Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer"

Transkript

1 Manual.indd , Art Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer Biltema Nordic Services AB

2 Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. Skovärmaren är avsedd för användning i badrum och tvättstugor. Placeras inte under hängande textilier. Används i maximalt 3 timmar åt gången. Längre användningstider kan skada produkten. Ska ej användas som värmekälla. Kontrollera om dina skor klarar denna typ av torkning utan att ta skada, innan användning. Om onormal temperaturstegring upptäcks, kassera produkten. Läs manualen noga innan användning. Specifikation: Hz, klass W Storlek: 54.3 x 25 x 29 cm På/Av-knapp I. Tryck ner strömbrytaren vid position I så att lampan lyser. Då är skovärmaren tillslagen. II. Tryck ner strömbrytaren till position O, lampan slocknar och skovärmaren är avslagen. Användning 1. Läs instruktionen noga innan användning. Det är viktigt att känna till hur skovärmaren fungerar. 2. Var säker på att du monterat skovärmaren korrekt. Dra åt skruvarna och försäkra dig om att de håller benen på plats. Skjut i sidobenen, försäkra dig om att den står stadigt på marken. Förstärk vid behov med lim. 3. Ställ strömbrytaren på position O (Av). 4. Sätt stickkontakten i vägguttaget. 5. Efter att stickkontakten är i väggen, ställ strömbrytaren på I (På). Strömbrytaren lyser och skovärmaren börjar bli varm. 6. Undvik att placera skorna ojämnt. Tipprisk finns vid ojämn fördelning av skor. 7. Efter användning dra ut stickproppen ur vägguttaget. Underhåll Om strömsladden är skadad måste den ersättas av en fackman, annars måste den kasseras. Om onormal temperaturstegring upptäcks, kassera produkten. Rengöring 1. Ta ur sladden från vägguttaget och låt skovärmaren svalna. 2. Produktens yta ska rengöras med en våt trasa. Om skovärmaren är riktigt smutsig kan ett milt rengöringsmedel användas. 3. Användning av starka rengöringsmedel är inte rekommenderat. Alkoholhaltiga rengörings- och lösningsmedel får inte användas då det kan förstöra materialet i skovärmaren över tiden Biltema Nordic Services AB 2

3 Viktiga säkerhetsregler 1. Läs instruktionen noga innan användning. Det är viktigt att spara manualen för framtida bruk. 2. Var mycket uppmärksam när skovärmaren används i närheten av barn, produkten kan bli väldigt varm. 3. Ta alltid ut kontakten när produkten inte används. 4. Se till att produkten inte utsätts för stötar och slag. 5. Se till att ditt elsystem i hemmet är dimensionerat för extra effektuttag som skovärmaren innebär. 6. Använd inte skovärmaren om den på något sätt är skadad. Då ska produkten kasseras eller repareras av en fackman, skador kan uppkomma efter ett fall eller om sladden på något sätt utsatts för extern påverkan. 7. Enbart för hemmabruk, inte för kommersiellt syfte. 8. Ställ aldrig skovärmaren i närheten av vatten eller kranar. 9. Göm inte sladden under mattor eller möbler, skovärmaren ska kunna flyttas undan och sladden dras ur väggkontakten. 10. Används alltid tillsammans med jordfelsbrytare. 11. Använd inte skovärmaren i utrymmen där det finns bensin, målarfärg eller flambara vätskor. 12. Var uppmärksam så inga externa objekt rör vid skovärmaren när den är igång då det kan orsaka stötar, starta bränder eller skada skovärmaren. 13. Använd enbart skovärmaren för att torka skor. Alla annan användning kan skada produkten. 14. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 15. Allt underhåll utöver ovan tillåtna ska utföras av behörig fackman. 16. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. Varning Produkten är avsedd för skotorkning enbart. Skovärmaren ska stå minst 60 cm från handfat, duschar eller badkar. Anslut inte skovärmaren en till vägguttag som riskerar att utsättas för vattenstänk. Skovärmaren bör inte användas med förlängningssladd, inte heller placeras direkt under ett vägguttag då värmen kan påverka vägguttaget. Använd enbart i jordade uttag. Dra ur kontakten när produkten inte används eller vid rengöring. Sänk inte ner skovärmaren i vatten Biltema Nordic Services AB

4 Skovarmer Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Skovarmeren er beregnet for bruk i bade- og vaskerom. Plasseres ikke under hengende klær/tekstiler. Brukes i maksimalt 3 timer om gangen. Lengre brukstid kan skade produktet. Skal ikke brukes som varmekilde. Kontroller før bruk om skoene tåler denne typen tørking uten å ta skade. Om unormal temperaturstigning skulle oppdages, kasser produktet. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Spesifikasjoner: Hz, klasse W Størrelse: 54,3 x 25 x 29 cm Bruk 1. Les instruksjonene nøye før bruk. Det er viktig å kjenne til hvordan skovarmeren fungerer. 2. Vær sikker på at du har montert skovarmeren korrekt. Stram skruene, og forsikre deg om at de holder bena på plass. Skyv i sidebena, og forsikre deg om at den står stødig på gulvet. Forsterk ved behov med lim. 3. Still strømbryteren i posisjon O (Av). 4. Sett støpselet i stikkontakten. 5. Etter at støpselet er satt i stikkontakten, still strømbryteren på I (På). Strømbryteren lyser, og skovarmeren begynner å bli varm. 6. Unngå å plassere skoene ujevnt. Ved ujevn fordeling av sko kan skovarmeren velte. 7. Trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk. Vedlikehold Dersom strømledningen skulle bli skadet, må den skiftes ut av en fagperson, ellers må den kasseres. Om unormal temperaturstigning skulle oppdages, kasser produktet. Rengjøring 1. Ta støpselet ut av stikkontakten, og la skovarmeren avkjøles. 2. Produktets overflate skal rengjøres med en våt klut. Om skovarmeren er svært tilsmusset, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. 3. Bruk av sterke rengjøringsmidler er ikke anbefalt. Alkoholholdige rengjørings- og løsemidler må ikke brukes fordi dette kan ødelegge materialet i skovarmeren over tid. På/av-knapp I. Trykk ned strømbryteren til posisjon I slik at lampen lyser. Da er skovarmeren slått på. II. Trykk ned strømbryteren til posisjon O. Lampen slukkes, og skovarmeren er slått av Biltema Nordic Services AB 4

5 Viktige sikkerhetsregler 1. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Det er viktig å ta vare på denne for å kunne slå opp i den senere. 2. Vær svært oppmerksom når skovarmeren brukes i nærheten av barn; produktet kan bli svært varmt. 3. Ta alltid ut støpselet når produktet ikke er i bruk. 4. Se til at produktet ikke utsettes for støt og slag. 5. Se til at de elektriske anlegget i boligen er dimensjonert for det ekstra effektuttaket som bruk av skovarmeren innebærer. 6. Bruk ikke skovarmeren dersom den på noen som helst måte er skadet. Da skal den kasseres eller repareres av en fagperson. Skader kan oppstå etter et fall eller om ledningen har blitt utsatt for ytre påvirkning. 7. Kun for hjemmebruk, ikke for kommersielle formål. 8. Plasser aldri skovarmeren i nærheten av vann eller vannkraner. 9. Gjem ikke ledningen under matter, tepper eller møbler. Skovarmeren skal kunne flyttes bort og støpselet trekkes ut av stikkontakten. 10. Bruk alltid sammen med jordfeilbryter. 11. Bruk ikke skovarmeren i rom der det finnes bensin, maling eller brennbare væsker. 12. Vær oppmerksom slik at ingen eksterne gjenstander berører skovarmeren når den er i gang, fordi dette kan forårsake støt, starte brann eller skade skovarmeren. 13. Bruk skovarmeren kun for å tørke sko. All annen bruk kan skade produktet. 14. Barn skal holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med skovarmeren. 15. Alt vedlikehold ut over det som ovenfor er tillatt, skal utføres av behørig fagperson. 16. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller av person som har manglende erfaring og kunnskap om dets bruk, med mindre de på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. Advarsel Produktet er beregnet kun for skotørking. Skovarmeren skal stå minst 60 cm fra vask, dusj eller badekar. Koble ikke skovarmeren til en stikkontakt der det er risiko for vannsøl. Skovarmeren bør ikke brukes med skjøteledning, og heller ikke plasseres rett under en stikkontakt, fordi varmen kan påvirke stikkontakten. Bruk kun i jordet stikkontakt. Trekk ut støpselet når produktet ikke er bruk eller ved rengjøring. Senk ikke skovarmeren ned i vann Biltema Nordic Services AB

6 Jalkinekuivain Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. Jalkinekuivain on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneessa tai pesutuvassa. Sitä ei saa asettaa riippuvien tekstiilien alle. Sitä saa käyttää enintään 3 tuntia kerrallaan. Jos sitä käytetään pidempään yhtäjaksoisesti, se voi vaurioitua. Ei saa käyttää lämmönlähteenä. Varmista ennen käyttämistä, että kuivaaminen tämän laitteen avulla ei vaurioita jalkineitasi. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, poista tuote käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Tekniset tiedot: Hz, luokka W Koko: 54,3 x 25 x 29 cm Virtapainike I. Paina virtakatkaisin asentoon I, jotta merkkivalo syttyy. Jalkinekuivain on nyt käyttövalmis. II. Paina virtakatkaisin asentoon O. Merkkivalo sammuu ja jalkinekuivaimesta katkaistaan virta. Käyttäminen 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. On tärkeää tuntea jalkinekuivaimen toiminta. 2. Varmista, että asennat jalkinekuivaimen oikein. Kiristä ruuvit. Varmista, että ne pitävät jalat paikoillaan. Työnnä sivujalat paikoilleen. Varmista, että jalat seisovat tukevasti. Vahvista tarvittaessa liimalla. 3. Aseta virtakytkin O-asentoon (pois päältä). 4. Työnnä pistoke pistorasiaan. 5. Kun pistoke on pistorasiassa, aseta virtakytkin I-asentoon (päällä). Katkaisijan merkkivalo palaa ja jalkinekuivain lämpenee. 6. Vältä asettamasta jalkineita epätasaisesti. Muutoin ne voivat kaatua. 7. Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen. Kunnossapito Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi tai laite on hävitettävä toimittamalla se kierrätykseen. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, poista tuote käytöstä. Puhdistaminen 1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna jalkinekuivaimen jäähtyä. 2. Puhdista pinta kostealla liinalla. Jos jalkinekuivain on erittäin likainen, voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta. 3. Ei ole suositeltavaa käyttää voimakkaita puhdistusaineita. Alkoholipitoisia liuottimia tai puhdistusaineita ei saa käyttää. Muutoin jalkinekuivaimen materiaali voi vaurioitua ajan mittaan Biltema Nordic Services AB 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. On tärkeää säästää käyttöohje tulevaa käyttöä varten. 2. Toimi varovaisesti, jos jalkinekuivainta käytetään lasten lähellä, sillä se voi kuumentua voimakkaasti. 3. Kun laitetta ei käytetä, irrota pistoke pistorasiasta. 4. Varmista, ettei laitetta altisteta iskuille. 5. Varmista, että kodin sähköjärjestelmä pystyy syöttämään jalkinekuivaimen vaatiman tehon. 6. Älä käytä vahingoittunutta jalkinekuivainta. Vaurioitunut laite on annettava ammattilaisen korjattavaksi tai hävitettävä. Vaurioita voi aiheutua esimerkiksi jos laite putoaa tai sähköjohto altistuu ulkoisten voimien vaikutukselle. 7. Vain kotikäyttöön. Ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. 8. Älä koskaan aseta jalkinekuivainta veden tai vesihanan lähelle. 9. Älä aseta sähköjohtoa mattojen tai huonekalujen alle. Jalkinekuivainta on voitava siirtää, ja pistoke on voitava irrottaa pistorasiasta. 10. Käytä aina yhdessä vikavirtakytkimen kanssa. 11. Älä käytä jalkinekuivainta tiloissa, joissa on bensiiniä, maalitölkkejä tai helposti syttyviä nesteitä. 12. Jalkinekuivaimeen ei saa joutua vieraita esineitä sen ollessa toiminnassa. Muutoin voi aiheutua sähköisku tai tulipalo tai laite voi vaurioitua. 13. Käytä jalkinekuivainta vain jalkineiden kuivaamiseen. Muunlainen käyttö saattaa vaurioittaa laitetta. 14. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. 15. Vain valtuutettu asentaja saa tehdä korjaustyöt. 16. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä tai aisteissa on puutteita tai joilla ei ole kokemusta tällaisten laitteiden käyttämisestä, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei anna heille ohjeita. Varoitus Tämä laite on tarkoitettu vain jalkineiden kuivaamiseen. Jalkinekuivaimen ja käsienpesualtaan, suihkun tai kylpyammeen välissä on oltava vähintään 60 cm tilaa. Älä yhdistä jalkinekuivaimen pistoketta pistorasiaan, johon voi roiskua vettä. Jalkinekuivainta ei saa yhdistää pistorasiaan jatkojohdon avulla eikä sijoittaa suoraan pistorasian alle, sillä kuumuus voi vaikuttaa pistorasiaan. Yhdistä vain maadoitettuun pistorasiaan. Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun laitetta ei käytetä tai se on puhdistettava. Älä upota jalkinekuivainta veteen Biltema Nordic Services AB

8 Jalkinekuivain Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller produktskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. Skotørreren er beregnet til brug i badeværelser og vaskerum. Placeres ikke under hængende tekstiler. Bruges i maksimalt 3 timer ad gangen Længere brugstid kan beskadige produktet. Må ikke anvendes som varmekilde. Inden brugen skal du undersøge, om dine sko kan klare denne type tørring uden at tage skade. Hvis der forekommer unormal temperaturstigning, skal produktet kasseres. Læs manualen omhyggeligt inden brug. Specifikation: Hz, klasse W Størrelse: 54,3 x 25 x 29 cm Tænd/sluk-knap I. Tryk afbryderen ned til position I, så lampen lyser. Hermed er skotørreren tændt. II. Tryk afbryderen ned til position O, hvorved lampen går ud, og skotørreren er slukket. Anvendelse 1. Læs instruktionen omhyggeligt inden brug. Det er vigtigt at vide, hvordan skotørreren fungerer. 2. Vær sikker på, at du har monteret skotørreren korrekt. Spænd skruerne til og forvis dig om, at de holder benene på plads. Sæt sidebenene i og kontroller, at den står stabilt på underlaget. Hvis det er nødvendigt, kan der forstærkes med lim. 3. Sæt afbryderen på O (Slukket). 4. Sæt stikket i stikkontakten. 5. Når stikket er sluttet til stikkontakten, stilles afbryderen på I (Tændt). Afbryderen lyser, og skotørreren begynder at blive varm. 6. Undgå at placere skoene ujævnt. Der er risiko for, at den tipper, når skoene fordeles ujævnt. 7. Efter brug tages stikket ud af stikkontakten. Vedligeholdelse Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker eller kasseres. Hvis der forekommer unormal temperaturstigning, skal produktet kasseres. Rengøring 1. Fjern ledningen fra stikkontakten og lad skotørreren køle af. 2. Rengør produktets yderside med en våd klud. Hvis skotørreren er meget snavset, kan der anvendes et mildt rengøringsmiddel. 3. Brug af stærke rengøringsmidler anbefales ikke. Rengøringsmidler med alkohol og opløsningsmidler må ikke anvendes, da disse kan beskadige materialet i skotørreren over tid Biltema Nordic Services AB 8

9 Vigtige sikkerhedsregler 1. Læs instruktionen omhyggeligt inden brug. Det er vigtigt at gemme manualen til senere brug. 2. Der skal iagttages stor forsigtighed, når skotørreren bruges i nærheden af børn, da den kan blive meget varm. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug. 4. Sørg for, at produktet ikke udsættes for stød og slag. 5. Sørg for, at dit elsystem i hjemmet er dimensioneret til den ekstra effektudgang, som skotørreren bevirker. 6. Skotørreren må ikke anvendes, hvis den på nogen måde er beskadiget. Er det tilfældet, skal produktet kasseres eller repareres af en fagmand. Der kan opstå skader efter et fald, eller hvis ledningen udsættes for eksterne påvirkninger. 7. Kun til brug i hjemmet, ikke til kommercielle formål. 8. Sæt aldrig skotørreren i nærheden af vand eller vandhaner. 9. Skjul ikke ledningen under tæpper eller møbler. Skotørreren skal kunne flyttes, og ledningen tages ud af stikkontakten. 10. Bruges altid sammen med jordfejlsafbryder. 11. Anvend ikke skotørreren i rum, hvor benzin, maling eller letantændelige væsker opbevares. 12. Sørg for, at ingen genstande kan røre ved skotørreren, når den kører, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadige skotørreren. 13. Brug kun skotørreren til at tørre sko. Al anden brug kan skade produktet. 14. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet Al vedligeholdelse, udover ovenfor nævnte, skal udføres af en autoriseret fagmand. 16. Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Advarsel Produktet er kun beregnet til skotørring. Skotørreren skal placeres mindst 60 cm fra håndvask, bruser eller badekar. Slut ikke skotørreren til en stikkontakt, hvor der er risiko for vandstænk. Skotørreren bør ikke anvendes med forlængerledning. Den må heller ikke placeres direkte under en stikkontakt, da denne kan påvirkes af varmen. Må kun bruges i jordede stikkontakter. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og inden rengøring. Produktet må ikke komme i vand Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB 10

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången.

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. Konvektorelement med fläkt VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. OBS: Kontrollera så att spänningen som anges

Læs mere

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri Våt- och torrdammsugare Våt- og tørrstøvsuger Märkä- ja kuivaimuri Våd- og tørstøvsuger WD 1200/30 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Etanolkamin. Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin. Etanolikamiina Ethanolkamin Etanolkamin Biopeis Etanolikamiina Ethanolkamin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN 100 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE 280 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 FRISK DANSKVAND. UDEN AT SLÆBE FLASKER. Er du også træt af at slæbe tunge flasker hjem fra supermarkedet, opbevare dem for derefter at returnere dem, når de er tomme?

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 1400 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 1400 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 1400 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 1400 Watt Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere