Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser"

Transkript

1 Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Bistandsadvokatordningen Konfliktråd Vejledning til forurettede og kontaktpersonordningen Sociallovgivningen og sundhedslovens regler om tilskud til psykologbehandling Offerfond Offererstatningsloven Tortgodtgørelse mv Underretning til forurettede om udgang og løsladelse mv. 25 Kapitel 2 Bistandsadvokatordningen Gældende ret Reglernes tilblivelse Området for bistandsadvokatordningen Beskikkelse efter retsplejelovens 741 a Beskikkelse af advokat efter retsplejelovens 995 a og 1020 e Politiets vejledning om bistandsadvokatordningen Bistandsadvokatens opgaver Bistandsadvokatens beføjelser Arbejdsgruppens overvejelser Anvendelsesområdet for beskikkelse af bistandsadvokat Bistandsadvokatens opgaver Bistandsadvokatens beføjelser 41 Kapitel 3 Konfliktråd Gældende ret Baggrunden for konfliktråd Organisering Nærmere om anvendelsen af konfliktråd Erfaringerne med konfliktråd Arbejdsgruppens overvejelser 48 Kapitel 4 Vejledning til forurettede og kontaktpersonordningen Gældende ret Vejledning ved anmeldelsen Beskikkelse af bistandsadvokat Offererstatningsloven Offerrådgivning Kontaktperson for forurettede og vidner Vejledning til forurettede under sagens efterforskning og videre behandling Orientering til forurettede om sagens forløb Underretning af forurettede om afvisning af anmeldelse mv Underretning om tiltalerejsning mv Forurettedes og andres møde som vidne i retten 55 2

3 Underretning af retten ved behov for særlig hensyntagen til et vidne Afgørelse om dørlukning, referatforbud, navneforbud mv Vejledning mv. af forurettede i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet Arbejdsgruppens overvejelser Vejledningens form og indhold Anklagerens rolle i forhold til forurettede Afhøringen af forurettede Økonomiske konsekvenser 63 Kapitel 5 Offerrådgivningerne mv Offerrådgivningerne Baggrund Formålet med ordningen Organiseringen af offerrådgivningen Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat Politikredsene Offerrådgivningen i Danmark (OID) De lokale offerrådgivninger Indholdet af offerrådgivningen Offerrådgiverne Finansiering Evaluering af offerrådgivningen Øvrige offerorganisationer Arbejdsgruppens overvejelser Organiseringen og finansieringen af offerrådgivningerne Samarbejdet mellem offerrådgivningerne og politikredsene Information om offerrådgivningerne 73 Kapitel 6 Sociallovgivningen og sundhedslovens regler om tilskud til psykologbehandling Gældende ret Sociallovgivningen Den generelle pligt til at yde rådgivning Kvindekrisecentre Behandlingstilbud til voldelige mænd og deres krænkede partner Tilbud af behandlingsmæssig karakter Andre muligheder for hjælp og støtte Sundhedslovens regler om tilskud til psykologbehandling Arbejdsgruppens overvejelser 79 Kapitel 7 Offerfond Indledning Sverige Baggrunden for den svenske ordning Afgrænsningen af de afgiftspligtige Afgiftens størrelse Afgørelse om afgiftspligt Inddrivelse af afgifter Uddelinger fra offerfonden Offerfondens økonomi Norge Arbejdsgruppen om oprettelse af en voldsofferfond 87 3

4 Regeringens overvejelser i Regeringens overvejelser i Arbejdsgruppens overvejelser Indledning Uddelinger fra en offerfond Afgrænsning af afgiftspligten Opkrævning og inddrivelse Administration af fonden Økonomien i en offerfond Konklusion 96 Kapitel 8 Offererstatningsloven Gældende ret Baggrund Erstatningsnævnet Personskader Tingsskader Almindelige regler Krav om politianmeldelse uden unødigt ophold, forældelse mv Arbejdsgruppens overvejelser Forbrydelser begået i udlandet Politianmeldelse uden unødigt ophold A conto erstatning Gerningsmandens anerkendelse af erstatningskravet Forældelse Offererstatningslovens De almindelige forældelsesregler Særligt vedrørende forældelse i sager om seksuelle overgreb mod børn og unge Arbejdsgruppens overvejelser Særligt om sager, hvori tiltalte frifindes Økonomiske konsekvenser af arbejdsgruppens forslag 125 Kapitel 9 Tortgodtgørelse mv Gældende ret Erstatningsansvarslovens 26, stk. 1 og Erstatningsansvarslovens 26, stk Erstatningsansvarslovens 26 a Sverige og Norge Sverige Norge Arbejdsgruppens overvejelser 145 Kapitel 10 Underretning til forurettede om udgang og løsladelse mv Gældende ret Udgang fra afsoning Prøveløsladelse og løsladelse efter udstået straf mv Løsladelse af varetægtsarrestanter og udgang under varetægtsfængsling Ophør af foranstaltninger af frihedsberøvende karakter og udgang til foranstaltningsdømte Videregivelse af fortrolige oplysninger Praksis for underretning af ofre, når indsatte skal på udgang eller løslades 159 4

5 Regler og praksis i Sverige, Norge og Finland Sverige Norge Finland Arbejdsgruppens overvejelser Generelle overvejelser Afgrænsning af en udvidet ordning om underretning Udformning af en udvidet ordning om underretning Behandling af en anmodning om underretning Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til lovbestemmelse 174 5

6 Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium Den 6. november 2009 nedsatte justitsministeren arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppens kommissorium lyder således: "1. Regeringen lægger stor vægt på, at ofre for forbrydelser behandles respektfuldt og får den hjælp og støtte, der er relevant i situationen. Der findes efter den gældende lovgivning mange muligheder for at hjælpe personer, der har været udsat for en forbrydelse, og regeringen har løbende taget initiativer med henblik på yderligere at styrke indsatsen på dette vigtige område. Med hensyn til bistand til den forurettede i forbindelse med straffesagers behandling kan nævnes reglerne i retsplejelovens kapitel 66 a om beskikkelse af en bistandsadvokat, som har til opgave at hjælpe og vejlede den forurettede under sagen. I 2005 blev der gennemført nye regler, hvorefter der som udgangspunkt altid skal beskikkes en bistandsadvokat for den pågældende i visse sager om alvorlig personfarlig kriminalitet (lov nr. 558 af 24. juni 2005). Politiet og anklagemyndigheden skal vejlede den forurettede om reglerne om beskikkelse af bistandsadvokat og sørge for, at en anmodning om beskikkelse indbringes for retten. I 2007 blev der gennemført nye regler med henblik på generelt at udvide politiets og anklagemyndighedens information og vejledning til forurettede (lov nr. 517 af 6. juni 2007). Der er således bl.a. indført en ordning, hvorefter der i visse sager udpeges en særlig kontaktperson hos politiet eller anklagemyndigheden, som skal yde hjælp og bistand til den forurettede, og som den pågældende kan henvende sig til. Særligt om ofre for samlivsrelaterede forbrydelser gælder, at der i alle politikredse skal etableres særlige enheder, som bl.a. skal sikre, at der hurtigt tilbydes fornøden rådgivning i disse sager - f.eks. kontakt til et krisecenter eller henvisning til en offerrådgivning, jf. nedenfor. Endvidere kan nævnes regeringens handlingsplan for til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien, som indeholdt en række forskellige initiativer, bl.a. blev der afsat midler til at dække udgifter til akut psykologbistand til kvinder og børn på kvindekrisecentre. Regeringen er i færd med at udarbejde en ny national strategi for bekæmpelse af vold mod kvinder. 6

7 Et væsentligt led i indsatsen for at støtte ofre for forbrydelser er de offerrådgivninger, som er etableret i alle politikredse. Offerrådgivningen er institutioner, der bl.a. kan tilbyde ofre en personlig og anonym samtale. Offerrådgivningen kan også vejlede om, hvilke hjælpeforanstaltninger af lægelig, psykologisk, social og juridisk karakter, der er mulighed for, og man kan også hjælpe ofret med at udarbejde skadesanmeldelser mv. Det følger af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for , at offerrådgivningen skal videreføres og styrkes i de nye store politikredse, og der er bl.a. etableret faste kontaktpunkter i politikredsene for offerrådgivningen. Med virkning fra den 1. marts 2009 er der endvidere oprettet et centralt landssekretariat for de lokale offerrådgivninger. Der er hermed sket en væsentlig organisatorisk styrkelse af offerrådgivningen. Kommunerne har en række muligheder for at yde hjælp til ofre for forbrydelser efter reglerne i den sociale lovgivning, og efter regler i sundhedslovgivningen er der mulighed for at yde tilskud til psykologbehandling til særligt udsatte grupper, herunder bl.a. voldsog voldtægtsofre. Ofre for forbrydelser kan endvidere i en række tilfælde få hjælp, råd og vejledning hos frivillige organisationer mv. Det kan også nævnes, at der netop er vedtaget nye regler om etablering af en landsdækkende ordning med konfliktråd i straffesager. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2010 (lov nr. 467 af 12. juni 2009). I et konfliktråd kan den forurettede få mulighed for at komme til orde over for gerningsmanden og fortælle om de konsekvenser, som den strafbare handling har haft. Konfliktråd kan derved bl.a. medvirke til, at den forurettede får bearbejdet sin vrede og angst som følge af den kriminelle handling. Med hensyn til ofres muligheder for at få økonomisk kompensation gælder efter reglerne i lov om erstatning til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven), at staten yder erstatning og godtgørelse til personer, der har været udsat for en straffelovsovertrædelse her i landet. Dette gælder, selv om gerningsmanden f.eks. er ukendt eller ikke kan straffes, f.eks. fordi han eller hun er under den kriminelle lavalder på 15 år. Sager om erstatning efter offererstatningsloven behandles af Erstatningsnævnet, og politiet har pligt til at vejlede en forurettet om erstatningsmulighederne efter offererstatningsloven, når en lovovertrædelse anmeldes, eller umiddelbart herefter. Der ydes erstatning og godtgørelse for personskade efter de almindelige regler herom i erstatningsansvarsloven. Der kan således f.eks. ydes 7

8 erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og for tab af erhvervsevne samt godtgørelse for varigt men og for svie og smerte. Der kan også ydes tortgodtgørelse mv. efter erstatningsansvarslovens 26, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Tortgodtgørelse ydes ved siden af de øvrige erstatnings- og godtgørelsesposter, f.eks. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte. Tort er navnlig en krænkelse af selv- og æresfølelsen, dvs. en persons opfattelse af eget værd og omdømme. I praksis ydes der navnlig tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven for ærekrænkelser mv. samt ved frihedsberøvelse og sædelighedsforbrydelser. Efter retspraksis kan der i et vist begrænset omfang ydes tortgodtgørelse i forbindelse med grovere voldsforbrydelser, og selv om der ikke er lidt tort, kan der ydes en vis godtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, hvis der er tale om en krænkelse af en anden person begået ved en forbrydelse, der har indebåret et særligt groft angreb mod en andens person eller frihed. Tortgodtgørelse mv. udmåles under hensyn til krænkelsens grovhed, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt. På grundlag af en lovændring i 2001 skete der en væsentlig forhøjelse af tortgodtgørelsen ved sædelighedsforbrydelser mv., som udgangspunkt en fordobling i forhold til det tidligere niveau (lov nr. 463 af 7. juni 2001). 2. Der er således i dag en bred vifte af muligheder for at hjælpe og støtte ofre for forbrydelser, og der er gjort meget på dette område i de senere år. Regeringen lægger imidlertid afgørende vægt på, at det løbende vurderes åbent og fordomsfrit, om indsatsen for at bistå dem, der bliver ofre for forbrydelser, kan styrkes og forbedres yderligere, og om indsatsen kan gøres endnu bredere og endnu mere sammenhængende. Regeringen har på denne baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje behov og muligheder for yderligere at styrke indsatsen for at hjælpe og støtte ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppen skal bl.a. vurdere de praktiske erfaringer med de nuværende ordninger på området her i landet samt i relevant omfang i udlandet, herunder navnlig i de øvrige nordiske lande. Arbejdsgruppen bør bl.a. overveje, om der (som i visse andre lande) bør indføres særlige regler om, at den forurettede i visse tilfælde kan få underretning om, at gerningsmanden får udgang mv. fra fængslet, prøveløslades eller løslades efter endt afsoning. Det bør i givet fald overvejes nærmere, hvordan en sådan ordning nærmere bør afgrænses og udformes. 8

9 Endvidere skal arbejdsgruppen overveje, om der som det for nylig har været omtalt i den offentlige debat bør etableres en form for offerfond eller lignende. I Sverige gælder f.eks. en ordning, hvorefter den domfældte i visse sager pålægges at indbetale et mindre beløb til en sådan fond, der navnlig giver økonomisk støtte til forskning eller til frivillige organisationers arbejde. Arbejdsgruppen bør overveje de principielle, administrative og ressourcemæssige aspekter ved at etablere en fondsordning. Arbejdsgruppen skal samtidig udarbejde et forslag til, hvordan en fondsordning vil kunne udformes. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, om der i lyset af de praktiske erfaringer er behov for justeringer af offererstatningslovens ordning vedrørende statens udbetaling af erstatning og godtgørelse for navnlig personskade til ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, om der bør ske ændringer af erstatningsansvarslovens 26 om tortgodtgørelse mv. med henblik på yderligere at forhøje de godtgørelsesbeløb, der udmåles i praksis. Tortgodtgørelse mv. tilkendes ved siden af den sædvanlige erstatning for økonomisk tab, som tilkommer ofret, og den krænkelse, der er tale om, er i sidste ende umulig at gøre op i penge. Men det er væsentligt, at godtgørelsesbeløbene ikke i almindelighed opleves som urimeligt lave i forhold til den krænkelse, som ofret har været udsat for. Arbejdsgruppen skal ikke overveje erstatningsansvarslovens øvrige generelle regler om erstatning og godtgørelse for personskade mv. Arbejdsgruppen bør endvidere overveje, om der i politiets og anklagemyndighedens regi kan være mulighed for at forbedre bistanden til ofre for forbrydelser, f.eks. ved i de enkelte politikredse at udbygge den gældende kontaktpersonordning. Retsplejerådet overvejer for tiden spørgsmålet om en revision af reglerne i retsplejelovens kapitel 89 om den såkaldte adhæsionsproces, dvs. muligheden for, at den forurettede under straffesagen kan få behandlet et erstatningskrav mod gerningsmanden. Disse regler er derfor ikke omfattet af arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen skal belyse eventuelle økonomiske konsekvenser af arbejdsgruppens konkrete forslag. I det omfang arbejdsgruppens konkrete forslag vil kræve lovgivning, skal arbejdsgruppen udarbejde et lovudkast. Arbejdsgruppen skal færdiggøre sit arbejde inden sommeren 2010." 9

10 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning Ved afgivelsen af rapporten har arbejdsgruppen haft følgende sammensætning: Formand: Statsadvokat Lise-Lotte Nilas (Udpeget af Justitsministeriet) Medlemmer: Advokat Henrik Perregaard (Udpeget efter indstilling af Advokatrådet) Advokat Lone Refshammer (Udpeget efter indstilling af Landsforeningen af Forsvarsadvokater) Dommer Steen Friis Nielsen (Udpeget efter indstilling af Dommerforeningen) Formand Lone Nielsen (Udpeget efter indstilling af Offerrådgivningerne i Danmark) Formand Henning Wollsen (Udpeget efter indstilling af Landsforeningen Hjælp Voldsofre) Konsulent Rafai Al-Atia (Udpeget efter indstilling af Kommunernes Landsforening) Sekretariatschef Ditte Marie Nørgård (Udpeget efter indstilling af Erstatningsnævnet) Vicestatsadvokat Ingeborg Gade (Udpeget efter indstilling af Rigsadvokaten) Politiassessor Kate Jacquerot (Udpeget efter indstilling af Rigspolitiet) Chefkonsulent Marianne Hoffgaard (Udpeget efter indstilling af Direktoratet for Kriminalforsorgen) 10

11 Kontorchef Peter Juul (Udpeget efter indstilling af Indenrigs- og Socialministeriet, nu Socialministeriet) Fuldmægtig Lene Paikjær Jensen (Udpeget efter indstilling af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Indenrigsog Sundhedsministeriet) Specialkonsulent Birgitte Forum Christensen (Udpeget efter indstilling af Finansministeriet) Kontorchef Anette Arnsted (Udpeget af Justitsministeriet) Sekretariat: Fuldmægtig Esben Haugland, Justitsministeriet Justitsministeriet var fra arbejdets begyndelse til den 1. marts 2010 repræsenteret ved kontorchef Torben Jensen. Torben Jensen blev afløst af kontorchef Anette Arnsted. Fuldmægtig Esben Haugland har fungeret som arbejdsgruppens sekretær, dog har fuldmægtig Ane Maria Røddik Christensen tillige fungeret som sekretær i perioden fra den 1. august Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har holdt 10 møder. Arbejdsgruppen holdt det første møde den 18. januar Det sidste møde blev afholdt den 19. november Arbejdsgruppen har, hvor det er anset for relevant, inddraget oplysninger om retstilstanden i andre nordiske lande i sine overvejelser Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag I kommissoriet er beskrevet en række eksisterende muligheder for hjælp og støtte til ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i kommissoriets beskrivelse og for hvert emne drøftet de praktiske erfaringer med de nuværende ordninger og overvejet, om der er behov for ændringer heraf. 11

12 Herudover har arbejdsgruppen i overensstemmelse med kommissoriet overvejet, om der bør indføres særlige regler om, at den forurettede i visse tilfælde kan få underretning om, at gerningsmanden får udgang fra fængslet, prøveløslades eller løslades efter endt afsoning, og om der bør etableres en form for offerfond, hvortil den domfældte skal indbetale et beløb. Disse ordninger kendes ikke eller kun i begrænset omfang i Danmark, men ordningen om underretning af forurettede findes i flere af de nordiske lande, og overvejelserne om etablering af en offerfond er navnlig inspireret af en sådan ordning i Sverige. Hvert emne er behandlet i særskilte kapitler, der indeholder både en beskrivelse af gældende ret og af arbejdsgruppens overvejelser. Arbejdsgruppen har således afgrænset arbejdet ud fra kommissoriets angivelser. Derfor har arbejdsgruppen ikke behandlet spørgsmål med relation til den forurettedes processuelle retsstilling. Dette spørgsmål er indgående behandlet i Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1485/2006 om den forurettedes processuelle retsstilling. Tilsvarende har arbejdsgruppen ikke gennemgået de bestemmelser i retsplejeloven, der tager særligt sigte på at beskytte den forurettede (eller andre vidner) i forbindelse med sagernes gennemførelse i retten, herunder f.eks. bestemmelserne om dørlukning, navneforbud og muligheden for at tiltalte føres ud af retssalen under forurettedes afgivelse af forklaring mv. Det har under arbejdsgruppens drøftelser vist sig, at erfaringerne med de eksisterende ordninger gennemgående har været gode, og at der kun i begrænset omfang er behov for egentlige regelændringer. Det har endvidere været et gennemgående træk, at arbejdsgruppen har lagt afgørende vægt på, at offeret for en forbrydelse skal have oplevelsen af, at behandlingen af den pågældende og sagens forløb er tilfredsstillende. Arbejdsgruppen tillægger det således stor betydning, at offeret oplever at spille en væsentlig rolle i forbindelse med sagens behandling og at have muligheden for at blive hørt. Ligeledes finder arbejdsgruppen det vigtigt, at offeret kender de muligheder for hjælp og støtte, som findes i de eksisterende ordninger, så offeret har mulighed for at gøre relevant brug af de tilbud, der allerede er på området. Disse synspunkter ligger til grund for arbejdsgruppens forslag til ændringer og justeringer Bistandsadvokatordningen Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med kommissoriet gennemgået og drøftet reglerne om beskikkelse af bistandsadvokat og de praktiske erfaringer hermed. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, om der er behov for ændringer med hensyn til anvendelsesområdet for beskikkelse og med hensyn til bistandsadvokatens opgaver og beføjelser. 12

13 Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der med udgangspunkt i erfaringerne med den gældende ordning ikke kan peges på yderligere lovovertrædelser end de i dag omfattede af ordningen, hvor der i almindelighed vil være behov for at kunne beskikke en bistandsadvokat. Efter indførelsen af den mere skønsmæssige adgang til beskikkelse efter retsplejelovens 741 a, stk. 4, finder arbejdsgruppen endvidere, at der hermed er skabt mulighed for beskikkelse i de helt særlige tilfælde, hvor der også ved andre lovovertrædelser kan være behov for hjælp fra en bistandsadvokat. Arbejdsgruppen finder således ikke, at der er behov for yderligere udvidelse af området for beskikkelse. Arbejdsgruppen har ligeledes drøftet, om der kunne være behov for udvidelser af ordningen med hensyn til den tidsmæssige udstrækning af beskikkelsen, men har ikke fundet anledning til at anbefale ændringer med hensyn hertil. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der med udvidelsen af vejledningspligten for politiet og anklagemyndigheden i forhold til en person, der bliver offer for en forbrydelse i udlandet, er skabt en sådan øget opmærksomhed på muligheden for beskikkelse af bistandsadvokat i disse sager, at der ikke er anledning til yderligere initiativer i relation hertil. Arbejdsgruppen har desuden drøftet omfanget af den del af bistandsadvokatens opgave, der består i bistand af mere almen karakter og den personlige støtte til den forurettede. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i almindelighed er stor tilfredshed hos de forurettede med bistandsadvokaternes udførelse af opgaverne, og arbejdsgruppen har derfor ikke grundlag for anbefalinger på dette område. Endelig har arbejdsgruppen overvejet, om den forurettede uden at den pågældende eller dennes bistandsadvokat derved tillægges partsbeføjelser i videre udstrækning end i dag bør have mulighed for at fremføre sine synspunkter i forbindelse med straffesagens behandling. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at udtalelser om det strafbare forholds konsekvenser for offeret bør kunne fremsættes, når det som led i dommerens almindelige retsledelse sikres, at der ikke bliver tale om langvarige og meget følelsesmæssige redegørelser. Arbejdsgruppen finder således, at bistandsadvokaten kan være opmærksom herpå i forbindelse med sin afhøring af den forurettede vedrørende et eventuelt erstatningskrav, ligesom det også for anklageren vil kunne være en opgave i et begrænset omfang at inddrage den forurettedes oplevelse af hændelsen i forbindelse med vidneafhøringen om det kriminelle forhold Konfliktråd Det er arbejdsgruppens opfattelse, at konfliktrådsordningen er en meget positiv nyskabelse, og at den kontakt, der herved etableres mellem den forurettede og gerningsmanden, i de 13

14 sager, der er egnet til behandling i konfliktråd, kan være af meget betydelig værdi for forurettede. Eftersom den permanente og landsdækkende konfliktrådsordning først er gennemført med virkning fra den 1. januar 2010, er det arbejdsgruppens opfattelse, at det er for tidligt at foretage en vurdering af ordningen. En sådan vurdering må således forudsætte, at ordningen har virket igennem nogen tid, og at der dermed har været mulighed for at foretage en evaluering blandt de personer, der har deltaget i konfliktråd. Arbejdsgruppen finder derfor ikke på nuværende tidspunkt anledning til at fremkomme med anbefalinger med hensyn til konfliktrådsordningen Vejledning til forurettede og kontaktpersonordningen Arbejdsgruppen har drøftet de praktiske erfaringer med ordningen vedrørende politiets og anklagemyndighedens vejledning af forurettede og kontaktpersonordningen. Arbejdsgruppen finder, at der foretages en omfattende vejledning af de forurettede fra politiets og anklagemyndighedens side, ligesom kontaktpersonordningen overordnet set er velfungerende. Særlig med hensyn til kontaktpersonordningen bemærkes, at de reviderede retningslinjer for ordningen, der er udsendt af Rigsadvokaten, har været gældende i forholdsvis kort tid, og at det må forventes, at ordningen når den er indarbejdet i politikredsene kan opnå større udbredelse. Det er således også i forbindelse med Rigsadvokatens evaluering understreget, at det er vigtigt, at politikredsene er meget opmærksomme på at få udpeget en kontaktperson for forurettede i de sager, hvor det er relevant, således at kontaktpersonen kan vejlede, støtte og hjælpe den forurettede under hele sagen. Arbejdsgruppen finder på den baggrund ikke, at der er anledning til at pege på mulige forbedringer af ordningen. Arbejdsgruppen har navnlig drøftet mulighederne for at forbedre indholdet og formen af den vejledning, der gives til forurettede, ligesom arbejdsgruppen har overvejet anklagerens rolle i forhold til den forurettede og forurettedes adgang til at afgive forklaring om følgerne af den forbrydelse, den pågældende har været udsat for. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at informationsmaterialet i den nuværende form kan virke overvældende allerede på grund af mængden af informationer. Herudover er en række af oplysningerne i informationsmaterialet rettet mod ofre for meget alvorlige typer af forbrydelser. Ud over det forhold, at disse oplysninger dermed som altovervejende hovedregel ikke er relevante for forurettede i sager om f.eks. berigelseskriminalitet, kan 14

15 tilstedeværelsen af disse oplysninger i informationsmaterialet muligvis føre til unødig frygt og usikkerhed hos forurettede i sager om mindre alvorlig kriminalitet. Arbejdsgruppen finder derfor, at der er behov for at revidere det eksisterende informationsmateriale, navnlig således at der udarbejdes forskellige vejledninger, der i højere grad er målrettet informationsbehovet hos forurettede i de forskellige sagskategorier (f.eks. berigelseskriminalitet og personfarlig kriminalitet). Informationsmaterialet bør udformes således, at de forurettede får den nødvendige og tilstrækkelige vejledning i forhold til netop den type forbrydelse, de har været udsat for. Arbejdsgruppen kan endvidere anbefale, at informationsmaterialet gøres tilgængeligt i elektronisk form. Arbejdsgruppen noterer sig, at Rigsadvokaten arbejder med at revidere informationsmaterialet til de forurettede og netop i videre udstrækning at målrette dette efter de forurettedes behov. Endvidere forbereder Rigsadvokaten et særligt modul på anklagemyndighedens hjemmeside med vejledning og information om straffeprocessen til forurettede og vidner. Arbejdsgruppen kan helt tilslutte sig disse initiativer. Ligeledes noterer arbejdsgruppen sig, at Rigsadvokaten arbejder med et sprogprojekt, som bl.a. har til formål at gøre den skriftlige kommunikation fra anklagemyndigheden til borgere, herunder de forurettede, lettere tilgængelig. Også dette projekt kan arbejdsgruppen tilslutte sig. Arbejdsgruppen har desuden drøftet spørgsmål vedrørende anklagerens rolle i forhold til forurettede og grænserne mellem på den ene side anklagerens vejledning og støtte til forurettede og på den anden side anklagerens objektivitet. Arbejdsgruppen noterer sig, at disse spørgsmål indgår i Rigsadvokatens arbejde med uddannelse af anklagere, og arbejdsgruppen kan tilslutte sig dette Offerrådgivningerne mv. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at offerrådgivningerne udgør et meget værdifuldt tilbud til ofre for forbrydelser, som har behov for råd og vejledning om praktiske forhold eller brug for støtte og nogen at tale med om den krænkelse, de har været udsat for. Offerrådgivningerne er dermed et vigtigt supplement til den rådgivende og støttende funktion, som politiet og andre professionelle varetager i forhold til ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppen finder det derfor af afgørende betydning, at det sikres, at offerrådgivningerne kan arbejde inden for gode rammer, og arbejdsgruppen har med dette udgangspunkt drøftet organiseringen og finansieringen af offerrådgivningerne, rådgivningernes samarbejde med politiet og behovet for information om offerrådgivningernes arbejde. 15

16 Arbejdsgruppen har drøftet rammerne for anvendelsen af de midler, der er afsat til offerrådgivningerne, herunder især om retningslinjerne for brugen af midlerne er for restriktive. Navnlig kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt midlerne bør kunne anvendes til aflønning af offerrådgiverne og visse af de overordnede administrative og koordinerende funktioner. Med hensyn til spørgsmålet om aflønning af offerrådgiverne kan det anføres, at det kan forekomme rimeligt, at den betydelige indsats, der ydes af de mange offerrådgivere, honoreres. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at en sådan aflønning vil være i modstrid med intentionerne bag ordningen. Den grundlæggende tanke om frivillighed er efter arbejdsgruppens vurdering af helt central betydning at fastholde, idet ordningen herved adskiller sig fra og supplerer de ordninger og initiativer, som fra det offentliges side er iværksat med henblik på rådgivning og vejledning af ofre for forbrydelser. Det er samtidig arbejdsgruppens opfattelse, at netop den omstændighed, at en række mennesker på frivilligt grundlag og uden forbindelse til de myndigheder, der deltager i straffesagernes behandling yder en indsats for at støtte ofrene, har stor betydning for de ofre, der gør brug af ordningen. I forhold til de mere overordnede administrative og koordinerende funktioner gør dette hensyn til princippet om frivillighed sig ikke gældende i samme omfang, og arbejdsgruppen har noteret sig, at der ikke i rammerne for offerrådgivningernes bevilling ses at være restriktioner med hensyn til aflønning af sådanne funktioner. Derimod kan det efter arbejdsgruppens opfattelse være velbegrundet at give mulighed for at dække de udgifter, som offerrådgiverne må afholde som led i rådgivningen. Det gælder de transportudgifter, som i visse tilfælde må afholdes, når rådgiverne skal mødes med ofrene. Arbejdsgruppen har noteret sig, at der med Rigspolitiets rundskrivelse af 12. april 2010 nu er givet mulighed for dækning af sådanne transportudgifter i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for offeret at komme til offerrådgiveren. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at samarbejdet mellem de lokale offerrådgivninger og kontaktpersonerne i politiet fungerer godt. Arbejdsgruppen er bekendt med, at man i Rigspolitiet er opmærksom på, at kontaktpersonernes opfattelse af deres rolle og opgaver kan variere ganske meget fra politikreds til politikreds, og at der heller ikke er en fælles procedure for, hvordan politikredsene administrerer bevillingen, hvilket i visse situationer kan være uhensigtsmæssigt for offerrådgivningerne. Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat har til opgave at holde tæt kontakt med politikredsenes kontaktpersoner, således at bl.a. konkrete spørgsmål vedrørende organiseringen af rådgivningsarbejdet og spørgsmål om 16

17 uddannelse drøftes. Offerrådgivningssekretariatet har således allerede en koordinerende rolle, og Rigspolitiet er endvidere begyndt på at udsende nyhedsbreve med henblik på at styrke politikredsenes samarbejde med de lokale offerrådgivninger. Sigtet med nyhedsbrevene er endvidere at udbrede best practice politikredsene imellem. Det er desuden arbejdsgruppens opfattelse, at det er af afgørende betydning, at ofrene får kendskab til offerrådgivningernes eksistens og muligheden for at benytte sig af deres tilbud. Offerrådgivningerne modtog i 2010 en merbevilling, som netop er givet med henblik på bl.a. at gennemføre en informationskampagne. Der vil således fra offerrådgivningernes side blive mulighed for i videre omfang at informere og skabe opmærksomhed omkring offerrådgivningen. Desuden vil initiativer fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der er eller bliver iværksat med henblik på at sikre den bedst mulige vejledning af ofrene, medvirke til, at også informationen om offerrådgivningen kan forbedres Sociallovgivningen og sundhedslovens regler om tilskud til psykologbehandling Kommunerne har en række muligheder for at yde hjælp og rådgivning efter reglerne i den sociale lovgivning, hvis der kan konstateres et konkret behov herfor hos den enkelte. Blandt andet indeholder servicelovens 102 mulighed for at yde tilbud af behandlingsmæssig karakter i form af bl.a. psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk, tandplejemæssig eller anden behandling. Bestemmelsen giver dermed hjemmel til, at borgere, der har behov for en ganske særlig behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke antages at være egnet til at behandle den pågældende borger. Disse ordninger tager ikke specifikt sigte på hjælp og rådgivning til ofre for forbrydelser, men de vil kunne finde anvendelse i situationer, hvor behovet for hjælp udspringer af, at en person har været offer for en forbrydelse. Arbejdsgruppen har ikke fundet, at der er behov for at pege på regelændringer mv. inden for dette område. Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger om adgangen til psykologhjælp til ofre for forbrydelser i Sverige og Norge, men har erfaret, at ordningerne i disse lande ikke er direkte sammenlignelige med den danske ordning. Den svenske model er således i vidt omfang baseret på et forsikringsprincip, mens den norske model baserer sig på en konkret lægefaglig behovsvurdering. 17

18 Det er arbejdsgruppens opfattelse, at adgangen til behandling hos privatpraktiserende psykolog og muligheden for økonomisk dækning af denne behandling kan være af betydning for ofre for personfarlige forbrydelser. Arbejdsgruppen har på den baggrund drøftet reglerne om tilskud til psykologbehandling og overvejet, om de gældende regler i psykologbekendtgørelsen indeholder uhensigtsmæssigheder eller i øvrigt kan forbedres nævneværdigt. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, om reglen om, at henvisningen fra den praktiserende læge normalt skal være udstedt senest 6 måneder og aldrig senere end 12 måneder efter, at begivenheden indtrådte, er et problem i praksis. Arbejdsgruppen har ligeledes overvejet, om reglen om, at tilskud ydes til maksimalt 12 konsultationer pr. behandlingsforløb, udgør et problem for de berørte ofre. Det er arbejdsgruppens vurdering, at de nævnte begrænsninger som er begrundet i tilskudsordningens forebyggende sigte i psykologbekendtgørelsen ikke er til hinder for, at ofre for forbrydelser har adgang til nødvendig psykologbistand. Arbejdsgruppen har desuden overvejet, om den omstændighed, at der er tale om et tilskud på 60 pct. og dermed en egenbetaling af 40 pct. af udgifterne til psykologhjælp, giver anledning til problemer for ofrene. Det må ved vurderingen heraf imidlertid tages i betragtning, at behandlingsudgifter, herunder egenbetalingen til psykologbehandling, dækkes i medfør af reglerne om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Med ordningerne på området er der således mulighed for at yde 100 pct. dækning af psykologudgifter. Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at såfremt egenbetalingen har betydning for visse ofres anvendelse af psykologbekendtgørelsens tilskudsordning, vil dette være begrundet i, at de pågældende ofre på grund af likviditetsvanskeligheder ikke ser sig i stand til (foreløbig) at afholde udgiften hertil, selv om udgiften kan forventes dækket i forbindelse med Erstatningsnævnets (efterfølgende) behandling af erstatningssagen. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse pege på de generelle muligheder inden for sociallovgivningen, der er nævnt ovenfor. Det er under arbejdsgruppens drøftelser anført, at et problem i forbindelse med psykologbehandling snarere kan være, at der i visse tilfælde er ventetid, når ofrene har behov for behandling, idet ventetiden hos psykologer, som er omfattet af reglerne om offentligt tilskud, i nogle tilfælde kan opleves som lang. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke er grundlag for at foreslå, at der gives ofre for forbrydelser en særlig fortrinsret i forhold til f.eks. personer med et konstateret behandlingsbehov, ligesom det skal ses i lyset af sundhedslovens bestemmelser om let og lige adgang til behandling for alle patienter. Arbejdsgruppen finder samtidig anledning til at pege på, at ofrenes behov for hjælp og herunder også den akutte hjælp i mange tilfælde ikke nødvendigvis er et behov for hjælp i 18

19 form af behandling hos privatpraktiserende psykolog. Det vil ofte være det afgørende for ofrene, at de har mulighed for at tale med andre om det overgreb, de har været udsat for, herunder navnlig med personer med indsigt og erfaring med hensyn til offerets vanskeligheder og reaktioner. Således kan f.eks. hjælpen fra offerrådgivningerne og Landsforeningen Hjælp Voldsofre udgøre en meget værdifuld akut hjælp. Det skal i den forbindelse også nævnes, at den akutte hjælp også kan fås hos de alment praktiserende læger, idet visse læger kan yde samtaleterapi til patienter i krise. På baggrund af det anførte er det arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke er grundlag for at foreslå ændringer i reglerne om tilskud til psykologbehandling Offerfond Det følger af arbejdsgruppens kommissorium, at arbejdsgruppen har skullet overveje, om der bør etableres en form for offerfond eller lignende. Der er i den forbindelse henvist til, at der i Sverige gælder en ordning, hvorefter den domfældte i visse sager pålægges at indbetale et mindre beløb til en sådan fond, der navnlig giver økonomisk støtte til forskning eller til frivillige organisationers arbejde. Arbejdsgruppen har skullet overveje de principielle, administrative og ressourcemæssige aspekter ved at etablere en fondsordning. Arbejdsgruppen finder helt overordnet, at en række hensyn kan tilgodeses gennem en ordning med en offerfond. Arbejdsgruppen lægger i den forbindelse navnlig vægt på bodstanken, den pædagogiske effekt over for gerningsmanden samt den psykologiske oprejsning, en sådan særskilt afgift ville kunne give offeret. Arbejdsgruppen har overvejet, hvordan afgrænsningen af de tilfælde, hvor der skulle indbetales til en eventuel offerfond, i givet fald ville skulle ske. I Sverige pålægges afgiften den, som dømmes for et eller flere strafbare forhold, som efter lovgivningen kan medføre fængselsstraf, eller som vedtager et bødeforelæg om sådanne strafbare forhold. Det er således i Sverige en meget bred vifte af lovovertrædelser, der er omfattet af ordningen. Dette indebærer for det første, at et stort antal afgifter pålægges, ligesom det betyder, at afgiften pålægges en bred skare af borgere, herunder også borgere med fast arbejde og deraf følgende god betalingsevne. Arbejdsgruppen har drøftet, hvorvidt en lignende bred afgrænsning burde foretages i Danmark. Arbejdsgruppen finder, at bidrag til en offerfond, der skal komme ofre for forbrydelser til gode, kun bør belaste de lovovertrædere, der er gerningsmænd til forbrydelser, som har et offer. Arbejdsgruppen er i den forbindelse skeptisk over for at udvide (og udvande) offerbegrebet for meget, hvilket kan indebære en desavouering af den 19

20 gruppe, der ligger i kernen af offerbegrebet, nemlig ofre for personfarlig kriminalitet og sædelighedsforbrydelser. Arbejdsgruppen er dermed enig i de synspunkter, der er anført af den norske regering i forbindelse med overvejelser om en offerfond i Norge, hvorefter det kan virke stødende for offentligheden, hvis afgifter pålægges for lovovertrædelser, der ikke har et egentlig offer og dermed ligger langt fra den gruppe, som fonden skal tilgodese. Det vil derfor blive vanskeligt for politi, anklagemyndighed eller domstole at retfærdiggøre afgiften over for den dømte. En manglende forståelse for sammenhæng med den lovovertrædelse, man har begået, og formålet med afgiften kan således også befrygtes at medføre mindre villighed til at betale beløbet. Desuden vil den grundlæggende tanke om bodspenge fra gerningsmand til offer generelt gå tabt, hvis afgiften også pålægges ved forbrydelser, hvor der ikke er et (egentligt) offer, ligesom også signalet til gerningsmanden om, at forbrydelsen har haft konsekvenser for et offer, vil forsvinde, hvis der bliver tale om en mere generel afgift på kriminalitet. Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at de hensyn, der taler for at etablere en offerfond, og den symbolske værdi af en sådan ordning alene vil gøre sig gældende, hvis der er tale om en snævrere afgrænsning af de typer af lovovertrædelser, der vil skulle udløse pligt til at betale til offerfonden. På den baggrund er det arbejdsgruppens opfattelse, at en afgift til en offerfond ikke bør pålægges, når blot fængsel indgår i strafferammen for den pågældende forbrydelse. Arbejdsgruppen finder derimod, at den førnævnte tanke om bodspenge fra gerningsmanden, den pædagogiske effekt over for gerningsmanden og den psykologiske oprejsning for offeret, der er forbundet med etableringen af en offerfond, tilsiger, at en sådan afgift kan pålægges ved de forbrydelser, hvor der er et egentligt offer i traditionel forstand, det vil sige primært ved overtrædelse af straffelovens kapitel 23 (forbrydelser i familieforhold), kapitel 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden), kapitel 25 (forbrydelser mod liv og legeme) og kapitel 26 (forbrydelser mod den personlige frihed) samt straffelovens 288 (røveri). Arbejdsgruppen har lagt til grund, at afgiften ville skulle pålægges af retten i forbindelse med dommen, og at opkrævning og inddrivelse af en sådan afgift i givet fald ville skulle ske sammen med og på samme måde som opkrævning og inddrivelse af bøder og sagsomkostninger mv. Arbejdsgruppen har endvidere lagt til grund, at administration af fonden ville forudsætte et sekretariat, som mest nærliggende ville kunne etableres under Civilstyrelsen, og at uddelinger fra fonden ville skulle besluttes af et nævn. 20

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 146 Offentligt Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere