EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE"

Transkript

1 SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING NORSK SUOMI SVENSKA DANSK EHP 6.5 AA "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation.

2 BYGNINGSREGLEMENTET Dette apparat skal installeres og serviceres af en kompetent person i overensstemmelse med nuværende:. IEE Regulativer, Bygningsregulativer, Byggestandarder (Skotland) (Konsolidering), Bygningsregulativer (Nordirland), lokale vandvedtægter, Sundheds- og sikkerhedsdokument 6S (Forordningen elektricitet på arbejdspladsen 989), IS 8 (Irland) og andre lokale krav. De relevante standarder skal overholdes, inkl.: BS EN 45: Krav til varmepumper til rumopvarmning og køling BS EN 78: Sikkerheds- og miljøkrav til varmepumper BS EN 44 Slaglodning Arbejdsmiljøloven af 974 Forordninger om ledelse af arbejdsmiljø af 999 Bygningsreglement (sundhed, sikkerhed og velfærd) af 996 Bygningsreglement (konstruktion og ledelse) af 994 Forordning om løfteoperationer og løfteudstyr af 998 Vigtigt: Dit produkt er mærket med dette symbol Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med alm. husholdningsaffald. Der er er separat indsamlingssystem for disse produkter. Pb A. Information om bortskaffelse til brugere (private husholdninger). I EU Vigtigt: Hvis du ønsker at bortskaffe dette udstyr, må du ikke bruge den alm. skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat og i overensstemmelse med lovgivningen, der foreskriver korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Efter medlemsstaternes implementering kan private husholdninger inden for EU's medlemsstater returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr til udpegede indsamlingssteder uden beregning*. I nogle lande* kan den lokale forhandler også tage det gamle produkt tilbage uden beregning, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. *) Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. Hvis det brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, skal disse på forhånd bortskaffes separat i henhold til lokale forskrifter. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt hjælper du med til at sikre, at affaldet underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug og således forebygge potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet.. I andre lande uden for EU Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode. For Schweiz Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Yderligere indsamlingsfaciliteter er angivet på hjemmesiden for eller B. Oplysninger om bortskaffelse for erhvervsbrugere.. I EU Hvis produktet anvendes til erhvervsmæssige formål, og du ønsker at kassere det: Kontakt din BOSCH forhandler, som vil informere dig om tilbagetagning af produktet. Du kan blive opkrævet for de omkostninger, der følger af tilbagetagning og genbrug. Små produkter (og begrænset antal) kan evt. tages tilbage af dine lokale indsamlingsfaciliteter. For Spanien: Kontakt det etablerede indsamlingssystem eller de lokale myndigheder om tilbagetagning af dine brugte produkter.. I andre lande uden for EU Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte den lokale forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmåde. Batteriet leveret med dette produkt indeholder spor af bly. For EU: Den overstregede skraldespand betyder, at brugte batterier ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald! Der er et separat indsamlingssystem for brugte batterier for at sikre korrekt behandling og genanvendelse i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt de lokale myndighed for at få oplysninger om indsamlings- og genbrugsordninger. For Schweiz: Det brugte batteri skal returneres til salgsstedet. For andre ikke EU-lande: Kontakt de lokale myndighed om den korrekte måde til bortskaffelse af det brugte batteri. warming potential 975) DK

3 DANSK Læs denne brugsanvisning grundigt inden brug af produktet. Gem denne brugsanvisning på et sikkert sted til referencebrug. Dette anlæg kan bruges af børn på 8 år eller mere og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af anlægget og forstår de hermed forbundne farer. INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... NAVNE PÅ DELE... BRUG AF FJERNBETJENING... 4 INDSTILLING AF LUFTRENSEFILTER... 5 TIP OM ENERGIBESPARELSE... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTION... 6 TIP OM INDIKATORPANEL... 7 FULD EFFEKT FUNKTION... 7 JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING... 8 PLASMACLUSTER-FUNKTION... 9 SELVRENSNINGSFUNKTION... 9 TIME SLEEP TIMER... 0 TIMERFUNKTION C FUNKTION... HJÆLPETILSTAND... VEDLIGEHOLDELSE... YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION... 4 INDEN TILKALD AF SERVICE... 5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL Undlad at trække i eller deformere netledningen Træk i og misbrug af netledningen kan resultere i skader på anlægget og forårsage elektrisk stød. Pas på med ikke at udsætte kroppen direkte for udgangsluften i længere tid. Det kan påvirke dit Ved brug af klimaanlæg i forbindelse med små børn, børn, ældre og sengeliggende eller handicappede skal du sørge for, at rumtemperaturen er passende for dem, der Stik aldrig genstande ind i anlægget. Indsættelse af genstande kan medføre personskade på grund af de indvendige ventilatorers høje omdrejningshastighed. Sørg altid for jordforbindelse til varmepumpen. Tilslut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Hvis der er noget unormalt med varmepumpen (fx en brændt lugt), skal anlægget standes med det samme, og afbryderen skal slås FRA. Anlægget skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter om ledningsføring. Forkert kabelforbindelse kan forårsage, at netledningen, stikket og stikkontakten bliver overophedet og resulterer i brand. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicecenter DK- der opstår fare. Brug kun den af fabrikanten angivne netledning til udskiftning. Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på anlægget. Vand kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af anlægget. Forsøg ikke på egen hånd at installere/fjerne/reparere anlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk stød, vandudslip, brand osv. Kontakt forhandler eller installation/fjernelse/reparation af anlægget. FORSIGTIG Åbn et vindue eller en dør med jævne mellemrum for at ventilere rummet, især ved brug af gasapparater. Utilstrækkelig ventilation kan forårsage iltmangel. Brug ikke knapperne med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Af sikkerhedsmæssige årsager skal afbryderen slås fra, når anlægget ikke benyttes i en længere periode. Kontrollér udendørsenhedens monteringsstativ jævnligt for slid og for at sikre, at det er anbragt forsvarligt. Læg ikke noget på på den udendørs enhed, og lad være med at træde op på den. Genstanden kan tabes eller personen falde ned, så der opstår personskade. Dette anlæg er konstrueret til brug i private hjem. Må ikke anvendes til andre formål, såsom i en kennel eller et drivhus til at opdrætte dyr eller dyrke planter. Undlad at anbringe en beholder med vand på anlægget. Hvis der trænger vand ind i anlægget, kan det nedbryde de elektriske isoleringer og forårsage elektrisk stød. Undlad at blokere luftindtagene eller udtagene på anlægget. Det kan forårsage utilstrækkelig ydelse eller problemer. Sørg for at standse anlægget og slå afbryderen fra, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. En ventilator roterer inde i anlægget og kan forårsage personskade. Børn må kun foretage rengøring og brugervedligeholdelse af anlægget, hvis de er under opsyn. Sørg for at tilslutte varmepumpen til en strømforsyning med den nominelle spænding og frekvens. Anvendelse af en strømforsyning med forkert spænding og frekvens kan resultere i skader på udstyr og muligvis brand. Installer ikke anlægget på et sted, hvor der kan forekomme udslip af brændbar gas. Det kan medføre brand. Installer anlægget på et sted med mindst muligt støv, røg og fugt i luften. met, møbler osv. Sørg for installation af et fejlstrømsrelæ eller en afbryder afhængig af installationssted for at undgå elektrisk stød. DANSK

4 NAVN PÅ DELE INDENDØRSENHED Luftindtag Oplukkeligt panel IR 6 Hjælpeknap (AUX) 7 Frigørelselsesknap 8 Vandret luftstrømslamel 9 Udløb (luft) 0 Åbent panel IR-modtager TEMPERATURINDIKATOR UDETEMP.- lampe (grøn ) 4 FULD KRAFT-lampe (grøn ) 5 TIMER-lampe (orange ) 6 I DRIFT-lampe (rød ) 7 PLASMACLUSTER-lampe UDENDØRSENHED (blå ) Indtag (luft) 9 Kølerør og forbindelsesledning 0 Drænslange Luftudkast De faktiske anlæg kan afvige en smule fra de viste. DK-

5 FJERNBETJENING LCD-DISPLAY, FJERNBETJENING IR-SENDER LCD DISPLAY PLASMACLUSTER 4 DISPLAY 5 TIL-/FRA 6 TERMOSTAT 7 VANDRET LUFTSTRØM 8 LODRET LUFTSTRØM 9 TILSTAND (MODE) 0 TIMER TIL TIMER FRA TIME SLEEP TIMER TID FREM 4 TID TILBAGE 5 CLEAN (SELVRENSNING) 6 (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling 7 8 UR 9 FAN (VENTILATOR HASTIGHED) 0 FULD EFFEKT FULD EFFEKT SYMBOL TILSTAND-symboler : AUTO : KØL : OPVARM : TØR VENTILATORHASTIGHED : AUTO : MELLEM : LAV : HØJ 4 HØJDE JUSTERING LUFTSTRØM 5 TIMER TIL-indikator/UR Angiver forindstillet tid for TIMER TIL eller aktuel tid. 6 TEMPERATUR-indikator 7 PLASMACLUSTER 8 SENDER 9 SELVRENSNING 0 VANDRET JUSTERING LUFTSTRØM TIMER FRA-indikator Angiver forindstillet tid for TIMER FRA eller EN TIME FRA-timer. DANSK DK-

6 BRUG AF FJERNBETJENINGEN ISÆTNING AF BATTERIER Brug to batterier i størrelse AAA (R0). Fjern dækslet på fjernbetjeningen. (-) polerne vender korrekt. Displayet angiver AM 6:00, når batterierne er isat korrekt. Sæt dækslet på plads. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN Ret fjernbetjeningen mod anlæggets IR-modtagervindue, og tryk på den ønskede knap. Anlægget udsender et bip, når det modtager signalet. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og anlægget. Den effektive afstand for signalet er 7 m. FORSIGTIG: Udsæt ikke IR-modtager for direkte sollys. Det kan påvirke funktionen negativt. Brug af visse lysstofrør i samme værelse kan forstyrre transmissionen af signalet. Efterlad ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Beskyt anlægget og fjernbetjeningen mod fugt og stød. Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren kører. Fjern betjeningsdæksel Batteriets levetid er ca. et år ved normal brug. Ved udskiftning af batterier skal begge batterier altid udskiftes, og sørg for, at de er af samme type. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt efter udskiftning af batterier, skal batterierne tages ud og sættes på plads igen efter 0 sekunder. Hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af fjernbetjeningen. INDSTILLING AF AKTUELT TIDSPUNKT Der er to urtilstande: -timerstilstand og 4-timerstilstand. Eksempel: Kl. 5 om eftermiddagen Ur Display -timerstilstand PM 5:00 4-timerstilstand 7:00 -timerstilstand indstilles ved at trykke en gang på knappen UR. 4-timerstilstand indstilles ved at trykke to gange på knappen UR. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at indstille den aktuelle tid. Hold knappen trykket ned for at køre tidsdisplayet hurtigt frem eller tilbage. Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Kolon (:) blinker for at angive, at uret fungerer. Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren kører. DK-4

7 INDSTILLING AF KULFILTRE TIP OM ENERGIBESPARELSE op. Filterdæksel Nedenstående er der nogle enkle måder at spare energi på ved brug af varmepumpen. INDSITL DEN KORREKTE TEMPERATUR Indstilling af en temperatur, der er højere eller lavere end nødvendigt, medfører et forøget strømforbrug. BLOKER FOR DIREKTE SOLLYS, OG FOREBYG TRÆK Blokering af direkte sollys under afkøling nedsætter strømforbruget. Luk vinduer og døre under afkøling og opvarmning. INDSTIL KORREKT LUFTSTRØMSRETNING FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE LUFTCIRKULATION HOLD FILTRET RENT FOR AT SIKRE DEN MEST EFFEKTIVE DRIFT Anbring kulfiltret under filterstoppene Filterstop FÅ MEST MULIGT UD AF FUNKTIONEN TIMER FRA SLÅ AFBRYDEREN FRA, NÅR ANLÆGGET IKKE ER I BRUG I ET LÆNGERE TIDSRUM. Anlægget bruger stadig en lille smule strøm, når det ikke kører. ger. DANSK Forholdsregler: Filtrene er forseglet i en plastikpose for at bevare deres støvsamlende effekt. blive nedbrudt.) DK-5

8 GRUNDLÆGGENDE FUNKTION Tryk på knappen MODE for at vælge funktionstilstand. AUTO OPVARM KØL TØR 5 4 Tryk på knappen TÆND-/SLUK for at starte anlægget. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver tændt. Tryk på knappen TERMOSTAT for at TILSTANDEN AUTO/TØR Temperaturen kan ændres med op til C over eller under den temperatur, der automatisk er fastsat af varmepumpen. (Eksempel: C højere) (Eksempel: C lavere) TILSTANDEN KØL/OPVARM Temperaturen kan indstilles inden for området 8 til C. TIP OM AUTO-TILSTAND I AUTO-tilstand bliver temperaturindstillingen og tilstanden valgt automatisk i henhold til rumtemperaturen og udetemperaturen, når anlægget er tændt. Hvis udetemperaturen bliver ændret under drift, vil temperaturindstillingerne automatisk forløbe som vist i diagrammet. Tilstande og temperaturindstillinger 4 5 Tryk på knappen FAN for at indstille den ventilatorhastighed. AUTO BLØD LAV HØJ I tilstanden TØR er ventilatorhastigheden forindstillet til AUTO og kan ikke ændres. Sluk for anlægges ved igen at trykke på knappen TÆND-/SLUK. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver slukket. Tallene i ( ) er temperaturindstillinger DK-6

9 TIP OM INDIKATORPANEL FULD EFFEKT-FUNKTION Indikatorpanelet bliver ændret, hver gang der Displayknap Tryk på knappen FULD EFFEKT, mens Fjernbetjeningen viser. Temperaturdisplayet bliver slukket. Den grønne FULD EFFEKT-lampe ( ) på anlægget bliver tændt. Rumtemperaturen bliver vist. Outdoor Temp.Lamp lights up Udetemperaturen bliver vist. Ingen visning. Den blå PLASMACLUSTER-lampe og den grønne FULD KRAFT-lampe bliver også slukket. De viste temperaturer er grove overslag og kan variere fra de faktiske temperaturer. bliver vist, til temperaturerne er blevet registreret. Kun rumtemperaturen kan vises i 5 sekunder, når anlægget ikke er i drift. Under funktionen SELVRENSNING viser indikatorpanelet den resterende tid for funktionen. Rum- og udendørstemperaturen bliver ikke vist, selvom du trykker på knappen DISPLAY. Områder for temperaturvisning Rumtemperatur Temperaturindikator Udetemperatur Temperaturindikator *Minussymbolet "-" bliver ikke vist. * Rumtemperatur Udetemperatur ) på anlæg- ANNULLERING Tryk igen på knappen FULD EFFEKT. Den grønne FULD EFFEKT-lampe ( get slukkes. Det er ikke muligt at indstille temperatur eller ventilatorhastighed under FULD EFFEKT-funktion. FULD EFFEKT-funktion bliver automatisk annulleret efter en time, og anlægget vender tilbage til de oprindelige indstillinger. Den grønne FULD EFFEKTlampe ( ) på anlægget slukkes. DANSK DK-7

10 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING LODRET LUFTSTRØMSRETNING VANDRET LUFTSTRØMSRETNING Tryk på knappen LODRET LUFTSTRØM retning. Tryk på knappen VANDRET LUFT- - AUTO-tilstand AUTO skråt nedad Tilstanden OPVARMNING AUTO skråt opad skråt nedad nedad Tilstanden KØL/TØR AUTO skråt opad skråt nedad FORSIGTIG: Forsøg aldrig at justere det åbne panel eller lamellerne manuelt. Manuel justering af det åbne panel eller lamellerne kan medføre fejlfunktion af anlægget.. TIP OM LUFTSTRØMSRETNING AUTO Tilstanden KØL Det åbne panel bliver indstillet skråt nedad i 0 minutter og skifter så til skråt opad for at levere kølig luft til loftet. 0 minutter senere Tilstanden OPVARMNING Det åbne panel bliver indstillet skråt tilbage, når udløbsluftens temperatur er lav, og så skiftes der til skråt nedad, når udløbsluften bliver varm. Tilstanden TØR Det åbne panel bliver indstillet skråt opad. Når udløbsluftens temperatur er lav Når udløbsluften bliver varm DK-8

11 PLASMACLUSTER-DRIFT De frigivne Plasmacluster-ioner frigjort i rummet er effektive mod luftbårne forureningskilder som f.eks. skimmel, vira og allergifremkaldende stoffer. Tryk på knappen PLASMACLUSTER, Fjernbetjeningen viser. Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget bliver tændt. SELVRENSNINGSFUNKTIONEN reducerer væksten af skimmelsvamp med Plasmacluster- Anvend funktionen ved sæsonændring fra tid til anden. SELVRENSNINGSFUNKTION Tryk på knappen CLEAN (SELVRENSI- Fjernbetjeningen viser. Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget bliver tændt. Anlæggets kørsel standser efter fyrre minutter. Den resterende driftstid bliver vist på TEMPE- RATURINDIKATOREN på indendørsenheden i aftagende minutter. DANSK ANNULLERING Tryk igen på knappen PLASMACLUSTER. PLASMACLUSTER-lampen på anlægget slukkes. Brug af PLASMACLUSTER-funktionen bliver husket, og den bliver aktiveret, næste gang du tænder for varmepumpen. For at udføre PLASMACLUSTER-funktionen kun i ventilatortilstand skal der trykkes på knappen PLAS- MACLUSTER, mens anlægget ikke kører. Fjernbetjeningens tilstandssymbol slukkes, og ventilatorhastigheden kan ikke indstilles til AUTO. ANNULLERING Tryk på knappen CLEAN (SELVRENSINING). Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget slukkes. Det er ikke muligt at indstille temperatur, luftstrømsretning eller timerindstilling under SELVRENS- NINGSDRIFT. Skimmelsvamp, der allerede har udviklet sig, kan ikke fjernes med denne funktion. DK-9

12 TIME SLEEP TIMER TIMERFUNKTION Når TIME SLEEP TIMER er indstillet, slukkes anlægges automatiks efter en time. Tryk på knappen TIME SLEEP TIMER. Fjernbetjeningen viser. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. Inden indstilling af timer skal det sikres, at uret er indstillet korrekt med den aktuelle tid. TIMER FRA Tryk på knappen TIMER FRA ( ). Indikatoren TIMER FRA blinker. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/ fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. ANNULLER ANNULLERING Tryk på knappen ANNULLER TIMER (INDSTIL/A). Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget slukkes. Funktionen TIME SLEEP TIMER har prioritet over funktionerne TIMER TIL og TIMER FRA. Hvis TIME SLEEP TIMER bliver indstillet, mens anlægget ikke kører, kører anlægget i en time med den tidligere indstilling. Hvis du ønsker, at anlægget skal køre en time til, inden TIME SLEEP TIMER bliver aktiveret, skal du trykke igen på knappen TIME SLEEP TIMER, mens anlægget kører. Hvis TIMER TIL og/eller TIMER FRA er indstillet, annullerer knappen ANNULER TIMER alle indstillinger. TIP OM FUNKTIONEN TIMER FRA Når tilstanden TIMER FRA er indstillet, bliver temperaturindstillingen justeret automatisk for at forhindre, at rummet bliver for varmt eller kold f.eks. mens du sover. (Aut. sovefunktion) TILSTANDEN KØL/TØR: En time efter start af den tidsstyrede kørsel stiger temperaturindstillingen til C højere end den oprindelige temperaturindstilling. TILSTANDEN OPVARMNING: En time efter start af den tidsstyrede kørsel falder temperaturindstillingen til C lavere end den oprindelige temperaturindstilling. DK-0

13 TIMER TIL 4 Tryk på knappen TIMER TIL ( ). Indikatoren TIMER TIL blinker. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. Vælg driftstilstanden. SÅDAN ANNULLERES TIMERTILSTAND Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget slukkes. Den aktuelle tid bliver vist på fjernbetjeningen. ANNULLER Hvis TIMER TIL, TIMER FRA og TIME SLEEP TIMER er indstillet, annullerer knappen ANNULER TIMER alle indstillinger. SÅDAN ÆNDRES TIMERINDSTILLING så igen. KOMBINERET BRUG AF TIMER TIL OG TIMER FRA Du kan bruge TIMER TIL og TIMER FRA i kombination. Eksempel: Sådan stoppes kørslen kl..00 og genoptages for at bringe rumtemperaturen op på det ønskede niveau kl Indstil TIMER FRA til.00, mens an- Indstil TIMER TIL til 7:00. Pilen ( eller ) mellem indikatoren TIMER TIL og indikatoren TIMER FRA viser, hvilken timer der bliver aktiveret først. DANSK Anlægget bliver tændt inden det indstillede tidspunkt, så rummet kan opnå den ønskede temperatur senest på det programmerede tidspunkt. (Vækkefunktion) Du kan ikke programmere TIMER TIL og TIMER FRA til at få anlægget til at køre med forskellige temperaturer eller andre indstillinger. Hver timer kan programmeres til aktivering før den anden. DK-

14 HJÆLPETILSTAND Der foretages opvarmning med en temperaturind- Tryk på knappen TILSTAND (MODE), og vælg tilstanden OPVARMNING. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at starte funktionen OPVARMNING. Fjernbetjeningen viser. Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. SÅDAN TÆNDER MAN Tryk på knappen AUX. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver tændt, og anlægget begynder at køre i AUTOtilstand. Ventilatorhastigheden og temperaturindstilling bliver indstillet til AUTO. SÅDAN SLUKKER MAN Tryk igen på knappen AUX. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget slukkes. HJÆLP ANNULLERING ningsfunktionen er valgt automatisk i tilstanden AUTO. DK-

15 VEDLIGEHOLDELSE Sluk for anlægget. Vent i 5 sekunder eller mere, efter det åbne panel er blevet lukket helt, og slå afbryderen fra. RENGØRING AF FILTRENE Sluk for anlægget. RENGØRING AF ANLÆGGET OG FJERNBETJENINGEN Tør dem af med en blød klud. Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Brug ikke varmt vand, fortynder, skurepulver eller stærke opløsningsmidler. SÅDAN FJERNES DET ÅBNE PANEL Det åbne panel kan fjernes med henblik på rengøring. den nederste del af det åbne panel. fjern det. Åbent panel Filterdæksel INDEN DER FORETAGES VEDLIGEHOL- DELSE Sørg for at slå afbryderen fra, inden der udføres vedligeholdelse. Frigørelsesknap 4 er snavset, skal de vaskes med lunkent vand og inden de sættes på plads. 5 6 FASTGØRELSE Der er en aksel i hver ende af anlægget. Luk det åbne panel. Tryk på de pileafmærkede punkter på det åbne panel, til der høres et klik. Flig Aksel DANSK Sørg for at lukke det åbne panel efter fastgørelse. Uacceptabelt Acceptabelt Åbent panel DK-

16 VEDLIGEHOLDELSE YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION VEDLIGEHOLDELSE EFTER AFSLUT- NING AF SÆSONEN FOR KLIMAANLÆG - NING, så mekanismen kan blive grundig Stop anlægget, og tag stikket ud af kon- igen. VEDLIGEHOLDELSE INDEN START PÅ SÆSONEN FOR KLIMAANLÆG - UDSKIFTNING AF KULFILTRE Filtrene skal udskiftes hver -6 måneder eller efter behov. - Filterstop kale love og forskrifter om bortskaffelse. Materialer i KULFILTRE Filter: Polypropylen Ramme: Polyester DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE KØLING INDETEMP. UDETEMP. øvre grænse nedre grænse øvre OPVARMgrænse NING nedre grænse Den indbyggede beskyttelsesanordning kan forhindre start af anlægget, hvis det bruges uden for dette område. Der kan dannes kondens på luftudløbet, hvis anlægget kører kontinuerligt i tilstanden KØL eller TØR, når luftfugtigheden overstiger 80 procent. I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT Denne varmepumpe har en hukommelsesfunktion til at gemme indstillinger, når der forekommer strømsvigt. Efter retablering af strømtilførsel genstarter anlægget automatisk med de samme indstillinger, der var aktive inden strømsvigt, bortset fra timerindstillinger. Hvis timerne blev indstillet inden et strømsvigt, skal de nulstilles efter retablering af strømtilførslen. FORVARMNINGSFUNKTION Ved funktionen OPVARMNNIG starter den indendørs ventilator evt. ikke i to til fem minutter efter tænding af enheden for at forebygge, at der blæses kold luft ud af anlægget. AFRIMNINGSFUNKTION Hvis der dannes rim på varmeveksleren i udendørsenheden under OPVARMNING, sørger en automatisk afrimning for varme i ca. 5-0 minutter for at fjerne rimen. Under afrimning holder de indvendige og udvendige ventilatorer op med at køre. Når afrimning er afsluttet, genoptager anlægget automatisk kørsel i OPVARMNINGSTILSTAND. OPVARMNINGSEFFEKTIVITET Anlægget anvender en varmepumpe, der trækker varme fra udeluften og frigør den i rummet. Temperaturen på udeluften påvirker derfor i stort omfang opvarmningseffektiviteten. Hvis opvarmningseffektiviteten nedsættes på grund af lave udetemperaturer, skal der bruges endnu et varmelegeme. Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af systemet med tvunget luftcirkulation DK-4

17 INDEN TILKALD AF SERVICE anlægget ANLÆGGET KØRER IKKE Anlægget vil ikke køre, hvis det tændes straks efter, det er blevet slukket. Anlægget vil ikke køre straks efter skift af tilstand. Dette har til formål at beskytte anlægget. Vent i minutter inden start af anlægget. ANLÆGGET UDSENDER IKKE VARM LUFT Anlægget er ved at forvarme eller afrime. LUGTE Lugte fra tæpper og møbler indført i anlægget kan blive sendt ud af anlægget. vice. HVIS ANLÆGGET IKKE VIL KØRE Kontroller, om fejlstrømsrelæet er blevet udløst, eller om der er sprunget en sikring. HVIS ANLÆGGET IKKE VIL OPVARME (ELLER KØLE) RUMMET EFFEKTIVT dem. Kontroller udendørsenheden for at sikre, at der ikke er noget, der blokerer luftindtaget eller luftudløbet. Kontroller, om termostaten er indstillet korrekt. Sørg for, at vinduer og døre er lukket tæt til. KNASENDE LYD Denne lyd frembringes af friktion, når anlægget udvides eller tilsluttes på grund af en temperaturændring. EN LAV, SUMMENDE STØJ Dette er en lyd, der skyldes, at anlægget genererer Plasmacluster-ioner. HVISLENDE STØJ Den bløde, hvislende støj er lyden af kølemidlets strømning inden i anlægget. LET TÅGE SET VED INDENDØRSENHEDENS LUFTUDLØB Ved kølefunktion forårsages dette af forskellen mellem rummets lufttemperatur og den udledte luft. VANDDAMP udendørsenheden under afrimning. HVIS ANLÆGGET IKKE KAN MODTAGE SIGNAL FRA FJERNBETJENINGEN Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er for gamle eller svage. Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet korrekt mod anlæggets signalmodtagervindue. Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er isat korrekt. Tilkald service, når TEMPERATURINDIKATOREN på indikatorpanelet blinker. Den nordiske ØKO-mærke NORDIC ECOLABEL DANSK UDENDØRSENHEDEN STOPPER IKKE Efter standsning af anlægget kører udendørsenhedens ventilator i ca. et minut for at afkøle anlægget. LUGT UDSENDT FRA PLASMACLUSTERS LUFT- UDLØB Dette er lugten af ozon genereret af Plasmaclusters iongenerator. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen negativ indvirkning på sundheden. Den udledte ozon i luften bliver nedbrudt hurtigt, og dens tæthed i rummet øges ikke Varmepumpen er testet og godkendt til Svanemærket i zone - (klimazoner med en årlig gennemsnitlig temperatur på <5 C) i Europa. DK-5

18

19

20 Bosch Thermotechnik GmbH D-749 Wernau Germany TINSEA85JBRZ G- CN

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING Nedenstående fire enheder kan bruges sammen med samme præstationsenhed og kan ikke bruges med noget andet produkt. INDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/I EHP6.0-

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave: 1.2. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave: 1.2. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A da IVT Nordic Inverter Brugervejledning Art. nr.: 0579 Udgave:. Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL AY-XP09FR-N AY-XPFR-N AY-XPGR-N UDENDØRSDEL AE-X09FR-N AE-XFR-N AE-XGR-N INDHOLD INDHOLD...

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Varmepumpe Gulvmodel LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere