STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)"

Transkript

1 STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts 2001) gælder: Formålet med jordemoderuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at fungere selvstændigt som jordemoder og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere jordemoderfaglige opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, omsorg og behandling med kvinden og familien som udgangspunkt og i samspil med samfundets krav. Uddannelsen skal sikre, at de studerende udvikler faglige såvel som personlige kvalifikationer til at varetage disse opgaver samt at tage medansvar for og påvirke udvikling og praksis inden for jordemoderprofessionen Rammebetingelser: Uddannelsen er tilrettelagt under hensyn til krav og bestemmelser som angivet i: Lov om Jordemødre. Lov nr. 671 af 13. december Cirkulære om Jordemødre af 8. maj Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 727 af 22. december (EU-direktiv vedrørende jordemodervirksomhed) Lov om Mellemlange Videregående Uddannelser. Lov nr. 481 af 31. maj Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor. Bekendtgørelse nr. 113 af 19. februar 2001.

2 1.2. Jordemoderens virksomhedsfelt. Jordemoderens virksomhedsfelt omfatter processen familiedannelse. Den jordemoderfaglige indsats i forbindelse hermed tager sigte på at styrke og bistå kvinden og familien gennem hele forløbet, under hensyn til individuelle fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og religiøse forhold af betydning for familiedannelsesprocessen. Målet er, at familiedannelsen gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling, tryghed og sikkerhed for kvinden, barnet og familien. Den jordemoderfaglige virksomhed er forankret i et bredt kundskabsgrundlag og tilrettelægges med baggrund i et helhedssyn og ideelt i kontinuerlige forløb. Jordemoderens virksomhed foregår i primær og sekundær sundhedssektor med fokus på den enkelte kvinde og familie eller grupper af unge, kvinder, kommende fædre eller familier. Jordemoderen varetager i relation hertil opgaver inden for svangreomsorg, fødselshjælp og barselsomsorg foruden undervisning, formidling, vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende eksempelvis sundhed, familieplanlægning, seksualitet og samliv, forældreskab og familiedynamik. Jordemoderen varetager selvstændigt omsorgen for kvinden og familien, i tilfælde af erkendte eller opståede komplikationer i samråd og samarbejde med en læge. Herudover indgår jordemoderen i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer, eksempelvis tværfaglige teams omkring unge, kvinder eller familier med særlige behov. Jordemoderens virksomhedsfelt omfatter desuden administrative, organisatoriske, ledelsesmæssige opgaver samt forsknings- og udviklingsarbejde Det jordemoderfaglige værdigrundlag. Uddannelsens værdigrundlag hviler på den nationale og internationale etiske kode for jordemødre. Jordemoderen varetager, med kvinden og familien som udgangspunkt, jordemoderfaglig omsorg i ligeværdige relationer med respekt for kvindens, barnets og familiens integritet og individualitet og ud fra en forståelse af familiedannelsen som en personlig og betydningsfuld livsproces. Den jordemoderfaglige omsorg bidrager til, at kvinden og familien oplever helhed og kontinuitet og sikres reelle valgmuligheder med respekt for egne informerede valg i forbindelse med omsorg og eventuel behandling i graviditeten, under fødslen og i barselperioden. Jordemoderen yder jordemoderfaglig omsorg i overensstemmelse med principperne om at gavne og ikke skade, og anerkender behovet for og bidrager aktivt til at udvikle jordemoderpraksis på et evidensvurderet grundlag. Kapitel 2: Uddannelsens struktur, undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen er en semesteropdelt uddannelse normeret til 3 ½ studenterårsværk, svarende til 210 ECTS-point. Heraf udgør den kliniske undervisning 105 ECTS-point. Hvert af uddannelsens 7 semestre er på 21 uger, svarende til 30 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre en vekselvirkning mellem teoretisk og klinisk undervisning, integration af relaterede vidensområder og med stigende kompleksitet i forhold til det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og jordemoderfaglige problemstillinger. Indholdet i det enkelte semester er en forudsætning for de efterfølgende semestre, med det sigte at de studerendes teoretiske og praktiske kundskaber udvikles til et stadigt højere niveau. 2

3 2.1. Fordeling mellem teoretisk og klinisk undervisning 1. semester: Teori (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Studieteknik 1,5 Obl. deltag. Jordemoderkundskab 1 1,5 Jordemoderkundskab 2 7,5 Ekstern Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 7,5 Intern Jordemoderens professionelle rolle 1 2 Intern Farmakologi 1 1,5 Obl. deltag. Familiedannelse 1 3 Intern Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 1,5 Intern Kvindens / familiens sundhed 1 4 Intern 2. semester: Klinik (herunder tværfaglig element: 2 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Svangreomsorg 9 Fødselshjælp 12 Barselomsorg 9 Intern 3.& 4. semester: Teori (herunder tværfagligt element 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 48 (30+18) Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2 2,5 Intern Neonatologi 2,5 Ekstern Anæstesiologi og intensiv omsorg 2 Intern Jordemoderens professionelle rolle 2 3,5 Intern Familiedannelse 2 5 Intern Farmakologi 2 / Sygdomslære 3,5 Ekstern Jordemoderkundskab 3 ( eksamen i 4. semester) *20 Ekstern Jordemoderkundskab 4 1,5 Obl. deltag. Kvindens / familiens sundhed 2 5 Intern Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2 2,5 Intern 4.& 5. semester: Klinik (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 42 (12+30) Svangreomsorg 10 Fødselshjælp (herunder relateret barselsomsorg) 19 Intensiv omsorg 2,5 Neonatal omsorg 7 5. semester Gynækologi 3,5 Intern 6. semester/7. semester : Klinik (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Svangreomsorg 7,5 Fødselshjælp 16 Barselsomsorg 6,5 Intern Valgfri del indeholdende 3 ECTS klinik + 3 ECTS teori Placeret 6. semester i Aalborg, 7. semester i København (3T+ 3K) ECTS: I alt 6 Intern / obl.deltag. 7. semester: Teori ECTS: Bedømmelse I alt 24 Jordemoderkundskab 5 4 Obl. deltag. Bachelorprojekt 20 Ekstern 3

4 2.2. Undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen. Jordemoderens professionelle rolle og ansvar samt selvstændige kompetenceområde stiller krav om, at de studerende igennem uddannelsen udvikler evne til selvstændig stillingtagen og handling i deres fremtidige professionsudøvelse. De studerende anerkendes som voksne og kompetente med en relevant erfaringsbaggrund og som ansvarlige for egen læring. Undervisnings- og arbejdsformer forudsætter derfor, at de studerende er opsøgende i forhold til uddannelsens og egne studiemål. Den teoretiske og kliniske undervisning tilrettelægges ud fra pædagogiske principper, som tager sigte på at de studerende udvikler kritisk analytiske evner og handlekompetence ud fra et bredt og globalt kundskabsgrundlag. Undervisnings- og arbejdsformer skal bidrage til, at de studerende udvikler og integrerer teoretiske og praktiske kundskaber, som grundlag for at udøve en kritisk reflekterende praksis, samt udvikler faglige og personlige kvalifikationer som grundlag for at samarbejde med kvinden og familien og indgå i kollegiale og tværfaglige samarbejdsrelationer. Der lægges vægt på, at de studerende udvikler evne til selvstændig problemløsning, herunder tilegner sig kundskaber og færdigheder i at opsøge, integrere og anvende relevant viden i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger. Problemanalyse og -bearbejdning indgår i både den teoretiske og kliniske undervisning, samt i relation til forløb hvor begge undervisningsrum kombineres. I uddannelsen indgår forskellige undervisnings- og arbejdsformer med henblik på at fremme de studerendes læring og udvikling af faglige og personbundne kompetencer: forelæsninger, problemorienteret undervisning / læring, dialogbaseret undervisning, tværfaglig undervisning, klinisk undervisning, vejledning og supervision. selvstudier, formidling af egne arbejder, projektarbejde, praktiske øvelser, studiebesøg og temadage. De forskellige undervisningsaktiviteter skal skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler: teoretiske kompetencer som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle praksis praktiske kompetencer, herunder håndværksmæssige færdigheder, som grundlag for at udøve, forstå, begrunde og udvikle praksis i kontekstbundne situationer kommunikative kompetencer som grundlag for at indgå i og udvikle kompetente samspil med kvinden / familien, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere, etiske kompetencer som grundlag for at forstå, begrunde og udvikle egne handlinger på et reflekteret etisk grundlag Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for det jordemoderfaglige felt. Undervisning, vejledning og supervison skal bidrage til at fremme selvstændighed, evne til refleksion, samarbejde og faglig fornyelse. Dele af den kliniske undervisning tilrettelægges tværfagligt. Den kliniske undervisning skal skabe mulighed for, at de studerende gør sig erfaringer med flest mulige aspekter indenfor jordemoderens virksomhedsområde. Det tilstræbes, at undervisningen, under hensyn til uddannelsesmål for de kliniske undervisningsperioder, finder sted ved såvel mindre som større jordemodercentre og fødesteder i tilknytning hertil. Forløb: Den kliniske og teoretiske undervisning skal skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler dyberegående forståelse af familiedannelsesprocessen, og udvikler forståelse af hvilken betydning sundhedsvæsenets tilbud har for forløbet og kvindens og familiens oplevelse heraf. Dette tilgodeses ved at tilrettelægge undervisningen, så de studerende opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige, individuelle forløb, rettet mod kvinder og familier som den enkelte studerende er tilknyttet og - sammen med en jordemoder - yder omsorg for i graviditeten, under fødslen og i barselperioden. 4

5 Undervisningen skal bidrage til, at de studerende udvikler personlige kvalifikationer samt integrerer teoretiske og praktiske kundskaber som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle egen praksis i forhold til jordemoderens kerneydelser. Forskellige undervisningformer og studiemetoder vil indgå i sammenhæng hermed, eksempelvis: klinisk undervisning, dialogbaseret undervisning, vejledning, problemorienteret undervisning og selvstudier. IKT: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) integreres igennem uddannelsen, således at de studerende får mulighed for at bruge IKT som led i undervisningen og opnår forudsætninger for at opsøge relevant viden, herunder tage begrundet stilling til praksis på et evidensvurderet grundlag. De studerende skal kunne bestride informationssøgning via uddannelsesinstitutionens bibliotek, andre biblioteksdatabaser og internettet. 2.3 Krav til de kliniske undervisningssteder Det kliniske undervisningssted har et læringsmiljø, som er i overensstemmelse med uddannelsens værdigrundlag, menneskesyn og pædagogik. Undervisningsstedet skal tilgodese de specifikke uddannelsesmål, som gælder for den kliniske undervisningsperiode, og skal med henblik herpå udarbejde en beskrivelse af områder og opgaver som varetages i relation til jordemoderens virksomhedsfelt, herunder de kliniske underviseres kompetencer. Endvidere er det et krav, at undervisningsstedet har en formuleret faglig målsætning, udformet med baggrund i anerkendte principper for god praksis og på et evidensvurderet grundlag. Den kliniske undervisning varetages af kliniske instruktionsjordemødre og grupper af jordemødre, som den studerende tilknyttes i forbindelse med den kliniske undervisningsperiode. Jordemødre, der varetager den kliniske undervisning af studerende, skal - ud over mindst 2 års praksiserfaring - som minimum have gennemgået en praktikvejlederuddannelse. Den kliniske instruktionsjordemoder er ansvarlig for koordination og tilrettelæggelse af de studerendes undervisningsforløb, og varetager pædagogiske opgaver i form af vejledning og supervision, regelmæssig undervisningsforløb for enkelte eller grupper af studerende samt forskellige former for evaluering. Den kliniske instruktionsjordemoder skal, som ansvarlig for den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse, kunne varetage undervisning og vejledning på et fagligt-pædagogisk kvalificeret niveau, i overensstemmelse med de fastsatte krav til den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning består af læringssituationer, hvor den studerende opøver og udvikler handlekompetence i forhold til de fastsatte læringsmål og kravene til jordemoderprofessionen. Undervisning og vejledning skal derfor tilgodese relevante studiemetoder og arbejdsformer i relation hertil, herunder: læringssituationer i kontinuerlige forløb i forbindelse med familiedannelse rettet mod kvinder og familier, som den studerende er tilknyttet. tid til systematisk refleksion og kvalificeret vejledning i forbindelse med læringssituationer planlagt og regelmæssig undervisning i forhold til opøvning af manuelle færdigheder, udvalgte praksissituationer og jordemoderfaglige problemstillinger - individuelt eller i grupper-. faglig supervision tværfaglig undervisning og læringssituationer, hvori indgår tværfagligt samarbejde systematiske evalueringer, herunder at de studerende evaluerer undervisningen IT- adgang, som grundlag for at den studerende kan opsøge, integrere og anvende relevant viden mulighed for at opnå kendskab til og deltage i udviklingsarbejde og forskningsprojekter Det påhviler det kliniske undervisningssted / den kliniske instruktionsjordemoder at udarbejde en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. 5

6 Undervisningen skal, under hensyn til den studerendes forudsætninger tilrettelægges, så den står i forhold til uddannelsesmål for perioden. Der udarbejdes en individuel studieplan for den studerende på baggrund heraf. Godkendelse af det kliniske undervisningssted foretages af uddannelsesinstitutionen, inden det tages i brug. Godkendelsen vurderes løbende, dog mindst én gang årligt. Der etableres et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted i form af gensidigt forpligtende samarbejdsrelationer, herunder mødevirksomhed omkring faglige og pædagogiske problemstillinger, tilrettelæggelse af undervisning mm. Kapitel 3: Uddannelsens indhold Uddannelsens teoretiske del er opbygget af kurser inden for hovedområderne: kvindeliv og familiedannelse, samfundsforhold samt udvikling og forskning inden for jordemoderens virksomhedsområde. Sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige samt tværgående fagområder indgår i forskelligt omfang i de enkelte kurser. 3.1 Semesteropbygning 1. semester ( 30 ECTS) Teoretisk undervisning. Kursusbeskrivelse mål, indhold, omfang (ECTS) og placering Formålet er, at den studerende: introduceres til uddannelsen og professionen, herunder udvikler grundlæggende forståelse for jordemoderens rolle og kernefaglighed. udvikler kundskaber om og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg, styrke og bistå kvinden / familien i relation til familiedannelse, den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel samt kvalifikationer i at bearbejde jordemoderfaglige problemstillinger i relation hertil. udvikler grundlæggende kundskaber om og forståelse for vidensområder relateret til og integreret i det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og jordemoderpraksis. udvikler grundlæggende studie- og læringsrettede kompetencer. Studieteknik: ( 1,5 ECTS) at den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder i at opsøge, analysere, vurdere og anvende relevant viden, samt udvikler grundlæggende studiekompetence i relation til lærings- og undervisningsformer i uddannelsen. introduktion til studiet, læringsformer og processer kritisk læsning, tekstanalyse bibliotek og IT-anvendelse: databaser, systematisk litteratursøgning. obligatorisk deltagelse 6

7 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 ( 1,5 ECTS) at den studerende introduceres til videnskabelige tilgange til jordemoderkundskaben, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab samt til forskellige forskningstilgange og -metoder. Endvidere at den studerende erhverver sig grundbegreber til læsning og kritisk analyse af forskellige typer videnskabelig litteratur samt udvikler forståelse for betydningen af forskning og udvikling i relation til jordemoderpraksis. Centrale videnskabsteoretiske begreber og positioner Grundlæggende forskningsmetodologi indenfor de forskellige videnskaber, herunder med særlig vægt på begrebet Evidens Baseret Praksis. Kritisk analyse og bearbejdning af videnskabelig litteratur med betydning for jordemoderpraksis Et antal obligatoriske øvelser / opgaver Kundskaberne vurderes desuden i sammenhæng med ekstern prøve i Jordemoderkundskab 2 Jordemoderens professionelle rolle 1: Kommunikation, vejledning og formidling (2 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om teorier og begreber, som danner baggrund for undervisning, formidling samt professionel samtale, herunder etiske aspekter i relation til kommunikation og vejledning, samt opøver basale færdigheder i kommunikation. Endvidere at den studerende udvikler forståelse for egen rolle samt erhverver forudsætninger for faglig og personlig udvikling gennem vejledning og evaluering. Indhold : kommunikationsmodeller etiske aspekter i relation til kommunikation og vejledning at være professionel hjælper : psykologiske / pædagogiske aspekter professionel samtale, egen professionel udvikling, formidling og forældreundervisning Obligatoriske øvelser Intern prøve Jordemoderkundskab 1: Jordemoderprofessionens historie og kernefaglighed ( 1,5 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om jordemoderprofessionens historiske udvikling, kernefaglighed og rolle i sundhedsvæsenet, samt udvikler forståelse for det jordemoderfaglige værdigrundlag, herunder centrale begreber i jordemoderkundskaben og jordemoderpraksis jordemoderfagets historiske udvikling jordemoderens virksomhedsområde og organisatoriske placering det legale grundlag for jordemoderpraksis 7

8 jordemoderens ansvar og kompetence, kvindens rettigheder jordemoderprofessionens kernefaglighed og identitet, centrale begreber og modeller for jordemoderfaglig omsorg etiske grundbegreber og grundforståelser jordemoderprofessionens etiske grundlag Ekstern eksamen integreret med Jordemoderkundskab 2. Jordemoderkundskab 2: Teori og praksis (7,5 ECTS) At den studerende tilegner sig begrebsmæsssig forståelse af jordemoderfagets kundskabsgrundlag i relation til den ukomplicerede familiedannelsesproces. Endvidere at den studerende ud fra analyse af jordemoderfaglige problemstillinger kan redegøre for, analysere, diskutere og integrere relevante sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og begreber. Del A, indhold: jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, herunder psykologiske, sociale og kulturelle aspekter. jordemoderens sundhedsfremmende, forebyggende, risikoopsporende, diagnosticerende og behandlende opgaver, overvejelser i forhold til teknologi. centrale teorier og begreber, eksempelvis kontinuitetsbegrebet, kvinde/familiecenteret omsorg, smertebegrebet og begrebet fødselsoplevelse. understøttelse af normale processer i relation til familiedannelse samt vurdering af behovet for intervention Del A bedømmes sammen med Jordemoderkundskab 1 ved ekstern prøve Del B, mål: At de studerende tilegner sig forståelse af grundlæggende obstetriske forhold og god obstetrisk praksis på et evidensvurderet grundlag. den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselsperiode obstetriske risikofaktorer, særlige indsatsområder, risikoopsporing og sygdomsforebyggelse screenings- og undersøgelsesmetoder, diagnosticering af komplikationer observation af og omsorg for raske gravide, fødende, barselskvinder og nyfødte børn svangreomsorgens organisering, visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde. Del B bedømmes selvstændigt ved intern prøve. 8

9 Farmakologi 1 (1,5 ECTS) At den studerende tilegner sig basal forståelse for farmakologi og viden om farmaka som anvendes i relation til jordemoderens selvstændige virksomhedsområde. grundlæggende om farmaka og farmakokinetik med særlig fokus på forhold vedrørende farmaka og graviditet / fødsel / barselperiode / amning og det nyfødte barn administration, anvendelse samt rekvirering af farmaka, herunder jordemoderens specifikke ansvar og kompetence udvalgte farmaka i henhold til mål for kurset, herunder farmaka anvendt uden lægeordination eller som anticonceptiva. Obligatorisk deltagelse (Evalueres ved ekstern skriftlig prøve sammen med Farmakologi 2) Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 (7,5 ECTS) At den studerende tilegner sig kundskaber om den menneskelige organismes udvikling, kemiske, biologiske og anatomiske opbygning samt biokemiske, fysiologiske processer og funktioner med særligt fokus på reproduktion, herunder fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselsperiode. Endvidere at den studerende opnår viden om kemiske, fysiske og mikrobiologiske forhold af betydning for den menneskelige organisme, sygdomsudvikling, medicinering samt biomedicinske tests og undersøgelsesmetoder. Del A, indhold: den menneskelige organismes kemiske opbygning samt biokemiske processer relevante kemiske og fysiske forhold i henhold til mål for kurset. Et antal obligatorisk øvelser / opgaver Del B, indhold: almen anatomi og fysiologi anatomiske forhold og strukturer samt fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion, reproduktionsprocesser og -evne fysiologiske forandringer i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode særlige anatomiske forhold og strukturer samt fysiologiske processer hos det ufødte og nyfødte barn Intern prøve Del C, indhold: embryologi Intern prøve 9

10 Del D, indhold: grundlæggende mikrobiologi, herunder hygiejniske principper samt forebyggelse og behandling af infektioner Obligatorisk deltagelse (Evalueres ved intern prøve i forbindelse med jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2) Familiedannelse 1: Human- og samfundsvidenskabelige perspektiver (3 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om og udvikler forståelse for grundlæggende psykologiske forhold vedrørende familiedannelsesprocessen samt for samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold af betydning for familiedannelse. Psykologiske aspekter i relation til hele familiedannelsesprocessen, herunder graviditetens og fødslens psykologi, forældreskab mv. Livsformer, livsmønstre, socialisering og sociale netværk med fokus på køn og kultur Sociale- og sundhedsmæssige støtteforanstaltninger i relation til familiedannelse Småbørnfamiliens generelle vilkår Intern prøve Kvindens / familiens sundhed 1 (4 ECTS) At den studerende på et bredt kundskabsgrundlag tilegner sig viden om sociale, arbejdsmedicinske og andre forhold af betydning for kvindens / familiens sundhed, livsstil og sundhedsadfærd, og de valg, den enkelte træffer omkring kost, levevis, familieplanlægning og seksuel adfærd. videnskabelige sundheds- og sygdomsmodeller og begreber begreber og metoder til belysning af sundheds og sygdomsstrategier, eksempelvis normalbegrebet, risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation folkesundhed, herunder livsstil, sygdoms- og sundhedsadfærd, trivsel human ernæring med særligt fokus på gravide og ammende kvinder og nyfødte sociale, psykologiske, religiøse og kulturelle forhold i relation til mål for kurset. sexologi, fertilitet og familieplanlægning, herunder antikonceptionelle midler og metoder introduktion til arbejdsmedicinske problemer i forhold til familiedannelse, herunder lovgivning Et antal obligatoriske opgaver. 10

11 2. semester. Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 2. semester retter sig mod grundlæggende aspekter i relation til familiedannelse og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle i forbindelse hermed. Den studerende skal på baggrund heraf udvikle grundlæggende forståelse af den proces kvinden og familien gennemgår i forbindelse med familiedannelse, og den betydning sundhedsvæsenets tilbud har for forløbet. Endvidere skal den studerende udvikle grundlæggende forståelse af og forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at observere, deltage i, reflektere over og under vejledning udføre jordemoderfaglige opgaver inden for følgende områder: svangreomsorg (9 ECTS) - fødselshjælp (12 ECTS) - barselomsorg (9 ECTS). Målet er, at den studerende: udvikler grundlæggende forståelse for og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med respekt for individuel og kulturel forskellighed opøver grundlæggende kvalifikationer i forhold til at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, samt vejledning og rådgivning om samliv og antikonception opøver basale kliniske færdigheder som grundlag for at foretage relevante observationer og kliniske vurderinger i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode opøver kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at samarbejde med kvinden / familien og indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer opøver evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå og begrunde egen praksis opøver evne til etisk refleksion og evaluering af egen praksis på grundlag heraf opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige forløb og reflekterer over de vilkår og forhold som influerer herpå udvikler forståelse for og tager medansvar for egen læring, herunder viser evne til at modtage og anvende vejledning udvikler forståelse for betydningen af at udvikle praksis på et evidensvurderet grundlag jordemoderfaglig omsorg i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg og behandling, herunder ressource- og belastningsidentifikation vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv og antikonception forældreundervisning, fødselsforberedelse, dokumentation, journalføring, indberetninger fødselsoplevelsen, metoder til smertelindring, understøttelse af normale processer, 11

12 forældre-barn relationen, amning, efterfødselssamtaler, tværfagligt samarbejde i relation til familiedannelse Obligatorisk deltagelse. Vurderes bestået ikke-bestået på baggrund af en samlet intern bedømmelse af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer i henhold til målene for perioden. I bedømmelsen indgår et antal obligatoriske opgaver. 3. & 4. semester. ( ECTS) Teoretisk undervisning. Kursusbeskrivelse mål, indhold, omfang (ECTS) og placering Formålet er at den studerende udvikler: dybere forståelse for jordemoderprofessionen og jordemoderens professionelle rolle og ansvar og viden om centrale teorier og begreber i jordemoderkundskaben. kundskaber om og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg, styrke og bistå kvinden, barnet og familien med særlige behov og bearbejde jordemoderfaglige problemstillinger i relation hertil. kundskaber om og forståelse for vidensområder relateret til og integreret i det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og praksis, herunder udvikler sine forudsætninger for at tage stilling til forhold af betydning for udviklingen af jordemoderpraksis. Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2: Mikrobiologi ( 2,5 ECTS) At den studerende udvikler sin viden om hygiejne, mikrobiologi, infektionspatologi og infektionssygdomme og derigennem opnår en dybere forståelse for gynækologiske, obstetriske og neonatale sygdomme og komplikationer. sygdomsfremkaldende mikroorganismer, deres virulens, patogenitet mv. infektionssygdomme, med særligt fokus på sygdomme med relation til det gynækologiske / obstetriske / neonatologiske speciale. forebyggelse, opsporing og behandling af infektionssygdomme sygehusinfektioner samt hygiejne intern prøve (del D af Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 indgår) Neonatologi - det nyfødte barn (2,5 ECTS) At den studerende udvikler kundskaber om det raske, det syge og det for tidligt fødte nyfødte barn. Endvidere at de studerende opnår forståelse for grundlæggende forhold vedrørende nyfødte, herunder den genetiske / embryologiske baggrund for visse tilstande, samt for god neonatologisk praksis på et evidensvurderet grundlag. 12

13 ernæring, vækst, trivsel og udvikling hos det nyfødte barn. sundhedsfremme, forebyggelse, observation, omsorg, behandling og nødbehandling af det syge eller for tidligt fødte nyfødte barn sygdomsætiologi, risikofaktorer, sygdomsopsporing, screeningsmetoder, diagnostiske undersøgelsesmetoder, diagnosticering af komplikationer, prognose organisering af neonatal behandling, visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde. Ekstern prøve Anæstesiologi og intensiv omsorg ( 2 ECTS) At de studerende tilegner sig kundskaber om intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt om god anæstesiologisk praksis på et evidensvurderet grundlag. Endvidere at den studerende opnår forståelse for akutte tilstande, intensiv observation og behandling relateret til gynækologiske, obstetriske og neonatale sygdomme og komplikationer. Del A, indhold: alvorlige fysiologiske forstyrrelser samt relateret observation, pleje og behandling, herunder af de forskellige shocktyper samt koagulations- og væskeforstyrrelser, relaterede laboratorieprøver intensiv observation, pleje og behandling af svært syge gravide, fødende og barselskvinder. akut nødbehandling af nyfødte samt voksne intravenøs behandling, infusion anæstesi samt analgesi til gravide, fødende, barselskvinder, herunder anlæggelse, virkning og bivirkninger. præ-, per- og postoperativ observation, pleje og behandling, herunder forebyggelse af komplikationer til anæstesi og kirurgi administration af farmaka, herunder intravenøst, forebyggelse af og behandling ved komplikationer. Intern prøve. Del B Transfusionskursus - mål: At den studerende udvikler forudsætninger for at iværksætte og administrere relevant intravenøs behandling efter gældende regler samt forberede og iværksætte intravenøs nødhjælpsbehandling principper for intravenøs infusion tilsat lægemidler og for transfusion ved obstetriske komplikationer, herunder relateret blodtypeserologi og immunulogi forebyggelse og behandling af komplikationer i relation til intravenøs infusion og transfusion praktisk instruktion i IV-adgang samt opsætning af infusions- og transfusionsprodukter Obligatorisk deltagelse samt intern prøve (sammen med del A) 13

14 Jordemoderens professionelle rolle 2: Pædagogik/ psykologi (3,5 ECTS) At den studerende tilegner sig forståelse af pædagogiske teorier og begreber, der danner baggrund for undervisning og formidling samt udvikler forståelse for refleksion, som grundlag for at arbejde med personlig og egen faglig udvikling. Endvidere at den studerende tilegner sig viden om psykologiske forhold som vedrører menneskers virkelighedsopfattelse, selvforståelse og handlemuligheder. psykologiske teorier i henhold til mål for kurset. sundhedspædagogik, didaktik, læring og udvikling pædagogiske aspekter i relation til samarbejde, formidling og ledelse Intern prøve. Familiedannelse 2: Kvinder / familier med særlige behov (5 ECTS) At den studerende tilegner sig udvidede kundskaber om sociale, samfundsmæssige, kulturelle, religiøse og psykologiske forhold af betydning for familiedannelse med fokus på kvinder, børn og familier med særlige behov. Endvidere at den studerende udvikler forståelse for kvindens og familiens reaktioner, samlede situation og handlemuligheder. Del A: dansk lovgivning i relation til familiedannelse, herunder beskyttelse af barnets og kvindens rettigheder. dansk sociallovgivning i relation til kvinder, familier og børn med særlige behov sociale støtteordninger og foranstaltninger etniske minoriteter, herunder kulturelle / religiøse forhold af betydning for familiedannelse, familiemønster, køn og ligestilling livsvilkår for psykisk eller socialt sårbare børn, kvinder og familier, herunder kronisk syge eller handicappede, og deres særlige behov i relation til familiedannelse Intern prøve Del B psykisk sårbare kvinder, børn og familier og deres særlige behov i relation til familiedannelse. krise- og sorgprocesser udløst i relation til familiedannelse, herunder professionel støtte. dysfunktionelle psykologiske reaktioner og tilstande udløst i relation til familiedannelse patologiske psykologiske reaktioner og tilstande udløst i relation til familiedannelse Intern prøve 14

15 Farmakologi 2 / Sygdomslære (3,5 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om sygdomslære og -behandling af de psykiatriske, gynækologiske, medicinske og kirurgiske sygdomme som optræder hos nyfødte børn og yngre kvinder og får mulighed for at integrere dette med kundskaber indenfor farmakologi. Endvidere at den studerende tilegner sig udvidede kundskaber generelt om farmaka og medicinering; samt specifikt om farmaka og medicinering af gravide, fødende, barselskvinder og nyfødte. Del A, ætiologi, forebyggelse, diagnosticering og behandling af relevante sygdomme inden for det medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske område. relaterede undersøgelsesmetoder samt laboratorieundersøgelser Et antal obligatoriske opgaver Del B: farmakokinetik gynækologiske og obstetriske præparater almene farmakologiske hovedgrupper, særligt fokus på forhold vedrørende farmaka og graviditet, fødsel, barselsperiode, amning eller det nyfødte barn. principperne for dosering, administration, anvendelse og rekvirering af farmaka. udvikling af og klinisk afprøvning af lægemidler Ekstern prøve. Jordemoderkundskab 3: Teori og praksis ( 20 ECTS) At den studerende tilegner sig udvidet begrebsmæssig forståelse af jordemoderfagets kundskabsgrundlag i relation til såvel den ukomplicerede som komplicerede familiedannelsesproces Endvidere at den studerende ud fra analyse af jordemoderfaglige problemstillinger kan redegøre for, analysere, diskutere og integrere relevante sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og begreber, set i forhold til erkendte / opståede komplikationer eller hvor barnet, kvinden og familien har særlige behov Del A, indhold: jordemoderfaglig omsorg i relation til den komplicerede familiedannelsesproces, herunder psykologiske, sociale og kulturelle aspekter. jordemoderens opgaver samt rolle i det tværfaglige samarbejde omkring børn, kvinder og familier med særlige behov. understøttelse af normale processer ud fra en vurdering af behovet for intervention, medicinsk smertelindring og teknologianvendelse - centrale teorier, begreber og fænomener-. fødselskulturer, nationalt og internationalt Del A, Ekstern prøve 15

16 Del B, mål: At de studerende opnår udvidet forståelse for obstetriske forhold ved erkendte eller opståede komplikationer og god obstetrisk praksis på et evidensvurderet grundlag. graviditet, fødsel og barselperiode kompliceret af sygdom eller handicap hos kvinden eller det ufødte/nyfødte barn, misbrugsproblematik, graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, fødsels- og puerperale komplikationer screening- og undersøgelsesmetoder, diagnosticering, herunder laboratorieundersøgelser observation, pleje og behandling og nødbehandling af syge gravide, fødende, barselskvinder samt syge nyfødte børn, herunder ved anæstesiologisk og kirurgisk behandling intervention under graviditet, fødsel og i barselsperioden, herunder operativ obstetrik konsekvens af medicinsk smertelindring perinatal og maternel morbiditet / mortalitet, særlige obstetriske indsatsområder visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde restitution og sequelae efter kompliceret graviditet, fødsel og barselsperiode Del B, intern prøve Jordemoderkundskab 4: Ansvar og kompetence, ledelse og samarbejde (1,5 ECTS) At den studerende videreudvikler sin viden om og forudsætninger for udøvelse af professionel praksis, herunder ansvar og kompetence i henhold til jordemoderprofessionens legale grundlag Endvidere at den studerende tilegner sig viden om administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold af betydning for jordemoderens virksomhedsområde. jordemoderens ansvar, pligter, herunder anmeldelses-, indberetnings- og tavshedspligt. jordemoderens kompetence og professionelle rettigheder principper for professionel praksis, det etiske grundlag, etiske problemstillinger patienters retsstilling, klagemuligheder sundhedsvæsenets samt jordemodervæsenets organisation tværsektorielt samt tværfagligt samarbejde introduktion til administration, ledelse og organisation af jordemoderområdet regulering af jordemoderområdet gennem amt, stat og EU Obligatorisk deltagelse Kvindens / familiens sundhed 2: Kvinder / familier med særlige behov (5 ECTS) At den studerende udvikler sin viden om epidemiologiske, socialmedicinske og sundhedspolitiske forhold og deres betydning for sundhed, livsstil og sundhedsadfærd, samt opnår forståelse for særlige samfunds- og sundhedsmæssige forhold omkring kvinder, børn og familier, hvis sundhed er truet. Endvidere at den studerende tilegner sig viden om medicinske og sundhedsmæssige problemer samt etiske spørgsmål i relation til reproduktion og den tidlige graviditet. 16

17 Del A, indhold: sundhedslovgivning, sundhedspolitik, folkesundhedsmæssige initiativer og livsstilsintervention sundhedsproblemer blandt minoriteter, kulturelle eller religiøse forhold af betydning for spørgsmål vedrørende sundhed, fødsel, sygdom og død. livsvilkår, socialpædiatriske / medicinske initiativer i forhold til børn, kvinder eller familier, hvis sundhed er truet arbejdsmedicinske forhold og problemer, dårlig livskvalitet, marginalisering misbrug, omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb psykisk lidelse eller sygdom, sundhedsfremme, forebyggelse, diagnosticering og behandling Obligatorisk opgave Del B, indhold: infertilitet, ætiologi, diagnosticering og behandling. patologisk udvikling af den tidlige graviditet genetiske forhold i relation til familiedannelse, genetisk rådgivning prænatal diagnostik, herunder metoder, etiske spørgsmål og rådgivning af kvinden/parret provokeret abort før og efter udgangen af 12. uge, herunder indikationer, behandling og etik. Obligatorisk opgave Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2 (2,5 ECTS) At den studerende udvikler forståelse af videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab samt af videnskabernes forskellige forskningstilgange, forskningsstrategier og processer. Endvidere at den studerende udvikler sine forudsætninger for kritisk analyse og anvendelse af forskningslitteratur samt for at arbejde med kvalitetsudvikling og deltage i forskningsprojekter i relation til virksomhedsområdet. Forskellige kundskabsforståelser samt centrale videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab Videnskabernes forskellige forskningstilgange, forskningsstrategier og processer Grundlæggende forskningsmetodologi i kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske grundbegreber Forskningsetik Principper for og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Et antal obligatoriske opgaver / øvelser 17

18 4. & 5. semester ( ECTS) Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 4. og 5. semester retter sig mod grundlæggende såvel som komplekse aspekter i relation til familiedannelsesprocessen, og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle i forbindelse hermed. Den studerende skal på baggrund heraf udvikle dyberegående forståelse af forhold, som influerer på familiedannelsesprocessen, herunder udvikle forståelse for og tage begrundet stilling til vilkår og forudsætninger for at yde omsorg for kvinder og familier med særlige behov. Den studerende skal udvikle dyberegående forståelse af jordemoderens rolle i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder udvikle grundlæggende forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver ved erkendte eller opståede komplikationer hos kvinden eller barnet, eller hvor familiedannelsen er problematisk som følge af andre forhold. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at observere, deltage i, reflektere over og under vejledning udføre jordemoderfaglige / jordemoderfagligt relaterede opgaver inden for følgende områder: svangreomsorg (10 ECTS) - fødselshjælp (19 ECTS) - intensiv omsorg ( 2,5 ECTS) neonatologi omsorg for syge nyfødte (7 ECTS) gynækologi (3,5 ECTS) Målet er, at den studerende: udvikler dyberegående forståelse for og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med respekt for individuel og kulturel forskellighed udvikler forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, samt vejledning og rådgivning om samliv og antikonception opøver forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i tilfælde af erkendte eller opståede komplikationer hos kvinden eller barnet samt ved særlige behov i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv, samlivsproblemer og antikonception udvikler kliniske færdigheder som grundlag for at foretage relevante observationer og kliniske vurderinger i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder basale kliniske færdigheder i forhold til erkendte eller opståede komplikationer og intervention i forbindelse hermed udvikler grundlæggende forståelse for og forudsætninger for at varetage præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg, og foretage nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske komplikationer og indgreb udvikler forståelse af og forudsætninger for at varetage omsorg for, observation og pleje af det tidligt eller for sent fødte, undervægtige eller syge nyfødte barn, herunder forestå nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer udvikler grundlæggende forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene aborter, herunder vejlede kvinden og familien udvikler forståelse af og forudsætninger for at vejlede kvinden og familien i forhold til gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb, samt følgevirkninger efter graviditet og fødsel 18

19 udvikler kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at samarbejde med kvinden og familien og indgå i tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer udvikler evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå og begrunde egen praksis i kontekstbundne og komplekse situationer udvikler evne til etisk refleksion og evaluering af egen og andres praksis på baggrund heraf opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige forløb, reflekterer over og tager begrundet stilling til vilkår og forhold som influerer herpå udvikler forståelse for og tager medansvar for egen læring, herunder viser evne til at modtage og anvende vejledning reflekterer over og tager stilling til forhold af betydning for praksisudvikling, identificerer evidensgrundlaget for og dokumenterer egen praksis udvikler forståelse af og tager begrundet stilling til anvendelse af medicinsk-obstetrisk teknologi, herunder forhold vedrørende screening og prænatal diagnostik svangreomsorg herunder omsorg for syge / indlagte svangre, særlige behov jordemoderens rolle i den primære og sekundære sundhedssektor, opsøgende arbejde sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg og behandling, ressourceopsporing og belastningsidentifikation herunder kvinder / familier med særlige behov, syge svangre vejledning og rådgivning vedrørende samliv, samlivsproblemer, antikonception forældreundervisning, fødselsforberedelse, herunder indlagte svangre omsorg under fødslen understøttelse af normale processer, smertelindring medicinsk-obstetrisk intervention / teknologi, screening, prænatal diagnostik gynækologiske lidelser og problemer, følgevirkninger efter svangerskab og fødsel spontane / provokerede aborter, tidlige eller sene, familieplanlægning, præ- per- og postoperativ omsorg intensiv omsorg, observation og pleje barselomsorg, efterfødselssamtaler, komplikationer i barselperioden, ammeproblemer, den problematiske forældre-barn relation, det nyfødte barn - det syge nyfødte barn, omsorg, pleje, observation og behandling, tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer, tidlig tværfaglig indsats dokumentation, journalføring, indberetninger Obligatorisk deltagelse. 5. semester vurderes bestået ikke-bestået på baggrund af en samlet intern bedømmelse af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer i henhold til målene for perioden. I bedømmelsen indgår et antal obligatoriske opgaver. 19

20 6. & 6. / 7. semester (30 ECTS & ECTS) Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 6. semester og 7. semesters kliniske del retter sig mod alle aspekter i relation til familiedannelse set i forhold til det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og de krav, der stilles til jordemoderprofessionen. På baggrund heraf skal den studerende udvikle selvstændig handlekompetence med henblik på fremtidig professionsudøvelse, samt udvikle forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver på et kvalificeret og kritisk reflekteret grundlag, påtage sig et medansvar for og bidrage aktivt til at påvirke udvikling og praksis inden for jordemoderprofessionen. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at deltage i, og under vejledning og supervison, selvstændigt varetage jordemoderfaglige opgaver indenfor følgende områder: svangreomsorg (7,5 ECTS) - fødselshjælp (16 ECTS) - barselomsorg (6,5 ECTS) Målet er, at den studerende: viser dyberegående forståelse for og demonstrerer evne til at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med udgangspunkt i kvindens og familiens situation og med respekt for individuel og kulturel forskellighed viser forståelse for og demonstrerer evne til at varetage jordemoderfaglige opgaver rettet mod alle kvinder, børn og familier i forbindelse med familiedannelse, graviditet, fødsel og barselperiode, og varetage sundhedsfaglige opgaver i relation til formidling, undervisning, samt vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv, samlivsproblemer og antikonception demonstrerer kliniske færdigheder i forhold til alle observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske beslutningsproces i relation til graviditet, fødsel og barselperiode viser forståelse for og demonstrerer evne til at varetage præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg, og foretage nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske komplikationer og indgreb viser forståelse af og demonstrerer evne til at varetage omsorg for, observation og pleje af det nyfødte barn, det tidligt eller for sent fødte, undervægtige eller syge nyfødte barn, og forestå nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer viser forståelse af og demonstrerer evne til at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene aborter, vejlede og støtte kvinden og familien viser forståelse af og evne til at vejlede kvinden og familien i forhold til gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb, samt følgevirkninger efter graviditet og fødsel demonstrerer kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at indgå i kompetente samspil med kvinden og familien, indgå i og bidrage til tværfagligt / tværsektorielt samarbejde demonstrerer evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle egen praksis i kontekstbundne og komplekse situationer demonstrerer evne til etisk refleksion, som grundlag for at evaluere og justere egen praksis 20

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre

JORDEMODER. Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre JORDEMODER Tæt på gravide, fødende og forældre INTENST OG AFVEKSLENDE JOB En jordemoder arbejder med kvinder og familier, der venter barn. Jordemoderen føder

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE Forord Som jordemødre står vi konstant overfor valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en tydelig

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere