UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent"

Transkript

1 UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

2 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål Kompetencemål Fordeling af skole- og praktikperioder Fag og niveauer Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsessamtaler Læringsaktiviteter 3.1 Læringsaktiviteter At være social- og sundhedsassistentelev Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Sundheds- og sygepleje i primær sektor Social- og sundhedsassistent som fagperson og myndighedsperson Skoleperioder 4.1 Læring i skoleperioderne Retningslinjer for opgaveskrivning Skolevejledning og standpunktsbedømmelse Prøve i grundfag Prøve i områdefag Afsluttende prøve i projekt Prøver Praktikperioder 5.1 Læring i praktikperioderne Samarbejde med praktikvejledere Samtaler i praktikperioderne Praktikerklæring Vejledning til fordybelsestid i praktikken Læringsøvelser i praktik Arbejdet med mål for praktikken Mål 6.1 Mål for personlige kompetencer Mål for områdefag Mål for grundfag Mål for valgfri specialefag Mål for praktikuddannelsen Præstationsstandarder Generelle informationer 7.1 Særlig støtte- og vejledningsmuligheder Mødepligt, syge- og raskmeldinger Helhedsevalueringer Klagevejledning Retningslinjer vedrørende mistanke om plagiat Ordensregler Side 2 af 105

3 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.1 Side 1 af 3 Erstatter: Social- og sundhedsuddannelsens formål Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Praktisk og personlig hjælp. 2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver. 3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4. Koordination, vejledning og undervisning. 5. Aktivitet og rehabilitering. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper (trin 1). Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). Bekendtgørelse nr. 163 af 7. marts 2008 Side 3 af 105

4 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.1 Side 2 af 3 Erstatter: Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes indenfor den 10. indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007 Side 4 af 105

5 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Social- og sundhedsuddannelsens formål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.1 Side 3 af 3 Erstatter: Vedrørende lovgrundlag m.v. henvises til følgende: Lov og bekendtgørelser kan findes på s hjemmeside på Undervisningsministeriets hjemmeside: og på s bibliotek. Side 5 af 105

6 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Kompetencemål Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.2 Side 1 af 1 Erstatter: Kompetencemål Kompetencemål er betegnelsen for, hvad du skal opnå gennem uddannelsen. Kompetencemål er slutmål, altså en beskrivelse af, hvad du skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, 10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, 15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og 16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. Kompetencemålene nr gælder for uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent. Kompetencemålene nr. 1-9 gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. Side 6 af 105

7 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fordeling af skole- og praktikperioder Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.3 Side 1 af 1 Erstatter: 1. Uddannelsesperiode - Somatikken Skoleperiode Tema: At være social- og sundhedsassistentelev 12 uger Intropraktik 1 uge Tema: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Tema: Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Praktikperiode 14 uger inkl. intro Praktik på en somatisk hospitalsafdeling 2. Uddannelsesperiode - Psykiatrien Tema: Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien Skoleperiode 10 uger Intropraktik 1 uge Tema: Sundheds- og sygepleje i psykiatrien Praktikperiode 14 uger inkl. intro Praktik på et psykiatrisk botilbud eller på en psykiatrisk hospitalsafdeling 3. Uddannelsesperiode - Primær sektor Tema: Sundheds- og sygepleje i primær sektor Skoleperiode 8 uger Intropraktik 1 uge Tema: Social- og sundhedsassistent som fagperson og myndighedsperson Praktikperiode 14 uger inkl. intro Praktik i den kommune hvor du er ansat som elev 4. Uddannelsesperiode - Afsluttende prøver Skoleperiode 2 uger Tema: Social- og sundhedsassistent som fagperson og myndighedsperson (fortsat fra 3. uddannelsesperiode) Side 7 af 105

8 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fag og niveauer Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.4 Side 1 af 2 Erstatter: Erhvervsfaglig kompetence I løbet af perioderne med skole og praktik skal du udvikle dine personlige og faglige kompetencer. De personlige og faglige kompetencer udgør en helhed og skal tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den erhvervsfaglige kompetence er beskrevet i kompetencemålene. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og din aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen Skoleundervisningen er organiseret i læringsaktiviteter, som indeholder områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag: Sundheds- og sygeplejefag Medicinsk fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur- og aktivitetsfag Grundfag: Dansk C niveau Naturfag C niveau Engelsk D niveau Engelsk kan på trin 2 vælges på et lavere niveau end D eller erstattes af andet fag fra fagrækken. anbefaler, at du holder fast i faget engelsk på din uddannelse. Grundfagene kan ikke gennemføres på et niveau, som du allerede har dokumenteret gennemført. Side 8 af 105

9 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Fag og niveauer Dato: 08/2008 Reg.nr.: 1.4 Side 2 af 2 Erstatter: Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter i alt 3 ugers valgfri specialefag, hvoraf 2 uger afvikles på trin 2 til social- og sundhedsassistent. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem dig og uddannelsescentret. Uddannelsescentret udbyder nedenstående valgfri specialefag: Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Ledelse og organisation Rehabilitering Valgfag tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af dine personlige og faglige kompetencer. Valgfag kan være fagligt rettede fag og studiekompetencegivende grundfag. Skolen udgiver et valgfagskatalog. vejleder dig i valg af valgfag. Der planlægges med én uges valgfag på 2. skoleperiode. Side 9 af 105

10 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Den personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.1 Side 1 af 1 Erstatter: Den personlige uddannelsesplan I samarbejde med skolen skal du udarbejde en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er din røde tråd et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og dine praktikvejledere. I den personlige uddannelsesplan beskriver du dine faglige og personlige læringsmål for uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen skal understøtte din læreproces og være med til at sikre overensstemmelse mellem dine ønsker, interesser og målene for uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan indeholder Personlig uddannelsesplan A udarbejdet ved optagelse på Formål med uddannelsen Personlig motivation for uddannelsen Forventninger til uddannelsen Uddannelsesmål på længere sigt Tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Faglige og personlige læringsmål Valg af niveau i grundfag Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i uddannelsesforløb Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Skriftlige refleksioner over fagligt og personligt udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Skolevejledninger og standpunktsbedømmelser fra skole og praktik Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Ved den første uddannelsessamtale påbegynder du og din kontaktlærer arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Hertil anvender du de efterfølgende to sider. Disse sider kan du også vælge at udfylde elektronisk og herefter udprinte og sætte ind under reg.nr Side 10 af 105

11 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 1 af 7 Erstatter: Din personlige uddannelsesplan Navn: Tlf./mail: Ansættelseskommune: Kontaktlærer: Start på uddannelsesforløb: Forventet afslutning af uddannelsesforløb: Dit formål med uddannelsen Din personlige motivation for uddannelsen Dine forventninger til uddannelsen Dine eventuelle uddannelsesmål på længere sigt f.eks. til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut? Dine tidligere skole-, uddannelses- og erhvervserfaringer Side 11 af 105

12 Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 2 af 7 Erstatter: Dine faglige og personlige læringsmål Valg af niveau i engelsk Valg af valgfri specialefag Valg af valgfag Behov for særlig støtte i dit uddannelsesforløb f.eks. til læsning, skrivning, regning, lektiehjælp, studieteknik eller behov for hjælpemidler Dato: Elev Kontaktlærer Side 12 af 105

13 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 3 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Konklusioner fra uddannelsessamtaler i skole og praktik Side 13 af 105

14 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 4 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skriftlige refleksioner over dit faglige og personlige udbytte af de enkelte læringsaktiviteter Side 14 af 105

15 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 5 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skolevejledninger og praktikerklæringer Side 15 af 105

16 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 6 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Skriftlige refleksioner i forhold til at arbejde med læringsøvelser i praktikperioderne Side 16 af 105

17 Din personlige uddannelsesplan Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.2 Side 7 af 7 Erstatter: Efter dette skilleark kan du samle: Evt. bilag eksempelvis uddannelsesplaner fra tidligere skole- og uddannelsesforløb Side 17 af 105

18 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 1 af 2 Erstatter: Der er en eller to uddannelsessamtaler i hvert skoleforløb og tre i hvert praktikforløb. Uddannelsessamtaler Samtalerne vil foregå som en dialog. I dialogen vil du og din kontaktlærer/ praktikvejleder drøfte dine refleksioner over målene for de personlige og faglige kompetencer. Ved den første uddannelsessamtale mellem dig og din kontaktlærer påbegynder I arbejdet med din personlige uddannelsesplan. Ved de efterfølgende samtaler tager du initiativ til opfølgning på din personlige uddannelsesplan, herunder dine faglige og personlige læringsmål. I samtalerne er der fokus på dine oplevelser af, hvordan du har det med at være elev på skolen eller i praktikken. Det er vigtigt at få afklaret de gensidige forventninger mellem dig og skolen/praktikken. Som forberedelse til samtalerne kan du eventuelt bruge spørgsmålene på næste side. Du skal til hver samtale medbringe din uddannelsesbog og logbog. Konklusioner Når samtalen er slut, laver du en skriftlig konklusion sammen med din kontaktlærer/ praktikvejleder. De aftaler, I laver i forbindelse med samtalerne, skal fremgå af den skriftlige konklusion. Konklusionen sætter du ind i uddannelsesbogen under din personlige uddannelsesplan reg.nr. 2.2, side 3 af 6. Konklusionen kopieres til din kontaktlærer/praktikvejleder. Side 18 af 105

19 Uddannelsessamtaler Dato: 08/2008 Reg.nr.: 2.3 Side 2 af 2 Erstatter: Du kan bruge følgende spørgsmål som en hjælp til din forberedelse: Hvordan oplever du dig selv som elev lige nu? Hvordan er dit engagement? Er der noget, du især er overrasket over, glad for, ked af? Hvad er dine styrker/ressourcer? Og hvordan synes du, du kan udfolde dem? Hvad er dine svagheder, og hvordan kan du arbejde med dem? Hvad fremmer og hæmmer din læring og dit engagement i uddannelsen? Hvilke forventninger har du til uddannelsen lige nu? Hvad kan du selv/din kontaktlærer/din praktikvejleder gøre for at indfri forventningerne? Hvilke overvejelser har du mere overordnet i forhold til at blive færdiguddannet, og hvordan kan du arbejde videre med dem? Hvilke faglige og personlige mål har du for denne periode, og hvordan vil du arbejde med dem? Er der mål fra den foregående periode, som du vil arbejde videre på? Side 19 af 105

20 Læringsaktiviteter Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.1 Side 1 af 1 Erstatter: Undervisningen i skoleperioderne på social- og sundhedsuddannelsen er opbygget omkring læringsaktiviteter. De første 6 læringsaktiviteter udgør skoleperioderne på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen. Læringsaktivitet nr udgør skoleperioderne på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen. Beskrivelse af disse læringsaktiviteter finder du på de følgende sider. Side 20 af 105

21 At være social- og sundhedsassistentelev Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.7 Side 1 af 2 Erstatter: 3.7 Tema: At være social- og sundhedsassistentelev Beskrivelse af læringsaktivitet Dette tema er en introduktion til social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor I vil blive præsenteret for uddannelsens opbygning, fag og pædagogiske tilrettelæggelse. I bliver introduceret til uddannelsescentrets forskellige tilbud og faciliteter, herunder bibliotek, IT-faciliteter og specialpædagogisk vejledning. Der er under dette tema fokus på refleksion og læreprocesser. I kommer til at arbejde med studieteknik i forhold til jeres egne læringsstile og egne læringsbehov. Hvordan lærer I bedst? Er det f.eks. ved at læse teori, at blive undervist, at diskutere eller ved at arbejde med dilemmaer fra det virkelige liv? Her er også fokus på samarbejde og arbejdsmiljø. I kommer til at arbejde med uddannelsescentrets vision og værdigrundlag og udarbejde samarbejdsaftaler gældende for jeres hold. Hvilke forventninger har I til jeres samarbejde på holdet? I får mulighed for at arbejde med og reflektere over jeres egen rolle som gruppemedlem, og I vil individuelt komme til at arbejde med jeres personlige uddannelsesplan. I bliver hver især tilknyttet en kontaktlærer. Hvad er jeres personlige og faglige mål for skoleperioden, og hvordan kan I arbejde med at nå målene? Varighed 1 uge. Læringsaktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringselementer Dette tema indeholder læringselementer fra målene for områdefag og grundfag. Formål med uddannelsen Kompetencemål for uddannelsen Den personlige uddannelsesplan Personlige kompetencer Uddannelsescentrets vision og værdigrundlag Uddannelsescentrets læringssyn Pædagogik med psykologi: Pædagogiske principper og læringsmuligheder Mellemmenneskelige relationer Arbejdsmiljø Samarbejde Dansk: Læsestrategier og læseformål Skriveproces Engelsk: Hensigtsmæssig anvendelse af engelsk Introduktion til fagenes mål og til kompetencemål for personlige kompetencer. Side 21 af 105

22 At være social- og sundhedsassistentelev Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.7 Side 2 af 2 Erstatter: Læringsmiljø Læringsaktiviteten bliver organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetencer. I denne læringsaktivitet kommer I til at arbejde med følgende: samarbejdsaftale i forhold til jeres læringsmiljø på holdet videre arbejde med jeres personlige uddannelsesplan evaluering af læringsaktiviteten Ressourcer og rammer I denne læringsaktivitet gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Evaluering Som afslutning på denne læringsaktivitet evaluerer I temaet på jeres hold. I kan reflektere over jeres læringsudbytte ud fra nedenstående kompetencemål. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. I kommer til at arbejde med jeres personlige uddannelsesplan i samarbejde med jeres kontaktlærer, hvor I bl.a. sætter personlige og faglige mål for jeres skoleperiode. I vil blive vejledt i, hvordan I løbende kan evaluere jeres personlige og faglige mål. Kompetencemål Denne læringsaktivitet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9), udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere (16). Side 22 af 105

23 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.8 Side 1 af 3 Erstatter: 3.8 Tema: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Beskrivelse af læringsaktivitet I dette tema er der fokus på opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, nationalt såvel som internationalt. I vil her arbejde med de fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom. Hvordan hænger menneskesyn, sundhed og sygdom sammen? Findes der mennesker, der ikke vil eller kan hjælpes? Temaet giver jer mulighed for at arbejde med det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom og betydningen af en individuel og respektfuld omsorg og pleje. Der vil også være fokus på menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. I vil undervejs blive introduceret til fagenes indhold, grundbegreber og teorier. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Varighed Ca. 4 uger. Læringsaktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. Læringselementer Dette tema indeholder læringselementer fra målene for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Opfattelse af sundhed og sygdom Fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Livskvalitet Omsorg Medicinske fag: Menneskets opbygning og funktion Side 23 af 105

24 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.8 Side 2 af 3 Erstatter: Pædagogik med psykologi: Vejledning og rådgivning Social- og samfundsfag: Samfundets strukturer Social- og sundhedspolitik Levevilkår og livsformer Kultur- og aktivitetsfag: Ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse Behov Fysisk udviklende aktiviteter Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Engelsk: Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster Naturfag: Naturfaglige modeller Matematik som et redskab Samspil mellem teori og eksperimentelt arbejde IT værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation Introduktion til fagenes mål og til kompetencemål for personlige kompetencer. Læringsmiljø I temaet indgår materialer på engelsk, ligesom der i undervisningen vil forekomme diskussioner på engelsk. I temaet bliver I introduceret til den eksperimentelle metode fra naturfag. Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. I denne læringsaktivitet skal I aflevere følgende produkter: evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringsaktiviteten Side 24 af 105

25 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.8 Side 3 af 3 Erstatter: Ressourcer og rammer I denne læringsaktivitet gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan give god mening at se nogle film om kroppens forskellige organsystemer, f.eks. fra serien Body bio. Uddannelsescentret råder desuden over skeletter, anatomiske torsoer og plancher, der kan være velegnede til at understøtte forståelsen af det læste. Der kan også inddrages cases, ekskursioner og/eller besøg udefra. Evaluering Som afslutning på denne læringsaktivitet skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af læringsaktiviteten. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udøvelsen af din erhvervsfunktion? Disse skriftlige evalueringer skal I sætte ind i jeres personlige uddannelsesplan. Kompetencemål Denne læringsaktivitet tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10), identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret (11), arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12). Side 25 af 105

26 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.9 Side 1 af 4 Erstatter: 3.9 Tema: Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Beskrivelse af læringsaktivitet Dette tema har fokus på den grundlæggende sundheds- og sygepleje, som I kommer til at yde for patienter indlagt på hospital, og det ansvar og de rettigheder I har som fagpersoner og myndighedspersoner i dette arbejde. Borgere har forskellige levevilkår, kultur, livsanskuelser og religion. Blandt andet derfor kommer I til at have fokus på de mellemmenneskelige relationer i forhold til at samarbejde med patienter, pårørende og det tværfaglige personale. Dette inkluderer professionel kommunikation og samarbejde med mennesker i krise. Hvordan kommunikerer vi med et menneske, der har en alvorlig sygdom? Hvad er f.eks. aktiv lytning? I vil komme omkring de hyppigst forekommende somatiske sygdomme, deres symptomer, årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer, herunder ernæringens betydning for sundhed og helbredelse. Under temaet kommer I også til at arbejde med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt forebyggelse og behandling af disse. Hvilken betydning har f.eks. personalets hygiejne for forebyggelse af infektioner? Kan alle infektioner behandles? I vil arbejde med de sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration, relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet og principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og brug af hjælpemidler. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk vil indgå som almene og understøttende i sammenhæng til temaet. Temaet kan desuden indeholde et valgfrit specialefag. Varighed Ca. 7 uger. Læringsaktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge Side 26 af 105

27 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.9 Side 2 af 4 Erstatter: Læringselementer Dette tema indeholder læringselementer fra målene for områdefag og grundfag. Sundheds- og sygeplejefag: Grundlæggende sundheds- og sygepleje Ernæringsrigtig kost Medicinske fag: Somatiske sygdomme Almen lægemiddellære Forebyggelse af infektionssygdomme og institutionsinfektioner Pædagogik med psykologi: Pædagogiske principper Kriser Mellemmenneskelige relationer Professionel kommunikation Samarbejde Mundtlig og skriftlig formidling Social- og samfundsfag: Love og regler Regionale, kommunale og private servicetilbud Fagperson og myndighedsperson Kultur- og aktivitetsfag: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler Levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser, religion Dansk: Metodisk tekstanalyse, begrundet vurdering og perspektivering Dialog om egne og andres tekster Refleksion over skriveprocesser Refleksion over og brug af et klart og varieret sprog samt vurdering af sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen Anvendelse af kommunikativ forståelse Engelsk: Dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster Anvende et rimeligt varieret og sammenhængende sprog, både mundtligt og skriftligt IT - anvendelse Naturfag: Eksperimentelt arbejde med relevant udstyr Naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger Dokumentation af naturfagligt arbejde Formidling og perspektivering af naturfaglig viden Side 27 af 105

28 Sundheds- og sygepleje i sekundær sektor Dato: 08/2008 Reg.nr.: 3.9 Side 3 af 4 Erstatter: Læringsmiljø Læringsaktiviteten bliver organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten, f.eks. under jeres projektarbejde. Som elever vil I være aktive i arbejdet med at tilegne jer viden, færdighed og kompetence. I denne læringsaktivitet skal I aflevere følgende produkter: et skriftligt projekt jeres projekt skal indeholde en relevant engelsk tekst, der vedlægges projektet som bilag. I selve projektet skal I på engelsk beskrive, hvad I har brugt bilaget til. I formidlingen af projektet skal indgå, at I alle mundtligt formulerer jer på engelsk. en dokumentation for jeres naturfaglige arbejde evt. konklusion af samtale med kontaktlærer evaluering af læringsaktiviteten Ressourcer og rammer I denne læringsaktivitet gør I brug af jeres grundbøger, biblioteker, IT- faciliteter og faglokaler. En dag om ugen er der åbent læringscenter med vejledning. Her planlægger I individuelt eller i grupper, hvad I vil arbejde med. Efter behov er der mulighed for at gøre brug af specialpædagogisk vejledning og studiecafé. Det kan være relevant f.eks. at se film omhandlende mennesker med somatiske sygdomme eller andre film i forhold til de enkelte læringselementer. I kan også inddrage cases, ekskursioner og/eller besøg udefra. Evaluering Som afslutning på denne læringsaktivitet skal I hver især lave en selvevaluering. Ud fra nedenstående kompetencemål skal I reflektere over jeres læringsudbytte af denne læringsaktivitet. Hertil kan I evt. bruge noter fra jeres logbog og/eller vejlederens og holdkammeraters evaluering af jeres projektarbejde. I skal ligeledes evaluere egen udvikling af personlige kompetencer: Hvad har personligt været svært? Hvilke personlige kompetencer har du at trække på? Hvilke personlige kompetencer vil du gerne udvikle i forhold til udførslen af din erhvervsfunktion? Side 28 af 105

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere