Viden om kommuneveje jteknisk Instit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om kommuneveje jteknisk Instit 928-2003"

Transkript

1 Viden om kommuneveje Vejteknisk Institut Rapport Vejteknisk år - Institut 2003

2 Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Elisagårdsvej 5 Postboks Roskilde Telefon Telefax Titel Viden om kommuneveje Redaktør Bjarne Schmidt Forfattere Susanne Baltzer, Marianne Würtz, Bente Kloster, Knud Rossen Jørgensen Foto Vejteknisk Instituts fotoarkiv Allan Nørregaard, side 10 Dato September 2003 Oplag 150 Udgiver Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut ISSN ISBN ISBNnet Tryk Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Trykte publikationer kan købes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Telefax

3 Viden om kommuneveje Vejteknisk Institut Rapport

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Alternative udbudsformer Funktionskontrakter og partnering ved Susanne Baltzer Hovedeftersyn i forbindelse med funktionskontrakter Hvordan bruges PM systemer, når man har en funktionskontrakt? ved Marianne Würtz Kommunens brug af PM-systemer Sådan beskrives tilstanden af kommunens vejnet ved Bente Kloster Vejnettet på video Overblikket hjemmefra, det kan du bruge videoen til ved Knud Rossen Jørgensen 3

6 4

7 Forord Dansk Vejlaboratorium blev etableret i 1928 i henhold til lov nr. 143 af 1. juli I 1960 skiftede laboratoriet navn til Statens Vejlaboratorium, som i 1972 blev en del af Vejdirektoratet. I 1994 kom navneskiftet til Vejteknisk Institut. Vejteknisk Instituts 75 års jubilæum fejres den 11. september Et af højdepunkterne er 4 faglige seminarer, hvis formål er at gøre status og anvise visioner for en række vejfaglige emner inden for Vejteknisk Instituts kerneområder. Seminarindlæggene afspejler Instituttets handlingsplan vedrørende forskning, udvikling og videnformidling. De præsenteres af Instituttets medarbejdere og udgives i følgende 4 faglige rapporter fra Vejteknisk Institut: Rapport 125: Viden om kommuneveje Rapport 126: Viden om de store veje Rapport 127: Viden om anlæg af veje Rapport 128: Viden om drift af veje Denne rapport indeholder indlæg fra seminaret Viden om kommuneveje. Vejteknisk Institut har igennem mange år arbejdet med kommuneveje og var blandt de første i Danmark, som introducerede management systemer til brug for de kommunale vejnet. I dag er brugen af management systemer og den systematiske vejvedligeholdelse bragt et skridt videre ved at introducere nye alternative udbudsformer som funktionsudbud og vejpartnering. Uanset udbudsform er det stadig nødvendigt at have kendskab til vejnettets tilstand og ændringer i kontraktperioden. Indlæggene i denne rapport beskriver brugen af alternative udbudsformer samt indsamling og brug af tilstandsdata på kommuneveje. 5

8 6

9 Alternative udbudsformer - Funktionskontrakter og partnering Susanne Baltzer Funktionskontrakter og Vejpartnering er kontraktformer der er introduceret i de danske kommuner i de seneste år. Grundtanken i begge kontraktformer er at stille krav til den tilstand vi ønsker for vore veje, og samtidig overdrage ansvaret for denne tilstand til entreprenøren for en betydelig længere periode end vi traditionelt gør. Disse kontraktformer, kan på langt sigt fremme kvaliteten af vejene og simulere nytænkning og produktudvikling gennem den frihed entreprenøren opnår med hensyn til materialevalg. Historisk tilbageblik I 2001 kastede Rønnede Kommune sig ud i det - Den første 14-årige vedligeholdelseskontrakt på et kommunalt vejnet. Forud for dette havde et par amter udbudt vedligeholdelsen af nogle af sine strækninger, og det var denne tanke der blev bygget videre på. Der er stor forskel på at udbyde en enkelt amtsstrækning og et helt kommunalt vejnet. Derfor ligger der et længere udviklingsarbejde forud for udbuddet i Rønnede. De funktionskontrakter Vejteknisk Institut har været rådgiver for er lavet ud fra et paradigma som siden 2000 er blevet udviklet i samarbejde med Varde,Videbæk, og Rønnede kommuner samt asfaltentreprenøren NCC, der alle har vist interesse for funktionskontrakter. Siden funktionskontrakten i Rønnede, er der sket meget med udbudsmaterialerne. Hver gang en ny kommune kommer til, kommer yderligere gode ideer frem. Samtidig er der så småt begyndt at komme erfaringer fra Rønnede, og udbudsmaterialet rettes til, i lære af de uheldige erfaringer. Der er mange gode grunde til at vælge at udbyde på anden måde end at udbyde sine asfaltarbejder for et år ad gangen som man traditionelt gør. Den primære grund er selvfølgelig at man forventer at få en slags mængderabat, når man udbyder en større del af sit vejnet på én gang. Entreprenørerne er desuden parat til at give lidt rabat for den fleksibilitet med hensyn til udlægningstidspunkt som opnås i funktionskontrakter og Vejpartnering aftaler. Det er også en fordel at entreprenøren får større indflydelse på produktvalg, da han trods alt kender sine produkter bedst. PM-systemet er grundlaget for kontrakterne Fælles for funktionskontrakter og Vejpartnering er, at entreprenøren over en længere periode skal sikre en fastlagt tilstand af vejene. Disse krav bliver fastsat ud fra tilstandskriterier, der for en stor dels vedkommende registreres i de allerede anvendte PM-systemer. PM-systemerne spiller en vigtig rolle i de nye udbudsformer. I selve udbudsfasen er systemet et vigtigt værktøj til at give entreprenørerne de fornødne informationer om det vejnet de skal byde på. Systemerne indeholder både oplysninger om vejlængder, arealer, belægningens tilstand (skader), alder og nuværende asfalttype, 7

10 8 Figur 1. Skibby Kommune. Første sommer efter indgåelse af en funktionskontrakt blev der lagt ny asfalt på kommunens mest nedslidte veje.

11 samt oplysninger om kantsten, dæksler, riste, striber og meget andet. Under selve kontraktperioden ajourføres PM-systemet årligt med oplysninger om nye belægninger og nye tilstandsmålinger, sådan at programmet kan fungere som dokumentation på at entreprenøren lever op til kontraktens krav. Funktionskontrakter I en funktionskontrakt overdrages vedligeholdelsen af hele eller dele af kommunens vejnet i en fast periode på typisk 15 år. Kommunen har i udbudsmaterialet beskrevet den tilstand som vejene skal opfylde. Derudover er særlige ønsker til materialevalg, udførelse og afhjælpningsforanstaltninger beskrevet. Ved en funktionskontrakt køber man en tilstand. Entreprenøren skal overholde de fastsatte tilstandskrav, men er ellers fri til at bestemme hvordan og hvornår vejnettet vedligeholdes. Tilstanden på vejnettet registreres løbende af en uvildig tredjepart, hvorved det kan kontrolleres at kravene overholdes. De dele af vejnettet der typisk udbydes er vedligeholdelse af asfaltbelægninger, profilering af rabatter og grøfter samt kørebaneafmærkning (striber). Typisk afregnes entreprenøren med et fast årligt beløb, der reguleres med asfaltprisindekset. Funktionskontrakter er hurtigt blevet populære blandt kommunerne. Fra første udbud i 2001 til denne artikel skrives i juli 2003, er der indgået syv kontrakter. Og der er stadig stor interesse - næste år ved samme tid er antallet sandsynligvis fordoblet. Vejpartnering Vejpartnering er en slags blanding af traditionelt udbud og kommunalt funktionsudbud. Som i traditionelt udbud, udbydes kun de strækninger der skal have ny belægning, - dog udbydes op til 4 års belægningsarbejde på én gang. 50 Kr SMA Ansvarsperiode ophører År Figur 2. Eksempel på handlingsplan. Entreprenøren tilbyder en skærvemastiks og garanterer en levetid på 15 år. 9

12 De vejstrækninger der får ny belægning under vejpartneringkontrakten, vedligeholdes af entreprenøren i en levetidsperiode på år, hvori entreprenøren har garanteret at han kan overholde et sæt tilstandskrav fastsat i udbudsmaterialet. Det er entreprenøren selv der fastsætter belægningens levetid. For eksempel kan en handlingsplan for én af udbuddets strækninger se ud som i Figur 2. Her har entreprenøren vurderet at en skærvemastiks vil være den bedste løsning. Han garanterer at belægningen kan overholde det fastsatte tilstandskrav i 15 år, ved hjælp af almindelige reparationsarbejder i år 11 og 13. Dette vedligeholdelsesforslag omregnes til årlige omkostninger. Den økonomiske konkurrenceparameter er de samlede årlige omkostninger for alle strækningerne i udbuddet. Når kontrakten er indgået og asfaltarbejderne er i gang, betales der for de enkelte belægninger efterhånden som de udføres. I en partneringaftale indgår, som navnet siger, en udpræget del af samarbejde. Inden kontrakten underskrives afholdes et møde hvor kommunen og entreprenøren fastlægger rammerne for samarbejdet samt hver kommer med deres forventninger og succeskriterier til samarbejdet. Når asfaltarbejderne planlægges og udføres, tages højde for begge parters interesser, sådan at begge har fordel af samarbejdet. I byområder er vejpartneringaftaler at foretrække frem for funktionskontrakter, da kommunen har indflydelse på valg af belægning og udførelsestidspunkt, samt nemmere kan trække strækninger ind eller ud af aftalen. Omvendt er det stadig muligt at trække på entreprenørens viden og erfaring. Vejpartnering kører som et forsøg i Søllerød Kommune. Erfaringerne herfra er ved at blive skrevet ned i et paradigma, der kan bruges til fremtidige udbud. 10

13 Hovedeftersyn i forbindelse med funktionskontrakter - Hvordan bruges PM systemer, når man har en funktionskontrakt? Marianne Würtz Da man begyndte at se mulighederne for funktionsudbud på kommunale veje, manglede der en målemetode til at angive mindstekravene til vejenes vedligeholdelsesstandard. I VEJMANs planlægningsmodul VEJOPS arbejdes der med et begreb kaldet skadespoint. En pointskala som angiver vejens tilstand. Jo højere skadespoint, jo dårligere vej. Disse skadespoint dannes på baggrund af et hovedeftersyn, hvor skadernes alvorlighed og omfang tæller. Mange kommuner kender og bruger allerede denne metode i deres prioritering af vejvedligeholdelsen. Det var derfor oplagt fortsat at benytte VEJOPS og begrebet skadespoint i forbindelse med funktionsudbud. Skadespointet er det grundlæggende krav, som kan suppleres med andre sekundære krav, som f.eks. maksimal lappeprocent og maksimal sporkøringsdybde. Ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet til et funktionsudbud udføres der et hovedeftersyn på samtlige vejstrækninger, der skal indgå i udbudet. Herved får kommunen et overblik over den nuværende tilstand, og dermed et udgangspunkt for at fastsætte kravene for vejstandarden i den kommende kontraktperiode. Figur 1. Udførelse af hovedeftersyn. 11

14 Herefter, i kontraktperioden, udføres der et årligt hovedeftersyn, som udgør entreprenørens dokumentation for opfyldelsen af kontraktens krav. Selve udførelsen af hovedeftersynet er den samme som ved traditionel brug af VEJOPS. Hovedeftersyn udføres i overensstemmelse med den nye vejregel Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 4. På denne måde sikres, at det er en indiskutabel målemetode, som danner grundlaget for kravene i langvarige kontrakter som funktionskontrakter. Hovedeftersyn Belægningens tilstand vurderes ved visuel registrering, kaldet hovedeftersyn, af skader på belægningsoverfladen. Der skelnes mellem følgende typer eftersyn og tilstandsvurderinger: rutinemæssigt eftersyn supplerende eftersyn og undersøgelser Rutinemæssigt eftersyn Rutinemæssigt eftersyn har til formål at overvåge færdselsarealernes tilstand, specielt med henblik på om de krav, kommunen har fastsat i udbudsmaterialet, opfyldes af entreprenøren. Disse krav er besluttet ud fra betragtninger om trafiksikkerhed, kapacitet og fremkommelighed, som afspejles i vejstrækningens indplacering i vedligeholdelsesniveauerne. Typisk opereres med 4 vedligeholdelsesniveauer, hvor vedligeholdelsesniveau 1 er kommunens primære veje, og niveau 4 er de, for den samlede infrastruktur, mindst betydende veje De rutinemæssige eftersyn udføres med faste intervaller, fastlagt i udbudsmaterialet. Dvs. en gang om året efter asfaltsæsonen. Normalt vælger man at fortsætte den praksis, som kommunen hidtil har benyttet, hvor der udføres hovedeftersyn på 1/3 af det vejnet, som kontrakten indeholder pr. år. Kun i året for afleveringen, det 15. kontraktår, udføres der hovedeftersyn på samtlige vejstrækninger. Inddeling af færdselsarealerne i vedligeholdsparceller Når der udføres hovedeftersyn og tilstandsvurdering inddeler man færdselsarealerne i vedligeholdsparceller. En vedligeholdsparcel i det følgende benævnt "parcel" er en nærmere afgrænset del af færdselsarealet, normalt angivet fra et punkt til et andet i vejens længderetning. En parcel er endvidere kendetegnet ved, at den entydigt kan identificeres i marken, samt at visse træk er karakteristisk for parcellen i hele dens udstrækning, såsom: 12

15 samme vejnumre samme vedligeholdsbehov samme slidlag (/overflade eller alder) ensartede dynamiske påvirkninger fra trafikken, herunder Æ10, ÅDT, accelerations-/decelerationspåvirkninger, drej og vrid fra køretøjers retningsændringer mv. ensartet skadesbillede Omfang og udførelse Ved tilstandsvurderingen tilvejebringes et samlet overblik over færdselsarealets tilstand, herunder en vurdering af tidligere udførte reparationer og de observerede skader. Hovedeftersyn og tilstandsvurdering udføres inden udløbet af en forud besluttet periode regnet fra seneste eftersyn og tilstandsvurdering af parcellen. Eftersynsperioden fastlægges af vejbestyrelsen, idet der tages hensyn til trafik, alder og tilstand af belægningen. Eftersynsperioder på mindre end ét år vil normalt ikke være aktuelt. Da tilstandsvurderingen er baseret på en subjektiv bedømmelse, er det vigtigt at det er en objektiv instans, der foretager hovedeftersyn og tilstandsvurdering af alle kommunens parceller. Supplerende undersøgelser Supplerende undersøgelser kan iværksættes, hvis kommunen finder behov for dokumentation for opfyldelse af øvrige krav til asfaltbelægningerne, f.eks. friktionsmålinger eller profilografmålinger. På slidte asfaltbelægninger eller på asfaltbelægninger med ustabile slidlag og svedninger forekommer det ofte, at friktionskravene ikke er opfyldt. Dette kan skyldes forkert udførelse eller forkert materialevalg i forhold til trafikmængde og trafiklast. Sporkøring forekommer fortrinsvis på slidte belægninger, ved ustabile asfaltlag samt hvor vejbefæstelsen har utilstrækkelig bæreevne. Sporkøring kan medføre risiko for akvaplaning. Det anbefales at måle sporkøringens dybde og omfang for at kunne træffe beslutning om sporkøringens alvorlighed og behov for udbedring i forhold til kontraktgrundlaget. Ujævn vej forekommer på hullede og lappede veje, på slidte belægninger, ved ustabile asfaltlag samt hvor vejbefæstelsen har utilstrækkelig bæreevne. Ujævn vejoverflade har hovedsagelig indvirkning på komforten, men kan også i grove tilfælde have indvirkning på trafiksikkerheden og dette afspejles igen i fastsættelsen af krav til maksimal skadespoint pr. vedligeholdelsesniveau. Hovedkrav i funktionsudbud Krav til skadespoint kan stilles til den gennemsnitlige værdi for hele vejnettet, men normalt stilles der krav til de enkelte vedligeholdelsesniveauer i form af en maksimal værdi til den gennemsnitlige værdi og til en maksimal værdi for den enkelte parcel. 13

16 Tabel 1. Eksempel på krav i en funktionskontrakt. Vedligeholdelsesniveau Middel Max. Enkel parcel Max. 1 1, , , , Lorenzens Vej St. 0,000 0,383 Skadespoint: 5,7 Skade Alvorlighed Kat. % Abs. Revner på langs, 0-1 m fra kant Bredde 0,5 3 cm 3 25 m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs Bredde 0,5 3 cm m 2 Samlingsrevner Bredde 0,5 3 cm 2 20 m 2 Krakeleringer Middelstore <70 x 70 cm B m 2 Sporkøring Dybde < 5 mm 9 75 m 2 Lappper Pletvis A 7 53 m 2 Rabatfald Bort fra kørebane C m 2 Kantsten < 7 cm opspring B m 2 Tværfald Mod rendesten C m 2 Figur 2. Eksempel på et hovedeftersynsresultat med foto fra parcellen. 14

17 Gråbølle Vej St. 0,850 2,043 Skadespoint: 11,6 Skade Alvorlighed Kat. % Abs. Revner på langs, 0-1 m fra kant Bredde 0,5 3 cm C m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs Bredde 0,5 3 cm C m 2 Krakeleringer Middelstore <70 x 70 cm B m 2 Slaghuller Middelstore <70 x 70 cm 1 2 m 2 Lunker og sætninger Dybde 2 4 cm A m 2 Sporkøring Dybde 5 15 mm B m 2 Svedning Små < 20 x 25 cm A m 2 Lapper Sammehængende > 100 m 2 C m 2 Rabatter Ingen opspring C m 2 Rabatfald Mod kørebane C m 2 Figur 3. Eksempel på et hovedeftersynsresultat med foto fra parcellen. Ved hjælp af denne dokumentation af vejenes tilstand, og de derved registrerede skadespoint, kontrolleres entreprenøren, som har ansvaret for vedligeholdelsen af vejene i funktionskontraktperioden. Og dette sker hvert år før udbetalingen af årets kontraktsum. Man har fra kommunens side sikret sig en defineret standard for vejenes vedligeholdelse i kontraktperioden. 15

18 16

19 Kommunens brug af PM-systemer - Sådan beskrives tilstanden af kommunens vejnet Bente Kloster Samtidig med at der sker et generationsskifte hos vejformændene sker der en ændring i deres arbejdsopgaver. Den gamle Jens Vejmand, der vidste alt om vejene eksisterer ikke evigt. Så det er vigtigt for eftertiden, at denne viden om vejene registreres. Hertil kan VEJMAN (VEJ-MANagement) systemet anvendes. Systemet er bygget op af mange moduler, som kan anvendes enkeltvis eller sammen. De vigtigste er: Basisregisteret som indeholder alle administrative oplysninger om vejene: hvor stort et areal kommunen administrerer, vejens betydning i samfundet, byggelinier, vægt- og højdebegrænsninger og meget andet. Den indeholder alle nødvendige oplysninger til en vejfortegnelse, som kan udskrives herfra. Tværprofilregistret der indeholder oplysninger om længde og bredde på alle vejens elementer fra skel til skel. Belægningsregistret kan indeholde alle oplysninger om vejens opbygning fra råjordsplanum til slidlag, oplysninger om recepter, lyst tilslag, entreprenør og pris. Desuden kan den indeholde oplysninger om typen af sidearealernes overflade: er der fliser eller pulverasfalt på fortovet o. lign. VEJMAN - moduler og datasammenhænge Uheldsregister Krydsregister Kryds- Arbejdssedlesedler Basis Basis register Tværprofiprofil Tvær- register Belægningnings Belæg- register register Uheldsanalyse Sortpletudpegninning Rapportgenerator Rapportgenerator Regneark Regneark Crystal Report Udstyrsregisteregister VEJOPS Trafik Trafik register register Temakort Temakort Økonomimodumodul Gravetilladelser Notesbog Bære- Bæreevneregisteevne- VEJBUD ODBC ODBC driver driver Figur 1. Oversigt over VEJMAN moduler. 17

20 VEJOPS er VEJMANs vejvedligeholdelsesmodul, nærmere beskrevet nedenfor. MiniVEJ er en forenklet udgave af VEJOPS. StiOPS er beregnet til stier man vil behandle separat og ikke sammen med vejene i VEJOPS. Herudover kan nævnes trafikregister, uheldsregister, økonomimodul og VEJBUD. Figur 1. Viser sammenhængen mellem de forskellige VEJMAN moduler. Pilene angiver mulige datastrømme. VEJOPS (Optimeret Planlægning og Styring af VEJvedligeholdelsen) er en videreudvikling af laboratorierapport 50, der udkom i Figur 2. Figur 2. Laboratorierapport 50, Teknisk økonomisk styring af vejvedligeholdelse fra Heri gennemgås optimal vedligeholdelse af enkeltstrækninger. Med kapitalknapheden, især til vejvedligeholdelse op gennem 80 erne, blev det nødvendigt at prioritere indsatsen og det gælder stadigvæk. For at gøre dette rigtigt og uvildigt er det nødvendigt at kende tilstanden af alle vejene i kommunens vejnet. Det er tilstanden af vejnettet, der danner grundlag for beregningerne i VEJOPS. Programmet er udviklet af Vejdirektoratet til brug for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Det er et værktøj, der gør det muligt at beregne, hvordan vejvedligeholdelsesarbejderne skal prioriteres for optimal udnyttelse af vejbudgettet. Systemet kan beregne udviklingen af vejnettets tilstand ved forskellige driftsbudgetstørrelser. Dette gøres blandt andet på baggrund af nedbrydningsmodeller for de forskellige slidlagstyper. Beregninger foretages på grundlag af vejnettets aktuelle tilstand, en tilstandsrapport også kaldet et hovedeftersyn, der er en visuel registrering af vejenes tilstand. Når alle ønskede veje er i systemet foretages der hvert år normalt hovedeftersyn på ca. 1/3 af vejnettet. Nogle kommuner fortrækker dog at udføre hovedeftersynet på hele vejnettet hvert tredje år. 18

21 Figur 3. Hovedeftersynsskema, Tilstandsrapport. 19

22 Hovedeftersyn VEJOPS Vej-Id. Fra-st Til-st Navn xxx-yyyy- 0-0,047 2,393 Vollerupvej Dato for hovedeftersyn: Init : TBC Næste eftersyn år : 2006 Skadespoint : 6,73 Beskrivelse Fra : Beskrivelse Til : Byskilt Nr. Betegnelse Alvorlighed kat. % abs. 1 Revner på langs, 0-1 m fra kant 2 Bredde 0,5 3 cm % m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs 2 Bredde 0,5 3 cm % m 3 Samlingsrevner 2 Bredde 0,5 3 cm A m 4 Krakeleringer 3 Store > 70 x 70 cm 2 B m 2 6 Stentab OB 1 Spredt stentab % m 2 7 Afskalninger 1 Små < 20 x 25 cm m 2 8 Slaghuller 1 Små < 20 x 25 cm m 2 Bemærkning Lidt knækket i kant 9 Lunker og sætninger 2 Dybde 2 2 cm 1 30 m 2 10 Sporkøring 3 Dybde mm % 1 46 m 15 Lapper 3 Sammenhængende > 100 m 2 B m 2 17 Rabatter 2 < 5 cm opspring A m 18 Rabatfald 1 Bort fra kørebane C m Figur 4. Skema til Hovedeftersyn VEJOPS. 20

23 Systemet er primært beregnet til brug for kørebanerne, men afvandingsforhold og tilstanden af sidearealer, cykelsti, fortove og rabatter noteres også. Alle skader registreres med type, alvorlighed og omfang på et skema eller direkte på pc en. Systemet beregner ud fra de registrerede skader samt lapper på kørebanen et skadespoint for strækningen. Jo højere skadespoint jo mere skadet er vejen. Relationen mellem skadespoint og skadesomfang illustreres bedst ved at tage et hovedeftersyn fra nogle konkrete vejstrækninger og illustrere det med et repræsentativt billede fra strækningen. Figur 4 er et eksempel herpå. Ved hjælp af programmets grafik kan man få en oversigt over vejnettets tilstand, f.eks. skadespointfordelingen for hele kommunens vejnet. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan fordeling. Den optimale fordeling af skadespoint bør være parabelformet, jf. figur 5. Forskellige udtræk kan vise hvilke veje der trænger til vedligeholdelse. Man kan f. eks. foretage udtræk pr. vedligeholdelsesniveau eller pr. vejklasse (trafikvej, lokalvej). Mange kommuner anvender systemet ved prioriteringen af årets opgaver og som dokumentation for hvordan det går med den gennemsnitlige tilstand af vejnettet for et givet budget. Areal (1000 m 2 ) Areal (1000 m 2 ) Figur 5. Eksempel på en reel og en god fordeling af skadespoint. 21

24 På baggrund af VEJOPS beregningerne får nogle kommuner udarbejdet en rapport om målrettet vejvedligeholdelse i kommunen. Heri undersøges konsekvensen af forskellige budgetter og man fastsætter i samarbejde med politikerne en målsætning for vedligeholdelsesstrategien. Målsætningen kan f. eks. være: Kommunens vejnet skal holdes i en trafiksikkerhedsmæssig god stand. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde: at der altid er en tilstrækkelig høj kørselskomfort at vejkonstruktionen får længst mulig levetid at vejkapitalen sikres Ovennævnte mål sikres ved: at det maksimale skadespoint ikke overstiger 8 at bevare de nuværende gennemsnitlige skadespoint Som mål anvendes VEJOPS gennemsnitlige skadespoint. Hidtil har vi som mål for bevarelse af vejkapitalen anvendt konstant skadespoint, men i efteråret suppleres VEJOPS med beregning af vejkapitalen. Figur 5. Rapport om målrettet vejvedligeholdelse i Borgerbo Kommune. 22

25 Vejnettet på video - Overblikket hjemmefra, det kan du bruge videoen til Knud Rossen Jørgensen Videooptagelser Figur 1. Videobil med GPS udstyr. I 1988 startede Vejdirektoratet udviklingen af et udstyr, der kunne optage videofilm af vejnettet. Formålet var at vejmyndighederne kunne sidde på kontoret og se hvordan vejene så ud i virkeligheden. De første videofilm blev leveret til Nordjyllands amt, og derefter fulgte optagelser på alle statsvejene. Senere fik alle amterne leveret videofilm. De første udstyr optog kun videofilm. Det indebar at man havde et videobånd for hver vej. Det gav lange søgetider for at kunne komme til det rigtige sted på vejen. Derfor startede man i 1992 udviklingen af et udstyr, der kunne optage digitale billeder, som kunne lagres på en pc. Det gav nu muligheder for hurtigt at kunne søge på det enkelte vejnummer og en bestemt stationering, hvorved brugen af billeder blev hurtigere. I 1994 blev de første kommuner interesseret i billederne, og der blev som de første leveret billeder til Skælskør, Faaborg og Esbjerg kommuner. I dag bruges billederne dagligt i Vejdirektoratet og i alle amterne. Desuden råder ca kommuner over disse billeder. Også Storebælt bruger billederne. Med tiden blev serverkapaciteten kraftigt forøget, og prisen for servere lav. Derfor er det nu blevet muligt at installere billederne på amter og kommuners netværk så alle i forvaltningen kan bruge billederne. 23

26 I 2002 fik NCC som det første asfaltfirma leveret billeder af en kommunes vejnet. Det skete i forbindelse med funktionsudbuddet i Rønnede kommune. NCC kunne i vintermånederne bruge billederne til at planlægge vedligeholdelsen af vejene inden asfaltsæsonen startede for alvor. Desuden har billederne stor værdi som senere dokumentation for, hvordan vejnettet var i stand inden NCC fik funktionskontrakten. Vejteknisk Institut råder i dag over 5 videobiler, der er i gang fra april til december måned. Alle biler er udstyret med GPS udstyr, så der sammen med stationeringen på billederne også leveres en koordinat. Dette gør sammenkoblingen med digitale kort lettere. Det nyeste udstyr, som er monteret i alle bilerne kan optage 25 billeder i sekundet. Grænsen for hvor mange billeder, der ønskes af de enkelte veje afgøres af pladsen på serveren. VIMS Figur 2. Optagelse af vej i villakvarter. Billederne bliver indlæst i programmet VIMS (Vejteknisk Instituts Måle System), som er et databasesystem, der holder styr på, hvor det enkelte billede er installeret på netværket. Ved optagelse af billeder optages der automatisk billeder for hver 20 meter. I byområder kan der optages billeder for hver 10 meter. Udover de automatiske billeder optages der normalt billeder af alle vejvisningstavler. Disse tavler optages specielt, idet der fokuseres direkte på tavlerne, så det er muligt at se tavleteksten og tilstanden på de enkelte tavler. Derudover kan der optages billeder af alle andre motiver såsom bump, busholdepladser og meget mere. 24 I programmet VIMS kan man vælge mellem visning af alle billederne, eller kun de specielle billeder. Ud fra optagelserne er det muligt at lave en skilteregistrering, som så kan danne baggrund for et skilteregister.

27 Figur 3. Skilteregistrering. VEJMAN Figur 4. Krydsregistrering. 25

28 Billederne hænger i dag sammen med alle Vejdirektoratets databaser. Det er således muligt at se billederne fra VEJMAN (Vejforvaltningsprogram for kommuner), således at uanset hvor i VEJMAN man arbejder, kan der kaldes et billede frem af det pågældende sted. Specielt i udstyrsregistret er det en stor fordel at kunne se de enkelte tavler sammen med en beskrivelse af dem. Også i forbindelse med arbejdet i VEJOPS er det en betydelig lettelse at kunne se strækningen, man arbejder på. Udover at man kan se vejens tilstand, kan man også se sidearealerne, som grøfter og rabatter. Digitale kort Senest er det blevet muligt at importere et kort i VIMS programmet, så man nu kan klikke på kortet og få det tilhørende billede frem. Dette har forøget nytteværdien betydeligt, da det ikke længere er nødvendigt at kende vejnummer og stationering for at kunne se billedet. Det er muligt at se et kryds fra flere vejpositioner, så man kan få et indtryk af oversigtsforholdene på stedet. En anden mulighed er at koble billederne direkte til kommunens eksisterende kortværk. De forskellige kortsystemer har i dag alle lavet en kobling så dette er muligt. Internettet Figur 5. Foto og kort på en kommunes hjemmesider. 26

29 Vejdirektoratet har i dag lagt billederne af alle statsvejene på sin hjemmeside på Internettet, så alle kan se billederne. Der er mange besøgende til dette punkt på hjemmesiden. Enkelte amter og kommuner er også begyndt at lægge billederne ud på deres hjemmesider. Især sammenkoblingen med digitale kort har gjort dette interessant. Den enkelte borger kan på kommunens hjemmeside både se kort, Ortofoto og billeder af vejen og omgivelserne. Figur 6. Foto og luftfoto på en kommunes hjemmeside. Anvendelse Vejafdelingen i kommunerne bruger VIMS billederne til mange forskellige formål. I forbindelse med større opgravninger er det ofte nødvendigt at kunne se hvordan vejen så ud, inden gravearbejdet blev påbegyndt, specielt med hensyn til afstribningen. Billederne giver også et godt indtryk af kantstenens tilstand og frihøjde. Ved opsætning af nye skilte er det rart at kunne se hvor meget plads, der er på det pågældende sted, inden der bestilles nye skilte. På dialogmøder med teknisk udvalg er det en fordel at kunne dokumentere tingene ved at se på de fælles billeder. I planlægnings- og ændringsfasen af veje, kryds, skilteopsætning m.m. kan man hurtigt se hvilke konsekvenser ændringerne vil få. Desuden sparer det meget tid i kommunen at kunne se vejen hjemmefra. Uanset hvor god en hukommelse man har, kan det ikke erstatte et billede. VIMS billederne anvendes ikke kun af vejfolkene. Også andre dele af kommunens forvaltning har glæde af billederne. Dette gælder bl. a. for sikkerheden i forbindelse med skoleveje, hvor skoleforvaltningen kan få et godt indtryk af om det er sikkert for skolebørnene at færdes på vejene til og fra skolen. Også ved byggesagsbehandlinger bruges billederne. Specielt ved borgerhenvendelser er billederne nyttige. Kommunens medarbejder kan på deres egen pc se det område som henvendelsen går ud på, hvad enten det drejer sig om hække, fortove eller noget helt tredje. 27

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejteknisk rådgivning

Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet

Hæfte 4. Vedligehold af færdselsarealet Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 4 Vedligehold af færdselsarealet Vejregelforberedende rapport Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til høring som vejregelforslag

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Agenda Kontekst Vejvedligeholdelse 1. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Nye udfordringer Tilstanden af vejene Løsningsmuligheder

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Bedre vejvedligeholdelse for færre penge. Funktionskontrakter. Ole-Jan Nielsen NCC Roads NCC 2011-06-23 1

Bedre vejvedligeholdelse for færre penge. Funktionskontrakter. Ole-Jan Nielsen NCC Roads NCC 2011-06-23 1 Bedre vejvedligeholdelse for færre penge Funktionskontrakter Ole-Jan Nielsen NCC Roads NCC 2011-06-23 1 Funktionskrav Absolutte krav Materiale- og udførelseskrav Rammekrav Udbuds- og anlægsforskrifter

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT MED FLEKSIBILITETSELEMENTER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER I ODENSE BY

FUNKTIONSKONTRAKT MED FLEKSIBILITETSELEMENTER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER I ODENSE BY FUNKTIONSKONTRAKT MED FLEKSIBILITETSELEMENTER FOR VEDLIGEHOLDELSE AF BELÆGNINGER I ODENSE BY Manual for administrativt hovedeftersyn af brolagte arealer 2. juli 2012 Odense Kommune FUNKTIONSKONTRAKT MED

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Rasmus Skov Danmark Fredrik Lindstrøm Sverige Anne Lalagüe Norge Niklas Nevalainen Finland NVF Belægninger - F&U konkurrance 2014 1. Kort om det

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Aabenraa Kommune Januar 2013 VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER I AABENRAA KOMMUNE 2 INDHOLD Sammenfatning 3 1 Baggrund 5 2 Aabenraa Kommunes vejnet 7 2.1 Vejklasser

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE 2016-2020 NUVÆRENDE TILSTAND OG FREMTIDIG BUDGETBEHOV Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon 7244 7000 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Hovedemne 2013-2014 Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Oversigt kontrakttyper anvendt i Danmark 3. Anvendelse og karakteristika 4. Fordele og

Læs mere

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder

Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Modeller for vejbelægningers nedbrydning baseret på moderne målemetoder Udvikling af nye nordiske modeller for vejes nedbrydning på netværksniveau Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet,

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER 2014-2018 FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV 2 af 25 INDHOLD RESUMÉ...3 Datagrundlaget...3 Slidlagenes tilstand og udvikling...3 1 BAGGRUND...5 Forudsætninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Iver Pedersen) 5. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Iver Pedersen) 5. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-136.203 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Iver Pedersen) 5. november 2003 K E N D E L S E Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm (selv) mod Rønnede Kommune (advokat Simon

Læs mere

Bilag 1. 4. november 2014 Affald & Trafik

Bilag 1. 4. november 2014 Affald & Trafik Bilag 1 Beskrivelse og vurdering af Potentiale i funktionsudbud, partnering eller rammeaftaler for asfaltvedligehold Besvarelse af udsendt spørgeskema Arkil A/S - Asfalt 1 4. november 2014 Affald & Trafik

Læs mere

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Baggrundsnotat. Politik for belægninger og kørebaneafmærkning for Aabenraa Kommune. Marts 2014.

Baggrundsnotat. Politik for belægninger og kørebaneafmærkning for Aabenraa Kommune. Marts 2014. Baggrundsnotat Politik for belægninger og kørebaneafmærkning for Aabenraa Kommune. Marts 2014. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 4 3. Strategi... 4 4. Asfaltbelægninger... 6 5.

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

KOM GODT I GANG >>> VEJMAN.DK BELÆGNINGSOPTIMERING

KOM GODT I GANG >>> VEJMAN.DK BELÆGNINGSOPTIMERING DATO 24. oktober 2012 KOM GODT I GANG >>> VEJMAN.DK BELÆGNINGSOPTIMERING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk CVR 60729018

Læs mere

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr.

BILAG 1. Tilstandsrapport. Begtrupvej Vejnavn Vej nr. BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Begtrupvej 7110333-0 Farrevej Grusvej Beskrivelse af vejanlægget Ved eftersyn 10. maj 2016 blev vejen vurderet i god og forsvarlig stand. Derfor har vi

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Ubundne bærelag af knust tegl

Ubundne bærelag af knust tegl - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport 131 2004 - Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse - Paradigmaer Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox 235 4000 Roskilde Tlf.: 4630 7000 Fax.:

Læs mere

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke Grundejerforeningen Marienlyst Gennemgang af asfaltbelægning. Grundejerforening: Rådgiver: Grf. Marienlyst Hartvig Consult v. Formand Henrik Koch Grønningen 2 Hans Erik Nielsens Vej 7 4000 Roskilde 2650

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

Demonstration 08 evaluering og planer

Demonstration 08 evaluering og planer Demonstration 08 evaluering og planer Fremtidens Vej skal være holdbar, vedligeholdelses- og miljøvenlig og så vidt muligt bygget af lokale råstoffer. Grundlaget for dagens vejbygning er skabt gennem erfaringer

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE 214-218 NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV 2 af 28 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 Datagrundlaget... 4 Asfaltslidlagene: Tilstand og udvikling...

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Belægningsoptimering. Nyheder i juli release 2015, version nr

Belægningsoptimering. Nyheder i juli release 2015, version nr Dato 9.juli 2015 Sagsbehandler Susanne Degn Mail slh@vd.dk Telefon 7244 7147 Dokument Side 1/5 Belægningsoptimering Nyheder i juli release 2015, version nr. 7.2.4.0 Ekstra kolonne som viser talværdi af

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 2009, Grontmij Carl Bro A/S Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 1 - Gruppe Gemeinsam die Zukunft gestalten Forord Nærværende dokument er et vejledende skadeskatalog med eksempler på

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Drift - Areal og udstyr

Drift - Areal og udstyr Areal og udstyr: Omfatter drift og vedligeholdelse af arealer og udstyr inden for vejskel - bortset fra asfaltbelægninger, bygværker, vintertjeneste og (trafik)systemer som signalreguleringer, ITS mv.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag

Indsats: Favrskov Kommune planlægger derfor at udføre følgende: Nyt asfaltslidlag BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Rødtjørnevej 7176255-0-11-11-13-13 Rødtjørnevej- Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Rødtjørnevej d. 12 maj

Læs mere

Ubundne bærelag af knust asfalt

Ubundne bærelag af knust asfalt - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport 132 2004 - Vejledning - Leveringsbetingelse - Almindelig arbejdsbeskrivelse Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox 235 4000 Roskilde Tlf.: 4630

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget

Mairanne Würtz BILAG 1. Tilstandsrapport. Vejnavn Vej nr. Askevej Beskrivelse af vejanlægget BILAG 1 Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Askevej 7170150-0 Kastanievej-østergade Beskrivelse/vurdering af tilstand: Ved eftersyn af Askevej 12. maj 2016 konstaterede

Læs mere

Tilstandsvurdering af veje

Tilstandsvurdering af veje Tilstandsvurdering af veje Resumé Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) og efterfølgende forkortet CBA, har i en årrække foretaget visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens vejnet

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs

De adspurgte kommuner. Aalborg Esbjerg Frederiksberg. Glostrup Herning Middelfart Odense Syddjurs Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Hvor skal vi hen med vejman.dk? 13. oktober 2011 Spørgeskema Hvilke opgaver bør vejman.dk understøtte? Sammenhæng til kommunens egne systemer Hvilke og hvordan?

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TØF 5. marts 2009 Effektiv kommunal kontraktstyring Ansvar og risici i vejkontrakter. Bo Tarp Kontorchef Vejdirektoratet

TØF 5. marts 2009 Effektiv kommunal kontraktstyring Ansvar og risici i vejkontrakter. Bo Tarp Kontorchef Vejdirektoratet TØF 5. marts 2009 Effektiv kommunal kontraktstyring Ansvar og risici i vejkontrakter Bo Tarp Kontorchef Vejdirektoratet Spørgsmål Hvilke rammer sætter lovgivningen? Hvordan kan rollerne fordeles? Hvordan

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Vejtekniske målinger. Marts 2015

Vejtekniske målinger. Marts 2015 Vejtekniske målinger Marts 2015 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Nye målekøretøjer. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data.

Nye målekøretøjer. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data. Profilograf, friktionsmåler og stibil med geotaggede data. Generelt om målinger Afdelingen MAAL arbejder med indsamling af vejtekniske måledata Vejtekniske data kommer fra: Hovedeftersyn - Skadespoint

Læs mere

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011 Dataindsamling og visning på kort Copyright, Grontmij A/S 2011 2. Haderslev som eksempel 1. Introduktion til projektet 2. Måling af sporkøring og bæreevnen 3. Resultater af målingerne Introduktion til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Vejvæsen. 1. Baggrund. 2. Mål Sektor 2.50 Vejvæsen omfatter følgende undersektorer:

Vejvæsen. 1. Baggrund. 2. Mål Sektor 2.50 Vejvæsen omfatter følgende undersektorer: - 93-1. Baggrund Vejvæsen Sektor omfatter følgende undersektorer: 2.51 Vejkontoret, decentraliseret område 2.52 Vejkontoret, ikke-decentraliseret område 2.53 Vej- og Kloakvedligeholdelsen, decentraliseret

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 08. april 2014 Login Sagsbehandler E-mail maas Mads A. Sørensen maas@esbjergkommune.dk Notat Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as,

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, Udvikling af bæreevnen på lavt trafikerede veje Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, avo@ulfborg-vemb.dk og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, jnk@carlbro.dk 1. Indledning Dette indlæg handler om

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 3. maj 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 2. sat i drift og vejman.dk er samtidig overgået til et nyt design. Herunder kan du læse mere om designet og indholdet i den nye version.

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten.

Energibesparelse i vejtransporten. Energibesparelse i vejtransporten. Af: Per Ullidtz, Dynatest International Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut Birgitte Eilskov Jensen, NCC Roads A/S Med den konstante fokus på energiforbrug

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere