Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning."

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen med Lone Kaiser at lave et helhedsorienteret arbejds- og uddannelsestilbud med kombineret bo og erhvervstræning for unge med særlige behov fra 18 år og opefter af begge køn. I forbindelse med vores tidligere arbejde på specialefterskoler og opholdssteder oplevede vi, at gruppen af bogligt svage og sent udviklede unge kom i klemme, når de blev 18 år i forhold til det etablerede system. De unge manglede kombinationen af bosted, uddannelse og jobtræning på samme adresse. Vi besluttede, at starte et sådant bo - og uddannelsessted til gruppen af følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede unge, der ikke kan følge med til de krav, som samfundet stiller uden at få støtte og omsorg i et godt, udfordrende og meningsfyldt tilbud. Vi ønskede sammen med et personale og en elevgruppe at arbejde ud fra en holistisk tankegang med motivations og relationspædagogikken. Vi startede Tinnetgaard, da vores drøm om at udleve en vision på det pædagogiske, undervisningsmæssige og menneskeligplan var stærk. Sommeren 2000 flyttede de tre første elever ind på Tinnetgaard. I 2002 blev det muligt og pædagogiks en fordel at benytte den tidligere fodermesterboligen Hammervej 29. Boligen er placeret 200 m. fra Tinnetgaard. I huset kunne vi lave en naturlig progression i bodelen tæt på de fysiske rammer på Tinnetgaard. I fodermesterboligen er der plads til 5 elever. August 2005 etablerede vi næste skridt i bodels progressionen, i kræft af en bygård i Vonge Bygaden 84, der ligger 5 km. Fra Tinnetgaard. På bygården Vongegaard er der plads til 7 elever. Sommeren 2006 havde nogle af vores elever behov for, at afprøve at bo i egen lejlighed i Vonge. Vi lejede 3 selvstændige lejligheder på Skovborgvej nr. 1, 2 og 9. Boligerne er placeret ved Øster Nykirke Skole. Lejlighederne er en satellit og bodelen kan afklare det behov, den enkelte elev har i forhold til den videre udslusning væk fra Tinnetgaard. I 2007 startede vi et botiltag i Thyregod, hvor vi råder over tre selvstændige lejligheder på Søndergade 7.

2 Sommeren 2008 blev der etableret en ny lejlighed i en længe på bygården Vongegaard. Målet er at etablere lejlighed nr. to i løbet af Dette botiltag er at betragte som en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard. I dag har vi mulighed for at afprøve forskellige boformer inden for vores eget koncept. Vi kan sikre den unge den bedst mulig erfaring og bevidsthed om, hvilken boform og hjælp eleven har brug for, i sit fremtidige voksenliv udenfor Tinnetgaards rammer. På Tinnetgaard er der på nuværende tidspunkt plads til i alt 28 elever fordelt på alle vores bostationer: Tinnetgaard Fodermesterboligen Vongegaard Lejligheder Vonge Lejligheder Thyregod Beskyttet lejlighed Vongegaard Samlet antal pladser: 8 elever 5 elever 7 elever 3 elever 3 elever 2 elever 28 elever Vores primære samarbejdspartnere er de anbringende kommuner, vores beliggenhedskommune Vejle, Landsforeningen Ligeværd, Landsforeningen for opholdssteder LOS og de lokale erhvervsdrivende. 2. Beskrivelse af forstanderparret Lone og Michael Kaiser Lone er seminarieuddannet lærer og har gennem mere end 20 år arbejdet med unge i den grå zone, heriblandt sent udviklede på efterskoler og et socialpædagogiks opholdssted med hovedansvaret for den interne skole og udvikling af det pædagogiske koncept. Lone har i en årrække arbejdet med botræning og erhvervsvejledning for unge, som ikke kan honorere de krav som det almindelige uddannelsessystemkræver. Hun har gennemført de første moduler af landmandsuddannelsen på den økologiske Landbrugsskole. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har hun taget lederuddannelse. Michael er uddannet smed, driftsleder fra den Økologiske Landbrugsskole, social pædagog og har taget første år af gestaltterapeutuddannelsen. Han har gennem årerne arbejdet både som smed og landmand samt været lærer på en efterskole for sent udviklede unge. Arbejdet med netværksskabende klubaktiviteter for sårbare unge. Arbejdet på et socialpædagogisk opholdssted for anbragte unge, der er voldsomt udadreagerende. Har været tillidsmand og arbejdet på

3 asylcenter for uledsagede børn. I alt har Michael igennem mere end 15 år arbejdet med sårbare unge. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har han taget lederuddannelse. 3. Værdigrundlag: På Tinnetgaard tager vi udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og ressourcer og møder mennesket, der hvor de er! Vi ønsker et sted, hvor mennesker kan trække vejret, finde sig selv, få perspektiv på livet og opdage, at der er en verden, der venter på at give dem oplevelser, muligheder og erfaringer. Vi ønsker, at arbejde i et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement, respekt og gensidige krav til hinanden. Vi er alle, såvel elever som personale bidragsydere til dette fællesskab, med de ressourcer vi hver især råder over. Tinnetgaard vægter uddannelse og arbejde, som udvikler evnen til at bedømme sig selv, evnen til at træffe et valg under hensynstagende til andre og opleve vigtigheden af et fællesskab. Vi ønsker at danne mennesker, så de ved, at der er brug for dem, at de er til nytte og har personlig værdi. I dagligdagen lægger vi vægt på en inspirerende arbejdskultur, hvor undervisning, arbejde og fritid bliver til en meningsfyldt helhed, som giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Tinnetgaards medarbejdere skal være omsorgsfulde og gode rollemodeller, som eleverne ønsker et samspil med. Eleven skal støttes i at udvikle robusthed, gå på mod, arbejdsidentitet, udholdenhed, faglighed gennem arbejde, strukturering og ansvar. Eleven skal opleve og erfarer nytten ved at holde ud og samtidig erfarer glæden ved, at modgang kan overvindes. 4. Menneskesyn: Tinnetgaards menneskesyn er, at ethvert menneske er unikt og rummer talenter og udviklingsmuligheder. Vi vil ikke kun se på begrænsninger, men derimod se på ressourcerne og udvikle disse. Vi udvikler os livet igennem og er dybt afhængige af det fællesskab, vi er en del af. Det er i samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, at dannelsen kan udfolde / udvikle sig. Derfor skal Tinnetgaard være et frirum med krav, hvor eleven kan få mere mod på livet, styrke selvværdet, opbygge styrke og selvtillid samt indsigt og forståelse. Tinnetgaard arbejder for, at alle mennesker har retten til at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer og lære at kunne træffe kvalificerede valg. Alle mennesker har retten til at opleve, at de er unikke og alle mennesker har krav på at få kærlighed, omsorg, kontakt, sociale kompetencer / opdragelse, stabilitet, uddannelse og udvikling. Tinnetgaard er et bo og uddannelsestilbud, som kæmper for at fremme ligeværdighed i alle livets forhold for borgere med særlige behov. Alle mennesker har ret til respektfuldhed og værdig behandling og ret til støtte, vejledning, undervisning.

4 5. Tinnetgaards formål: At unge med indlæringsvanskeligheder skal have gode muligheder for uddannelse og et selvstændigt voksenliv At sætte kravene så lavt, at de unge kan honorere dem, men samtidig så højt, at der sker en udvikling At de unge efter opholdet på Tinnetgaard i så høj grad som muligt er i stand til at tage ansvaret for deres bolig, arbejds og fritidsliv At de unge bomæssigt kan håndtere at bo i egen bolig eller bo sammen med andre ligestillede. At give sent udviklede unge en almendannende og erhvervsrettet uddannelse At tilbyde et helhedsorienteret tilbud indeholdende arbejde og uddannelse med kombineret bo og erhvervstræning. At tilbyde bogligt svage elever en god begyndelse på voksenlivet. At eleverne får afprøvet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid. 6. Tinnetgaards arbejdsmetoder og pædagogiske overvejelser: Udgangspunktet er, at eleven skal opleve succes i hverdagen og ud fra elevens ønsker, udarbejdes der i tæt samarbejde en individuel tilrettelagt handleplan, som løbende tilpasses elevens behov og de muligheder som Tinnetgaard har. Motivation og relationspædagogik er de bærende elementer i dagligdagen. I tilslutning til det uddannelsesmæssige er brugen af mesterlærer -begrebet centralt. Både i arbejdssituationen og i botilbuddets pædagogik, hvor medarbejderne træder i karakter som rollemodel og spejlingsfigur. 7. Målgruppebeskrivelse: Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, omsorgssvigtede eller sent udviklede. Unge som ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige kompetencekrav. De unge har typisk været på specialefterskole og har ikke haft fuldt udbytte af Folkeskolen. Generelt karakteriseres de som unge med særlige behov. Disse særlige behov skyldes oftest en eller anden form for følelsesmæssig og / eller organisk skade. Konkret betyder det, at vores unge har problemer med opmærksomhed, koncentration, aktivitetsniveau, følelsesmæssige relationer, impulsivitet, abstraktionsniveau, årsag virkning og konsekvenstænkning samt det at vælge til og planlægge. Det er unge med indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, lav selvfølelse og psykisk sårbarhed. Der har brug for at blive guidet og støtte for at kunne indlære nye rutiner.

5 Typisk har vores elever gået i almindelig folkeskole med specialundervisning eller har modtaget særlig tilrettelagt undervisning. Det vil sige, at de fleste har haft deres gang sammen med normale børn i normale tilbud. Folkeskolen er oftest afsluttet med 1 til 3 år på en specialefterskole. Eleverne har ofte været på overarbejde, for at klare sig, og de har meget ofte oplevet, at være den langsomste, den svageste og den mest anderledes til mange ting og i mange sammenhænge. Ofte har de været ofre for mobning. De fleste af vores unge er ikke alderssvarende og har bl.a. et væsentligt ringere ordforråd, end andre unge på samme alder samt ringe eller slet intet kendskab til den omverden, de lever i. Oven i de boglige vanskeligheder har de desuden andre personlige og sociale problemstillinger. Bl.a. lader de sig let overtale til at være medløbere og de indgår ofte bytte købsaftaler, som er helt urealistiske. Alt i alt må de karakteriseres som lette ofre. En stor del af eleverne på Tinnetgaard har oplevet, at blive svigtet gennem barndommen. De har aldrig lært og magter ikke at skaffe sig det overblik, der skal til for at klare egen personlig hygiejne, rengøring og madlavning. De har ved indskrivningen derfor meget svært ved at bo i en selvstændig bolig, da de har meget svært ved at begå sig og klare de fornødne og almindelige praktiske færdigheder og gøremål. Det er kendetegnende for mange af eleverne, at de ved deres start på Tinnetgaard er dårlig afdækket og beskrevet ved deres start. Derfor er der i opholdet på Tinnetgaard indeholdt en psykologisk udredning eller Pass test. Denne afdækning foretages af faste eksterne samarbejdspartnere. 8. Målgruppe: Sårbare unge fra 18 år og opefter af begge køn Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede og som har brug for et kombineret bo og jobtræningstilbud Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer. Unge som af sociale eller faglige grunde ikke kan udnytte de eksisterende uddannelses og arbejdstilbud Unge der behøver længere tid, støtte og omhyggelig vejledning Unge der befinder sig i den grå zone. Det vil sige unge, som lige netop ikke hører til i særforsorgsgruppen, men som heller ikke uden støtte vil kunne honorere samfundets krav. Unge med lettere ADHD, Aspergers og Tourette. 9. Målgruppen omfatter ikke: Unge som er meget behandlingskrævende Unge med vidtgående fysiske / psykiske handicaps

6 Unge som er misbrugere Unge som skal anbringes på grund af kriminalitet eller vold. Der kan optages elever fra alle landets kommuner og der kan optages elever hele året. 10. Bevillingsgrundlag: Elevens hjemkommune betaler uddannelsesudgiften, elevens kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension. Den unge betaler kr. 1000,- i husleje og kr. 1500,- til kost om måneden. Det forudsættes jf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6, at økonomi og opfølgnings forpligtigelserne fortsætter fra elevens hjemkommune i den periode optrænings og - revalideringsforløbet finder sted. Med mindre andet taler meget kraftigt for at ændre dette. Takster pr. måned gældende fra januar 2009 Jobtræning Vejledning 107 Vejledning i egen bolig Vejledning på timebasis kr. 480,- kr. Pris for opholdet: For opholdet betales en månedlig grundydelse. Der betales ekstra for særlig indsats. Hvis en ung har psykosociale vanskeligheder, der ligger ud over det, der ressourcemæssigt kan rummes inden for standardtaksten, indgås der en særlige aftaler om indsatsen med betalings kommune, den unge og Tinnetgaard. Som det fremgår, er et ophold på Tinnetgaard et helhedspædagogisk tilbud, der består af såvel botræningsforløb som særlig tilrettelagte uddannelses og arbejdsforløb. Den personlige social støtte og træning vedrører botræningsforløbet er omfattet af Serviceloven og dermed af godkendelsesproceduren i henhold til 107 og tilbudsportalen. Arbejds og uddannelsesdelen hører under aktivloven som revalideringsinitiativer. Elevernes forsørgelsesgrundlag er personlige ydelse efter gældende regler. 11. Betaling: Der fremsendes faktura til handle - og betalings kommune hver måned. Fakturaen er delt op på beløb efter Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik, for at kommunen kan hjemtage

7 refusion. Betalingen er forud. Betalingsfrist er senest d. 23. måneden forud. Der tilskrives rykkergebyr og renter efter gældende regler. Hvis en ung ophører på Tinnetgaard i utide, betales for løbende og efterfølgende måned. 12. Samarbejdsaftale: Det er en forudsætning, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Tinnetgaard og henvisningskommunen, der underskrives af begge parter. 13. Forsikringer: Tinnetgaard betaler de lovpligtige forsikringer. Herudover betaler Tinnetgaard for den unges ansvarsforsikring der dækker den unge i al den tid den unge er tilknyttet Tinnetgaard, også når den unge er hjemme. Det samme gør sig gældende for fritids og ulykkeforsikring. Den betales også af Tinnetgaard, og dækker også den unge, når denne er hjemme. Det eneste der ikke er dækket kollektivt, er tyveri af cykel og knallert. Den unge anbefales selv, at søge dette forsikret, hvis relevant. DER REGULERES HVER d med tilbagevirkende kræft til d Tinnetgaards fysiske rammer og beliggenhed: Hovedadressen er Tinnetgaard, Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle kommune. Tinnetgaard er en gård med en del driftsbygninger. Jorden er på 70 hektar som er omlagt til økologisk produktion i I gårdens stuehus bor forstanderparret sammen med deres to børn på 13 og 15 år ( 2009 ). Stedets administration er ligeledes placeret i stuehuset. Tinnetgaard er centrum for bedriften og tilbuddet, øvrige boliger er i cykel eller knallertafstand fra Tinnetgaard. Hver elev har sit eget værelse, med egne møbler og egen systemnøgle. Køkken, bad, stue og øvrige rum er fælles, ligesom haven og de grønne arealer omkring boligerne. På alle bostationer er der de nødvendige hvidevarer, rum til hobbyaktiviteter, depoter og opbevaringsplads samt garager til cykler, knallert eller biler. Der er TV i fællesstuen og edb rum med bredbåndsforbindelse til internettet. På alle værelser er der mulighed for eget TV og trådløs internet. Der er telefon på fællesområdet. Med den kan eleverne altid gratis komme i kontakt med vagtlæren.

8 Det er helt centralt at alle bostationer har en hjemlig atmosfære, da det er elevernes hjem, hvilket betyder, at her er åben alle årets 365 dage. Tinnetgaard har ingen lukkedage, da vi mener det ikke er rimeligt eller værdigt at lukke elevernes hjem. I botræningshusene er der solid støtte og undervisning. Især det første skoleår er der behov for undervisning i de praktiske gøremål og derfor kommer huslæreren hver dag. For hovedparten af eleverne vil der efter to- tre år i botræningshusene på Hammervej 28, Hammervej 29 og Bygaden 84 i Vonge stadig mangle det sidste stykke før de er klar til at stå på egne ben. Det vil være naturligt, at de efter botræningshusene flytter ind i vores lejligheder enten i Vonge eller Thyregod. De elever der ikke magter en selvstændig lejlighed, fået mulighed for at afprøve boformen med egne lejlighed i rammerne sammen med bofællesskabet i Vonge. Fordelen ved denne boprogression ser vi i den oplagte mulighed der er i at eleverne på egen krop oplever hvad de magter og trives med. Vi kan i sikre rammer afdække, hvad eleven magter af det selvstændige liv med job, uddannelse, hjemlige gøremål og et udadvendt fritidsliv. Der er to former for personlig træning og afklaring for eleverne mens de er på Tinnetgaard. Den der omhandler den personlige hygiejne og almindelige dannelse Den der er, direkte træning i hvad der er vigtigt, når man bor selv og skal føre egen husholdning og bolig. I boafklaringstilbuddene er der ligeledes mulighed for at flytte baglæns. Hvis det viser sig, at elevens boudfordring er blevet for selvstændig og stor. Det at kunne flytte baglæns giver eleven tryghed til at turde prøve nye selvstændige boformer. Fordi de ved, at hvis det ikke går, kan de flytte tilbage til deres gamle boformer. Eleverne der er flyttet baglæns i vores botilbud, oplever det ikke som et nederlag men som en personlig afklaring. Det betyder, at Tinnetgaard sammen med eleven kan pege på den rette boform ved udslusningen væk fra Tinnetgaard, da det bygger på oplevelser og erfaringer og ikke på tolkninger og fornemmelser. Vi på Tinnetgaard ser vores botilbud som helt unikt, da vi i samme tilbud har samlet alle de boformer, som eleverne kan tilbydes rundt om i landet efter endt opholdet på Tinnetgaard. Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning, som sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutningen på Tinnetgaard forsøges elven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egent bolig. Efter særlige aftale kan Tinnetgaard tilbyde opfølgning hos eleven i en aftalt periode efter endt ophold på Tinnetgaard. Der kan for nogle få elever undertiden være behov for fortsat vejledning fra Tinnetgaards side.

9 15. Tinnetgaards boprogression: Fælleshuset på Hammervej 28, på Tinnetgaard med plads til 8 elever Fodermesterboligen Hammervej 29, med plads til 5 elever Vongegaard Bygaden 84, 5 km. Fra Tinnetgaard med plads til 7 elever Boenhed i selvstændige lejligheder med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard til 2 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Vonge på adressen Skovborgvej 1, 3 og 9 til 3 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Thyregod på adressen Søndergade 7 til 3 elever Fleksibel elevtal mellem elever: Tinnetgaard har p.t. indskrevet 24 elever og elev nr. 25 flytter ind marts Tinnetgaard ønsker, at have et åbent elevtal som varierer mellem elever, da det altid har været en målsætning, at have ledig kapacitet værelsesmæssigt. I de forskellige botiltag, da det giver mulighed for at afprøve den maksimale boudfordring, som eleven kan rumme og magter. Denne fleksibilitet betyder, at eleven i sin udvikling og proces tør at være modig og parat under opholdet på Tinnetgaard, fordi der altid er et sikkerhedsnet, i forhold til at eleven kan flytte tilbage til det botiltag i Tinnetgaardregi, som eleven magter. Denne afklaring er et pædagogisk princip og et varemærke for Tinnetgaard, da vi er af den klare overbevisning af vores elever skal mærke på egen krop, hvad de magter og føler sig tryg ved. Vores elever er ikke i stand til at tænke sig den rigtige løsning bomæssigt. De har brug for konkret at mærke og føle, hvad de magter personligt. Der for har vi altid vægtet og prioriteret det højt, at have denne fleksibilitet i botilbuddet. Det betyder, at når eleven skal udsluses fra Tinnetgaard, kan der i samarbejde med den anbringende kommune og den unge findes det rette botilbud. Dette fleksible værelsesprincip giver os ligeledes mulighed for at have en glidende indskrivning over hele året. Dette er en særdeles stor fordel i vores koncept, da hovedparten af vores elever kommer fra efterskoler og specialskoler, hvilket betyder at årsrytmen på Tinnetgaard er styret af et skoleår og ikke af et kalenderår. Tinnetgaard har altid og ønsker fortsat at have et fleksibelt elevtal, der svinger mellem elever. Vi har i det nuværende bokoncept plads til 27 elever og får plads til 28 elever, når boenheden med særlig tilknytningsmulighed bliver færdig på Vongegaard. Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge bliver afdækket og klar til den størst mulige selvstændighed og optimale boløsning væk fra Tinnetgaard.

10 Da Tinnetgaard er et beskæftigelses og uddannelsessted, arbejdes der ud fra et skoleår og ikke et kalenderår. I ind - og udskrivningen på Tinnetgaard betyder det, at ind og udslusning for langt de fleste elever, finder sted omkring juli og august. Det åbne elevtal betyder ligeledes, at vi har mulighed for at have glidende og åben indskrivning hele året som giver os mulighed for at indskrive elever som tilhører målgruppen, uden at de nødvendigvis har været på specialefterskole. Ligeledes oplever vi at UU vejlederne i stigende omfang kontakter os for indskrivning af elever på andre tidspunkter end i juli og august. Bemanding / personaledækning i botilbuddet Bostationer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tinnetgaard Person nr. 1 møder ind Person nr. 2 møder ind 1 person møder ind person møder ind + Person nr. 2 møder ind Nr Person møder ind Vongegaard 1 Person møder ind Støtte Lejligheder Lejligheder i Vonge og Thyregod se lejligheder Se Lejligheder Se lejligheder Se lejlig-heder Se lejlig-heder 1 Person møder ind + Person nr. 2. møder ind

11 Weekendbemanding: fredag: Lørdag: Søndag: 7 timer 7 timer En medarbejder er fysisk tilstede i ovennævnte timer. Ud over de fastlagte timer er vagten telefonisk. Der er dog altid mulighed for støtte, konkret vejledning eller at medarbejderen møder op, hvis der er behov for akut hjælp. Der er en medarbejder på vagt i weekenden. Vagten skal i løbet af weekenden hver dag personlig forbi alle bostationer. Den overskydende tid bruges primært på Tinnetgaard. Vagten kan altid døgnet rundt træffes på vagttelefonen. Forstanderparret bor i stuehuset på Tinnetgaard. Der er ikke konkret fysiks døgnbemanding, men der er altid alle årets 365 dage en åben telefonlinje til vagtlæreren, som står til rådighed døgnets 24 timer. Der er daglig undervisning og arbejdstræning mandag - torsdag fra og fredag fra Hver fredag er undervisningen og træningen henlagt til alle bostationerne. Undervisnings og arbejdstræningstilbud er under LAB eller STU lovgivningen. 16. Medarbejdergruppens sammensætning: Tinnetgaard arbejder og underviser ud fra en helhedsorienteret indsats. Vi ser det som den bedste metoden til at støtte de svagt stillede unge på. Personalegruppen er bredt sammensat og det tilstræbes, at personalet har et bredt og alsidigt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske og det håndværksfaglige område, da Tinnetgaards kerneydelse er erhvervstræning og uddannelsestræning, som er en revalideringsforanstaltning, er alle ansat med titel og funktion som værkstedsmedarbejder. Da der arbejdes ud fra en filosofi om helhed og gennemgående rollemodeller er de fleste medarbejdere ansat til både at varetage uddannelsesformål og botræningsformål. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse retter direkte mod at komme i arbejde og botræning som gør elverne i stand til at klare sig selv. Efteruddannelse af personalet foregår løbende, eksempelvis via kurser i Landsforeningen Ligeværd eller i LOS regi eller andre relevante kurser. Ligeledes laves der erfaringsudveksling med andre uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler som arbejder med samme målgruppe som på

12 Tinnetgaard. Endvidere er der fast planlagt faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt mulighed for personlig supervision af psykolog Ina Bekke. Den nuværende og samlede personalegruppe på Tinnetgaard til bodel og uddannelsesdel ser således ud: Udgangspunktet for alle værkstedmedarbejderne er 37 timer / uge. Nogle medarbejdere har merarbejde som ikke endeligt kan opgøres før årets udløb. Merudgiften hertil udgør i gennemsnit XX så og så meget og er med en gennemsnitlig beregning indregnet i de enkelte medarbejderes løn. Personale oversigt vedlægges. Ud over disse ansættelser skal der i nærmeste fremtid ansættes en socialrådgiver og to værkstedsmedarbejder og en underviser til STU tilbuddet. 18. Oversigt: Takst pr. døgn i kr. ( 1/ 365 ) x Kommentar til tekst: Ydelse: Ydelser: bo + beskæftigelse + egenbetaling Afklaringsforløb socialpædagogisk støtte Afklaringsforløb Job på særlige vilkår Funktionsnedsættelse: Udviklingshæmning Kommunikationsnedsættelse Sent udviklede 19. Organisatoriske forhold Navn: Privat bo og uddannelsessted Tinnetgaard Se. Nr Adresse Kontaktperson: Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle Kommune Lone Kaiser

13 kontor telefon: kontor Hjemmeside: Etableringsår: 2000 Antal pladser i alt: Døgntilbudspladser: Lone Kaiser Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning er privat drevet virksomhed med Lone Kaiser som ejer. Tinnetgaard landbrug og bygninger ejes af Michael Kaiser og udlejes til Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning. Ud over botilbuddets tilbydes 3-årig STU (særlig tilrettelagt undervisning ) lov 564 af 06/06/2007 ). Tinnetgaard har et udbygget netværk af praktikpladser i nærområdet. Der indgås individuelle kontrakter og laves løbende opfølgning og statusbeskrivelse. Ud over STU tilbydes et revalideringstilbud efter LAB loven. 20. Brugerråd / elevmøder: For at træne eleverne i at drøfte og forholde sig til emner, der er vigtige for dem i hverdagen og for at øve dem i de vilkår, der er for at deltage i et demokrati holdes der fællesmøde 1. Mandag i hver måned. På fællesmødet deltager alle elver på Tinnetgaard og 2 medarbejdere. Før fællesmødet er der opsat dagsorden med faste punkter og mulighed for at alle, der ønsker det, kan tilføje punkter eller emner der ønskes til debat. Målet er at lære vores elever, at de kan komme med forslag og få indflydelse på deres hverdag. Lære dem at hvis de forholder sig til konkrete problemstillinger og er konstruktive, så får de indflydelse. Mødet varer cirka 1 1½ time. Denne mødekultur har bl.a. betydet, at flere af vores elever, har fået mod til at være aktive i Unge for Ligeværds bestyrelsesarbejdet i Vejle.

14 Der er fyraftensmøde med erfaringsudveksling hver 2. Tirsdag i hver måned fra for alle elever, som er i praktik. Mødet holdes i vores klublokaler ved lejlighederne på Skovborgvej i Vonge. Fyraftensmøderne består af samtaler og erfaringsudveksling omkring arbejdsforhold, sikkerhed på arbejdspladsen, ferieregler m.m. Eleverne er sammen med stedets job - og praktikkoordinator med til at definerer indhold og de emner som ønskes drøftet den pågældende aften. 21. Evaluering, udvikling og opfølgning: Vi finder det vigtigt at der internt sker en løbende evaluering og opfølgning, så eleven får mest muligt ud af sit ophold på Tinnetgaard. Med eleverne afholdes der løbende personlige opfølgningssamtaler med huslærerne og job og praktikordinatoren. Herudover har ledelsen samtaler med den enkelte elev cirka 3 gange om året. I det daglige udviklings og evalueringsarbejde er der udarbejdet skemaer og faste standarder for at sikre kvalitet og styring. Det er for os en målbar og systematisk måde at synliggøre både fremskridt og punkter, hvor der fortsat skal gøres en ekstra indsats og det er med til at tydeliggøre elevens selvforståelse og styrker selvindsigten. For eleven giver det stor tilfredshed og ro. Denne proces er i øjeblikket under vider udvikling på Tinnetgaard, da vi er meget optaget af, at optimere vores nuværende system. Vi ønsker at udvikle en bedre skriftlig struktur, der er med til yderlig at kvalitetssikre indholdet, da vores elever ikke kan vurderes ud fra gængse karaktersystem. Vi gør meget ud af at evalueringen ikke sætter vores elever under pres, men at evaluering derimod bliver brugt som motivation og succesfaktor så den enkelte elev får gå på mod og lyst til at yde sit bedste. Vi tror på at eleverne vokser på det personlige plan, når der fra omgivelserne er forventninger, krav og anerkendelse samtidig med, at der målrettet arbejdes på at styrke den personlige udvikling og livskvalitet. 22. Personaleudvikling: Der vægtes en fortsat opkvalificering og udvikling af personalet. I den forbindelse bruger Tinnetgaard eksterne fagfolk til undervisning, supervision og kursusvirksomhed. Kurserne afvikles både som interne og eksterne kurser. Der ydes støtte til kursusdeltagelse i form af tjenestefrihed med løn og betaling af kursus. Initiativet til deltagelse i relevant uddannelse kan ske fra den enkelte medarbejder eller ledelsen. En pædagogisk dag kan være en dag, hvor der indsættes vikarer og dagligdagen omstruktureres for eleverne. Hele det faste personale tager på kursus i et relevant emne, eller der er hvor den samlede personalegruppe drage på turne i Danmark for at besøg sammenlignelige steder som Tinnetgaard. En sådan dag vægtes meget højt af personalet, da man i denne form får rig mulighed for at lave erfaringsudveksling med kollegaer, der arbejder med samme målgruppe. En sådan dag

15 sætter fokus på egn pædagogisk praksis og skærper bevidstheden om hvorfor vi gør tingene som vi gør her på Tinnetgaard og samtidig giver det mulighed for refleksion og eftertanke i hele personalegruppen. En sådan pædagogisk dag afsluttes med en god middag. Alle fuldtidsansatte på Tinnetgaard skal modtage og deltage i supervision i personalegruppen med psykolog Ina Bekke som er fast tilknyttet Tinnetgaard. Psykolog Ina Bekke har mange års erfaring og et indgående kendskab til målgruppen på Tinnetgaard. Ud over fællessupervision vægtes det, at personalet har mulighed for at få individuel supervision, enten ved den tilknyttede psykolog eller anden psykolog, som ikke har sin faste gang på Tinnetgaard, her bruges psykolog Pia Mamsen. Der afholdes personaleudviklingssamtaler efter behov, dog mindst en gang om året. Formålet med samtalen er, at give ledelsen og medarbejderne lejlighed til i fællesskab at gennemgå forhold af betydning for det daglige arbejde og fastsætte fremadrettede mål, herunder gensidig vurdering medarbejder / leder i mellem. Fremtidig udvikling og uddannelse samt eventuelle ændringer i medarbejdernes funktioner. 23. Skoletilbud og STU: I denne ansøgning er beskæftigelses og uddannelsestilbuddet samt STU en ikke beskrevet, da disse tilbud er omfattet af anden lovgivning. Her gives en kort beskrivelse af de undervisningsværksteder som Tinnetgaard råder over. Landbrugsværksted med markdrift og maskiner Traktor smedje og metalværksted Æg og kartoffelproduktion med enge pakkerier Dyreværksted med bl.a. kreaturer, 3000 høns, heste, hunde og katte. Knallert og mekanikerværksted Byggeri og anlægsværksted Pedel og grønværksted Køkken og botræningsværksted Skole og edbværksted STU Lov nr. 564 af 06/06/ Fritid: I fritidstræningen vægter vi, at hjælpe den unge til at få interesser og gå på mod i forhold til det at deltage aktivt i foreningslivet. Lokalområdet er rigt på forskellige fritidstilbud og der er mange foreninger, som de unge har mulighed for at benytte. Vi arbejder på, at alle unge skal deltage i et fritidstilbud, hvor de kommer ud og møder andre mennesker, end dem de kender fra netværket omkring Tinnetgaard. Ved en målrettet indsats lykkes det for en del af vores unge, men det kræver lang tids træning at lære, da mange af vores unge er bange og utrygge i forhold til nye

16 sammenhænge. Vi har derfor prioriteret, at det er muligt for personalet i opstarten af en fritidsaktivitet at tage sammen med den unge til aktiviteten. På Tinnetgaard oprettes der efter behov interne klubber, som er elevstyret. En medarbejder fra Tinnetgaard er med som støtte i oprettelsen, planlægningsfasen og som kontaktperson. Eleverne får mange selvstændige aktiviteter op at stå, som styrker selvstændigheden, giver fritidslivet indhold, lyst og initiativ til at udfordre og prøve nye aktiviteter. Disse aktiviteter foregår især om vinteren og foråret. Disse to perioder passer godt med livet på landet og et landbrug. Eksempler på elevklubber kan være: Bowling, fiskeri, madklub, dart, hundeklub og mange flere. Vi kombinerer gerne fritidstilbud væk fra Tinnetgaard med inddragelse og undervisning på stedet her. Et eksempel kan være jagt. En del af vores elever deltager i undervisning til erhvervelse af jagttegn i den lokale jagtklub. I undervisningen i dagligdagen tilbydes supplerende jagtteori. I nogle weekender er der mulighed for at eleverne kan deltage i jagt og naturoplevelser. I sådanne sammenhænge oplever vi, at de unge der ikke er interesseret i at få jagttegn har interesse i at deltage som driver / klapper. Disse elever har ofte lyst til at deltage i undervisningen om vildt og naturkendskab og sætter derfor pris på oplevelser og samvær i naturen. I fritiden er det også vigtigt at lære at slappe af og nyde tiden med sig selv. Magte at få indhold i sin fritid i hjemmet, indhold der giver fylder og som højner livskvaliteten. Der er ofte nødvendig med individuel planlægning sammen med den unge for at få struktur på fritiden såvel i hverdagen som i weekend og ferierne. 25. Min knallert min frihed: På Tinnetgaard får alle elever stillet en knallert eller scooter til rådighed under opholdet. Tinnetgaard ser knallerten som et pædagogiskværktøj til selvstændighedstræning og som en nøgle til friheden. Mange af vores unge vil aldrig få egen bil og er derfor afhængig af andre eller offentlige transportmidler. Knallerten er i den grad med til at højne den enkelte unges selvstændighed, livskvalitet og ansvarlighed. Det at alle elever får stillet en knallert til rådighed, har givet os helt nye muligheder for at opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af knallerten. Normalt vil det kun være de unge, med særlig interesse for knallerter der får en sådan. Ved et bevidst valg af knallerten som et pædagogiskværktøj har vi erfaring for følgende udvikling: Udvikling af selvstændighed Mulighed for arbejde og praktik langt fra Tinnetgaard Mulighed for at blive selvhjulpen og selvbestemmende Ansvarlighed overfor andre og sig selv Identitetsfølelse Ligeværdighedsfølelse

17 Oplevelse af at kunne magte verden Bevægelsesfrihed langt ud over cykelafstand uddannelses og jobmuligheder. F.eks. er cykel og knallertmekaniker en godkendt uddannelse følelsen af uafhængighed af andre og deres transportmidler knallerten er kommet for at blive på Tinnetgaard, da det giver livskvalitet, gå på mod, ligeværdighed, ansvar for eget liv og stor frihed. Knallerten er en god og ligeværdig erstatning for bilen, som mange af vores unge aldrig får, på grund af økonomi og manglende evner til at erhverve kørekort. Når de unge oplever at have et transportmiddel, som de magter og som kan bringe dem hurtigt frem. Lærer de at være ansvarlige for at komme op på arbejde / i skole / til fritidstilbud til tiden. Det vil forøge deres muligheder for at få job og blive fastholdt i beskæftigelse væsentligt. Samtidig vil det øge muligheden for et aktivt fritidsliv og begrænse risikoen for social isolation. Knallerten på Tinnetgaard giver ekstra muligheder for oplevelser, den er med til at holde de unge aktive. 26. Visitation: Tinnetgaard lægger vægt på en grundig visitation, af hensyn til den unge og stedet. Et vigtigt princip er frivilligheden. Den unge skal vælge at være tilknyttet Tinnetgaard og opleve det meningsfyldt at være her. Den unge skal kunne sig ja til at indgå i et gensidigt samarbejde. Vi har forståelse for, at unge i vores målgruppe / aldersgruppe kan have svært ved at formulerer egne behov. Inden aftalen indgås, skal eleven derfor i mindst en uges praktik på Tinnetgaard. Eleven skal på egen krop mærke og opleve, at der er sammenhæng mellem det vi sige og det vi gør. Der optages elever hele året fra hele landet. Der er altid mulighed for et uforpligtigende og afklarende besøg på Tinnetgaard. Der returneres fra henvisnings kommunen til Tinnetgaard et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter. Før indskrivning afholdes der altid visitationsmøde hvor elev, eventuelle pårørende / kontaktperson og henvisnende kommune deltager. En forudsætning for at der kan ske en endelig optagelse er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og en underskrevet indskrivningskontrakt. At eleven ved indskrivningen medbringer nødvendigt udstyr og beklædning.

18 27. Udslusning: I forbindelse med udslusningen af de elever, som vælger at blive i Vejle Kommune, skal dette sker glidende og i det tempo som eleven magter. På Tinnetgaard ønsker vi i samarbejde med Vejle Kommune, at finde en model i forhold til udslusning / efterværn, som giver de unge der vælge at blive i Vejle Kommune en god overgang væk fra Tinnetgaard. Målet er at få lavet en langsigtet og glidende overgang til Vejle Kommunens støttekorps og hjemmevejledere eller anden støtte. Det har stor interesse at fastholde den positive personlige udvikling der er sket for den unge i forhold til det at bo og at magte et arbejde. Målgruppen på Tinnetgaard er sårbare og vil med stor sandsynlighed altid være det. Derfor er tryghed og kendte rammer og personer en hel central del i deres succes og trivsel. Normering og elevstøtte: Der skal ud over den faste normering på elever i Tinnetgaardregi være mulighed for at komme i egen udslusningsbolig. Der skal være tale om et åbent elevantal, da det vil svinge fra år til år. De elever fra Tinnetgaard, der typisk kommer i fleksjob, kan normalt kun fastholdes på arbejdsmarkedet med individuel bostøtte. Efter træningen i Tinnetgaards lejligheder er de normalt ikke parate til at bo alene, hvis der kun tilknyttes en nye relationsmedarbejder. De har brug for en periode på ½ - 2 år med kendt personale, så de bliver klar til at bo og klare sig selv ude i byen. Målet er, at eleverne kommer til at bo så selvhjulpne og virkelighedsnært som muligt. Støttepersonerne skal arbejder med: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere.

19 Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. 28. Tinnetgaards efterværn kan tilbyde: Der vil ud over socialpædagogisk støtte i lejlighederne være fælleslokaler, der vil blive brugt til kontakt og støtte. Alle har mulighed for at vælge fællesskabet til og fra, det giver mulighed for at lave klubaktiviteter og fælles madklub. Lokalerne vil sandsynligvis blive i fælleslejligheden på Skovborgvej. Tinnetgaards støtteperson kan tilbyde: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere. Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. Mulighed for deltagelse i netværket og aktiviteterne omkring Tinnetgaard Deltage i de årlige traditioner på Tinnetgaard som bl.a. er sommerfest, høstfest og julemiddag. Ud over anvisninger og råd yder Tinnetgaard konkret praktisk hjælp ved særlige behov og akut opståede problemer. 29. Tanker for fremtiden: På Tinnetgaard er målet i 2009 at etablere endnu en lejlighed på Vongegaard som er en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard.

20 Bygge et nyt stuehus til Forstanderparret Lone og Michael og derefter inddrage det gamle stuehus til administration med mødefaciliteter, fritidslokaler og eventuel værelser eller en til to boenheder med mulighed for særlig tilknytning til Tinnetgaard Hammervej 28. Med venlig hilsen Lone og Michael Kaiser Tinnetgaard

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere