Viden om kommuneveje jteknisk Instit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om kommuneveje jteknisk Instit 928-2003"

Transkript

1 Viden om kommuneveje Vejteknisk Institut Rapport Vejteknisk år - Institut 2003

2 Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Elisagårdsvej 5 Postboks Roskilde Telefon Telefax Titel Viden om kommuneveje Redaktør Bjarne Schmidt Forfattere Susanne Baltzer, Marianne Würtz, Bente Kloster, Knud Rossen Jørgensen Foto Vejteknisk Instituts fotoarkiv Allan Nørregaard, side 10 Dato September 2003 Oplag 150 Udgiver Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut ISSN ISBN ISBNnet Tryk Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Trykte publikationer kan købes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Telefax

3 Viden om kommuneveje Vejteknisk Institut Rapport

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Alternative udbudsformer Funktionskontrakter og partnering ved Susanne Baltzer Hovedeftersyn i forbindelse med funktionskontrakter Hvordan bruges PM systemer, når man har en funktionskontrakt? ved Marianne Würtz Kommunens brug af PM-systemer Sådan beskrives tilstanden af kommunens vejnet ved Bente Kloster Vejnettet på video Overblikket hjemmefra, det kan du bruge videoen til ved Knud Rossen Jørgensen 3

6 4

7 Forord Dansk Vejlaboratorium blev etableret i 1928 i henhold til lov nr. 143 af 1. juli I 1960 skiftede laboratoriet navn til Statens Vejlaboratorium, som i 1972 blev en del af Vejdirektoratet. I 1994 kom navneskiftet til Vejteknisk Institut. Vejteknisk Instituts 75 års jubilæum fejres den 11. september Et af højdepunkterne er 4 faglige seminarer, hvis formål er at gøre status og anvise visioner for en række vejfaglige emner inden for Vejteknisk Instituts kerneområder. Seminarindlæggene afspejler Instituttets handlingsplan vedrørende forskning, udvikling og videnformidling. De præsenteres af Instituttets medarbejdere og udgives i følgende 4 faglige rapporter fra Vejteknisk Institut: Rapport 125: Viden om kommuneveje Rapport 126: Viden om de store veje Rapport 127: Viden om anlæg af veje Rapport 128: Viden om drift af veje Denne rapport indeholder indlæg fra seminaret Viden om kommuneveje. Vejteknisk Institut har igennem mange år arbejdet med kommuneveje og var blandt de første i Danmark, som introducerede management systemer til brug for de kommunale vejnet. I dag er brugen af management systemer og den systematiske vejvedligeholdelse bragt et skridt videre ved at introducere nye alternative udbudsformer som funktionsudbud og vejpartnering. Uanset udbudsform er det stadig nødvendigt at have kendskab til vejnettets tilstand og ændringer i kontraktperioden. Indlæggene i denne rapport beskriver brugen af alternative udbudsformer samt indsamling og brug af tilstandsdata på kommuneveje. 5

8 6

9 Alternative udbudsformer - Funktionskontrakter og partnering Susanne Baltzer Funktionskontrakter og Vejpartnering er kontraktformer der er introduceret i de danske kommuner i de seneste år. Grundtanken i begge kontraktformer er at stille krav til den tilstand vi ønsker for vore veje, og samtidig overdrage ansvaret for denne tilstand til entreprenøren for en betydelig længere periode end vi traditionelt gør. Disse kontraktformer, kan på langt sigt fremme kvaliteten af vejene og simulere nytænkning og produktudvikling gennem den frihed entreprenøren opnår med hensyn til materialevalg. Historisk tilbageblik I 2001 kastede Rønnede Kommune sig ud i det - Den første 14-årige vedligeholdelseskontrakt på et kommunalt vejnet. Forud for dette havde et par amter udbudt vedligeholdelsen af nogle af sine strækninger, og det var denne tanke der blev bygget videre på. Der er stor forskel på at udbyde en enkelt amtsstrækning og et helt kommunalt vejnet. Derfor ligger der et længere udviklingsarbejde forud for udbuddet i Rønnede. De funktionskontrakter Vejteknisk Institut har været rådgiver for er lavet ud fra et paradigma som siden 2000 er blevet udviklet i samarbejde med Varde,Videbæk, og Rønnede kommuner samt asfaltentreprenøren NCC, der alle har vist interesse for funktionskontrakter. Siden funktionskontrakten i Rønnede, er der sket meget med udbudsmaterialerne. Hver gang en ny kommune kommer til, kommer yderligere gode ideer frem. Samtidig er der så småt begyndt at komme erfaringer fra Rønnede, og udbudsmaterialet rettes til, i lære af de uheldige erfaringer. Der er mange gode grunde til at vælge at udbyde på anden måde end at udbyde sine asfaltarbejder for et år ad gangen som man traditionelt gør. Den primære grund er selvfølgelig at man forventer at få en slags mængderabat, når man udbyder en større del af sit vejnet på én gang. Entreprenørerne er desuden parat til at give lidt rabat for den fleksibilitet med hensyn til udlægningstidspunkt som opnås i funktionskontrakter og Vejpartnering aftaler. Det er også en fordel at entreprenøren får større indflydelse på produktvalg, da han trods alt kender sine produkter bedst. PM-systemet er grundlaget for kontrakterne Fælles for funktionskontrakter og Vejpartnering er, at entreprenøren over en længere periode skal sikre en fastlagt tilstand af vejene. Disse krav bliver fastsat ud fra tilstandskriterier, der for en stor dels vedkommende registreres i de allerede anvendte PM-systemer. PM-systemerne spiller en vigtig rolle i de nye udbudsformer. I selve udbudsfasen er systemet et vigtigt værktøj til at give entreprenørerne de fornødne informationer om det vejnet de skal byde på. Systemerne indeholder både oplysninger om vejlængder, arealer, belægningens tilstand (skader), alder og nuværende asfalttype, 7

10 8 Figur 1. Skibby Kommune. Første sommer efter indgåelse af en funktionskontrakt blev der lagt ny asfalt på kommunens mest nedslidte veje.

11 samt oplysninger om kantsten, dæksler, riste, striber og meget andet. Under selve kontraktperioden ajourføres PM-systemet årligt med oplysninger om nye belægninger og nye tilstandsmålinger, sådan at programmet kan fungere som dokumentation på at entreprenøren lever op til kontraktens krav. Funktionskontrakter I en funktionskontrakt overdrages vedligeholdelsen af hele eller dele af kommunens vejnet i en fast periode på typisk 15 år. Kommunen har i udbudsmaterialet beskrevet den tilstand som vejene skal opfylde. Derudover er særlige ønsker til materialevalg, udførelse og afhjælpningsforanstaltninger beskrevet. Ved en funktionskontrakt køber man en tilstand. Entreprenøren skal overholde de fastsatte tilstandskrav, men er ellers fri til at bestemme hvordan og hvornår vejnettet vedligeholdes. Tilstanden på vejnettet registreres løbende af en uvildig tredjepart, hvorved det kan kontrolleres at kravene overholdes. De dele af vejnettet der typisk udbydes er vedligeholdelse af asfaltbelægninger, profilering af rabatter og grøfter samt kørebaneafmærkning (striber). Typisk afregnes entreprenøren med et fast årligt beløb, der reguleres med asfaltprisindekset. Funktionskontrakter er hurtigt blevet populære blandt kommunerne. Fra første udbud i 2001 til denne artikel skrives i juli 2003, er der indgået syv kontrakter. Og der er stadig stor interesse - næste år ved samme tid er antallet sandsynligvis fordoblet. Vejpartnering Vejpartnering er en slags blanding af traditionelt udbud og kommunalt funktionsudbud. Som i traditionelt udbud, udbydes kun de strækninger der skal have ny belægning, - dog udbydes op til 4 års belægningsarbejde på én gang. 50 Kr SMA Ansvarsperiode ophører År Figur 2. Eksempel på handlingsplan. Entreprenøren tilbyder en skærvemastiks og garanterer en levetid på 15 år. 9

12 De vejstrækninger der får ny belægning under vejpartneringkontrakten, vedligeholdes af entreprenøren i en levetidsperiode på år, hvori entreprenøren har garanteret at han kan overholde et sæt tilstandskrav fastsat i udbudsmaterialet. Det er entreprenøren selv der fastsætter belægningens levetid. For eksempel kan en handlingsplan for én af udbuddets strækninger se ud som i Figur 2. Her har entreprenøren vurderet at en skærvemastiks vil være den bedste løsning. Han garanterer at belægningen kan overholde det fastsatte tilstandskrav i 15 år, ved hjælp af almindelige reparationsarbejder i år 11 og 13. Dette vedligeholdelsesforslag omregnes til årlige omkostninger. Den økonomiske konkurrenceparameter er de samlede årlige omkostninger for alle strækningerne i udbuddet. Når kontrakten er indgået og asfaltarbejderne er i gang, betales der for de enkelte belægninger efterhånden som de udføres. I en partneringaftale indgår, som navnet siger, en udpræget del af samarbejde. Inden kontrakten underskrives afholdes et møde hvor kommunen og entreprenøren fastlægger rammerne for samarbejdet samt hver kommer med deres forventninger og succeskriterier til samarbejdet. Når asfaltarbejderne planlægges og udføres, tages højde for begge parters interesser, sådan at begge har fordel af samarbejdet. I byområder er vejpartneringaftaler at foretrække frem for funktionskontrakter, da kommunen har indflydelse på valg af belægning og udførelsestidspunkt, samt nemmere kan trække strækninger ind eller ud af aftalen. Omvendt er det stadig muligt at trække på entreprenørens viden og erfaring. Vejpartnering kører som et forsøg i Søllerød Kommune. Erfaringerne herfra er ved at blive skrevet ned i et paradigma, der kan bruges til fremtidige udbud. 10

13 Hovedeftersyn i forbindelse med funktionskontrakter - Hvordan bruges PM systemer, når man har en funktionskontrakt? Marianne Würtz Da man begyndte at se mulighederne for funktionsudbud på kommunale veje, manglede der en målemetode til at angive mindstekravene til vejenes vedligeholdelsesstandard. I VEJMANs planlægningsmodul VEJOPS arbejdes der med et begreb kaldet skadespoint. En pointskala som angiver vejens tilstand. Jo højere skadespoint, jo dårligere vej. Disse skadespoint dannes på baggrund af et hovedeftersyn, hvor skadernes alvorlighed og omfang tæller. Mange kommuner kender og bruger allerede denne metode i deres prioritering af vejvedligeholdelsen. Det var derfor oplagt fortsat at benytte VEJOPS og begrebet skadespoint i forbindelse med funktionsudbud. Skadespointet er det grundlæggende krav, som kan suppleres med andre sekundære krav, som f.eks. maksimal lappeprocent og maksimal sporkøringsdybde. Ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet til et funktionsudbud udføres der et hovedeftersyn på samtlige vejstrækninger, der skal indgå i udbudet. Herved får kommunen et overblik over den nuværende tilstand, og dermed et udgangspunkt for at fastsætte kravene for vejstandarden i den kommende kontraktperiode. Figur 1. Udførelse af hovedeftersyn. 11

14 Herefter, i kontraktperioden, udføres der et årligt hovedeftersyn, som udgør entreprenørens dokumentation for opfyldelsen af kontraktens krav. Selve udførelsen af hovedeftersynet er den samme som ved traditionel brug af VEJOPS. Hovedeftersyn udføres i overensstemmelse med den nye vejregel Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 4. På denne måde sikres, at det er en indiskutabel målemetode, som danner grundlaget for kravene i langvarige kontrakter som funktionskontrakter. Hovedeftersyn Belægningens tilstand vurderes ved visuel registrering, kaldet hovedeftersyn, af skader på belægningsoverfladen. Der skelnes mellem følgende typer eftersyn og tilstandsvurderinger: rutinemæssigt eftersyn supplerende eftersyn og undersøgelser Rutinemæssigt eftersyn Rutinemæssigt eftersyn har til formål at overvåge færdselsarealernes tilstand, specielt med henblik på om de krav, kommunen har fastsat i udbudsmaterialet, opfyldes af entreprenøren. Disse krav er besluttet ud fra betragtninger om trafiksikkerhed, kapacitet og fremkommelighed, som afspejles i vejstrækningens indplacering i vedligeholdelsesniveauerne. Typisk opereres med 4 vedligeholdelsesniveauer, hvor vedligeholdelsesniveau 1 er kommunens primære veje, og niveau 4 er de, for den samlede infrastruktur, mindst betydende veje De rutinemæssige eftersyn udføres med faste intervaller, fastlagt i udbudsmaterialet. Dvs. en gang om året efter asfaltsæsonen. Normalt vælger man at fortsætte den praksis, som kommunen hidtil har benyttet, hvor der udføres hovedeftersyn på 1/3 af det vejnet, som kontrakten indeholder pr. år. Kun i året for afleveringen, det 15. kontraktår, udføres der hovedeftersyn på samtlige vejstrækninger. Inddeling af færdselsarealerne i vedligeholdsparceller Når der udføres hovedeftersyn og tilstandsvurdering inddeler man færdselsarealerne i vedligeholdsparceller. En vedligeholdsparcel i det følgende benævnt "parcel" er en nærmere afgrænset del af færdselsarealet, normalt angivet fra et punkt til et andet i vejens længderetning. En parcel er endvidere kendetegnet ved, at den entydigt kan identificeres i marken, samt at visse træk er karakteristisk for parcellen i hele dens udstrækning, såsom: 12

15 samme vejnumre samme vedligeholdsbehov samme slidlag (/overflade eller alder) ensartede dynamiske påvirkninger fra trafikken, herunder Æ10, ÅDT, accelerations-/decelerationspåvirkninger, drej og vrid fra køretøjers retningsændringer mv. ensartet skadesbillede Omfang og udførelse Ved tilstandsvurderingen tilvejebringes et samlet overblik over færdselsarealets tilstand, herunder en vurdering af tidligere udførte reparationer og de observerede skader. Hovedeftersyn og tilstandsvurdering udføres inden udløbet af en forud besluttet periode regnet fra seneste eftersyn og tilstandsvurdering af parcellen. Eftersynsperioden fastlægges af vejbestyrelsen, idet der tages hensyn til trafik, alder og tilstand af belægningen. Eftersynsperioder på mindre end ét år vil normalt ikke være aktuelt. Da tilstandsvurderingen er baseret på en subjektiv bedømmelse, er det vigtigt at det er en objektiv instans, der foretager hovedeftersyn og tilstandsvurdering af alle kommunens parceller. Supplerende undersøgelser Supplerende undersøgelser kan iværksættes, hvis kommunen finder behov for dokumentation for opfyldelse af øvrige krav til asfaltbelægningerne, f.eks. friktionsmålinger eller profilografmålinger. På slidte asfaltbelægninger eller på asfaltbelægninger med ustabile slidlag og svedninger forekommer det ofte, at friktionskravene ikke er opfyldt. Dette kan skyldes forkert udførelse eller forkert materialevalg i forhold til trafikmængde og trafiklast. Sporkøring forekommer fortrinsvis på slidte belægninger, ved ustabile asfaltlag samt hvor vejbefæstelsen har utilstrækkelig bæreevne. Sporkøring kan medføre risiko for akvaplaning. Det anbefales at måle sporkøringens dybde og omfang for at kunne træffe beslutning om sporkøringens alvorlighed og behov for udbedring i forhold til kontraktgrundlaget. Ujævn vej forekommer på hullede og lappede veje, på slidte belægninger, ved ustabile asfaltlag samt hvor vejbefæstelsen har utilstrækkelig bæreevne. Ujævn vejoverflade har hovedsagelig indvirkning på komforten, men kan også i grove tilfælde have indvirkning på trafiksikkerheden og dette afspejles igen i fastsættelsen af krav til maksimal skadespoint pr. vedligeholdelsesniveau. Hovedkrav i funktionsudbud Krav til skadespoint kan stilles til den gennemsnitlige værdi for hele vejnettet, men normalt stilles der krav til de enkelte vedligeholdelsesniveauer i form af en maksimal værdi til den gennemsnitlige værdi og til en maksimal værdi for den enkelte parcel. 13

16 Tabel 1. Eksempel på krav i en funktionskontrakt. Vedligeholdelsesniveau Middel Max. Enkel parcel Max. 1 1, , , , Lorenzens Vej St. 0,000 0,383 Skadespoint: 5,7 Skade Alvorlighed Kat. % Abs. Revner på langs, 0-1 m fra kant Bredde 0,5 3 cm 3 25 m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs Bredde 0,5 3 cm m 2 Samlingsrevner Bredde 0,5 3 cm 2 20 m 2 Krakeleringer Middelstore <70 x 70 cm B m 2 Sporkøring Dybde < 5 mm 9 75 m 2 Lappper Pletvis A 7 53 m 2 Rabatfald Bort fra kørebane C m 2 Kantsten < 7 cm opspring B m 2 Tværfald Mod rendesten C m 2 Figur 2. Eksempel på et hovedeftersynsresultat med foto fra parcellen. 14

17 Gråbølle Vej St. 0,850 2,043 Skadespoint: 11,6 Skade Alvorlighed Kat. % Abs. Revner på langs, 0-1 m fra kant Bredde 0,5 3 cm C m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs Bredde 0,5 3 cm C m 2 Krakeleringer Middelstore <70 x 70 cm B m 2 Slaghuller Middelstore <70 x 70 cm 1 2 m 2 Lunker og sætninger Dybde 2 4 cm A m 2 Sporkøring Dybde 5 15 mm B m 2 Svedning Små < 20 x 25 cm A m 2 Lapper Sammehængende > 100 m 2 C m 2 Rabatter Ingen opspring C m 2 Rabatfald Mod kørebane C m 2 Figur 3. Eksempel på et hovedeftersynsresultat med foto fra parcellen. Ved hjælp af denne dokumentation af vejenes tilstand, og de derved registrerede skadespoint, kontrolleres entreprenøren, som har ansvaret for vedligeholdelsen af vejene i funktionskontraktperioden. Og dette sker hvert år før udbetalingen af årets kontraktsum. Man har fra kommunens side sikret sig en defineret standard for vejenes vedligeholdelse i kontraktperioden. 15

18 16

19 Kommunens brug af PM-systemer - Sådan beskrives tilstanden af kommunens vejnet Bente Kloster Samtidig med at der sker et generationsskifte hos vejformændene sker der en ændring i deres arbejdsopgaver. Den gamle Jens Vejmand, der vidste alt om vejene eksisterer ikke evigt. Så det er vigtigt for eftertiden, at denne viden om vejene registreres. Hertil kan VEJMAN (VEJ-MANagement) systemet anvendes. Systemet er bygget op af mange moduler, som kan anvendes enkeltvis eller sammen. De vigtigste er: Basisregisteret som indeholder alle administrative oplysninger om vejene: hvor stort et areal kommunen administrerer, vejens betydning i samfundet, byggelinier, vægt- og højdebegrænsninger og meget andet. Den indeholder alle nødvendige oplysninger til en vejfortegnelse, som kan udskrives herfra. Tværprofilregistret der indeholder oplysninger om længde og bredde på alle vejens elementer fra skel til skel. Belægningsregistret kan indeholde alle oplysninger om vejens opbygning fra råjordsplanum til slidlag, oplysninger om recepter, lyst tilslag, entreprenør og pris. Desuden kan den indeholde oplysninger om typen af sidearealernes overflade: er der fliser eller pulverasfalt på fortovet o. lign. VEJMAN - moduler og datasammenhænge Uheldsregister Krydsregister Kryds- Arbejdssedlesedler Basis Basis register Tværprofiprofil Tvær- register Belægningnings Belæg- register register Uheldsanalyse Sortpletudpegninning Rapportgenerator Rapportgenerator Regneark Regneark Crystal Report Udstyrsregisteregister VEJOPS Trafik Trafik register register Temakort Temakort Økonomimodumodul Gravetilladelser Notesbog Bære- Bæreevneregisteevne- VEJBUD ODBC ODBC driver driver Figur 1. Oversigt over VEJMAN moduler. 17

20 VEJOPS er VEJMANs vejvedligeholdelsesmodul, nærmere beskrevet nedenfor. MiniVEJ er en forenklet udgave af VEJOPS. StiOPS er beregnet til stier man vil behandle separat og ikke sammen med vejene i VEJOPS. Herudover kan nævnes trafikregister, uheldsregister, økonomimodul og VEJBUD. Figur 1. Viser sammenhængen mellem de forskellige VEJMAN moduler. Pilene angiver mulige datastrømme. VEJOPS (Optimeret Planlægning og Styring af VEJvedligeholdelsen) er en videreudvikling af laboratorierapport 50, der udkom i Figur 2. Figur 2. Laboratorierapport 50, Teknisk økonomisk styring af vejvedligeholdelse fra Heri gennemgås optimal vedligeholdelse af enkeltstrækninger. Med kapitalknapheden, især til vejvedligeholdelse op gennem 80 erne, blev det nødvendigt at prioritere indsatsen og det gælder stadigvæk. For at gøre dette rigtigt og uvildigt er det nødvendigt at kende tilstanden af alle vejene i kommunens vejnet. Det er tilstanden af vejnettet, der danner grundlag for beregningerne i VEJOPS. Programmet er udviklet af Vejdirektoratet til brug for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Det er et værktøj, der gør det muligt at beregne, hvordan vejvedligeholdelsesarbejderne skal prioriteres for optimal udnyttelse af vejbudgettet. Systemet kan beregne udviklingen af vejnettets tilstand ved forskellige driftsbudgetstørrelser. Dette gøres blandt andet på baggrund af nedbrydningsmodeller for de forskellige slidlagstyper. Beregninger foretages på grundlag af vejnettets aktuelle tilstand, en tilstandsrapport også kaldet et hovedeftersyn, der er en visuel registrering af vejenes tilstand. Når alle ønskede veje er i systemet foretages der hvert år normalt hovedeftersyn på ca. 1/3 af vejnettet. Nogle kommuner fortrækker dog at udføre hovedeftersynet på hele vejnettet hvert tredje år. 18

21 Figur 3. Hovedeftersynsskema, Tilstandsrapport. 19

22 Hovedeftersyn VEJOPS Vej-Id. Fra-st Til-st Navn xxx-yyyy- 0-0,047 2,393 Vollerupvej Dato for hovedeftersyn: Init : TBC Næste eftersyn år : 2006 Skadespoint : 6,73 Beskrivelse Fra : Beskrivelse Til : Byskilt Nr. Betegnelse Alvorlighed kat. % abs. 1 Revner på langs, 0-1 m fra kant 2 Bredde 0,5 3 cm % m 2 Revner > 1 m fra kant og på tværs 2 Bredde 0,5 3 cm % m 3 Samlingsrevner 2 Bredde 0,5 3 cm A m 4 Krakeleringer 3 Store > 70 x 70 cm 2 B m 2 6 Stentab OB 1 Spredt stentab % m 2 7 Afskalninger 1 Små < 20 x 25 cm m 2 8 Slaghuller 1 Små < 20 x 25 cm m 2 Bemærkning Lidt knækket i kant 9 Lunker og sætninger 2 Dybde 2 2 cm 1 30 m 2 10 Sporkøring 3 Dybde mm % 1 46 m 15 Lapper 3 Sammenhængende > 100 m 2 B m 2 17 Rabatter 2 < 5 cm opspring A m 18 Rabatfald 1 Bort fra kørebane C m Figur 4. Skema til Hovedeftersyn VEJOPS. 20

23 Systemet er primært beregnet til brug for kørebanerne, men afvandingsforhold og tilstanden af sidearealer, cykelsti, fortove og rabatter noteres også. Alle skader registreres med type, alvorlighed og omfang på et skema eller direkte på pc en. Systemet beregner ud fra de registrerede skader samt lapper på kørebanen et skadespoint for strækningen. Jo højere skadespoint jo mere skadet er vejen. Relationen mellem skadespoint og skadesomfang illustreres bedst ved at tage et hovedeftersyn fra nogle konkrete vejstrækninger og illustrere det med et repræsentativt billede fra strækningen. Figur 4 er et eksempel herpå. Ved hjælp af programmets grafik kan man få en oversigt over vejnettets tilstand, f.eks. skadespointfordelingen for hele kommunens vejnet. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan fordeling. Den optimale fordeling af skadespoint bør være parabelformet, jf. figur 5. Forskellige udtræk kan vise hvilke veje der trænger til vedligeholdelse. Man kan f. eks. foretage udtræk pr. vedligeholdelsesniveau eller pr. vejklasse (trafikvej, lokalvej). Mange kommuner anvender systemet ved prioriteringen af årets opgaver og som dokumentation for hvordan det går med den gennemsnitlige tilstand af vejnettet for et givet budget. Areal (1000 m 2 ) Areal (1000 m 2 ) Figur 5. Eksempel på en reel og en god fordeling af skadespoint. 21

24 På baggrund af VEJOPS beregningerne får nogle kommuner udarbejdet en rapport om målrettet vejvedligeholdelse i kommunen. Heri undersøges konsekvensen af forskellige budgetter og man fastsætter i samarbejde med politikerne en målsætning for vedligeholdelsesstrategien. Målsætningen kan f. eks. være: Kommunens vejnet skal holdes i en trafiksikkerhedsmæssig god stand. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde: at der altid er en tilstrækkelig høj kørselskomfort at vejkonstruktionen får længst mulig levetid at vejkapitalen sikres Ovennævnte mål sikres ved: at det maksimale skadespoint ikke overstiger 8 at bevare de nuværende gennemsnitlige skadespoint Som mål anvendes VEJOPS gennemsnitlige skadespoint. Hidtil har vi som mål for bevarelse af vejkapitalen anvendt konstant skadespoint, men i efteråret suppleres VEJOPS med beregning af vejkapitalen. Figur 5. Rapport om målrettet vejvedligeholdelse i Borgerbo Kommune. 22

25 Vejnettet på video - Overblikket hjemmefra, det kan du bruge videoen til Knud Rossen Jørgensen Videooptagelser Figur 1. Videobil med GPS udstyr. I 1988 startede Vejdirektoratet udviklingen af et udstyr, der kunne optage videofilm af vejnettet. Formålet var at vejmyndighederne kunne sidde på kontoret og se hvordan vejene så ud i virkeligheden. De første videofilm blev leveret til Nordjyllands amt, og derefter fulgte optagelser på alle statsvejene. Senere fik alle amterne leveret videofilm. De første udstyr optog kun videofilm. Det indebar at man havde et videobånd for hver vej. Det gav lange søgetider for at kunne komme til det rigtige sted på vejen. Derfor startede man i 1992 udviklingen af et udstyr, der kunne optage digitale billeder, som kunne lagres på en pc. Det gav nu muligheder for hurtigt at kunne søge på det enkelte vejnummer og en bestemt stationering, hvorved brugen af billeder blev hurtigere. I 1994 blev de første kommuner interesseret i billederne, og der blev som de første leveret billeder til Skælskør, Faaborg og Esbjerg kommuner. I dag bruges billederne dagligt i Vejdirektoratet og i alle amterne. Desuden råder ca kommuner over disse billeder. Også Storebælt bruger billederne. Med tiden blev serverkapaciteten kraftigt forøget, og prisen for servere lav. Derfor er det nu blevet muligt at installere billederne på amter og kommuners netværk så alle i forvaltningen kan bruge billederne. 23

26 I 2002 fik NCC som det første asfaltfirma leveret billeder af en kommunes vejnet. Det skete i forbindelse med funktionsudbuddet i Rønnede kommune. NCC kunne i vintermånederne bruge billederne til at planlægge vedligeholdelsen af vejene inden asfaltsæsonen startede for alvor. Desuden har billederne stor værdi som senere dokumentation for, hvordan vejnettet var i stand inden NCC fik funktionskontrakten. Vejteknisk Institut råder i dag over 5 videobiler, der er i gang fra april til december måned. Alle biler er udstyret med GPS udstyr, så der sammen med stationeringen på billederne også leveres en koordinat. Dette gør sammenkoblingen med digitale kort lettere. Det nyeste udstyr, som er monteret i alle bilerne kan optage 25 billeder i sekundet. Grænsen for hvor mange billeder, der ønskes af de enkelte veje afgøres af pladsen på serveren. VIMS Figur 2. Optagelse af vej i villakvarter. Billederne bliver indlæst i programmet VIMS (Vejteknisk Instituts Måle System), som er et databasesystem, der holder styr på, hvor det enkelte billede er installeret på netværket. Ved optagelse af billeder optages der automatisk billeder for hver 20 meter. I byområder kan der optages billeder for hver 10 meter. Udover de automatiske billeder optages der normalt billeder af alle vejvisningstavler. Disse tavler optages specielt, idet der fokuseres direkte på tavlerne, så det er muligt at se tavleteksten og tilstanden på de enkelte tavler. Derudover kan der optages billeder af alle andre motiver såsom bump, busholdepladser og meget mere. 24 I programmet VIMS kan man vælge mellem visning af alle billederne, eller kun de specielle billeder. Ud fra optagelserne er det muligt at lave en skilteregistrering, som så kan danne baggrund for et skilteregister.

27 Figur 3. Skilteregistrering. VEJMAN Figur 4. Krydsregistrering. 25

28 Billederne hænger i dag sammen med alle Vejdirektoratets databaser. Det er således muligt at se billederne fra VEJMAN (Vejforvaltningsprogram for kommuner), således at uanset hvor i VEJMAN man arbejder, kan der kaldes et billede frem af det pågældende sted. Specielt i udstyrsregistret er det en stor fordel at kunne se de enkelte tavler sammen med en beskrivelse af dem. Også i forbindelse med arbejdet i VEJOPS er det en betydelig lettelse at kunne se strækningen, man arbejder på. Udover at man kan se vejens tilstand, kan man også se sidearealerne, som grøfter og rabatter. Digitale kort Senest er det blevet muligt at importere et kort i VIMS programmet, så man nu kan klikke på kortet og få det tilhørende billede frem. Dette har forøget nytteværdien betydeligt, da det ikke længere er nødvendigt at kende vejnummer og stationering for at kunne se billedet. Det er muligt at se et kryds fra flere vejpositioner, så man kan få et indtryk af oversigtsforholdene på stedet. En anden mulighed er at koble billederne direkte til kommunens eksisterende kortværk. De forskellige kortsystemer har i dag alle lavet en kobling så dette er muligt. Internettet Figur 5. Foto og kort på en kommunes hjemmesider. 26

29 Vejdirektoratet har i dag lagt billederne af alle statsvejene på sin hjemmeside på Internettet, så alle kan se billederne. Der er mange besøgende til dette punkt på hjemmesiden. Enkelte amter og kommuner er også begyndt at lægge billederne ud på deres hjemmesider. Især sammenkoblingen med digitale kort har gjort dette interessant. Den enkelte borger kan på kommunens hjemmeside både se kort, Ortofoto og billeder af vejen og omgivelserne. Figur 6. Foto og luftfoto på en kommunes hjemmeside. Anvendelse Vejafdelingen i kommunerne bruger VIMS billederne til mange forskellige formål. I forbindelse med større opgravninger er det ofte nødvendigt at kunne se hvordan vejen så ud, inden gravearbejdet blev påbegyndt, specielt med hensyn til afstribningen. Billederne giver også et godt indtryk af kantstenens tilstand og frihøjde. Ved opsætning af nye skilte er det rart at kunne se hvor meget plads, der er på det pågældende sted, inden der bestilles nye skilte. På dialogmøder med teknisk udvalg er det en fordel at kunne dokumentere tingene ved at se på de fælles billeder. I planlægnings- og ændringsfasen af veje, kryds, skilteopsætning m.m. kan man hurtigt se hvilke konsekvenser ændringerne vil få. Desuden sparer det meget tid i kommunen at kunne se vejen hjemmefra. Uanset hvor god en hukommelse man har, kan det ikke erstatte et billede. VIMS billederne anvendes ikke kun af vejfolkene. Også andre dele af kommunens forvaltning har glæde af billederne. Dette gælder bl. a. for sikkerheden i forbindelse med skoleveje, hvor skoleforvaltningen kan få et godt indtryk af om det er sikkert for skolebørnene at færdes på vejene til og fra skolen. Også ved byggesagsbehandlinger bruges billederne. Specielt ved borgerhenvendelser er billederne nyttige. Kommunens medarbejder kan på deres egen pc se det område som henvendelsen går ud på, hvad enten det drejer sig om hække, fortove eller noget helt tredje. 27

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Vejtekniske målinger. Marts 2015

Vejtekniske målinger. Marts 2015 Vejtekniske målinger Marts 2015 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Vi kender vejen. Vejteknisk Institut i 75 år

Vi kender vejen. Vejteknisk Institut i 75 år Vi kender vejen Vejteknisk Institut i 75 år 1928-2003 Vores vej Vejenes historie har lange forløb. Vejteknisk Institut har været med siden 1928. Først som Dansk Vejlaboratorium, i mange år som Statens

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding.

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding. Nyhedsbrev, juli 2012 Den 6. juli 2012 Projektet Risikoledelse Mogens Lund Kære Niels Eghøj og Kasper Juhl Klausen, Agrovi Torben Wiborg, Jacob Frey Hansen & Joachim Gleerup Andersen, LMO Henrik Rasmussen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar

Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar v/ Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Den offentlige uddannelsesdag 2014 Member of the New York State Bar 2 Programmet for den næste time 1.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A.

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A. 1 REFERAT EMNE NVF Belægninger DATO 7. februar 2013, 09.00 13.00 STED DELTAGERE Inreco, Europavej 24, 7000 Fredericia Marianne Würtz, Jan Lykke Hansen, Jette Bork, Claus Krøldrup Pedersen, Per Kristensen,

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: 1504-002

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere