Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S af 5. juli 2012 udbød Vejle Kommune (indklagede) som offentligt udbud efter udbudsdirektivet en kontrakt om levering og drift af et it-fagsystem til velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune, herunder til seniorområdet, hjælpemiddelområdet, handicap og socialpsykiatri samt sundhedsområdet. Det var anført, at løsningen ville blive det primære it-redskab for ca medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Tildelingskriteriet var det»økonomisk mest fordelagtige bud«ved tilbudsfristens udløb den 24. september 2012 havde indklagede modtaget tilbud, som indklagede vurderede konditionsmæssige, fra følgende virksomheder: 1) Avaleo ApS (klageren) 2) CSC Scandihealth A/S Den 8. oktober 2012 traf indklagede beslutning om at tildele kontrakten til CSC Scandihealth A/S. Af brevet til klageren herom fremgik blandt andet, at klagerens tilbud var vurderet næstbedst med hensyn til begge underkriterier om»pris«og»kvalitet«, og at klagerens tilbud på den baggrund samlet blev vurderet at være det næstbedste af de to tilbud.

2 2. Den 18. oktober 2012 indgav Avaleo ApS klage til Klagenævnet for Udbud. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af håndhævelseslovens 12 skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 15. november 2012 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Klagenævnet udtalte samtidig, at betingelsen om»fumus boni juris«var opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagenævnet traf den 7. oktober 2013 afgørelse om aktindsigt i sagen. Klageren har nedlagt følgende påstande: 1.»Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets art. 2 og det udbudsretlige forhandlingsforbud ved at forhandle med CSC Scandihealth A/S ( CSC ) efter afleveringen af tilbud og inden kontrakttildelingen om CSC s forbehold for udbudsmaterialet. 2. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets art. 2 ved at tildele kontrakten til CSC på trods af, at CSC s tilbud var ukonditionsmæssigt. 3. Klagenævnet skal annullere tildelingsbeslutningen af 8. oktober 2012.«Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klageren har taget forbehold for at nedlægge yderligere påstande, herunder erstatningspåstande. Sagens nærmere omstændigheder Af udbudsbetingelserne fremgik blandt andet, at udbuddet vedrørte levering og drift af et fælles fagsystem til Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune for seniorområdet, hjælpemiddelområdet, handicap og socialpsykiatri, herunder misbrugsområdet og sundhedsområdet. Den tilbudte løsning skulle omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning af løsningen.

3 3. Eventuelle forbehold skulle efter udbudsbetingelserne fremgå»udtrykkeligt«af tilbuddet, jf. pkt Herudover fremgik af udbudsbetingelserne blandt andet:»det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, vil medføre, at Vejle Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Vejle Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Vejle Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet.«om processen vedrørende tilbudsvurdering og kontrakttildeling fremgik endvidere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.14:»Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: Først foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave 2. Mindstekrav: Dernæst foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, eventuelle forbehold i forhold til overholdelse af opstillede mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af kontrakt: Til slut foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver, der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af det angivne tildelingskriterium i udbudsmaterialets afsnit 2.16«Tildelingskriteriet var i udbudsbetingelsernes pkt fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. I tilknytning hertil havde indklagede fastsat følgende underkriterier: 1.»Pris«60 % 2.»Kvalitet«40 % I forlængelse heraf var det oplyst, at der med hensyn til evalueringen af tilbuddene i relation til underkriteriet»kvalitet«ville blive lagt vægt på»delkriterier og prioritering heraf fremgår af tilbudsskema (bilag 1). (Prioritet 5 vægter højest og prioritet 1 vægter lavest).«

4 4. Herudover fremgår blandt andet følgende af pkt. 2.16:»Ved bedømmelsen af kvaliteten vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers besvarelse af delkriterierne i Bilag 1 Tilbudsskema. Tilbudsgiver skal for hvert delkriterium angive én af følgende besvarelseskoder: Kode Betydning af koden 1: Funktionaliteten er færdigudviklet, driftsstabil og indeholdt i den tilbudte løsning ved tilbudsfristens udløb den : Funktionaliteten kræver tilretning/udvikling, men omkostninger hertil er indeholdt i den tilbudte løsning. Funktionaliteten skal være implementeret i løsningen senest pr : Funktionaliteten kræver tilretning/udvikling, men omkostninger hertil er indeholdt i den tilbudte leverance til idriftsættelse senest pr. den : Funktionaliteten er ikke indeholdt i den tilbudte løsning. Hvor flere funktionaliteter er samlet i ét felt/et delkriterium, skal kodebesvarelsen relatere sig til samtlige funktionaliteter i det pågældende felt/delkriterium.«den nævnte»tilbudsliste«, der udgjorde udbudsbetingelsernes bilag 1, indeholdt felter vedrørende den tilbudte pris og kvalitet. Det indeholdt ikke felter til besvarelse af, om tilbuddet levede op til de stillede minimumskrav. Af udbudsbetingelsernes pkt. 3»Kravspecifikation«fremgik de nærmere krav til leverancen. Det var i den forbindelse for hvert enkelt krav angivet, om der var tale om»minimumskrav«,»delkriterier«eller»option«. Såfremt der var tale om»delkriterier«eller»option«, fremgik vægtningen i form af prioritet nr. 1-5 heraf ved henvisning til tilbudslisten, der var knyttet til udbudsbetingelserne som bilag 1. Af udbudsbetingelsernes pkt fremgik blandt andet en række systemspecifikke mindstekrav til en mobiltelefonløsning. Det var herunder anført, at løsningen skulle håndtere en række opregnede elementer og fungere»både online og offline«. Af pkt fremgik blandt andet, at det var et mindstekrav, at løsningen indeholdt»snitflader«fra løsningen til»stofmisbrugsdatabasen, herunder SIB, VBGS, DANris ambulant, DANris døgn og Kvalhep«. Det var ligeledes et mindstekrav, at løsningen indeholdt snitflader»til/fra«løsningen til»microsoft Officepakken«. I pkt var der stillet en række minimumskrav vedrørende»træning og holdadministration«.

5 5. Kravspecifikationen bestod for størstedelens vedkommende af mindstekrav, således at tilbudsgiverne i relation til underkriteriet»kvalitet«kun kunne konkurrere på en begrænset del af de stillede krav, nemlig de såkaldte»delkriterier«samt en option. De ovenfor nævnte koder 1-4 skulle ikke angives i relation til de stillede mindstekrav. Af udbudsbetingelsernes pkt. 3.7 om»levering«fremgik blandt andet, at»leverandøren skal levere sine ydelser i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 2.«Udbudsbetingelsernes bilag 2»Tidsplan«indeholdt en skematisk tidsplan med datoer eller perioder for 15 forskellige aktiviteter. Indklagede besvarede forud for tilbudsfristens udløb i alt 76 spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere. Af besvarelsen af spørgsmål 19 fremgik, at der med udtrykkene»mindstekrav«og»minimumskrav«mentes det samme. Af besvarelserne fremgik endvidere blandt andet:»spørgsmål 8 Det fremgår ikke klart af udbudsmaterialet, hvordan Veje Kommune vil sikre en objektiv sammenlignelig og vurdering af leverandørernes tilbudte løsning, idet der ikke gives mulighed for, at leverandøren kan beskrive, hvorledes kravene vil blive opfyldt i form af kravbesvarelser. Særligt ved opfyldelse af minimumskrav har leverandøren ikke mulighed for at beskrive den tilbudte løsning. I lyset af behovet for sammenlignelighed mellem tilbud antager leverandøren, at dette er en fejl, og at alle krav, herunder minimumskrav skal besvares detaljeret af leverandøren, for at Vejle Kommune kan vurdere og sammenligne opfyldelsen heraf. Vejle Kommune bedes bekræfte ovenstående og præcisere vilkårene for leverandørens kravbesvarelse i tilbuddet. Svar: Vejle Kommune ønsker udelukkende at tilbudsgiverne beskriver de forhold, der efterspørges i udbudsmaterialet. Vejle Kommune ønsker dermed ikke en minutiøs beskrivelse af hvordan samtlige minimumskrav opfyldes. Det ligger i sagens natur, at minimumskrav SKAL opfyldes. Vejle Kommune vil i forbindelse med tildelingen udelukkende vurdere tilbuddene ud på baggrund af den procedure der er beskrevet i udbudsmaterialets punkt Vejle Kommune ønsker at gøre spørgeren opmærksom på, at en sammenligning af de indkomne tilbud ikke er

6 6. lovlig på de kumulative kriterier, og at vurderingen af de indkomne oplysninger vil blive foretaget på baggrund af den i udbudsmaterialet oplyste vægtning. Spørgsmål 9 Vejle Kommunes udbudsmateriale indeholder ca. 90 % minimumskrav. Er det korrekt, at alle minimumskrav, herunder hvert eneste delkrav til minimumskrav, skal være opfyldt 100 % for at leverandørens løsning konditionsmæssigt kan indgå i den videre behandling? Svar: Det er korrekt, at alle minimumskrav skal være opfyldt 100 % for at det pågældende tilbud kan anses for konditionsmæssigt. Såfremt spørgsmålet skyldes, at spørgeren ikke kan opfylde et mininumskrav eller del heraf opfordres denne til at specificere den enkelte del overfor Vejle Kommune, hvorefter Vejle Kommune vil tage stilling til, hvorvidt minimumskravet eller dele heraf kan fraviges eller ændres til et delkriterium Spørgsmål 15 Ad pkt Mobiltelefonløsning: Vejle Kommune anfører som minimumskrav, at den samlede mobilklient skal kunne anvendes offline. Følgende elementer er anført som offline funktionalitet Kan Vejle Kommune bekræfte, at alle disse elementer skal kunne anvendes offline på både android, ios og fremtidige gængse operativsystemer? Såfremt det er muligt at fravige fra dette minimumskrav, bedes Vejle Kommune for samtlige øvrige krav beskrive, hvilke afvigelser der ikke tolkes som manglende opfyldelse af et minimumskrav. Svar: Punkterne 4,12,13 og 14 skal ikke kunne tilgås offline. Punkt 7 fraviges. Vejle Kommune kan ikke udlede af spørgsmålet, hvilke afvigelser til øvrige krav spørgeren ønsker at få en tilkendegivelse omkring. Såfremt spørgsmålet skyldes, at spørgeren ikke kan opfylde et minimumskrav eller dele heraf opfordres denne til at specificere den enkelte del overfor Vejle Kommune, hvorefter Vejle Kommune vil tage stilling til, hvorvidt minimumskravet eller dele heraf kan fraviges eller ændres til et delkriterium Spørgsmål 21: Ad pkt og 2.14: Kan Vejle Kommune bekræfte, at et forbehold, selv for et delement i et Minimumskrav, automatisk resulterer i, at tilbuddet vurderes ikke konditionsmæssigt og dermed afvises. Svar: Det bekræftes hermed, at forbehold for delementer i et minimumskrav vil resultere i, at et tilbud anses som værende ikke konditionsmæssigt

7 7. Spørgsmål 30 iii) Er det korrekt forstået, at der i tilbuddet ikke skal indgå en løsningsbeskrivelse af den tilbudte løsning? Svar (iii): Tilbuddet skal udelukkende indeholde de oplysninger der bliver efterspurgt i udbudsmaterialet. Der efterspørges ikke en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiverne løser hvert eneste minimumskrav, eller lignende. Spørgsmål I udbudsmaterialets afsnit 1.3 anføres, at der ønskes en samlet løsning med én indgang, som skal afvikles i Vejle kommunes Driftsmiljø. I tilbudsskemaet, pkt. 2 under pris, anføres, at der skal opgives pris for drift, vedligehold og support (alle løbende omkostninger i forbindelse med drift, vedligehold og support på en hosted løsning). Vil Vejle kommune venligst meddele, om der må afgives tilbud på en hosted løsning? Svar: Der må ikke afgives tilbud på en hosted løsning. Vejle kommune beklager at dette var angivet i tilbudsskemaet. Teksten i tilbudsskemaet ændres til: Drift, vedligehold og support (alle omkostninger i forbindelse med drift, vedligehold og support). Spørgsmål 75 I forlængelse af spørgsmål 15 beder Leverandøren Ordregiver ændre kravet, således - at pkt. 6. Journal læse og skriveadgang ændres til ikke off-line. - at pkt. 8. Handleplaner/indsatsplaner ændres fra et minimumskrav til et delkriterier krav og til ikke offline. - at pkt. 9. Medicinskema (læse-, rette og redigermulighed efter kompetencer) ændres til ikke offline. Dette bør også ses i sammenhæng med integration med PEM/FMK. Svar: Alle 3 krav i spørgsmålet fastholdes, som angivet i udbudsmaterialet.«klageren har oplyst, at det anførte spørgsmål nummer 75 ikke blev stillet af klageren. Tilbuddet fra CSC Scandihealth A/S

8 8. Tilbudsfristen udløb som nævnt den 24. september Af tilbuddet fra CSC Scandihealth A/S fremgik indledningsvis blandt andet:»csc Scandihealth A/S har hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud til Vejle Kommune på fagsystem til Vejle Kommunes Velfærdsforvaltning. CSC tilbyder hermed Vejle Kommune markedets mest moderne og velafprøvede fælles fagsystem: CSC byder på leveringen af hele den udbudte løsning med meget tæt på fuldstændig kravopfyldelse. De få krav, der ikke er opfyldt, vil alle kunne opfyldes efter nærmere aftale herom.«af tilbuddets pkt. 3 om»tilbudte moduler og snitflader«fremgik blandt andet:»vejle Kommune tilbydes en omfattende og skræddersyet løsning, hvis bestanddele udgøres af følgende funktionelle moduler og snitflader«. Derefter var der anført to kolonner med overskrifterne»moduler«og»snitflader til«. Kolonnen»Moduler«indeholdt blandt andet»booking«. Kolonnen»Snitflader til«indeholdt en liste over tilbudte snitflader. Listen indeholdt ikke oplysning om snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. Om integration til Microsoft Office-pakken var anført:»microsoft Office (Word, Exchange)«. Af tilbuddets pkt. 4 om»tildelingskriterierkvalitet 40 %«fremgår endvidere:»csc opfylder alle minimumskrav og stort set samtlige opstillede delkriterier. Det skal bemærkes, at for delkriterierne, som jf. udbudsbetingelserne har fået koden '4', gælder, at de enten er løst på anden vis i den tilbudte løsning eller, at koden '4' er givet fordi, der blot er et enkelt element i delkriteriet, som ikke er fuldt opfyldt. De elementer, som ikke er opfyldt, og som giver anledning til, af CSC har svaret med koden '4', vil dog efter nærmere aftale kunne tilbydes altså der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre.«i tilbuddets punkt 5»Læsevejledning«hedder det blandt andet:

9 9.»Nærværende indledning opsummerer hovedelementerne i den tilbudte Løsning, med henblik på at skabe overblik for læseren og give en indføring i CSC s samlede tilbud. Målgruppen for indledningen er ALLE medarbejdergrupper, der bidrager i tilbudsevalueringer Bilag 1 er Vejle Kommunes Tilbudsskema, udfyldt jf. udbudsbetingelserne. I tillæg hertil er vedlagt en beskrivelse af den tilbudte løsning med henblik på at give Vejle Kommune mulighed for at vurdere den tilbudte løsning i detaljer, så den kan sammenlignes med fx Vejle Kommunes eksisterende løsninger på områderne. Bilag 2 indeholder CSC s oplæg til en samlet tidsplan med angivelse af supplerende oplysninger omkring implementeringsforløbet. Bilag 6 indeholder en udførlig beskrivelse af en række elementer relateret til implementeringer og brugen af den tilbudte Løsning. CSC har vedlagt disse informationer for at give Vejle Kommune et så fuldstændigt beslutningsgrundlag og viden om leverancen, som muligt på nuværende tidspunkt. I afklaringsfasen vil indholdet blive gennemgået i fællesskab med Vejle Kommune.«Under tilbuddets pkt. 6 om»eventuelle forbehold«var det anført, at tilbudsgiveren»ikke [havde] forbehold over for udbudsmaterialet «. Tilbuddets bilag 1a om»beskrivelse af Løsningen Fagsystem til Velfærdsforvaltningen Vejle Kommune«indeholdt under pkt. 2 om»overordnede principper«, underpunkt 2.3»Integrationer og portal«blandt andet følgende:»csc Scandihealth lægger vægt på mulighed for integration og genanvendelse af allerede indtastede data for at muliggøre effektive arbejdsgange for den enkelte medarbejder. VITAE Suite kan ud over portalintegrationer leveres med følgende snitflader: Stofmisbrugerdatabasen. Integration med Microsoft Word, hvorved Word kan anvendes til brevskabeloner og udarbejdelse af breve til borgerne. Integrationen omfatter, at data fra journalen kan overføres til brevet i Word. Microsoft Exchange integration, således at brugerne kan dele deres kalender med Outlook. «

10 10. Løsningsbeskrivelsens pkt. 5 bar følgende overskrift:»vitae BOOKING (Option)«. Løsningsbeskrivelsens pkt. 6 angik»mobilitet«. Heraf fremgik blandt andet:»6.1. VITAE Håndholdt III (Smartphone) Medarbejderen har VITAE Håndholdt III med på arbejde i borgerens hjem på en smartphone eller tablet. Medarbejderen kan se sin køreliste med de opgaver, der skal udføres med det aktuelle besøg og får samtidig direkte online-adgang til borgerens journal Kørelister fra VITAE Disponering VITAE Håndhold III fungerer i tæt samspil med VITAE Disponering. VITAE Disponering henter sine oplysninger om de visiterede ydelser fra VITAE Journal I VITAE Disponering laves efterfølgende kørelister, som overføres til VITAE Håndholdt III. I VITAE Håndholdt III kan den enkelte medarbejder let dokumentere de udførte opgaver. Fra VITAE Disponering overføres også særlige oplysninger om borgernes helbredstilstand, pårørende, læge og nøglested til VITAE Håndholdt III. På samme måde overføres eventuelle kommentarer om ydelser. Disse oplysninger findes offline sammen med kørerlisterne, så Løsningen fungerer uanset, om der er adgang til nettet Fleksibel overførsel Kunden kan selv vælge, hvor og hvornår oplysningerne skal overføres fra VITAE Disponering til VITAE Håndholdt III. Det er således muligt at overføre kørelister for flere dage fx op til en weekend eller helligdage. Oplysningerne hentes over på den håndholdte PDA via gruppelokalet, inden medarbejderen kører til første borgerbesøg Online-adgang til VITAE Journal Foruden adgang til VITAE Disponering er der i VITAE Håndholdt III også adgang til VITAE Journal. Herfra kan medarbejderen læse og skrive i centrale dele af borgerens journal.«under pkt. 9 i løsningsbeskrivelsen om»rapporter, Ledelsesinformation og BI«, underpunkt 9.2»Vita BI«fremgår blandt andet, at der»implementeres en klientløsning til EDW, som skal give forskellige muligheder. Denne klient vil give mulighed for: [a]t kunne overføre rapporter til Excel og PDF.«

11 11. Af tilbuddets bilag 2»Tidsplan«fremgik blandt andet:»leverandøren leverer i overensstemmelse med den af Kunden i Udbudsmaterialet fremlagte tidsplan. Nærværende bilag skal ses som en uddybning og præcisering af tidsplanen og dens indhold, og er tænkt som et konkret oplæg forud for den mere detaljerede tidsplanlægning der ventes at skulle foregå som del afklaringsfasen.«tilbuddets bilag 6»Implementeringsplan«indeholdt under pkt. 5 om»afprøvning«vedrørende gennemførelsen af overtagelsesprøven en bemærkning om, at det ville være»hensigtsmæssigt, at der er en pc til rådighed for Leverandøren med adgang til prøvemiljøet, MS Word og MS Excel«. Vedrørende gennemførelsen af driftsprøven indeholdt bilaget endvidere en bemærkning om, at der i lokalet»som minimum skal være en pc til rådighed med adgang til prøvemiljøet, MS Word og MS Excel«. I bilagets pkt. 7 om»integration til andre systemer«anførtes blandt andet følgende:»løsningen inkluderer følgende MedCom meddelelsestyper: Herudover er der i Løsningen inkluderet følgende snitflader: MS Office integration (Word og Exchange) «Opregningen indeholdt ikke en henvisning til Stofmisbrugsdatabasen. Kontakt mellem indklagede og tilbudsgiverne efter udløbet af tilbudsfristen Ved brev ( ) af 27. september 2012 til indklagede anførte klageren blandt andet:»vi er spændte på, om det fokus, der har været på, hvorvidt og hvordan leverandørerne kunne beskrive deres løsning er blevet håndteret af leverandørerne i deres tilbud. Netop i en kravbesvarelse kan man jo indarbejde forbehold, f.eks. hvis der er et eller flere delelementer, man ikke helt opfylder.

12 12. Vi har derfor ikke vedlagt beskrivelser for at undgå at bringe tvivl om vores kravsopfyldelse og dermed gøre vores krav ikke-konditionelt, da I udelukkende ville vurdere tilbuddene på baggrund af den procedure, der er beskrevet i udbudsmaterialets punkt 2.14 og som I har bekræftet i besvarelsen af spørgsmål 8.«Samtidig anmodede klageren om oplysning om antallet af bydende virksomheder, om disses navne samt aktindsigt i de afgivne tilbud og oplysning om, hvorvidt der heri optræder direkte eller implicitte forbehold for mindstekrav. Ved brev ( ) af 1. oktober 2012 anmodede indklagede CSC Scandihealth A/S om at præcisere en række forhold i virksomhedens tilbud. Indklagede anførte i den forbindelse blandt andet:»ved gennemgangen af Deres tilbud er vi faldet over nogle elementer, som vi ønsker præciseret. Præciseringen ønskes, da vi vil være sikre på, at Deres tilbud er i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af udbudsmaterialet. Vi har i nedenstående oplistet nogle helt konkrete elementer fra Deres tilbud som vi ønsker at få præciseret. Desuden ønsker vi helt overordnet at få en bekræftelse af, at Deres tilbud ikke indeholder forbehold. De angiver i Deres tilbud, at: "CSC udvider og tilpasser den eksisterende Suite, således den lever op til Vejle Kommunes krav". Desuden angiver De i Deres tilbud, at "Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet". De bedes bekræfte, at de ovenstående formuleringer fra tilbuddet skal forstås således, at tilbuddet i sin helhed lever op til samtlige krav og betingelser i udbudsmaterialet.«den nævnte liste over de konkrete spørgsmål er gengivet umiddelbart nedenfor i forbindelse med svaret fra CSC Scandihealth A/S. I brevet var der afslutningsvis blandt andet anført:»vi ønsker at gøre Dem opmærksom på, at det fremgik af udbudsmaterialets pkt. 2.13, at Det præciseres, at forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, vil medføre, at Vejle Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet «CSC Scandihealth A/S svarede den 3. oktober 2012, idet selskabet oplyste, at samtlige mindstekrav var opfyldt:

13 13.»CSC bekræfter, at det afgivne tilbud ikke indeholder forbehold og i sin helhed lever op til samtlige krav og betingelser i udbudsmaterialet. CSC bekræfter, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsmaterialets minimumskrav og delkriterier, idet delkriterierne opfyldes med de af CSC i tilbudsskemaet angivne koder. De enkelte minimumskrav og delkriterier vil blive opfyldt i overensstemmelse med kravspecifikationen og i henhold til de koder, CSC har angivet i tilbudsskemaet. Eventuelle beskrivelser er alene medtaget som information om den af CSC tilbudte løsning, og Ordregiver kan se bort fra disse beskrivelser i forbindelse med evalueringen.«for hvert enkelt af de spørgsmål til konkrete funktionalitetskrav, som indklagede havde stillet i brevet af 1. oktober 2012, svarede CSC Scandihealth A/S, at virksomheden»bekræfter«, at der ikke var taget forbehold for det pågældende mindstekrav, og at den tilbudte løsning levede op til de krævede funktionalitetskrav. Nedenfor gengives synoptisk opstillet de pågældende mindstekrav, indklagedes spørgsmål til tilbuddets konkrete formuleringer og svarene fra CSC Scandihealth A/S: Num mer Minimumskrav i udbudsmaterialet 1 Mobiltelefonløsning pkt Mobiltelefonløsning og Systemspecifikke krav (mindstekrav) Tilbuddet skal indeholde en mobiltelefonløsning, som kan håndtere nedenstående elementer af løsningen og fungere både online og offline. Mobiltelefonløsningen skal indeholde følgende funktioner: 1. Dagens køreliste 2. Tidsregistrering 3. Mulighed for fravalg af tidsregistrering, men med godkend besøg funktion 4. Mulighed for tilvalg af Indklagedes spørgsmål til CSC Scandihealth A/S Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1 A, punkt 6.1, fremgår følgende: "Medarbejderen kan se sin køreliste med de opgaver, der skal udføres ved det aktuelle besøg og får samtidig direkte online-adgang til borgerens journal." Vil tilbudsgiver bekræfte, at funktionerne oplistet i udbudsmaterialets pkt , Systemspecifikke krav, også fungerer offline i henhold til CSC Scandihealth A/S besvarelse Ja - CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt , og at de angivne krav i pkt også fungerer offline.

14 14. besøg til brug ved afløsning (ikke offline) 5. Borgerstamdata inkl. pårørende og læger 6. Journal læse og skriveadgang Handleplaner/indsatsplaner 9. Medicinskema (læse, rette- og redigermulighed efter kompetencer) 10. Dokumentation for aflysninger 11. Registrering af fleksibel hjælp 12. Adgang til borgerdata ved akut besøg/nødkald (ikke offline) 13. Afsende/modtage interne adviser (ikke offline) 14. Indikation på skærmen af, om der ligger ulæste adviser (ikke offline). 2. Mobiltelefonløsning pkt & Systemspecifikke krav. Jf. ovf. ad spørgsmål nr. 1. udbudsmaterialets minimumskrav og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt fremgår følgende: "Fra VITAE Disponering overføres også særlige oplysninger om borgerens helbredstilstand, pårørende, læge og nøglested til VITAE Håndholdt III. På samme måde overføres eventuelle individuelle kommentarer om ydelser. Disse oplysninger findes offline sammen med kørelisterne, så Løsningen fungerer uanset, om der er adgang til nettet. Ja - CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt , og at de angivne krav i pkt også fungerer offline.

15 Mobiltelefonløsning pkt & Systemspecifikke krav Jf. ovf. ad spørgsmål nr Mobiltelefonløsning pkt & Systemspecifikke krav. Jf. ovf. ad spørgsmål nr. 1. Vil tilbudsgiver bekræfte, at funktionerne oplistet i udbudsmaterialets pkt , Systemspecifikke krav, også fungerer offline i henhold til udbudsmaterialets minimumskrav og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt fremgår følgende: "Oplysningerne hentes over på den håndholdte PDA via gruppelokalet, inden medarbejderen kører til første borgerbesøg." Vil tilbudsgiver bekræfte, at funktionerne oplistet i udbudsmaterialets pkt , Systemspecifikke krav, også fungerer offline i henhold til udbudsmaterialets minimumskrav og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt fremgår følgende: "Online-adgang til VITAE Journal. Foruden adgang til Ja - CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt , og at de angivne krav i pkt også fungerer offline. Ja - CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt , og at de angivne krav i pkt også fungerer offline.

16 Mobiltelefonløsning pkt & Systemspecifikke krav Jf. ovf. ad spørgsmål nr Tabletløsning Punkt Tabletløsning (Delkriterier) Det vægtes, at tabletløsning kan afvikle alle funktionaliteter. VITAE Disponering er der VITAE Håndholdt III også adgang til VITAE Journal. Herfra kan medarbejderen læse og skrive i centrale dele af borgerens journal. " Vil tilbudsgiver bekræfte, at funktionerne, oplistet i udbudsmaterialets pkt , Systemspecifikke krav, også fungerer offline i henhold til udbudsmaterialets minimumskrav og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt , fremgår følgende: "Der er blandt andet mulighed for at se en liste med specialark, som kan tilføjes borgerens journal og udfyldes direkte fra VITAE Håndholdt III. Vil tilbudsgiver bekræfte, at funktionerne oplistet i udbudsmaterialets pkt , Systemspecifikke krav, også fungerer offline i henhold til udbudsmaterialets minimumskrav og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets bilag la, punkt 6.2 fremgår følgende: VITAE tablet løsningen giver medarbejderne mulighed for at anvende VITAE Håndholdt III løsningen på Ja - CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt , og at de angivne krav i pkt også fungerer offline. Ja CSC bekræfter, at Tabletløsningen kan afvikle alle Løsningens funktionalite-

17 17. Tekniske specifikationer: Det vægtes, hvorvidt 1. klienten til enhver tid understøtter det styresystem, som tabletløsningen er baseret på. 2. tabletklienterne leveres i opdaterede versioner, samtidig med opdateringer af løsningens fulde klient for så vidt at den fulde klient tilbyder ny funktionalitet. Øvrige krav tabletløsning: Det vægtes, hvorvidt enhedens GPS kan anvendes. 7. Række 9 i det tilrettede tilbudsskema en tablet." Vil tilbudsgiver bekræfte, at tabletløsningen kan afvikle alle løsningens funktionaliteter, som angivet i tilbudsskemaet ved angivelse af "kode 1" ud for det pågældende delkriterium? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at "Tilbudsgiver har ikke forbehold overfor udbudsmaterialet". Af tilbuddets indledning, punkt 4 (skema side 11; løbende årlige udgifter) fremgår følgende: "Drift, vedligehold og support (alle løbende omkostninger i forbindelse med ter, som angivet i tilbudsskemaet ved angivelse af "kode 1" ud for det pågældende delkriterium. Den fulde Løsnings funktionalitet kan fra en tablet tilgås via Citrix, og endvidere kan de dele af Løsningen, som typisk anvendes dagligt af udekørende medarbejdere, tillige anvendes via en dedikeret klient, der understøtter styresystemet, som Tabletløsningen er baseret på. Ja CSC bekræfter, at tilbuddet er i overensstemmelse med formuleringen i Ordregivers tilrettede tilbudsskema, og at der således ikke er afgivet tilbud på en hosted løsning, og at

18 Generelle krav Punkt Løbende udvikling (Mindstekrav) Løbende udvikling Leverandør forpligter sig til at udvikle løsningen løbende ifht. udvikling på nationalt plan af: 1. Fælles Sprog 2. VUM 3. Medcom Udvikling skal være afsluttet til varslet dato... Udviklingen skal være uden omkostninger for Vejle Kommune. 9. Snitflader Punkt (tabel) Nedenstående tabel beskriver, hvilke snitflader løsningen som minimum skal have samt hvilke, der vægtes på (delkriterier). Minimumskrav drift, vedligehold og support på en hosted løsning) ". Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med formuleringen tilbudsskemaet, hvorefter der ikke er afgivet tilbud på en hosted løsning (jf. svar på spørgsmål 38) og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at "Tilbudsgiver har ikke forbehold overfor udbudsmaterialet". Af tilbuddets bilag 6, punkt 7, fremgår en oplistning af inkluderede MedCom meddelelsestyper. Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med minimumskravet om, at leverandøren skal udvikle løsningen løbende ifht. udvikling på nationalt plan af MedCom uden omkostninger for Vejle Kommune og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 6, punkt 7 fremgår en oplistning af inkluderede snitflader. der således ikke tages forbehold. [I Indledningen, pkt. 4, skema side 11, skulle teksten have været identisk med teksten i række 9 i Ordregivers tilrettede tilbudsskema.] Ja CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt herunder udvikling af Med- Com meddelelsestyper. Ja CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for minimumskravet eller delkriterier i udbudsmaterialets pkt

19 CPR-register 2. KMD SAG 3. KMD Vagtplan 4. Medicinopdatering 5. MedCom standarder 6. Danmarks Statistik 7. SKS 8. SEI 9. Stofmisbrugsdatabasen 10. HMI (Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddeldatabase) inkl. Billedbase 11. Microsoft Office-pakken Delkriterier 12. CPR Broker* 13. Netblanket 14. SBSYS 15. SMS Gateway 16. GIS 17. Dansk patientsikkerhedsdatabase 10. Snitflader Punkt (tabel) Jf. ovf. ad spørgsmål nr Generelle krav Punkt Løbende udvikling (Mindstekrav) Løbende udvikling Leverandør forpligter sig til at udvikle løsningen løbende ifht. Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med minimumskravene i udbudsmaterialets pkt samt delkriterierne under samme punkt, hvor tilbudsgiver har angivet kode 1, 2, eller 3 og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets bilag 6, punkt 7 fremgår en oplistning af inkluderede snitflader. Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med angivelserne af kode 1, 2 og 3 i tilbudsskemaet under pkt ? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt fremgår følgen- I overensstemmelse med udbudsbetingelserne, er delkriterierne opfyldt som angivet med kode 1, 2 eller 3 for så vidt angår de delkriterier, som er indeholdt i den tilbudte løsning, og med kode 4 for så vidt angår delkriterier, som CSC kan tilbyde ved en alternativ løsning, hvilket er anført i prosa i Tilbudsskemaet. Ja CSC bekræfter, at tilbuddet er i overensstemmelse med angivelserne af kode 1, 2 og 3 i tilbudsskemaet under pkt Ja CSC bekræfter, at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt herunder at udvikle Løsningen i

20 20. udvikling på nationalt plan af: 1. Fælles Sprog 2. VUM 3. Medcom Udvikling skal være afsluttet til varslet dato... Udviklingen skal være uden omkostninger for Vejle Kommune. 12. Afregning Punkt (Mindstekrav) 13. Migrering Punkt (Mindstekrav) Der ønskes en fuld migrering inkl. evt. konvertering dvs. at alle data fra Vejle Kommunes nuværende systemer inkl. arkivdata, skal overføres til den nye løsning således, at man undgår behovet for at skulle de: "Ydelsesområder (Fælles Sprog niveau 1)". Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med minimumskravene i udbudsmaterialets pkt om, at leverandøren løbende skal udvikle løsning ifht. udviklingen på nationalt plan af Fælles Sprog og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at Tilbudsgiver har ikke forbehold over for udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 1A, punkt 8.2, fremgår en beskrivelse af afregningsgrundlaget mellem bestiller og udfører. Vil tilbudsgiver bekræfte, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsmaterialets minimumskrav samt delkriteriet (hvor tilbudsgiver har angivet kode 1) i punkt og at der således ikke tages forbehold herfor? Af tilbuddets indledning, punkt 6, fremgår det, at "Tilbudsgiver har ikke forbehold overfor udbudsmaterialet. Af tilbuddets bilag 6, punkt fremgår følgende: forhold til udviklingen på nationalt plan, fx i forhold til FællesSprog. Ja CSC bekræfter, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsmaterialets minimumskrav samt delkriterier, (hvor CSC har angivet kode 1), og at der ikke tages forbehold for udbudsmaterialets pkt Ja CSC bekræfter, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsmaterialets pkt , og at der ikke tages forbehold

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. marts 2015 K E N D E L S E ZENZO Group ApS (advokat Annacarina Staunstrup, Holte) mod Horsens Kommune (advokat Martin Stæhr,

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0025018 (Poul Holm, Trine H. Garde) 19. december 2011 K E N D E L S E Geodata Danmark v/ GIS Danmark I/S (advokat Torkil Høg, København) mod Esbjerg Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 K E N D E L S E MCI Copenhagen A/S ICS A/S DIS Congress Service A/S og Congrex Sverige AB BDP A/S og Eventually

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere