Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg"

Transkript

1 Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1. januar Hjemsted Kolding. Formål 2 Foreningens formål er at fremme medlemmernes erhvervsinteresser, hvilket søges befordret bl.a. ved: a) at samle distributører og fabrikanter, hvis primære forretning er autoriseret salg og service af park- og vejmaskiner i Danmark, inden for branchen i foreningen, som samlet udgør en majoritetsandel. b) en fælles optræden i branchespørgsmål af almindelig interesse bl.a. overfor kunder, leverandører, de offentlige myndigheder, organisationer og lignende. c) at foranstalte medlemsmøder, hvor branchens forhold drøftes d) at fremme god brancheskik- og etik blandt medlemmerne. e) samarbejde om udstillinger, salgsstatistikker, maskinoversigter og andre branchemæssige aktiviteter inden for gældende regler. f) samarbejde om udstillinger kan ske som medarrangør eller som medejer af en udstilling. Optagelse af medlemmer 3 Som medlemmer kan optages distributører og fabrikanter hvis primære forretning er autoriseret salg og service af vej-, park- og golfmaskiner samt entreprenørmaskiner. Medlemmet skal have en egenkapitalandel af balancen på minimum 10 %. Medlemmet må ikke have været i betalingsstandsning/konkurs inden for de seneste 3 år. Medlemmet skal have været etableret som distributør eller fabrikant i minimum 1 år på det danske marked. Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen, som kan godkende optagelse ved enstemmig beslutning af en fuldtallig bestyrelse. 1

2 Alle optagelsesanmodninger forelægges bestyrelsen. Godkendes optagelse ikke, kan anmodningen af et medlem forlanges forelagt på foreningens næste ordinære generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om optagelsen skal ske. Bestyrelsen lader en medlemsfortegnelse udarbejde, hvilken skal indeholde oplysninger om medlemsvirksomhedens navn, adresse, telefon, evt. telefax samt hvem der repræsenterer den enkelte medlemsvirksomhed med bindende virkning i relation til foreningen. Medlemskabets ophør 4 Udmeldelse skal ske ved anbefalet brev med mindst tre måneders varsel til en 31. december. 2/3 af de fremmødte medlemmer kan på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) bestemme, at et medlem skal ekskluderes med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen kan indstille til en generalforsamling, at et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet trods skriftligt pålæg herom - afgivet anbefalet og med angivelse af, at eksklusion kan blive følgen - ikke har overholdt de i 2 og 5 anførte medlemsforpligtelser. En udmeldelse eller eksklusion frigør ikke et medlem for betaling af kontingent for den resterende del af regnskabsåret, ligesom han hæfter forholdsmæssigt for alle økonomiske forpligtelser, der på udmeldelses- respektiv eksklusionstidspunktet påhviler foreningen. Medlemmer der uanset hvilken grund, ophører med at være medlem, har ikke krav på andel i foreningens formue og må ikke anvende eventuelt materiale, der forudsætter medlemskab. Medlemsforpligtelser Medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte indskud og grundkontingent. 5 Medlemmer er forpligtet til aktivt at deltage i foreningens arbejde, herunder medlemsmøder. Medlemmer er forpligtiget til at fremkomme med oplysninger fra deres virksomhed - evt. til neutralt mellemled - som af bestyrelsen skønnes nødvendige for at varetage foreningens formål jfr. 2. Medlemmer er ligeledes forpligtigede til at overholde regler og vedtagelser. Blandt oplysningerne henregnes oplysninger til salgsstatistikker, idet der i øvrigt henvises til den af bestyrelsen udarbejdede manual. 2

3 Generalforsamling Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første uge i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel pr. brev med angivelse af dagsorden som følger: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Aflæggelse af regnskab 4) Forelæggelse af budget med forslag til fastsættelse af indskud og årskontingent 5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 1. år vælges det ene bestyrelsesmedlem kun for 1 år. 6) Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. 7) Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Valgperiode for såvel revisor som revisorsuppleant er 1 år. 8) Forslag fra medlemmer og bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal være foreningens sekretariat i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal udsendes til medlemmerne som tillæg til den udsendte dagsorden 9) Eventuelt Når bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig med samme varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 3 uger efter at have modtaget begæring herom fra mindst 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal angive, hvilke sager der ønskes behandlet. På generalforsamlingen har hver virksomhed én stemme. Virksomheden kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. En gyldig fuldmagt kan overgives til en repræsentant fra virksomheden eller et andet medlem af foreningen. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. 3

4 Bestyrelsen 7 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som sidder for et år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst 1 bestyrelsesmedlem er til stede. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår uden for turnus, indtræder automatisk suppleanten. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Sekretariatet 8 Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der på bestyrelsens ansvar forestår det daglige arbejde. Medlemsmøder 9 Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder så ofte, den finder det fornødent, eller når mindst 4 medlemmer af foreningen forlanger det. Indkaldelse sker så vidt muligt skriftligt med mindst 8 dages varsel. Regnskabsår Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Æresmedlemmer Personer som på særlig vis gennem Deres virke har bidraget til opfyldelse af foreningens formål og interesser, kan udnævnes til æresmedlemmer af foreningen. Udnævnelsen til æresmedlem sker på foreningens årlige ordinære generalforsamling og efter generalforsamlingens beslutning. Indstilling af kandidater foretages af et eller flere medlemmer eller af bestyrelsen. Æresmedlemmer kan uden stemmeret deltage i den årlige ordinære generalforsamling, ligesom æresmedlemmer ligeledes uden stemmeret kan deltage i arrangementer af generel interesse. 4

5 Bestyrelsen træffer egenhændigt beslutning om hvilke arrangementer - når bortses fra den årlige ordinære generalforsamling - der er adgang for æresmedlemmer, ligesom bestyrelsen træffer beslutning om vilkårene for æresmedlemmers deltagelse i de pågældende arrangementer. Generalforsamlingen kan efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om ophør af et æresmedlemskab. 12 Vedtægtsændringer og foreningens ophævelse Gennemførelse af vedtægtsændringer eller eventuel ophævelse af foreningen, kræver en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer stemme derfor, idet det dog samtidigt gælder, at mere end 1/2 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen eventuelt ved fuldmagt. Skulle generalforsamlingen i henhold hertil ikke være beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse inden 1 måned. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og ændringen eller ophævelsen kan gennemføres, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal den beslutningsdygtige generalforsamling afgøre ved hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes man skal forholde sig med foreningens eventuelle formue. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. september 2004 i Herning. Med ændringer på den ordinære generalforsamling den 2. februar 2007 i Korsør den 4. februar 2011 i Kolding 5

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere