannelser Uddannelseskrav - chauffør Skal føreren transportere klasse 7 gods, der ikke transporteres som undtagelseskolli, skal ADR-beviset udvides med: Grundkursus! Suppleringskursus, klasse 7 30 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

31 LOVE OG REGLER Uddannelser Uddannelseskrav - chauffør Førere af tankkøretøjer med farligt gods i faste eller aftagelige tanke med en kapacitet som overstiger liter, - og førere af batterikøretøjer med en samlet kapacitet på over liter, - samt chauffører på køretøjer med farligt gods i tankcontainere, hvor den enkelte tankcontainer har en kapacitet på over liter pr. transporterende enhed, 31 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

32 LOVE OG REGLER Uddannelser skal have gennemført en uddannelse og være i besiddelse af et ADR-kursusbevis gældende til tanktransport. ADR-beviset udvides med: Grundkursus Suppleringskursus, tank 32 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

33 LOVE OG REGLER Uddannelser ADR-beviset er gyldigt til udløbsdatoen (5 år). Har man ikke suppleringskurserne, vil de være overstregede! Ved rettidig repetition inden for sidste 12 mdr. af gyldighedsperioden udvides udløbsdatoen med nye 5 år. Rettidig repetition er eget ansvar! 33 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

34 Uddannelseskrav (for personer involveret i transport af farligt gods) Sikkerhedsrådgivere (Ikke at forveksle med sikkerhedsrepræsentanter)

35 Uddannelseskrav sikkerhedsrådgiver Næsten alle offentlige og private virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter, klassificerer, afmærker, læsser eller aflæsser farligt gods, skal have udpeget en sikkerhedsrådgiver, som er i besiddelse af et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis. 35 Se mere om sikkerhedsrådgiver på brs.dk link Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

36 Sikkerhedsrådgiverens opgave er blandt andet, at: råde, vejlede og foranledige indført kontrolprocedurer, så risikoen for hændelser og uheld mindskes. sikre at involveret personale gennemgår krævet uddannelse, og at denne ajourføres. sikre at personalet har fået nøje instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres. indføre kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af reglerne for læsning og aflæsning. 36 Farligt Gods konferencen, Hotel Fåborg Fjord den december

37 Tak!

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LNG oversigt over regler

LNG oversigt over regler LNG oversigt over regler maj 2014 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere