NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011"

Transkript

1 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING BELÆGNING Bituminøse belægninger Sten- og flisebelægninger Grusbelægninger AFVANDING Landområder Byområder BELYSNING VEJENS UDSTYR december 2011

3 1 INTRODUKTION Ved ændring af vejens status fra kommunal vej til privat vej eller privat fællesvej (nedklassificering), vil pligten til at vedligeholde vejen overgå fra den kommunale vejbestyrelse til de berørte grundejere. Vejbestyrelsen fremlægger tilstandsrapporten med det formål at dokumentere vejens fysiske tilstand over for de berørte grundejere i forbindelse med en påtænkte nedklassificering. Tilstandsrapporten tjener som grundejeres sikkerhed for, at de ikke overtager en nedslidt vej, der vil kræve umiddelbare udbedringsarbejder, og er en beskrivelse af de evt. udbedringsarbejder kommunen agter at udføre op til tidspunktet for den påtænkte nedklassificering, med henblik på at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand som privat fællesvej. En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2 1, se afsnit Tilstandsrapporter omhandler følgende vejelementer: Belægning (asfalt, fliser mv.) Vejafvanding Vejbelysning Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning, hegn mv.) Bygværker (broer, tunneller m.v.). Til hvert af ovenstående vejelementer er udarbejdet procedurer for eftersyn med tilhørende registreringsskemaer. Det færdige resultat af tilstandsvurderingen fremgår af den for vejen specifikke tilstandsrapport bilagt de relevante registreringsskemaer. Et paradigme for tilstandsrapport er vedlagt i Bilag PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING Vejbestyrelsen kan tidligst træffe beslutning om, at en offentlig vej skal nedklassificeres til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Endelig beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. Som grundlag for den endelige beslutning skal vejbestyrelsen udfærdige en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen. For at en vej er i en god og forsvarlig stand forudsættes, at vejens elementer i almindelighed har en restlevetid på mindst 25 % af vejelementets tekniske levetid, og at der ikke forefindes skader, som er trafikfarlige. I forbindelse med vejbestyrelsens beslutning om at nedklassificere en offentlig vej, offentliggør og sender vejbestyrelsen sin tilstandsrapport til de ejere og brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af nedklassificeringen, med en frist på mindst 12 uger til at fremkomme med indsigelser m.v. mod rapporten. 1 Vejreglen: Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger 12. december

4 Efter udløbet af fristen udfærdiger vejbestyrelsen en endelig tilstandsrapport, der offentliggøres og sendes til de berørte ejere og brugere, forsynet med oplysning om klageadgang. Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe endelig afgørelse om, at en vej skal nedklassificeres til privat fællesvej eller privat vej efter klagefristens udløb, og hvis tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen. Det betyder, at sagsbehandlingen skal indrettes på en sådan måde, at der også bliver mulighed for, at Vejdirektoratet som klagemyndighed for tilstandsrapporterne kan tage stilling til dem, inden for fristen på 6 år. Der er intet til hinder for, at kommunalbestyrelsen udarbejder den første, foreløbige, tilstandsrapport, jf. vejlovens 90, stk. 8, før udløbet af de 4 år, eller at kommunens endelige tilstandsrapport, jf. 90, stk. 11, foreligger før udløbet af de 4 år. Det afgørende er, at den endelige tilstandsrapport giver et korrekt billede af vejens tilstand på tidspunktet for den endelige beslutning om, at vejen skal nedklassificeres, jf. 90, stk. 12. For at sikre dette, må den endelige tilstandsrapport ikke være mere end 1 år gammel på tidspunktet for vejens overgang fra offentlig vej til privat fællesvej eller privat vej. Med hensyn til offentliggørelse er det op til kommunens skøn at afgøre, hvordan dette skal ske. Det kan således ske på kommunens hjemmeside, i stedlige aviser eller på anden måde. Det afgørende er, at kommunen kan dokumentere tidspunktet for offentliggørelsen. 2 Tilstandsrapporterne indeholdt i denne bekendtgørelse er opdelt i fire hovedafsnit: Belægning, Afvanding, Belysning og Vejens udstyr. Disse fire hovedafsnit vil normalt være dækkende for veje, som kan påtænkes nedklassificeret til privat vej eller privat fællesvej. Bygværker kan også være omfattet af en nedklassificering, hvor dette betragtes som et naturligt element i vejen, og hvor der ikke er særlige forhold, som gør det uhensigtsmæssigt at nedklassificere bygværket. For bygværker skelnes mellem små bygværker med en spændvidde på op til 2 m og bygværker med større spændvidde. For de små bygværker er tilstandsrapporter indeholdt i afsnittet om Vejens udstyr. For de større bygværker kan gælde særlige forhold. Hvis der på en vej er et større bygværk med spændvidde på mere end 2 m, udarbejder vejbestyrelsen en særskilt tilstandsrapport for dette bygværk, jf. vejreglen Eftersyn af bygværker. Beplantning, der indgår som et trafikledende eller på anden måde færdselsmæssigt element i vejen, forudsættes at være sund og vedligeholdt i overensstemmelse med kommunens almindelige retningslinjer om fritrumsprofil. Beplantning, der indgår som en del af vejens æstetiske elementer, indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget og overdrages som de er. Vurdering af de enkelte elementers tilstand sker på baggrund af vejbestyrelsens undersøgelse af vejen og en vurdering af vejelementets alder. Denne undersøgelse skal herefter sammenholdes december 2011

5 med vejbestyrelsens vurdering af den fremtidige trafik på vejen. Paradigme for tilstandsrapport med tilhørende eftersynsskemaer er vedlagt i Bilag 1-6. For flere af vejens elementer er det ikke muligt på en meningsfyldt måde at beregne en restlevetid, som sættes i forhold til anlægselementets tekniske levetid. Alternativt er for disse elementer fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (se afsnit 1.1). Disse betragtninger er anført i de respektive afsnit nedenfor. 2.1 BELÆGNING Belægninger omfatter kørebanen (inkl. bump), fortove og stier. Der skelnes mellem bituminøse (asfalt-) belægninger, sten- og flisebelægninger og grusbelægninger. De danske vejregler inddeler veje i vejklasser afhængig af den mængde af trafik, hvor såvel den totale trafikmængde som andelen af tunge køretøjer indgår i placeringen af vejene i deres respektive vejklasser. Den i vejreglerne letteste vejklasse T0 anvendes på fortove og stier, hvor tung trafik ikke forekommer. Ved større trafikintensiteter inddeles i de tungere vejklasser T1, T2, T3 o.s.v. Det er selvsagt naturligt at slidtagen på vejen er stærkt afhængig af trafikmængden og i særlig grad af mængden af tunge køretøjer. Således vil der for de lette vejklasser gælde at forringelsen af vejens tilstand eller serviceniveau vil være domineret af ælde, hvorimod forringelsen af tilstanden for de tunge vejklasser i stadigt stigende grad domineres af slidtagen fra trafikken. Ved vurdering af en vejs tilstand og restlevetid er det derfor nødvendigt at tage de trafikale forhold i betragtning. Systemet for vurderingen af vejens tilstand anvendt i disse tilstandsrapporter er baseret på visuel registrering af skader, som indikatorer for vejens tilstand inkl. underliggende befæstelse (vejkasse). En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For veje med trafikintensitet i vejklasse T3 eller højere må egnetheden for nedklassificering suppleres med en nærmere undersøgelse af befæstelsen (vejkassen) i forhold til den påtænkte trafik. Denne undersøgelse indbefatter bæreevnemålinger der bestemmer vejens restlevetid. En sådan udvidet undersøgelse ligger udenfor disse tilstandsrapporter Bituminøse belægninger Bituminøse belægninger omfatter asfaltbelægninger samt belægninger udført med overfladebehandling. For bituminøse belægninger beregnes en restlevetid baseret på tilstandsregistreringer af den enkelte belægning. De anvendte beregningsprincipper er indeholdt i de to mest brugte vejforvaltningssystemer henholdsvis vejman.dk og RoSy PMS. Metode for tilstandsregistrering og beregning af restlevetid er anført i Bilag 2. Metoden er velkendt og har været benyttet igennem mange år. En vejs levetid afhænger i høj grad af trafikbelastningen på vejen. I de danske vejregler inddeles veje i trafikklasser i forhold til trafikbelastningen. En forudsætning for anvendelse af tilstandsrapporterne er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T december

6 Trafikklasse T0: Trafikklasse T1: Trafikklasse T2: Fortove og cykelstier Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn 1 75 lastbiler på vejen pr. døgn. Den i vejreglerne anvendte inddeling i trafikklasser er i denne sammenhæng vurderet at være for grov i forhold til trafikklasse T2, hvor det angivne interval for lastbilstrafik synes for bredt. Trafikklasse T2 opdeles derfor i to underklasser henholdsvis T2 let : 1-10 lastbiler pr. døgn og T2 tung : lastbiler pr. døgn. For at bestemme en restlevetid sat i forhold til anlægselementets tekniske levetid er det nødvendigt at have et mål for den forventede tekniske levetid. For bituminøse belægninger foreligger dog ikke klare regler for fastsættelse af den tekniske levetid. På de mindre trafikbelastede veje ses erfaringsvis ofte meget store udsving i de reelt opnåede levetider, hvor lokale forhold kan bevirke store udsving. Således kan der være veje, som opnår meget lange levetider, og der kan være veje, som går i stykker på et forholdsvis tidligt tidspunkt. De eksakte tidsangivelser i år kan derfor være misvisende i vurderingen af den faktiske restlevetid. Med baggrund i erfaringsgrundlaget fra de i Danmark anvendte vejforvaltningssystemer synes det dog rimeligt at fastsætte en teoretisk værdi for den tekniske levetid, hvilket er vist nedenfor: Trafikklasse T0 : Trafikklasse T1 : Trafikklasse T2 let : Trafikklasse T2 tung : 28 år 28 år 25 år 22 år Sten- og flisebelægninger For sten- og flisebelægninger er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (se Bilag 3). Kravene er minimumskrav, hvis vejen skal kunne nedklassificeres Grusbelægninger Umiddelbart forud for nedklassificeringen forudsættes grusbelægninger sat i stand ved op- og afretning af ujævn belægning med genanvendelse af eksisterende grusmaterialer evt. kombineret med tilførsel af nye materialer og udskiftning af eksisterende løs belægning, jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. 2.2 AFVANDING Vejafvanding tjener overordnet til afledning af regnvand fra vejoverfladen og til at sikre, at vejens opbygning af grus- og asfaltlag ikke bliver opblødte af vand i jorden. Forud for udførelsen af tilstandsrapporter skal det være afklaret, hvilke ledninger, som jf. spildevandsplanen, kan overdrages i forbindelse med påtænkt nedklassificering. Det bemærkes at afvandingselementer, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Vejbrønde skal være oprenset før nedklassificeringen december 2011

7 For vejafvanding er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes at repræsentere 25 % reglen (Bilag 4.1 til 4.3). Kravene er minimumskrav, hvis vejen skal kunne nedklassificeres. I nedenstående afsnit Landområder og afsnit Byområder tjener disse betegnelser alene til at beskrive de typiske afvandingselementer i forskellige områder. Betegnelserne er en forklarende opdeling og relateres ikke til andre lovområder Landområder Vejafvandingen kan i landområder typisk bestå af følgende elementer: Dræn- og Hovedledninger Hovedbrønde Grøfter Rabatter/trug Principskitse for vejafvanding i landområde Det skal bemærkes, at ledninger, der specifikt dræner markarealer eller andet, og leder dette vand videre under vejen, er at betragte som et vandløb efter vandløbslovens bestemmelser. Tilsvarende kan der være tilfælde, hvor vejafvanding både i by- og landområder afleder til et vandløb nedstrøms i systemet. Vandløbet kan være såvel åbent vandløb, som rørlagt vandløb. Her vil afledningen af vejvand både før og efter en evt. nedklassificering af vejen være underlagt de forpligtigelser og de rettigheder som fremgår af vandløbslovens bestemmelser. 12. december

8 2.2.2 Byområder Vejafvandingen kan i byområder typisk bestå af følgende elementer: Vejbrønde Stikledninger I visse tilfælde, kan der endvidere forefindes elementer som: Hovedledning Hovedbrønde Regnvandsbassiner Pumpestationer. Principskitse for vejafvanding i byområde december 2011

9 Det bemærkes, at i de fleste byområder vil vejafvandingen ofte alene bestå af vejbrønde og stikledninger, der fører til en kloakledning. Kloakledningen, og hovedbrønde på kloakledningen, indgår som en del af det samlede kloaksystem, og ejes og drives oftest af den stedlige kloakforsyning. Undtagelsen er, hvor hovedledningen kun afleder vejvand, og at dette er anført i den relevante spildevandsplan. 2.3 BELYSNING Ved en nedklassificering af en offentlig vej overdrages pligten til at afholde udgifterne til den påbudte belysning til grundejerne. Ejendomsretten til belysningsanlægget vil ikke i alle tilfælde blive overdraget til grundejerne. Belysningsanlægget kan være ejet af forsyningsselskabet, hvor kommunen har en leasingaftale med det pågældende forsyningsselskab. I tilfælde af at kommunen har en sådan leasingaftale skal dette noteres i tilstandsrapporten. Kommunen kan vælge at overdrage belysningsanlægget i sin helhed. I den forbindelse er det ikke et krav, at belysningsanlægget frakobles den øvrige kommunale vejbelysning. Men kommunen skal kunne redegøre for, hvordan forbrugsafgifter m.v. beregnes. Vælger kommunen at overdrage anlægget, skal reglen om en restlevetid på 25% af anlæggets tekniske levetid iagttages. 2.4 VEJENS UDSTYR Vejens udstyr er i denne rapport inddelt i følgende grupper: Autoværn Skilte Hegn Kantpæle (stele) Bygværker Kørebaneafmærkning For vejens udstyr er fastsat krav til elementernes tilstand, som med rimelighed kan betragtes, at repræsentere 25 % reglen (se Bilag 6). Kravene er minimumskrav for vejen kan nedklassificeres.. For små bygværker med en spændvidde på op til 2 m er der i bilag 6 fastsat krav. For større bygværker med spændvidde på mere end 2 m udarbejdes særskilt tilstandsrapport, vejreglen Eftersyn af bygværker. 12. december

10 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4.1: Bilag 4.2: Bilag 4.3: Bilag 5: Bilag 6: TILSTANDSRAPPORT Eftersyn - Bituminøse belægninger Eftersyn - Sten- og flisebelægninger Eftersyn Afvanding - brønde Eftersyn Afvanding - ledninger Eftersyn Afvanding rabatter og grøfter Eftersyn - Belysning Eftersyn - Vejens udstyr december 2011

11 Tilstandsrapport Kommunelogo Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Resultat Noter Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: Ja Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: Ja Nej Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: Ja Nej Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse. Dato Underskrift 12. december

12 Belægninger Kørebane: Bituminøs belægning: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 2 Sten- og flisebelægning: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3 Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. Fortove / kantsten: Bituminøs belægning: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 2 Sten- og flisebelægning inkl. kantsten: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3 Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. Afvanding Brønde: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.1 Ledninger: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.2 Rabat/trug og grøft Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.3 Belysning Master, armatur & lyskilder: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej Master, armatur & lyskilder: Er der leasingaftale: Ja / Nej Master, armatur & lyskilder: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 5 Vejens udstyr mv. Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 6 Bygværker med spændvidde større end 2 m Se særskilt tilstandsrapport: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej Se særskilt tilstandsrapport: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Øvrige forhold Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: Ja / Nej december 2011

13 Vejledning til bilag 1 Elementer omfattet af nedklassificeringen er angivet ved afkrydsning i tilhørende boks. For hvert element angives om dette er egnet for nedklassificering jf. resultatet af eftersynet angivet i det respektive eftersynsbilag. Oversigt over de besigtigede elementer fremgår af eftersynsbilagene, hvori detaljer fra eftersynet er anført. Af eftersynsbilagene fremgår tillige eventuelle udbedringsarbejder kommunen agter at udføre op til tidspunktet for den påtænkte nedklassificering. For at resultatet af tilstandsrapporten kan angive at vejanlægget kan nedklassificeres i dets nuværende stand, skal samtlige elementer omfattet af nedklassificeringen være egnede for nedklassificering. Er udbedringsarbejder nødvendige forud for nedklassificeringen skal der afkrydses i Nej. For belysning tages kun stilling til egnethed for nedklassificering i bilag 5, såfremt anlægget skal overdrages. For bygværker med spændvidde større end 2 m udarbejdes særskilt tilstandsrapport jf. vejreglen: Eftersyn af bygværker. For retablering efter ledningsgrave oplyses om der er løbende sager, og i så tilfælde om der er tale om igangværende sager, opfølgning på færdigmeldte ledningsarbejder; og evt. kendskab til planlagte ledningsarbejder. Derudover gælder følgende: For bevoksning m.v. gælder, at den på tidspunktet for nedklassificeringen skal være vedligeholdt i overensstemmelse med kommunens almindelige retningslinjer om fritrumsprofil. 12. december

14 BILAG 2 Eftersyn: Bituminøse belægninger Kommunelogo Vejnavn Strækning Vejnr. Egnethed for nedklassificering: Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger : % Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: Ja Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej Påtænkte udbedringsarbejder: Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering december 2011

15 Besigtigelse Dato: Initialer: Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: Andet Vejens længde: Vejens areal: År for udlægning af slidlag (hvis kendt): meter kvadratmeter (Evt. henvisning til tegning/bilag) Klassificering i forhold til trafikbelastning: Trafikklasse T0: Fortove og cykelstier T1: Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn T2 let : 1 10 lastbiler på vejen pr. døgn T2 tung : lastbiler på vejen pr. døgn 12. december

16 De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet. Skadestype Langsgående revner Samlingsrevne r Krakeleringer Afskalninger Slaghuller Lunker og sætninger (1) Sporkøring (2) Udtørring (stentab) Lapper pletvise Andre lapper (3) Bedømmelse Hvad registreres? Skadens omfang Skadesfaktor Abs. mål % Samlet længde af langsgående revner der er bredere end 0,5 cm Samlet længde af revner (bredere end 0,5 cm) der optræder i asfaltsamlinger Samlet areal af krakelerede områder Samlet areal af afskalninger Samlet areal af slaghuller Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere Udtørring 70 % eller omfattende stentab Samlet areal af lapper Samlet areal af lapper Skadessum total (5) m m % af vejens længde % af vejens længde m 2 % af vejens areal m 2 % af vejens areal m 2 % af vejens areal m 2 % af vejens areal m % af vejens længde m 2 % af vejens areal m 2 % af vejens areal m 2 % af vejens areal 2 1, Skadesgrad (4) Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) (1): Inkluderer lunker ved rendestensriste (2): Dvs. at hvis der er sporkørt i begge hjulspor i begge retninger på hele strækningen, er den samlede længde = 4 x vejens længde (3): Kantforstærkning, ledningsgrave m.m. (4): Skadesgrad er produktet af skadens omfang i % gange tilhørende skadesfaktor (5): Skadessum total er summen af skadesgrader for alle skadestyper (6): Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger beregnes på samme måde som skadessum total, men hvor skadesfaktoren for slaghuller ændres fra 30 til 8 og skadesfaktoren for afskalninger ændres fra 18 til december 2011

17 Vejledning til bilag 2 Beregning af restlevetid i % En vejs levetid afhænger i høj grad af trafikbelastningen på vejen. I de danske vejregler inddeles veje i trafikklasser i forhold til trafikbelastningen. En forudsætning for anvendelse af herværende tilstandsrapporter er at veje påtænkt for nedklassificering kan indeholdes i vejklasserne T0, T1 eller T2. For at beregne restlevetiden kan belægningens alder vurderes på baggrund af skadessummen (SS) ved anvendelse af vejman.dk s beregningsprincip, som er tilpasset for anvendelse i tilstandsrapporterne. Alder = 5, ,6 * Æ10-0,10 * (SS/100) 0,6 Æ10-0,10 afhænger af andelen af tunge køretøjer jf. vejreglen Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Da bestemmelsen af skadessummen er behæftet med nogen usikkerhed, er der indført en sikkerhedsfaktor f, for derved at lade usikkerheden komme grundejerne til gode. For trafikklassen Ti med den teoretiske tekniske levetid L T,i er restlevetiden L R : L R = L T,i (5, ,6 * Æ10-0,10 * f * (SS/100) 0,6 ) Dermed er restlevetiden L R i % af den teoretiske tekniske levetid L T,i for trafikklassen Ti : L R (%) = 100 * L T,i (5, ,6 * Æ10-0,10 * f * (SS/100) 0,6 ) / L T,i Størrelsen af sikkerhedsfaktoren er i nedenstående beregninger sat til 1,25. For trafikklasserne T0 og T1 gælder at begge kun har let trafik, hvorfor Æ10 for disse klasser udgår af formlen. For T2 let sættes Æ10 til 4 og for T2 tung sættes Æ10 til 20. Nedenstående udtryk kan nu anvendes til beregning af restlevetiden for de forskellige trafikklasser, Restlevetiden i % afrundes til nærmeste hele %. Trafikklasse T0 og T1: Restlevetid i % = 82,14 14,22 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid : 28 år Trafikklasse T2 let : Restlevetid i % = 80,00 13,86 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid : 25 år 12. december

18 Trafikklasse T2 tung : Restlevetid i % = 77,27 13,41 1,25 (SS/100) 0,6 SS: skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger. Teoretisk teknisk levetid : 22 år Nedenfor er vedlagt tre billedeksempler på veje, som er tæt på 25 % grænsen december 2011

19 Eksempel 1. Trafikklasse T2 let Restlevetid: 33 % Eksempel 2. Trafikklasse T1 Restlevetid: 29 % 12. december

20 Eksempel 3. Trafikklasse T1 Restlevetid: 16 % Efter udbedring af slaghuller og afskalning kommer restlevetiden op på 20 % december 2011

21 BILAG 3 Eftersyn: Sten- og flisebelægninger Kommunelogo Vejnavn Strækning Vejnr. Egnethed for nedklassificering: Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: Ja Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej Påtænkte udbedringsarbejder: 12. december

22 Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen Vedligehold af færdselsarealet. Besigtigelse Dato: Initialer: Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Andet Skadestyper Bedømmelse (1) Bemærkninger Alvorlighed Omfang Krav Abs. mål % Kanter Kant > 3 cm Stk Må ikke forekomme Lunker og sætninger Dybde > 4 cm m 2 Max. 10 % Knækkede fliser Alle Stk Max. 25 % Afskalninger Alle Stk Max. 10 % Manglende sten og fliser Manglende fugemateriale Defekte kantsten (2) Ujævnt kantstensforløb (3) Ujævnt kantstensforløb (4) Skader ved riste, dæksler o.l. Noter: Alle Stk Må ikke forekomme Dybde > 2 cm m 2 Max. 2 % Skadestype 1 Stk Må ikke forekomme Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm Bortledning af vand til riste m m Må ikke forekomme Ingen opstuvning over kantsten Alle Stk Skal kunne afvande (1): Omfanget af skader opgøres i absolut mål, og hvor dette er relevant tillige i % jf. vejreglen. (2): Defekte kantsten vurderes i forhold til skadens alvorlighed jf. vejreglen og nedenstående vejledningen. (3): Forskydning mellem to kantsten (4): Hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha) december 2011

23 Vejledning til bilag 3 Defekte kantsten Vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet anviser i afsnittet: Defekte kantsten, skadestyper og alvorlighed af kantsten, som er beskadiget i fuger, i overfladen eller er knækkede. Mindre skader på kantsten, som ikke har indflydelse på kantstenens funktion, og som i øvrigt overholder kravene anført i dette bilag, bør bevares, da udskiftning ofte medfører følgeskader på den tilstødende belægning. Nedenfor vises fotoeksempler på kantsten med forskellige grader af skader. Der skelnes mellem større skader Skadestype 1, hvor der gælder krav om udskiftning, og mindre skader, hvor der ikke stilles krav om udskiftning. Eksempler kan også ses i vejreglen. Eksempler på skadestype december

24 Eksempler på mindre skader december 2011

25 BILAG 4.1 Eftersyn: Afvanding brønde Kommunelogo Vejnavn Strækning Vejnr. Egnethed for nedklassificering: Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej Påtænkte udbedringsarbejder: 12. december

26 Vejbrønde Besigtigelse Dato: Initialer: Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: Andet Årstal for etablering: Henvisning til tegning/bilag: Tilstand: Materiale: Tilstand (1): Bemærkning: Rist funktionsduelig (a) God, som ny (b) Mindre god, men (c) Dårlig, ikke funktionsduelig Brønddel Plast (a) God, som ny funktionsduelig Beton Andet: (b) Mindre god, men (c) Dårlig, ikke funktionsduelig (1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag. Noter: december 2011

27 Hovedbrønde Besigtigelse Dato: Initialer: Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: Andet Årstal for etablering: Henvisning til tegning/bilag: Tilstand: Materiale: Tilstand (1): Bemærkning: Dæksel Jern (a) God, som ny Beton (b) Mindre god, men funktionsduelig Andet: (c) Dårlig, ikke funktionsduelig Brønddel Plast (a) God, som ny funktionsduelig Beton Andet: (b) Mindre god, men (c) Dårlig, ikke funktionsduelig (1): Hvor forskellige brønde inden for berørte område har forskellige tilstande, må det på supplerende bilag beskrives, hvilke der er tilstand a, b eller c. Noter: 12. december

28 Vejledning til bilag 4.1 Vejbrønde også kaldet rendestensbrønde eller vejriste er brønde med vejriste langs kantstenen. Vejbrønde opsamler vejvand fra de belagte flader, og leder vandet til nedstrøms afløbssystem (kloak, faskine eller andet). Hovedbrønde opsamler vejvand fra belagte flader, rabatarealer og grøfter. Hovedbrønde opsamler endvidere vand fra drænledninger og tætte ledninger. Det bemærkes at hovedbrønde, der ejes og drives af et forsyningsselskab, ikke kan overdrages til private, som følge af en nedklassificering af vej. Beskrivelse af afvandingselementernes beliggenhed, tilstand mv. sker på baggrund af en gennemgang af foreliggende tegninger og optegnelser, samt en besigtigelse af de stedlige forhold. Hvor der måtte foreligge oplysninger fra driftspersonale eller andre, om vejafvandingens tilstand, kan dette indgå i den samlede registrering af oplysninger. Hvor der i et givent tilfælde forefindes særlige afvandingselementer (pumpestationer, sivebrønde e.l.) må disse beskrives særskilt. Tilstand af afvandingselementer Afvandingselementerne tilstand vurderes i forhold til følgende kategorier: a) God, som ny b) Mindre god, men funktionsduelig c) Dårlig, ikke funktionsduelig For tilstand a) og b) gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha). Derudover skal de enkelte afvandingselementer overholde følgende kriterier: Afvandingselement Vejbrønde/Vejriste Hovedbrønde Kriterier Riste må ikke fremstå med betydende trafiksikkerhedsrisici Risten skal være hel og afrenset Ingen hul i asfalten ved brønden Overfladevand løber uhindret til brønd, og vandet løber uhindret fra brønden via stikledning. Brønde og dæksler skal være intakt, uden betydende skader (revner, huller mv.) Forskudte samlinger < 3 cm Fast bund Ingen trærødder Oprenset inden for 1 år december 2011

29 BILAG 4.2 Kommunelogo Eftersyn: Afvanding - ledninger Vejnavn Strækning Vejnr. Egnethed for nedklassificering: Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: Ja Nej Påtænkte udbedringsarbejder: 12. december

30 Ledninger Besigtigelse Dato: Initialer: Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang: Andet Årstal for etablering: Henvisning til tegning/bilag: Tilstand: Materiale: Tilstand (1): Bemærkning: Stikledning: Plast (a) God, som ny Beton: (b) Mindre god, men funktionsduelig Andet: (c) Dårlig, ikke funktionsduelig Hovedledning / Plast (a) God, som ny Drænledning: Beton: (b) Mindre god, men funktionsduelig Andet: (c) Dårlig, ikke funktionsduelig (1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag. Noter: Afledes overfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: Ja Nej december 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere