EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE"

Transkript

1 SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING NORSK SUOMI SVENSKA DANSK EHP 6.5 AA "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation.

2 BYGNINGSREGLEMENTET Dette apparat skal installeres og serviceres af en kompetent person i overensstemmelse med nuværende:. IEE Regulativer, Bygningsregulativer, Byggestandarder (Skotland) (Konsolidering), Bygningsregulativer (Nordirland), lokale vandvedtægter, Sundheds- og sikkerhedsdokument 6S (Forordningen elektricitet på arbejdspladsen 989), IS 8 (Irland) og andre lokale krav. De relevante standarder skal overholdes, inkl.: BS EN 45: Krav til varmepumper til rumopvarmning og køling BS EN 78: Sikkerheds- og miljøkrav til varmepumper BS EN 44 Slaglodning Arbejdsmiljøloven af 974 Forordninger om ledelse af arbejdsmiljø af 999 Bygningsreglement (sundhed, sikkerhed og velfærd) af 996 Bygningsreglement (konstruktion og ledelse) af 994 Forordning om løfteoperationer og løfteudstyr af 998 Vigtigt: Dit produkt er mærket med dette symbol Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med alm. husholdningsaffald. Der er er separat indsamlingssystem for disse produkter. Pb A. Information om bortskaffelse til brugere (private husholdninger). I EU Vigtigt: Hvis du ønsker at bortskaffe dette udstyr, må du ikke bruge den alm. skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat og i overensstemmelse med lovgivningen, der foreskriver korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Efter medlemsstaternes implementering kan private husholdninger inden for EU's medlemsstater returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr til udpegede indsamlingssteder uden beregning*. I nogle lande* kan den lokale forhandler også tage det gamle produkt tilbage uden beregning, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. *) Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. Hvis det brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, skal disse på forhånd bortskaffes separat i henhold til lokale forskrifter. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt hjælper du med til at sikre, at affaldet underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug og således forebygge potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet.. I andre lande uden for EU Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode. For Schweiz Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Yderligere indsamlingsfaciliteter er angivet på hjemmesiden for eller B. Oplysninger om bortskaffelse for erhvervsbrugere.. I EU Hvis produktet anvendes til erhvervsmæssige formål, og du ønsker at kassere det: Kontakt din BOSCH forhandler, som vil informere dig om tilbagetagning af produktet. Du kan blive opkrævet for de omkostninger, der følger af tilbagetagning og genbrug. Små produkter (og begrænset antal) kan evt. tages tilbage af dine lokale indsamlingsfaciliteter. For Spanien: Kontakt det etablerede indsamlingssystem eller de lokale myndigheder om tilbagetagning af dine brugte produkter.. I andre lande uden for EU Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte den lokale forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmåde. Batteriet leveret med dette produkt indeholder spor af bly. For EU: Den overstregede skraldespand betyder, at brugte batterier ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald! Der er et separat indsamlingssystem for brugte batterier for at sikre korrekt behandling og genanvendelse i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt de lokale myndighed for at få oplysninger om indsamlings- og genbrugsordninger. For Schweiz: Det brugte batteri skal returneres til salgsstedet. For andre ikke EU-lande: Kontakt de lokale myndighed om den korrekte måde til bortskaffelse af det brugte batteri. warming potential 975) DK

3 DANSK Læs denne brugsanvisning grundigt inden brug af produktet. Gem denne brugsanvisning på et sikkert sted til referencebrug. Dette anlæg kan bruges af børn på 8 år eller mere og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af anlægget og forstår de hermed forbundne farer. INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... NAVNE PÅ DELE... BRUG AF FJERNBETJENING... 4 INDSTILLING AF LUFTRENSEFILTER... 5 TIP OM ENERGIBESPARELSE... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTION... 6 TIP OM INDIKATORPANEL... 7 FULD EFFEKT FUNKTION... 7 JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING... 8 PLASMACLUSTER-FUNKTION... 9 SELVRENSNINGSFUNKTION... 9 TIME SLEEP TIMER... 0 TIMERFUNKTION C FUNKTION... HJÆLPETILSTAND... VEDLIGEHOLDELSE... YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION... 4 INDEN TILKALD AF SERVICE... 5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL Undlad at trække i eller deformere netledningen Træk i og misbrug af netledningen kan resultere i skader på anlægget og forårsage elektrisk stød. Pas på med ikke at udsætte kroppen direkte for udgangsluften i længere tid. Det kan påvirke dit Ved brug af klimaanlæg i forbindelse med små børn, børn, ældre og sengeliggende eller handicappede skal du sørge for, at rumtemperaturen er passende for dem, der Stik aldrig genstande ind i anlægget. Indsættelse af genstande kan medføre personskade på grund af de indvendige ventilatorers høje omdrejningshastighed. Sørg altid for jordforbindelse til varmepumpen. Tilslut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Hvis der er noget unormalt med varmepumpen (fx en brændt lugt), skal anlægget standes med det samme, og afbryderen skal slås FRA. Anlægget skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter om ledningsføring. Forkert kabelforbindelse kan forårsage, at netledningen, stikket og stikkontakten bliver overophedet og resulterer i brand. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicecenter DK- der opstår fare. Brug kun den af fabrikanten angivne netledning til udskiftning. Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på anlægget. Vand kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af anlægget. Forsøg ikke på egen hånd at installere/fjerne/reparere anlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk stød, vandudslip, brand osv. Kontakt forhandler eller installation/fjernelse/reparation af anlægget. FORSIGTIG Åbn et vindue eller en dør med jævne mellemrum for at ventilere rummet, især ved brug af gasapparater. Utilstrækkelig ventilation kan forårsage iltmangel. Brug ikke knapperne med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Af sikkerhedsmæssige årsager skal afbryderen slås fra, når anlægget ikke benyttes i en længere periode. Kontrollér udendørsenhedens monteringsstativ jævnligt for slid og for at sikre, at det er anbragt forsvarligt. Læg ikke noget på på den udendørs enhed, og lad være med at træde op på den. Genstanden kan tabes eller personen falde ned, så der opstår personskade. Dette anlæg er konstrueret til brug i private hjem. Må ikke anvendes til andre formål, såsom i en kennel eller et drivhus til at opdrætte dyr eller dyrke planter. Undlad at anbringe en beholder med vand på anlægget. Hvis der trænger vand ind i anlægget, kan det nedbryde de elektriske isoleringer og forårsage elektrisk stød. Undlad at blokere luftindtagene eller udtagene på anlægget. Det kan forårsage utilstrækkelig ydelse eller problemer. Sørg for at standse anlægget og slå afbryderen fra, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. En ventilator roterer inde i anlægget og kan forårsage personskade. Børn må kun foretage rengøring og brugervedligeholdelse af anlægget, hvis de er under opsyn. Sørg for at tilslutte varmepumpen til en strømforsyning med den nominelle spænding og frekvens. Anvendelse af en strømforsyning med forkert spænding og frekvens kan resultere i skader på udstyr og muligvis brand. Installer ikke anlægget på et sted, hvor der kan forekomme udslip af brændbar gas. Det kan medføre brand. Installer anlægget på et sted med mindst muligt støv, røg og fugt i luften. met, møbler osv. Sørg for installation af et fejlstrømsrelæ eller en afbryder afhængig af installationssted for at undgå elektrisk stød. DANSK

4 NAVN PÅ DELE INDENDØRSENHED Luftindtag Oplukkeligt panel IR 6 Hjælpeknap (AUX) 7 Frigørelselsesknap 8 Vandret luftstrømslamel 9 Udløb (luft) 0 Åbent panel IR-modtager TEMPERATURINDIKATOR UDETEMP.- lampe (grøn ) 4 FULD KRAFT-lampe (grøn ) 5 TIMER-lampe (orange ) 6 I DRIFT-lampe (rød ) 7 PLASMACLUSTER-lampe UDENDØRSENHED (blå ) Indtag (luft) 9 Kølerør og forbindelsesledning 0 Drænslange Luftudkast De faktiske anlæg kan afvige en smule fra de viste. DK-

5 FJERNBETJENING LCD-DISPLAY, FJERNBETJENING IR-SENDER LCD DISPLAY PLASMACLUSTER 4 DISPLAY 5 TIL-/FRA 6 TERMOSTAT 7 VANDRET LUFTSTRØM 8 LODRET LUFTSTRØM 9 TILSTAND (MODE) 0 TIMER TIL TIMER FRA TIME SLEEP TIMER TID FREM 4 TID TILBAGE 5 CLEAN (SELVRENSNING) 6 (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling 7 8 UR 9 FAN (VENTILATOR HASTIGHED) 0 FULD EFFEKT FULD EFFEKT SYMBOL TILSTAND-symboler : AUTO : KØL : OPVARM : TØR VENTILATORHASTIGHED : AUTO : MELLEM : LAV : HØJ 4 HØJDE JUSTERING LUFTSTRØM 5 TIMER TIL-indikator/UR Angiver forindstillet tid for TIMER TIL eller aktuel tid. 6 TEMPERATUR-indikator 7 PLASMACLUSTER 8 SENDER 9 SELVRENSNING 0 VANDRET JUSTERING LUFTSTRØM TIMER FRA-indikator Angiver forindstillet tid for TIMER FRA eller EN TIME FRA-timer. DANSK DK-

6 BRUG AF FJERNBETJENINGEN ISÆTNING AF BATTERIER Brug to batterier i størrelse AAA (R0). Fjern dækslet på fjernbetjeningen. (-) polerne vender korrekt. Displayet angiver AM 6:00, når batterierne er isat korrekt. Sæt dækslet på plads. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN Ret fjernbetjeningen mod anlæggets IR-modtagervindue, og tryk på den ønskede knap. Anlægget udsender et bip, når det modtager signalet. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og anlægget. Den effektive afstand for signalet er 7 m. FORSIGTIG: Udsæt ikke IR-modtager for direkte sollys. Det kan påvirke funktionen negativt. Brug af visse lysstofrør i samme værelse kan forstyrre transmissionen af signalet. Efterlad ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Beskyt anlægget og fjernbetjeningen mod fugt og stød. Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren kører. Fjern betjeningsdæksel Batteriets levetid er ca. et år ved normal brug. Ved udskiftning af batterier skal begge batterier altid udskiftes, og sørg for, at de er af samme type. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt efter udskiftning af batterier, skal batterierne tages ud og sættes på plads igen efter 0 sekunder. Hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af fjernbetjeningen. INDSTILLING AF AKTUELT TIDSPUNKT Der er to urtilstande: -timerstilstand og 4-timerstilstand. Eksempel: Kl. 5 om eftermiddagen Ur Display -timerstilstand PM 5:00 4-timerstilstand 7:00 -timerstilstand indstilles ved at trykke en gang på knappen UR. 4-timerstilstand indstilles ved at trykke to gange på knappen UR. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at indstille den aktuelle tid. Hold knappen trykket ned for at køre tidsdisplayet hurtigt frem eller tilbage. Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Kolon (:) blinker for at angive, at uret fungerer. Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren kører. DK-4

7 INDSTILLING AF KULFILTRE TIP OM ENERGIBESPARELSE op. Filterdæksel Nedenstående er der nogle enkle måder at spare energi på ved brug af varmepumpen. INDSITL DEN KORREKTE TEMPERATUR Indstilling af en temperatur, der er højere eller lavere end nødvendigt, medfører et forøget strømforbrug. BLOKER FOR DIREKTE SOLLYS, OG FOREBYG TRÆK Blokering af direkte sollys under afkøling nedsætter strømforbruget. Luk vinduer og døre under afkøling og opvarmning. INDSTIL KORREKT LUFTSTRØMSRETNING FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE LUFTCIRKULATION HOLD FILTRET RENT FOR AT SIKRE DEN MEST EFFEKTIVE DRIFT Anbring kulfiltret under filterstoppene Filterstop FÅ MEST MULIGT UD AF FUNKTIONEN TIMER FRA SLÅ AFBRYDEREN FRA, NÅR ANLÆGGET IKKE ER I BRUG I ET LÆNGERE TIDSRUM. Anlægget bruger stadig en lille smule strøm, når det ikke kører. ger. DANSK Forholdsregler: Filtrene er forseglet i en plastikpose for at bevare deres støvsamlende effekt. blive nedbrudt.) DK-5

8 GRUNDLÆGGENDE FUNKTION Tryk på knappen MODE for at vælge funktionstilstand. AUTO OPVARM KØL TØR 5 4 Tryk på knappen TÆND-/SLUK for at starte anlægget. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver tændt. Tryk på knappen TERMOSTAT for at TILSTANDEN AUTO/TØR Temperaturen kan ændres med op til C over eller under den temperatur, der automatisk er fastsat af varmepumpen. (Eksempel: C højere) (Eksempel: C lavere) TILSTANDEN KØL/OPVARM Temperaturen kan indstilles inden for området 8 til C. TIP OM AUTO-TILSTAND I AUTO-tilstand bliver temperaturindstillingen og tilstanden valgt automatisk i henhold til rumtemperaturen og udetemperaturen, når anlægget er tændt. Hvis udetemperaturen bliver ændret under drift, vil temperaturindstillingerne automatisk forløbe som vist i diagrammet. Tilstande og temperaturindstillinger 4 5 Tryk på knappen FAN for at indstille den ventilatorhastighed. AUTO BLØD LAV HØJ I tilstanden TØR er ventilatorhastigheden forindstillet til AUTO og kan ikke ændres. Sluk for anlægges ved igen at trykke på knappen TÆND-/SLUK. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver slukket. Tallene i ( ) er temperaturindstillinger DK-6

9 TIP OM INDIKATORPANEL FULD EFFEKT-FUNKTION Indikatorpanelet bliver ændret, hver gang der Displayknap Tryk på knappen FULD EFFEKT, mens Fjernbetjeningen viser. Temperaturdisplayet bliver slukket. Den grønne FULD EFFEKT-lampe ( ) på anlægget bliver tændt. Rumtemperaturen bliver vist. Outdoor Temp.Lamp lights up Udetemperaturen bliver vist. Ingen visning. Den blå PLASMACLUSTER-lampe og den grønne FULD KRAFT-lampe bliver også slukket. De viste temperaturer er grove overslag og kan variere fra de faktiske temperaturer. bliver vist, til temperaturerne er blevet registreret. Kun rumtemperaturen kan vises i 5 sekunder, når anlægget ikke er i drift. Under funktionen SELVRENSNING viser indikatorpanelet den resterende tid for funktionen. Rum- og udendørstemperaturen bliver ikke vist, selvom du trykker på knappen DISPLAY. Områder for temperaturvisning Rumtemperatur Temperaturindikator Udetemperatur Temperaturindikator *Minussymbolet "-" bliver ikke vist. * Rumtemperatur Udetemperatur ) på anlæg- ANNULLERING Tryk igen på knappen FULD EFFEKT. Den grønne FULD EFFEKT-lampe ( get slukkes. Det er ikke muligt at indstille temperatur eller ventilatorhastighed under FULD EFFEKT-funktion. FULD EFFEKT-funktion bliver automatisk annulleret efter en time, og anlægget vender tilbage til de oprindelige indstillinger. Den grønne FULD EFFEKTlampe ( ) på anlægget slukkes. DANSK DK-7

10 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING LODRET LUFTSTRØMSRETNING VANDRET LUFTSTRØMSRETNING Tryk på knappen LODRET LUFTSTRØM retning. Tryk på knappen VANDRET LUFT- - AUTO-tilstand AUTO skråt nedad Tilstanden OPVARMNING AUTO skråt opad skråt nedad nedad Tilstanden KØL/TØR AUTO skråt opad skråt nedad FORSIGTIG: Forsøg aldrig at justere det åbne panel eller lamellerne manuelt. Manuel justering af det åbne panel eller lamellerne kan medføre fejlfunktion af anlægget.. TIP OM LUFTSTRØMSRETNING AUTO Tilstanden KØL Det åbne panel bliver indstillet skråt nedad i 0 minutter og skifter så til skråt opad for at levere kølig luft til loftet. 0 minutter senere Tilstanden OPVARMNING Det åbne panel bliver indstillet skråt tilbage, når udløbsluftens temperatur er lav, og så skiftes der til skråt nedad, når udløbsluften bliver varm. Tilstanden TØR Det åbne panel bliver indstillet skråt opad. Når udløbsluftens temperatur er lav Når udløbsluften bliver varm DK-8

11 PLASMACLUSTER-DRIFT De frigivne Plasmacluster-ioner frigjort i rummet er effektive mod luftbårne forureningskilder som f.eks. skimmel, vira og allergifremkaldende stoffer. Tryk på knappen PLASMACLUSTER, Fjernbetjeningen viser. Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget bliver tændt. SELVRENSNINGSFUNKTIONEN reducerer væksten af skimmelsvamp med Plasmacluster- Anvend funktionen ved sæsonændring fra tid til anden. SELVRENSNINGSFUNKTION Tryk på knappen CLEAN (SELVRENSI- Fjernbetjeningen viser. Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget bliver tændt. Anlæggets kørsel standser efter fyrre minutter. Den resterende driftstid bliver vist på TEMPE- RATURINDIKATOREN på indendørsenheden i aftagende minutter. DANSK ANNULLERING Tryk igen på knappen PLASMACLUSTER. PLASMACLUSTER-lampen på anlægget slukkes. Brug af PLASMACLUSTER-funktionen bliver husket, og den bliver aktiveret, næste gang du tænder for varmepumpen. For at udføre PLASMACLUSTER-funktionen kun i ventilatortilstand skal der trykkes på knappen PLAS- MACLUSTER, mens anlægget ikke kører. Fjernbetjeningens tilstandssymbol slukkes, og ventilatorhastigheden kan ikke indstilles til AUTO. ANNULLERING Tryk på knappen CLEAN (SELVRENSINING). Den blå PLASMACLUSTER-lampe på anlægget slukkes. Det er ikke muligt at indstille temperatur, luftstrømsretning eller timerindstilling under SELVRENS- NINGSDRIFT. Skimmelsvamp, der allerede har udviklet sig, kan ikke fjernes med denne funktion. DK-9

12 TIME SLEEP TIMER TIMERFUNKTION Når TIME SLEEP TIMER er indstillet, slukkes anlægges automatiks efter en time. Tryk på knappen TIME SLEEP TIMER. Fjernbetjeningen viser. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. Inden indstilling af timer skal det sikres, at uret er indstillet korrekt med den aktuelle tid. TIMER FRA Tryk på knappen TIMER FRA ( ). Indikatoren TIMER FRA blinker. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/ fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. ANNULLER ANNULLERING Tryk på knappen ANNULLER TIMER (INDSTIL/A). Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget slukkes. Funktionen TIME SLEEP TIMER har prioritet over funktionerne TIMER TIL og TIMER FRA. Hvis TIME SLEEP TIMER bliver indstillet, mens anlægget ikke kører, kører anlægget i en time med den tidligere indstilling. Hvis du ønsker, at anlægget skal køre en time til, inden TIME SLEEP TIMER bliver aktiveret, skal du trykke igen på knappen TIME SLEEP TIMER, mens anlægget kører. Hvis TIMER TIL og/eller TIMER FRA er indstillet, annullerer knappen ANNULER TIMER alle indstillinger. TIP OM FUNKTIONEN TIMER FRA Når tilstanden TIMER FRA er indstillet, bliver temperaturindstillingen justeret automatisk for at forhindre, at rummet bliver for varmt eller kold f.eks. mens du sover. (Aut. sovefunktion) TILSTANDEN KØL/TØR: En time efter start af den tidsstyrede kørsel stiger temperaturindstillingen til C højere end den oprindelige temperaturindstilling. TILSTANDEN OPVARMNING: En time efter start af den tidsstyrede kørsel falder temperaturindstillingen til C lavere end den oprindelige temperaturindstilling. DK-0

13 TIMER TIL 4 Tryk på knappen TIMER TIL ( ). Indikatoren TIMER TIL blinker. Tryk på knappen TID FREM eller TILBAGE for at. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget bliver tændt. Vælg driftstilstanden. SÅDAN ANNULLERES TIMERTILSTAND Tryk på knappen (SET/C) Bekræft/fortryd tidsindstilling. Den orange lampe TIMER ( ) på anlægget slukkes. Den aktuelle tid bliver vist på fjernbetjeningen. ANNULLER Hvis TIMER TIL, TIMER FRA og TIME SLEEP TIMER er indstillet, annullerer knappen ANNULER TIMER alle indstillinger. SÅDAN ÆNDRES TIMERINDSTILLING så igen. KOMBINERET BRUG AF TIMER TIL OG TIMER FRA Du kan bruge TIMER TIL og TIMER FRA i kombination. Eksempel: Sådan stoppes kørslen kl..00 og genoptages for at bringe rumtemperaturen op på det ønskede niveau kl Indstil TIMER FRA til.00, mens an- Indstil TIMER TIL til 7:00. Pilen ( eller ) mellem indikatoren TIMER TIL og indikatoren TIMER FRA viser, hvilken timer der bliver aktiveret først. DANSK Anlægget bliver tændt inden det indstillede tidspunkt, så rummet kan opnå den ønskede temperatur senest på det programmerede tidspunkt. (Vækkefunktion) Du kan ikke programmere TIMER TIL og TIMER FRA til at få anlægget til at køre med forskellige temperaturer eller andre indstillinger. Hver timer kan programmeres til aktivering før den anden. DK-

14 HJÆLPETILSTAND Der foretages opvarmning med en temperaturind- Tryk på knappen TILSTAND (MODE), og vælg tilstanden OPVARMNING. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at starte funktionen OPVARMNING. Fjernbetjeningen viser. Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. SÅDAN TÆNDER MAN Tryk på knappen AUX. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget bliver tændt, og anlægget begynder at køre i AUTOtilstand. Ventilatorhastigheden og temperaturindstilling bliver indstillet til AUTO. SÅDAN SLUKKER MAN Tryk igen på knappen AUX. Den røde lampe I DRIFT ( ) på anlægget slukkes. HJÆLP ANNULLERING ningsfunktionen er valgt automatisk i tilstanden AUTO. DK-

15 VEDLIGEHOLDELSE Sluk for anlægget. Vent i 5 sekunder eller mere, efter det åbne panel er blevet lukket helt, og slå afbryderen fra. RENGØRING AF FILTRENE Sluk for anlægget. RENGØRING AF ANLÆGGET OG FJERNBETJENINGEN Tør dem af med en blød klud. Undlad at sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Brug ikke varmt vand, fortynder, skurepulver eller stærke opløsningsmidler. SÅDAN FJERNES DET ÅBNE PANEL Det åbne panel kan fjernes med henblik på rengøring. den nederste del af det åbne panel. fjern det. Åbent panel Filterdæksel INDEN DER FORETAGES VEDLIGEHOL- DELSE Sørg for at slå afbryderen fra, inden der udføres vedligeholdelse. Frigørelsesknap 4 er snavset, skal de vaskes med lunkent vand og inden de sættes på plads. 5 6 FASTGØRELSE Der er en aksel i hver ende af anlægget. Luk det åbne panel. Tryk på de pileafmærkede punkter på det åbne panel, til der høres et klik. Flig Aksel DANSK Sørg for at lukke det åbne panel efter fastgørelse. Uacceptabelt Acceptabelt Åbent panel DK-

16 VEDLIGEHOLDELSE YDERLIGERE NOTER OM FUNKTION VEDLIGEHOLDELSE EFTER AFSLUT- NING AF SÆSONEN FOR KLIMAANLÆG - NING, så mekanismen kan blive grundig Stop anlægget, og tag stikket ud af kon- igen. VEDLIGEHOLDELSE INDEN START PÅ SÆSONEN FOR KLIMAANLÆG - UDSKIFTNING AF KULFILTRE Filtrene skal udskiftes hver -6 måneder eller efter behov. - Filterstop kale love og forskrifter om bortskaffelse. Materialer i KULFILTRE Filter: Polypropylen Ramme: Polyester DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE KØLING INDETEMP. UDETEMP. øvre grænse nedre grænse øvre OPVARMgrænse NING nedre grænse Den indbyggede beskyttelsesanordning kan forhindre start af anlægget, hvis det bruges uden for dette område. Der kan dannes kondens på luftudløbet, hvis anlægget kører kontinuerligt i tilstanden KØL eller TØR, når luftfugtigheden overstiger 80 procent. I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT Denne varmepumpe har en hukommelsesfunktion til at gemme indstillinger, når der forekommer strømsvigt. Efter retablering af strømtilførsel genstarter anlægget automatisk med de samme indstillinger, der var aktive inden strømsvigt, bortset fra timerindstillinger. Hvis timerne blev indstillet inden et strømsvigt, skal de nulstilles efter retablering af strømtilførslen. FORVARMNINGSFUNKTION Ved funktionen OPVARMNNIG starter den indendørs ventilator evt. ikke i to til fem minutter efter tænding af enheden for at forebygge, at der blæses kold luft ud af anlægget. AFRIMNINGSFUNKTION Hvis der dannes rim på varmeveksleren i udendørsenheden under OPVARMNING, sørger en automatisk afrimning for varme i ca. 5-0 minutter for at fjerne rimen. Under afrimning holder de indvendige og udvendige ventilatorer op med at køre. Når afrimning er afsluttet, genoptager anlægget automatisk kørsel i OPVARMNINGSTILSTAND. OPVARMNINGSEFFEKTIVITET Anlægget anvender en varmepumpe, der trækker varme fra udeluften og frigør den i rummet. Temperaturen på udeluften påvirker derfor i stort omfang opvarmningseffektiviteten. Hvis opvarmningseffektiviteten nedsættes på grund af lave udetemperaturer, skal der bruges endnu et varmelegeme. Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af systemet med tvunget luftcirkulation DK-4

17 INDEN TILKALD AF SERVICE anlægget ANLÆGGET KØRER IKKE Anlægget vil ikke køre, hvis det tændes straks efter, det er blevet slukket. Anlægget vil ikke køre straks efter skift af tilstand. Dette har til formål at beskytte anlægget. Vent i minutter inden start af anlægget. ANLÆGGET UDSENDER IKKE VARM LUFT Anlægget er ved at forvarme eller afrime. LUGTE Lugte fra tæpper og møbler indført i anlægget kan blive sendt ud af anlægget. vice. HVIS ANLÆGGET IKKE VIL KØRE Kontroller, om fejlstrømsrelæet er blevet udløst, eller om der er sprunget en sikring. HVIS ANLÆGGET IKKE VIL OPVARME (ELLER KØLE) RUMMET EFFEKTIVT dem. Kontroller udendørsenheden for at sikre, at der ikke er noget, der blokerer luftindtaget eller luftudløbet. Kontroller, om termostaten er indstillet korrekt. Sørg for, at vinduer og døre er lukket tæt til. KNASENDE LYD Denne lyd frembringes af friktion, når anlægget udvides eller tilsluttes på grund af en temperaturændring. EN LAV, SUMMENDE STØJ Dette er en lyd, der skyldes, at anlægget genererer Plasmacluster-ioner. HVISLENDE STØJ Den bløde, hvislende støj er lyden af kølemidlets strømning inden i anlægget. LET TÅGE SET VED INDENDØRSENHEDENS LUFTUDLØB Ved kølefunktion forårsages dette af forskellen mellem rummets lufttemperatur og den udledte luft. VANDDAMP udendørsenheden under afrimning. HVIS ANLÆGGET IKKE KAN MODTAGE SIGNAL FRA FJERNBETJENINGEN Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er for gamle eller svage. Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet korrekt mod anlæggets signalmodtagervindue. Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er isat korrekt. Tilkald service, når TEMPERATURINDIKATOREN på indikatorpanelet blinker. Den nordiske ØKO-mærke NORDIC ECOLABEL DANSK UDENDØRSENHEDEN STOPPER IKKE Efter standsning af anlægget kører udendørsenhedens ventilator i ca. et minut for at afkøle anlægget. LUGT UDSENDT FRA PLASMACLUSTERS LUFT- UDLØB Dette er lugten af ozon genereret af Plasmaclusters iongenerator. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen negativ indvirkning på sundheden. Den udledte ozon i luften bliver nedbrudt hurtigt, og dens tæthed i rummet øges ikke Varmepumpen er testet og godkendt til Svanemærket i zone - (klimazoner med en årlig gennemsnitlig temperatur på <5 C) i Europa. DK-5

18

19

20 Bosch Thermotechnik GmbH D-749 Wernau Germany TINSEA85JBRZ G- CN

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING Nedenstående fire enheder kan bruges sammen med samme præstationsenhed og kan ikke bruges med noget andet produkt. INDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/I EHP6.0-

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N DK IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brugervejledning Art.nr.: 6720641489 Udgave: 2009/08 Læs brugerhåndbogen nøje igennem, før du tager produktet i brug. Brugerhåndbogen skal opbevares et sikkert sted mhp.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Mono-bloc enhed WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG AHUW096AN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere