Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion"

Transkript

1 for Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion Produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2010

2 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 Uddannelsens formål... 3 Model for opbygning af kompetencer... 4 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Uddannelsens struktur... 5 Uddannelsens indhold semester - Simpel semester - Dynamisk... 7 Læringsmål for 1. og 2 semester semester - Kompleks Læringsmål for 3. semester semester - Praktik og perspektivering Eksamensordning semester, 1. prøve Førsteårsprøven (fælles for udbyderne) semester, 2. prøve Emneprøve semester, 3. prøve Praktikprøve (fælles for udbyderne) semester, 4.prøve Afsluttende eksamensprojekt (fælles for udbyderne) Andre forhold Studieordningen reguleres af følgende love og regler Produktionsteknologuddannelsen Side 2 september 2010

3 Studieordningen Denne studieordning for Produktionsteknologuddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr om erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (Produktionsteknolog) Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for Produktion. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Produktionsteknolog. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree in production technology. Uddannelsens formål Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for produktion er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for produktion, produktudvikling og teknisk salg og indkøb i erhvervsvirksomheder. Mål for læringsudbytte for Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet produktionsteknolog skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomheders anvendte tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige teorier og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige begreber og metoder og forståelse af virksomhedernes anvendelse af disse begreber og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb og 3) globalisering og internationale udviklingstendenser. Færdigheder Den uddannede kan: 1) anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksomheder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) vurdere praksisnære problemstillinger inden for tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitetsog miljømæssige områder og opstille løsningsmuligheder samt Produktionsteknologuddannelsen Side 3 september 2010

4 3) anvende teknisk dokumentation og kalkulation til formidling af praksisnære tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Den uddannede kan: 1) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 2) deltage i og gennemføre projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang inden for produktion, produktudvikling samt køb og salg såvel nationalt som internationalt og 3) tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til produktion, produktudvikling og teknisk salg og indkøb i en struktureret sammenhæng. Model for opbygning af kompetencer Det er uddannelsens mål, at den studerende gennem studiet opnår en række kernekompetencer, som giver den studerende forudsætninger for kontinuerlig læring og løsning af fremtidens opgaver i et globaliseret vidensamfund. opnår læringskompetence og meningskompetence, der sætter den studerende i stand til selvstændigt at kunne sikre sig både faglig og dannelsesmæssig udvikling. opnår forandringskompetence, ved at der sættes fokus på fleksibilitet og tilpasning af løsninger til aktuelle erhvervsmæssige vilkår. opnår relationskompetencerne - evnen til at kunne begå sig i netværk og at kunne kommunikere i komplekse og flade strukturer gennem selvstændig at påtage sig af ansvar, der etableres omkring evnen til at skabe sig en faglig identitet. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på Produktionsteknologuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Produktionsteknologuddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, arbejde i teams, tværfaglige cases, temaarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. Produktionsteknologuddannelsen Side 4 september 2010

5 Uddannelsens struktur Fordeling og omfang (ECTS) af uddannelsens kerneområder sker efter følgende model. Uddannelseselementer / projektforløb: 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Uddannelseselementer Uddannelses- Uddannelses- / elementer / elementer/ Kerneområder projektforløb projektforløb projektforløb Metode, 8 ECTS 5 3 Produktudvikling, 9 ECTS 5 4 Konstruktion, 11 ECTS 5 6 Teknisk dokumentation ECTS Materiale- og fremstillingsprocesser ECTS Virksomhedsteknik 11 ECTS Produktionsteknik 7 ECTS 3 4 Automatisering 4 ECTS 4 Valgfri uddannelses elementer ECTS Praktik Afslutningsprojekt 15 ECTS ECTS-point Samlet 120 ECTS Uddannelseselementer / Praktik Uddannelseselementer / AFP Arbejdsformer Under uddannelsen til Produktionsteknolog vil der være fokus på det praksisnære. Dette udmøntes gemmen projekter og problemorienteret arbejdsformer, hvori der indgår tværfaglighed med afsæt i praksisnære problemstillinger fra virksomheder. Produktionsteknologuddannelsen Side 5 september 2010

6 Uddannelsens indhold Uddannelsen er emne- og temabaseret med en tværfaglig og projektorienteret tilgangsvinkel. Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsen fremgår af studieordningens institutionsdel, semesterbeskrivelser o. lign. på det enkelte erhvervsakademi. Progressionen på de enkelte semestre er udtrykt i: Simpel Dynamisk Kompleks Fordybelse og perspektivering Produktionsteknologuddannelsen Side 6 september 2010

7 1. semester - Simpel Grundlæggende basis for at give den studerende en bredde i studiet. Formål skal på et metodisk grundlag kunne se sammenhængen mellem de forskellige fagområder. skal ligeledes kunne arbejde med kreative processer og samarbejde teambaseret. Følgende elementer skal indgå i tilegnelsen af kompetencer: skal kunne anvende metoder til visualisering af ideer og gennemførsel af simple projekter. skal have grundlæggende kendskab til produktudvikling, konstruktion, logistik, materiale- og fremstillingsprocesser. Der skal lægges vægt på at sikre kendskab til grundlæggende værktøjer, der gør den studerende i stand til at handle inden for fagets områder. Endelig skal den studerende have indblik i virksomheders forretningsgange. Samtidig tilegnes en grundlæggende studiekompetence baseret på projektarbejdsformen individuelt og i teams. 2. semester - Dynamisk Grundlæggende basis for at give den studerende en bredde i studiet og se sammenhænge mellem fagområderne. Formål skal, i såvel teori som gennem projektarbejder, kunne designe og konstruere et produkt samt opbygge og optimere en produktion. Det konstruerede produkt skal leve op til de krav, målgrupper og brugere stiller til funktionalitet og kvalitet og produktionen skal planlægges, så den kan ske ud fra bæredygtig økonomi. Målet er ligeledes at den studerende, via viden og kompetencer om metoder til teknisk dokumentation, forretningsforståelse og projektledelse, kan sikres gemmen gennemførelse af teamarbejder. Følgende elementer skal indgå i kompetencetilegnelsen: skal kunne anvende metoder til visualisering af ideer, dimensionering af produkter, planlægning og opbygning af produktionsapparater og gennemførsel af større projekter. skal have grundlæggende kendskab til produktudvikling, konstruktion, logistik, materiale- og fremstillingsprocesser. Der skal lægges vægt på at sikre kendskab til grundlæggende værktøjer, der gør den studerende i stand til at handle inden for fagets områder. Endelig skal den studerende kunne formidle ideer til relevante målgrupper. Samtidig tilegnes en udvidet studiekompetence baseret på projektarbejdsformen individuelt og i teams. Produktionsteknologuddannelsen Side 7 september 2010

8 Læringsmål for 1. og 2 semester Metode 1. og 2. semester (8 ECTS point) Formålet er, med baggrund i grunlæggende teknologiforståelse, at give den studerende indsigt i erhvervsvirksomheders placering i det internationale samfund, og kvalificere til - gennem analytisk problemløsning, studieteknik og IT at løse opgaver inden for studiets fagområder og sikre studieprogression. Viden Skal have viden om analytiske metoder Skal have forståelse for relevante formidlingsteknikker Skal have forståelse for ressourcestyringsmetoder Færdigheder Skal kunne formidle problemstillinger på dansk og engelsk Skal kunne anvende relevante metoder til præsentation af problemstillinger Skal kunne vurdere og anvende relevante analytiske metoder Kompetencer Skal kunne håndtere styring af ressourcer - både individuelt og i grupper Produktionsteknologuddannelsen Side 8 september 2010

9 Produktudvikling 1. og 2. Semester (9 ECTS) Formålet er at sikre, at den studerende kan redegøre for forholdene omkring et produkts tilblivelse fra identifikation af behov via idégenerering og bearbejdning til konkret produktudkast i form af skitser og 3-dimensionelle CAD-modeller. Viden Skal have viden om teorier og metoder til systematisk produktudvikling. Skal have viden om markeders betydning for produktudvikling. Skal have viden om produktudviklings betydning for virksomhedens forretningsmæssige grundlag. Skal have viden om virksomhedens produktionsmetoder og de menneskelige ressourcers indflydelse på produktudviklingsprocessen. Færdigheder Skal kunne anvende skitseringsteknikker og fysiske modeller til formidling og idegenerering. Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. Skal anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. Skal kunne vurdere bæredygtigheden af produktet. Skal kunne anvende kravspecifikationer. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag. Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre studerende. Konstruktion 1. og 2. semester (11 ECTS) Formålet er, at den studerende skal kunne dimensionere simple konstruktioner. Produktionsteknologuddannelsen Side 9 september 2010

10 Viden Skal have grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner. Skal have viden om grundlæggende statik. Skal have forståelse for konstruktionsprocessers sammenhæng med produktionsstyringssystemer. Færdigheder Kan anvende 3D-programmer til modellering af enkle konstruktioner. Skal kunne anvende grundlæggende statik. Skal kunne anvende styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner. Kompetencer Det forventes ikke, at den studerende har opnået kompetencer Teknisk dokumentation 1. og 2. semester (6 ECTS) Formålet er, at den studerende er i stand til at udarbejde skitser, tekniske tegninger og anden nødvendig dokumentation for udvikling, fremstilling og markedsføring af et produkt. Faget er primært baseret på IT herunder specielt CAD. Viden Skal have viden omkring tolerance. Skal have viden omkring standarder. Skal have forståelse for tekniske specifikationer. Skal have forståelse for tegneprogrammers struktur. Færdigheder Skal kunne anvende en 3D- produktmodel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhold til gældende normer og standarder. Kan vurdere dimensions- og geometriske tolerancer på tegninger. Skal kunne formidle gennem skitseringsteknik. Skal have grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer. Kompetencer Skal kunne håndtere opbygning af en 3D- produktmodel. Skal kunne deltage i et samarbejde om produktmodellering. Produktionsteknologuddannelsen Side 10 september 2010

11 Materiale- og fremstillingsprocesser 1. og 2. semester (9 ECTS) Formålet er, at den studerende er kvalificeret til at kunne foretage begrundede valg af materialer: metaller, plast, kompositter, keramer og træ samt tilhørende fremstillingsprocesser til en given konstruktion. De skal inddrage de nødvendige materialeprøvningsmetoder, måleteknok og udstyr til sikring af produktets kvalitet fra idé til leverance hos kunden. Viden Skal have forståelse for materialeegenskaber og -prøvningsmetoder. Skal have viden om fremstillingsprocesser. Skal have forståelse for sammenhængen mellem produkters kvalitet og pris i forhold til valg af materialer og fremstillingsprocesser. Færdigheder Skal kunne vurdere fremstillingsprocessernes betydning for et produkt. Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprocesser, materialer og bæredygtighed. Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber og krav. Kompetencer Det forventes ikke, at den studerende har opnået kompetencer Virksomhedsteknik 1. og 2. semester (11 ECTS) Formålet er, at kvalificere den studerende til at inddrage relevante organisatoriske, økonomiske og kvalitets- og miljømæssige elementer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konstruktions- og produktionstekniske opgaver og dermed styrke den studerendes forudsætninger for at kommunikere og samarbejde under forskellige betingelser i en virksomhed. Viden Skal have forståelse for kvalitetsbegrebet. Skal have viden om projektstyringsværktøjer. Skal have viden om virksomhedsøkonomi. Skal have viden omkring miljø og gældende lovgivning. Skal have forståelse for kultur og nationalitetsforskelle. Skal have viden om virksomhedens forretningsgange. Færdigheder Skal kunne anvende metoder til styring af virksomheder. Skal kunne anvende projektstyringsværktøjer. Skal kunne vurdere kvalitets- og miljømæssige problemstillinger i virksomheder. Skal kunne formidle virksomhedsmæssige problemstillinger og løsningsforslag. Produktionsteknologuddannelsen Side 11 september 2010

12 Kompetencer Produktionsteknik 1. og 2. semester (7 ECTS) Formålet er, at den studerende er kvalificeret til at medvirke ved løsning af opgaver i forbindelse med fastlæggelse, planlægning, optimering og gennemførelse af produktioner i erhvervsvirksomheder. Viden Skal have viden om produktionssystemer. Skal have viden omkring styringssystemer. Skal have forståelse for produktionstekniske principper. Skal have viden om produktionsprocesser. Færdigheder Skal kunne anvende grundlæggende teorier indenfor produktionsteknik. Skal kunne vurdere produktionstekniske og økonomiske problemstillinger. Skal kunne formidle produktionstekniske løsningsforslag. Kompetencer Skal kunne deltage i optimeringsprojekter. 3. semester - Kompleks Avancerede metoder inden for specialeområderne: Produktudvikling, produktions- og procesoptimering samt teknisk salg og indkøb. Formål At den færdiguddannede skal kvalificere sig til at kunne varetage virksomhedens eksterne tekniske og merkantile opgaver. eller At den færdiguddannede skal kvalificere sig til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion. eller Produktionsteknologuddannelsen Side 12 september 2010

13 At den færdiguddannede skal kvalificere sig til at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat. Følgende elementer skal indgå i kompetencetilegnelsen: skal have kendskab til de nyeste teknologier og metoder indenfor det valgte bundne valgfag og kunne forstå forskellige værktøjers betydning og deres indbyrdes virkning på hinanden set i større sammenhæng Tilegnelsen af kompetencerne betyder, at den studerende kan begå sig i og forstå en organisation og dens relationer med relevante aktører. Endelig skal den studerende gennemføre projekt individuelt og vise, at de er i stand til at disponere et projekt, projektindhold og tidsstyring. Læringsmål for 3. semester Automatisering 4 ECTS Formålet er, at kvalificere den studerende til at kunne specificere og vurdere mindre automatiske anlæg og enheder inden for områderne Pleumatik, Hydraulik, El og PLC, samt at kunne udarbejde dokumentation for de nævnte områder Viden Skal have en grundlæggende viden om el, pneumatik og hydraulik. Færdigheder Skal kunne dimensionere grundlæggende komponenter inden for pneumatik og hydraulik. Kompetence Det forventes ikke, at den studerende opnår kompetencer. Virksomhedsteknik 1 ECTS Formålet er, at den studerende får dybere erfaring med projektstyring Kompetence Skal kunne håndtere projektstyring. Valgfrit uddannelseselement på 3. semester (25 ECTS) Erhvervsakademi MidtVest udbyder på hvert 3.semester en række valgfrie uddannelseselementer. Indhold, læringsmål og ECTS-omfang vil løbende være tilgængelig på uddannelsens intranet. Produktionsteknologuddannelsen Side 13 september 2010

14 Det valgfrie uddannelseselement afsluttes med en obligatorisk projektopgave, der skal afsluttes med en eksamen. Teknisk salg og indkøb 3. semester (25 ECTS) Formålet er at sikre, at den færdiguddannede har kompetencer til at kunne varetage virksomhedens eksterne tekniske og merkantile opgaver. Formålet med profilen er, at løse virksomhedens opgaver på indkøbs- og afsætningssiden samt opfange markedets brugerdrevne behov samt nye teknologiske udvikling. Viden Skal have viden om markedsudviklingsprocesser. Skal have kulturel forståelse. Skal have viden om virksomhedsøkonomi. Skal have grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer. Skal have viden om kvalitetsnormer. Skal have forståelse for kulturens indflydelse på handlingsmønstre. Skal have forståelse for menneskelige faktorer der påvirker beslutninger. Skal have forståelse for kvalitetsparametre. Færdigheder Skal kunne forhandle på engelsk. Skal kunne udarbejde og formidle teknisk forhandlingsgrundlag. Skal kunne vurdere samspillet mellem pris og kvalitet. Skal kunne vurdere ændringer i markedsparametre. Skal kunne anvende økonomi til og have forretningsforståelse for optimering af virksomhedens drift. Skal kunne anvende forhandlingsteknik. Skal kunne foretage tekniske vurderinger af produkter. Skal kunne foretage tekniske, økonomiske og miljømæssige vurderinger inden for teknisk salg og indkøb. Kompetencer Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- og virksomhedskulturer. Skal kunne deltage i udvikling af forretningsstrategier. Skal kunne deltage i og håndtere resultatorienterede forhandlingssituationer. Skal kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i forhold til udviklingsorienterede situationer inden for teknisk salg og indkøb. Produktionsteknologuddannelsen Side 14 september 2010

15 Skal kunne håndtere tekniske, økonomiske og miljømæssige løsninger inden for teknisk salg og indkøb. Produktionsteknologuddannelsen Side 15 september 2010

16 Produktudvikling 3. semester (25 ECTS) Formålet er, at den færdiguddannede har kompetencer til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion. Formålet med profilen er, at dække virksomhedernes behov for praksisnære konstruktører og produktudviklere. Viden Skal have viden om materialers egenskaber. Skal have viden om tolerancesætning. Skal have viden om statik. Skal have viden om simple dynamisk påvirkede konstruktioner. Skal have viden om normer og standarder og myndighedsgodkendelser. Skal have forståelse for virksomhedens drifts økonomi. Skal have viden om konstruktionselementer. Skal have en grundlæggende viden om automatisering. Skal have viden om metoder til produktudvikling. Skal have viden om produktionsteknologier. Færdigheder Skal kunne anvende skitseringsteknikker og modeller til formidling og idegenerering. Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. Skal kunne formidle tekniske løsninger på dansk og engelsk til samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne anvende økonomiske vurderinger med henblik på at optimere produktet. Skal kunne anvende 3D-programmer til modellering, 2D-tegninger og præsentation. Skal kunne anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. Skal kunne identificere, analysere og løse problemer, der opstår omkring produkter. Skal kunne vurdere forskellige produktionsteknologiers betydning for produktet. Skal kunne vurdere et produkt med henblik på dimensionering. Skal kunne udarbejde og vurdere de parametre der indgår i kravspecifikationerne til produktet. Skal kunne udarbejde teknisk dokumentation. Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikationerne. Kompetencer Skal kunne håndtere og strukturere produktudviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv. Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i produktudviklingsprocessen. Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre fagområder. Kan samarbejde med og inddrage mennesker med forskellige kulturelle baggrunde i relation til produktudvikling. Produktionsteknologuddannelsen Side 16 september 2010

17 Skal inden for erhvervsområdet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske problemstillinger, konstruktionsprincipper og til udviklingen eller forbedringer af fysiske produkter. Produktions- og procesoptimering 3. semester (25 ECTS) Formålet er, at den færdiguddannede har kompetencer til at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat. Formålet med profilen er, at opfylde virksomhedernes behov for produkter med kort og præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et økonomisk perspektiv. Viden Skal have viden om virksomheders forretningsmæssige grundlag fra ide til produkt. Skal have viden om styresystemer. Skal have interkulturel forståelse. Skal have en forretningsmæssig forståelse af processer i virksomheder. Skal kunne forstå samspillet inden for den interne logistik i virksomheder. Skal have viden om forsyningskædestrukturer. Skal kunne forstå optimeringsbegreberne i virksomheders forsyningskæde. Skal kunne forstå virksomheders produktionsmæssige og procesmæssige forhold. Skal have viden om materialer, teknik, kvalitet, økonomi, organisation og miljø. Færdigheder Skal kunne vurdere problemer der måtte opstå omkring virksomheders forsyningskæder og opstille løsningsmuligheder herfor. Skal kunne vurdere økonomien og miljøhensyn i produktions- og procesoptimeringerne. Skal kunne anvende metoder til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsteknik og måleteknik til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktioner. Skal kunne vurdere tegninger og tekniske specifikationer. Skal kunne anvende fremstillingsteknologier, virksomhedssystemer og logistik. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag i virksomheder. Skal kunne kommunikere på engelsk. Kompetence Skal kunne udføre produktions- og procesoptimeringer i virksomheder. Skal kunne deltage i logistikopgaver i virksomheder. Skal kunne håndtere ledende og koordinerende opgaver indenfor produktions- og procesoptimering. Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksomheder. Produktionsteknologuddannelsen Side 17 september 2010

18 Skal kunne tilegne sig nye færdigheder og ny viden i relation til produktions- og procesoptimering. 4. semester - Praktik og perspektivering får mulighed for at profilere sin uddannelse gennem praktik og perspektivering. Praktik (15 ECTS) Praktikken placeres på 4. semester. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. er under praktikken knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og skal kunne danne grundlaget for den studerendes afgangsprojekt. Praktikperioden er SU-berettigende og den studerende og praktikvirksomheden aftaler selv de økonomiske vilkår for praktikken. fastsætter i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og erhvervsakademiet læringsmålene for praktikforløbet med udgangspunkt i nedenstående formål. Formålet med praktikken er at få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til produktionsteknologens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet, at opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor professionen, at arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål, at få afprøvet og reflekteret over den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på produktionsteknologuddannelsen, at få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver. Herudover evt. at få ideer til det afsluttende eksamensprojekt og et muligt grundlag her for. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved praktikprøven. Praktikken udgør 15 ECTS. Tidsmæssig placering i uddannelsen: placeringen er starten af 4. semester. - Kompetencer 1. Skal inden for uddannelsesområdet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kerneområderne og de valgfrie uddannelses elementer. 2. Skal kunne deltage i udviklingsorienterede situationer i samarbejde med andre fagområder. 3. Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- og virksomhedskulturer. Produktionsteknologuddannelsen Side 18 september 2010

19 4. Skal kunne tilegne sig viden og færdigheder indenfor relevante værktøjer og metoder. 5. Skal kunne deltage i diskussion af fagspecifikke praksisnære problemstillinger. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for produktionsteknologiområdet. Problemstillingen, der skal være central for produktionsteknologiprofessionen, formuleres af den studerende, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Erhvervsakademiet godkender problemstillingen. Produktionsteknologuddannelsen Side 19 september 2010

20 Eksamensordning Formålet med eksamensordningen er at sikre uddannelsens kvalitet og at beståede uddannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, der udbyder uddannelsen. For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fastlægger det enkelte Erhvervsakademi nærmere krav til eksamensprojekter mv. Det fremgår af hver prøve, hvad det enkelte Erhvervsakademi selv fastlægger. Oversigt over prøver Semester Prøve Intern/ekstern prøve 2. sem. Tværfaglig skriftlig eksamen samt projektrapporter Ekstern 3.sem. Projekteksamen Ekstern 4. sem. Praktikprøve Afsluttende eksamensprojekt (projekt & rapport) Intern Ekstern 2. semester: 1. Årsprøve med skolecensor, der bedømmes efter 7-trins skalaen. Der udarbejdes 3 projekter på 1. og 2. Semester, der vægter 40% og der afholdes en mundtlig tværfaglig eksamen, der udgør 60% af den samlede karakter. Prøven skal bestås med karakteren 02. Ved den skriftlige tværfaglige eksamen må den studerende benytte alle hjælpemidler, men må ikke under nogen form kommunikere med andre. 3. semester: Projektprøve med skolecensor i specialeområdet, der bedømmes efter 7-trins skalaen 4. semester: Praktik: Praktikrapport, som internt bedømmes godkendt/ikke godkendt 4. semester: Afsluttende eksamensprojekt, der bedømmes efter 7-trins skalaen med erhvervscensor. For at have bestået den samlede uddannelse, skal den studerende have bestået praktikprøven samt have opnået beståelseskarakteren 02 i de øvrige prøver. Krav til obligatoriske afleveringsopgaver, projekter samt praktikrapportering fremgår af særskilte retningslinjer, der er tilgængelig på uddannelsens intranet. Ang. krav til afsluttende eksamensprojekt: se s. 18. Alle præstationsbedømmelser er individuelle. Såfremt der ligger en gruppebaseret indsats til grund for prøven, kan den studerendes indsats i forhold gruppeprocessen indgå i bedømmelsen. Eksamensforsøg Produktionsteknologuddannelsen Side 20 september 2010

21 kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Erhvervsakademiet kan tillade indstilling til et 4. forsøg, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold. Studieaktivitet Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv. For at kunne indstille sig til eksamen, kræves det, at den studerende har afleveret de stillede skriftlige arbejder, der er planlagt på uddannelsen. Med skriftlige arbejder menes: digitale produkter, rapporter, skriftlige opgaver m.m. Opgaverne afleveres i den af underviserne forlangte standard og omfang, og til de fastsatte tidspunkter. Studerende, der efter Erhvervsakademiets skøn ikke har afleveret i tilstrækkeligt omfang, samt ikke deltaget i den planlagte undervisning, kan ikke indstille sig til eksamen. Bedømmelse og censur Alle prøver gennemføres som individuelle prøver. Ved skriftlige gruppeprojekter o.l. skal den enkelte studerendes bidrag kunne identificeres entydigt. Nærmere retningslinjer herfor fremgår af uddannelsens intranet. Ved en mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Formålet med prøverne er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes faglige kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i studieordningen. Eksamenssprog Prøverne aflægges på det sprog, som undervisningen er gennemført på. Særlige prøvevilkår Erhvervsakademiet kan fravige de fastsatte bestemmelser for de enkelte prøver med henblik på at tillade særlige prøvevilkår til studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille sådanne studerende i prøvesituationen. Terminer og tidsfrister i forbindelse med prøver Erhvervsakademiets regler og frister vedrørende til- og framelding af eksaminer, herunder syge-omprøver, meddeles via uddannelsens intranet. Klager over bedømmelse Klager over bedømmelsen, prøveforløb m.v. skal indgives til institutionen senest 2 uger efter at bedømmelsen er blevet bekendtgjort overfor de studerende. Vejledning findes bl.a. på Eksamensbevis Der udstedes bevis og Diploma Supplement for afsluttet uddannelse, når alle prøver i uddannelsen er bestået. Produktionsteknologuddannelsen Side 21 september 2010

22 Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få attestation for beståede prøver. Attestationen påføres oplysninger om prøvens art og den opnåede karakter. 2. semester, 1. prøve Førsteårsprøven Prøven skal vise at den studerende har grundlæggende teknologiforståelse, kan løse opgaver inden for studiets fagområder kan se sammenhænge mellem fagområderne For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende være bedømt som studieaktiv ved udgangen af første studieår. Erhvervsakademiets krav vedr. studieaktivitet er tilgængelig uddannelsens intranet. Intern prøve Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt tværfaglige spørgsmål samt projektarbejder udarbejder. Prøven afholdes efter 2. semester. Der udarbejdes 3 projekter på 1. Og 2. Semester, der vægter 40% og der afholdes en skriftlig tværfaglig eksamen, der udgør 60% af den samlede karakter. Prøven skal bestås med karakteren 02. Projektarbejde, produkt og rapport Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en rapport. Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projekterne, således at væsentlige områder af 1. års undervisning er repræsenteret. Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation. Erhvervsakademiet skal sikre, at projektbeskrivelsen tilgår de studerende, eksaminator og censor. Aflevering Der afleveres 3 eksemplarer af hvert projekt 2 rapporter i mapper samt 1 på CD. Eksamen Der eksamineres i flere kerneområder. Eksaminationen skal sikre, at der eksamineres i emner, der er gennemgået på 1. studieår. 1. trækket et eller flere spørgsmål inden for studiets kerneområder. Der er 60 min forberedelse til en fremlæggelse af besvarelsen af spørgsmål. 2. Individuel præsentation med udgangspunkt i spørgsmål: 5-10 minutter. 3. Individuel eksamination: minutter. 4. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter. 5. Varighed af den samlede eksamination incl. Votering: 30 min. Bedømmelse Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapporter, præsentation og in- Produktionsteknologuddannelsen Side 22 september 2010

23 dividuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen. Omprøve Omprøve afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Grundlaget for omprøve gruppeprojekt eller individuelt projekt - beror på en faglig vurdering af årsagen for behovet for omprøve. Omprøve som gruppeprojekt. Prøven gennemføres som den ordinære prøve. Det nye projektet kan enten tage udgangspunkt i samme problemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny problemstilling. Omprøve som individuelt projekt. Projektet kan enten tage udgangspunkt i samme problemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny problemstilling. Prøven har samme formål som den ordinære prøve, men da projektet gennemføres individuelt indgår arbejde i team ikke. I stedet lægges der vægt på at den studerende kan arbejde metodisk og selvstændigt tilrettelægge sit arbejde ud fra den vejledende projektbeskrivelse. Sygeeksamen Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Hvis Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende har deltaget i projektarbejdet i tilnærmelsesvis fuldt omfang afholdes sygeeksamen som individuel prøve med udgangspunkt i gruppens projektarbejde. Hvis Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende ikke har deltaget i projektarbejdet i tilnærmelsesvis fuldt omfang, afholdes sygeeksamen som individuel projekteksamen. 3. semester, 2. prøve Projekteksamen Prøven omfatter områderne proces- og produktionsteknik, produktudvikling eller teknisk salg og indkøb og er en prøve, der viser, at den studerende kan formidle og drøfte problemstillingerne i projektet. Erhvervsakademiet formulerer problemstillingen således at fagområderne dækkes i et forhold, der svarer til ECTS-fordelingen på 3.semester. I besvarelsen inddrager den studerende væsentlige temaer fra første studieår. Intern prøve Skriftligt individuelt projekt og mundtlig individuel prøve. Prøven afholdes efter 3. semester. Eksamen består af: 1. Præsentation af projekt: 10 min 2. Spørgsmål til projekt og fagområder: 15 min 3. Votering: 5 min 4. Samlet varighed af eksamen: 30 min. Bedømmelse Der gives karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige besvarelse og eksamensdialo- Produktionsteknologuddannelsen Side 23 september 2010

24 gen. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 3. semester, der er beskrevet i studieordningen. Omprøve og sygeeksamen Omprøve og sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Ved omprøve skal der efter 4 uger ske en rebearbejdning af det afleverede projekt. 4. semester, 3. prøve Praktikprøve Prøven er intern og evaluerer den studerendes individuelle læringsmål der, forud for praktikforløbet, er fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og erhvervsakademiet. Intern prøve Prøven afholdes af den studerendes praktikvejleder fra uddannelsen og så vidt muligt - en kontaktperson/vejleder fra praktikstedet. Praktikstedet har forinden fremsendt en vurdering af praktikforløbet til vejleder fra uddannelsen. Bedømmelse Prøven bedømmes med bestået eller ikke bestået. Omprøve har, som ved øvrige eksaminer, ret til to omprøver. Grundlaget for omprøve beror på en faglig vurdering: skyldes bedømmelsen manglende deltagelse i praktikforløbet etableres et nyt forløb. skyldes bedømmelsen manglende refleksion i relation til læringsmålene gennemføres ny praktikprøve efter ca. 2 uger. 4. semester, 4.prøve Afsluttende eksamensprojekt (fælles for udbyderne) Det afsluttede eksamensprojekt omfatter alle kerneområder. skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for produktionsteknologiområdet. Problemstillingen, der skal være central for produktionsteknologprofessionen, formuleres af den studerende, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Erhvervsakademiet godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Det afsluttende eksamensprojekt skal, sammen med de øvrige prøver, dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Ekstern prøve Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet individuelt. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del og afholdes med udgangen af 4. semester. Produktionsteknologuddannelsen Side 24 september 2010

25 Aflevering Rapport på maksimalt 75 normalsider excl bilag. Eksamen 1. Præsentation af produkt og rapport: 10 minutter. 2. Eksamination med udgangspunkt i rapport: 30 minutter. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Bedømmelse Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. skal opnå karakteren 02 for at bestå. Omprøve Grundlagt for omprøve beror på en faglig vurdering af årsagen for behovet for omprøve. Projektet kan enten tage udgangspunkt i samme problemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny problemstilling. Sygeeksamen Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Hvis Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende har deltaget i projektarbejdet i tilnærmelsesvis fuldt omfang afholdes sygeeksamen som individuel prøve med udgangspunkt i gruppens projektarbejde. Hvis Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende ikke har deltaget i projektarbejdet i tilnærmelsesvis fuldt omfang, afholdes sygeeksamen som individuel projekteksamen. Andre forhold Studier i udlandet og meritoverførsel Erhvervsakademiet støtter den studerende i at finde uddannelsestilbud hos udenlandske udbydere der ækvivalerer læringsmålene for Produktionsteknologuddannelsen. Praktikforløbet kan desuden gennemføres i udlandet. Erhvervsakademiet kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i denne studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i denne studieordning, overføres karakteren. Erhvervsakademiet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementer for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som bestået. Orlov Produktionsteknologuddannelsen Side 25 september 2010

26 En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der er gældende for studerende på orlov, henvises til Erhvervsakademiets retningslinjer. Dispensation fra studieordningen Erhvervsakademiet kan, når særlige forhold begrunder det, dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelsesgrundlaget. Klager Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til Erhvervsakademiet. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. kan indbringe Erhvervsakademiets afgørelser efter denne studieordning for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klagen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Undervisningsministeriet, men afleveres til institutionen. Denne afgiver en udtalelse, som klageren har lejlighed til - inden for en frist af én arbejdsuge - at kommentere. Erhvervsakademiet fremsender herefter klagen, skolens udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til Undervisningsministeriet. Ikrafttrædelse Denne studieordning har virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. august Studieordningen reguleres af følgende love og regler Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr 636 af 29. juni 2009 Uddannelsesbekendtgørelsen: nr. XX 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for Produktion (Produktionsteknolog) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9.februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 766 af 26. juni 2007 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen Produktionsteknologuddannelsen Side 26 september 2010

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion for Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion Produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion

Studieordning for Produktionsteknolog. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion for Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for Produktion Produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest Juli 2014 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens navn

Læs mere

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE

PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT StudieOrdning 2011-2012 PRODUKTIONS TEKNOLOG AUGUST 2011 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT ODENSE FORORD Denne studieordning er en orientering til nuværende og kommende studerende

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2014 Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Arvikavej 2A, Skive / Minervavej 63, Randers 1. september, 2014.

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd...

Formulerings og staveevne Særlige prøvevilkår Afholdelse af syge og omprøve Klage over prøver Eksamenssnyd... Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Produktionsteknolog AK August 2014 Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer... 4 Formål... 4 Arbejdsområder... 4 Titel... 4 Normeret studietid... 4 Love og bekendtgørelser...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest Juli 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog. Nærværende studieordning er gældende fra januar Version 6.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog. Nærværende studieordning er gældende fra januar Version 6.00 STUDIEORDNING Produktionsteknolog Nærværende studieordning er gældende fra januar 2012 Version 6.00 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesprofiler... 4 Struktur:... 4 Adgangskrav:... 5 Studieforløb:... 5

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK)

STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) STUDIEORDNING FOR STUDIET PRODUKTIONSTEKNOLOG (AK) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND TEKNOLOGI & BUSINESS INDUSTRI OMRÅDET Udarbejdet: August 2009 Rettet August 2010 Rettet December 2011 Rettet August 2012

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest. d. 29. juni 2016

Studieordning Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest. d. 29. juni 2016 Studieordning 2016-2018 Produktionsteknolog Erhvervsakademi MidtVest d. 29. juni 2016 1. Fællesdel - Studieordningens rammer... 4 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 2. Optagelse på uddannelsen...

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner. August 2012 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning del 1 fællesdel

Studieordning del 1 fællesdel Studieordning del 1 fællesdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2015 Revideret november 2017 Indhold - fællesdel 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge August 2011 Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning. Produktionsteknolog A K. og Studiehåndbog. for. Version 8.0, STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG Side 1 af 23

Studieordning. Produktionsteknolog A K. og Studiehåndbog. for. Version 8.0, STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG Side 1 af 23 Studieordning og Studiehåndbog for Produktionsteknolog A K Version 8.0, 2011 STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG 13-03-12 Side 1 af 23 Velkommen til E rhvervsa kademi Sjælland Campus Slagelse. Med denne

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016

Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016 Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog AK Gældende fra 1. september 2016 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 1. Studieordningens rammer... 4 1.1 For uddannelsen gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00 STUDIEORDNING uddannelsen Nærværende studieordning er gældende fra august 2014 Version 9.00 Teknisk-Merkantil Højskole - Side 1 af 28 Indhold INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSERNE... 3 UDDANNELSESPROFILER...

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere