Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus vil guide børn og unge i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. Målgruppen er børn og unge som ikke umiddelbart er parate til at starte i foreningslivet, og som igennem en længere periode har brug for støtte og vejledning til at blive inkluderet i foreningslivet. Disse børn og unge matches med en frivillig foreningsmentor, som er en ressourceperson, der hjælper målgruppens børn og unge med at blive inkluderet i foreningslivet. Målgruppen er primært børn fra udsatte boligområder, samt børn der er anbragt udenfor hjemmet, for eksempel på en døgninstitution eller hos en plejefamilie, hvor undersøgelser viser at foreningsdeltagelsen er lavere end landsgennemsnittet. Bilag: Idræt i udsatte boligområder: 3%85DER_PIXIBOG_low_web.pdf Foreningsmentoren arbejder med at tilføre barnet og familien/personalet på institutionen den nødvendige viden, således at barnet kan begå sig i foreningslivet. Mentoren støtter op om de voksne omkring barnet i forhold til de krav foreningen stiller, og guider barnet og de voksne til at blive selvhjulpen omkring foreningsforståelse, kammeratskab, kontingent, kørsel, forældremøder o. lign. Desuden støtter mentoren fra uge til uge barnet i at fortsætte med den selvvalgte aktivitet. Foreningsmentoren bliver således en ressource som både barn og forældre/institutionen kan læne sige op af på vejen mod inklusion i foreningslivet. I foreningen, som kan være alt fra musik og kreative aktiviteter til spejder eller idræt, bidrager mentoren til at både trænere, instruktører og frivillige får en forståelse for målgruppens udfordringer. Mentoren indsamler vigtige informationer fra foreningen og videregiver dem til familien/institutionen. Mentoren fungerer dermed som brobygger mellem familie/personalet på institutionen og forening og har til opgave at etablere et velfungerende samarbejde mellem alle parter. I et typisk mentorforløb møder mentoren barnet på bopælen/institutionen, og de tager sammen af sted til aktiviteten. Ved at følges til aktiviteten, bliver mentoren afgørende for at barnet får en stabil opstart i foreningen. Herved får barnet mulighed for at danne de sociale relationer og venskaber samt opnå den personlige udvikling, som er med til at øge chancerne for at barnet forbliver aktiv i foreningen. I mødet med familien/institutionen, opnår forældrene/personalet en større forståelse af foreningslivet og de positive effekter heraf, så de gradvist motiveres til at påtage sig de udfordringer og opgaver, der følger med at have et foreningsaktivt barn. Mentoren og barnet følger hinanden i 6-12 måneder alt efter barnets. Kontakten udfases gradvist i takt med at familien/institutionen selv overtager ansvaret for at gå til aktiviteten.

2 I foreningerne vil Foreningsmentorerne i Aarhus uddanne trænere og frivillige til at få en større forståelse for forskellighed. Det sker gennem afholdelse af kurser om pædagogiske værktøjer og temaer som anerkendelse, kommunikation, konfliktopløsning og idrættens sociale kapital. Kurserne ruster foreningerne til at rumme forskelighed, og giver dem metoder til at bevare deres medlemmer. Projektindhold og -aktiviteter Kerneaktiviteten for ForeningsMentorer i Aarhus bliver at guide børn og unge i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. Guidningen indebærer besøg hos de særligt udsatte børn og unges familier eller på den institution hvor de er anbragt og deltagelse i de foreningsaktiviteter, som de unge ønsker at gå til. Mentorforløbene varer mellem 6-12 måneder og målet er at styrke de unges inklusion i foreningslivet. Inklusionen hjælpes på vej igennem de personlige relationer der opbygges via mentorernes vedvarende ugentlige kontakt til børnene og de unge i perioden. Idéen er, mentoren skal medvirke til at skabe stabilitet i aktivitetsdeltagelsen, så børnene og de unge får de bedst mulige forudsætninger for at opnå inklusion i foreningen. Med mentorens støtte får barnet den nødvendige tid og opbakning til at opbygge sociale relationer til medlemmer og trænere, og til at lære foreningens spilleregler at kende. Mentorens tilstedeværelse skaber den tryghed som giver det særligt udsatte barn mulighed for at opnå personlig udvikling i aktiviteten og robusthed til at tackle modgang. De personlige relationer giver også mentoren mulighed for at arbejde hen imod at forældre, institution eller plejefamilie bliver parate til at støtte op om foreningsdeltagelsen, så de gradvist kan overtage mentorens rolle og sikre, at barnet forbliver aktivt i foreningen. En anden essentiel aktivitet for ForeningsMentorer i Aarhus er at hverve og uddanne frivillige mentorer, så de bliver i stand til at opnå den positive og afsmittende effekt på de unge og familierne/institutionerne/plejefamilie, som projektet ønsker. Grundlæggende er mentoruddannelsen fleksibel og indholdet tilpasses lokalt i samarbejde med foreninger, mentorer, mentees, institutioner og forældre. Noget af det uddannelsen skal indeholde, er at give mentorerne de rigtige redskaber til at etablere de nødvendige relationer til mentee og de voksne omkring menteen. Derudover skal der arbejdes på at sikre, at børnene og de unge inkluderes i foreningen både via aktiviteten, og det sociale der foregår uden om. En tredje aktivitet som ForeningsMentorer i Aarhus skal etablere, er kompetenceudviklende kurser for trænere og ledere i de foreninger, som børnene guides ind i. Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler og findes kontakt- og ressourcepersoner i foreningerne. Målet er at foreningens frivillige bliver rustet til at imødekomme de særligt udsatte børn og unges behov gennem pædagogiske værktøjer og et rummeligt værdisæt. Disse kurser vil ikke kun komme projektets børn og unge til gode, men i høj grad også de børn og unge som i forvejen er i foreningen. Indholdet på kurserne er inspireret af DGI Midtjyllands projekt "Idrætsforening for alle" og Viborg Kommunes "IdrætsZen", og bygger således videre på tidligere projekters gode erfaringer.

3 Organisering: De involverede parter i projektet er: - Sport & Fritid, Aarhus Kommune - Frivillignet - En del af Dansk Flygtningehjælp. Disse to parter driver sammen ForeningsGuiderne, som guider udsatte, foreningsparate børn og unge ind i foreningslivet. Disse organisationer skal også drive ForeningsMentorerne. Organisatorisk er ForeningsMentorerne placeret ligeligt i et partnerskab mellem Sport & Fritid og Frivillignet. Aarhus Kommune er ansvarlig for projektlederen og sikre opbakning til ForeningsMentor blandt de øvrige samarbejdspartnere. Samt at koordinere indsatsen ift. ForeningsGuiderne. Frivillignet er ansvarlig for at bistå med hjælp til uddannelse af mentorer, som sætter dem i stand til at udføre det frivillige arbejde. Endvidere bidrager Frivillignet med sparring omkring frivilligpleje og efteruddannelse. Ud over de nævnte parter indgår også Børnehjælpsdagen, den boligsociale indsats samt skoler og foreninger i lokalområderne. ForeningsMentorerne i Aarhus har etableret et stærkt samarbejde med ForeningsGuiderne og Børnehjælpsdagen, som med deres netværk og kontakt til børn og unge skal hjælpe med at henvise børn og unge i særligt udsatte positioner til ForeningsMentorerne. Børnehjælpsdagen arbejder i forvejen for at skabe mere fysisk aktivitet og sundhed for anbragte børn i projektet "Anbragte børn i bevægelse". Børnehjælpsdagen bringer gode erfaringer og et solidt netværk med ind i samarbejdet med ForeningsMentorerne. Herudover har ForeningsMentorerne via ForeningsGuiderne etableret et tæt samarbejde med kontaktlærere og ledere på de lokale skoler i Gellerup, Bispehaven og Viby Syd. Det er bl.a. igennem kontaktlærerne, at kontakten til de udsatte børn og unge skal ske. Kontaktlærerne kan med deres pædagogiske indsigt og kendskab til børn og unge på skolerne være med til at gøre opmærksom på de særligt udsatte børn og unge. Den boligsociale indsats skal indgå i samarbejdet med ForeningsMentorerne og bistå med rådgivning og vejledning i forhold til håndteringen af de involverede børn og unge. Foreningerne i lokalområderne bidrager med deres normale aktiviteter, som projektets børn og unge interesserer sig for. Projektlederen for ForeningsMentorerne har følgende ansvarsområder: - Hverve frivillige mentorer - Sammensætte og undervise på mentoruddannelsen - Stå for frivilligmøder, frivilligpleje og sparring med mentorerne - Identificere børn og unge fra ForeningsMentorernes målgruppe - Påbegynde mentorforløb og matche mentor og mentee - Etablere samarbejde med lokale foreninger - Undervise på foreningskurser

4 - Vedligeholde hjemmeside og database - Projektstyring og løbende evaluering af mentorforløb - Ekstern kommunikation og netværksaktiviteter - Sikre synlighed af Trygfonden - Vedligeholde samarbejdsrelationer - Arrangere midtvejs- og slutkonferencer - Udforme evalueringer af projektet Projektlederen bliver placeret hos Sport & Fritid, og bliver en del af et team bestående af to Foreningskonsulenter. Foreningskonsulenterne arbejder tæt på foreningslivet i de udsatte boligområder, samt med de øvrige magistrater i Aarhus Kommune med det formål at give flere børn og unge en aktiv fritid. Her er en af indsatserne ForeningsGuiderne, som er et samarbejde med lokale skoler og den boligsociale indsats i områderne Søndervang, Bispehaven og Gellerup. Formålet er at guide foreningsparate børn og unge ind i foreningslivet. ForeningsMentorerne forventes derfor at arbejde tæt sammen med ForeningsGuiderne, således at mentorerne tager sig af de børn, som ikke er foreningsparate, og falder uden for ForeningsGuidernes målgruppe. På foreningssiden arbejder konsulenterne med organisationsudvikling med henblik på at sikre foreningernes fortsatte eksistens og udvikling. Succeskriterier: Det forventes, at der i en periode på to år gennemføres 40 mentorforløb med børn og unge i særligt udsatte positioner. De 40 børn guides ind i foreningslivet, hvor mentorerne hjælper børnenes inklusion på vej. Af de 40 mentorforløb forventes det, at 30 børn og unge bliver inkluderet og fortsætter i foreningslivet. Fastholdelsesprocenten på 75% er fastsat ud fra erfaringer, som ForeningsGuiderne i København har opnået med en mentorordning. Selv om op imod 25 procent af de deltagende børn og unge falder fra projektet, er det målet, at disse børn og unge er blevet mere foreningsparate, på trods af at de ikke længere er foreningsaktive. Det forventes yderligere, at der i projektperioden uddannes 20 frivillige mentorer, og at halvdelen af disse bidrager med mere end et mentorforløb. I relation til foreningerne forventes det, at der etableres et tæt samarbejde med fem foreninger i Aarhus Kommune. Samarbejdet omhandler fastholdelse af børn og unge fra projektet generelt, og hensigten er, at samarbejdsforeningerne får nogle pædagogiske værktøjer til at imødekomme børn og unge i udsatte positioner. Foreningerne gennemgår et kursusforløb med pædagogiske værktøjer og temaer i relation til anerkendelse, kommunikation, konfliktopløsning og social kapital i idrætten. Målet er, at der sammenlagt deltager minimum fem personer fra hver forening på hvert kursus, og at deltagerne efter kurserne føler sig bedre i stand til at rumme og håndtere foreningens børn og unge. Herudover forventes det, at forældrene/plejefamilierne og institutionerne til de guidede børn også lærer mere om foreningslivets positive virkninger, dels igennem iagttagelsen af deres børn, men også gennem kontakten til de frivillige mentorer og mødet med foreningen.

5 Fastholdelse af effekten: ForeningsMentorernes arbejde vil komme til udtryk i form af de langvarige effekter, som mentorforløbene har på de guidede børn og unge. De børn og unge som har lært foreningernes spilleregler, vil kunne begå sig i foreningen, skabe venskaber, nye relationer og opnå personlig udvikling. I sidste ende vil disse parametre skabe forudsætningerne for at blive inkluderet i foreningslivet og videre i samfundet. Dette vil betyde en forøget trivsel i form af bedre selvværd og samhørighed med andre. Foreningsdeltagelsen giver et aktivt medborgerskab, som virker forebyggende i et kriminalpræventivt øjemed. Med de tillærte kompetencer og en ny forståelse af foreningslivet vil de guidede børn og unge kunne skifte forening og aktivitet efter mentorforløbet i tilfælde af, at de får nye interesser. De børn og unge, som ikke fastholdes hele vejen igennem projektet vil alligevel har fået en bedre forståelse for foreningslivet. Mentorforløbene vil også have en afsmittende effekt på søskende eller øvrige anbragte børn til de guidede børn og unge, idet mentorernes indsats delvist er rettet mod forældrene/institutionerne. Når de guidedes søskende/øvrige anbragte børn skal starte i en forening, vil forældrene/institutionerne være bedre informeret og rustet til at bakke børnene op i foreningsdeltagelsen. Forældrene/institutionen/plejefamilien vil, i takt med at de gradvist overtager ansvaret for foreningsdeltagelsen, også begynde at udvide deres sociale netværk gennem kontakten til foreningens trænere og de andre forældre. Et mentorforløb kan ligeledes have positiv effekt på de voksne omkring barnet idet de får udvidet deres forståelse af foreningslivets positive sider, og aktivt vælger at prioritere fritidsaktiviteter for deres børn. Derved når projektet reelt ud og påvirker flere, end de børn og unge som guides. For foreningen kan Foreningsmentorernes indsats betyde, at der bliver tilført flere voksne med ressourcer og lyst til at bidrage til foreningens formål, og støtte op omkring barnets deltagelse i foreningslivet. Endvidere giver foreningskurserne både pædagogiske redskaber og større rummelighed for de frivillige. Efter projektperioden vil denne viden bæres videre i foreningen, således at foreningens fremtidige medlemmer også vil opnå en positiv indvirkning af indsatsen. Mentorforløbene skaber således viden og kompetencer, som gælder resten af livet for de guidede, deres familier, institutionerne, plejefamilierne og foreningen. De børn og unge som bliver inkluderet via ForeningsMentorernes indsats, vil senere i livet kunne bruge deres erfaringer fra foreningslivet og give det videre til deres egne børn og deres egne familier. Derved er Trygfonden med til at skabe grobund for at videreføre et sundt og inspirerende foreningsliv for nogle særligt udsatte målgrupper. Hvordan måles effekten i projektet?: ForeningsMentorernes database er et vigtigt redskab i forhold til at måle effekten af projektet. Her registreres de børn og unge, som har brug for en mentor. I databasen er der en dagbogsfunktion for hvert enkelt barn, som kan tilgås af den frivillige mentor og projektlederen. Dagbogen er med til at beskrive mentorforløbet og der kan løbende berettes om status på inklusionen blandt andet ved at notere succeser, udfordringer og læringsmål. Dagbogen bliver således et værktøj til at beskrive og evaluere forløbene kvalitativt, mens databasen måler projektet kvantitativt. Herudover er der mulighed for at få overblik over, hvor mange mentorforløb der er i gang og hvor mange, der er afsluttet, herunder også hvor mange børn og unge der er blevet inkluderet i foreningslivet.

6 For at belyse de kvalitative effekter endnu mere udførligt, kan der foretages interviews med henholdsvis børnenes, institutionernes, plejefamiliernes og deres forældres forståelse af, hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet samt de oplevede effekter heraf. Sådanne interviews vil kunne give en mere dybdegående afklaring af hvilken effekt og betydning foreningerne, ForeningsMentorerne og Trygfondens indsats har haft for familiernes inklusion i foreningslivet. Endvidere vil det synliggøre hvad inklusionen i foreningerne har betydet for børnene og de unges liv Dokumentation: ForeningsMentorerne i Aarhus skal dokumentere sine resultater ved at udføre halvårlige statusrapporter. Under de halvårlige rapporter, kontaktes de særligt udsatte børn og unge, som fortæller, om de stadigvæk er aktive i foreningslivet, og om det går godt. På denne måde er der en opfølgning på de enkelte mentorforløb. Databasen er også væsentlig i forhold til midtvejs- og slutevalueringen, som giver en status på projektet. De to evalueringer forholder sig til de i projektet anførte mål og succeskriterier, og foreligger som tilgængelig dokumentation for ForeningsMentorerne i Aarhus' resultater. Formidling/videndeling: Budskabet om ForeningsMentorerne i Aarhus' og Trygfondens gode sag og projektresultater skal først og fremmest udbredes lokalt i Aarhus og Midtjylland. Dette skal bl.a. ske gennem omtale i de lokale medier og gennem personlig kontakt med skoler, foreninger og andre samarbejdspartnere. ForeningsMentorer i Aarhus vil desuden kunne findes på de sociale medier og ForeningsMentorernes hjemmeside. Videndelingen vil foregå via to konferencer, en midtvejs og en til slut. Her inviteres interne og eksterne samarbejdspartnere. ForeningsMentorerne vil også forpligte sig på at dele viden og erfaringer med lignende indsatser i landet. Eksempelvis skal videndelingen ske gennem deltagelse landsnetværket for guideindsatser, hvor projekter fra hele landet deler deres erfaringer med hinanden. Andre muligheder for videndeling kunne være mere specifikke mentornetværk, integrationsprojekter eller indsatser for anbragte børn. Synliggørelse af TrygFonden: Trygfonden vil være synlig i form af logo og benævnelse på de sociale medier, på ForeningsMentorernes hjemmeside, på slideshows, uddannelsesmateriale, i artikler og igennem omtale i pressen. Her vil projektlederen for ForeningsMentorerne have en afgørende rolle for at gøre opmærksom på Trygfondens rolle i projektet. Desuden vil ForeningsMentorer i Aarhus gerne tilbyde Trygfonden at deltage i de to planlagte konferencer, hvor både samarbejdspartnere, mentorer og børn og unge fra målgruppen vil blive inviteret. På konferencerne vil det derfor være muligt at møde nogle af de deltagende børn og mentorer, og

7 herigennem fortælle om Trygfondens motivation for at gå ind i projektet. Endelig vil de frivillige mentorer være iklædt tøj med logo på de involverede parter, herunder TrygFonden. Tidsplan: Se eventuelt Tidslinien. Opstartsperiode (1.-3. måned): Etablering af hjemmeside og database. Etablering af samarbejde med de vigtigste parter: kontaktlærere, projektledere for Børnehjælpsdagen og ForeningsGuiderne. Hvervekampagne for nye mentorer. Sammensætte uddannelsesindhold til mentoruddannelsen. Påbegynde første runde af uddannelsen. Matchning af de første mentorer og mentees omkring slutningen af perioden. Leveranceperiode ( måned): Løbende rekruttering og uddannelse af nye mentorer. Stort fokus på at opstarte nye mentorforløb. Etablering af samarbejde med foreninger og uddannelse af foreningernes frivillige. ( måned) Fokus på opsamling af de første erfaringer, som bliver afgørende for tilpasning af uddannelse og videre forløb. Afslutningsfase ( måned): Mentorforløb udfases og evaluering udføres.

8 Igangsættelse af mentorforløb. Tidslinje for ForeningsMentor Projektet starter. Ansættelse af projektkoordinator. Udformning af kampagnemateriale. Synliggørelse af projektet og rekruttering af børn: uddeling af kampagnemateriale og opsøgende arbejde blandt beboere, skoler og foreninger. Markedsføring og mentorforløb fortsætter. Sæsonstart for foreningerne. Rekruttering og uddannelse af nye mentorer Gentagelse af aktiviteter fra 2014: Rekruttering af nye mentorer, opdatering af kampagnemateriale, rekruttering af børn, opfølgning på samarbejdspartnere, matchning af børn og mentor. Slutevaluering inkl. indsamling af kvantitative og kvalitative data. Konference og formidling af projektet til interessenter og samarbejdspartnere. Februar 2014 Februar. - marts 2014 april 2014 april maj 2014 maj juni 2014 juli august 2014 aug. sept januar 2015 jan. dec januar 2016 Sommerferie Opdyrkning af lokale foreninger i områderne, etablering af samarbejde med aktører (boligforeninger, Børnehjælpsdagen, skoler, SFO og institutioner), samt rekruttering og uddannelse af mentorer. Kursus for foreningerne Midtvejskonference: præsentation af projektets resultater Milepæl: guidning af i alt børn. Milepæl: rekrutteret og uddannelse af i alt 10 frivillige mentorer. Milepæl: 40 mentorforløb afsluttet og 20 frivillige mentorer. 8

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE

MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Oxford Research A/S, Februar 2013 MIDTVEJSEVALUERING AF PULJEN FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM VIDEREFØRELSE AF DET FRIVILLIGE INTEGRATIONSARBEJDE Udarbejdet af Oxford Research A/S for Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

DBU Sjælland VELKOMMEN

DBU Sjælland VELKOMMEN VELKOMMEN SESSION 3: SOCIAL INKLUSION Coach- og mentoruddannelsen Et partnerskabsprojekt mellem DBU, Høje Tåstrup Kommune, Fløng Hedehusene Fodbold, Høje Tåstrup IF og Taastrup FC. Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Play 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere