Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farligt gods Kapitel 1.3 kursus"

Transkript

1 Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

2 Farligt gods i landbruget? 2

3 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgiver

4

5 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Generelle bestemmelser 2. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges. Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold. 3. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende. 5

6

7 Ansvar i henhold til ADR Transportørens ansvar: Sikre sig, at det i henhold til ADR er tilladt af transportere det farlige gods Kontrollere at have modtaget alle oplysninger og data på en sporbar måde Kontrollere at de foreskrevne dokumenter er til stede i køretøjet Sikre sig, at der ikke er defekter, lækager eller revner, manglende udstyr m.v. i køretøjet eller lasten Sikre sig, at næste dato for prøvning af tankvogn, batterikøretøj, UN-tanke og tankcontainere ikke er overskredet Kontrollere at køretøjerne ikke er overbelæssede Sikre sig, at den foreskrevne mærkning af køretøjer er i orden Sikre sig, at det foreskrevne udstyr er med på køretøjet Sikre sig, at chaufføren og andre, som er involveret i transportens gennemførelse har den rette uddannelse Udlevere og instruere chaufføren om transportens gennemførelse, herunder sikre sig, at chaufføren forstår og er i stand til at udføre de skriftlige instrukser korrekt Hvis transportøren konstatere uoverensstemmelser med reglerne i ADR, må han ikke fortsætte transporten før forholdet er bragt i orden At ansætte eller samarbejde med en eksamineret sikkerhedsrådgiver 7

8 Ansvar i henhold til ADR Afsenderens ansvar: Kontrollere af det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstemmelse med ADR Give transportøren oplysninger og data på en sporbar måde, Transportdokument indeholder alle relevante oplysninger Godset er klassificeret til vejtransport Godset er korrekt pakket i UN godkendte emballage Kolli er korrekt afmærket med faresedler Evt. containerpakkeattest er udfyldt korrekt Undersøge dokumenter, køretøj og udstyr inden læsning 8

9 Hvad er farligt gods - eksempel Hvordan ved vi om det er farligt gods og hvad afgør det: Er det fast eller flydende stof Er det eksplosionsfarligt Er det brandfarligt Er det giftigt Er det ætsende Er det miljøfarligt Har det andre farlige egenskaber..\..\farligt gods\sikkerhedsdatablade\hempel's_hi- VEE_LACQUER_ _da-DK[1].pdf Kilde: Hempel 9

10 KLASSIFICERING - fareniveau Bornholms Landbrug Opdeling i klasserne i henhold til fareniveau Se hvordan i klasserne... Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse 5.1 Klasse 5.2 Klasse 6.1 Klasse 6.2 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9

11 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 2 Gasser Eks.: acetylen oxygen ammoniak

12 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 3 Brandfarlig væske Eks.: benzin dieselolie acetone

13 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 5.1 Oxiderende stoffer Eks.: ammoniumnitrater nitriter peroxider

14 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 6.1 Giftige stoffer Eks.: cyanid trichlormethan (chloroform) phenol

15 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 8 Ætsende stoffer Eks.: diverse syrer/baser myresyre natronlud

16 KLASSIFICERING Primære farlige egenskaber Bornholms Landbrug Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande Eks.: nødslisker til fly lithiumbatterier bekæmpelsesmidler (Adimax)

17 ADR tabel 3A 17

18 ADR tabel 3A 18

19 Foto: TIS Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Undtagelser 6. Med undtagelse af 2 og 3, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på motorredskaber, der er fritaget for registrering, og for traktorer, der ligeledes er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Dette gælder endvidere for registrerede traktorer, når disse benyttes til kørsel omfattet af lov om registrering af køretøjers 3 og 4.Stk Med undtagelse af 2 og 3, stk. 1, og 37, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet. Stk. 2. Ved transport af brandfarlige væsker emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed. 19

20 Undtagelser i henhold til ADR Undtagelser Transport udført af virksomheder, der som en underordnet aktivitet i forhold til deres hovedaktivitet, transporterer farligt gods, f.eks. leveringer til eller returvarer fra bygge- eller entreprenørarbejdspladser, eller i relation til overvågning, reparation eller vedligeholdelse, i mængder på højst 450 liter pr. emballage, herunder mellemstore bulkcontainere (IBC s) og storemballager, og inden for de mængdegrænser, som er angivet i Transport af farligt gods foretaget af ovennævnte virksomheder til deres egen forsyning eller som ekstern eller intern distribution er ikke omfattet af denne undtagelse. Transport af maskineri eller udstyr, der ikke er nævnt i dette bilag, og som indeholder farligt gods i deres indre eller funktionelle udstyr, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. 20

21 Transport af brugte akkumulatorer Ikke omfattet af ADR hvis: Batterihuset er ubeskadiget De er sikret således, at de ikke kan glide, vælte eller blive beskadiget, f.eks. Stablet på paller Der på ydersiden ikke findes farlige rester af baser eller syrer, og De er sikret mod kortslutning Brugte akkumulatorer er akkumulatorer som efter deres normale brug transporteres for at blive genbrugt. 21

22 Transport af brugte akkumulatorer Akkumulatorkasser af rustfrit stål eller massiv plast med en kapacitet på op til 1 m3 er tilladt, hvis: Akkumulatorkasserne skal være modstandsdygtige over for de ætsende stoffer i akkumulatorerne. Under normale transportforhold må ingen ætsende stoffer lække fra akkumulatorkasserne, og ingen andre stoffer (f.eks. vand) må trænge ind i dem. Der må ikke findes farlige rester af ætsende stoffer fra akkumulatorerne på ydersiden af akkumulatorkasserne. Akkumulatorkasserne må ikke lastes med akkumulatorer op over kassernes sider. Akkumulatorer, der indeholder stoffer eller andre former for farligt gods, som kan reagere farligt med hinanden, må ikke anbringes i en akkumulatorkasse. Akkumulatorkasserne skal enten: (a) overdækkes eller (b) transporteres i lukkede eller overdækkede køretøjer eller containere. 22

23 Krav om sikkerhedsrådgiver Alle virksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods, skal skriftlig udpege en sikkerhedsrådgiver og oplyse navn og personnummer til Beredskabsstyrelsen Sikkerhedsrådgiveren skal være i besiddelse af gyldigt bevis Beviset udstedes til personer, som har bestået en eksamen - ikke krav om kursus Gyldighedsperioden er 5 år og kan forlænges med en ny eksamen Foto: TIS

24 Krav om sikkerhedsrådgiver 2, stk. 1, nr. 5, land- og skovbrugsvirksomhed eller lignende virksomhed, hvis aktiviteter alene omfatter lejlighedsvis aflæsning af farligt gods er undtaget for at have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver? Trafikstyrelsen kan oplyse, at det afhænger af en konkret vurdering, hvornår en virksomhed kan anses for at være en lignende virksomhed. Begrebet lignende er til for de virksomheder, hvor det i sagens natur, ikke vil være rimeligt at forlange en sikkerhedsrådgiver af hensyn til virksomhedens karakter. Ligeledes gælder det for begrebet lejlighedsvis, hvor der ses på karakteren og hyppigheden af aflæsningen af det farlige gods. Det afgørende er, at der kun må foreligge en minimal fare eller - forureningsrisiko forbundet med aflæsning af det farlige gods. Trafikstyrelsen vurderer konkret og individuelt, hvorvidt en lignende virksomhed, hvis aktiviteter omfatter lejlighedsvis aflæsning af farligt gods, kan anses for at være undtaget fra sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen.

25 Uddannelse ADR certifikat til stykgods (grunduddannelse) ADR certifikat til stykgods & tank over liter ADR certifikat som ovenstående + evt. specialiserings kurser ( klasse 1 & klasse 7 ) Skal medbringes under kørslen Gyldigt i 5 år Gyldigheden kan forlænges ved nyt kursus + prøve Skal erhverves af alle der transporterer farligt gods over frimængden

26 ADR bevis

27 Kursus i henhold til kapitel 1.3 Kursus i henhold til kapitel det er ikke tilladt at påbegynde arbejdet eller få ansvar før man har gennemført kursus Grunduddannelse Funktionsspecifik uddannelse Sikkerhedsuddannelse Kurset skal gennemføres, inden den pågældende pålægges opgaver/ansvar, af alle hvis opgaver omfatter transport af farligt gods ad vej, herunder chauffører/andre der transporterer farligt gods under frimængden Dokumentation skal opbevares af arbejdsgiver og efter anmodning stilles til rådighed for medarbejder eller myndighed

28 Uddannelseskrav Chauffører Last over frimængden ( ) ADR-bevis X Sikkerhedsuddannelse Egen eller ekstern sikkerhedsrådgiver Chauffører Last under frimængden ( ) X Chauffører Begrænsede mængder Undtagne mængder X Andre Involverede, andre end ovennævnte X Virksomheder X Uddannelsens gyldighed/ vedligeholdelse 5 år Periodisk opdateres 5 år Ny eksamen Ny eksamen

29 UN godkendt emballage 1. FN symbol 2. Emballagetype 3. Pakkegruppe 4. Godkendt til fast stof 5. Fremstillingsår 6. Godkendelsesland 7. ID nummer

30 Godkendt emballage

31 Godkendt emballage - IBC IBC skal efterses hver 30. måned

32 Afmærkning af farligt gods UN nummer Faresedler Håndteringssedler Påskrifter UN godkendt emballage

33 Begrænset mængde Bagatelgrænse Egnet emballage Hvert kolli kan være mærket med en Rhombe hvor spidserne er sorte Mærkningen omgivet af sort kant

34 Begrænset mængde Kapitel 3.4 Skal afmærkes med retningspile hvis det er krævet Afsenderen skal på en sporbar måde oplyse om bruttovægt af den samlede vægt af det transporterede gods Transporterende enheder med en totalvægt over 12 tons som transporterer over 8 tons begrænset mængde skal afmærkes for og bag, medmindre køretøjet allerede er afmærket med orange skilte Ved Østersøaftale: "Farligt gods i begrænsede mængder af klasse/klasser." 34

35 Begrænsede mængder LQ eller alm. farligt gods Det er afsenderen der er ansvarlig for af afmærke det farlige gods

36 36

37 Frimængdetabel 37

38 ADR tabel 3A 38

39 Frimængdeberegning Vi skal transportere følgende: UN 1203 BENZIN, 3, II 200 liter Frimængde 333 liter Pointsum 200 x 3 = 600 UN 2067 AMMONIUMNITRATBASERET GØDNING, 5.1, III 50 kg Frimængde kg Pointsum 50 x 1 = 50 Hvor meget F-gas UN 1965 CARBONHYDRID GASBLANDING, FORDRÅBET, N.O.S., 2.1 F, kan læsses uden at komme over frimængde 39

40 Frimængder Hvis mængden af det farlige gods er under frimængden - tabel er transporten kun undergivet følgende vigtige bestemmelser: godkendt emballage gnistfri lamper i lukkede køretøjer mindst 1 stk. 2 kg ildslukker regler vedr. af- og pålæsning regler vedr. samlæsning og sikring af gods fragtbrev, som opfylder ADR s bestemmelser - samlet mængde i hver transportkategori kapitel 1.3 uddannelse til chaufføren UN 1203 Husk ingen frimængder ved Østersøaftale/søtransport

41 Frimængdeberegning Vi skal transportere følgende: UN 1202 DIESELOLIE, 3, III 600 liter Frimængde liter Pointsum 600 x 1 = 600 UN 1965 CARBONHYDRID GASBLANDING, FORDRÅBET, N.O.S., 99 liter Frimængde 333 nominel kapacitet i liter Pointsum 99 x 3 = 297 Hvor meget ukrudtsmiddel UN 3082, emballeret som begrænset mængde, kan læsses uden at komme over frimængde 41

42 Transportdokumenter Fragtbrev/transportdokument Skriftlige anvisninger/sikkerhedskort Godkendelsesattest for køretøjet, hvor det kræves ADR kursusbevis Billedlegitimation

43 Dokumentation - fragtbrev a) Bogstaverne UN samt stoffets UN-nummer b) Stoffets navn den officielle godsbetegnelse c) Primær fareseddel (og evt. sekundær fareseddel i parentes) d) Emballagegruppe e) Antal kolli og beskrivelse af kolliets art f) Godsets volumen eller vægt (klasse 1 NEM) g) Afsenderens navn og adresse h) Modtagerens navn og adresse i) Oplysninger om evt. særaftale j) Eventuel tunnelrestriktionskode F.eks.: UN 2067 AMMONIUMNITRATBASERET GØDNING, 5.1, III

44 Transportdokument 44

45 Transportdokument over frimængden Miljøfarligt 45

46 Transportdokument - under frimængden Miljøfarligt 46

47 Transportdokument - begrænset mængde 47

48 48

49 Afmærkning af køretøj Transporterende enheder med farligt gods: Orange skilte uden numre + evt. faresedler

50 Afmærkning af køretøj Transport af farligt gods til eget forbrug (altid under frimængden) Ingen skiltning Transport af farligt gods under frimængden Ingen skiltning Transport af farligt gods over frimængden Orange skilte foran og bagpå 50

51 Afmærkning af køretøj - ammoniak Fareseddel på begge sider og bagpå Orangefarvet skilte med numre foran og bagpå Kilde: Traktorgalleri.dk 51

52 Mærkning med faresedler 52

53 Mærkning med orangefarvet skilte 53

54 Afmærkning af køretøj Kan ikke lovligt køre efter ADR, idet vogntoget kun må have et påhængskøretøj Derfor må den være godkendt Kilde: Traktorgalleri.dk 54

55 Dokumentation - sikkerhedskort Kapitel Skriftlige anvisninger skal medbringes i den form, der er anført i , i køretøjets førerkabine og skal være let tilgængelige. Skal gives af transportøren til køretøjets mandskab på et sprog, som hvert medlem kan læse og forstå, inden transporten påbegyndes. Transportøren skal sikre, at hvert medlem af køretøjets mandskab forstår og er i stand til at udføre anvisningerne korrekt. Medlemmerne af køretøjets mandskab skal orientere sig om det læssede farlige gods og se anvisningerne for at få detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation. De skriftlige anvisninger skal svare til følgende fire siders model med hensyn til layout, tekst og indhold, og der må ikke tilføjes yderligere oplysninger (f.eks. tekst, logo eller lign.) 55

56 C:\Bent\ADR\ADR 2015\DK_skriftlige_anvisninger_sikkerhedskort_ADR2015.pdf 56

57 57

58 58

59 Brandslukningsudstyr Ved transport af farligt gods under frimængden 1 stk. 2 kg godkendt håndildslukker Ved transport af farligt gods i begrænset mængde og i undtaget mængde Ikke krav om ildslukker

60 Brandslukningsudstyr Slukkerne skal være forsynet med et segl, der angiver, at de ikke har været brugt, samt en påskrift, der angiver datoen for næste tilsyn. Påbudt ildslukkere skal være godkendt efter europæisk standard EN 3 og monteret på køretøjet Skal være let tilgængelige og beskyttet mod vejrliget Skal periodisk tilses idet funktionssikkerheden skal kontrolleres

61 Brandslukningsudstyr Ved transport af farligt gods over frimængden: En håndildslukker med en kapacitet på mindst 2 kg pulver, der er egnet til bekæmpelse af brand i førerkabinen eller motoren En håndildslukker med en kapacitet på mindst 6 kg pulver til bekæmpelse af brand i dæk, bremser eller last Krævet samlet kapacitet ved tilladt totalvægt o/7,5 tons mindst 12 kg pulver

62 Køretøjers standardudstyr Bornholms Landbrug Og finder på side 4, i de skriftlige anvisninger, for fareseddel 3 : a) Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3 b) Flugtmaske (se detaljer i anvisninger) c) Kræves kun for faste stoffer og væsker med fareseddelnumrene 3, 4.1, 4.3, 8 og 9

63 Køretøjers standardudstyr Mindst én egnet stopklods pr. køretøj, af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter, To selvstående advarselsmarkeringer eks. kegler, trekanter eller blinkende lygter, Øjenskyllevæske En egnet advarselsbeklædning pr. medlem af mandskab,

64 Køretøjers standardudstyr En transportabel belysningsanordning, til hvert medlem af køretøjets mandskab Et par beskyttelseshandsker, til hvert medlem af køretøjets mandskab Et par beskyttelsesbriller, til hvert medlem af køretøjets mandskab En skovl Et afløbsdække En opsamlingsbeholder af plast.

65 Foto: TIS65 Bornholms Landbrug Lovkrav farligt gods - nationalt Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet, og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder, eller dele, af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transport forhold. Denne regel gælder selv om mængden er under frimængden i henhold til afsnit Straf: 38 overtrædelse af 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning (se bl.a. færdselsloven)

66 Normale kørselsforhold? 66

67 Lastsikring grundprincipper Under vejtransport er det tyngdekraften sammen med friktionen der holder godset på plads. Andre kræfter som kan betyde at godset flytter sig: Acceleration Retardation Centrifugalkraft Vibrationer Vibrationer Retardation Tyngdekraft Acceleration Centrifugalkraft

68 Lastsikring grundprincipper Påvirkninger Lastsikringen skal kunne holde: 0,8 x lastvægten fremad det svarer til at man tipper laddet op til en vinkel på 56 grader 0,5 x lastvægten til siden det svarer til at man tipper laddet op til en vinkel på 26 grader

69 Lastsikring grundprincipper Forskellige lastsikringsmetoder: Opklodsning Containerlås Surrning Overfaldssurring Loopsurring Grimesurring Direkte surringer/ krydssurring

70 Lastsikring grundprincipper Lastsikring må ikke skade godset Bemærk! Husk også at sikre løftevogn og andet gods

71 Lastsikring grundprincipper Manglende lastsikring Foto: TIS

72 Forbud mod samlæsning Hovedregel Kolli forsynet med fareseddel nr. 1, 1.4, 1.5 & 1.6 må ikke læsses på samme køretøj som kolli, der er forsynet med andre faresedler Undtagelse Kolli hørende til klasse 1, forenelighedsgruppe S, må læsses på samme køretøj som kolli fra andre fareklasser, forsynet med andre faresedler Kolli hørende til klasse 9, UN 2990, 3072 og 3268 kan dog læsses på samme køretøj, med alle faresedler i klasse 1

73 Se særskilt tabel for klasse 1 Sammenlæsning tilladt

74 Se særskilt tabel for klasse 1 Sammenlæsning forbudt

75 Forholdsregler ved næringsmidler Kolli med fareseddel 6.1, 6.2 og visse stoffer med fareseddel 9 må ikke stables ovenpå eller i nærheden af kolli som indeholder madvarer eller foderstoffer Hvis læsning på samme køretøj da: en vægadskillelse der er mindst lige så høj som godset en adskillelse ved hjælp af andet gods, der ikke er forsynet med faresedler eller en afstand på mindst 0,8 meter Med mindre kolliene med nævnte faresedler er særligt emballeret eller fuldstændig afdækket

76 Rygning Forbud mod rygning Rygning er forbudt under håndtering indeni og i nærheden af køretøjer Rygeforbuddet gælder også anvendelse af elektroniske cigaretter og lignende anordninger

77 Tjekliste farligt gods 77

78 Tjekliste farligt gods 78

79 Godkendelse af køretøjer 1. Køretøj med fast tank, aftagelig tank eller beholderbatteri med samlet kapacitet o/1000 liter 2. Køretøj til tankcontainer o/3000 liter 3. Køretøj til transport af klasse 1, type EX/II eller EX/III 4. Trækkende køretøjer til påhængskøretøj nævnt i 1 og 2, samt til sættevogn nævnt under nr. 3

80 Sikkerhedsplaner Alle involverede i transport af farligt gods skal tage hensyn til sikkerhedsbestemmelserne, som beskrevet i kapitel 1.10 Farligt gods må kun tilbydes transportører, der er passende identificeret. Hvert medlem af besætningen på et køretøj, der transporterer farligt gods, skal medbringe ID-papirer med foto under transporten. 80

81 SIKKERHED SIKRING Omgivelserne beskyttes mod godset Godset beskyttes mod omgivelserne

82 Rapport om spild, udslip og uheld Spild eller udslip skal omgående anmeldes til alarmcentralen 112, medmindre spildet umiddelbart kan fjernes Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser skal ske til Beredskabsstyrelsen senest 1 måned efter uheldet eller hændelsen Foto: Ikast avis 82

83 Hovedregel ved uheld Stands ulykken Giv livredende 1. hjælp Alarmering til Giv almindelig 1. hjælp Se på de skriftlige anvisninger Hav transportdokumenter klar når redningsmandskabet ankommer

84 Bestemmelser om straf.\..\farligt gods\bødekatalog\b_dekatalog_juli_2013.pdf0ҙr.pdf 84

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995 Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/6 juni 995. Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: Revideret den: 08--2000/ JRØ Leverandør: Henkel Byggeteknik A/S Rørhaven 4 700

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning Lastsikring ADR 7.5.7 Håndtering og stuvning Ansvar / Pligter Sverige Tyskland Belgien Finland Italien Afsender Transportør Chauffør Færdselslovens krav Gods skal være anbragt således, at det ikke kan

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Udarbejdet til Renosan A/S for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012 Rapportens Baggrund I henhold til bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011, har Danmark ratificeret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn

Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn 1 Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forord... 5 2. Om regler, vedrørende transport

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand Produktinfoblad Højalkalisk grundrengøringsmiddel Anvendelse: Til rengøring af alle vaskbare gulve. Kan med fordel anvendes i værksteder, motorer, lastbiler, restauranter, storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-069-1 231-633-2 231-634-8

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-069-1 231-633-2 231-634-8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 11-06-2009 Revision: 11-06-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere