Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning."

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen med Lone Kaiser at lave et helhedsorienteret arbejds- og uddannelsestilbud med kombineret bo og erhvervstræning for unge med særlige behov fra 18 år og opefter af begge køn. I forbindelse med vores tidligere arbejde på specialefterskoler og opholdssteder oplevede vi, at gruppen af bogligt svage og sent udviklede unge kom i klemme, når de blev 18 år i forhold til det etablerede system. De unge manglede kombinationen af bosted, uddannelse og jobtræning på samme adresse. Vi besluttede, at starte et sådant bo - og uddannelsessted til gruppen af følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede unge, der ikke kan følge med til de krav, som samfundet stiller uden at få støtte og omsorg i et godt, udfordrende og meningsfyldt tilbud. Vi ønskede sammen med et personale og en elevgruppe at arbejde ud fra en holistisk tankegang med motivations og relationspædagogikken. Vi startede Tinnetgaard, da vores drøm om at udleve en vision på det pædagogiske, undervisningsmæssige og menneskeligplan var stærk. Sommeren 2000 flyttede de tre første elever ind på Tinnetgaard. I 2002 blev det muligt og pædagogiks en fordel at benytte den tidligere fodermesterboligen Hammervej 29. Boligen er placeret 200 m. fra Tinnetgaard. I huset kunne vi lave en naturlig progression i bodelen tæt på de fysiske rammer på Tinnetgaard. I fodermesterboligen er der plads til 5 elever. August 2005 etablerede vi næste skridt i bodels progressionen, i kræft af en bygård i Vonge Bygaden 84, der ligger 5 km. Fra Tinnetgaard. På bygården Vongegaard er der plads til 7 elever. Sommeren 2006 havde nogle af vores elever behov for, at afprøve at bo i egen lejlighed i Vonge. Vi lejede 3 selvstændige lejligheder på Skovborgvej nr. 1, 2 og 9. Boligerne er placeret ved Øster Nykirke Skole. Lejlighederne er en satellit og bodelen kan afklare det behov, den enkelte elev har i forhold til den videre udslusning væk fra Tinnetgaard. I 2007 startede vi et botiltag i Thyregod, hvor vi råder over tre selvstændige lejligheder på Søndergade 7.

2 Sommeren 2008 blev der etableret en ny lejlighed i en længe på bygården Vongegaard. Målet er at etablere lejlighed nr. to i løbet af Dette botiltag er at betragte som en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard. I dag har vi mulighed for at afprøve forskellige boformer inden for vores eget koncept. Vi kan sikre den unge den bedst mulig erfaring og bevidsthed om, hvilken boform og hjælp eleven har brug for, i sit fremtidige voksenliv udenfor Tinnetgaards rammer. På Tinnetgaard er der på nuværende tidspunkt plads til i alt 28 elever fordelt på alle vores bostationer: Tinnetgaard Fodermesterboligen Vongegaard Lejligheder Vonge Lejligheder Thyregod Beskyttet lejlighed Vongegaard Samlet antal pladser: 8 elever 5 elever 7 elever 3 elever 3 elever 2 elever 28 elever Vores primære samarbejdspartnere er de anbringende kommuner, vores beliggenhedskommune Vejle, Landsforeningen Ligeværd, Landsforeningen for opholdssteder LOS og de lokale erhvervsdrivende. 2. Beskrivelse af forstanderparret Lone og Michael Kaiser Lone er seminarieuddannet lærer og har gennem mere end 20 år arbejdet med unge i den grå zone, heriblandt sent udviklede på efterskoler og et socialpædagogiks opholdssted med hovedansvaret for den interne skole og udvikling af det pædagogiske koncept. Lone har i en årrække arbejdet med botræning og erhvervsvejledning for unge, som ikke kan honorere de krav som det almindelige uddannelsessystemkræver. Hun har gennemført de første moduler af landmandsuddannelsen på den økologiske Landbrugsskole. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har hun taget lederuddannelse. Michael er uddannet smed, driftsleder fra den Økologiske Landbrugsskole, social pædagog og har taget første år af gestaltterapeutuddannelsen. Han har gennem årerne arbejdet både som smed og landmand samt været lærer på en efterskole for sent udviklede unge. Arbejdet med netværksskabende klubaktiviteter for sårbare unge. Arbejdet på et socialpædagogisk opholdssted for anbragte unge, der er voldsomt udadreagerende. Har været tillidsmand og arbejdet på

3 asylcenter for uledsagede børn. I alt har Michael igennem mere end 15 år arbejdet med sårbare unge. I sin tid som forstander på Tinnetgaard har han taget lederuddannelse. 3. Værdigrundlag: På Tinnetgaard tager vi udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og ressourcer og møder mennesket, der hvor de er! Vi ønsker et sted, hvor mennesker kan trække vejret, finde sig selv, få perspektiv på livet og opdage, at der er en verden, der venter på at give dem oplevelser, muligheder og erfaringer. Vi ønsker, at arbejde i et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement, respekt og gensidige krav til hinanden. Vi er alle, såvel elever som personale bidragsydere til dette fællesskab, med de ressourcer vi hver især råder over. Tinnetgaard vægter uddannelse og arbejde, som udvikler evnen til at bedømme sig selv, evnen til at træffe et valg under hensynstagende til andre og opleve vigtigheden af et fællesskab. Vi ønsker at danne mennesker, så de ved, at der er brug for dem, at de er til nytte og har personlig værdi. I dagligdagen lægger vi vægt på en inspirerende arbejdskultur, hvor undervisning, arbejde og fritid bliver til en meningsfyldt helhed, som giver mulighed for personlig og faglig udvikling. Tinnetgaards medarbejdere skal være omsorgsfulde og gode rollemodeller, som eleverne ønsker et samspil med. Eleven skal støttes i at udvikle robusthed, gå på mod, arbejdsidentitet, udholdenhed, faglighed gennem arbejde, strukturering og ansvar. Eleven skal opleve og erfarer nytten ved at holde ud og samtidig erfarer glæden ved, at modgang kan overvindes. 4. Menneskesyn: Tinnetgaards menneskesyn er, at ethvert menneske er unikt og rummer talenter og udviklingsmuligheder. Vi vil ikke kun se på begrænsninger, men derimod se på ressourcerne og udvikle disse. Vi udvikler os livet igennem og er dybt afhængige af det fællesskab, vi er en del af. Det er i samspillet mellem den enkelte og fællesskabet, at dannelsen kan udfolde / udvikle sig. Derfor skal Tinnetgaard være et frirum med krav, hvor eleven kan få mere mod på livet, styrke selvværdet, opbygge styrke og selvtillid samt indsigt og forståelse. Tinnetgaard arbejder for, at alle mennesker har retten til at tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer og lære at kunne træffe kvalificerede valg. Alle mennesker har retten til at opleve, at de er unikke og alle mennesker har krav på at få kærlighed, omsorg, kontakt, sociale kompetencer / opdragelse, stabilitet, uddannelse og udvikling. Tinnetgaard er et bo og uddannelsestilbud, som kæmper for at fremme ligeværdighed i alle livets forhold for borgere med særlige behov. Alle mennesker har ret til respektfuldhed og værdig behandling og ret til støtte, vejledning, undervisning.

4 5. Tinnetgaards formål: At unge med indlæringsvanskeligheder skal have gode muligheder for uddannelse og et selvstændigt voksenliv At sætte kravene så lavt, at de unge kan honorere dem, men samtidig så højt, at der sker en udvikling At de unge efter opholdet på Tinnetgaard i så høj grad som muligt er i stand til at tage ansvaret for deres bolig, arbejds og fritidsliv At de unge bomæssigt kan håndtere at bo i egen bolig eller bo sammen med andre ligestillede. At give sent udviklede unge en almendannende og erhvervsrettet uddannelse At tilbyde et helhedsorienteret tilbud indeholdende arbejde og uddannelse med kombineret bo og erhvervstræning. At tilbyde bogligt svage elever en god begyndelse på voksenlivet. At eleverne får afprøvet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid. 6. Tinnetgaards arbejdsmetoder og pædagogiske overvejelser: Udgangspunktet er, at eleven skal opleve succes i hverdagen og ud fra elevens ønsker, udarbejdes der i tæt samarbejde en individuel tilrettelagt handleplan, som løbende tilpasses elevens behov og de muligheder som Tinnetgaard har. Motivation og relationspædagogik er de bærende elementer i dagligdagen. I tilslutning til det uddannelsesmæssige er brugen af mesterlærer -begrebet centralt. Både i arbejdssituationen og i botilbuddets pædagogik, hvor medarbejderne træder i karakter som rollemodel og spejlingsfigur. 7. Målgruppebeskrivelse: Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte, omsorgssvigtede eller sent udviklede. Unge som ikke på nuværende tidspunkt kan honorere arbejdsmarkedets og uddannelsestilbuddenes almindelige kompetencekrav. De unge har typisk været på specialefterskole og har ikke haft fuldt udbytte af Folkeskolen. Generelt karakteriseres de som unge med særlige behov. Disse særlige behov skyldes oftest en eller anden form for følelsesmæssig og / eller organisk skade. Konkret betyder det, at vores unge har problemer med opmærksomhed, koncentration, aktivitetsniveau, følelsesmæssige relationer, impulsivitet, abstraktionsniveau, årsag virkning og konsekvenstænkning samt det at vælge til og planlægge. Det er unge med indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder, lav selvfølelse og psykisk sårbarhed. Der har brug for at blive guidet og støtte for at kunne indlære nye rutiner.

5 Typisk har vores elever gået i almindelig folkeskole med specialundervisning eller har modtaget særlig tilrettelagt undervisning. Det vil sige, at de fleste har haft deres gang sammen med normale børn i normale tilbud. Folkeskolen er oftest afsluttet med 1 til 3 år på en specialefterskole. Eleverne har ofte været på overarbejde, for at klare sig, og de har meget ofte oplevet, at være den langsomste, den svageste og den mest anderledes til mange ting og i mange sammenhænge. Ofte har de været ofre for mobning. De fleste af vores unge er ikke alderssvarende og har bl.a. et væsentligt ringere ordforråd, end andre unge på samme alder samt ringe eller slet intet kendskab til den omverden, de lever i. Oven i de boglige vanskeligheder har de desuden andre personlige og sociale problemstillinger. Bl.a. lader de sig let overtale til at være medløbere og de indgår ofte bytte købsaftaler, som er helt urealistiske. Alt i alt må de karakteriseres som lette ofre. En stor del af eleverne på Tinnetgaard har oplevet, at blive svigtet gennem barndommen. De har aldrig lært og magter ikke at skaffe sig det overblik, der skal til for at klare egen personlig hygiejne, rengøring og madlavning. De har ved indskrivningen derfor meget svært ved at bo i en selvstændig bolig, da de har meget svært ved at begå sig og klare de fornødne og almindelige praktiske færdigheder og gøremål. Det er kendetegnende for mange af eleverne, at de ved deres start på Tinnetgaard er dårlig afdækket og beskrevet ved deres start. Derfor er der i opholdet på Tinnetgaard indeholdt en psykologisk udredning eller Pass test. Denne afdækning foretages af faste eksterne samarbejdspartnere. 8. Målgruppe: Sårbare unge fra 18 år og opefter af begge køn Unge som er bogligt svage, følelsesmæssigt ramte eller sent udviklede og som har brug for et kombineret bo og jobtræningstilbud Unge med skolemæssige problemer, herunder faglige indlæringsvanskeligheder og tilpasningsproblemer. Unge som af sociale eller faglige grunde ikke kan udnytte de eksisterende uddannelses og arbejdstilbud Unge der behøver længere tid, støtte og omhyggelig vejledning Unge der befinder sig i den grå zone. Det vil sige unge, som lige netop ikke hører til i særforsorgsgruppen, men som heller ikke uden støtte vil kunne honorere samfundets krav. Unge med lettere ADHD, Aspergers og Tourette. 9. Målgruppen omfatter ikke: Unge som er meget behandlingskrævende Unge med vidtgående fysiske / psykiske handicaps

6 Unge som er misbrugere Unge som skal anbringes på grund af kriminalitet eller vold. Der kan optages elever fra alle landets kommuner og der kan optages elever hele året. 10. Bevillingsgrundlag: Elevens hjemkommune betaler uddannelsesudgiften, elevens kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension. Den unge betaler kr. 1000,- i husleje og kr. 1500,- til kost om måneden. Det forudsættes jf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6, at økonomi og opfølgnings forpligtigelserne fortsætter fra elevens hjemkommune i den periode optrænings og - revalideringsforløbet finder sted. Med mindre andet taler meget kraftigt for at ændre dette. Takster pr. måned gældende fra januar 2009 Jobtræning Vejledning 107 Vejledning i egen bolig Vejledning på timebasis kr. 480,- kr. Pris for opholdet: For opholdet betales en månedlig grundydelse. Der betales ekstra for særlig indsats. Hvis en ung har psykosociale vanskeligheder, der ligger ud over det, der ressourcemæssigt kan rummes inden for standardtaksten, indgås der en særlige aftaler om indsatsen med betalings kommune, den unge og Tinnetgaard. Som det fremgår, er et ophold på Tinnetgaard et helhedspædagogisk tilbud, der består af såvel botræningsforløb som særlig tilrettelagte uddannelses og arbejdsforløb. Den personlige social støtte og træning vedrører botræningsforløbet er omfattet af Serviceloven og dermed af godkendelsesproceduren i henhold til 107 og tilbudsportalen. Arbejds og uddannelsesdelen hører under aktivloven som revalideringsinitiativer. Elevernes forsørgelsesgrundlag er personlige ydelse efter gældende regler. 11. Betaling: Der fremsendes faktura til handle - og betalings kommune hver måned. Fakturaen er delt op på beløb efter Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik, for at kommunen kan hjemtage

7 refusion. Betalingen er forud. Betalingsfrist er senest d. 23. måneden forud. Der tilskrives rykkergebyr og renter efter gældende regler. Hvis en ung ophører på Tinnetgaard i utide, betales for løbende og efterfølgende måned. 12. Samarbejdsaftale: Det er en forudsætning, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Tinnetgaard og henvisningskommunen, der underskrives af begge parter. 13. Forsikringer: Tinnetgaard betaler de lovpligtige forsikringer. Herudover betaler Tinnetgaard for den unges ansvarsforsikring der dækker den unge i al den tid den unge er tilknyttet Tinnetgaard, også når den unge er hjemme. Det samme gør sig gældende for fritids og ulykkeforsikring. Den betales også af Tinnetgaard, og dækker også den unge, når denne er hjemme. Det eneste der ikke er dækket kollektivt, er tyveri af cykel og knallert. Den unge anbefales selv, at søge dette forsikret, hvis relevant. DER REGULERES HVER d med tilbagevirkende kræft til d Tinnetgaards fysiske rammer og beliggenhed: Hovedadressen er Tinnetgaard, Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle kommune. Tinnetgaard er en gård med en del driftsbygninger. Jorden er på 70 hektar som er omlagt til økologisk produktion i I gårdens stuehus bor forstanderparret sammen med deres to børn på 13 og 15 år ( 2009 ). Stedets administration er ligeledes placeret i stuehuset. Tinnetgaard er centrum for bedriften og tilbuddet, øvrige boliger er i cykel eller knallertafstand fra Tinnetgaard. Hver elev har sit eget værelse, med egne møbler og egen systemnøgle. Køkken, bad, stue og øvrige rum er fælles, ligesom haven og de grønne arealer omkring boligerne. På alle bostationer er der de nødvendige hvidevarer, rum til hobbyaktiviteter, depoter og opbevaringsplads samt garager til cykler, knallert eller biler. Der er TV i fællesstuen og edb rum med bredbåndsforbindelse til internettet. På alle værelser er der mulighed for eget TV og trådløs internet. Der er telefon på fællesområdet. Med den kan eleverne altid gratis komme i kontakt med vagtlæren.

8 Det er helt centralt at alle bostationer har en hjemlig atmosfære, da det er elevernes hjem, hvilket betyder, at her er åben alle årets 365 dage. Tinnetgaard har ingen lukkedage, da vi mener det ikke er rimeligt eller værdigt at lukke elevernes hjem. I botræningshusene er der solid støtte og undervisning. Især det første skoleår er der behov for undervisning i de praktiske gøremål og derfor kommer huslæreren hver dag. For hovedparten af eleverne vil der efter to- tre år i botræningshusene på Hammervej 28, Hammervej 29 og Bygaden 84 i Vonge stadig mangle det sidste stykke før de er klar til at stå på egne ben. Det vil være naturligt, at de efter botræningshusene flytter ind i vores lejligheder enten i Vonge eller Thyregod. De elever der ikke magter en selvstændig lejlighed, fået mulighed for at afprøve boformen med egne lejlighed i rammerne sammen med bofællesskabet i Vonge. Fordelen ved denne boprogression ser vi i den oplagte mulighed der er i at eleverne på egen krop oplever hvad de magter og trives med. Vi kan i sikre rammer afdække, hvad eleven magter af det selvstændige liv med job, uddannelse, hjemlige gøremål og et udadvendt fritidsliv. Der er to former for personlig træning og afklaring for eleverne mens de er på Tinnetgaard. Den der omhandler den personlige hygiejne og almindelige dannelse Den der er, direkte træning i hvad der er vigtigt, når man bor selv og skal føre egen husholdning og bolig. I boafklaringstilbuddene er der ligeledes mulighed for at flytte baglæns. Hvis det viser sig, at elevens boudfordring er blevet for selvstændig og stor. Det at kunne flytte baglæns giver eleven tryghed til at turde prøve nye selvstændige boformer. Fordi de ved, at hvis det ikke går, kan de flytte tilbage til deres gamle boformer. Eleverne der er flyttet baglæns i vores botilbud, oplever det ikke som et nederlag men som en personlig afklaring. Det betyder, at Tinnetgaard sammen med eleven kan pege på den rette boform ved udslusningen væk fra Tinnetgaard, da det bygger på oplevelser og erfaringer og ikke på tolkninger og fornemmelser. Vi på Tinnetgaard ser vores botilbud som helt unikt, da vi i samme tilbud har samlet alle de boformer, som eleverne kan tilbydes rundt om i landet efter endt opholdet på Tinnetgaard. Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning, som sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutningen på Tinnetgaard forsøges elven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egent bolig. Efter særlige aftale kan Tinnetgaard tilbyde opfølgning hos eleven i en aftalt periode efter endt ophold på Tinnetgaard. Der kan for nogle få elever undertiden være behov for fortsat vejledning fra Tinnetgaards side.

9 15. Tinnetgaards boprogression: Fælleshuset på Hammervej 28, på Tinnetgaard med plads til 8 elever Fodermesterboligen Hammervej 29, med plads til 5 elever Vongegaard Bygaden 84, 5 km. Fra Tinnetgaard med plads til 7 elever Boenhed i selvstændige lejligheder med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard til 2 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Vonge på adressen Skovborgvej 1, 3 og 9 til 3 elever Selvstændige satellit lejligheder på m2 i Thyregod på adressen Søndergade 7 til 3 elever Fleksibel elevtal mellem elever: Tinnetgaard har p.t. indskrevet 24 elever og elev nr. 25 flytter ind marts Tinnetgaard ønsker, at have et åbent elevtal som varierer mellem elever, da det altid har været en målsætning, at have ledig kapacitet værelsesmæssigt. I de forskellige botiltag, da det giver mulighed for at afprøve den maksimale boudfordring, som eleven kan rumme og magter. Denne fleksibilitet betyder, at eleven i sin udvikling og proces tør at være modig og parat under opholdet på Tinnetgaard, fordi der altid er et sikkerhedsnet, i forhold til at eleven kan flytte tilbage til det botiltag i Tinnetgaardregi, som eleven magter. Denne afklaring er et pædagogisk princip og et varemærke for Tinnetgaard, da vi er af den klare overbevisning af vores elever skal mærke på egen krop, hvad de magter og føler sig tryg ved. Vores elever er ikke i stand til at tænke sig den rigtige løsning bomæssigt. De har brug for konkret at mærke og føle, hvad de magter personligt. Der for har vi altid vægtet og prioriteret det højt, at have denne fleksibilitet i botilbuddet. Det betyder, at når eleven skal udsluses fra Tinnetgaard, kan der i samarbejde med den anbringende kommune og den unge findes det rette botilbud. Dette fleksible værelsesprincip giver os ligeledes mulighed for at have en glidende indskrivning over hele året. Dette er en særdeles stor fordel i vores koncept, da hovedparten af vores elever kommer fra efterskoler og specialskoler, hvilket betyder at årsrytmen på Tinnetgaard er styret af et skoleår og ikke af et kalenderår. Tinnetgaard har altid og ønsker fortsat at have et fleksibelt elevtal, der svinger mellem elever. Vi har i det nuværende bokoncept plads til 27 elever og får plads til 28 elever, når boenheden med særlig tilknytningsmulighed bliver færdig på Vongegaard. Formålet med botræningen på Tinnetgaard er, at den unge bliver afdækket og klar til den størst mulige selvstændighed og optimale boløsning væk fra Tinnetgaard.

10 Da Tinnetgaard er et beskæftigelses og uddannelsessted, arbejdes der ud fra et skoleår og ikke et kalenderår. I ind - og udskrivningen på Tinnetgaard betyder det, at ind og udslusning for langt de fleste elever, finder sted omkring juli og august. Det åbne elevtal betyder ligeledes, at vi har mulighed for at have glidende og åben indskrivning hele året som giver os mulighed for at indskrive elever som tilhører målgruppen, uden at de nødvendigvis har været på specialefterskole. Ligeledes oplever vi at UU vejlederne i stigende omfang kontakter os for indskrivning af elever på andre tidspunkter end i juli og august. Bemanding / personaledækning i botilbuddet Bostationer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tinnetgaard Person nr. 1 møder ind Person nr. 2 møder ind 1 person møder ind person møder ind + Person nr. 2 møder ind Nr Person møder ind Vongegaard 1 Person møder ind Støtte Lejligheder Lejligheder i Vonge og Thyregod se lejligheder Se Lejligheder Se lejligheder Se lejlig-heder Se lejlig-heder 1 Person møder ind + Person nr. 2. møder ind

11 Weekendbemanding: fredag: Lørdag: Søndag: 7 timer 7 timer En medarbejder er fysisk tilstede i ovennævnte timer. Ud over de fastlagte timer er vagten telefonisk. Der er dog altid mulighed for støtte, konkret vejledning eller at medarbejderen møder op, hvis der er behov for akut hjælp. Der er en medarbejder på vagt i weekenden. Vagten skal i løbet af weekenden hver dag personlig forbi alle bostationer. Den overskydende tid bruges primært på Tinnetgaard. Vagten kan altid døgnet rundt træffes på vagttelefonen. Forstanderparret bor i stuehuset på Tinnetgaard. Der er ikke konkret fysiks døgnbemanding, men der er altid alle årets 365 dage en åben telefonlinje til vagtlæreren, som står til rådighed døgnets 24 timer. Der er daglig undervisning og arbejdstræning mandag - torsdag fra og fredag fra Hver fredag er undervisningen og træningen henlagt til alle bostationerne. Undervisnings og arbejdstræningstilbud er under LAB eller STU lovgivningen. 16. Medarbejdergruppens sammensætning: Tinnetgaard arbejder og underviser ud fra en helhedsorienteret indsats. Vi ser det som den bedste metoden til at støtte de svagt stillede unge på. Personalegruppen er bredt sammensat og det tilstræbes, at personalet har et bredt og alsidigt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske og det håndværksfaglige område, da Tinnetgaards kerneydelse er erhvervstræning og uddannelsestræning, som er en revalideringsforanstaltning, er alle ansat med titel og funktion som værkstedsmedarbejder. Da der arbejdes ud fra en filosofi om helhed og gennemgående rollemodeller er de fleste medarbejdere ansat til både at varetage uddannelsesformål og botræningsformål. Dagligdagen på Tinnetgaard er således en blanding af uddannelse retter direkte mod at komme i arbejde og botræning som gør elverne i stand til at klare sig selv. Efteruddannelse af personalet foregår løbende, eksempelvis via kurser i Landsforeningen Ligeværd eller i LOS regi eller andre relevante kurser. Ligeledes laves der erfaringsudveksling med andre uddannelsessteder, efterskoler og specialskoler som arbejder med samme målgruppe som på

12 Tinnetgaard. Endvidere er der fast planlagt faglig supervision, intern undervisning og uddannelse samt mulighed for personlig supervision af psykolog Ina Bekke. Den nuværende og samlede personalegruppe på Tinnetgaard til bodel og uddannelsesdel ser således ud: Udgangspunktet for alle værkstedmedarbejderne er 37 timer / uge. Nogle medarbejdere har merarbejde som ikke endeligt kan opgøres før årets udløb. Merudgiften hertil udgør i gennemsnit XX så og så meget og er med en gennemsnitlig beregning indregnet i de enkelte medarbejderes løn. Personale oversigt vedlægges. Ud over disse ansættelser skal der i nærmeste fremtid ansættes en socialrådgiver og to værkstedsmedarbejder og en underviser til STU tilbuddet. 18. Oversigt: Takst pr. døgn i kr. ( 1/ 365 ) x Kommentar til tekst: Ydelse: Ydelser: bo + beskæftigelse + egenbetaling Afklaringsforløb socialpædagogisk støtte Afklaringsforløb Job på særlige vilkår Funktionsnedsættelse: Udviklingshæmning Kommunikationsnedsættelse Sent udviklede 19. Organisatoriske forhold Navn: Privat bo og uddannelsessted Tinnetgaard Se. Nr Adresse Kontaktperson: Hammervej 28, 7173 Vonge, Vejle Kommune Lone Kaiser

13 kontor telefon: kontor Hjemmeside: Etableringsår: 2000 Antal pladser i alt: Døgntilbudspladser: Lone Kaiser Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning er privat drevet virksomhed med Lone Kaiser som ejer. Tinnetgaard landbrug og bygninger ejes af Michael Kaiser og udlejes til Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning. Ud over botilbuddets tilbydes 3-årig STU (særlig tilrettelagt undervisning ) lov 564 af 06/06/2007 ). Tinnetgaard har et udbygget netværk af praktikpladser i nærområdet. Der indgås individuelle kontrakter og laves løbende opfølgning og statusbeskrivelse. Ud over STU tilbydes et revalideringstilbud efter LAB loven. 20. Brugerråd / elevmøder: For at træne eleverne i at drøfte og forholde sig til emner, der er vigtige for dem i hverdagen og for at øve dem i de vilkår, der er for at deltage i et demokrati holdes der fællesmøde 1. Mandag i hver måned. På fællesmødet deltager alle elver på Tinnetgaard og 2 medarbejdere. Før fællesmødet er der opsat dagsorden med faste punkter og mulighed for at alle, der ønsker det, kan tilføje punkter eller emner der ønskes til debat. Målet er at lære vores elever, at de kan komme med forslag og få indflydelse på deres hverdag. Lære dem at hvis de forholder sig til konkrete problemstillinger og er konstruktive, så får de indflydelse. Mødet varer cirka 1 1½ time. Denne mødekultur har bl.a. betydet, at flere af vores elever, har fået mod til at være aktive i Unge for Ligeværds bestyrelsesarbejdet i Vejle.

14 Der er fyraftensmøde med erfaringsudveksling hver 2. Tirsdag i hver måned fra for alle elever, som er i praktik. Mødet holdes i vores klublokaler ved lejlighederne på Skovborgvej i Vonge. Fyraftensmøderne består af samtaler og erfaringsudveksling omkring arbejdsforhold, sikkerhed på arbejdspladsen, ferieregler m.m. Eleverne er sammen med stedets job - og praktikkoordinator med til at definerer indhold og de emner som ønskes drøftet den pågældende aften. 21. Evaluering, udvikling og opfølgning: Vi finder det vigtigt at der internt sker en løbende evaluering og opfølgning, så eleven får mest muligt ud af sit ophold på Tinnetgaard. Med eleverne afholdes der løbende personlige opfølgningssamtaler med huslærerne og job og praktikordinatoren. Herudover har ledelsen samtaler med den enkelte elev cirka 3 gange om året. I det daglige udviklings og evalueringsarbejde er der udarbejdet skemaer og faste standarder for at sikre kvalitet og styring. Det er for os en målbar og systematisk måde at synliggøre både fremskridt og punkter, hvor der fortsat skal gøres en ekstra indsats og det er med til at tydeliggøre elevens selvforståelse og styrker selvindsigten. For eleven giver det stor tilfredshed og ro. Denne proces er i øjeblikket under vider udvikling på Tinnetgaard, da vi er meget optaget af, at optimere vores nuværende system. Vi ønsker at udvikle en bedre skriftlig struktur, der er med til yderlig at kvalitetssikre indholdet, da vores elever ikke kan vurderes ud fra gængse karaktersystem. Vi gør meget ud af at evalueringen ikke sætter vores elever under pres, men at evaluering derimod bliver brugt som motivation og succesfaktor så den enkelte elev får gå på mod og lyst til at yde sit bedste. Vi tror på at eleverne vokser på det personlige plan, når der fra omgivelserne er forventninger, krav og anerkendelse samtidig med, at der målrettet arbejdes på at styrke den personlige udvikling og livskvalitet. 22. Personaleudvikling: Der vægtes en fortsat opkvalificering og udvikling af personalet. I den forbindelse bruger Tinnetgaard eksterne fagfolk til undervisning, supervision og kursusvirksomhed. Kurserne afvikles både som interne og eksterne kurser. Der ydes støtte til kursusdeltagelse i form af tjenestefrihed med løn og betaling af kursus. Initiativet til deltagelse i relevant uddannelse kan ske fra den enkelte medarbejder eller ledelsen. En pædagogisk dag kan være en dag, hvor der indsættes vikarer og dagligdagen omstruktureres for eleverne. Hele det faste personale tager på kursus i et relevant emne, eller der er hvor den samlede personalegruppe drage på turne i Danmark for at besøg sammenlignelige steder som Tinnetgaard. En sådan dag vægtes meget højt af personalet, da man i denne form får rig mulighed for at lave erfaringsudveksling med kollegaer, der arbejder med samme målgruppe. En sådan dag

15 sætter fokus på egn pædagogisk praksis og skærper bevidstheden om hvorfor vi gør tingene som vi gør her på Tinnetgaard og samtidig giver det mulighed for refleksion og eftertanke i hele personalegruppen. En sådan pædagogisk dag afsluttes med en god middag. Alle fuldtidsansatte på Tinnetgaard skal modtage og deltage i supervision i personalegruppen med psykolog Ina Bekke som er fast tilknyttet Tinnetgaard. Psykolog Ina Bekke har mange års erfaring og et indgående kendskab til målgruppen på Tinnetgaard. Ud over fællessupervision vægtes det, at personalet har mulighed for at få individuel supervision, enten ved den tilknyttede psykolog eller anden psykolog, som ikke har sin faste gang på Tinnetgaard, her bruges psykolog Pia Mamsen. Der afholdes personaleudviklingssamtaler efter behov, dog mindst en gang om året. Formålet med samtalen er, at give ledelsen og medarbejderne lejlighed til i fællesskab at gennemgå forhold af betydning for det daglige arbejde og fastsætte fremadrettede mål, herunder gensidig vurdering medarbejder / leder i mellem. Fremtidig udvikling og uddannelse samt eventuelle ændringer i medarbejdernes funktioner. 23. Skoletilbud og STU: I denne ansøgning er beskæftigelses og uddannelsestilbuddet samt STU en ikke beskrevet, da disse tilbud er omfattet af anden lovgivning. Her gives en kort beskrivelse af de undervisningsværksteder som Tinnetgaard råder over. Landbrugsværksted med markdrift og maskiner Traktor smedje og metalværksted Æg og kartoffelproduktion med enge pakkerier Dyreværksted med bl.a. kreaturer, 3000 høns, heste, hunde og katte. Knallert og mekanikerværksted Byggeri og anlægsværksted Pedel og grønværksted Køkken og botræningsværksted Skole og edbværksted STU Lov nr. 564 af 06/06/ Fritid: I fritidstræningen vægter vi, at hjælpe den unge til at få interesser og gå på mod i forhold til det at deltage aktivt i foreningslivet. Lokalområdet er rigt på forskellige fritidstilbud og der er mange foreninger, som de unge har mulighed for at benytte. Vi arbejder på, at alle unge skal deltage i et fritidstilbud, hvor de kommer ud og møder andre mennesker, end dem de kender fra netværket omkring Tinnetgaard. Ved en målrettet indsats lykkes det for en del af vores unge, men det kræver lang tids træning at lære, da mange af vores unge er bange og utrygge i forhold til nye

16 sammenhænge. Vi har derfor prioriteret, at det er muligt for personalet i opstarten af en fritidsaktivitet at tage sammen med den unge til aktiviteten. På Tinnetgaard oprettes der efter behov interne klubber, som er elevstyret. En medarbejder fra Tinnetgaard er med som støtte i oprettelsen, planlægningsfasen og som kontaktperson. Eleverne får mange selvstændige aktiviteter op at stå, som styrker selvstændigheden, giver fritidslivet indhold, lyst og initiativ til at udfordre og prøve nye aktiviteter. Disse aktiviteter foregår især om vinteren og foråret. Disse to perioder passer godt med livet på landet og et landbrug. Eksempler på elevklubber kan være: Bowling, fiskeri, madklub, dart, hundeklub og mange flere. Vi kombinerer gerne fritidstilbud væk fra Tinnetgaard med inddragelse og undervisning på stedet her. Et eksempel kan være jagt. En del af vores elever deltager i undervisning til erhvervelse af jagttegn i den lokale jagtklub. I undervisningen i dagligdagen tilbydes supplerende jagtteori. I nogle weekender er der mulighed for at eleverne kan deltage i jagt og naturoplevelser. I sådanne sammenhænge oplever vi, at de unge der ikke er interesseret i at få jagttegn har interesse i at deltage som driver / klapper. Disse elever har ofte lyst til at deltage i undervisningen om vildt og naturkendskab og sætter derfor pris på oplevelser og samvær i naturen. I fritiden er det også vigtigt at lære at slappe af og nyde tiden med sig selv. Magte at få indhold i sin fritid i hjemmet, indhold der giver fylder og som højner livskvaliteten. Der er ofte nødvendig med individuel planlægning sammen med den unge for at få struktur på fritiden såvel i hverdagen som i weekend og ferierne. 25. Min knallert min frihed: På Tinnetgaard får alle elever stillet en knallert eller scooter til rådighed under opholdet. Tinnetgaard ser knallerten som et pædagogiskværktøj til selvstændighedstræning og som en nøgle til friheden. Mange af vores unge vil aldrig få egen bil og er derfor afhængig af andre eller offentlige transportmidler. Knallerten er i den grad med til at højne den enkelte unges selvstændighed, livskvalitet og ansvarlighed. Det at alle elever får stillet en knallert til rådighed, har givet os helt nye muligheder for at opdage fællestræk omkring elevernes personlige og faglige udvikling ved brugen af knallerten. Normalt vil det kun være de unge, med særlig interesse for knallerter der får en sådan. Ved et bevidst valg af knallerten som et pædagogiskværktøj har vi erfaring for følgende udvikling: Udvikling af selvstændighed Mulighed for arbejde og praktik langt fra Tinnetgaard Mulighed for at blive selvhjulpen og selvbestemmende Ansvarlighed overfor andre og sig selv Identitetsfølelse Ligeværdighedsfølelse

17 Oplevelse af at kunne magte verden Bevægelsesfrihed langt ud over cykelafstand uddannelses og jobmuligheder. F.eks. er cykel og knallertmekaniker en godkendt uddannelse følelsen af uafhængighed af andre og deres transportmidler knallerten er kommet for at blive på Tinnetgaard, da det giver livskvalitet, gå på mod, ligeværdighed, ansvar for eget liv og stor frihed. Knallerten er en god og ligeværdig erstatning for bilen, som mange af vores unge aldrig får, på grund af økonomi og manglende evner til at erhverve kørekort. Når de unge oplever at have et transportmiddel, som de magter og som kan bringe dem hurtigt frem. Lærer de at være ansvarlige for at komme op på arbejde / i skole / til fritidstilbud til tiden. Det vil forøge deres muligheder for at få job og blive fastholdt i beskæftigelse væsentligt. Samtidig vil det øge muligheden for et aktivt fritidsliv og begrænse risikoen for social isolation. Knallerten på Tinnetgaard giver ekstra muligheder for oplevelser, den er med til at holde de unge aktive. 26. Visitation: Tinnetgaard lægger vægt på en grundig visitation, af hensyn til den unge og stedet. Et vigtigt princip er frivilligheden. Den unge skal vælge at være tilknyttet Tinnetgaard og opleve det meningsfyldt at være her. Den unge skal kunne sig ja til at indgå i et gensidigt samarbejde. Vi har forståelse for, at unge i vores målgruppe / aldersgruppe kan have svært ved at formulerer egne behov. Inden aftalen indgås, skal eleven derfor i mindst en uges praktik på Tinnetgaard. Eleven skal på egen krop mærke og opleve, at der er sammenhæng mellem det vi sige og det vi gør. Der optages elever hele året fra hele landet. Der er altid mulighed for et uforpligtigende og afklarende besøg på Tinnetgaard. Der returneres fra henvisnings kommunen til Tinnetgaard et udfyldt visitationsskema og relevante sagsakter. Før indskrivning afholdes der altid visitationsmøde hvor elev, eventuelle pårørende / kontaktperson og henvisnende kommune deltager. En forudsætning for at der kan ske en endelig optagelse er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og en underskrevet indskrivningskontrakt. At eleven ved indskrivningen medbringer nødvendigt udstyr og beklædning.

18 27. Udslusning: I forbindelse med udslusningen af de elever, som vælger at blive i Vejle Kommune, skal dette sker glidende og i det tempo som eleven magter. På Tinnetgaard ønsker vi i samarbejde med Vejle Kommune, at finde en model i forhold til udslusning / efterværn, som giver de unge der vælge at blive i Vejle Kommune en god overgang væk fra Tinnetgaard. Målet er at få lavet en langsigtet og glidende overgang til Vejle Kommunens støttekorps og hjemmevejledere eller anden støtte. Det har stor interesse at fastholde den positive personlige udvikling der er sket for den unge i forhold til det at bo og at magte et arbejde. Målgruppen på Tinnetgaard er sårbare og vil med stor sandsynlighed altid være det. Derfor er tryghed og kendte rammer og personer en hel central del i deres succes og trivsel. Normering og elevstøtte: Der skal ud over den faste normering på elever i Tinnetgaardregi være mulighed for at komme i egen udslusningsbolig. Der skal være tale om et åbent elevantal, da det vil svinge fra år til år. De elever fra Tinnetgaard, der typisk kommer i fleksjob, kan normalt kun fastholdes på arbejdsmarkedet med individuel bostøtte. Efter træningen i Tinnetgaards lejligheder er de normalt ikke parate til at bo alene, hvis der kun tilknyttes en nye relationsmedarbejder. De har brug for en periode på ½ - 2 år med kendt personale, så de bliver klar til at bo og klare sig selv ude i byen. Målet er, at eleverne kommer til at bo så selvhjulpne og virkelighedsnært som muligt. Støttepersonerne skal arbejder med: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere.

19 Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. 28. Tinnetgaards efterværn kan tilbyde: Der vil ud over socialpædagogisk støtte i lejlighederne være fælleslokaler, der vil blive brugt til kontakt og støtte. Alle har mulighed for at vælge fællesskabet til og fra, det giver mulighed for at lave klubaktiviteter og fælles madklub. Lokalerne vil sandsynligvis blive i fælleslejligheden på Skovborgvej. Tinnetgaards støtteperson kan tilbyde: Personlig og direkte støtte i lejligheden via anvisninger og konkret hjælp Hjælp til planlægning af indkøb, madlavning m.v. Hjælp til budgetstyring, økonomi og den papirjungle, som hverdagen er præget af. Støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter Hjælp til planlægning af ferie og rejseforhold Sikre at løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og ansættelsesforhold m.m. forbliver som aftalt En åben telefonlinje 24 timer i døgnet 365 dage om året og personligt fremmøde ved akut opståede problemer At være bindeled og mentor til arbejdsstedet Deltagelse i statusopfølgning og skriftlighed i henhold til aftaler Være rådgiver og vejleder i forhold til læge, tandlæge, boligudlejer, knallertmekanikker m.m. At være medspiller og sparringspartner til tilknyttet jobkonsulent i forhold til fastholdelse af etableret beskæftigelse på særlige vilkår. At være koordinator og bindeled mellem den unge og øvrige samarbejdspartnere. Hjælpe med at fastholde og motivere til et aktivt fritidsliv og netværk. Mulighed for deltagelse i netværket og aktiviteterne omkring Tinnetgaard Deltage i de årlige traditioner på Tinnetgaard som bl.a. er sommerfest, høstfest og julemiddag. Ud over anvisninger og råd yder Tinnetgaard konkret praktisk hjælp ved særlige behov og akut opståede problemer. 29. Tanker for fremtiden: På Tinnetgaard er målet i 2009 at etablere endnu en lejlighed på Vongegaard som er en boenhed med særlig tilknytningsmulighed til Vongegaard.

20 Bygge et nyt stuehus til Forstanderparret Lone og Michael og derefter inddrage det gamle stuehus til administration med mødefaciliteter, fritidslokaler og eventuel værelser eller en til to boenheder med mulighed for særlig tilknytning til Tinnetgaard Hammervej 28. Med venlig hilsen Lone og Michael Kaiser Tinnetgaard

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d. 15.10.09 Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere