JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER"

Transkript

1 JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 JUICEPRESS TEKNISKA DATA Spänning: 230 V~50 Hz Effekt: 700 W Mått: 30 x 20 x 39 cm Kontinuerlig användning: intervall max 30 s, vila 1 min. Upprepa max 5 ggr därefter måste produkten stängas av och svalna helt. MÄRKNING Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. 3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. 4. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget. 5. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 6. Produkten får endast användas för avsett bruk. 7. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. 8. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. 9. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. 10. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. 11. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks. 12. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 13. Dra ur stickkontakten vid byte av tillbehör. 14. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring. 15. Använd aldrig produkten om rivfiltret är skadat. 16. Tryck aldrig ner frukt eller grönsaker i inmatningsröret med fingrarna. 17. Kör aldrig produkten mer än 30 s i taget. Låt produkten svalna helt efter 5 perioder om 30 s. 18. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 19. Lämna aldrig produkten inom räckhåll för barn. 20. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 21. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. 22. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. 23. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. 24. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning Biltema Nordic Services AB 2

3 INGÅENDE DELAR 2. Sätt i fruktköttsbehållaren genom att vinkla den lätt framåt och trycka den försiktigt på plats 3. Sätt i rivfiltret. Se till att det sitter korrekt. A. Matningsstav B. Matningsrör C. Lock D. Rivfi lter E. Juiceuppsamlare F. Fruktköttsbehållare G. Säkerhetsnivå H. Reglage I. Drivaxel INNAN ANVÄNDNING OBS! En säkerhetsfunktion i produkten gör att den bara startar om produkten är korrekt ihopsatt. 4. Sätt locket på plats 5. Snäpp fast de bygeln om locket, det ska höras ett klickljud. 1. Sätt i juiceuppsamlaren. 6 Sätt matningsstaven i matningsröret Biltema Nordic Services AB

4 ANVÄNDNING 1. Skölj frukten eller grönsakerna och skär dem i små bitar så att de passar i matningsröret. 2. Se till att juiceuppsamlaren är korrekt placerad. 3. Anslut produkten till ett jordat vägguttag. 4. Starta produkten 5. Vrid reglaget till önskad hastighet (1 eller 2). Hastighet 1 används för mjukare bär/frukter och grönsaker som jordgubbar, plommon, grapefrukt, citroner, gurkor, päron etc. Hastighet 2 används för lite hårdare bär/frukter och grönsaker som äpplen, morötter, rotfrukter, kål, potatis etc. Tänk på att fiberrika/stärkelserika råvaror inte bör pressas i en juicepress. Dessa råvaror är t.ex. banan, avokado, fikon och papaya. RENGÖRING 1. Stäng av produkten och dra ur kontakten från vägguttaget. 2. Torka av motorenheten med en lätt fuktad trasa. 3. Matningsstaven, matningsröret, lock, rivfilter, juiceuppsamlare och fruktköttsbehållare kan diskas för hand i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj noga. Rengör rivfiltret med en borste och inte med fingrarna då den är vass. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). 6. Lägg den skurna frukten/grönsakerna i matningsröret och tryck försiktigt med matningsstaven. 7. Stäng av produkten då det inte kommer mer juice. Varning!: Rivfiltret kan snurra ett tag efter juicen är pressad. Vänta sekunder innan produkten öppnas för att säkerhetsställa att filtret slutat snurra! Varning! Stoppa aldrig i fingrar eller andra föremål (förutom frukt och grönsaker) i matningsröret. Pipen kan stängas för att förhindra att den droppar efter användning. Tryck pipen försiktigt uppåt för att stänga den. Glöm inte att öppna pipen då produkten ska användas igen. Är pipen stängd under användning finns risk för spill. Tips! Färskpressad juice kan missfärgas lite, tillsätt några droppar citron för att behålla färgen längre. Färskpressad juice bör spädas ut med vatten för små barn. 1 del vatten och 1 del juice. Använd gärna kylskåpskalla råvaror Biltema Nordic Services AB 4

5 JUICEPRESSE TEKNISKE DATA Spenning: 230 V ~ 50 Hz Effekt: 700 W Mål: 30 x 20 x 39 cm Kontinuerlig bruk: intervall maks. 30 s, opphold 1 min. Gjenta maks. 5 ggr før du må slå av og la produktet kjøle seg helt ned. MERKING Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er beregnet på hjemmebruk. 4. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket. 5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 6. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. 7. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 8. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. 9. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 10. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 11. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes. 12. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 13. Dra ut støpselet ved bytte av tilbehør. 14. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. 15. Bruk aldri produktet hvis rivefilteret er skadet. 16. Trykk aldri frukt eller grønnsaker ned i innmatingsrøret med fingrene. 17. Kjør aldri produktet i mer enn 30 s om gangen. La produktet kjøle seg helt ned etter 5 omganger på 30 s. 18. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 19. Gå aldri fra produktet innenfor barns rekkevidde. 20. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 21. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 22. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 23. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 24. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr Biltema Nordic Services AB

6 DELER SOM MEDFØLGER 2. Sett inn fruktkjøttbeholderen ved å vinkle den lett forover samtidig som du trykker den forsiktig på plass plass 3. Sett inn rivefilteret. Sørg for at det sitter riktig A. Matestav B. Materør C. Lokk D. Rivefi lter E. Juiceoppsamler F. Fruktkjøttbeholder G. Sikkerhetsnivå H. Spak I. Drivaksling 4 Sett på lokket igjen FØR BRUK OBS! En sikkerhetsfunksjon gjør at produktet bare kan starte hvis det er satt sammen riktig. 5. Legg bøylene over lokket til du hører en klikkelyd. 1. Sett inn juiceoppsamleren. 6. Sett matestaven i materøret Biltema Nordic Services AB 6

7 BRUK 1. Skyll frukten eller grønnsakene, og skjær dem i små biter slik at de går inn i materøret. 2. Sørg for at juiceoppsamleren sitter som den skal. 3. Koble produktet til et jordet vegguttak. 4. Start produktet 5. Vri bryteren til ønsket hastighet (1 eller 2). Hastighet 1 brukes for mykere bær/frukter og grønnsaker som jordbær, plommer, grapefrukt, sitron, agurker, pærer, osv. Hastighet 2 brukes for litt hardere bær/frukter og grønnsaker som epler, gulerøtter, rotfrukter, kål, poteter, osv. Fiberrike/stivelserike råvarer bær ikke presses i en juicepresse. Dette kan være råvarer som f.eks. banan, avokado, fiken og papaya. RENGJØRING 1. Slå av produktet, og dra støpselet ut av vegguttaket. 2. Tørk av motorenheten med en lett fuktet klut. 3. Matestaven, materøret, lokket, rivefilteret, juiceoppsamleren og fruktkjøttbeholderen kan vaskes opp for hånd i varmt vann med litt oppvaskmiddel. Skyll grundig. Rengjør rivefilteret med en børste og ikke med fingrene da det er kvasst. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC). 1. Legg den oppskjærte frukten/grønnsakene i materøret, og trykk forsiktig med matestaven. 2. Slå av produktet når det ikke kommer mer juice. Advarsel! Rivefilteret kan rotere en stund etter at juicen er presset. Vent i sekunder før du åpner produktet for å være sikker på at filteret har sluttet å rotere! Advarsel! Før aldri fingre eller andre gjenstander (unntatt frukt og grønnsaker) ned i materøret. Tuten kan lukkes for å hindre at den drypper etter bruk. Trykk tuten forsiktig opp for å lukke den. Glem ikke å åpne tuten når du skal bruke produktet igjen. Hvis tuten er lukket når du skal helle, kan det føre til søl. Tips! Ferskpresset juice kan misfarges litt. Tilsett noen dråper sitron for å bevare fargen lenger. Ferskpresset juice bør spes ut med vann for små barn. 1 del vann og 1 del juice. Bruk gjerne kjøleskapkalde råvarer Biltema Nordic Services AB

8 MEHUPURISTIN TEKNISET TIEDOT Jännite: 230 V~50 Hz Teho: 700 W Mitat: 30 x 20 x 39 cm Jatkuva käyttö: käyttöjakso maks. 30 s, lepo 1 min. Toista enintään 5 kertaa, minkä jälkeen laite on sammutettava ja sen on annettava jäähtyä täysin. MERKINNÄT Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten. TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. 2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. 3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 4. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan. 5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. 6. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 7. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. 8. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. 9. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. 10. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. 11. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään. 12. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. 13. Irrota pistoke varusteiden vaihdon ajaksi. 14. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista. 15. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli raastinsiivilä on vaurioitunut. 16. Älä koskaan paina hedelmiä tai kasviksia syöttöaukkoon sormin. 17. Älä käytä laitetta yli 30 s yhteen menoon. Anna laitteen jäähtyä täysin viiden 30 sekunnin käyttöjakson jälkeen. 18. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella. 19. Älä jätä laitetta lasten ulottuville vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. 21. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. 22. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. 23. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 24. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta Biltema Nordic Services AB 8

9 TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT 2. Aseta hedelmälihasäiliö paikalleen kiertämällä sitä kevyesti eteenpäin ja painamalla sitä kevyesti. 3. Aseta raastinsiivilä paikalleen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan A. Syöttöpainin B. Syöttöaukko C. Kansi D. Raastinsiivilä E. Mehunkerääjä F. Hedelmälihasäiliö G. Turvataso H. Säädin I. Vetoakseli 4. Aseta kansi paikalleen. ENNEN KÄYTTÄMISTÄ HUOMIO! Tuotteen turvatoiminto varmistaa, että laite ei käynnisty ennen kuin se on pantu oikein kokoon 5. Pane kannen salpa kiinni niin, että kuuluu napsahdus. 1. Aseta mehunkerääjä paikalleen. 6. Aseta syöttöpainin syöttöaukkoon Biltema Nordic Services AB

10 KÄYTTÖ 1. Huuhtele hedelmät tai kasvikset ja leikkaa ne syöttöaukkoon sopiviksi paloiksi. 2. Varmista, että mehunkerääjä on asetettu oikein paikalleen. 3. Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan. 4. Käynnistä laite. 5. Käännä säädin halutulle nopeudelle (1 tai 2). Nopeus 1 sopii pehmeille marjoille/hedelmille ja kasviksille, kuten mansikoille, luumuille, greipille, sitruunoille, kurkuille, päärynöille jne. Nopeutta 2 käytetään kovemmille marjoille/ hedelmille ja kasviksille, kuten omenille, porkkanoille, juureksille, kaalille, perunoille jne. PUHDISTAMINEN 1. Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Pyyhi moottoriyksikkö kevyesti kostutetulla liinalla. Syöttöpainin, syöttöaukko, kansi, raastinsiivilä, mehunkerääjä ja hedelmälihasäiliö voidaan pestä käsin lämpimällä vedellä, jossa on hiukan astianpesuainetta. Huuhtele hyvin ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Hyvin kuitupitoisia/tärkkelyspitoisia raaka-aineita ei pidä puristaa mehupuristimella. Tällaisia raaka-aineita ovat mm. banaani, avokado, viikuna ja papaija. 1. Aseta kuoritut hedelmät/kasvikset syöttöaukkoon ja paina varovasti syöttöpainimella. 2. Sammuta laite, kun mehua ei enää tule. Varoitus! Raastinsiivilä saattaa pyöriä vielä hetken aikaa mehun puristamisen jo päätyttyä. Odota sekuntia ennen kuin avaat laitteen, jotta raastinsiivilä on varmasti pysähtynyt! Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia tai muuta kuin hedelmiä/kasviksia syöttöaukkoon. Nokan voi sulkea käytön jälkeen, jotta siitä ei tipu mehua. Sulje noppa painamalla sitä varovasti ylöspäin. Älä unohda avata nokkaa, kun alat jälleen käyttää laitetta. Jos nokka on kiinni käytön aikana, mehua saattaa roiskua. Vinkki! Tuorepuristettu mehu saattaa hieman värjäytyä, ja muutama tippa sitruunamehua auttaa säilyttämään värin paremmin. Tuorepuristettu mehu on laimennettava vedellä, jos sitä tarjotaan lapsille. 1 osa vettä ja 1 osa mehua. Käytä mieluiten jääkaappiviileitä raakaaineita Biltema Nordic Services AB 10

11 SAFTPRESSER TEKNISKE DATA Spænding: 230 V~50 Hz Effekt: 700 W Mål: 30 x 20 x 39 cm Kontinuerlig brug: interval maks. 30 sek., hvile 1 min. Gentages maks. 5 gange, derefter skal produktet slukkes og afkøle helt. MÆRKNING Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug. 2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten. 3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug. 4. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget. 5. Produktet må ikke ændres eller ombygges. 6. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 7. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen. 8. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand. 9. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme. 10. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild. 11. Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes. 12. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 13. Træk stikket ud ved skift af tilbehør. 14. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring. 15. Brug ikke produktet, hvis rivefiltret er beskadiget. 16. Tryk aldrig frugt eller grøntsager med i indføringsrøret med fingrene. 17. Kør aldrig produktet længere end 30 sek. ad gangen. Lad produktet køle helt af efter 5 perioder à 30 sek. 18. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. 19. Efterlad aldrig produktet inden for børns rækkevidde. 20. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 21. Kontrollér, at netledningen ikke er klemt. 22. Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret. 23. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren. 24. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr Biltema Nordic Services AB

12 MEDFØLGENDE DELE 2. Sæt frugtkødsbeholderen i ved at vinkle den let fremad og trykke den forsigtigt på plads. 3. Sæt rivefiltret i. Kontroller, at det sidder korrekt A. Indføringsstav B. Indføringsrør C. Låg D. Rivefi lter E. Saftopsamler F. Frugtkødsbeholder G. Sikkerhedsniveau H. Betjeningsgreb I. Drivaksel 4 Sæt låget på plads INDEN BRUG OBS! Et sikkerhedsfunktion i produktet betyder, at det kun starter, hvis det er samlet korrekt 5. Klik bøjlerne fast om låget, der skal høres en klik-lyd. 1 Sæt saftopsamleren i 6. Sæt indføringsstaven i indføringsrøret Biltema Nordic Services AB 12

13 ANVENDELSE 1. Skyl frugten eller grøntsagerne, og skær dem i små stykker, så de kan komme ned i indføringsrøret. 2. Kontroller, at saftopsamleren er korrekt placeret. 3. Tilslut produktet til en stikkontakt med jord. 4. Start produktet 5. Drej grebet til ønsket hastighed (1 eller 2). Hastighed 1 benyttes til blødere bær/frugter og grøntsager som jordbær, blommer, grapefrugt, citroner, agurker, pærer etc. Hastighed 2 benyttes til lidt hårdere bær/ frugter og grøntsager som æbler, gulerødder, rodfrugter, kål, kartofler etc. RENGØRING 1. Sluk produktet og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tør motorenheden af med en let fugtig klud. 3. Indføringsstaven, indføringsrøret, låget, rivefiltret, saftopsamleren og frugtkødsbeholderen kan vaskes op i hånden i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Skyl delene omhyggeligt. Rengør rivefiltret med en børste, ikke med fingrene, da det er skarpt. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC). Husk på, at fiberrige/stivelsesrige råvarer ikke bør presses i en saftpresser. Sådanne råvarer er f.eks. banan, avocado, figen og papaya. 1. Læg den udskårne frugt/grøntsag i indføringsrøret og tryk forsigtigt med indføringsstaven, 2. Sluk produktet, når der ikke kommer mere saft. ADVARSEL! Rivefiltret kan rotere et stykke tid efter, ar saften er presset ud. Vent sekunder, inden produktet åbnes for at sikre, at filtret er holdt op med at rotere! ADVARSEL! Stik aldrig fingre eller andre genstande (ud over frugt og grøntsager) i indføringsrøret. Tuden kan lukkes for at forhindre, at den drypper efter brug. Tuden lukkes ved at trykke den forsigtigt opefter. Glem ikke at åbne tuden, når produktet skal bruges igen. Hvis tuden er lukket under brugen, er der risiko for spild. Tips! Friskpresset saft kan blive misfarvet lidt, og farven kan bevares længere ved at tilsætte et par dråber citron. Friskpresset saft bør fortyndes med vand til små børn. 1 del vand og 1 del saft. Brug gerne køleskabskolde råvarer Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Plattång Rettetang. Glattejern

Plattång Rettetang. Glattejern Plattång Rettetang Suoristin Glattejern Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN 100 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången.

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. Konvektorelement med fläkt VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. OBS: Kontrollera så att spänningen som anges

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer

Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Skotork Skotørker Kengänkuivain Skotørrer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE

SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE SORBETMASKIN SORBETTIKONE SORBETMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 1400 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 1400 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 1400 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 1400 Watt Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required.

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required. CHILDREN S PRODUCTS Battery Operated Ride-On Art. 26-9901 Vehicle Assembly Manual & User s Guide Lotus F1 RIDE ON F1 LOTUS CAR Item No.: KL-9003 WARNING: To reduce the risk of injury, adult supervision

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri Våt- och torrdammsugare Våt- og tørrstøvsuger Märkä- ja kuivaimuri Våd- og tørstøvsuger WD 1200/30 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

jbpokkkljbppkkk Ç~ _êìöë~åîáëåáåö åç _êìâë~åîáëåáåö ëî _êìâë~åîáëåáåö Ñá h óíí çüàé Éë fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç

jbpokkkljbppkkk Ç~ _êìöë~åîáëåáåö åç _êìâë~åîáëåáåö ëî _êìâë~åîáëåáåö Ñá h óíí çüàé Éë fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç jbpokkkljbppkkk Ç~ _êìöë~åîáëåáåö åç _êìâë~åîáëåáåö ëî _êìâë~åîáëåáåö Ñá h óíí çüàé Éë fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç qáääóââé=ãéç=â ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aéêãéç=ü~ê=çì=î~äöí=éí=ãççéêåéi=ñ êëíéj

Læs mere

CHPCM110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHPCM110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHPCM110 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Læs mere