Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Ace Denmark Notat Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab 1. Sammenholde data fra jeres behovsundersøgelse (aftagerundersøgelse, beskæftigelses- og ledighedsdata for PB ere i jordemoderkundskab etc.) med, at der potentielt vil være to uddannelser i jordemodervidenskab med i alt 50 studiepladser. På den baggrund vurdere behovet for jeres uddannelse og beskæftigelsesmulighederne for det samlede antal dimittender. Der er i vores høring af aftagere ikke belæg for, at der er eller i nærmeste fremtid vil opstå et samfundsbehov på 50 kandidater i jordemodervidenskab årligt. Tværtimod skriver bl.a. regionerne, at selv om de er positive over for AUs uddannelsesforslag, så vil der ikke være behov for 50 kandidater årligt. Høringen som her refereres til, er høringssvar, der er afsendt af regionerne på koncernniveau og fx Jordemoderforeningen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at både Jordemoderforeningen og Region Syd er aktivt involveret i SDUs oprettelse af en anden kandidatuddannelse rettet mod jordemødre. Endvidere skal det bemærkes, at spørgsmålet er blevet politisk for regionerne, hvorfor Danske Regioner ikke har ønsket at afgive høringssvar, fordi de på det givne tidspunkt var i en afklaringsproces i forhold til spørgsmålet om relevansen af at udbyde kandidatuddannelser til professionsbachelorer. At samfundet imidlertid ønsker, at professionsbachelorer i stigende grad har mulighed for at tage kandidatuddannelser, er blevet ekspliciteret i SU- og gennemførselsreformen, hvor universiteterne bliver pålagt at udbyde kandidatuddannelser til professionsbachelorer til sikring af et sammenhængende uddannelsessystem og i forlængelse heraf medvirke til at sikre et højere uddannelsesniveau i befolkningen. Vores aftagerundersøgelse spørger til behovet for kandidater på lavere organisatorisk niveau nemlig primært blandt jordemødre med ledelsesansvar. Her vurderer ti ud af tolv, at der i mindre eller nogen grad er behov for kandidatuddannede jordemødre. Ni ud af de ti respondenter, der her er tale om, er jordemødre med ledelsesansvar for andre jordemødre, ansat på et sygehus. For at få et mere konkret bud på, hvad de pågældende mener deres behov er, er de blevet bedt om at angive det antal, de aktuelt mener at have behov for. Samlet gives der udtryk for, at der aktuelt er et behov for 67 kandidater. Ydermere vurderer de adspurgte, at behovet vil stige i fremtiden. Og det er et behov, der er meldt tilbage fra blot ti respondenter. På landsplan er der i hvert fald 25 sygehuse med fødeafdelinger. De to respondenter, der har angivet, at der ikke hos dem selv er behov for de pågældende kandidater, er henholdsvis en praktiserende læge og en specialeansvarlig overlæge i obstetrik. imi Inge Molt Ipsen Fuldmægtig Dato: 19. juni 2013 Side 1/2 Uddannelseskvalitet o g studienævnsbetjening (SNUK), HE Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard Aarhus C Tlf.: Fax:

2 AARHUS UNIVERSITET AU mener ikke, at aftagerundersøgelsen kan bruges til at give et eksakt billede af, hvad det faktuelle samfundsbehov er eller bliver. Men undersøgelsen giver en indikation af, at kandidaterne og deres kompetencer er efterspurgt i klinikken, og at man her i stor stil ønsker at ansætte kommende kandidater. Chefsygeplejerske, Vibeke Krøll, har i dialog med os gentagne gange givet udtryk for, at Aarhus Universitetshospital vil være interesseret i at aftage mange professionskandidater, så frem deres uddannelse har det sigte, at kandidaterne kan indgå i og kvalificere det kliniske, patientrettede arbejde. Som det fremgår af ansøgningen særligt beskrivelserne under kriterium 1 vedr. uddannelsens erhvervssigte og kriterium 4 vedr. uddannelsens indhold så har AUs uddannelse et meget tydligt klinisk sigte. Det betyder konkret, at de kandidatuddannede jordemødre opnår kompetencer, som forventes anvendt i klinikken i det direkte arbejde med patienterne. Kandidaterne vil således forventeligt også skulle indgå i den almindelige vagtplan. Kandidaterne vil derudover også kunne besætte særlige udviklings- og projektstillinger med varierende indhold, men af mere administrativ karakter, men det er ikke forventningen at størstedelen af kandidaterne vil få adgang til denne type af job. Det behov, som uddannelsesforslaget søger at imødekomme, er behovet for jordemødre, som i større grad kan forholde sig reflekteret og videnskabeligt til de standarder og den praksis, som jordemødrene udfører deres virke inden for. Problemerne i sundhedsvæsenet stiger i kompleksitet, og der er behov for at også andre faggrupper end lægerne på et akademisk grundlag kan forholde sig til disse komplekse situationer og videnskabeligt kritisk til de standarder, der eksisterer for jordemødrenes virke. Standarder, som netop kun gælder i relativt almindelige forløb uden større kompleksitet. En tilførsel af sådanne ressourcer på sygehusene vil medvirke til at sikre mere sammenhængende patientforløb, vil kunne aflaste eksisterende, lægefaglige eksperter i systemet samt bidrage til patientsikkerheden, da nogle af de kompetencer, som jordemoderen opnår på uddannelsen, efterspørges i klinikken grundet den opgaveglidning som allerede finder sted mellem faggrupperne. Hermed besvares også spørgsmålet om master- vs. kandidatuddannelse. Der er ikke tale om alene at opgradere jordemoderens kliniske færdigheder, men at kombinere disse øgede færdigheder med et sæt intellektuelle og analytiske redskaber, så jordemoderen opnår handlekompetencer i forhold til komplekse kliniske situationer og problemstillinger. Dertil kommer også, at kandidatuddannelser giver direkte adgang til ph.d. forløb, hvilket også er et udtrykkeligt ønske blandt aftagerne, som på sigt ønsker en større forskningsbasering af det jordemoderfaglige område. Side 2/2 2. Fortælle om I overvejer, eller har overvejet, at samarbejde om at udbyde en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab? AU stiller sig positivt over for et evt. samarbejder med SDU om udbud af en kandidatuddannelse. Vi ønsker dog at fastholde vores stærke fokus på, at kandidaterne opnår kompetencer som er klinisk relevante. AU har i brev til Jordemoderforeningen også tilkendegivet, at vi vil se positivt på en henvendelse med henblik på at etablere et samarbejde. (Brev til jordemoderforening vedlagt som bilag) På baggrund af behovsanalysen beder vi jer også besvare følgende spørgsmål: 3. Hvad er begrundelsen for, at I søger om en kandidatuddannelse og ikke en masteruddannelse i jordemodervidenskab? Se nederste afsnit under spørgsmål 1.

3 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Lillian Bondo Jordemoderforeningen Sankt Annæ Plads København Vedr. jordemoderforeningens høringssvar til Health, Aarhus Universitet, udkast til kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Health takker for Jordemoderforeningens udførlige høringssvar i forbindelse med vores udkast til kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Men henblik på at sikre en konstruktiv dialog, vil vi gerne benytte lejligheden til at besvare nogle af de vurderinger og bekymringer, som kommer til udtryk i svaret. Jordemoderforeningen udtrykker bekymring for, at en evt. oprettelse af to kandidatuddannelser i Danmark vil undergrave muligheden for at få etableret bl.a. videnskabelige miljøer omkring uddannelserne. Health bygger kandidatuddannelsen op omkring allerede eksisterende forskningsmiljøer af relevans for uddannelsen centreret omkring Institut for Klinisk Medicin og Obstetrisk og Gynækologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. I forhold til muligheden for at rekruttere nok studerende, så indgår den foreslåede uddannelse i en større helhed i Health eksisterende og kommende udbud af kandidatuddannelser rettet mod sundhedsfaglige professionsbachelorer. De angivne 25 studerende er et maksimumantal for optagelse på uddannelsen. Health samler flere kandidatuddannelser rettet mod sundhedsfaglige professionsbachelorer i en robust model med fælles kursusforløb inden for forskningsmetoder og med tilbud om tværfaglige, perspektiverende kurser. Den monofaglige del af kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab har et klinisk sigte, og dette betyder, at der på dele af disse forløb vil skulle tilrettelægges klinisk undervisning med holdstørrelser, der er væsentligt mindre end 25. Dekansekretariatet, Health Berit Eika Prodekan Dato: 07. maj 2013 Direkte tlf.: Mobiltlf.: Fax: Afs. CVR-nr.: Side 1/3 Jordemoderforeningen har i lighed med andre høringsparter identificeret områder af kompetenceprofilen, hvor niveauet ikke er beskrevet, så det fremstår som værende tilstrækkelig hævet over bachelorniveauet. Vi kan se, at dette er en relevant kritik, og det har affødt en gennemgang af de bagvedliggende læringsmål på de konkrete kurser bl.a. holdt op imod studieordningen for professionsbacheloruddannelsen. Revisionen har medført omformuleringer i kompetenceprofilen, men læringsmålene på de konkrete kurser blev i overvejende grad vurderet til at være formueleret på tilstrækkeligt højt niveau. Dekanatet, Health Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

4 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Emnemæssigt er der naturligvis overlap mellem professionsbacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, da der bl.a. bygges videre på jordemoderens kernefaglighed inden for det obstetriske, gynækologiske og neonatale speciale. På nogle områder opnås en større detaljeringsgrad i viden og en dybere, mere kompleks forståelse af stoffet. De studerende forventes inden for givne områder at kunne demonstrere en forståelse, der gør at de bedre kan samle og strukturere deres viden, så den kan anvendes på forskellige relevante problemstillinger. Endvidere at de i endnu højere grad kan bevæge sig ud over det konkrete ind i andre emner og dermed arbejde med nyt stof, kritisk forholde sig til det kendte og være med til at foreslå nye løsningsmodeller. Det er disse kompetencer, kandidaten skal trække på, når hun skal agere i forhold til komplekse kliniske problemstillinger, hvor komplikationer både kan være af obstetrisk, pædiatrisk, gynækologisk, psykiatrisk eller af mere sociokulturel karakter. Fælles for de komplekse forløb er, at kvinden ikke passer ind i standarder eller guidelines, og derfor ofte ender ud med suboptimale forløb. På andre områder udvides emnefeltet i forhold til bacheloruddannelsen til fx at inkludere prægravide og rehabilitering efter fødsler. Endvidere udvides perspektivet fra det individuelle, som er i fokus på bacheloruddannelsen, til også at omfatte epidemiologien bag patologiske og afvigende forhold. Side 2/3 I høringssvaret berører jordemoderforeningen forskellige aspekter vedrørende indholdet af uddannelsen og i sammenhæng hermed den profil, som Health ønsker at give den kandidatuddannede jordemoder. Health har valgt at uddanne ind i det kliniske felt, som bachelorerne naturligt har deres virke i. Endvidere er det prioriteret at give kandidaterne et solidt metodologisk og metodisk grundlag, så de rent faktisk opnår så stærke metodiske færdigheder, at de kan sikre en forskningsbaseret udvikling af praksis inden for deres virkefelt. Vil man give et løft i forhold til den kliniske opgavevaretagelse, så den opgaveglidning, der allerede finder sted, kan ske på et mere kompetent grundlag og med større sikkerhed for patienterne, så skal der også gives plads til dette i uddannelsen. Samlet vil denne opgradering af kliniske og akademiske kompetencer fx på sygehuse danne grundlag for, at den for behandlingen ansvarlige læge i mere udstrakt grad vil kunne delegere ansvar for undersøgelser og visse former for behandling til kandidaten i jordemodervidenskab. En mulighed som bekræftes af det høringssvar, Sundhedsstyrelsen har givet Health. Af disse årsager får mere generelle emner som kvalitetssikring, projektledelse, organisationsteori etc. ikke så eksplicit og selvstændig plads i uddannelsen, idet Health vurderer, at uddannelser med dette mere tværfaglige sigte allerede udbydes bl.a. i form af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Med hensyn til den profil, som kandidater i jordemodervidenskab fra Aarhus Universitet tiltænkes, har Health med inspiration fra Sverige valgt at sætte fokus på kvinders sundhed. Således ønskes netop en klinisk kompetent og handlekraftig kandidat, som både i forhold til fødsels-, graviditets- og barselsforløb, men også mere bredt før og efter graviditet i endnu bedre grad kan identificere og reagere på andre patologiske eller unormale forhold af både somatisk såvel som psykiatrisk karakter.

5 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Regionerne, som bliver de væsentligste aftagere af kandidaterne, ønsker et stærkt klinisk fokus og indhold i uddannelserne, og et tværfagligt fokus med udgangspunkt i det gode patientforløb. Kandidatens øgede kompetencer vil gøre jordemoderen i stand til også i komplekse situationer at sikre et sammenhængende forløb for kvinden eller patienten. Kurserne på uddannelsen er beskrevet i nær relation til de lægelige specialer, men det, at jordemoderen opnår yderligere specialiseret viden inden for flere specialer, og at genstandsfeltet for jordemoderens viden udvides til kvindesundhed også inden graviditeten samt rehabilitering efter fødselen vil nødvendigvis styrke hendes overblik over muligheder på tværs af specialer og sektorielle grænser. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på, at de studerende hele tiden har fokus på patientperspektivet. Men her er forudsætningen naturligvis, at jordemoderen allerede har en grundlæggende forståelse for tværfagligt og tværsektorielt arbejde som der kan bygges oven på. I andre dele af uddannelsen sættes mere eksplicit fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i patientforløb bl.a. i kurset om social ulighed. Med hensyn til at sikre en sammenhæng i uddannelsen mellem det forskningsmetodologiske spor og den monofaglige del, vil de studerende i det forskningsmetodologiske spor blive præsenteret for konkrete problemstillinger, datasæt, undersøgelser og artikler, der relaterer sig til deres eget virkefelt. Når de studerende selv skal arbejde med forskellige led i forskningsprocessen forventes de endvidere at tage udgangspunkt i problemstillinger, der er relevante i forhold jordemoderens virke. I den monofaglige del vil de studerende ved tilegnelse af nyt stof og problemstillinger blive udfordret på deres nyerhvervede metodiske færdigheder. Således er der sikret en naturlig sammenhæng mellem sporene i uddannelsen. Endvidere skal valgfaget sikre, at de studerende konkret arbejder med at omsætte deres specialiserede viden og metodiske færdigheder til forslag til konkrete udviklingskoncepter. Der bliver her mulighed for at tage udgangspunkt i tværfaglige eller andre fagligheders perspektiv på sundhedsvæsenets udfordringer. Dette sker på 3. semester, hvor det forventes, at de studerende vil have så stærkt et fundament metodisk og monofagligt, at de på denne baggrund meget kvalificeret vil kunne inddrage andre perspektiver og fagligheder i forhold til at rette et kritisk blik på egen praksis og fagområde. Side 3/3 Health deltager gerne i en videre dialog omkring udvikling af kandidatuddannelse rettet mod jordemødre og håber, at der kan etableres et konstruktivt samarbejde. Med venlig hilsen Berit Eika Prodekan

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Bilag 1a Modulbeskrivelse

40 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle... 5 Viden... 5 Færdigheder... 5 Kompetencer... 5 Centrale fagområder Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte... 7 Viden... 7 Færdigheder... 7 Kompetencer... 8 Centrale fagområder Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel... 9 Viden... 9 Færdigheder... 9 Kompetencer Centrale fagområder Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden

41 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel analyse og refleksion i og over praksis Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel Viden

42 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 13: Valgmodul Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 14: Profession, kundskab og metode - bachelorprojekt Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Generelle bemærkninger Bilag Bilag Bilag Litteraturliste

43 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have viden om (Bloom niveau 1): sundhedsfremme og forebyggelse anvendelsen af farmaka i forhold til den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel samt den ukomplicerede barselperiode genetik i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som prænatalt generel videnskabsteori samt grundlæggende videnskabsteori knyttet til det naturvidenskabelige felt - have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning svangreomsorgens tilrettelæggelse human ernæring med fokus på kvinder med den ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde, herunder jordemoderfaglig identitet studieteknik i forhold til at være studerende på jordemoderuddannelsen informations- og kommunikationsteknologi (IKT) herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 2) at anvende informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise bevidsthed om egne læringsbehov, og acceptere forskellige studiemetoder (EQF niveau 1) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 7,5 ECTS Anatomi og fysiologi 4 ECTS Studieteknik 1 ECTS Ernæringslære 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Genetik 0,5 ECTS Lovgivning 0,5 ECTS 4

44 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle Viden Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere. psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception, fertilitet jordemoderfagets værdier og etik jordemoderfaglig identitet jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 1 refleksion som læringsredskab grundlæggende videnskabsteori knyttet til det human- og samfundsvidenskabelige felt Færdigheder Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at deltage i udvalgte aspekter af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel, samt for raske nyfødte (Bloom niveau 2) at deltage i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 2) at deltage i udvalgte dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 2) at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 2) at kunne reflektere over egne læreprocesser (Bloom niveau 2) Kompetencer Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under observation at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel (EQF niveau 1) at vise bevidsthed om at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 1) 1 Udelukkende klinisk undervisning lige efter teorikurset 5

45 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg i forbindelse med den ukomplicerede graviditet og fødsel (EQF niveau 2) at vise forståelse for pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 3) at vise bevidsthed om personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 1) at identificere egne læringsbehov og acceptere vejledning (EQF niveau1) at tage begrænset ansvar for at indsamle og videregive enkelte observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, samt begrunde disse overfor samarbejdspartnere (EQF niveau 2) Centrale fagområder Teori (9 ECTS) Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Pædagogik 2,5 ECTS Psykologi 2 ECTS Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS Sexologi 0,5 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Klinik (6 ECTS) Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS 6

46 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte Viden Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom niveau 3): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sexologi, herunder antikonception og fertilitet sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik refleksion som læringsredskab - anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion Færdigheder Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt for det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at anvende kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 3) at praktisere dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at identificere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 3) 7

47 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende hygiejniske principper (Bloom niveau 3) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at tage begrænset ansvar i at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 2) at arbejde med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 3) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 3) 6 stk? at tage begrænset ansvar for at organisere dele af eget arbejde eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 2) at tage ansvar for egen læring, herunder udvise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 3) Centrale fagområder Svangreomsorg 4,5 ECTS Fødselshjælp 6 ECTS Barselsomsorg 4,5 ECTS 8

48 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel Viden Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af kompliceret graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception og fertilitet svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (ikt), herunder informationssøgning - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): udvalgte aspekter af vidensfeltet i et problemorienteret projektarbejde refleksion som læringsredskab Færdigheder Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 9

49 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt jordemoderfaglig omsorg for raske nyfødte (Bloom niveau 3) at analysere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 4) at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at analysere optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) såvel mundtlig som skriftlig analyse af teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) at analysere anvendelsen af informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 4) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at integrere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under vejledning at udføre jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 4) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) at tage selvstændigt initiativ til at udføre arbejdet med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 5) under vejledning at udfærdige ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 4) at tage selvstændigt initiativ til læring, herunder vise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 4) under vejledning at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 4) Centrale fagområder Klinik Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS Teori Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 9 ECTS 10

50 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende kunne præsentere viden om: kernekompetencer fra de forskellige sundhedsprofessionelle, der indgår i gruppen lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsnet kommunikation og informationsteknologi samt disses anvendelse og betydning i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessioner begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv betydningen af kvalitetsudvikling i praksis klassiske videnskabsteoretiske positioner samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Færdigheder Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise færdigheder indenfor: formidling af tværprofessionelle problemstillinger anvendelse af begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv vurdering af teorier og metoders relevans til bearbejdningen af en valgt tværprofessionel problemstilling med vægt på det tværfaglige og i forståelse for kernefaglighederne Kompetencer Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise kompetence til: at identificere tværprofessionelle problemstillinger at analysere og vurdere tværprofessionelle problemstillinger at indgå i et tværprofessionelt samarbejde Centrale fagområder Teori 12 ECTS Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Sundhedsinformatik 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 2,5 ECTS Filosofi, etik 1,5 ECTS Kommunikation 1 ECTS Lovgivning 1 ECTS Organisation, ledelse, sundhedsøkonomi 2 ECTS Sociologi/sundhedsantropologi 1 ECTS Klinik: 3 ECT Tværfaglig studieforløb 3 ECTS 11

51 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): udvalgte dele af den normale embryologiske udvikling samt udvalgte fosterskader og misdannelser hos det nyfødte barn samt mulig forebyggelse af tilstandene farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt nyfødte med behov for specialiseret pleje sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderkundskab i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte dele af anatomi og fysiologi i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel generel farmakologi samt farmaka og medicinering i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn psykologi herunder teori om sorg og krise omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): videnskabsteori og forskningsmetodologi tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at vurdere informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 6) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at analysere etiske aspekter af jordemoderfaget (Bloom niveau 4) 12

52 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF niveau 5) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6,5 ECTS Farmakologi 1 ECTS Neonatologi 3 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Anatomi og fysiologi 1,5 ECTS Mikrobiologi, infektionspatologi 1,5 ECTS Psykologi 1 ECTS 13

53 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 7. modul skal den studerende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede barsel sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på barselsafdeling hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at identificere og vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede barsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at anvende og analysere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret barsel (Bloom niveau 4) at identificere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode (Krathwohl niveau 2) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i den komplicerede barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom 4) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede barsel (Bloom 3) 14

54 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn (Bloom niveau 3) at vurdere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret barsel (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret barsel samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg (EQF niveau 4) at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 7) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til andre samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til andre samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Barselsomsorg 9 ECTS Neonatal omsorg 6 ECTS 15

55 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel akut nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn ved fødslen teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på fødeafdeling kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere (Bloom niveau 6): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at føre og integrere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) 16

56 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar 2009 at anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom 3) at føre ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet og fødsel i overensstemmelse med den seneste teori (Blooms niveau 4) at analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at udvise selvstændighed i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 5) at planlægge og udføre familieforberedende undervisning (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel. (EQF niveau 5) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet og fødsel, samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg. (EQF niveau 4) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at integrere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 5) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5)) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 5 ECTS Fødselshjælp 10 ECTS 17

57 Modulopbygning jordemoderuddannelsen januar Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): fertilitetsbehandling samt gynækologiske og medicinske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel psykiatriske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til graviditet, fødsel og barsel pædagogik i relation til kompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede og dele af den komplicerede familiedannelse samt egenomsorg sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet det legale grundlag for jordemoderpraksis herunder patienters retsstilling og patientsikkerhed tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning videnskabsteori og forskningsmetodologi Færdigheder Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: såvel mundtligt som skriftligt at kunne integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) kritisk læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 5) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere etiske aspekter af jordemoderfaget og dets udvikling, samfundets værdier og normer samt den sundhedspolitiske udvikling (Bloom niveau 6) at vise selvstændighed i læring og evaluere et højt niveau af forståelse af egne læringsprocesser (EQF niveau 7) 18

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Bilag til studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark - H56rød, modul 7... 3 Forventningssamtaleark - H56grøn,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Indledning Undervisningsministeriet igangsatte i foråret 2000 et reformarbejde vedr. de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. I den forbindelse blev

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE au AARHUS UNIVERSITET jordemod- høringsmaterialervidenskab. optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE 2 KANDIDATUDDANNELSE I OPTOMETRI OG KANDIDATUDDANNELSE

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieordning 2016 Jordemoder

Studieordning 2016 Jordemoder Studieordning 2016 Jordemoder 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.1 Dimittendprofil... 4 2.2 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.3 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.4 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 University College Nordjylland 0/69 Indhold Indhold 1 1. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 4 1.1 Regler om merit... 5 1.2 Krav til professionsbachelorprojekt...

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk studiehåndbog

Klinisk studiehåndbog Klinisk studiehåndbog Jordemoderuddannelsen For studerende på 7. & 8. modul Juni 2010 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DEN KLINISKE UNDERVISNING I 7. - 8. MODUL... 2 Modul 7: Kompliceret

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning, Indholdsfortegnelse Forord... 3 EU direktivets (89/594/EØF) artikel 27... 5 Modulernes ECTS fordeling mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1) BEK nr 700 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 Dokumentdato: 29. august 2016 Dokumentansvarlig: gtc Sagsnr.: Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 3 3. Studieordning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked Mission Jordemødre sikrer sunde familier Borgernes sundhedstilstand starter med graviditeten, og derfor kan jordemødre spille en langt

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere