Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1

2 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen vurdering... 4 Omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme... 4 Faglig vurdering... 5 Fælles Sprog II... 6 Brugerens hverdagsliv... 6 Den faglige vurdering... 6 Funktionsområder og aktiviteter... 6 Funktionsniveauer... 7 Samlet vurdering... 8 Visitation... 9 Afgørelse... 9 Retningsgivende mål med indsatsen Udrede Udvikle Fastholde Lindre / Understøtte Ydelser Ydelsestyper Omfang Levering af visiterede ydelser / indsatser Valg af leverandør Bestilling af ydelser / indsatser Levering af ydelser / indsatser Koordinering af ydelser / indsatser Omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme Grundlæggende og komplekse opgaver Akutte behov Fleksibel hjemmehjælp Leverancesikkerhed Indlæggelse, udskrivning, ferie o.l Låst dør Observation og dokumentation Inaktivering af ydelser Faglige oplysninger Dokumentation Handleplaner Disponering og Håndholdt III Fakturering og opgørelser Honorering af ydelser, der ligger udenfor normal praksis Kvalitetsmål

3 Vurdering Når en bruger henvender sig om hjælp til praktisk hjælp, pleje, sygepleje, træning, anden bolig o.l. skal visitator foretage en samlet individuel vurdering af brugerens situation og behov i forhold til ansøgningen. Visitator skal følge sundhedsaftalen og gældende underaftaler f.eks. Kommunikationsaftalen i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Svarsfrister Når en bruger henvender sig om hjælp eller anden bolig o.l. skal der foretages en visitationssamtale. Aftale om tidspunkt for samtale skal ske indenfor 5 hverdage efter henvendelse. Brugeren kan forvente at få svar på sin ansøgning indenfor de fastsatte svarsfrister. Alle henvendelser vurderes og prioriteres m.h.p. at afdække, om der er tale om et akut behov. Ved akutte behov for hjælpemidler, madservice eller personlig hjælp og pleje skal afgørelse ske i løbet af 1 hverdag. Ved behov for akutteam eller sygepleje sker afgørelsen samme dag. De fastsatte svarsfrister for afgørelse efter henvendelse er: Ydelse Akutteam Dagcenter Hjælpemidler - standardhjælpemidler ved akut behov Hjælpemidler ikke akut behov Madservice akut behov Madservice ikke akut behov Tidsbegrænsede ophold Personlig hjælp og pleje akut behov og pleje af døende i eget hjem Personlig hjælp og pleje ikke akut behov Plejehjem ikke akut Praktisk hjælp Støtte til køb af bil Sygepleje Træning serviceloven Ældrebolig Visitation og afgørelse efter henvendelse Straks 4 uger 1 hverdag 4 uger 1 hverdag 2 uger 4 uger 1 hverdag 2 uger 3 uger 4 uger 5 måneder Ved behov samme dag 2 uger 6 uger 3

4 Brugerens egen vurdering Ved visitationssamtalen er det vigtigt, at brugeren beskriver oplevelsen af sin situation og de ressourcer og begrænsninger, som brugeren oplever indenfor f.eks. måltider, personlig pleje, at købe ind, husarbejde, at komme omkring, interesser, socialt samvær. Det er desuden betydningsfuldt, at brugeren beskriver, hvad der er specielt vigtigt for brugeren f.eks. selv at blive bedre til eller at få hjælp til for dermed at få belyst brugerens motivation. Omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme Ved besøget skal visitator udvise omsorg og fokusere på forebyggelse og sundhedsfremme. I alle kontakter med brugeren indgår der omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme. Ved omsorg forstås bl.a. at sætte sig ind i andre menneskers situation, at forstå, at bekymre sig om andre, tage vare på andre, medleven, handle ud fra situationen. I omsorg indgår at vise interesse for brugeren og lytte til brugerens situation, spørge ind til brugerens situation, interesser og familieliv, motivere og vejlede, lindre og trøste, kontakte relevante personer. Med forebyggelse forstås en indsats rettet specifikt mod en sundhedstrussel eller truende sygdom. Med sundhedsfremme forstås en indsats for en generel forbedring af levevilkår og livsstil til fremme for sundheden. I forebyggelse og sundhedsfremme indgår at være opmærksom og handle på sikkerhedsrisici som f.eks. faldrisiko, løse ledninger og brandrisiko samt give råd og vejledning f.eks. angående livsstil som kost, motion, egenomsorg. Visitator skal forebygge tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere brugeren til at selv udføre de opgaver, brugeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre brugeren til at klare hverdagen. 4

5 Faglig vurdering Ved samtalen indsamler visitator oplysninger til brug for den faglige vurdering. Oplysningerne indsamles både ved at bede brugeren fortælle, spørge brugeren, observere brugerens tilstand, se på brugerens fysiske omgivelser. Visitator indsamler oplysninger om, hvilke daglige færdigheder brugeren har eller er begrænset i, og årsag til begrænsningerne belyses. Ved behov kan der indhentes oplysninger fra f.eks. pårørende, sygehus, egen læge eller sagsbehandler efter tilladelse fra brugeren for at få belyst brugerens situation både fysisk, psykisk og socialt. Når visitator har indhentet alle relevante oplysninger, vurderer visitator brugerens evne til at selv at klare sig ud fra funktionsvurderingen i God sagsbehandling, som bygger på Kommunernes Landsforenings Fælles sprog II. 5

6 Fælles Sprog II Ved visitators individuelle vurdering af brugerens funktionsevne udgås der fra Fælles sprog II, hvor brugerens evne til at klare de daglige aktiviteter belyses ud fra brugerens anmodning om hjælp. Fælles sprog II bygger på, at udvalgte parametre fra den internationale klassifikation af funktionsevne (ICF) vurderes og gradueres ud fra en 5 gradet skala. Brugerens hverdagsliv Oplysninger om brugerens hverdagslivs indsamles overordnet ud fra 10 forskellige områder i forhold til, om det er relevant i relation til brugerens anmodning. Hvis det ikke er relevant, begrunder visitator dette. De områder, der er relevante i forhold til brugerens oplevede begrænsninger, beskrives af visitator ud fra oplysninger fra brugeren brugerens ressourcer oplysninger fra andre, f.eks. pårørende, læge og visitators egen observation Den faglige vurdering Ved hvert af de relevante områder foretager visitator efterfølgende en funktionsvurdering af, om brugeren udfører eller kan udføre konkrete aktiviteter. Funktionsområder og aktiviteter Funktionsområde Aktiviteter Daglig husførelse At gøre rent At vaske tøj/linned At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Personlig hygiejne At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på At foretage toiletbesøg Måltider At spise At drikke At lave mad 6

7 Komme omkring At færdes i egen bolig At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig Vedligeholdelse af bolig At vedligeholde bolig og have At vedligeholde have Indkøb At sikre indkøb af hverdagens varer Kontakt til familie og Kontakt til familie og venner venner Interesser og hobby Interesser og hobby Arbejde / Uddannelse Har arbejde Funktionsniveauer Hver aktivitet vurderes ud fra 5 niveauer, hvor brugere på funktionsniveau 0 kan udføre aktiviteten selv, og brugere på funktionsniveau 4 slet ikke kan udføre aktiviteten selv. Beskrivelsen af funktionsniveauerne tager udgangspunkt i brugerens aktivitetsniveau / deltagelse samt behov for personassistance. De 5 funktionsniveauer beskrives således: Funktionsniveau 0 Ingen / ubetydelige begrænsninger Brugeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance til at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Brugeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Brugeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Brugeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 7

8 Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Brugeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance Samlet vurdering Visitator sammenfatter brugerens egen oplevelse og sin egen vurdering i en kort beskrivelse af brugerens og dennes situation. Visitator angiver det overordnede retningsgivende mål for indsatserne. 8

9 Visitation Efter at visitator har fået brugerens egen vurdering, og hvad brugeren oplever som vigtigt og er motiveret for, samt foretaget sin faglige vurdering, skal visitator tage stilling til ansøgningen om hjælp. Der tages udgangspunkt i brugerens vigtighedsområder og funktionsvurderingen samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau. Da en visitation altid skal foretages individuelt, kan det ske, at en brugers totale situation ikke alene afspejles gennem de belyste funktionsvurderingsområder i Fælles Sprog II. Der kan derfor undtagelsesvis forekomme enkelte visitationer, hvor visitator må gå udenfor visitationskriterierne fra Fælles sprog II for at kunne tilbyde den rette hjælp til brugeren, men da skal der altid foreligge en faglig begrundelse for at have bevilget hjælpen. I Lov om social service udgås der fra, at alle brugere ønsker at klare sig selv, og hjælpen skal kun bevilges, hvor brugeren ikke selv kan klare sig selv. Visitator informerer brugeren om at deltage så aktivt som muligt i alle opgaver, f.eks. at deltage i rengøringen også på plejehjem. Afgørelse Ved afslag på anmodet hjælp skal visitator fagligt begrunde afslaget. Skriftlig afgørelse med afslag, begrundelse for afslag og klagevejledning sendes til brugeren sammen med funktionsvurdering. Ved bevilling af anmodet hjælp skal visitator tage stilling til og beskrive formålet med hjælpen. Der følges op på f.eks. at brugeren opnår bestemte færdigheder som at klare øvre toilette, at gå på indkøb o.l. Skriftlig afgørelse med bevilling af indsatser, formål med hjælpen, begrundelse for bevilling, leverancesikkerhed og klagevejledning sendes til brugeren. 9

10 Retningsgivende mål med indsatsen For al hjælp der bevilges, skal der være beskrevet et retningsgivende mål. Målet tager udgangspunkt i brugerens situation, brugerens ressourcer og begrænsninger samt de ønsker brugeren har, og angiver på hvilken måde indsatsen skal gives. Der skal altid først tænkes i forebyggelse og træning før kompenserende indsatser indsættes. Udrede Det første retningsgivende mål er, at afklare behov og udviklingspotentiale i relation til senere at kunne opsætte nye retningsvisende målsætninger. Udvikle Det andet retningsgivende mål er, at generhverve brugerens tabte eller udvikle nye funktioner / kompetencer. Involverer ofte målrettet træning eller læring, hvor brugeren selv deltager aktivt. Fastholde Det tredje retningsgivende mål er, at fastholde brugerens eksisterende funktioner / kompetencer. Herunder at forhindre / udsætte yderligere tab af funktioner / kompetencer. Lindre / Understøtte Det fjerde retningsgivende mål er, at bevare brugerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse / sygdom / handicap. 10

11 Ydelser Alle ydelser, som kan bevilges indenfor sundheds- og omsorgsområdet, er beskrevet i et indsatskatalog for sygepleje og i kvalitetsstandarder, som bl.a. beskriver visitationskriterier, krav til bruger, krav til observationer og indhold i ydelserne. Ydelsestyper I beskrivelsen af ydelserne er der taget udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Fælles sprog II samt i opbygningen af moduler i omsorgssystemet. Der er følgende moduler med tilhørende kvalitetsstandarder: Hjemmehjælpsmodulet: Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Praktisk hjælp og støtte Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering Kvalitetsstandard Indkøbsordning Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Afløsning og aflastning Sygeplejemodulet: Indsatskatalog for sygepleje Plejecentermodulet: Kvalitetsstandard Plejehjem Kvalitetsstandard Plejepakker Kvalitetsstandard Dag- og døgntilbud Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Aktiviteter Træningsmodulet: Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Visitatormodulet: Kvalitetsstandard Visitation Forebyggende hjemmebesøgsmodulet: Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 11

12 Boligstyringsmodul: Kvalitetsstandard Boligtilbud Klientmodulet: Kvalitetsstandard Kørselsordning Øvrige ydelser Omfang Til alle ydelser med tid er der knyttet en hyppighed samt tidsrum på døgnet, som angiver takstgruppen, og hvor ydelsen som udgangspunkt forventes leveret. De vejledende gennemsnitstider for de enkelte delydelser offentliggøres sammen med timeprisen. I den vejledende gennemsnitstid indgår tid til at komme ind og ud af brugerens hjem på en pæn og høflig måde. Vejtiden til og fra besøget indgår ikke i den vejledende gennemsnitstid. Der udgås fra, at så mange delydelser som muligt leveres ved samme besøg, for derved at mindske antallet af forskellige hjælpere i brugerens hjem, at stimulere til udvikling for medarbejderne samt for at mindske den samlede vejtid. 12

13 Levering af visiterede ydelser / indsatser Når visitator har visiteret ydelser / indsatser til brugeren, skal brugeren vælge leverandør, og visitator bestiller hjælpen hos leverandøren. Leverandøren leverer derefter de visiterede ydelser, samt hjælp ved akutte behov. Leverandøren skal følge sundhedsaftalen og gældende underaftaler f.eks. Kommunikationsaftalen i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Valg af leverandør Når visitator har visiteret ydelser / indsatser til brugeren, skal brugeren vælge leverandør i umiddelbar tilknytning til visitationen. Visitator informerer brugeren og udleverer skriftlig information om valgmulighederne. Brugeren har mulighed for at skifte leverandør ved at henvende sig til visitator, som skal undersøge årsagen til, at brugeren ønsker at skifte leverandør. Skift af leverandør af praktisk hjælp kan ske med 14 dages varsel. Skift af leverandør af andre ydelser f.eks. plejeydelser og madservice kan ske med 1 dags varsel efter vurdering af visitator. Bestilling af ydelser / indsatser Når brugeren har valgt leverandør, skal visitator bestille de visiterede ydelser / indsatser hos den valgte leverandør. Visitator bestiller hjælpen ved at sende bestillingen via en advis i omsorgsjournalen til leverandøren. Hvis leverandøren ikke bruger den elektroniske omsorgsjournal, sender visitator bestillingen via brev. Leverandøren skal læse og behandle adviser mindst 2 gang i hver vagt - og gerne 3 gange i dagvagt, som leverandøren dækker, for at sikre at leverandøren har modtaget information om nye brugere, ændringer hos tidligere brugere, indlæggelser, plejeforløbsplaner og udskrivelser. Efter at leverandøren har modtaget en bestilling på hjælp, skal leverandøren iværksætte hjælpen, samt lave et notat om, hvornår hjælpen starter. Leverandøren skal iværksætte hjælpen snarest muligt indenfor nedenstående tidsfrister: 13

14 Ydelse / Indsats Akutteam Dagcenter Hjælpemidler - standardhjælpemidler ved akut behov Hjælpemidler ikke akut behov Madservice akut behov Madservice ikke akut behov Tidsbegrænsede ophold Personlig hjælp og pleje akut behov og pleje af døende i eget hjem Personlig hjælp og pleje ikke akut behov Plejehjem ikke akut Praktisk hjælp Sygepleje Træning serviceloven Ældrebolig Iværksættelse efter afgørelse Straks Ved ledig plads 1 hverdag 3 hverdage 1 hverdag 4 dage Ved ledig plads 1 hverdag 1 hverdag 2 måneder 10 hverdage Ved behov samme dag 3 hverdage Ved ledig bolig og behov Levering af ydelser / indsatser Brugerne skal have leveret de visiterede ydelser / indsatser, og det er leverandørens opgave at tilrettelægge tidspunkt for hjælpen i samarbejde med brugeren og afsætte den nødvendige tid for udførelsen af ydelserne ud fra formålet og det konkrete mål for ydelserne. Dette indebærer i praksis, at brugere, som f.eks. skal være klar til at deltage i aktiviteter kl om morgenen, skal have hjælpen så betids, at opgaverne er udførte inden kl Udgangspunktet for enhver ydelse / indsats er at yde hjælp til selvhjælp. Hjælpen skal altid leveres ud fra opdateret viden og kundskab. Der må ikke forekomme omsorgssvigt, og leverandøren skal være særlig opmærksom på behov hos brugere med nedsat psykisk funktionsevne f.eks. demente, hjerneskadede og/eller psykotiske brugere. Den faglige indsats skal leveres med et aktiverende sigte, således at brugeren støttes / vejledes i at udføre de opgaver, brugeren selv kan, og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. 14

15 Det anbefales, at leverandøren indhenter referencer på medarbejdere inden ansættelse. Leverandøren skal indhente straffeattest ved ny-ansættelse af medarbejdere, som skal komme i brugerens hjem. Koordinering af ydelser / indsatser Hos brugere, som har valgt at få leveret hjælpen i eget hjem af mere end en leverandør, er én af leverandørerne ansvarlig for at koordinere ydelserne / indsatserne på tværs af vagter og leverandører. Hos brugere med hjælp til personlig pleje dagtid, er leverandøren af denne ydelsestype ansvarlig for koordinering af alle indsatser i eget hjem. Hos brugere, som ikke har hjælp til personlig pleje, men som har hjælp til sygepleje, er leverandøren af denne ydelsestype ansvarlig for koordinering af alle indsatser i eget hjem. Koordineringen indebærer at sikre sammenhæng af indsatserne over døgnet og sammenhæng i leveringerne på tværs af leverandører. Koordineringen medfører dermed at sikre, at indsatserne planlægges i fællesskab, og at leverandørerne deler nødvendige oplysninger. Koordineringen indebærer også ansvar for at sende en manuel indlæggelsesrapport på brugere med pleje og/eller sygepleje i relevante situationer ud fra Kommunikationsaftalen. Omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme I alle leverancer af hjælp indgår der omsorg, forebyggelse og sundhedsfremme. Ved omsorg forstås bl.a. at sætte sig ind i andre menneskers situation, at forstå, at bekymre sig om andre, tage vare på andre, medleven, handle ud fra situationen. I omsorg indgår at vise interesse for brugeren og lytte til brugerens situation, spørge ind til brugerens situation, interesser og familieliv, motivere og vejlede, lindre og trøste, kontakte relevante personer. Med forebyggelse forstås en indsats rettet specifikt mod en sundhedstrussel eller truende sygdom. Med sundhedsfremme forstås en indsats for en generel forbedring af levevilkår og livsstil til fremme for sundheden. 15

16 I forebyggelse og sundhedsfremme indgår at være opmærksom og handle på sikkerhedsrisici som f.eks. faldrisiko, løse ledninger og brandrisiko samt give råd og vejledning f.eks. angående livsstil som kost, motion, egenomsorg. Leverandøren skal forebygge tab af funktionsevne f.eks. ved at motivere brugeren til at selv udføre de opgaver, brugeren er i stand til og / eller f.eks. ved at vejlede og opmuntre brugeren til at klare hverdagen. Grundlæggende og komplekse opgaver Leverandøren skal levere både grundlæggende opgaver og komplekse opgaver. De komplekse opgaver er kendetegnet ved at der hurtigt kan opstå ændringer i brugerens tilstand, og at der kan være mange faktorer, som indvirker på forløbet f.eks. i forbindelse med akutte, truende, terminale forløb eller progredierende lidelser. Leverandøren skal sikre at medarbejderne har kendskab og viden, således at både de grundlæggende som de kompleks opgaver kan varetages fagligt forsvarligt. Leverandører af plejeydelser skal have et sygeplejefagligt beredskab. Akutte behov Akutte behov defineres som behov, der ikke er planlagte, og der kan være tale om behov, der ønskes dækket uden en forudgående visitation. Hvis brugeren i forbindelse med planlagt levering af visiterede indsatser har akutte behov pga. af akut sygdom, skal leverandøren yde brugeren den nødvendige hjælp af personale med de fornødne kvalifikationer uden yderligere betaling, hvis opgavens dækningsgrad ligger indenfor leverandørens kompetence. Ligger opgavens dækningsgrad ud over leverandørens kompetence, skal leverandøren sikre at visitator eller det kommunal beredskab får besked. Hvis brugeren ikke er visiteret til personlig hjælp, og akut på grund af sygdom har behov for personlig hjælp, skal brugeren visiteres til den personlige hjælp, og den valgte leverandør vil få betalt for leveringen. Brugere, som er visiteret til personlig hjælp, og akut på grund af sygdom har behov for personlig hjælp, skal den akutte hjælp ikke visiteres, hvis behovet 16

17 er af kortere varighed op til 1 uge. Leverandøren af den personlige hjælp skal yde brugeren den nødvendige hjælp af personale med de fornødne kvalifikationer uden yderligere betaling. Ved behov i længere tid end 7 dage, skal brugeren visiteres til den personlige hjælp, og leverandøren vil få betalt for leveringen. Hvis det akutte behov er meget omfattende med markant mere pleje, end leverandøren normalt leverer, kan leverandøren henvende sig til visitator og aftale omfang, registrering og betaling af den ekstra plejeindsats. Hvis brugeren kalder nødkald, skal leverandøren reagere fagligt forsvarligt på nødkaldet og yde den nødvendige hjælp til brugeren af personale med de fornødne kvalifikationer. Fleksibel hjemmehjælp Brugeren har mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser indenfor den planlagte tid. Dette må dog ikke medføre at nødvendige opgaver ikke bliver udført. Det er leverandørens opgave løbende at vurdere i hvilket omfang, det er acceptabelt og forsvarligt at ændre den tildelte hjælp. Hvis der er uenighed mellem leverandøren og brugeren om, hvilken hjælp der skal gives, ydes den visiterede hjælp. Når der udføres andre ydelser end de visiterede, skal ændringerne dokumenteres. Hvis brugeren flere gange efter hinanden ønsker at få udført anden hjælp end den visiterede, skal leverandøren informere visitator. Leverandøren må ikke inden for rammen for fleksibilitet, hvor kommunen betaler for ydelsen, udføre ydelser, som medfører anden takst, eller i øvrigt ændrede betalingsvilkår i forholdet mellem leverandøren og visitator. Leverancesikkerhed Brugerne skal have leveret den visiterede hjælp til den aftalte tid minutter. Hvis ydelsen ikke kan leveres som aftalt, skal brugeren informeres om ændringen og have tilbudt en erstatningsydelse. Kravet om erstatningsydelser fremgår af kvalitetsstandarderne. Det er et krav, at brugeren skal være hjemme, mens hjælpen udføres. Hvis brugeren ikke selv kan åbne døren, eller brugeren har nødkald, skal leverandøren have adgang via nøgle, og der skal opsættes en nøgleboks. Der 17

18 udleveres systemnøgle til nøgleboksen til leverandøren, som er ansvarlig for nøglen uanset hvem hos leverandøren, der har kvitteret for modtagelse af systemnøglen. Indlæggelse, udskrivning, ferie o.l. Hvis leverandøren får besked om, at brugeren indlægges, udskrives, har ferie o.l., skal leverandøren give besked til visitator med det samme. Hvis visitator får besked om at brugeren indlægges, udskrives, har ferie o.l. skal visitator give besked til leverandøren. En tilbagemelding fra egen læge eller vagtlæge om, at en bruger er indlagt, medfører ikke ophør af hjemmehjælp, førend indlæggelsen er bekræftet af sygehuset via en Medcom indlæggelsesadvis, eventuelt via visitator. Baggrunden herfor er, at lægen kun kan henvise til indlæggelse, men at det er sygehuset, der afgør, om brugeren reelt indlægges. Hvis sygehuset trods lægens henvisning ikke indlægger brugeren, (men i stedet sender brugeren hjem), giver sygehuset ikke besked, da der udelukkende gives besked ved indlæggelse og udskrivelse. Det er pleje- og sygeplejeleverandørers ansvar at sende en manuel indlæggelsesrapport på brugere med pleje og/eller sygepleje i relevante situationer ud fra Kommunikationsaftalen. Låst dør Hvis brugeren ikke har meldt afbud, eller leverandøren ikke har fået besked om ændring af hjælpen, og leverandøren kommer til en låst dør, skal leverandøren straks følge op på årsagen. Leverandøren skal om muligt kontakte brugeren pr. telefon om nødvendigt på alle oplyste telefonnumre - for at undersøge årsagen til at brugeren ikke er hjemme. Hvis der ikke opnås kontakt med brugeren, skal leverandøren undersøge via Medcom-adviser, om brugeren er indlagt. Hvis brugeren ikke er indlagt, skal leverandøren om muligt kigge ind gennem vinduer, gennem brevsprække, kontakte pårørende, naboer, varmemester for at sikre, at brugeren ikke er nødlidende. Hvis leverandøren ikke kan finde årsagen til, at brugeren ikke er hjemme, skal leverandøren tage stilling til det videre forløb afhængig af brugerens normale situation, evt. i samarbejde med visitator. Det videre forløb kan være: 18

19 Leverandøren foretager et eller flere nødbesøg efter f.eks. 2 4 timer afhængigt af brugerens normale situation. Leverandøren beder næste vagthold om at foretage et nødbesøg. Hvis en privat leverandør ikke har vagtberedskab, kan visitator eller den private leverandør bede den kommunale leverandør med sygeplejefagligt vagtberedskab om at foretage nødbesøget. Leverandøren skaffer sig adgang til brugerens hjem ved hjælp af nøgle eller låsesmed. Hvis brugeren ikke har meldt afbud, betales udgifter til låsesmed af brugeren. Hvis leverandøren har overset besked om afbud, betales udgifter til låsesmed af leverandøren. 19

20 Observation og dokumentation Visitator dokumenterer brugerens egen vurdering og vigtighedsområder og brugerens ressourcer og behov med udgangspunkt i den anmodede hjælp. Desuden dokumenterer visitator sin faglige vurdering og sagsbehandling, ydelsestildeling og afgørelse af den anmodede hjælp med begrundelse og formål. Dokumentationen foretages i den elektroniske omsorgsjournal. Den skriftlige afgørelse gives til brugeren. Hjælpen bestilles hos den valgte leverandør. Leverandøren skal som udgangspunkt anvende Sundhed og Omsorgs elektroniske omsorgsjournal. Hvis leverandøren bruger den elektroniske omsorgsjournal, sker bestillingen via advis. Leverandøren skal læse og behandle adviser mindst 2 gange daglig, gerne 3 gange i dagvagt, i hver af de vagter, leverandøren dækker, for at sikre at leverandøren har modtaget information om nye brugere, ændringer hos tidligere brugere, indlæggelser, plejeforløbsplaner og udskrivelser. Leverandøren orienterer sig om brugerens situation og de visiterede ydelser i omsorgsjournalen. Leverandøren iværksætter den visiterede hjælp indenfor de fastsatte tidsrammer. Hvis leverandøren ikke bruger den elektroniske omsorgsjournal, sker bestillingen via brev. Stamdata, Funktionsvurdering, Visiterede ydelser og Afgørelse sendes til den leverandør, brugeren har valgt, og leverandøren bekræfter samt iværksætter den visiterede hjælp indenfor de fastsatte tidsrammer. Leverandøren skal sikre, at medarbejderne kan bestride det danske sprog i skrift og tale på et forståeligt niveau. Leverandøren skal sikre, at medarbejderne har den fornødne viden og kundskab for at udføre de visiterede ydelser. Medarbejderne skal kunne observere brugernes tilstand både fysisk, psykisk og socialt, og kunne handle relevant ved ændringer. Relevante observationer og handlinger afhængigt af brugerens situation kunne være: Observere sygdomssymptomer, tegn på ensomhed eller nedstemthed Rådgive om kontakt med læge / besøgsven / dagcenter 20

21 Kontakte social- og sundhedsassistentassistent / sygeplejerske / terapeut / læge Få brugeren indlagt Kontakte samarbejdspartnere / pårørende Leverandøren skal observere brugerens tilstand, og ved væsentlige ændringer i brugeren tilstand skal leverandøren give besked til visitator. Ændringen i tilstanden skal dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal i journalnotater, funktionsvurderinger f.eks. Døgnrytmeplan og/eller handleplan PMHE. Hvis leverandøren ikke bruger den elektroniske omsorgsjournal, skal oplysningerne videregives elektronisk til visitator, som derefter registrerer ændringerne i omsorgsjournalen. Leverandøren skal give besked til visitator ved ændringer i husstanden, som har betydning for vurdering og tildeling af praktisk hjælp, f.eks. hvis der flytter en voksen borger ind hos en bruger, som er visiteret til hjælp til rengøring. Inaktivering af ydelser Når ydelserne ikke skal gives pga. indlæggelse, ferie o.l., skal borgeren sættes i fravær i relevante moduler. Dette gøres som udgangspunkt af visitator i omsorgsjournalen i forhold til hvilke moduler, borgeren har fravær fra. Ved indlæggelse sættes borgeren automatisk i fravær i alle moduler. Når ydelserne atter skal gives f.eks. efter udskrivelse, skal fraværet afsluttes. Fraværet afsluttes som udgangspunkt automatisk ved udskrivelse, men hvis det ikke sker automatisk f.eks. ved skift af afdeling under indlæggelse, skal visitator eller planlægger afslutte fraværet i omsorgsjournalen. Faglige oplysninger Hvis visitator beder om yderligere oplysninger f.eks. faglige oplysninger til visitation, grundtakstansøgning, boligansøgning, revurdering, klagesager eller udredning, skal leverandøren levere disse oplysninger om muligt elektronisk i omsorgsjournalen. Dokumentation Dokumentationen foregår i den elektroniske omsorgsjournal. Leverandøren skal dokumentere potentielle og aktuelle problemstillinger hos brugere med personlig pleje og / eller sygepleje. Leverandøren skal derudover dokumentere 21

22 identificerede og bedømte behov og problemer, planlægning, udført pleje og behandling og opnåede resultater. For mere detaljeret beskrivelse af dokumentation, henvises der til Krav til dokumentation, udarbejdet af Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune. Da medicinoplysninger indgår i den sygeplejefaglige dokumentation, og da medicinoplysningerne indgår i de oplysninger, der skal videregives til hospitalet ved indlæggelse, skal leverandøren dokumentere medicin i medicinmodulet i omsorgsjournalen. Medicinoplysningerne skal som udgangspunkt hentes via FMK. Handleplaner Leverandøren skal i samarbejde med brugeren udarbejde Døgnrytmeplan hos alle brugere. Døgnrytmeplanen skal sikre og synliggøre den individuelle tilrettelæggelse af hjælpen med henblik på at opfylde mål for ydelserne og fastholde og/eller udvikle brugernes funktionsniveau. Døgnrytmeplanen skal beskrive den samlede indsats for pleje og omsorg for hele døgnet, og Døgnrytmeplanen skal afspejle, at der videst muligt tages hensyn til brugerens livshistorie, vaner, ønsker. Døgnrytmeplanen skal oprettes og vedligeholdes elektronisk i omsorgsjournalen. For problemområder, der kræver særlig målrettet og tidsbegrænset bevågenhed f.eks. ernæringsproblemer eller træning, skal der oprettes PMHE elektronisk i omsorgsjournalen, og indsatserne skal evalueres. Disponering og SmartCare Leverandøren i eget hjem skal registrere leverede besøg i SmartCare på mobil enhed, således at det tydeligt fremgår, hvornår en levering finder sted, og hvilken medarbejder, der har leveret besøget. Dette medfører, at de visiterede ydelser forinden skal planlægges i omsorgssystemet, og at ændringer skal tilrettes. Ved planlægning af visiterede ydelser skal leverandøren tage hensyn til borgerens funktionsevne og medarbejdernes arbejdsmiljø, og der kan være behov for at være 2 medarbejdere til stede samtidig ved enkelte ydelser hos nogle borgere. 22

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere