Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG"

Transkript

1 Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2014

2 Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Arvikavej 2A, Skive / Minervavej 63, Randers 1. september, Godkendt af rektor Lis Randa på vegne af bestyrelsen i Erhvervsakademi Dania. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. INTRODUKTION TIL STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSESDATO BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN OPTAGELSESBETINGELSER TILHØRSFORHOLD UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE LÆRINGSUDBYTTE VARIGHED OG STRUKTUR UDDANNELSENS INDHOLD UDDANNELSESELEMENTER OG UDDANNELSENS MODULER UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE LÆRINGSMÅL FOR KERNEOMRÅDER... 9 Metode 8 ECTS 10 Produktudvikling 9 ECTS 10 Konstruktion 11 ECTS 11 Teknisk Dokumentation 6 ECTS 11 Materialer og fremstillingsprocesser 9 ECTS 11 Virksomhedsteknik 10 ECTS 12 Produktionsteknik 7 ECTS 12 Automatisering 5 ECTS BUNDNE VALGFORLØB (STUDIERETNING) PÅ 3. SEMESTER PRAKTIK - 15 ECTS 4. SEMESTER Læringsmål for praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT 15 ECTS 4. SEMESTER PRØVER OG BEDØMMELSER DE ENKELTE PRØVER Førsteårsprøven (intern prøve) Tværfaglige prøve i bundne valgfag (studieretning) + automatisering Praktikprøve Afsluttende eksamensprojekt YDERLIGERE INFORMATION OM PRØVER OG EKSAMEN Anvendelse af hjælpemidler ved prøver Brug af egne og andres arbejder Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen KLAGER SÆRLIGE PRØVEVILKÅR AFHOLDELSE AF PRØVER VED OPHOLD I UDLANDET INTERNATIONALISERING ANDRE REGLER FOR UDDANNELSEN KRITERIER FOR STUDIEAKTIVITET MERIT IKRAFTTRÆDEN OG REVISION M.M. 27 3

4 1. Introduktion til studieordningen Studieordningen består af en fællesdel, der er vedtaget i Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel, der er fastsat af den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er godkendt af Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk på møde tors. d. 22. August Ikrafttrædelsesdato Studieordningen træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Studieåret starter 1. september. Uddannelsen er en kort, videregående erhvervsakademiuddannelse med en varighed på 2 år. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Hele uddannelsen svarer således til 120 ECTS-point. Uddannelsen er placeret som erhvervsakademigrad i henhold til kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser, svarende til niveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion giver den uddannede ret til at anvende titlen produktionsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Production Technology. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Production Technology. I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse fastsættes følgende studieordning for produktionsteknologuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania. For yderligere information henvises til Forskning og Uddannelsesministeriets hjemmeside som indeholder alle bekendtgørelser og love i forbindelse med de korte videregående uddannelser. 1.2 Bekendtgørelsesgrundlag LBK nr 467 af 08/05/2013 bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 4

5 Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr. 703 af 03/07/2009 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for produktion (produktionsteknolog AK) Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr 223 af 11/03/2014 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr 1519 af 16/12/2013 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr 745 af 24/06/2013 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.: LBK nr 374 af 04/04/ Optagelse på uddannelsen 2.1 Optagelsesbetingelser Følgende uddannelser er adgangsgivende: - Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C (bestået) - En erhvervsuddannelse som beslagsmed, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, industriteknikuddannet (med specialer), karrosseriuddannet, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smedeuddannet (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer) eller værktøjsmager (værktøjsuddannelsen - trin 2) - Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C - Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Der kan gives tilladelse til, at en ansøger optages på uddannelsen med et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, såfremt ansøgeren efter en realkompetencevurdering skønnes at have 5

6 faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, samt ansøgeren vurderes at kunne gennemføre uddannelsen. 2.2 Tilhørsforhold Produktionsteknologuddannelsen udbydes ved Erhvervsakademi Dania. Den findes både i Randers og i Skive. 3. Uddannelsens mål, varighed, struktur og tilrettelæggelse 3.1 Læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en produktionsteknolog skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede skal have viden om 1) virksomheders anvendte tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige teorier og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige begreber og metoder og forståelse af virksomhedernes anvendelse af disse begreber og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb og 3) globalisering og internationale udviklingstendenser. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksomheder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) vurdere praksisnære problemstillinger inden for tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige områder og opstille løsningsmuligheder samt 3) anvende teknisk dokumentation og kalkulation til formidling af praksisnære tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Den uddannede kan 6

7 1) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) deltage i og gennemføre projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang inden for produktion, produktudvikling samt køb og salg såvel nationalt som internationalt og 3) tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til produktion, produktudvikling og teknisk salg og indkøb i en struktureret sammenhæng. 3.2 Varighed og struktur Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Uddannelsen består af teori og praktik, praktikken skal have en varighed af 3 måneder, svarende til 15 ECTS-point. Uddannelsen er 2-årig og gennemføres over 4 semestre. Fællesdelen udgør 65 ECTS point. Den sidste del af uddannelsesforløbet afvikles som bundne valgforløb, hvor den studerende uddyber sin viden, færdigheder og kompetencer inden for et af de bundne valgforløb. På 4. semester gennemføres et praktikophold i en virksomhed, hvor der arbejdes med udgangspunkt i en problemstilling inden for det bundne valgforløb. Den studerende udarbejder derefter et afgangsprojekt også i samarbejde med en virksomhed. 3.3 Uddannelsens indhold Uddannelsen til produktionsteknolog består af følgende uddannelseselementer: 65 ECTS-point: Undervisning i uddannelsens kerneområder (obligatoriske) 25 ECTS-point: Bundne valgforløb 15 ECTS-point: Ulønnet praktik 15 ECTS-point: Afsluttende eksamensprojekt I alt 120 ECTS-point. 7

8 3.4 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Uddannelsesele- 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. menter/pro- jektforløb: Kerneområder Uddannelseselementer / projektforløb Uddannelseselementer / projektforløb Uddannelseselementer/ projektforløb Uddannelseselementer / Praktik Uddannelseselementer / AFP Metode, 8 ECTS 5 3 Produktudvikling, 9 ECTS 5 4 Konstruktion, 11 ECTS 5 6 Teknisk dokumentation, 6 ECTS 4 2 Materialer og fremstillingsprocesser, ECTS Virksomhedsteknik, 4 10 ECTS 6 Produktionsteknik 7 ECTS 3 4 Automatisering 5 ECTS 5 Bundne valgforløb (studieretning) ECTS Praktik 15 ECTS 15 Afgangsprojekt 15 ECTS 15 ECTS-point Samlet 120 ECTS 8

9 Alle prøver ligger i slutningen af et semester med undtagelse af praktikrapport, der skal afleveres inden påbegyndelsen af afslutningsprojektet. Uddannelsens obligatoriske prøver er: Tidsmæssig placering 2. semester 3. semester 4. semester Prøve ECTS fordelt på prøverne Intern /ekstern Bedømmelse Førsteårsprøve 60 Intern 7 trins skala Tværfaglig prøve i bundne valgfag (studieretning) Ekstern 7 trins skala + Automatisering (obligatorisk fagelement) Praktikprøve 15 Intern 7 trins skala Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7 trins skala 3.5 Undervisningens tilrettelæggelse Uddannelsen er bygget op omkring problembaseret læring og er projektorganiseret med fokus på læring i sociale fællesskaber. Undervisningen er inden for det enkelte semester organiseret i kerneområder og de knytter sig så vidt muligt til de aktuelle projekters problemstillinger, der er emne- og/eller temabaseret med en tværfaglig tilgangsvinkel. Inden for de enkelte emner eller temaer kan undervisningen foregå som faglige kurser, der kan bestå af forelæsninger med tilknyttede opgaver, øvelser eller cases. Undervisningen gennemføres endvidere gennem dialog og vejledning, seminarer, gæsteundervisere, studieture, virksomhedsbesøg og virksomhedsophold. I undervisningen inddrages ny viden og forskningsresultater, samt erfaringer fra praksis og viden fra erhvervslivet. Det enkelte kerneområdes omfang beskrives ved det antal ECTS-point området dækker. Det er et krav, at den studerende har rådighed over og medbringer en bærbar computer. 3.6 Læringsmål for kerneområder På uddannelsens første tre semestre ligger de obligatoriske uddannelseselementer, og disse beskrives nedenfor. Tallet i parentes indikerer, i hvilket semester kerneområdets Viden, Færdigheder og Kompetence tilhører. 9

10 Metode 8 ECTS - Viden o Skal have viden om analytiske metoder (1) o Skal have forståelse af relevante formidlingsteknikker (1) o Skal have forståelse af ressourcestyringsmetoder (1) - Færdigheder o Skal kunne formidle problemstillinger (2) o Skal kunne anvende relevante metoder til præsentation af problemstillinger (1) o Skal kunne vurdere og anvende relevante analytiske metoder (2) - Kompetencer: o Skal kunne håndtere styring af ressourcer - både individuelt og i grupper (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Produktudvikling 9 ECTS - Viden o Skal have viden om teorier og metoder til systematisk produktudvikling. (1) o Skal have viden om markeders betydning for produktudvikling. (2) o Skal have viden om produktudviklings betydning for virksomhedens forretningsmæssige grundlag. (1) o Skal have viden om virksomhedens produktionsmetoder og de menneskelige ressourcers indflydelse på produktudviklingsprocessen. (2) - Færdigheder o Skal kunne anvende skitseringsteknikker og fysiske modeller til formidling og idegenerering. (1) o Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. (2) o Skal anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. (2) o Skal kunne vurdere bæredygtigheden af produktet. (2) o Skal kunne anvende kravspecifikationer. (2) o Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag. (2) - Kompetencer o Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre studerende. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. 10

11 Konstruktion 11 ECTS - Viden o Skal have grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner. (1) o Skal have viden om grundlæggende statik. (1) o Skal have forståelse af konstruktionsprocessers sammenhæng med produktionsstyringssystemer. (2) - Færdigheder o Kan anvende 3D-programmer til modellering af enkle konstruktioner. (2) o Skal kunne anvende grundlæggende statik. (2) o Skal kunne anvende styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Teknisk Dokumentation 6 ECTS - Viden: o Skal have viden omkring tolerance. (1) o Skal have viden omkring standarder. (1) o Skal have forståelse af tekniske specifikationer. (2) o Skal have forståelse af tegneprogrammers struktur. (1) - Færdigheder: o Skal kunne anvende en 3D- produktmodel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhold til gældende normer og standarder. (1) o Kan vurdere dimensions- og geometriske tolerancer på tegninger. (2) o Skal kunne formidle gennem skitseringsteknik. (1) o Skal have grundlæggende forståelse af tekniske dokumentationsformer. (1) - Kompetencer: o Skal kunne håndtere opbygning af en 3D- produktmodel. (2) o Skal kunne deltage i et samarbejde om produktmodellering. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Materialer og fremstillingsprocesser 9 ECTS - Viden o Skal have forståelse af materialeegenskaber og -prøvningsmetoder. (1) o Skal have viden om fremstillingsprocesser. (1) 11

12 o Skal have forståelse af sammenhængen mellem produkters kvalitet og pris i forhold til valg af materialer og fremstillingsprocesser. (2) - Færdigheder o Skal kunne vurdere fremstillingsprocessernes betydning for et produkt. (2) o Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprocesser, materialer og bæredygtighed. (2) Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber og krav. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Virksomhedsteknik 10 ECTS - Viden: o Skal have forståelse af kvalitetsbegrebet. (1) o Skal have viden om projektstyringsværktøjer. (1) o Skal have viden om virksomhedsøkonomi. (1) o Skal have viden omkring miljø og gældende lovgivning. (2) o Skal have forståelse af kultur og nationalitetsforskelle. (2) o Skal have viden om virksomhedens forretningsgange. (1) - Færdigheder: o Skal kunne anvende metoder til styring af virksomheder. (2) o Skal kunne anvende projektstyringsværktøjer. (2) o Skal kunne vurdere kvalitets- og miljømæssige problemstillinger i virksomheder. (2) o Skal kunne formidle virksomhedsmæssige problemstillinger og løsningsforslag. (2) - Kompetencer: o Skal kunne håndtere projektstyring. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Produktionsteknik 7 ECTS - Viden: o Skal have viden om produktionssystemer. (2) o Skal have viden omkring styringssystemer. (2) o Skal have forståelse af produktionstekniske principper. (1) o Skal have viden om produktionsprocesser. (1) - Færdigheder: o Skal kunne anvende grundlæggende teorier indenfor produktionsteknik. (2) 12

13 o Skal kunne vurdere produktionstekniske og økonomiske problemstillinger. (2) o Skal kunne formidle produktionstekniske løsningsforslag. (2) - Kompetencer: o Skal kunne deltage i optimeringsprojekter. (2) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen efter første studieår. Automatisering 5 ECTS - Viden o Skal have en grundlæggende viden om el, pneumatik og hydraulik. (3) - Færdigheder o Skal kunne dimensionere grundlæggende komponenter inden for pneumatik og hydraulik. (3) Udprøvning sker gennem den tværfaglige eksamen på 3.semester. De obligatoriske uddannelseselementer udprøves ved førsteårsprøven, der dækker 60 ECTS. De resterende 5 ECTS (automatisering) afprøves på 3. semester. 3.7 Bundne valgforløb (studieretning) på 3. semester På 3. semester kan den studerende vælge et af de 3 bundne valgforløb, der beskriver uddannelsen til produktionsteknolog med et særligt kompetenceområde. De 3 bundne valgforløb der kan vælges imellem er: 1. Teknisk salg og indkøb 2. Produktudvikling 3. Produktions- og procesoptimering Hvert valgforløb udgør 25 ECTS. Udprøvning for de 3 bundne valgforløb sker gennem et tværfagligt projekt som forsvares til en mundtlig ekstern eksamen. Jf. oversigt over uddannelsen elementer og moduler, så indgår og udprøves der i dette projekt det obligatoriske uddannelseselement automatisering (5 ECTS). På de efterfølgende sider er læringsmålene beskrevet for de 3 bundne valgforløb. 13

14 Teknisk salg og indkøb Formål: At den færdiguddannede har kompetencer til at kunne varetage virksomhedens eksterne tekniske og merkantile opgaver. Hvilket behov opfylder denne profil: At løse virksomhedens opgaver på indkøbs- og afsætningssiden samt opfange markedets brugerdrevne behov samt nye teknologiske udvikling. Viden: Skal have viden om markedsudviklingsprocesser. Skal have kulturel forståelse. Skal have viden om virksomhedsøkonomi. Skal have grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer. Skal have viden om kvalitetsnormer. Skal have forståelse for kulturens indflydelse på handlingsmønstre. Skal have forståelse for menneskelige faktorer der påvirker beslutninger. Skal have forståelse for kvalitetsparametre. Færdigheder: Skal kunne forhandle på engelsk. Skal kunne udarbejde og formidle teknisk forhandlingsgrundlag. Skal kunne vurdere samspillet mellem pris og kvalitet. Skal kunne vurdere ændringer i markedsparametre. Skal kunne anvende økonomi til og have forretningsforståelse for optimering af virksomhedens drift. Skal kunne anvende forhandlingsteknik. Skal kunne foretage tekniske vurderinger af produkter. Skal kunne foretage tekniske, økonomiske og miljømæssige vurderinger inden for teknisk salg og indkøb. Kompetencer: Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- og virksomhedskulturer. Skal kunne deltage i udvikling af forretningsstrategier. Skal kunne deltage i og håndtere resultatorienterede forhandlingssituationer. Skal kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i forhold til udviklingsorienterede situationer inden for teknisk salg og indkøb. Skal kunne håndtere tekniske, økonomiske og miljømæssige løsninger inden for teknisk salg og indkøb. Udprøvning for dette bundne valgforløb sker gennem et tværfagligt projekt som forsvares til en mundtlig ekstern eksamen. 14

15 Produktudvikling Formål: At den færdiguddannede har kompetencer til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion. Hvilket behov opfylder denne profil: At dække virksomhedernes behov for praksisnære konstruktører og produktudviklere. Viden: Skal have viden om materialers egenskaber. Skal have viden om tolerancesætning. Skal have viden om statik. Skal have viden om simple dynamisk påvirkede konstruktioner. Skal have viden om normer og standarder og myndighedsgodkendelser. Skal have forståelse for virksomhedens drifts økonomi. Skal have viden om konstruktionselementer. Skal have en grundlæggende viden om automatisering. Skal have viden om metoder til produktudvikling. Skal have viden om produktionsteknologier. Færdigheder: Skal kunne anvende skitseringsteknikker og modeller til formidling og idegenerering. Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. Skal kunne formidle tekniske løsninger på dansk og engelsk til samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne anvende økonomiske vurderinger med henblik på at optimere produktet. Skal kunne anvende 3D-programmer til modellering, 2D-tegninger og præsentation. Skal kunne anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. Skal kunne identificere, analysere og løse problemer, der opstår omkring produkter. Skal kunne vurdere forskellige produktionsteknologiers betydning for produktet. Skal kunne vurdere et produkt med henblik på dimensionering. Skal kunne udarbejde og vurdere de parametre der indgår i kravspecifikationerne til produktet. Skal kunne udarbejde teknisk dokumentation. Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikationerne. Kompetencer: Skal kunne håndtere og strukturere produktudviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv. Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i produktudviklingsprocessen. Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre fagområder. Kan samarbejde med og inddrage mennesker med forskellige kulturelle baggrunde i relation til produktudvikling. Skal inden for erhvervsområdet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske problemstillinger, konstruktionsprincipper og til udviklingen eller forbedringer af fysiske produkter. Udprøvning for dette bundne valgforløb sker gennem et tværfagligt projekt som forsvares til en mundtlig ekstern eksamen. 15

16 Produktions- og procesoptimering Formål: At den færdiguddannede har kompetencer til at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat. Hvilket behov opfylder denne profil: At opfylde virksomhedernes behov for produkter med kort og præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et økonomisk perspektiv. Viden: Skal have viden om virksomheders forretningsmæssige grundlag fra ide til produkt. Skal have viden om styresystemer. Skal have interkulturel forståelse. Skal have en forretningsmæssig forståelse af processer i virksomheder. Skal kunne forstå samspillet inden for den interne logistik i virksomheder. Skal have viden om forsyningskædestrukturer. Skal kunne forstå optimeringsbegreberne i virksomheders forsyningskæde. Skal kunne forstå virksomheders produktionsmæssige og procesmæssige forhold. Skal have viden om materialer, teknik, kvalitet, økonomi, organisation og miljø. Færdigheder: Skal kunne vurdere problemer der måtte opstå omkring virksomheders forsyningskæder og opstille løsningsmuligheder herfor. Skal kunne vurdere økonomien og miljøhensyn i produktions- og procesoptimeringerne. Skal kunne anvende metoder til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsteknik og måleteknik til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktioner. Skal kunne vurdere tegninger og tekniske specifikationer. Skal kunne anvende fremstillingsteknologier, virksomhedssystemer og logistik. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag i virksomheder. Skal kunne kommunikere på engelsk. Kompetencer: Skal kunne udføre produktions- og procesoptimeringer i virksomheder. Skal kunne deltage i logistikopgaver i virksomheder. Skal kunne håndtere ledende og koordinerende opgaver indenfor produktions- og procesoptimering. Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksomheder. Skal kunne tilegne sig nye færdigheder og ny viden i relation til produktions- og procesoptimering. Udprøvning for dette bundne valgforløb sker gennem et tværfagligt projekt som forsvares til en mundtlig ekstern eksamen. 16

17 3.8 Praktik - 15 ECTS 4. semester Formålet med praktikken er at give den studerende mulighed for, at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens formål og uddybelse af det bundne valgforløb med udgangspunkt i praksis. Praktikforløbet forbinder undervisningen på det bundne valgforløb med det afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og selvstændig studieaktivitet. Praktikforløbet er tidsmæssig placeret i starten af 4. semester Læringsmål for praktik - Kompetencer o Skal inden for uddannelsesområdet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kerneområderne og de valgfrie uddannelseselementer. o Skal kunne deltage i udviklingsorienterede situationer i samarbejde med andre fagområder. o Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfundsog virksomhedskulturer. o Skal kunne tilegne sig viden og færdigheder indenfor relevante værktøjer og metoder. o Skal kunne deltage i diskussion af fagspecifikke praksisnære problemstillinger Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante opgaver og/eller problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmålene for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen i fællesskab den studerendes praktikperiode. Akademiet har det overordnede ansvar for, at praktikperioden lever op til uddannelsens krav og skal derfor godkende praktikaftalen. Virksomheden skal i samarbejde med den studerende udarbejde en plan for praktikforløbet, som godkendes af akademiet. Den studerende har herefter sammen med virksomheden ansvaret for gennemførsel af praktikforløbet. Der er til praktikforløbet udarbejdet en praktikaftale, der beskriver de nærmere forhold og rammer ved praktikforløbet, herunder: Praktikperiodens længde Akademiets ansvar og rammer for vejledning Forventninger til den studerende Forventninger til virksomheden 17

18 Rammer for dialog mellem parterne Kontrakt og ansættelsesforhold Særlige vilkår eller forhold Er der tale om iværksætterpraktik udarbejdes praktikaftalen i samarbejde med en praktikvejleder fra akademiet. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit job. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes arbejde i det afsluttende eksamensprojekt. Udprøvning sker gennem et projekt som intern prøve og praktik forløbet bedømmes efter 7-trins skalaen. Praktikken er obligatorisk og skal være bestået med karakteren 02, før den studerende kan gå til prøve i det afsluttende eksamensprojekt. Formkrav til det skriftlige projekt fremgår af information på Fronter. 3.9 Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS 4. semester Det afsluttende eksamensprojekt afslutter uddannelsen ved udgangen af 4. semester. Ved eksamen indgår såvel en skriftlig som mundtlig del. Formålet med det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende på et metodisk grundlag dokumenterer evne til at bearbejde en praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave. Opgaven skal ligge inden for centrale problemstillinger i uddannelsen og indeholde elementer fra det bundne valgforløb. Eksamensprojektet skal udarbejdes i samarbejde med en virksomhed og det anbefales at det tager udgangspunkt i praktikvirksomheden. Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, og problemformuleringen udarbejdes af den studerende i samråd med uddannelsesinstitutionen og en virksomhed. Institutionen godkender problemstilling og problemformulering. Rapporten må maksimalt fylde tegn inkl. mellemrum. 18

19 Det afsluttende eksamensprojekt evalueres ved en individuel ekstern prøve og bedømmes efter 7-trins skalaen. Semesterplaner Ved studiestart på de enkelte semestre udleveres gældende og opdaterede semesterplaner. 4. Prøver og bedømmelser Uddannelsens prøver er tilrettelagt inden for rammerne af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Den studerende skal aflægge 4 prøver, som påføres eksamensbeviset. Det er en forudsætning, at den studerende har bestået de obligatoriske projekter/prøver samt opgaver, for at kunne indstille sig til det efterfølgende projekt eller prøve. Ligeledes skal samtlige forudgående prøver og obligatoriske projekter være bestået for at kunne indstille sig til det afsluttende eksamensprojekt. Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel, se nedenfor. I uddannelsen er der 4 obligatoriske prøver/bedømmelser og de er placeret i studiet som vist nedenfor. De enkelte prøver og bedømmelser afslutter det pågældende semester: Tidsmæssig Prøve ECTS fordelt Intern Bedømmelse placering på prø- verne /ekstern 2. semester Førsteårsprøve 60 Intern 7 trins skala 3. semester Tværfaglig prøve i bundne valgfag (studieretning) Ekstern 7 trins skala + Automatisering (obligatorisk fagelement) 4. semester Praktikprøve 15 Intern 7 trins skala Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7 trins skala 19

20 4.1 De enkelte prøver Førsteårsprøven (intern prøve) Gældende for Randers: Består af to delprøver: 4 timer skriftlig tværfaglig prøve En bedømmelse af alle de projekter, der er udført på 2.semester. Begge prøver bedømmes internt, dvs. bedømmelsen foretages af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Består den studerende ikke, er det kun de ikke beståede delprøver der tages om. Vægtning: 4 timers skriftlig prøve Vægt: 60 % Individuelt projekt Vægt: 25 % Gruppeprojekt Vægt: 15 % Et gruppeprojekt er karakteriseret ved, at det er gruppen, der er ansvarlig for projektrapportens indhold, og hele indholdet er eksaminationsgrundlaget for alle studerende i gruppen. Et gruppeprojekt kan både afleveres som en rapport sammensat af hver enkelt deltagers individuelle bidrag, eller som en rapport hvor alle har bidraget ligeværdigt til alle dele af rapporten. Ønsker den studerende, at det udførte arbejde skal indgå direkte i bedømmelsen, skal det klart fremgå, hvilke dele af rapporten den studerende er ansvarlig for. Et gruppeprojekt, hvor alle i gruppen har bidraget ligeværdigt til alle dele af projektrapporten, kan ikke inddrages direkte i bedømmelsesgrundlaget men indirekte, da hele rapporten udgør eksaminationsgrundlaget. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen og bestås med mindst karakteren 02. Ved udregning af den samlede karakter anvendes almindelige afrundingsregler. Projekterne skal være afleveret rettidigt og i antagelig stand. 20

21 Gældende for Skive: Bedømmelsesgrundlaget er alle projekter/opgaver, der afleveres i løbet af 1. og 2. semester, hvilket vil fremgå af Fronter. Bedømmelsen foretages af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Gruppeprojekter bedømmes på grundlag af projektrapport og evt. prototyper, samt præsentation og eksamination ved en gruppeeksamen. Individuelle projekter bedømmes alene på grundlag af projektrapport og evt. prototyper. For at sikre en individuel bedømmelse ved gruppeprojekterne, skal det klart fremgå, hvilke dele af projektrapporten den enkelte studerende er hovedansvarlig for, også selvom alle i gruppen har bidraget ligeværdigt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bestås med karakteren 02. Reeksamen (gælder for både Skive og Randers) Ved reeksamen udarbejdes nyt projekt eller den studerende skal genbearbejde dele af projektet efter anvisning fra en vejleder og der afleveres en ny eller en revideret projektrapport, der danner grundlag for en ny bedømmelse Tværfaglige prøve i bundne valgfag (studieretning) + automatisering Udprøvning for de 3 bundne valgforløb sker gennem et tværfagligt projekt som forsvares til en mundtlig ekstern eksamen. Jf. oversigt over uddannelsen elementer og moduler, så indgår og udprøves der i dette projekt det obligatoriske uddannelseselement automatisering (5 ECTS). Projektrapport og mundtlig prøve vægtes ligeligt. Stave og formuleringsevnen vægtes med 5% (akademiet kan dispensere). Der gives en samlet karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bestås med karakteren 02. Ved reeksamen skal projektet genbearbejdes og der afholdes ny mundtlig prøve. Prøven bedømmes af projektvejlederen og eksterne censorer Praktikprøve Udprøvning sker gennem et projekt som intern prøve og praktik forløbet bedømmes efter 7-trins skalaen. Praktikken er obligatorisk og skal være bestået med karakteren 02, før den studerende kan gå til prøve i det afsluttende eksamensprojekt. 21

22 Prøvens omfang er 15 ECTS. Formkrav til det skriftlige projekt fremgår af information på Fronter Afsluttende eksamensprojekt Eksamensprojektet skal udarbejdes i samarbejde med en virksomhed og det anbefales at det tager udgangspunkt i praktikvirksomheden. Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, og problemformuleringen udarbejdes af den studerende i samråd med uddannelsesinstitutionen og en virksomhed. Institutionen godkender problemstilling og problemformulering. Rapporten må maksimalt fylde tegn inkl. mellemrum. Det afsluttende eksamensprojekt evalueres ved en individuel ekstern prøve. Prøven består af en skriftlig projektrapport, en præsentation og en mundtlig eksamination. Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Der gives én samlet karakter, vægtning ses i afsnittet Prøver og bedømmelser. 4.2 Yderligere information om prøver og eksamen Det er den studerendes ansvar at sætte sig ind i og overholde akademiets regler for afholdelse af eksamen og prøver. Alle studerende er automatisk tilmeldt uddannelsens prøver. Har den studerende påbegyndt et læringselement og/eller semester, ligestilles dette automatisk med indstilling til eksamen/prøve. I tilfælde af manglende beståelse/deltagelse i den ordinære eksamen eller prøve, indstilles den studerende på Erhvervsakademi Dania automatisk til reeksamen, med mindre andet aftales. Manglende deltagelse i en prøve sidestilles med et forbrugt forsøg på at bestå prøven. Det gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom. En studerende har 3 forsøg til at bestå den samme prøve, dog kan akademiet tillade en 4. eller 5. prøve, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Beståede prøver kan ikke tages om. Prøverne bestås i den beskrevne rækkefølge. Den studerende kan kun gå til en prøve, hvis alle forudgående prøver i uddannelsen er bestået. 22

23 Sygeeksamen og evt. omprøve afholdes så vidt muligt inden for de førstkommende 4 undervisningsuger. Ved gruppeeksamen eksamineres den studerende på grundlag af et gruppefremstillet projekt, dog skal hver studerende til en individuel mundtlig prøve, hvor de øvrige medlemmer af gruppen ikke må være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres. Hvor en studerende ikke består på baggrund af et projekt, kan projektet med supplerende vejledning udbygges og derefter danne grundlag for en omprøve. Det er vejlederens afgørelse, om projektet er i en sådan standard, at supplerende vejledning tilbydes. Hvor en studerende ikke består på baggrund af et gruppeprojekt, skal den studerende genbearbejde sin del af projektet før reeksamen. Underviseren er vejleder. Hvis alle i gruppen ikke består, genbearbejdes hele projektet. Underviseren vejleder. Karakteren efter 1.års bedømmelse oplyses inden semesteret slutter på akademiets undervisningsplatform eller ved en personlig evaluering. Eksamensresultater i forbindelse med mundtlig prøve meddeles den studerende i umiddelbar forlængelse af prøve. I øvrigt henvises til uddannelsens eksamensreglement og - bekendtgørelse Anvendelse af hjælpemidler ved prøver Med mindre andet fremgår af vejledningen til den enkelte prøve, er det det tilladt at bruge alle hjælpemidler ved skriftlige prøver på akademiet. Der vil ved de fleste prøver også være adgang til internettet, men det vil aldrig være tilladt at kommunikere med andre såvel studerende som andre under afvikling af eksamen. Overholdes dette ikke, betyder det bortvisning fra eksamen. Evt. medbragte mobiltelefoner afleveres Brug af egne og andres arbejder En studerende, der under en skriftlig prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises fra prøven. Den studerende skal ved aflevering af alle skriftlige besvarelser i forbindelse med prøve bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Erhvervsakademiet anvender plagiatkontrol, hvorved den studerende skal forvente, at de fleste afleverede opgaver bliver digitalt kontrolleret for brug af egne og andres arbejder. Væsentlige forhold ved udarbejdelse af opgaver og projekter: 23

24 Man må ikke anvende andres arbejder som en del af opgavebesvarelsen Citater skal være tydeligt markeret og kun være ganske få linjer med kildeangivelse Figurer, tabeller mv. fra litteraturen skal være angivet med præcis kildeangivelse Andres og eget arbejde kan indgå som bilag Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved konstateret eksamenssnyd og forstyrrende adfærd bortvises den studerende fra prøven. Ved sidstnævnte tilfælde giver akademiet i mindre alvorlige tilfælde først en advarsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan akademiet beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt en prøvemulighed. 4.3 Klager Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til akademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen fremlægges for bedømmerne, som afgiver udtalelse på basis af de faglige spørgsmål i klagen. Herefter har den studerende mulighed for skriftligt at kommentere på udtalelserne, hvorefter akademiet formulerer et svar, som kan gå ud på: tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver tilbud om ny prøve (omprøve) eller at den studerende ikke får medhold i klagen. Det skal her bemærkes, at karakteren ved eventuelt om bedømmelse kan blive såvel højere, lavere som uændret. Vedrører klagen retlige spørgsmål, kan institutionens afgørelser efter denne studieordning indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Fristen for indgivelse af klagen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Styrelsen for Videregående Uddannelser, men afleveres til akademiet. Denne afgiver en udtalelse, som klageren har lejlighed til inden for en frist af én arbejdsuge at kommentere. Akademiet fremsender herefter klagen, 24

25 akademiets udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående Uddannelser. For yderligere information om behandling af klager, frister m.v. henvises til censorsekretariatets hjemmeside Særlige prøvevilkår Akademiet tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktions nedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, når akademiet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Akademiet henstiller til, at den studerende straks ved studiestart tager kontakt til studie administrationen med henblik på aftale om mulighederne. 4.5 Afholdelse af prøver ved ophold i udlandet Den studerende kan, når særlige forhold begrunder dette, få tilladelse til at aflægge en prøve i udlandet på en dansk repræsentation (ambassade, konsulat) eller uddannelsesinstitution. Eventuelle omkostninger dækkes af den studerende. En mundtlig prøve kan ved ophold i udlandet i særlige tilfælde afholdes via nettet, f.eks. Skype eller andre godkendte systemer. Regler og muligheder fremgår af den lokale afdelings retningslinjer. Uanset prøveform skal der altid være en tilsynsførende til stede, som kan stå inde for, at eksamen afvikles 5. Internationalisering I uddannelsen inddrages den internationale dimension i undervisningen. Dette sker bl.a. ved at sætte fokus på mødet med andre kulturer og inddragelse af relevante internationale problemstillinger i undervisningen, gennem projektarbejdet, seminarer, studieture og virksomhedsbesøg. Det er muligt for den studerende i 4. semester at gennemføre praktik og/eller afgangsprojekt i udlandet. 25

26 6. Andre regler for uddannelsen 6.1 Kriterier for studieaktivitet. Det er en forudsætning for at være studieaktiv, at den studerende møder op til undervisnings aktiviteter samt deltager i alle obligatoriske opgaver og prøver. Med kravet om studieaktivitet ønsker vi at bidrage til at skabe et udviklende og berigende læringsmiljø for hver enkelt studerende. At være studieaktiv er i sig selv en obligatorisk opgave, hvorved der gælder de samme krav som ved øvrige obligatoriske opgaver. Det betyder, at akademiet kan vælge kun at indstille den studerende til en prøve, når der er tilfredsstillende studieaktivitet. Den studerende, som gentagne gange ikke deltager i obligatoriske uddannelsesaktiviteter, indkaldes til en samtale hos den fraværsansvarlige eller den studieansvarlige, hvor studieaktiviteten vurderes. Hvis studieaktiviteten ikke efterfølgende forbedres, kan akademiet kræve, at den studerende løser en afløsningsopgave med det formål at sikre, om det faglige niveau er tilfredsstillende. I særlige tilfælde kan akademiet indstille til udmeldelse og ophør af SU-støtte. Studierejser kan være obligatoriske og en nødvendig forudsætning for at gennemføre uddannelsen. Opgaver der afleveres for sent, uden forudgående skriftlig aftale, vil ikke blive rettet og bedømt, og kan således medføre, at den studerende ikke kan deltage i eksamen. 6.2 Merit Ved optagelse på studiet til Produktionsteknolog vil der kunne opnås merit for fag og studietid på andre uddannelser. Imødekommelse af eventuel merit vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde, efter en vurdering af det faglige niveau, samt en samtale mellem den studerende og akademiet, dog skal mindst 60 ECTS-point af den samlede produktionsteknologuddannelse opnås ved studier gennemført på akademiet. Studieaktiviteter som er gennemført mere end 5 år før optagelse, kan normalt ikke meritoverføres. Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens fællesdel De enkelte erhvervsakademier kan lokalt indføre meritaftaler. 26

27 Meritoverførsel til andre studier Som produktionsteknolog kan man færdiggøre ingeniøruddannelsen Global Management and Manufacturing, som er en 3 ½ årig uddannelse, på 2 år fordelt på 4. semestre. Meritmulighederne er individuelle på de forskellige institutioner og der henvises til en dialog med afdelingens studievejleder, der nærmere vil redegøre for meritmulighederne: Indhold, omfang og betingelser m.v. 7. Ikrafttræden og revision m.m. Denne studieordning træder i kraft ved studieårets begyndelse september Revision Studieordningen revideres når akademiet finder det nødvendigt. En ny studieordning vil træde i kraft ved det først følgende studieårs begyndelse. Såfremt en revision medfører væsentlige ændringer af studieordningen, vil der blive fastsat overgangsregler i den nye studieordning. Overgangsregler Der er væsentlige ændringer i denne studieordning i forhold til tidligere udgaver: Studieordningen er derfor kun gældende for studerende, der påbegynder studiet i september Studerende, der har påbegyndt studiet tidligere, men vælger at gå et semester om, vil dog også blive omfattet. Dispensationsregler Der kan dispenseres fra de af reglerne i denne studieordning, der er fastsat i studieordningens institutionsdel. Dispensation kan gives efter skriftlig ansøgning på grund af usædvanlige forhold. 27

28 BILAG 1 Version

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT StudieOrdning 2011-2012 PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE FORORD Denne studieordning er en orientering til nuværende og kommende studerende

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd...

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd... Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Produktionsteknolog AK August 2014 Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer... 4 Formål... 4 Arbejdsområder... 4 Titel... 4 Normeret studietid... 4 Love og bekendtgørelser...

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK)

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) STUDIEORDNING FOR STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND TEKNOLOGI & BUSINESS INDUSTRI OMRÅDET Udarbejdet: August 2009 Rettet August 2010 Rettet December 2011 Rettet August 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion for Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion Produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2010 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog. Nærværende studieordning er gældende fra januar Version 6.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog. Nærværende studieordning er gældende fra januar Version 6.00 STUDIEORDNING Produktionsteknolog Nærværende studieordning er gældende fra januar 2012 Version 6.00 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesprofiler... 4 Struktur:... 4 Adgangskrav:... 5 Studieforløb:... 5

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen. økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen. økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere