VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet efter de til enhver tid i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet indeholdte regler. Salg af vindmølle Det er en forudsætning for et eventuelt salg af vindmølle erhvervet i henhold til køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), at der forud er godkendelse fra klima-, energi- og bygningsministeriet jf. 17, stk. 2. Interessenterne Som interessent kan optages såvel virksomheder som privatpersoner. Interessentskabet består af et i forhold til den beregnede el-produktion fastsat antal andele. Andele, udbudt efter i Lov om fremme af vedvarende energi (VE- Loven), kan primært erhverves af personer med bopæl i en afstand af 4,5 km. fra sekundært af personer med bopæl i Morsø Kommune. Øvrige andele kan erhverves af alle interesserede.

2 Udtræden og overdragelse af andele En gyldighedsbetingelse for alle overdragelser er, at der afregnes via interessentskabets bankkonto med bestyrelsens mellemkomst. Ved salg af andele skal disse først tilbydes andre indehavere af andele. Sælger orienterer senest den 20. i en måned kasserer/administrator, som herefter foranlediger udsendelse til øvrige interessenter. Tilbuddet udsendes elektronisk til interessenter sammen med øvrig ordinær information ca. ultimo hver måned, med angivelse af pris og skriftlig acceptfrist på 20 hverdage. Interessenterne skal selv sikre sig at være omfattet af interessentskabets elektronikske adressekartotek. Gøres forkøbsretten gældende af flere fordeles de udbudte andele generelt efter principperne i VE-loven, idet de sidste andele dog fordeles til de interessenter, som har færrest andele. Der afsluttes eventuelt med lodtrækning foretaget af uvildig. Reglerne om tilbudspligt gælder ikke ved overgang eller overdragelse til den pågældende interessents ægtefælle, samlever og/eller børn, samt ved overgang eller overdragelse til personer som købere af en interessents bopæl. Vindmølleopstillers andele er ikke omfattet af forkøbsretten. Erhververen af interessentskabsandelen indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Overdrageren er dog først frigjort overfor interessentskabet, når eventuelle restancer til interessentskabet er berigtiget. Interessentskabsandelene kan ikke pantsættes og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning, idet det dog bemærkes, at pantsætning kan ske til sikkerhed overfor pengeinstituttet for lån, som pengeinstituttet har ydet til finansiering af den pågældende interessents kapitalindskud i interessentskabet. Hæftelse Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser i forbindelse med den daglige drift. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning for nogen interessentskabet uvedkommende gæld. Kapitalgrundlag og drift Den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved interessenternes indskud og/eller ved optagelse af lån og/eller kredit samt ved afsætning af den af vindmøllerne producerede energi til el-nettet. Hvis interessenternes kontante indskud finansieres ved optagelse af individuelle lån eller optagelse af fælleslån, noterer interessentskabet sådanne transporter i

3 udlodninger, som matte anmelde overfor interessentskabet. Optagelse af kassekredit til den løbende drift må kun optages mod tinglyst sikkerhed i vindmøllen og må maksimalt være på DKK Øvrige lån til mølledriften optaget i realkreditinstitut og/eller i bank/sparekasse må kun optages med proratarisk hæftelse for interessenterne i forhold til deres andele. Interessentskabets indtægter med fradrag af eventuelle ydelser på de af møllelauget optagne lån og kreditter samt efter fradrag til drift, vedligeholdelse og henlæggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Udbytte til interessenterne udbetales mindst 4 gange årligt, hver gang senest een måned efter at afregning er modtaget fra el-nettet. Såfremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud, eller hvis det i øvrigt af hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt. Det nødvendige beløb, der skal indbetales, fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Generalforsamling Hvert år afholdes der ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt skriftlig meddelelse til hver interessent med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 9 Samtidig med indkaldelsen udsendes den til på generalforsamlingen udarbejdede og af revisor og bestyrelsen underskrevne årsrapport. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om interessentskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen 8. Valg af reg. eller statsaut. revisor 9. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsenn i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/4 af interessentskabsandelene med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

4 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes pa samme made og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger. Hver interessentskabsandel giver 1 stemme. Der er i interessentskabet andele. Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan stemme ifølge mere end 3 fuldmagter. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, idet stemmelighed bevirker, at forslaget er bortfaldet. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller interessentskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede andele er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af stemmeberettigede andele, men forslaget vedtages med simpelt flertal, indkaldes inden 4 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmeberettigede andele. Så længe interessentskabets vindmølleanlæg er pantsat, kan beslutning om interessentskabets opløsning eller ændring af vedtægterne alene træffes med panthaverens samtykke. Fuldmagter til første generalforsamling gælder også til den anden generalforsamling, medmindre fuldmagten skriftligt er tilbagekaldt. Til vedtagelse af beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning for den enkelte interessent, d.v.s. mere end 10 % af den enkelte interessents investering i interessentskabet, kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer herfor. Over det på generalforsamlingerne passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle generalforsamlinger afholdes i Morsø Kommune. Bestyrelsen Interessentskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse 3 eller 5 personer, der vælges blandt interessenter af generalforsamlingen for 2 ar ad gangen, således at 1 eller 3 medlemmer afgår i ulige år, medens 2 medlemmer afgår i lige år. Besidder en interessent 20 % eller mere af det samlede antal andele, har den pågældende interessent krav på men ikke pligt til en plads i bestyrelsen. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der i givet fald skal forlade bestyrelsen til fordel for nævnte interessent, såfremt kravet fremsættes. Bestyrelsen konstituerer hurtigst muligt sig selv med formand, kasserer og sekretær.

5 Det afgøres ved lodtrækning, hvem der efter 1 år henholdsvis 2 år, idet dog formand og kasserer ikke kan samme år. Ethvert medlem af bestyrelsen er til enhver tid berettiget til uden begrundelse at udtræde af bestyrelsen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen har ansvaret for: at føre en ajourført interessentliste at fornøden forsikring mod lyn, brand, storm, maskinkasko, driftstab, ansvar og evt. produktionstab er tegnet at fornøden serviceaftale stedse er tegnet at der foretages fornødne vedligeholdelsesarbejder at udsende fornødne oplysninger til interessenterne til brug for disses selvangivelse at sørge for udlodning Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. 13 Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift og kan antage teknisk, juridisk og regnskabsmæssig bistand. Bestyrelsen har den producerede strøm beføjelser til at indgå elsalgskontrakter med en løbetid på op til 5 år. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over interessentskabets driftskonto i forbindelse med møllernes drift og vedligeholdelse, dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet. 14 Eventuelt vederlag til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Tegning Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Formanden og kassereren tegner hver for sig interessentskabet overfor SKAT.

6 Til køb, salg, i og pantsætning af fast ejendom samt vindmøller kræves godkendelse af generalforsamlingen. Undtaget er dog optagelse af en kassekredit på op til DKK Regnskab og revision 16 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra interessentskabets stiftelse til 31. december. næstkommende Den daglige bogføring forestås af interessentskabets kasserer, eller hvem bestyrelsen måtte overdrage ansvaret til, der ligeledes fører momsregnskab. Årsrapporter udarbejdes og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Bestyrelsen udarbejder budget for eet år ad gangen til godkendelse på generalforsamlingen. Budgettet skal indeholde en oversigt over interessentskabets forventede indtægter og udgifter herunder vederlag til bestyrelsen samt et til vedligeholdelse af interessentskabets aktiver passende beløb. Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor interessentskabet herunder undlader at betale beløb, han er afkrævet af interessentskabet, kan han af bestyrelsen opsiges som interessent til øjeblikkelig udtræden, og den til interessenten hørende andel vil på foranledning af bestyrelsen blive solgt i overensstemmelse med reglerne i 5. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter, at dette er krævet af den opsagte interessent. Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved udtræden efter opsigelse på grund af misligholdelse fortaber den interessent ethvert krav pa andel i interessentskabets formue. opsagte Såfremt interessentskabet har en nettogæld beregnet på grundlag af skal den opsagte interessent indbetale sin i forhold til sin ideelle andel i interessentskabet beregnede del af nettogælden senest 30 dage efter at opgørelsen er udarbejdet.

7 Opløsning 19 Såfremt beslutning om interessentskabets opløsning er vedtaget jfr. 10, vælger generalforsamlingen een eller flere likvidatorer til snarest at realisere interessentskabets aktiver og afvikle alle dets forpligtelser samt til slut fordele formuen blandt interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Eventuel gæld inddækkes af interessenterne i samme forhold. Interessentskabet er opløst, når en generalforsamling har godkendt likvidationsregnskabet. Voldgift 20 Enhver strid mellem interessentskabet og de enkelte interessenter om et indbyrdes mellemværende afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf eet medlem vælges af bestyrelsen og eet medlem af vedkommende interessent. Desuden tiltrædes voldgiftsretten af en formand, der udpeges af dommeren i den retskreds, hvor interessentskabet har hjemsted. Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftsretten træffer i kendelsen bestemmelse om hvem af parterne, der skal betale sagens omkostninger herunder honorar til rettens medlemmer. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig. Midlertidig bestemmelse 21 Bestyrelsen er uanset bestemmelserne i 15 bemyndiget til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. Såfremt der ved tegning af andele ikke er krav om fuld indbetaling, er det op til bestyrelsen at opkræve det resterende andelsbeløb eventuelt i flere rater. Bestyrelsen er bemyndiget og forpligtet til at underskrive alle dokumenter, hvorefter indtræder i leje- og brugsretsaftaler for laugets vindmølleplaceringer eller dokumenter om overtagelse af den eller de udstykkede parceller, hvorpå møllerne skal opstilles samt deklarationer om vejret, vingeoverslag og kabler, herunder underskrive samtlige dokumenter til brug for tinglysning af vindmøllelaugets rettigheder og forpligtelser. Ingen andel købt i henhold til køberetsordningen kan overdrages i tiden fra stiftelsen og indtil efter første ordinære generalforsamling, som forventelig er marts/april 2015.

8 Bestyrelsen kan dog efter ansøgning i særlige tilfælde godkende f.eks. ved dødsfald, samsalg sammen med bopæl, eller tvungne økonomiske forhold, som bankkrav eller konkurs Bestyrelsen er bemyndiget til at slette 21, når ovenstående forhold er afklaret. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. maj 2014 Jørgen B. Poulsen Mogens Poulsen Peter Dahl Jakobsen

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere