Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus vil guide børn og unge i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. Målgruppen er børn og unge som ikke umiddelbart er parate til at starte i foreningslivet, og som igennem en længere periode har brug for støtte og vejledning til at blive inkluderet i foreningslivet. Disse børn og unge matches med en frivillig foreningsmentor, som er en ressourceperson, der hjælper målgruppens børn og unge med at blive inkluderet i foreningslivet. Målgruppen er primært børn fra udsatte boligområder, samt børn der er anbragt udenfor hjemmet, for eksempel på en døgninstitution eller hos en plejefamilie, hvor undersøgelser viser at foreningsdeltagelsen er lavere end landsgennemsnittet. Bilag: Idræt i udsatte boligområder: 3%85DER_PIXIBOG_low_web.pdf Foreningsmentoren arbejder med at tilføre barnet og familien/personalet på institutionen den nødvendige viden, således at barnet kan begå sig i foreningslivet. Mentoren støtter op om de voksne omkring barnet i forhold til de krav foreningen stiller, og guider barnet og de voksne til at blive selvhjulpen omkring foreningsforståelse, kammeratskab, kontingent, kørsel, forældremøder o. lign. Desuden støtter mentoren fra uge til uge barnet i at fortsætte med den selvvalgte aktivitet. Foreningsmentoren bliver således en ressource som både barn og forældre/institutionen kan læne sige op af på vejen mod inklusion i foreningslivet. I foreningen, som kan være alt fra musik og kreative aktiviteter til spejder eller idræt, bidrager mentoren til at både trænere, instruktører og frivillige får en forståelse for målgruppens udfordringer. Mentoren indsamler vigtige informationer fra foreningen og videregiver dem til familien/institutionen. Mentoren fungerer dermed som brobygger mellem familie/personalet på institutionen og forening og har til opgave at etablere et velfungerende samarbejde mellem alle parter. I et typisk mentorforløb møder mentoren barnet på bopælen/institutionen, og de tager sammen af sted til aktiviteten. Ved at følges til aktiviteten, bliver mentoren afgørende for at barnet får en stabil opstart i foreningen. Herved får barnet mulighed for at danne de sociale relationer og venskaber samt opnå den personlige udvikling, som er med til at øge chancerne for at barnet forbliver aktiv i foreningen. I mødet med familien/institutionen, opnår forældrene/personalet en større forståelse af foreningslivet og de positive effekter heraf, så de gradvist motiveres til at påtage sig de udfordringer og opgaver, der følger med at have et foreningsaktivt barn. Mentoren og barnet følger hinanden i 6-12 måneder alt efter barnets. Kontakten udfases gradvist i takt med at familien/institutionen selv overtager ansvaret for at gå til aktiviteten.

2 I foreningerne vil Foreningsmentorerne i Aarhus uddanne trænere og frivillige til at få en større forståelse for forskellighed. Det sker gennem afholdelse af kurser om pædagogiske værktøjer og temaer som anerkendelse, kommunikation, konfliktopløsning og idrættens sociale kapital. Kurserne ruster foreningerne til at rumme forskelighed, og giver dem metoder til at bevare deres medlemmer. Projektindhold og -aktiviteter Kerneaktiviteten for ForeningsMentorer i Aarhus bliver at guide børn og unge i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. Guidningen indebærer besøg hos de særligt udsatte børn og unges familier eller på den institution hvor de er anbragt og deltagelse i de foreningsaktiviteter, som de unge ønsker at gå til. Mentorforløbene varer mellem 6-12 måneder og målet er at styrke de unges inklusion i foreningslivet. Inklusionen hjælpes på vej igennem de personlige relationer der opbygges via mentorernes vedvarende ugentlige kontakt til børnene og de unge i perioden. Idéen er, mentoren skal medvirke til at skabe stabilitet i aktivitetsdeltagelsen, så børnene og de unge får de bedst mulige forudsætninger for at opnå inklusion i foreningen. Med mentorens støtte får barnet den nødvendige tid og opbakning til at opbygge sociale relationer til medlemmer og trænere, og til at lære foreningens spilleregler at kende. Mentorens tilstedeværelse skaber den tryghed som giver det særligt udsatte barn mulighed for at opnå personlig udvikling i aktiviteten og robusthed til at tackle modgang. De personlige relationer giver også mentoren mulighed for at arbejde hen imod at forældre, institution eller plejefamilie bliver parate til at støtte op om foreningsdeltagelsen, så de gradvist kan overtage mentorens rolle og sikre, at barnet forbliver aktivt i foreningen. En anden essentiel aktivitet for ForeningsMentorer i Aarhus er at hverve og uddanne frivillige mentorer, så de bliver i stand til at opnå den positive og afsmittende effekt på de unge og familierne/institutionerne/plejefamilie, som projektet ønsker. Grundlæggende er mentoruddannelsen fleksibel og indholdet tilpasses lokalt i samarbejde med foreninger, mentorer, mentees, institutioner og forældre. Noget af det uddannelsen skal indeholde, er at give mentorerne de rigtige redskaber til at etablere de nødvendige relationer til mentee og de voksne omkring menteen. Derudover skal der arbejdes på at sikre, at børnene og de unge inkluderes i foreningen både via aktiviteten, og det sociale der foregår uden om. En tredje aktivitet som ForeningsMentorer i Aarhus skal etablere, er kompetenceudviklende kurser for trænere og ledere i de foreninger, som børnene guides ind i. Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler og findes kontakt- og ressourcepersoner i foreningerne. Målet er at foreningens frivillige bliver rustet til at imødekomme de særligt udsatte børn og unges behov gennem pædagogiske værktøjer og et rummeligt værdisæt. Disse kurser vil ikke kun komme projektets børn og unge til gode, men i høj grad også de børn og unge som i forvejen er i foreningen. Indholdet på kurserne er inspireret af DGI Midtjyllands projekt "Idrætsforening for alle" og Viborg Kommunes "IdrætsZen", og bygger således videre på tidligere projekters gode erfaringer.

3 Organisering: De involverede parter i projektet er: - Sport & Fritid, Aarhus Kommune - Frivillignet - En del af Dansk Flygtningehjælp. Disse to parter driver sammen ForeningsGuiderne, som guider udsatte, foreningsparate børn og unge ind i foreningslivet. Disse organisationer skal også drive ForeningsMentorerne. Organisatorisk er ForeningsMentorerne placeret ligeligt i et partnerskab mellem Sport & Fritid og Frivillignet. Aarhus Kommune er ansvarlig for projektlederen og sikre opbakning til ForeningsMentor blandt de øvrige samarbejdspartnere. Samt at koordinere indsatsen ift. ForeningsGuiderne. Frivillignet er ansvarlig for at bistå med hjælp til uddannelse af mentorer, som sætter dem i stand til at udføre det frivillige arbejde. Endvidere bidrager Frivillignet med sparring omkring frivilligpleje og efteruddannelse. Ud over de nævnte parter indgår også Børnehjælpsdagen, den boligsociale indsats samt skoler og foreninger i lokalområderne. ForeningsMentorerne i Aarhus har etableret et stærkt samarbejde med ForeningsGuiderne og Børnehjælpsdagen, som med deres netværk og kontakt til børn og unge skal hjælpe med at henvise børn og unge i særligt udsatte positioner til ForeningsMentorerne. Børnehjælpsdagen arbejder i forvejen for at skabe mere fysisk aktivitet og sundhed for anbragte børn i projektet "Anbragte børn i bevægelse". Børnehjælpsdagen bringer gode erfaringer og et solidt netværk med ind i samarbejdet med ForeningsMentorerne. Herudover har ForeningsMentorerne via ForeningsGuiderne etableret et tæt samarbejde med kontaktlærere og ledere på de lokale skoler i Gellerup, Bispehaven og Viby Syd. Det er bl.a. igennem kontaktlærerne, at kontakten til de udsatte børn og unge skal ske. Kontaktlærerne kan med deres pædagogiske indsigt og kendskab til børn og unge på skolerne være med til at gøre opmærksom på de særligt udsatte børn og unge. Den boligsociale indsats skal indgå i samarbejdet med ForeningsMentorerne og bistå med rådgivning og vejledning i forhold til håndteringen af de involverede børn og unge. Foreningerne i lokalområderne bidrager med deres normale aktiviteter, som projektets børn og unge interesserer sig for. Projektlederen for ForeningsMentorerne har følgende ansvarsområder: - Hverve frivillige mentorer - Sammensætte og undervise på mentoruddannelsen - Stå for frivilligmøder, frivilligpleje og sparring med mentorerne - Identificere børn og unge fra ForeningsMentorernes målgruppe - Påbegynde mentorforløb og matche mentor og mentee - Etablere samarbejde med lokale foreninger - Undervise på foreningskurser

4 - Vedligeholde hjemmeside og database - Projektstyring og løbende evaluering af mentorforløb - Ekstern kommunikation og netværksaktiviteter - Sikre synlighed af Trygfonden - Vedligeholde samarbejdsrelationer - Arrangere midtvejs- og slutkonferencer - Udforme evalueringer af projektet Projektlederen bliver placeret hos Sport & Fritid, og bliver en del af et team bestående af to Foreningskonsulenter. Foreningskonsulenterne arbejder tæt på foreningslivet i de udsatte boligområder, samt med de øvrige magistrater i Aarhus Kommune med det formål at give flere børn og unge en aktiv fritid. Her er en af indsatserne ForeningsGuiderne, som er et samarbejde med lokale skoler og den boligsociale indsats i områderne Søndervang, Bispehaven og Gellerup. Formålet er at guide foreningsparate børn og unge ind i foreningslivet. ForeningsMentorerne forventes derfor at arbejde tæt sammen med ForeningsGuiderne, således at mentorerne tager sig af de børn, som ikke er foreningsparate, og falder uden for ForeningsGuidernes målgruppe. På foreningssiden arbejder konsulenterne med organisationsudvikling med henblik på at sikre foreningernes fortsatte eksistens og udvikling. Succeskriterier: Det forventes, at der i en periode på to år gennemføres 40 mentorforløb med børn og unge i særligt udsatte positioner. De 40 børn guides ind i foreningslivet, hvor mentorerne hjælper børnenes inklusion på vej. Af de 40 mentorforløb forventes det, at 30 børn og unge bliver inkluderet og fortsætter i foreningslivet. Fastholdelsesprocenten på 75% er fastsat ud fra erfaringer, som ForeningsGuiderne i København har opnået med en mentorordning. Selv om op imod 25 procent af de deltagende børn og unge falder fra projektet, er det målet, at disse børn og unge er blevet mere foreningsparate, på trods af at de ikke længere er foreningsaktive. Det forventes yderligere, at der i projektperioden uddannes 20 frivillige mentorer, og at halvdelen af disse bidrager med mere end et mentorforløb. I relation til foreningerne forventes det, at der etableres et tæt samarbejde med fem foreninger i Aarhus Kommune. Samarbejdet omhandler fastholdelse af børn og unge fra projektet generelt, og hensigten er, at samarbejdsforeningerne får nogle pædagogiske værktøjer til at imødekomme børn og unge i udsatte positioner. Foreningerne gennemgår et kursusforløb med pædagogiske værktøjer og temaer i relation til anerkendelse, kommunikation, konfliktopløsning og social kapital i idrætten. Målet er, at der sammenlagt deltager minimum fem personer fra hver forening på hvert kursus, og at deltagerne efter kurserne føler sig bedre i stand til at rumme og håndtere foreningens børn og unge. Herudover forventes det, at forældrene/plejefamilierne og institutionerne til de guidede børn også lærer mere om foreningslivets positive virkninger, dels igennem iagttagelsen af deres børn, men også gennem kontakten til de frivillige mentorer og mødet med foreningen.

5 Fastholdelse af effekten: ForeningsMentorernes arbejde vil komme til udtryk i form af de langvarige effekter, som mentorforløbene har på de guidede børn og unge. De børn og unge som har lært foreningernes spilleregler, vil kunne begå sig i foreningen, skabe venskaber, nye relationer og opnå personlig udvikling. I sidste ende vil disse parametre skabe forudsætningerne for at blive inkluderet i foreningslivet og videre i samfundet. Dette vil betyde en forøget trivsel i form af bedre selvværd og samhørighed med andre. Foreningsdeltagelsen giver et aktivt medborgerskab, som virker forebyggende i et kriminalpræventivt øjemed. Med de tillærte kompetencer og en ny forståelse af foreningslivet vil de guidede børn og unge kunne skifte forening og aktivitet efter mentorforløbet i tilfælde af, at de får nye interesser. De børn og unge, som ikke fastholdes hele vejen igennem projektet vil alligevel har fået en bedre forståelse for foreningslivet. Mentorforløbene vil også have en afsmittende effekt på søskende eller øvrige anbragte børn til de guidede børn og unge, idet mentorernes indsats delvist er rettet mod forældrene/institutionerne. Når de guidedes søskende/øvrige anbragte børn skal starte i en forening, vil forældrene/institutionerne være bedre informeret og rustet til at bakke børnene op i foreningsdeltagelsen. Forældrene/institutionen/plejefamilien vil, i takt med at de gradvist overtager ansvaret for foreningsdeltagelsen, også begynde at udvide deres sociale netværk gennem kontakten til foreningens trænere og de andre forældre. Et mentorforløb kan ligeledes have positiv effekt på de voksne omkring barnet idet de får udvidet deres forståelse af foreningslivets positive sider, og aktivt vælger at prioritere fritidsaktiviteter for deres børn. Derved når projektet reelt ud og påvirker flere, end de børn og unge som guides. For foreningen kan Foreningsmentorernes indsats betyde, at der bliver tilført flere voksne med ressourcer og lyst til at bidrage til foreningens formål, og støtte op omkring barnets deltagelse i foreningslivet. Endvidere giver foreningskurserne både pædagogiske redskaber og større rummelighed for de frivillige. Efter projektperioden vil denne viden bæres videre i foreningen, således at foreningens fremtidige medlemmer også vil opnå en positiv indvirkning af indsatsen. Mentorforløbene skaber således viden og kompetencer, som gælder resten af livet for de guidede, deres familier, institutionerne, plejefamilierne og foreningen. De børn og unge som bliver inkluderet via ForeningsMentorernes indsats, vil senere i livet kunne bruge deres erfaringer fra foreningslivet og give det videre til deres egne børn og deres egne familier. Derved er Trygfonden med til at skabe grobund for at videreføre et sundt og inspirerende foreningsliv for nogle særligt udsatte målgrupper. Hvordan måles effekten i projektet?: ForeningsMentorernes database er et vigtigt redskab i forhold til at måle effekten af projektet. Her registreres de børn og unge, som har brug for en mentor. I databasen er der en dagbogsfunktion for hvert enkelt barn, som kan tilgås af den frivillige mentor og projektlederen. Dagbogen er med til at beskrive mentorforløbet og der kan løbende berettes om status på inklusionen blandt andet ved at notere succeser, udfordringer og læringsmål. Dagbogen bliver således et værktøj til at beskrive og evaluere forløbene kvalitativt, mens databasen måler projektet kvantitativt. Herudover er der mulighed for at få overblik over, hvor mange mentorforløb der er i gang og hvor mange, der er afsluttet, herunder også hvor mange børn og unge der er blevet inkluderet i foreningslivet.

6 For at belyse de kvalitative effekter endnu mere udførligt, kan der foretages interviews med henholdsvis børnenes, institutionernes, plejefamiliernes og deres forældres forståelse af, hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet samt de oplevede effekter heraf. Sådanne interviews vil kunne give en mere dybdegående afklaring af hvilken effekt og betydning foreningerne, ForeningsMentorerne og Trygfondens indsats har haft for familiernes inklusion i foreningslivet. Endvidere vil det synliggøre hvad inklusionen i foreningerne har betydet for børnene og de unges liv Dokumentation: ForeningsMentorerne i Aarhus skal dokumentere sine resultater ved at udføre halvårlige statusrapporter. Under de halvårlige rapporter, kontaktes de særligt udsatte børn og unge, som fortæller, om de stadigvæk er aktive i foreningslivet, og om det går godt. På denne måde er der en opfølgning på de enkelte mentorforløb. Databasen er også væsentlig i forhold til midtvejs- og slutevalueringen, som giver en status på projektet. De to evalueringer forholder sig til de i projektet anførte mål og succeskriterier, og foreligger som tilgængelig dokumentation for ForeningsMentorerne i Aarhus' resultater. Formidling/videndeling: Budskabet om ForeningsMentorerne i Aarhus' og Trygfondens gode sag og projektresultater skal først og fremmest udbredes lokalt i Aarhus og Midtjylland. Dette skal bl.a. ske gennem omtale i de lokale medier og gennem personlig kontakt med skoler, foreninger og andre samarbejdspartnere. ForeningsMentorer i Aarhus vil desuden kunne findes på de sociale medier og ForeningsMentorernes hjemmeside. Videndelingen vil foregå via to konferencer, en midtvejs og en til slut. Her inviteres interne og eksterne samarbejdspartnere. ForeningsMentorerne vil også forpligte sig på at dele viden og erfaringer med lignende indsatser i landet. Eksempelvis skal videndelingen ske gennem deltagelse landsnetværket for guideindsatser, hvor projekter fra hele landet deler deres erfaringer med hinanden. Andre muligheder for videndeling kunne være mere specifikke mentornetværk, integrationsprojekter eller indsatser for anbragte børn. Synliggørelse af TrygFonden: Trygfonden vil være synlig i form af logo og benævnelse på de sociale medier, på ForeningsMentorernes hjemmeside, på slideshows, uddannelsesmateriale, i artikler og igennem omtale i pressen. Her vil projektlederen for ForeningsMentorerne have en afgørende rolle for at gøre opmærksom på Trygfondens rolle i projektet. Desuden vil ForeningsMentorer i Aarhus gerne tilbyde Trygfonden at deltage i de to planlagte konferencer, hvor både samarbejdspartnere, mentorer og børn og unge fra målgruppen vil blive inviteret. På konferencerne vil det derfor være muligt at møde nogle af de deltagende børn og mentorer, og

7 herigennem fortælle om Trygfondens motivation for at gå ind i projektet. Endelig vil de frivillige mentorer være iklædt tøj med logo på de involverede parter, herunder TrygFonden. Tidsplan: Se eventuelt Tidslinien. Opstartsperiode (1.-3. måned): Etablering af hjemmeside og database. Etablering af samarbejde med de vigtigste parter: kontaktlærere, projektledere for Børnehjælpsdagen og ForeningsGuiderne. Hvervekampagne for nye mentorer. Sammensætte uddannelsesindhold til mentoruddannelsen. Påbegynde første runde af uddannelsen. Matchning af de første mentorer og mentees omkring slutningen af perioden. Leveranceperiode ( måned): Løbende rekruttering og uddannelse af nye mentorer. Stort fokus på at opstarte nye mentorforløb. Etablering af samarbejde med foreninger og uddannelse af foreningernes frivillige. ( måned) Fokus på opsamling af de første erfaringer, som bliver afgørende for tilpasning af uddannelse og videre forløb. Afslutningsfase ( måned): Mentorforløb udfases og evaluering udføres.

8 Igangsættelse af mentorforløb. Tidslinje for ForeningsMentor Projektet starter. Ansættelse af projektkoordinator. Udformning af kampagnemateriale. Synliggørelse af projektet og rekruttering af børn: uddeling af kampagnemateriale og opsøgende arbejde blandt beboere, skoler og foreninger. Markedsføring og mentorforløb fortsætter. Sæsonstart for foreningerne. Rekruttering og uddannelse af nye mentorer Gentagelse af aktiviteter fra 2014: Rekruttering af nye mentorer, opdatering af kampagnemateriale, rekruttering af børn, opfølgning på samarbejdspartnere, matchning af børn og mentor. Slutevaluering inkl. indsamling af kvantitative og kvalitative data. Konference og formidling af projektet til interessenter og samarbejdspartnere. Februar 2014 Februar. - marts 2014 april 2014 april maj 2014 maj juni 2014 juli august 2014 aug. sept januar 2015 jan. dec januar 2016 Sommerferie Opdyrkning af lokale foreninger i områderne, etablering af samarbejde med aktører (boligforeninger, Børnehjælpsdagen, skoler, SFO og institutioner), samt rekruttering og uddannelse af mentorer. Kursus for foreningerne Midtvejskonference: præsentation af projektets resultater Milepæl: guidning af i alt børn. Milepæl: rekrutteret og uddannelse af i alt 10 frivillige mentorer. Milepæl: 40 mentorforløb afsluttet og 20 frivillige mentorer. 8

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS. VIADEM frivilligt socialt arbejde Socialfaglig innovation Samarbejdet med studerende

SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS. VIADEM frivilligt socialt arbejde Socialfaglig innovation Samarbejdet med studerende SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS VIADEM frivilligt socialt arbejde Socialfaglig innovation Samarbejdet med studerende VIADEM er et partnerskab mellem Aarhus Kommune og VIA University College om tryghedsfremme:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner 1. Formål med projekt Træningsvenner Formålet er at guide og støtte borgere med tilknytning til Frederiksberg Sundhedscenter og Psykiatrisk Center samt

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Fritids og ungdomsskole planen. Oplæg Børn og Unge Udvalget d. 2. september 2015

Fritids og ungdomsskole planen. Oplæg Børn og Unge Udvalget d. 2. september 2015 Fritids og ungdomsskole planen Oplæg Børn og Unge Udvalget d. 2. september 2015 FU planen står på Byrådets beslutning vedr. fritids- og ungdomsskoleområdet (d. 27. august 2014) Børne- og ungepolitikken

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj 2016 Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj Jonas Strandholdt Bach Projekt Foreningsunderstøttelse 2014/15 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere