DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE"

Transkript

1 DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE VÆDTÆGTER for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Fond) I Stiftelse 1. Stiftelsens navn er Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse der blev stiftet den ifølge Justitsministeriets godkendelse den og er en civil organisation uden henblik på overskud 2. Stiftelsens hjemmested er København. 3. Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse er registeret med CVR nummer hos Erhverv Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen. Fonden er stiftet af følgende personer: 1. Dr. Tayyar Altikulac 2. Mehmet Kocer 3. Dr. Abdulvehap Öztürk 4. Lütfi Sentürk 5. Dr. Abdulbaki Keskin 6. Mehmet Kervanci 7. Abdullah Özbey 8. Murat Öz 9. Hasan Usta 10. Ethem Karakus II Formål Stiftelsens formål og virksomhedsområde er som følger: A. Formål 1. At bestykke og udvikle de nuværende faciliteter med det formål at drage omsorg for, muslimer på passende måde kan udføre deres religiøse pligter. 2. At højne det muslimske samfund i Danmarks sociale velfærdsstatus. 3. At tilvejebringe faciliteter for moralsk udvikling at de muslimske samfund i Danmark 4. At tilvejebringe nødvendige information om den islamiske religions sande opbygning for personer, som ønsker at få kendskab til den. 5. At yde indsats mod islamofobi og enhver form for diskrimination på passende platformer. 6. At give nødvendige information i religiøse spørgsmål til muslimer i Danmark. 7. At yde kulturel og social bistand til muslimer i Danmark.

2 8. At give nødvendige oplysning og bistand til personer, som ønsker at blive muslim. 9. At yde undervisningsmæssige aktiviteter. 10. At yde bistand til begravelse af herboende afdøde muslimer i hht islamiske procedurer, 11. At skaffe aktiviteter uden henblik på overskud og indhentet gavebidrag og indtægter skal bruges i hht stiftelsens formål. B. Stiftelsen udfører følgende arbejde for at opfylde sit formål: 1. Søger forbindelse med forlagsvirksomhed med det formål at udbrede kendskabet til den islamiske religion. 2. Virker indenfor sit område gennem kontakter med kirker og andre religiøse organisationer i Danmark. 3. Udfører den nødvendige indsats for at tilvejebringe religiøse tjenestemand til de steder, hvor de muslimske samfund er koncentreret. 4. Giver nødvendig bistand til arrangementer i Danmark og Saudi Arabien for pilgrimsrejser til Mekka. 5. Bistår muslimer i Danmark ved bryllupper og omskærelsesfester. 6. Udfører nødvendige foranstaltninger ved transporten af begravelses processioner eller begravelser i Danmark for personer, som er afgået ved døden i Danmark samt udføre nødvendige foranstaltninger ved transporten af begravelsen processioner til hjemlandet for muslimer, der er afgået ved døden i Danmark, 7. Udfører videnskabelig forskning, som vedrører den islamiske religion. 8. Underviser tjenestemand ved moskeer, herunder støtte med de nødvendige undervisningsprogrammer for tjenestemand ved moské- og lille moské (masjid). 9. Arrangerer kurser indenfor vedtægternes rammer med det formål at holde forelæsninger om Koranen og sproget. 10. Åbner passende skoler undervisning i islamisk religion som i Tyrkiet. 11. Sørger for oversættelse af bøger som Koranen, islamisk videnskab og islamisk kunst. 12. Drager omsorg for islamisk uddannelse og undervisning til muslimske voksne og børn, om nødvendigt gennem kontakt med de respektive myndigheder i Danmark. 13. Organiserer sociale, kulturelle, videnskabelige og sportslige aktiviteter (lader organiserer) indenfor vedtægternes formål og deltager i disse aktiviteter. Til opfyldelse af stiftelses formål dannes der kvinderåd, ungdomsråd og lignende aktivitetsgrupper. 14. Sørger for muligheder for højere uddannelse for unge, som har de nødvendige evner dertil. 15. Modtager pengegaver og andre gaver. Anvender stiftelsens indtægter såsom almisser og offergaver indenfor stiftelsens ansvarsområde. 16. Stiftelsen ejer fast ejendom til brug for sit formål. Stiftelsen samarbejder med Tyrkisk Fond Religiøse Anliggender (Turkish Religious Affairs Foundation) og kontakter den islamiske Verdens Union (World Islam Union) og andre islamiske organisationer, når det behøves. 17. Sender repræsentanter til konferencer om den islamiske religion. 18. Organiserer og lader organisere konferencer og videnskabelige møder om den islamiske religion. 19. At uføre forskellige aktiviteter for at øje effektiviteten af imamernes tjeneste i form af dansk sprog og faglige viden.

3 20. At støtte religiøse og sociale relaterede aktiviteter der arrangeres af Turkish Counsellor of Social Affairs ved Den Tyrkiske Ambassade. C. Stiftelsen udfører ingen aktiviteter, som er imod tyrkisk og dansk lov samt mod nationale værdier og deltager ikke i politik. III Indtægter/Kapital Stiftelsens ejendom og indtægter er som følger: 1. Kontant støtte fra fysiske og juridiske personer. 2. Gaver, som er gavegiver er bestemt til uddeling. 3. Foræringer, velgørenhed og arv, som er gavegiver er bestemt til uddeling. 4. Indtægter tilvejebragt på anden lovlig måde. IV Stiftelsen har følgende organer: 1. En bestyrelse 2. En Direktion 3. Tilsynsråd 4. Samråd. V Bestyrelsen 1. Bestyrelsen er Stiftelsens øverste myndig og ansvarlig organ. 2. Bestyrelsen består af mindst 11 og højst17 medlemmer. (4) af disse medlemmer udpeges af udvidet rådgivningskommission for en periode. 3. Direktoratet af Religiøse Anliggendes præsident eller personen der har fuldmagt er formanden for bestyrelsen. Generaldirektør for Udenrigs Anliggendes af Direktoratet for Religiøse Anliggendes og Københavns Sociale Affærer ved Den Tyrkiske Ambassade i København for den enhver tid er medlemmer af bestyrelsen. Den Sociale Affærers pligter i stiftelsen fortsætter indtil næstkommende Generalforsamling, selvom vedkommendes periode slutter i Danmark. Hvis det er nødvendigt kan vedkommende vælge en fra bestyrelsen som stedfortræder. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. 5. Mere halv del af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosat i Danmark 6. Ved et medlems udtræde af bestyrelsen vælges et nyt medlem senest 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet af bestyrelsen. Bestyrelsen fører en protokol, hvori det til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmers navn og adresse indføres. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt, dog mindst en gang hvert andet år. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette begæres af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. 8. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, der i øvrigt foretages af formanden for direktionen, skal ske skriftligt, så vidt muligt med mindst 14 dages varsel, samt med angivelse af dagsorden for mødet.

4 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 10. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsesbeslutning, har ret til få sin mening i protokollen. 11. For hvert medlem af bestyrelsen kan give fuldmagt, når han ikke kan deltage mødet selv. Vedtægternes bestemmelser om bestyrelses medlemmer gælder også for fuldmagt tagene. 12. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af stiftelsens virksomhed. 13. Bestyrelsen vælger direktionsmedlemmer. 14. Ikke-permanenter medlemmer i bestyrelsen kan foreslå dem selv eller en anden udefra som bestyrelsesmedlem. 15. Beslutningen af medlemskab af bestyrelsen afgøres ved to tredjedele (2 / 3) flertal VI Bestyrelsesmedlemskab ophørelse Medlemskab af bestyrelsen ophører under følgende omstændigheder. 1. Ved medlemmets død. 2. Når et medlem frivilligt trækker sig tilbage. 3. I tilfældet af konkurs eller hvis han umyndiggøres eller på anden måde er ude afstand til at varetage sine pligter. 4. Hvis et bestyrelses medlem opfører sig uoverensstemmelse med det væsentlige i stiftelsen formål eller forsømmer sine pligter, kan han udelukkes af stiftelsen. 5. Samrådsmedlemmernes medlemskab i bestyrelsen udløber ved slutningen af hver periode. 6. Imamernes medlemskab af bestyrelsen ophører, når deres tjeneste perioder i Danmark bliver afsluttet. Direktionen VII 1. Bestyrelsen der ansætter direktionen består af minimum (5) og maksimum (7) permanente medlemmer og (3) suppleanter og er udpeget i en periode af to år. Genudpegning kan finde sted dog maksimalt 2 gange i træk og i alt 3 gange. 2. Direktionen vælger en formand, sekreter og regnskabsfører ved det første møde. 3. Direktionen er Stiftelsens udøvende organ, der udfør Stiftelsens aktiviteter med hensyn til vedtægterne. VIII Samråd Bestyrelsen foranlediger, at der etableres et udvidet samråd, der består af valgte repræsentanter af stiftelsens lokalforeninger, der udfører religiøse og kulturelle aktiviteter i Danmark. Hver lokaleforeningsbestyrelse vælger 2 repræsentanter til samrådet. Dets

5 medlemmer kan indkaldes som rådgiver til Stiftelsens bestyrelses møder uden stemmeret og kan deltage i direktionsmøderne efter behov. De har ret til at ydre deres mening om stiftelsens aktiviteter. Samrådet har ret til for hver periode at vælge 2 repræsentanter til stiftelsens bestyrelse. IX Direktionens beslutninger og tegningsret for stiftelsen Direktionen træffer beslutning om arbejde og aktiviteter. Direktionens beslutninger må ikke stride imod nedskrevne formål og grundlag i vedtægten. Direktionens beslutninger bliver vedtaget med absolut flertal. Ved valget, hvor der er lige mange for og imod, er det formanden i bestyrelsen, der afgør valget. Stiftelsen tegnes både indenlands og udenlands af følgende: 1. Formand af direktionen. 2. Et medlem eller medlemmer i direktionen, der ved en beslutning har fået fuldmagt..til det i beslutningen meddelte områder/opgaver. 3. Den af Stiftelsen ansatte leder eller stiftelsens øvrige ansatte der ved en beslutning har fået fuldmagt til det i beslutningen meddelte områder/opgaver. 4. Formand af direktionen og regnskabsførerens underskrifter repræsenterer og forpligter stiftelsen med hensyn til kontanter, postcheck og forhandlinger om stiftelsens bankforretninger. X Regnskabsår Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabsår begynder den. 1. januar og slutter den. 31. december XI Årsberetninger: Årsberetninger udfærdiges som følger: 1. Senest 4 måneder efter udgangen af hvert regnskabsår udfærdiger direktionen årsberetning, balance, årsregnskab og øvrige nødvendige regnskabsrapporter. 2. Senest 6 måneder efter udgangen af et regnskabsår sender direktionen de under punkt 1 nævnte dokumenter, underskrevet af formanden for direktionen, sekreter og regnskabsfører til godkendelse af og i Erhverv- og Selskabsstyrelsen. XII Æresmedlemskab Personer og institutioner, som har givet stiftelsen gaver af betydeligt størrelse, kan ved bestyrelsens beslutning optages som æresmedlemmer af stiftelsen. Årsberetning sendes til de æresmedlemmer, som måtte ønske det. XIII Foreningernes medlemsskab af Stiftelsen De foreninger, der stiftes med henblik på at opfylde de i Stiftelsens vedtægter nævnte formål kan blive medlem af Stiftelsen. En forening, der er medlem af Stiftelsen er berettiget til at benytte Stiftelsens ejendomme og de øvrige muligheder som Stiftelsen tilbyder. For at en forening kan blive medlem af Stiftelsen skal den: a) i sin generalforsamling acceptere den standard vedtægt som Stiftelsen har udarbejdet for foreningerne

6 b) via sin bestyrelse skriftligt meddele sit ønske om at blive medlem af Stiftelsen og c) Stiftelsens direktion skal godkende den ansøgende forenings ønske om at blive medlem af Stiftelsen Hvis en medlemsforening ønsker at foretage ændringer i standardvedtægtens bestemmelser der regulerer foreningens forhold til Stiftelsen, skal den have Stiftelsens forudgående skriftlige tilladelse. En forening, der ikke længere opfylder en eller flere af de betingelser, som er påkrævet for at være medlem af Stiftelsen vil få en mundtlig advarsel og derefter 2 skriftlige advarsler med 1 måneds varsel mellem hver advarsel. Den forening, der trods skriftlige advarsler ikke retter op på sin situation således at den igen opfylder betingelserne for medlemskab vil medlemskabet blive ekskluderet af Stiftelsens direktion. XIV Vedtægtsændringerne Vedtægtsændringer kræver godkendelse fra bestyrelsen samt efter følgende godkendelse fra fondsmyndighederne og Justitsministeriet. Beslutninger om ændringer af vedtægter kræver 2/3 af bestyrelsens afgivende gyldige stemmer. Alle bestyrelses medlemmer skal være til stedet eller repræsenteret ved mødet for at træffe en sådan beslutning. Er ikke alle medlemmer til stedet eller repræsenteret, indkaldes til et nyt møde tidligst 2 og senest 6 uger fra det første møde. På dette andet møde kan beslutning tages med 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Forslag om ændringer af vedtægter må fremgå af indkaldelserne til mødet. Bestyrelsens har pligt til at fremsende kopi af vedtægtsændringer til fondsmyndighederne og Justitsministeriet. XV Opløsning Eventuel opløsning af stiftelsen kan ske efter samme regler som for vedtægtsændringer i øvrig. Den del af stiftelsens kontanter og fast ejendom, som måtte være tilbage ved likvidation, der følger opløsning, overføres til Direktoratet for Religiøs Anliggende i Tyrkiet. Til bestyrelsen er valgt følgende medlemmer: 1. Prof. Dr. Mehmet Görmez 2. Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar 3. Prof Dr. Mehmet Paçacı 4. Doç Dr. Ahmet Onay 5. Prof. Dr. İrfan Aycan 6. Mehmet Koçer 7. Cevdet Celkan 8. Dr. Ihsan Kara 9. Mehmet Durmus 10. Fatma Yandim

7 11. Musa Caliskan 12. Bedir Toy 13. Dogan Polat 14. Mehmet Tekin Til direktionen er valgt: 1. Doç Dr. Ahmet Onay 2. Dr. Ihsan Kara 3. Sefek Isik 4. Cevdet Celkan 5. Nezir Yilmaz 6. Tülcay Tas 7. Sema Yilmaz Suppleanter: 1. Adnan Arslan 2. Naci Müniroglu 3. Haci Cam Tilsynråd: 1. Mehmet KOÇER 2. Bedir TOY Suppleant: 3. Dr. Halife Keskin PS: Stiftelsens reviderede vedtægt blev godkendt enstemmigt ved generelforsamlingsmøde d

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere