Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del"

Transkript

1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon Telefax CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undervisningsplanens metode og struktur... 3 Skolens interne og eksterne samarbejdsparter Den pædagogiske og organisatoriske del Læringssyn Faglig, social, personlig og psykologisk vejledning og rådgivning Uddannelsesvejledning og praktikkoordinering Kontaktlærerordning Mentorordning Psykologisk støtte og rådgivning Læsevejledning Lærerkvalifikationer Teamorganisering Elevplan Faglige dokumentationssystemer Uddannelsens struktur og rammer Optagelse Godskrivning Elevens kompetencer og forudsætninger Uddannelsens formål og mål Uddannelsens varighed og struktur Påbygning Elevens arbejdstid Bedømmelsesplan og beviser Ordensregler Den didaktiske del. Undervisningens form, indhold og metode Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsens fag i skoleforløbene Områdefag og grundfag Engelsk Valgfag

3 Indledning Undervisningsplanens metode og struktur Med udgangspunkt i gældende uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning har undervisningsplanen til hensigt at beskrive uddannelsen og synliggøre de pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse. Social- og Sundhedsskolen Syd har valgt at opdele undervisningsplanerne i en generel del og en specifik del. Den generelle del beskriver uddannelsen overordnet set, mens den specifikke del er en fagbeskrivelse af undervisningens gennemførelse for hhv. trin 1 og trin 2. Skolens interne og eksterne samarbejdsparter Skolens bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg er de primære samarbejdspartnere. Bestyrelsen og uddannelsesudvalgets medlemmer er udpeget således, at de repræsenterer relevante samarbejdsparter i forhold til uddannelserne. Det lokale uddannelsesudvalg sikrer en løbende dialog om den social- og sundhedsfaglige udvikling i kommuner og region. Dette sker bl.a. igennem fastlagte temaer og arbejdet med den årlige udviklingsredegørelse. Skolens eksterne samarbejdsparter er i øvrigt de sydjyske kommuner, Sygehus Sønderjylland og det psykiatriske område både i hospitals- og socialpsykiatrisk regi. Skolen har desuden et tæt samarbejde med øvrige social- og sundhedsskoler i regionen samt andre uddannelsesinstitutioner og Ungdommens uddannelsesvejledning omkring opfyldelse af målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Social og Sundhedsskolen Syd udbyder 2 af de 4 hovedforløb i fællesindgangen. Det drejer sig om Social og Sundhedsuddannelsen samt den Pædagogiske assistentuddannelse. Skolen har indgået aftale med EUC Syd om tandklinikuddannelsen og med Odense Tekniske Skole om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. Elever med interesse for et af disse hovedforløb vil derfor blive henvist hertil. Overgangsordning i.f.m. den justerede social- og sundhedsuddannelse januar 2013: Nærværende undervisningsplan er gældende for alle elever, der påbegynder uddannelsen efter d. 31. december Elever, der genoptager uddannelsen efter denne dato vil blive kompentenceafklaret m.h.p. meritoverførsel til den reviderede uddannelses ikrafttræden jan (uddannelsesordning 2. okt. 2012). Eleven skal færdiggøre uddannelsen indenfor normeret tid. Hvis ansættende myndighed på baggrund af ønske fra eleven og skolen vurderer det, kan uddannelsen forlænges. Men som udgangspunkt vil et gennemført skoleforløb 1 på såvel trin 1 som trin 2 umiddelbart kunne meriteres til uddannelsesordningen gældende fra jan og alle beståede prøver godskrives. Fra og med juli 2014 er det ikke længere muligt at færdiggøre uddannelsen efter uddannelsesordningen 1. juli

4 1. Den pædagogiske og organisatoriske del 1.1 Læringssyn Skolens undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes forudsætninger. Vi arbejder ud fra, at den lærende erhverver sig en bevidsthed om egen læring for således at kunne påtage sig ansvaret for sin egen læring. Vi mener, at undervisning kan forstås som en del af en lærings- og dannelsesproces, og at læring er en aktiv proces, som foregår i den lærende selv. Den lærende konstruerer sin egen virkelighed. Læring foregår i samspillet mellem de lærende indbyrdes og mellem de lærende og underviserne. Det betyder, at underviserne har ansvar for at tilrettelægge undervisningen, mens alle implicerede parter har ansvar for at undervisningen gennemføres i et konstruktivt samarbejde. Refleksion over teori og praksis kan bidrage til læring og kan skabe sammenhæng i uddannelsen. Evaluering ses som et redskab, der kan støtte refleksion og dermed læring og udvikling. 1.2 Faglig, social, personlig og psykologisk vejledning og rådgivning. Nedenstående støttemuligheder har alle til formål, at eleven gennemfører sin uddannelse. Fokus varierer dog afhængig af vejledningens karakter og kræver derfor også tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelsesvejlederne samt praksis Uddannelsesvejledning og praktikkoordinering Skolens uddannelsesvejledning tager sig af alle henvendelser vedr. optag til grundforløb og hovedforløb. Ved optag kompetencevurderes ansøgeren og eleven indplaceres på det skole-praktikforløb, der synes bedst egnet. Hvis der sker ændringer for eleven udarbejdes et nyt individuelt skole-praktikforløb. Se endvidere punkt 2.1. om optagelse Kontaktlærerordning Alle elever får ved start af grundforløb eller hovedforløb tildelt en kontaktlærer. Vejledningen tager udgangspunkt i faglige og personlige kompetencer og sammen med eleven udarbejdes den personlige uddannelsesplan i elevplan. Kontaktlæreren udfærdiger endvidere skolevejledninger samt står til rådighed for de samtaler af personlig/faglig karakter, som eleven måtte have brug for - eller henviser til anden vejledning og støtte. Se endvidere punkt om elevens kompetencer og forudsætninger Mentorordning Ordningen er et tilbud for unge elever under 25 år, der har brug for støtte udover den vejledning, som kontaktlæreren kan yde. Støtten gives i en afgrænset periode. Det er kontaktlæreren, der henviser til en mentor. Desuden kan ungdomsuddannelsesvejlederne henvende sig til skolens mentorer vedrørende kommende elever Psykologisk støtte og rådgivning Ordningen er et tilbud for de elever, der har brug for støtte, hvor omdrejningspunktet er psykologisk rådgivning. Det er kontaktlæreren, der via uddannelsesvejledningen henviser 4

5 til psykologisk rådgivning Læsevejledning Alle elever får tilbudt en screening af læse- skrivefærdigheder ved uddannelsesstart. Screeningsresultatet indgår i en vurdering af, hvilke støtteforanstaltninger, der kan være behov for at iværksætte. Kommende elever, andre uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelsesvejlederne kan henvende sig inden uddannelsesstart, så støtten kan iværksættes så tidligt som muligt. 1.3 Lærerkvalifikationer Hovedparten af skolens lærere har en mellemlang videregående uddannelse og erhvervserfaring indenfor social- og sundhedsområdet. Derudover er der ansat seminarieuddannede lærere og enkelte kandidater. En stor del af lærerne har endvidere en pædagogisk diplomeksamen eller voksenunderviseruddannelse og flere er i gang med en erhvervspædagogisk diplomeksamen. Der udarbejdes kompetenceprofiler for alle ansatte bl.a. med henblik på at sikre de i lov og bekendtgørelse beskrevne krav til lærerkvalifikationer. 1.4 Teamorganisering Skolen har organiseret sig i team. Lærerteamene er organiseret omkring grupper af elever, som følges fagligt i uddannelsesforløbet. I teamene arbejdes der med de fælles faglige, tværfaglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen og udviklingen af denne. Det vil sige, at lærerteamene arbejder på flere kompetenceniveauer planlægning af undervisningen, gennemførelse af undervisningen og refleksion over planlægning og gennemførelse af undervisningen ud fra nærværende undervisningsplan. 1.5 Elevplan Social- og sundhedsskolen Syd anvender det web-baserede pædagogiske planlægningsværktøj Elevplan på følgende områder: Beskrivelser, planlægning og udbud af skolens undervisningsaktiviteter Udarbejdelse af elevens individuelle uddannelsesplan Sygemelding og fraværsregistrering Karaktergivning Elevplan erstatter uddannelsesbogen. 1.6 Faglige dokumentationssystemer Et kommende indsatsområde for samarbejdet mellem skole og praktik er at udvikle, hvordan eleverne pædagogisk introduceres til de faglige dokumentationssystemer i praksis. 5

6 2. Uddannelsens struktur og rammer 2.1 Optagelse Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering i uddannelsesvejledningen. 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med tidligere beskæftigelse. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af, om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven eller om f.eks. sprogkundskaberne er tilstrækkelige. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen, herunder specialpædagogisk støtte. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: tidligere gennemført forløb anden uddannelse vurdering af reelle kompetencer særlige behov Godskrivning 1. For elever, som bliver godskrevet kompetencemål i skoleuddannelsen svarende til mere end 4 ugers skoleundervisning, indstiller skolen efter aftale med eleven en ny varighed af den samlede uddannelse til elevens ansættende myndighed. Det er skolen, der træffer afgørelse om skoleundervisningens nye varighed. 2. For elever, som bliver godskrevet praktikmål, fastsætter ansættelsesmyndigheden efter aftale med eleven og i samarbejde med skolen en ny samlet varighed af uddannelsen. 3. For elever, som bliver godskrevet både kompetencemål i skoleuddannelsen og praktikmål, fastsætter skole og ansættelsesmyndighed efter aftale med eleven en ny samlet varighed af uddannelsen. Den nye varighed af den samlede uddannelse skal fremgå af elevens uddannelsesaftale med ansættelsesmyndigheden Elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger i et samarbejde mellem lærere, kontaktlærer og elev. 6

7 På baggrund af vurderingen udarbejdes den personlig uddannelsesplan. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: Tilkendegivelse af grundfagsniveau Fag som erstatning for eventuelt fravalg af engelsk Fritagelse for prøver og / eller undervisning Særlig støtte Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb. 2.2 Uddannelsens formål og mål Uddannelsen har til formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring 2.3 Uddannelsens varighed og struktur Af nedenstående skole-praktikplan fremgår det, at social- og sundhedsuddannelsen veksler mellem skoleperioder og praktikperioder. Hovedforløb trin 1 Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (trin1) har en varighed på 1 år og 2 måneder. Heraf 24 ugers skoleundervisning. Der optages som udgangspunkt 4 gange om året til trin 1. Skole 1 8 uger Hovedforløb på social og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 Skole 2 14 uger Praktik 2 Skole 3 2 uger Hovedforløb trin 2 Uddannelsen til social- og sundhedsassistent (trin 2) har en varighed på 1 år og 8 måneder. Heraf 32 ugers skoleundervisning. Som udgangspunkt optages der eller fortsættes der på trin 2 i direkte forlængelse af trin 1. Skole 1 10 uger Hovedforløb for social og sundhedsassistentuddannelsen Praktik Skole 2 10 uger Praktik Skole 3 9 uger Praktik Skole 4 3 uger Somatik, psykiatri eller primær kommunal Somatik, psykiatri eller primær kommunal Somatik, psykiatri eller primær kommunal 7

8 Skole-praktikplanerne følger et kalenderår og vil variere i længde afhængig af antal helligdage, ferier og årets antal af uger. Hvert optag og hold vil derfor altid have en specifik datoplan. 2.4 Påbygning Eventuel påbygning vil altid blive aftalt mellem arbejdsgiver, skole og elev. 2.5 Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. På Socialog sundhedsskolen Syd svarer det til 28 planlagte lektioner for alle samt mulighed for ekstra lektioner, jf. skolens tilbud om Learning Lab. Elevens arbejde har et omfang svarende til gennemsnitligt 37 timer om ugen. I perioder med opgavebesvarelser og projektarbejde, kan det forventes, at arbejdet har et større omfang. Læringsaktiviteter foregår hvor det er pædagogisk hensigtsmæssigt og efter aftale med den fagansvarlige underviser. 2.6 Bedømmelsesplan og beviser Bedømmelse anses for et af de praktiske og konstruktive redskaber, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Udvikling og præstationer vil løbende blive bedømt i skolevejledninger, praktikerklæringer og i det afsluttende skolebevis. På skolen: De fagansvarlige lærere afgiver ved afslutningen af en skoleperiode en vejledende bedømmelse af de faglige kompetencer. Bedømmelsen kan gives som en standpunktskarakter. De personlige kompetencer bedømmes løbende i undervisningen ud fra en faglig professionsmæssig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven agerer i sociale- og læringsmæssige sammenhænge. Kontaktlæreren udformer sammen med eleven og på baggrund af oplysninger fra de fagansvarlige undervisere en skolevejledning. Skolevejledningen danner baggrund for evt. revision af elevens uddannelsesplan. Afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført, og/eller ved fagets afslutning. Bedømmelsen kan være en standpunktskarakter eller en prøvekarakter. Når eleven har været til afsluttende prøve og har opnået beståelseskaraktererne (jf. skolens prøvebestemmelser), udsteder skolen et skolebevis til eleven. I praktikken for trin 1: Ved afslutningen af en praktikperiode udstedes en praktikerklæring, hvoraf det fremgår om eleven har nået målene for den pågældende periode. Den første praktik bedømmes med en vejledende standpunktsbedømmelse og den sidste praktik skal bestås med Godkendt. I praktikken for trin 2: Ved afslutningen af hver praktikperiode udstedes en praktikerklæring, hvoraf det fremgår om eleven har nået målene for den pågældende periode. Alle praktikker skal bestås med Godkendt 8

9 Praktikerklæringen sendes til skolen. Som hjælp til vurdering af elevens faglige kompetencer, henvises til det af praksis udarbejdede redskab på skolens hjemmeside under praksis Oversigt over prøver og bedømmelser på social- og sundhedsuddannelsen: Trin 1: Social- og sundhedshjælper Et grundfag eller et områdefag udtrækkes til prøve. Alle prøver er mundtlige. Ved prøver og standpunktsbedømmelser benyttes 7-trinsskalaen Dansk (D niveau) Naturfag (E- niveau) Engelsk (E- niveau) Standpunktsbedømmelse Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Arbejdsmiljø og ergonomi Standpunktsbedømmelse Afsluttende prøve Prøve Valgfag Ingen bedømmelse Valgfrit specialefag Bedømmes Bestået/Ikke bestået Trin 2: Social- og sundhedsassistent Et grundfag og et områdefag udtrækkes til prøve. Alle prøver er mundtlige. Ved prøver og standpunktsbedømmelser benyttes 7-trinsskalaen Dansk (C - niveau) Naturfag (C - niveau) Engelsk (D- niveau) Standpunktsbedømmelse Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Somatisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Afsluttende prøve Prøve Valgfag Ingen bedømmelse Valgfrie specialefag Bedømmes Bestået/Ikke bestået Tidligst 3 uger før grundfags- eller områdefagsprøve finder sted meddeler skolen eleverne hvilke fag, der er udtrukket som eksamensfag. 9

10 Alle prøver er mundtlige, individuelle og har sin egen form og i hver prøvevejledning er beskrevet formål og mål ved prøven - Se mere i skolens prøvebestemmeler syd.dk Nedenstående generelle bedømmelseskriterium anvendes ved alle prøver og betragtes som kriterier for forskellige grader af den aktuelle prøves målopfyldelse i præstationen. Betegnelse Beskrivelse Eleven kan: Egne kommentarer 12 Den fremragende Præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre mangler. Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Gives for den helt uacceptable præstation. Vurdere, mestre, forbedre, udvise selvstændighed, kombinere, kritisere og vælge, analysere, udvise bevidsthed, bedømme, diskutere. Sammensætte, reflektere over, planlægge og udføre, forklare og forstå, anvende, være rutineret, vise ansvarlighed, tage initiativ, vælge, sammenholde, uddrage, forklare. Præsenterer emner, reproducere, genkende, gengive observationer, reagere på, efterleve, nævne. Usikker på 02 Ingen viden, færdigheder og holdninger i forhold til målene. 2.7 Ordensregler Der henvises til skolens pjece Ordensregler og praktiske oplysninger, som alle elever får tilsendt inden uddannelsesstart. 10

11 3. Den didaktiske del. Undervisningens form, indhold og metode 3.1 Undervisnings- og arbejdsformer Planlægning af undervisningen tager sit udgangspunkt i de kompetencemål, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 3 samt i de faglige mål, der er beskrevet i uddannelsesordningen. I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af skoleundervisningen sammentænkes elevens faglige og personlige kompetencer. Der tages hensyn til elevens individuelle læringsforudsætninger og måde at lære på. For at fremme elevernes erhvervsfaglige kompetence i form af viden, færdigheder, holdninger og handlinger, anvendes en række forskellige undervisningsformer. Undervisningen foregår i sin form i en vekselvirkning mellem klasseundervisning, forelæsning som fælles oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, projektarbejde eller individuelt arbejde. Den metodiske tilgang tager i vid udstrækning afsæt i problem- og tematiseret undervisning. Dette betyder at: Undervisningen vil tage udgangspunkt i teoretiske og praktiske situationer og problemstillinger. Uddannelsens faglige indhold tilegnes blandt andet gennem arbejdet med tværfaglige problemstillinger og situationer i tilknytning til praksis, som praksisnær undervisning. Elevens erfaringer, spørgsmål og problemformuleringer fra bl.a. praksis inddrages i undervisningen. Underviserens opgave er at igangsætte, inspirere, vejlede og støtte den enkelte elev og gruppen i læreprocessen. Samarbejdet mellem underviser og elev bygger på gensidig respekt og accept af forskelle i erfaring og kompetence. 3.2 Uddannelsens fag i skoleforløbene Skoleundervisningen består af grundfag, områdefag, valgfri specialefag og valgfag. Fagrækken og mål for fagene fremgår af gældende uddannelsesordning Områdefag og grundfag Områdefag og grundfag planlægges fagfagligt samt indgår i tværfaglige temaer Engelsk Eleven vejledes i, at valg af engelsk er vigtigt i et videreuddannelsesperspektiv. Eleven kan fravælge engelsk og erstatte det med et andet fag fra fagrækken, som skolen tilbyder undervisning i Valgfag Der er 1 uge til rådighed for valgfag på såvel trin 1 som trin 2. 11

12 Valgfaget udbydes som samlede dage, evt kombineret med en studietur og skolen afgør for hvert elevoptag, hvilke valgfag, der udbydes. Om muligt tilbydes valgfag på tværs af uddannelserne med henblik på et bredt udbud. Skolen kan vælge mellem: Idræt Naturfaglig fordybelse Fordybelse i selvvalgt emne Informationsteknologi Innovation og iværksætteri (hver for sig eller samlet) Kreative fag Tysk Rigsarabisk Musik Andet Valgfrie specialefag De valgfrie specialefag udbydes som beskrevet i uddannelsesordningen og med 1 uge på trin 1 og 2 x 1 uge på trin 2. Det vil fremgå af uddannelsesforløbet, hvornår specialefagene er planlagt. Alle specialefag omfatter en fordybelse i det specifikke område og bygger oven på det niveau, som skolen på baggrund af områdefag og grundfag udbyder. Specialefaget skal bestås og bedømmes godkendt af en vejleder. Grundlaget for bedømmelsen er elevens aktive tilstedeværelse og engagement i emnet samt en vurdering at et eventuelt produkt eller fremlæggelse. 12

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere