STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)"

Transkript

1 STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts 2001) gælder: Formålet med jordemoderuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at fungere selvstændigt som jordemoder og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere jordemoderfaglige opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, omsorg og behandling med kvinden og familien som udgangspunkt og i samspil med samfundets krav. Uddannelsen skal sikre, at de studerende udvikler faglige såvel som personlige kvalifikationer til at varetage disse opgaver samt at tage medansvar for og påvirke udvikling og praksis inden for jordemoderprofessionen Rammebetingelser: Uddannelsen er tilrettelagt under hensyn til krav og bestemmelser som angivet i: Lov om Jordemødre. Lov nr. 671 af 13. december Cirkulære om Jordemødre af 8. maj Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 727 af 22. december (EU-direktiv vedrørende jordemodervirksomhed) Lov om Mellemlange Videregående Uddannelser. Lov nr. 481 af 31. maj Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor. Bekendtgørelse nr. 113 af 19. februar 2001.

2 1.2. Jordemoderens virksomhedsfelt. Jordemoderens virksomhedsfelt omfatter processen familiedannelse. Den jordemoderfaglige indsats i forbindelse hermed tager sigte på at styrke og bistå kvinden og familien gennem hele forløbet, under hensyn til individuelle fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og religiøse forhold af betydning for familiedannelsesprocessen. Målet er, at familiedannelsen gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling, tryghed og sikkerhed for kvinden, barnet og familien. Den jordemoderfaglige virksomhed er forankret i et bredt kundskabsgrundlag og tilrettelægges med baggrund i et helhedssyn og ideelt i kontinuerlige forløb. Jordemoderens virksomhed foregår i primær og sekundær sundhedssektor med fokus på den enkelte kvinde og familie eller grupper af unge, kvinder, kommende fædre eller familier. Jordemoderen varetager i relation hertil opgaver inden for svangreomsorg, fødselshjælp og barselsomsorg foruden undervisning, formidling, vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende eksempelvis sundhed, familieplanlægning, seksualitet og samliv, forældreskab og familiedynamik. Jordemoderen varetager selvstændigt omsorgen for kvinden og familien, i tilfælde af erkendte eller opståede komplikationer i samråd og samarbejde med en læge. Herudover indgår jordemoderen i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer, eksempelvis tværfaglige teams omkring unge, kvinder eller familier med særlige behov. Jordemoderens virksomhedsfelt omfatter desuden administrative, organisatoriske, ledelsesmæssige opgaver samt forsknings- og udviklingsarbejde Det jordemoderfaglige værdigrundlag. Uddannelsens værdigrundlag hviler på den nationale og internationale etiske kode for jordemødre. Jordemoderen varetager, med kvinden og familien som udgangspunkt, jordemoderfaglig omsorg i ligeværdige relationer med respekt for kvindens, barnets og familiens integritet og individualitet og ud fra en forståelse af familiedannelsen som en personlig og betydningsfuld livsproces. Den jordemoderfaglige omsorg bidrager til, at kvinden og familien oplever helhed og kontinuitet og sikres reelle valgmuligheder med respekt for egne informerede valg i forbindelse med omsorg og eventuel behandling i graviditeten, under fødslen og i barselperioden. Jordemoderen yder jordemoderfaglig omsorg i overensstemmelse med principperne om at gavne og ikke skade, og anerkender behovet for og bidrager aktivt til at udvikle jordemoderpraksis på et evidensvurderet grundlag. Kapitel 2: Uddannelsens struktur, undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen er en semesteropdelt uddannelse normeret til 3 ½ studenterårsværk, svarende til 210 ECTS-point. Heraf udgør den kliniske undervisning 105 ECTS-point. Hvert af uddannelsens 7 semestre er på 21 uger, svarende til 30 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre en vekselvirkning mellem teoretisk og klinisk undervisning, integration af relaterede vidensområder og med stigende kompleksitet i forhold til det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og jordemoderfaglige problemstillinger. Indholdet i det enkelte semester er en forudsætning for de efterfølgende semestre, med det sigte at de studerendes teoretiske og praktiske kundskaber udvikles til et stadigt højere niveau. 2

3 2.1. Fordeling mellem teoretisk og klinisk undervisning 1. semester: Teori (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Studieteknik 1,5 Obl. deltag. Jordemoderkundskab 1 1,5 Jordemoderkundskab 2 7,5 Ekstern Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 7,5 Intern Jordemoderens professionelle rolle 1 2 Intern Farmakologi 1 1,5 Obl. deltag. Familiedannelse 1 3 Intern Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 1,5 Intern Kvindens / familiens sundhed 1 4 Intern 2. semester: Klinik (herunder tværfaglig element: 2 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Svangreomsorg 9 Fødselshjælp 12 Barselomsorg 9 Intern 3.& 4. semester: Teori (herunder tværfagligt element 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 48 (30+18) Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2 2,5 Intern Neonatologi 2,5 Ekstern Anæstesiologi og intensiv omsorg 2 Intern Jordemoderens professionelle rolle 2 3,5 Intern Familiedannelse 2 5 Intern Farmakologi 2 / Sygdomslære 3,5 Ekstern Jordemoderkundskab 3 ( eksamen i 4. semester) *20 Ekstern Jordemoderkundskab 4 1,5 Obl. deltag. Kvindens / familiens sundhed 2 5 Intern Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2 2,5 Intern 4.& 5. semester: Klinik (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 42 (12+30) Svangreomsorg 10 Fødselshjælp (herunder relateret barselsomsorg) 19 Intensiv omsorg 2,5 Neonatal omsorg 7 5. semester Gynækologi 3,5 Intern 6. semester/7. semester : Klinik (herunder tværfaglig element: 1,5 ECTS) ECTS: Bedømmelse I alt 30 Svangreomsorg 7,5 Fødselshjælp 16 Barselsomsorg 6,5 Intern Valgfri del indeholdende 3 ECTS klinik + 3 ECTS teori Placeret 6. semester i Aalborg, 7. semester i København (3T+ 3K) ECTS: I alt 6 Intern / obl.deltag. 7. semester: Teori ECTS: Bedømmelse I alt 24 Jordemoderkundskab 5 4 Obl. deltag. Bachelorprojekt 20 Ekstern 3

4 2.2. Undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen. Jordemoderens professionelle rolle og ansvar samt selvstændige kompetenceområde stiller krav om, at de studerende igennem uddannelsen udvikler evne til selvstændig stillingtagen og handling i deres fremtidige professionsudøvelse. De studerende anerkendes som voksne og kompetente med en relevant erfaringsbaggrund og som ansvarlige for egen læring. Undervisnings- og arbejdsformer forudsætter derfor, at de studerende er opsøgende i forhold til uddannelsens og egne studiemål. Den teoretiske og kliniske undervisning tilrettelægges ud fra pædagogiske principper, som tager sigte på at de studerende udvikler kritisk analytiske evner og handlekompetence ud fra et bredt og globalt kundskabsgrundlag. Undervisnings- og arbejdsformer skal bidrage til, at de studerende udvikler og integrerer teoretiske og praktiske kundskaber, som grundlag for at udøve en kritisk reflekterende praksis, samt udvikler faglige og personlige kvalifikationer som grundlag for at samarbejde med kvinden og familien og indgå i kollegiale og tværfaglige samarbejdsrelationer. Der lægges vægt på, at de studerende udvikler evne til selvstændig problemløsning, herunder tilegner sig kundskaber og færdigheder i at opsøge, integrere og anvende relevant viden i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger. Problemanalyse og -bearbejdning indgår i både den teoretiske og kliniske undervisning, samt i relation til forløb hvor begge undervisningsrum kombineres. I uddannelsen indgår forskellige undervisnings- og arbejdsformer med henblik på at fremme de studerendes læring og udvikling af faglige og personbundne kompetencer: forelæsninger, problemorienteret undervisning / læring, dialogbaseret undervisning, tværfaglig undervisning, klinisk undervisning, vejledning og supervision. selvstudier, formidling af egne arbejder, projektarbejde, praktiske øvelser, studiebesøg og temadage. De forskellige undervisningsaktiviteter skal skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler: teoretiske kompetencer som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle praksis praktiske kompetencer, herunder håndværksmæssige færdigheder, som grundlag for at udøve, forstå, begrunde og udvikle praksis i kontekstbundne situationer kommunikative kompetencer som grundlag for at indgå i og udvikle kompetente samspil med kvinden / familien, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere, etiske kompetencer som grundlag for at forstå, begrunde og udvikle egne handlinger på et reflekteret etisk grundlag Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for det jordemoderfaglige felt. Undervisning, vejledning og supervison skal bidrage til at fremme selvstændighed, evne til refleksion, samarbejde og faglig fornyelse. Dele af den kliniske undervisning tilrettelægges tværfagligt. Den kliniske undervisning skal skabe mulighed for, at de studerende gør sig erfaringer med flest mulige aspekter indenfor jordemoderens virksomhedsområde. Det tilstræbes, at undervisningen, under hensyn til uddannelsesmål for de kliniske undervisningsperioder, finder sted ved såvel mindre som større jordemodercentre og fødesteder i tilknytning hertil. Forløb: Den kliniske og teoretiske undervisning skal skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler dyberegående forståelse af familiedannelsesprocessen, og udvikler forståelse af hvilken betydning sundhedsvæsenets tilbud har for forløbet og kvindens og familiens oplevelse heraf. Dette tilgodeses ved at tilrettelægge undervisningen, så de studerende opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige, individuelle forløb, rettet mod kvinder og familier som den enkelte studerende er tilknyttet og - sammen med en jordemoder - yder omsorg for i graviditeten, under fødslen og i barselperioden. 4

5 Undervisningen skal bidrage til, at de studerende udvikler personlige kvalifikationer samt integrerer teoretiske og praktiske kundskaber som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle egen praksis i forhold til jordemoderens kerneydelser. Forskellige undervisningformer og studiemetoder vil indgå i sammenhæng hermed, eksempelvis: klinisk undervisning, dialogbaseret undervisning, vejledning, problemorienteret undervisning og selvstudier. IKT: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) integreres igennem uddannelsen, således at de studerende får mulighed for at bruge IKT som led i undervisningen og opnår forudsætninger for at opsøge relevant viden, herunder tage begrundet stilling til praksis på et evidensvurderet grundlag. De studerende skal kunne bestride informationssøgning via uddannelsesinstitutionens bibliotek, andre biblioteksdatabaser og internettet. 2.3 Krav til de kliniske undervisningssteder Det kliniske undervisningssted har et læringsmiljø, som er i overensstemmelse med uddannelsens værdigrundlag, menneskesyn og pædagogik. Undervisningsstedet skal tilgodese de specifikke uddannelsesmål, som gælder for den kliniske undervisningsperiode, og skal med henblik herpå udarbejde en beskrivelse af områder og opgaver som varetages i relation til jordemoderens virksomhedsfelt, herunder de kliniske underviseres kompetencer. Endvidere er det et krav, at undervisningsstedet har en formuleret faglig målsætning, udformet med baggrund i anerkendte principper for god praksis og på et evidensvurderet grundlag. Den kliniske undervisning varetages af kliniske instruktionsjordemødre og grupper af jordemødre, som den studerende tilknyttes i forbindelse med den kliniske undervisningsperiode. Jordemødre, der varetager den kliniske undervisning af studerende, skal - ud over mindst 2 års praksiserfaring - som minimum have gennemgået en praktikvejlederuddannelse. Den kliniske instruktionsjordemoder er ansvarlig for koordination og tilrettelæggelse af de studerendes undervisningsforløb, og varetager pædagogiske opgaver i form af vejledning og supervision, regelmæssig undervisningsforløb for enkelte eller grupper af studerende samt forskellige former for evaluering. Den kliniske instruktionsjordemoder skal, som ansvarlig for den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse, kunne varetage undervisning og vejledning på et fagligt-pædagogisk kvalificeret niveau, i overensstemmelse med de fastsatte krav til den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning består af læringssituationer, hvor den studerende opøver og udvikler handlekompetence i forhold til de fastsatte læringsmål og kravene til jordemoderprofessionen. Undervisning og vejledning skal derfor tilgodese relevante studiemetoder og arbejdsformer i relation hertil, herunder: læringssituationer i kontinuerlige forløb i forbindelse med familiedannelse rettet mod kvinder og familier, som den studerende er tilknyttet. tid til systematisk refleksion og kvalificeret vejledning i forbindelse med læringssituationer planlagt og regelmæssig undervisning i forhold til opøvning af manuelle færdigheder, udvalgte praksissituationer og jordemoderfaglige problemstillinger - individuelt eller i grupper-. faglig supervision tværfaglig undervisning og læringssituationer, hvori indgår tværfagligt samarbejde systematiske evalueringer, herunder at de studerende evaluerer undervisningen IT- adgang, som grundlag for at den studerende kan opsøge, integrere og anvende relevant viden mulighed for at opnå kendskab til og deltage i udviklingsarbejde og forskningsprojekter Det påhviler det kliniske undervisningssted / den kliniske instruktionsjordemoder at udarbejde en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. 5

6 Undervisningen skal, under hensyn til den studerendes forudsætninger tilrettelægges, så den står i forhold til uddannelsesmål for perioden. Der udarbejdes en individuel studieplan for den studerende på baggrund heraf. Godkendelse af det kliniske undervisningssted foretages af uddannelsesinstitutionen, inden det tages i brug. Godkendelsen vurderes løbende, dog mindst én gang årligt. Der etableres et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted i form af gensidigt forpligtende samarbejdsrelationer, herunder mødevirksomhed omkring faglige og pædagogiske problemstillinger, tilrettelæggelse af undervisning mm. Kapitel 3: Uddannelsens indhold Uddannelsens teoretiske del er opbygget af kurser inden for hovedområderne: kvindeliv og familiedannelse, samfundsforhold samt udvikling og forskning inden for jordemoderens virksomhedsområde. Sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige samt tværgående fagområder indgår i forskelligt omfang i de enkelte kurser. 3.1 Semesteropbygning 1. semester ( 30 ECTS) Teoretisk undervisning. Kursusbeskrivelse mål, indhold, omfang (ECTS) og placering Formålet er, at den studerende: introduceres til uddannelsen og professionen, herunder udvikler grundlæggende forståelse for jordemoderens rolle og kernefaglighed. udvikler kundskaber om og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg, styrke og bistå kvinden / familien i relation til familiedannelse, den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel samt kvalifikationer i at bearbejde jordemoderfaglige problemstillinger i relation hertil. udvikler grundlæggende kundskaber om og forståelse for vidensområder relateret til og integreret i det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og jordemoderpraksis. udvikler grundlæggende studie- og læringsrettede kompetencer. Studieteknik: ( 1,5 ECTS) at den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder i at opsøge, analysere, vurdere og anvende relevant viden, samt udvikler grundlæggende studiekompetence i relation til lærings- og undervisningsformer i uddannelsen. introduktion til studiet, læringsformer og processer kritisk læsning, tekstanalyse bibliotek og IT-anvendelse: databaser, systematisk litteratursøgning. obligatorisk deltagelse 6

7 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 ( 1,5 ECTS) at den studerende introduceres til videnskabelige tilgange til jordemoderkundskaben, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab samt til forskellige forskningstilgange og -metoder. Endvidere at den studerende erhverver sig grundbegreber til læsning og kritisk analyse af forskellige typer videnskabelig litteratur samt udvikler forståelse for betydningen af forskning og udvikling i relation til jordemoderpraksis. Centrale videnskabsteoretiske begreber og positioner Grundlæggende forskningsmetodologi indenfor de forskellige videnskaber, herunder med særlig vægt på begrebet Evidens Baseret Praksis. Kritisk analyse og bearbejdning af videnskabelig litteratur med betydning for jordemoderpraksis Et antal obligatoriske øvelser / opgaver Kundskaberne vurderes desuden i sammenhæng med ekstern prøve i Jordemoderkundskab 2 Jordemoderens professionelle rolle 1: Kommunikation, vejledning og formidling (2 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om teorier og begreber, som danner baggrund for undervisning, formidling samt professionel samtale, herunder etiske aspekter i relation til kommunikation og vejledning, samt opøver basale færdigheder i kommunikation. Endvidere at den studerende udvikler forståelse for egen rolle samt erhverver forudsætninger for faglig og personlig udvikling gennem vejledning og evaluering. Indhold : kommunikationsmodeller etiske aspekter i relation til kommunikation og vejledning at være professionel hjælper : psykologiske / pædagogiske aspekter professionel samtale, egen professionel udvikling, formidling og forældreundervisning Obligatoriske øvelser Intern prøve Jordemoderkundskab 1: Jordemoderprofessionens historie og kernefaglighed ( 1,5 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om jordemoderprofessionens historiske udvikling, kernefaglighed og rolle i sundhedsvæsenet, samt udvikler forståelse for det jordemoderfaglige værdigrundlag, herunder centrale begreber i jordemoderkundskaben og jordemoderpraksis jordemoderfagets historiske udvikling jordemoderens virksomhedsområde og organisatoriske placering det legale grundlag for jordemoderpraksis 7

8 jordemoderens ansvar og kompetence, kvindens rettigheder jordemoderprofessionens kernefaglighed og identitet, centrale begreber og modeller for jordemoderfaglig omsorg etiske grundbegreber og grundforståelser jordemoderprofessionens etiske grundlag Ekstern eksamen integreret med Jordemoderkundskab 2. Jordemoderkundskab 2: Teori og praksis (7,5 ECTS) At den studerende tilegner sig begrebsmæsssig forståelse af jordemoderfagets kundskabsgrundlag i relation til den ukomplicerede familiedannelsesproces. Endvidere at den studerende ud fra analyse af jordemoderfaglige problemstillinger kan redegøre for, analysere, diskutere og integrere relevante sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og begreber. Del A, indhold: jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, herunder psykologiske, sociale og kulturelle aspekter. jordemoderens sundhedsfremmende, forebyggende, risikoopsporende, diagnosticerende og behandlende opgaver, overvejelser i forhold til teknologi. centrale teorier og begreber, eksempelvis kontinuitetsbegrebet, kvinde/familiecenteret omsorg, smertebegrebet og begrebet fødselsoplevelse. understøttelse af normale processer i relation til familiedannelse samt vurdering af behovet for intervention Del A bedømmes sammen med Jordemoderkundskab 1 ved ekstern prøve Del B, mål: At de studerende tilegner sig forståelse af grundlæggende obstetriske forhold og god obstetrisk praksis på et evidensvurderet grundlag. den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselsperiode obstetriske risikofaktorer, særlige indsatsområder, risikoopsporing og sygdomsforebyggelse screenings- og undersøgelsesmetoder, diagnosticering af komplikationer observation af og omsorg for raske gravide, fødende, barselskvinder og nyfødte børn svangreomsorgens organisering, visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde. Del B bedømmes selvstændigt ved intern prøve. 8

9 Farmakologi 1 (1,5 ECTS) At den studerende tilegner sig basal forståelse for farmakologi og viden om farmaka som anvendes i relation til jordemoderens selvstændige virksomhedsområde. grundlæggende om farmaka og farmakokinetik med særlig fokus på forhold vedrørende farmaka og graviditet / fødsel / barselperiode / amning og det nyfødte barn administration, anvendelse samt rekvirering af farmaka, herunder jordemoderens specifikke ansvar og kompetence udvalgte farmaka i henhold til mål for kurset, herunder farmaka anvendt uden lægeordination eller som anticonceptiva. Obligatorisk deltagelse (Evalueres ved ekstern skriftlig prøve sammen med Farmakologi 2) Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 (7,5 ECTS) At den studerende tilegner sig kundskaber om den menneskelige organismes udvikling, kemiske, biologiske og anatomiske opbygning samt biokemiske, fysiologiske processer og funktioner med særligt fokus på reproduktion, herunder fosterudvikling, graviditet, fødsel og barselsperiode. Endvidere at den studerende opnår viden om kemiske, fysiske og mikrobiologiske forhold af betydning for den menneskelige organisme, sygdomsudvikling, medicinering samt biomedicinske tests og undersøgelsesmetoder. Del A, indhold: den menneskelige organismes kemiske opbygning samt biokemiske processer relevante kemiske og fysiske forhold i henhold til mål for kurset. Et antal obligatorisk øvelser / opgaver Del B, indhold: almen anatomi og fysiologi anatomiske forhold og strukturer samt fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion, reproduktionsprocesser og -evne fysiologiske forandringer i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode særlige anatomiske forhold og strukturer samt fysiologiske processer hos det ufødte og nyfødte barn Intern prøve Del C, indhold: embryologi Intern prøve 9

10 Del D, indhold: grundlæggende mikrobiologi, herunder hygiejniske principper samt forebyggelse og behandling af infektioner Obligatorisk deltagelse (Evalueres ved intern prøve i forbindelse med jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2) Familiedannelse 1: Human- og samfundsvidenskabelige perspektiver (3 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om og udvikler forståelse for grundlæggende psykologiske forhold vedrørende familiedannelsesprocessen samt for samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold af betydning for familiedannelse. Psykologiske aspekter i relation til hele familiedannelsesprocessen, herunder graviditetens og fødslens psykologi, forældreskab mv. Livsformer, livsmønstre, socialisering og sociale netværk med fokus på køn og kultur Sociale- og sundhedsmæssige støtteforanstaltninger i relation til familiedannelse Småbørnfamiliens generelle vilkår Intern prøve Kvindens / familiens sundhed 1 (4 ECTS) At den studerende på et bredt kundskabsgrundlag tilegner sig viden om sociale, arbejdsmedicinske og andre forhold af betydning for kvindens / familiens sundhed, livsstil og sundhedsadfærd, og de valg, den enkelte træffer omkring kost, levevis, familieplanlægning og seksuel adfærd. videnskabelige sundheds- og sygdomsmodeller og begreber begreber og metoder til belysning af sundheds og sygdomsstrategier, eksempelvis normalbegrebet, risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation folkesundhed, herunder livsstil, sygdoms- og sundhedsadfærd, trivsel human ernæring med særligt fokus på gravide og ammende kvinder og nyfødte sociale, psykologiske, religiøse og kulturelle forhold i relation til mål for kurset. sexologi, fertilitet og familieplanlægning, herunder antikonceptionelle midler og metoder introduktion til arbejdsmedicinske problemer i forhold til familiedannelse, herunder lovgivning Et antal obligatoriske opgaver. 10

11 2. semester. Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 2. semester retter sig mod grundlæggende aspekter i relation til familiedannelse og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle i forbindelse hermed. Den studerende skal på baggrund heraf udvikle grundlæggende forståelse af den proces kvinden og familien gennemgår i forbindelse med familiedannelse, og den betydning sundhedsvæsenets tilbud har for forløbet. Endvidere skal den studerende udvikle grundlæggende forståelse af og forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at observere, deltage i, reflektere over og under vejledning udføre jordemoderfaglige opgaver inden for følgende områder: svangreomsorg (9 ECTS) - fødselshjælp (12 ECTS) - barselomsorg (9 ECTS). Målet er, at den studerende: udvikler grundlæggende forståelse for og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med respekt for individuel og kulturel forskellighed opøver grundlæggende kvalifikationer i forhold til at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, samt vejledning og rådgivning om samliv og antikonception opøver basale kliniske færdigheder som grundlag for at foretage relevante observationer og kliniske vurderinger i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode opøver kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at samarbejde med kvinden / familien og indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer opøver evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå og begrunde egen praksis opøver evne til etisk refleksion og evaluering af egen praksis på grundlag heraf opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige forløb og reflekterer over de vilkår og forhold som influerer herpå udvikler forståelse for og tager medansvar for egen læring, herunder viser evne til at modtage og anvende vejledning udvikler forståelse for betydningen af at udvikle praksis på et evidensvurderet grundlag jordemoderfaglig omsorg i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg og behandling, herunder ressource- og belastningsidentifikation vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv og antikonception forældreundervisning, fødselsforberedelse, dokumentation, journalføring, indberetninger fødselsoplevelsen, metoder til smertelindring, understøttelse af normale processer, 11

12 forældre-barn relationen, amning, efterfødselssamtaler, tværfagligt samarbejde i relation til familiedannelse Obligatorisk deltagelse. Vurderes bestået ikke-bestået på baggrund af en samlet intern bedømmelse af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer i henhold til målene for perioden. I bedømmelsen indgår et antal obligatoriske opgaver. 3. & 4. semester. ( ECTS) Teoretisk undervisning. Kursusbeskrivelse mål, indhold, omfang (ECTS) og placering Formålet er at den studerende udvikler: dybere forståelse for jordemoderprofessionen og jordemoderens professionelle rolle og ansvar og viden om centrale teorier og begreber i jordemoderkundskaben. kundskaber om og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg, styrke og bistå kvinden, barnet og familien med særlige behov og bearbejde jordemoderfaglige problemstillinger i relation hertil. kundskaber om og forståelse for vidensområder relateret til og integreret i det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og praksis, herunder udvikler sine forudsætninger for at tage stilling til forhold af betydning for udviklingen af jordemoderpraksis. Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 2: Mikrobiologi ( 2,5 ECTS) At den studerende udvikler sin viden om hygiejne, mikrobiologi, infektionspatologi og infektionssygdomme og derigennem opnår en dybere forståelse for gynækologiske, obstetriske og neonatale sygdomme og komplikationer. sygdomsfremkaldende mikroorganismer, deres virulens, patogenitet mv. infektionssygdomme, med særligt fokus på sygdomme med relation til det gynækologiske / obstetriske / neonatologiske speciale. forebyggelse, opsporing og behandling af infektionssygdomme sygehusinfektioner samt hygiejne intern prøve (del D af Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag 1 indgår) Neonatologi - det nyfødte barn (2,5 ECTS) At den studerende udvikler kundskaber om det raske, det syge og det for tidligt fødte nyfødte barn. Endvidere at de studerende opnår forståelse for grundlæggende forhold vedrørende nyfødte, herunder den genetiske / embryologiske baggrund for visse tilstande, samt for god neonatologisk praksis på et evidensvurderet grundlag. 12

13 ernæring, vækst, trivsel og udvikling hos det nyfødte barn. sundhedsfremme, forebyggelse, observation, omsorg, behandling og nødbehandling af det syge eller for tidligt fødte nyfødte barn sygdomsætiologi, risikofaktorer, sygdomsopsporing, screeningsmetoder, diagnostiske undersøgelsesmetoder, diagnosticering af komplikationer, prognose organisering af neonatal behandling, visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde. Ekstern prøve Anæstesiologi og intensiv omsorg ( 2 ECTS) At de studerende tilegner sig kundskaber om intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt om god anæstesiologisk praksis på et evidensvurderet grundlag. Endvidere at den studerende opnår forståelse for akutte tilstande, intensiv observation og behandling relateret til gynækologiske, obstetriske og neonatale sygdomme og komplikationer. Del A, indhold: alvorlige fysiologiske forstyrrelser samt relateret observation, pleje og behandling, herunder af de forskellige shocktyper samt koagulations- og væskeforstyrrelser, relaterede laboratorieprøver intensiv observation, pleje og behandling af svært syge gravide, fødende og barselskvinder. akut nødbehandling af nyfødte samt voksne intravenøs behandling, infusion anæstesi samt analgesi til gravide, fødende, barselskvinder, herunder anlæggelse, virkning og bivirkninger. præ-, per- og postoperativ observation, pleje og behandling, herunder forebyggelse af komplikationer til anæstesi og kirurgi administration af farmaka, herunder intravenøst, forebyggelse af og behandling ved komplikationer. Intern prøve. Del B Transfusionskursus - mål: At den studerende udvikler forudsætninger for at iværksætte og administrere relevant intravenøs behandling efter gældende regler samt forberede og iværksætte intravenøs nødhjælpsbehandling principper for intravenøs infusion tilsat lægemidler og for transfusion ved obstetriske komplikationer, herunder relateret blodtypeserologi og immunulogi forebyggelse og behandling af komplikationer i relation til intravenøs infusion og transfusion praktisk instruktion i IV-adgang samt opsætning af infusions- og transfusionsprodukter Obligatorisk deltagelse samt intern prøve (sammen med del A) 13

14 Jordemoderens professionelle rolle 2: Pædagogik/ psykologi (3,5 ECTS) At den studerende tilegner sig forståelse af pædagogiske teorier og begreber, der danner baggrund for undervisning og formidling samt udvikler forståelse for refleksion, som grundlag for at arbejde med personlig og egen faglig udvikling. Endvidere at den studerende tilegner sig viden om psykologiske forhold som vedrører menneskers virkelighedsopfattelse, selvforståelse og handlemuligheder. psykologiske teorier i henhold til mål for kurset. sundhedspædagogik, didaktik, læring og udvikling pædagogiske aspekter i relation til samarbejde, formidling og ledelse Intern prøve. Familiedannelse 2: Kvinder / familier med særlige behov (5 ECTS) At den studerende tilegner sig udvidede kundskaber om sociale, samfundsmæssige, kulturelle, religiøse og psykologiske forhold af betydning for familiedannelse med fokus på kvinder, børn og familier med særlige behov. Endvidere at den studerende udvikler forståelse for kvindens og familiens reaktioner, samlede situation og handlemuligheder. Del A: dansk lovgivning i relation til familiedannelse, herunder beskyttelse af barnets og kvindens rettigheder. dansk sociallovgivning i relation til kvinder, familier og børn med særlige behov sociale støtteordninger og foranstaltninger etniske minoriteter, herunder kulturelle / religiøse forhold af betydning for familiedannelse, familiemønster, køn og ligestilling livsvilkår for psykisk eller socialt sårbare børn, kvinder og familier, herunder kronisk syge eller handicappede, og deres særlige behov i relation til familiedannelse Intern prøve Del B psykisk sårbare kvinder, børn og familier og deres særlige behov i relation til familiedannelse. krise- og sorgprocesser udløst i relation til familiedannelse, herunder professionel støtte. dysfunktionelle psykologiske reaktioner og tilstande udløst i relation til familiedannelse patologiske psykologiske reaktioner og tilstande udløst i relation til familiedannelse Intern prøve 14

15 Farmakologi 2 / Sygdomslære (3,5 ECTS) At den studerende tilegner sig viden om sygdomslære og -behandling af de psykiatriske, gynækologiske, medicinske og kirurgiske sygdomme som optræder hos nyfødte børn og yngre kvinder og får mulighed for at integrere dette med kundskaber indenfor farmakologi. Endvidere at den studerende tilegner sig udvidede kundskaber generelt om farmaka og medicinering; samt specifikt om farmaka og medicinering af gravide, fødende, barselskvinder og nyfødte. Del A, ætiologi, forebyggelse, diagnosticering og behandling af relevante sygdomme inden for det medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske område. relaterede undersøgelsesmetoder samt laboratorieundersøgelser Et antal obligatoriske opgaver Del B: farmakokinetik gynækologiske og obstetriske præparater almene farmakologiske hovedgrupper, særligt fokus på forhold vedrørende farmaka og graviditet, fødsel, barselsperiode, amning eller det nyfødte barn. principperne for dosering, administration, anvendelse og rekvirering af farmaka. udvikling af og klinisk afprøvning af lægemidler Ekstern prøve. Jordemoderkundskab 3: Teori og praksis ( 20 ECTS) At den studerende tilegner sig udvidet begrebsmæssig forståelse af jordemoderfagets kundskabsgrundlag i relation til såvel den ukomplicerede som komplicerede familiedannelsesproces Endvidere at den studerende ud fra analyse af jordemoderfaglige problemstillinger kan redegøre for, analysere, diskutere og integrere relevante sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og begreber, set i forhold til erkendte / opståede komplikationer eller hvor barnet, kvinden og familien har særlige behov Del A, indhold: jordemoderfaglig omsorg i relation til den komplicerede familiedannelsesproces, herunder psykologiske, sociale og kulturelle aspekter. jordemoderens opgaver samt rolle i det tværfaglige samarbejde omkring børn, kvinder og familier med særlige behov. understøttelse af normale processer ud fra en vurdering af behovet for intervention, medicinsk smertelindring og teknologianvendelse - centrale teorier, begreber og fænomener-. fødselskulturer, nationalt og internationalt Del A, Ekstern prøve 15

16 Del B, mål: At de studerende opnår udvidet forståelse for obstetriske forhold ved erkendte eller opståede komplikationer og god obstetrisk praksis på et evidensvurderet grundlag. graviditet, fødsel og barselperiode kompliceret af sygdom eller handicap hos kvinden eller det ufødte/nyfødte barn, misbrugsproblematik, graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, fødsels- og puerperale komplikationer screening- og undersøgelsesmetoder, diagnosticering, herunder laboratorieundersøgelser observation, pleje og behandling og nødbehandling af syge gravide, fødende, barselskvinder samt syge nyfødte børn, herunder ved anæstesiologisk og kirurgisk behandling intervention under graviditet, fødsel og i barselsperioden, herunder operativ obstetrik konsekvens af medicinsk smertelindring perinatal og maternel morbiditet / mortalitet, særlige obstetriske indsatsområder visitation, overflytning, tværfagligt samarbejde restitution og sequelae efter kompliceret graviditet, fødsel og barselsperiode Del B, intern prøve Jordemoderkundskab 4: Ansvar og kompetence, ledelse og samarbejde (1,5 ECTS) At den studerende videreudvikler sin viden om og forudsætninger for udøvelse af professionel praksis, herunder ansvar og kompetence i henhold til jordemoderprofessionens legale grundlag Endvidere at den studerende tilegner sig viden om administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold af betydning for jordemoderens virksomhedsområde. jordemoderens ansvar, pligter, herunder anmeldelses-, indberetnings- og tavshedspligt. jordemoderens kompetence og professionelle rettigheder principper for professionel praksis, det etiske grundlag, etiske problemstillinger patienters retsstilling, klagemuligheder sundhedsvæsenets samt jordemodervæsenets organisation tværsektorielt samt tværfagligt samarbejde introduktion til administration, ledelse og organisation af jordemoderområdet regulering af jordemoderområdet gennem amt, stat og EU Obligatorisk deltagelse Kvindens / familiens sundhed 2: Kvinder / familier med særlige behov (5 ECTS) At den studerende udvikler sin viden om epidemiologiske, socialmedicinske og sundhedspolitiske forhold og deres betydning for sundhed, livsstil og sundhedsadfærd, samt opnår forståelse for særlige samfunds- og sundhedsmæssige forhold omkring kvinder, børn og familier, hvis sundhed er truet. Endvidere at den studerende tilegner sig viden om medicinske og sundhedsmæssige problemer samt etiske spørgsmål i relation til reproduktion og den tidlige graviditet. 16

17 Del A, indhold: sundhedslovgivning, sundhedspolitik, folkesundhedsmæssige initiativer og livsstilsintervention sundhedsproblemer blandt minoriteter, kulturelle eller religiøse forhold af betydning for spørgsmål vedrørende sundhed, fødsel, sygdom og død. livsvilkår, socialpædiatriske / medicinske initiativer i forhold til børn, kvinder eller familier, hvis sundhed er truet arbejdsmedicinske forhold og problemer, dårlig livskvalitet, marginalisering misbrug, omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb psykisk lidelse eller sygdom, sundhedsfremme, forebyggelse, diagnosticering og behandling Obligatorisk opgave Del B, indhold: infertilitet, ætiologi, diagnosticering og behandling. patologisk udvikling af den tidlige graviditet genetiske forhold i relation til familiedannelse, genetisk rådgivning prænatal diagnostik, herunder metoder, etiske spørgsmål og rådgivning af kvinden/parret provokeret abort før og efter udgangen af 12. uge, herunder indikationer, behandling og etik. Obligatorisk opgave Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2 (2,5 ECTS) At den studerende udvikler forståelse af videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab samt af videnskabernes forskellige forskningstilgange, forskningsstrategier og processer. Endvidere at den studerende udvikler sine forudsætninger for kritisk analyse og anvendelse af forskningslitteratur samt for at arbejde med kvalitetsudvikling og deltage i forskningsprojekter i relation til virksomhedsområdet. Forskellige kundskabsforståelser samt centrale videnskabsteoretiske begreber og positioner indenfor natur-, human-, samfunds- og sundhedsvidenskab Videnskabernes forskellige forskningstilgange, forskningsstrategier og processer Grundlæggende forskningsmetodologi i kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske grundbegreber Forskningsetik Principper for og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Et antal obligatoriske opgaver / øvelser 17

18 4. & 5. semester ( ECTS) Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 4. og 5. semester retter sig mod grundlæggende såvel som komplekse aspekter i relation til familiedannelsesprocessen, og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle i forbindelse hermed. Den studerende skal på baggrund heraf udvikle dyberegående forståelse af forhold, som influerer på familiedannelsesprocessen, herunder udvikle forståelse for og tage begrundet stilling til vilkår og forudsætninger for at yde omsorg for kvinder og familier med særlige behov. Den studerende skal udvikle dyberegående forståelse af jordemoderens rolle i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder udvikle grundlæggende forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver ved erkendte eller opståede komplikationer hos kvinden eller barnet, eller hvor familiedannelsen er problematisk som følge af andre forhold. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at observere, deltage i, reflektere over og under vejledning udføre jordemoderfaglige / jordemoderfagligt relaterede opgaver inden for følgende områder: svangreomsorg (10 ECTS) - fødselshjælp (19 ECTS) - intensiv omsorg ( 2,5 ECTS) neonatologi omsorg for syge nyfødte (7 ECTS) gynækologi (3,5 ECTS) Målet er, at den studerende: udvikler dyberegående forståelse for og forudsætninger for at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med respekt for individuel og kulturel forskellighed udvikler forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, samt vejledning og rådgivning om samliv og antikonception opøver forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i tilfælde af erkendte eller opståede komplikationer hos kvinden eller barnet samt ved særlige behov i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder undervisning, vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv, samlivsproblemer og antikonception udvikler kliniske færdigheder som grundlag for at foretage relevante observationer og kliniske vurderinger i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, herunder basale kliniske færdigheder i forhold til erkendte eller opståede komplikationer og intervention i forbindelse hermed udvikler grundlæggende forståelse for og forudsætninger for at varetage præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg, og foretage nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske komplikationer og indgreb udvikler forståelse af og forudsætninger for at varetage omsorg for, observation og pleje af det tidligt eller for sent fødte, undervægtige eller syge nyfødte barn, herunder forestå nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer udvikler grundlæggende forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene aborter, herunder vejlede kvinden og familien udvikler forståelse af og forudsætninger for at vejlede kvinden og familien i forhold til gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb, samt følgevirkninger efter graviditet og fødsel 18

19 udvikler kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at samarbejde med kvinden og familien og indgå i tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer udvikler evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå og begrunde egen praksis i kontekstbundne og komplekse situationer udvikler evne til etisk refleksion og evaluering af egen og andres praksis på baggrund heraf opnår erfaringer med familiedannelse i kontinuerlige forløb, reflekterer over og tager begrundet stilling til vilkår og forhold som influerer herpå udvikler forståelse for og tager medansvar for egen læring, herunder viser evne til at modtage og anvende vejledning reflekterer over og tager stilling til forhold af betydning for praksisudvikling, identificerer evidensgrundlaget for og dokumenterer egen praksis udvikler forståelse af og tager begrundet stilling til anvendelse af medicinsk-obstetrisk teknologi, herunder forhold vedrørende screening og prænatal diagnostik svangreomsorg herunder omsorg for syge / indlagte svangre, særlige behov jordemoderens rolle i den primære og sekundære sundhedssektor, opsøgende arbejde sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg og behandling, ressourceopsporing og belastningsidentifikation herunder kvinder / familier med særlige behov, syge svangre vejledning og rådgivning vedrørende samliv, samlivsproblemer, antikonception forældreundervisning, fødselsforberedelse, herunder indlagte svangre omsorg under fødslen understøttelse af normale processer, smertelindring medicinsk-obstetrisk intervention / teknologi, screening, prænatal diagnostik gynækologiske lidelser og problemer, følgevirkninger efter svangerskab og fødsel spontane / provokerede aborter, tidlige eller sene, familieplanlægning, præ- per- og postoperativ omsorg intensiv omsorg, observation og pleje barselomsorg, efterfødselssamtaler, komplikationer i barselperioden, ammeproblemer, den problematiske forældre-barn relation, det nyfødte barn - det syge nyfødte barn, omsorg, pleje, observation og behandling, tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer, tidlig tværfaglig indsats dokumentation, journalføring, indberetninger Obligatorisk deltagelse. 5. semester vurderes bestået ikke-bestået på baggrund af en samlet intern bedømmelse af den studerendes faglige og personlige kvalifikationer i henhold til målene for perioden. I bedømmelsen indgår et antal obligatoriske opgaver. 19

20 6. & 6. / 7. semester (30 ECTS & ECTS) Klinisk undervisning : mål, indhold, tilrettelæggelse, omfang (ECTS) og placering Undervisningen på 6. semester og 7. semesters kliniske del retter sig mod alle aspekter i relation til familiedannelse set i forhold til det jordemoderfaglige kundskabsgrundlag og de krav, der stilles til jordemoderprofessionen. På baggrund heraf skal den studerende udvikle selvstændig handlekompetence med henblik på fremtidig professionsudøvelse, samt udvikle forudsætninger for at varetage jordemoderfaglige opgaver på et kvalificeret og kritisk reflekteret grundlag, påtage sig et medansvar for og bidrage aktivt til at påvirke udvikling og praksis inden for jordemoderprofessionen. Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at deltage i, og under vejledning og supervison, selvstændigt varetage jordemoderfaglige opgaver indenfor følgende områder: svangreomsorg (7,5 ECTS) - fødselshjælp (16 ECTS) - barselomsorg (6,5 ECTS) Målet er, at den studerende: viser dyberegående forståelse for og demonstrerer evne til at yde jordemoderfaglig omsorg for kvinden og familien med udgangspunkt i kvindens og familiens situation og med respekt for individuel og kulturel forskellighed viser forståelse for og demonstrerer evne til at varetage jordemoderfaglige opgaver rettet mod alle kvinder, børn og familier i forbindelse med familiedannelse, graviditet, fødsel og barselperiode, og varetage sundhedsfaglige opgaver i relation til formidling, undervisning, samt vejledning og rådgivning i spørgsmål vedrørende samliv, samlivsproblemer og antikonception demonstrerer kliniske færdigheder i forhold til alle observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske beslutningsproces i relation til graviditet, fødsel og barselperiode viser forståelse for og demonstrerer evne til at varetage præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg, og foretage nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske komplikationer og indgreb viser forståelse af og demonstrerer evne til at varetage omsorg for, observation og pleje af det nyfødte barn, det tidligt eller for sent fødte, undervægtige eller syge nyfødte barn, og forestå nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer viser forståelse af og demonstrerer evne til at varetage jordemoderfaglige opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene aborter, vejlede og støtte kvinden og familien viser forståelse af og evne til at vejlede kvinden og familien i forhold til gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb, samt følgevirkninger efter graviditet og fødsel demonstrerer kommunikative færdigheder, indlevelsesevne og evne til at indgå i kompetente samspil med kvinden og familien, indgå i og bidrage til tværfagligt / tværsektorielt samarbejde demonstrerer evne til problemløsning og teoretisk refleksion som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle egen praksis i kontekstbundne og komplekse situationer demonstrerer evne til etisk refleksion, som grundlag for at evaluere og justere egen praksis 20

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning 2016 Jordemoder

Studieordning 2016 Jordemoder Studieordning 2016 Jordemoder 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.1 Dimittendprofil... 4 2.2 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.3 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.4 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Ace Denmark Notat Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab 1. Sammenholde data fra jeres behovsundersøgelse (aftagerundersøgelse,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1) BEK nr 700 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Indledning Undervisningsministeriet igangsatte i foråret 2000 et reformarbejde vedr. de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. I den forbindelse blev

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 University College Nordjylland 0/69 Indhold Indhold 1 1. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 4 1.1 Regler om merit... 5 1.2 Krav til professionsbachelorprojekt...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 Dokumentdato: 29. august 2016 Dokumentansvarlig: gtc Sagsnr.: Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 3 3. Studieordning

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning, Indholdsfortegnelse Forord... 3 EU direktivets (89/594/EØF) artikel 27... 5 Modulernes ECTS fordeling mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Bilag til studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark - H56rød, modul 7... 3 Forventningssamtaleark - H56grøn,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med sygeplejerskeuddannelsen...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere