Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 22. november 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 22. november 2017"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Professionshøjskolen Metropol Revisionsprotokollat af 22. november 2017 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Udført revision Risikovurdering og revisionsstrategi Forhold af væsentlig betydning Udvikling i økonomisk stilling Projekter og IDV Opsummering af konklusioner fra revision i årets løb Forvaltning af institutionens midler Økonomistyring Budgetprocedurer Effektivitet Resultatløn Sparsommelighed Konklusion på udført forvaltningsrevision Redegørelse for den udførte revision Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater mv Opfølgning på ministeriets tilsynsbrev Opfølgning på revisionens øvrige bemærkninger Revision af forretningsgange og interne kontroller Elevindberetninger og debitorer Varekøb og kreditorer Lønninger og gager Anlægsaktiver Beholdningseftersyn Særlige tilskud og projekter Regnskabsinstruks Konklusion vedr. administrative forretningsgange og interne kontroller Indtægtsdækket virksomhed Rådgivnings- og assistanceopgaver Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 398

3 Deloitte 383 Revisionsprotokollat af 22. november Udført revision Vi har påbegyndt revisionen af årsregnskabet for 2017 for Professionshøjskolen Metropol. I den forbindelse ønsker vi at orientere bestyrelsen om vores planlagte revisionshandlinger og at redegøre for resultatet af vores revision til dato. Vores rapportering i revisionsprotokollatet indeholder en redegørelse for den udførte revision til bestyrelsen, herunder en række pligtmæssige redegørelser for den udførte revision til brug for Rigsrevisionens og Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) tilsyn med institutionen. De væsentligste kommentarer og konklusioner har vi samlet i afsnittet Forhold af væsentlig betydning. Vi gør opmærksom på, at revisionsarbejder i årets løb udføres som led i revisionen af årsregnskabet, og at revisionen først kan betragtes som afsluttet, når vi har afgivet revisionspåtegningen på årsregnskabet. 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen er udført i overensstemmelse med den gældende revisionsbekendtgørelse, herunder god offentlig revisionsskik, som dette er udmøntet i standarderne for offentlig revision (SOR 5,6 og7), samt gældende internationale revisionsstandarder. Revisionen er planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsrapporten og de dele af institutionens regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke ændrer helhedsvurderingen af årsrapporten.

4 Deloitte 384 Revisionen udføres efter følgende årsplan: Derudover foretages henholdsvis kvartalsvis revision af indberetning af åben uddannelse og halvårlig revision af indberetning af ordinær aktivitet samt løbende revision af tilskudsprojekter. Årets revisionsstrategi er fastlagt ud fra en systematisk indsamling af informationer om institutionens interne og eksterne forhold, hvilket bl.a. har omfattet drøftelser med institutionens ledelse og medarbejdere om følgende forhold i institutionen: Aktiviteter og den anvendte regnskabspraksis Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici Internt kontrolsystem og forvaltning. Revisionen omfatter alene de forretningsgange, der kan medføre væsentlige fejl i årsrapporten eller risiko for, at administrative regler eller retningslinjer ikke efterleves, samt de påkrævede specifikke handlinger, der er fremhævet i revisionsbekendtgørelsen. Herudover har institutionen en række forretningsgange, som har betydning for institutionens drift, men som ikke har væsentlig indvirkning på indsamlingen af data til årsrapporten. Institutionen har systemunderstøttede forretningsgange, og vi har i overvejende grad tilrettelagt en revisionsstrategi, der baserer sig på kontroller og forretningsgange på væsentlige områder såsom elevindberetninger og timeregistreringer. På andre områder udføres revision, der baserer sig på bl.a. kontrol af bilag og afstemninger.

5 Deloitte 385 Revisionsstrategien for Professionshøjskolen Metropol for 2017 kan opsummeres således: Primær revisionsstrategi Revisionsområder Revisionsmæssig risikovurdering System Kontrolbaseret revisionsstrategi med supplerende substantive handlinger Substansbaseret revisionsstrategi Taxameterbestemte tilskud Særlige tilskud herunder projekter Betydelig SIS/ Navision Stat Betydelig Navision Stat Løn Normal SLS Tilgodehavender Normal Navision Stat Kreditorer Normal Navision Stat/ IndFak Øvrige revisionsområder Normal Navision Stat Årsagen til, at vi delvist har valgt en substansbaseret revisionsstrategi for området lønudbetalinger samt Navision STAT er, at det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til SLSlønsystemet får den korrekte virkning i lønsystemet (SLS-systemets funktion og virkemåde) påhviler Rigsrevisionen, samt at det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til NSøkonomisystemet får den korrekte virkning i økonomisystemet (NS-systemets funktion og virkemåde, herunder også betalingsformidlingssystemet), påhviler Rigsrevisionen. På øvrige regnskabselementer og områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang har derfor været mindre. Vores kommentarer til den udførte revision vil blive gennemgået nedenfor. Vi har i lighed med tidligere anvendt følgende kvantificering af vores kommentarer: Risiko har væsentlig betydning for årsrapporten og kræver ledelsens bevågenhed Kræver ledelsens bevågenhed Ingen kritiske kommentarer Ikke gennemgået i forbindelse med løbende revision

6 Deloitte Forhold af væsentlig betydning I forbindelse med den løbende revision har vi konstateret følgende forhold af væsentlig betydning for vurderingen af institutionens økonomi, årsregnskab og forvaltning: 2.1 Udvikling i økonomisk stilling Metropol har ved 2. trimesters afslutning foretaget opfølgning på institutionens økonomi, som udviser følgende hovedtal, jf. følgende uddrag af Metropols interne opfølgning: Metropols økonomi (i mio.kr.) R2016 B2017 F F Indtægter -797, ,1-793,3 Lønomkostninger 608, ,3 543 Øvrig drift ,7 257,5 258 Driftsresultat inkl. investeringer Træk på opsparede F&U-midler Driftsbalance 59,6 9,7 9,7 7, ,6 2,7 2,7 0,7 Det ses af ovenstående, at der for 2017 var budgetteret med et driftsunderskud på 9,7 mio.kr., hvilket efter 2. trimester er justeret til et driftsunderskud på 7,7 mio.kr. De forventede indtægter for 2017 efter 2. trimester er nedjusteret i forhold til det oprindelige budget for 2017, hvilket primært kan henføres til lavere ekstern finansiering af F&U-projekter. Det lavere indtægtsniveau modsvares af omkostningsreduktioner i både løn- og driftsomkostninger, som følge af bl.a. vakancer og reduceret brug af timelærere. Metropol har gennemført salg af en ejendom og gevinsten herfra forventes at udgøre ca. 25,9 mio.kr. i forhold til bogført værdi. Gevinsten er ikke indregnet i budget eller forecast, da der er tale om indtægter af engangskarakter. Realiseres gevinsten som forventet, vil dette påvirke resultatet positivt, og der forventes derfor et samlet årsresultat i niveauet 18 mio.kr. 2.2 Projekter og IDV Vi har i forbindelse med den løbende revision blandt andet haft fokus på projektregnskaber, herunder globaliseringsmidler og FIVU-midler samt IDV. Tidsregistreringssystemet Mtid er fuldt implementeret på projekterne, mens lønomkostninger for IDVaktiviteterne fortsat bogføres på baggrund af manuelle omposteringsbilag. Institutionen planlægger at implementere Mtid på IDV-området i takt med, at der er administrative ressourcer hertil. Vi er enige i denne fokus, således at der sikres en korrekt og rettidig ompostering af lønomkostninger, og vil fortsat følge udviklingen på området.

7 Deloitte Opsummering af konklusioner fra revision i årets løb Vi har opsummeret vores konklusioner fra den løbende revision i følgende figur: Ovenstående områder vil blive nærmere uddybet nedenfor.

8 Deloitte Forvaltning af institutionens midler 3.1 Økonomistyring Budgetprocedurer Institutionens økonomistyring tager sit udgangspunkt i institutionens strategier samt i handlingsplaner på de enkelte områder, der er udarbejdet forud for året. Handlingsplanerne og budgettet udarbejdes på grundlag af en decentraliseret budgetprocedure, hvori samtlige af institutionens aktivitetsområder og -ansvarlige involveres. Budgettet udarbejdes således, at det er anvendeligt ved rapportering for hele året, ved kortperiodisk rapportering samt ved styring af og opfølgning på særlige indtægts- og forbrugskonti. Institutionens controllerenhed har implementeret processer og forretningsgange på budgetområdet, der sikrer en detaljeret gennemgang af institutternes budgetter, herunder sikring af rettidig budgetopfølgning. Institutterne er ansvarlige for budgetaflægning samt budgetopfølgning, mens controllerenheden fungerer som sparringspartnere mellem økonomiafdelingen og institutterne. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af budgetter fået oplyst, at budgettet for 2018 bliver forelagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 11. december 2017 og har påset, at økonomiopfølgningen for 1. trimester er behandlet på bestyrelsesmødet den 19. juni 2017, ligesom budgetopfølgningen for 2. trimester har været forelagt for bestyrelsen den 1. november Vi vurderer samlet set, at institutionens økonomistyring er betryggende. 3.2 Effektivitet Begrebet forvaltningsrevision - effektivitet omfatter en stillingtagen til, om institutionen når sine mål - såvel strategiske som kvalitative og andre mål - set i forhold til de ressourcer, der involveres. Revisionen forudsætter generelt, at institutionens mål er veldefinerede, og at institutionen har etableret måleinstrumenter til brug herfor. Vi har i denne forbindelse ved interview og gennemgang vurderet, om institutionen på udvalgte områder har opstillet mål for effektivitet i forhold til de ressourcer, der involveres. Institutionen har etableret måleinstrumenter, herunder bl.a. løbende elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredshedsmålinger, der understøtter institutionens muligheder for at måle og belyse dens effektivitet. Undersøgelserne følges op af analyser og identificering af årsagsforklaringer for de resultater, der er fremkommet i forbindelse med undersøgelserne, og som understøtter udarbejdelsen af fremadrettede handlingsplaner Resultatløn Institutionen arbejder i overensstemmelse med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes udstedte bemyndigelse af 23. maj 2012 med resultatlønskontrakter for institutionens ledelse. Der er for 2016 indgået og evalueret aftale med 59 ledere fordelt på direktion, institutchefer/chefer,

9 Deloitte 389 uddannelsesledere, afdelingsledere og øvrige ledende medarbejdere. Resultatløn baseret på kontrakter vedrørende 2016 er udbetalt i regnskabsåret dog er resultatløn for medarbejdere fratrådt i løbet af 2016 udbetalt i I henhold til retningslinjerne skal vi foretage en række kontroller vedrørende den udbetalte resultatløn. På overordnet niveau måles der på indsatsområder, som udspringer af institutionens fem strategimål og to yderligere mål om hhv. overholdelse af budget og organisatorisk udvikling. For hvert indsatsområde er der udarbejdet en konkret målsætning. Indsatsområderne i 2016 har været: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen 4. Stærkere studerende og højere krav 5. Adgang til viden 24/7 6. Overholdelse af budget 7. Organisatorisk udvikling. Institutionen har i resultatlønskontrakten for den enkelte leder indarbejdet de af ovennævnte indsatsområder, der er fundet relevante. Indsatsområderne er opdelt i relevante aktiviteter og mål, hvis opfyldelsesgrad skal vurderes. Vi har stikprøvevist gennemgået institutionens evaluerede resultatlønskontrakter for perioden 1. januar december De samlede opfyldelsesprocenter er opgjort af institutionen efter en individuel vurdering af hver enkelt medarbejder ud fra indsatsområder og graden af målopfyldelse. Udbetalingsprocenten på enkelte områder fordelt på antal medarbejdere kan illustreres således: Målopfyldelsesgrad - antal personer fordelt på områder 0 DIR KA SUND SAMF 60-69% 70-79% 80-89% 90-99%

10 Deloitte 390 Som det fremgår af ovenstående, er der en stor spredning i antallet af medarbejdere inden for de udbetalte procenter. Institutionen har arbejdet med processen for indgåelse og opfølgning på resultatlønskontrakter, hvor der i højere grad skal stiles mod en mere ensartet opfølgning på resultatlønskontrakterne. Den gennemsnitlige udbetalingsprocent på ledelsesniveau kan illustreres således: Gennemsnitlige udbetalingsprocenter fordelt på ledelsesniveau 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Rektor Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Gennemsnitlig udbetaling 2015 Gennemsnitlig udbetaling 2016 Det vurderes, at institutionen har stor fokus på opstilling af målbare forventninger for hver enkelt medarbejder, og at der løbende - såvel som ved den årlige opgørelse af resultatløn - følges op på indsats og effekt heraf. Det vurderes tillige, at arbejdet med de opsatte resultatmål understøtter institutionens overordnede strategi. Rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. januar december 2017 samt opgørelsen for 2016 fremgår af institutionens hjemmeside. 3.3 Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision foretaget en vurdering af, om der ved midlernes forvaltning er taget skyldige økonomiske hensyn. Ved vores revision og attestationsafgivelser har vi stikprøvevist vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves for at forvalte offentlige midler på hensigtsmæssig og sparsommelig vis. 3.4 Konklusion på udført forvaltningsrevision Vi er i forbindelse med revisionen af ovenstående områder ikke blevet bekendt med forhold som indikerer, at institutionens midler ikke er blevet forvaltet tilfredsstillende med hensyn til økonomistyring og effektivitet.

11 Deloitte Redegørelse for den udførte revision 4.1 Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater mv Opfølgning på ministeriets tilsynsbrev Institutionen har den 27. juni 2017 modtaget ministeriets tilsynsbrev. Heri var Metropol anmodet om en redegørelse og status på følgende punkter: 1. Gennemgang af nøgletal a. Uddannelse b. Energiforbrug 2. Opfølgning på årsrapporten a. Afrapportering af mål i udviklingskontrakten b. Institutionens økonomi c. Opfølgning på revisionen Institutionen har foretaget følgende foranstaltninger til imødegåelse heraf: Ad. 1 Der henvises til Metropols redegørelse som fremsendt den 30. august Ad. 2a Metropol har oplyst om fastsatte pilepæle vedrørende specifikke målepunkter i udviklingskontrakten. Ad. 2b Metropol har redegjort for stigning i tilgodehavender pr samt redegjort for anvendelsen af tilskud til effektiviseringspotentialer i Ad. 2c Der følges op herpå i forbindelse med årsafslutningen Opfølgning på revisionens øvrige bemærkninger I vores revisionsprotokollat om revisionen af årsrapporten for 2016 omtalte vi følgende forhold af væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten, som vi har fulgt op på: Globaliseringsmidler Den budgetterede anvendelse af globaliseringsmidler for 2017 er fastlagt til 2,3 mio.kr. Pr. 31. august 2017 kunne det bogførte forbrug af globaliseringsmidler opgøres til 0,9 mio.kr. Vi er blevet orienteret om, at der forventes et øget forbrug i tredje trimester, således at de resterende globaliseringsmidler forventes forbrugt i Periodiseringen af indtægter til disse projekter forventes ikke at have væsentlig betydning for regnskabet. Pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati midler) For 2017 forventer Metropol at forbruge de resterende 7 mio. kr. af uforbrugte Frascati midler fra den særskilte post på egenkapitalen.

12 Deloitte Revision af forretningsgange og interne kontroller På baggrund af ovennævnte revisionsstrategi, drøftelser med institutionens ledelse og vores kendskab til institutionens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen identificeret de områder, hvor der vurderes at være størst risiko for uhensigtsmæssig forvaltning og væsentlige fejl og usikkerheder i årsrapporten. Revisionen vil som følge heraf primært være koncentreret om væsentlige regnskabsposter og områder, der bl.a. indeholder elementer af skøn ved indregning og måling i årsrapporten, eller som er underkastet særlig kontrol i revisionsbekendtgørelsen. For øvrige regnskabsposter og -områder er risikoen for fejl i årsrapporten vurderet som normal, og revisionens omfang har som følge heraf været mindre. Vi vil i det følgende redegøre for udført arbejde vedrørende de enkelte regnskabsområder Elevindberetninger og debitorer Regnskabsområde Taxameterindtægter og øvrige indtægter Regnskabsposter Indtægter Debitorer Forretningsgange og interne kontroller Elevindberetninger Indtægtsdækket virksomhed Fakturering og tilgodehavender Forretningsgange og interne kontroller ved indberetning af ordinær aktivitet samt Åben uddannelse er gennemgået ved stikprøvekontrol og interview, og det er påset, at der foreligger nedskrevne forretningsgange, som er tilrettelagt med henblik på at sikre korrekt og rettidig registrering de udskrevne kontrollister gennemgås og arkiveres. Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Ved revision af debitorer har vi ved stikprøvevis kontrol og interview påset, at: der er etableret procedurer for løbende opfølgning på faktiske indtægter mod forventede indtægter jf. budget/estimat, der er funktionsadskillelse mellem den person, der udarbejder fakturaer, og den person der modtager betalinger herfor, og der er etableret procedurer for opfølgning og rykning af forfaldne debitorer. I de udvalgte stikprøver har de interne kontroller efter vores opfattelse fungeret tilfredsstillende og i overensstemmelse med den gældende regnskabsinstruks, hvorfor det er vores opfattelse, at administrationen af fakturering og debitorer er betryggende.

13 Deloitte Varekøb og kreditorer Regnskabsområde Omkostninger Regnskabsposter Resultatopgørelsen i øvrigt Varekreditorer Forretningsgange og interne kontroller Varekøb og varekreditorer Momskompensationsordningen Ved revisionen af kreditorer har vi ved stikprøvevis kontrol og interview påset, at institutionens disponerings- og frigivelsesregler følges, institutionens procedurer for rettidige betalinger følges, der er procedurer, som sikrer korrekt periodisering af omkostninger, der er funktionsadskillelse mellem registrerings-, frigivelses- og systemadministratorfunktionen, og at stamdata kontrolleres. Under vores revision har vi konstateret, at de systemer, der er stillet til rådighed for institutionen, åbner mulighed for, at den samme medarbejder kan rette i kreditorernes stamdata og enten udarbejde eller godkende betalingsforslag i Navision. Institutionen kontrollerer ved gennemgang af betalingsforslag, at der ikke er foretaget ændringer i stamdata. I de udvalgte stikprøver har de interne kontroller efter vores opfattelse fungeret tilfredsstillende og i overensstemmelse med den gældende regnskabsinstruks, hvorfor det er vores opfattelse, at administrationen af varekøb og kreditorer er betryggende Lønninger og gager Regnskabsområde Personaleomkostninger Regnskabsposter Personaleomkostninger Anden gæld (lønrelaterede poster) Forretningsgange og interne kontroller Lønudbetalinger Vi har revideret løn og gager, som institutionen har udbetalt til og med 31. august Revisionen har omfattet en undersøgelse af forretningsgangene på området samt stikprøvevis kontrol af 8 enkeltsager. Revisionen har taget sit udgangspunkt i den foreliggende beskrivelse af forretningsgangene i løn- og personaleafdelingen.

14 Deloitte 394 Revisionen er tilrettelagt ved stikprøver, således at alle væsentlige lønkategorier er repræsenteret. Vi har på grundlag heraf undersøgt, hvorvidt der er foretaget kontrol af, 1. om ansættelsesbetingelserne, herunder indplacering, for institutionens personale formelt set er i orden, herunder om der foreligger ansættelsesbreve og - såfremt det er påkrævet - godkendelse fra ministeriet 2. om variable ydelser i form af over- og merarbejdsbetaling, timeløn samt særlige ydelser mv. er opgjort korrekt og dokumenteret ved specificering af præstationerne samt attesteret af dertil bemyndigede personer 3. om institutionens indbetaling af medarbejdernes pension er korrekt 4. om kildeskattelovens bestemmelser om indberetning af A- og B-indkomst er fulgt 5. om institutionens inddatabehandling og uddatakontrol har fungeret korrekt. Vi har udført vores revision med udgangspunkt i institutionens interne kontrolprocedurer. Til vurdering af, hvorvidt institutionen har ansat for rigeligt og for overkvalificeret personale, har vi ved interview samt gennemgang af udvalgte personalesager, stikprøvevist kontrolleret om der er sammenhæng mellem medarbejderens kvalifikationer og det arbejde, som personen er ansat til at udføre. Vi har herunder undersøgt sammenhængen mellem stillingsbeskrivelsen og lønindplaceringen. Vedrørende resultatløn henviser vi til afsnit Resultatløn. Det er vores opfattelse, at lønninger og gager overordnet set administreres forsvarligt på institutionen Anlægsaktiver Regnskabsområde Anlægsaktiver Regnskabsposter Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Forretningsgange og interne kontroller Varekøb og varekreditorer Anlægsaktiver Vi har ved revisionen gennemgået forretningsgangene og regnskabsprincipperne for anlægsaktiver. Vi har ved stikprøvevis kontrol og mundtlig forespørgsel påset, at den disponering, der er foretaget ved skrotning/omkostningsførsel af diverse aktiver i året, er korrekt der er foretaget entydig identificering af anlægsaktiverne institutionens regnskabsprincipper for aktivering følges institutionens bygninger mv. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i ØAV-vejledningen.

15 Deloitte 395 I de udvalgte stikprøver har de interne kontroller efter vores opfattelse fungeret tilfredsstillende og i overensstemmelse med den gældende regnskabsinstruks, hvorfor det er vores opfattelse, at administrationen af anlægsaktiver er betryggende. Desuden er det ved revisionen påset, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af korrekt registrering af alle indtægter og udgifter institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af de aktiverede aktiver er i overensstemmelse med finansbogholderiet som foreskrevet i reglerne herom. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I 2017 er ejendommen på Pustervig afhændet, og engangsindtægten herfra med fratræk af tilknyttede omkostninger forventes at udgøre i niveauet 25,9 mio. kr. Gevinsten indregnes i 3. tertial Beholdningseftersyn Regnskabsområde Regnskabsposter Likvide beholdninger Likvide beholdninger Afstemninger Forretningsgange og interne kontroller Betalingssystemer Uanmeldt beholdningseftersyn Den 10. oktober 2017 foretog vi et uanmeldt beholdningseftersyn, der omfattede en afstemning af alle likvide beholdninger. Det er kontrolleret, at de tilrettelagte forretningsgange for personadskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktionerne på kasseområdet har fungeret på betryggende vis. Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået institutionens elektroniske betalingssystemer. Vores revision har været tilrettelagt med henblik på at vurdere følgende områder: 1. Den indbyggede funktionsadskillelse, bl.a. kontrol af, om der foreligger enefuldmagter 2. Systemernes adgangsbegrænsning 3. Den logiske sikkerhed knyttet til systemer.

16 Deloitte 396 Vi har ved interview fået oplyst, at der ikke er sket ændringer i fuldmagtsforholdene i Vi modtager engagementsoversigter inkl. fuldmagtsforhold i forbindelse med revisionen af institutionens årsregnskab og vil i den forbindelse følge op på fuldmagtsforholdene. Vores revision på området har ikke givet anledning til bemærkninger Særlige tilskud og projekter Regnskabsområde Særlige tilskud Regnskabsposter Øvrige indtægter Andre tilgodehavender Anden gæld Forretningsgange og interne kontroller Projekter Forvaltning Igangværende projekter for 2017 er gennemgået stikprøvevist og ved interview. Vi har påset, at der er fastlagt procedurer, som sikrer, at igangværende projekter periodiseres korrekt, og at alle indtægter og omkostninger ved de pågældende projekter registreres løbende og er adskilt fra institutionens øvrige virksomhed. Udover de ovenfor nævnte udvalgte stikprøver, har vi i løbet af året indtil videre påtegnet 6 projektregnskaber. Disse har ikke givet anledning til supplerende oplysninger ud over begrænsning i anmeldelse af erklæringen. Det er vores opfattelse, at igangværende projekter i al væsentlighed administreres tilfredsstillende af institutionen Regnskabsinstruks Regnskabsområde Øvrige forhold Regnskabsposter Forretningsgange og interne kontroller Regnskabsinstruks Ifølge revisionsbekendtgørelsen skal vi gennem vores revision kontrollere, om institutionen følger retningslinjerne i dens regnskabsinstruks. Institutionens regnskabsinstruks opdateres årligt og er senest opdateret i januar Vi har i forbindelse med revisionen påset, at instruksen følges på alle væsentlige områder.

17 Deloitte Konklusion vedr. administrative forretningsgange og interne kontroller Det er vores vurdering, at de administrative forretningsgange og interne kontroller overordnet set fungerer tilfredsstillende, idet de førnævnte forhold dog skal iagttages, og samtidig udgør et tilstrækkeligt grundlag til at sikre en fuldstændig, gyldig, nøjagtig og rettidig registrering og bogføring af institutionens transaktioner på de ovennævnte områder, som har været omfattet af vores gennemgang. 4.4 Indtægtsdækket virksomhed Vi har i 2017 foretaget en gennemgang af institutionens administration og gennemførelse af indtægtsdækket virksomhed (IDV) inden for følgende områder/transaktionskæder: Organisering af IDV-aktiviteten Kvalitativ godkendelse af en IDV-aktivitet Kvantitativ vurdering af en IDV-aktivitet. Aktiviteten er fordelt på mange mindre aktiviteter. Vi henviser til vores omtale i afsnit 2.2 Projekter og IDV, hvor vi anbefaler en implementering af Mtid for at sikre en ensartet styring af projekterne. 5. Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 29. marts 2017 har vi efter anmodning fra institutionens ledelse udført følgende opgaver: Revisorerklæringer til Undervisningsministeriet vedrørende: - Ordinær aktivitet - Åben uddannelse Revision og afgivelse af erklæringer på forskellige tilskudsregnskaber Assistance vedrørende diverse regnskabsmæssige forhold Analyse af frafald på uddannelser

18 Deloitte Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat af 11. november 2015, side , er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil. København, den 22. november 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor Lars Hillebrand statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet den 11. december 2017 Bestyrelse René van Laer Vibeke Westh Stine Jørgensen formand Karsten Skawbo-Jensen Eik Dahl Bidstrup Charlotte Rønhof Henning Bach Christensen Janne Elsborg Larsen Henriette Christiansen Jens Elmelund Niels Arendt Nielsen Irene Nørlund Lars Bo Wiese-Hansen Nanna Jelstad Rebekka Abildtrup LH/hgh T:\AFD1500\147359\17\147359RP1701 Løbende.docx

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 25. november 2016

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 25. november 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 18. november 2014

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 18. november 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 11. november 2015

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 11. november 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 30. november 2012

Professionshøjskolen Metropol. Revisionsprotokollat af 30. november 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

IT-Forsyningen I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab regnskabsår

IT-Forsyningen I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk IT-Forsyningen I/S Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskab

Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NK-Service A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017

Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn Revisionsprotokollat

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE 63-65 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 3 7 44 1 O INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet Syddansk Universitet Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE 61-63 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 37 44 10 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

LAG Nord. Revisionsprotokollat af Årsrapport for vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

LAG Nord. Revisionsprotokollat af Årsrapport for vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB vedrørende Årsrapport for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Dronninglund

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

I/S Mors Thy Færgefart Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2018

I/S Mors Thy Færgefart Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2018 I/S Mors Thy Færgefart Revisionsberetning om udkast til årsrapport for 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerinteressentskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T:

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning for 2012

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Foreningen Andelsgaarde. Sofievej Hellerup CVR Rapportering til selskabets øverste ledelse

Foreningen Andelsgaarde. Sofievej Hellerup CVR Rapportering til selskabets øverste ledelse Henningsens Alle 8 DK - 2900 Hellerup CVR.nr. 36 44 53 86 Tel. +45 60 80 60 90 Foreningen Andelsgaarde Sofievej 33 2900 Hellerup CVR 39432943 Rapportering til selskabets øverste ledelse 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ejerforeningen Fiskenæs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Ejerforeningen Fiskenæs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Ejerforeningen Fiskenæs Revisionsprotokollat

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VUC Århus. Revisionsprotokollat af 11. november om risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb / 65503_1.

VUC Århus. Revisionsprotokollat af 11. november om risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb / 65503_1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79 29 56 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 11. november 2010 om risikovurdering, revisionsstrategi

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Poppelvænget 84-114, 5700 Svendborg CVR-nr. 32 40 83 54 Revisionsprotokollat af 20. februar 2017 til årsregnskabet for 2016 Indhold 1 Indledning 152 2 Konklusion

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. i likvidation

Læs mere

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Gymnasiefællesskabet mellem

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Poppelvænget 84-114, 5700 Svendborg CVR-nr. 32 40 83 54 Revisionsprotokollat af 28. februar 2018 til årsregnskabet for 2017 Indhold 1 Indledning 157 2 Konklusion

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR 2015

MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 MUSEUM ØSTJYLLAND REVISIONSPROTOKOL SIDE 21-23 VEDRØRENDE

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Syddansk Universitet. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018

Syddansk Universitet. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018 Syddansk Universitet Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. november 2017

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. november 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Universitet Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund CVR-nr. 17 49 82 74 Revisionsprotokollat af 2. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 127 2 Konklusion på den udførte revision 127 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 127 3.1

Læs mere

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013 Hf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding THORSMINDE HAVN Revisionsprotokollat (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE 19-21) ÅRSREGNSKAB 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 30. JUNI 2016 (SIDE

Læs mere

Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016

Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg CVR-nr. 37 19 75 80 Revisionsberetning nr. 3 af 25. maj 2018 til årsregnskabet for 2017 Indhold 1 Indledning 17 2 Interne kontroller 17 2.1 Brandvæsenets forretningsgange

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Sag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN

Sag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 4. Bilag 1 SAGSNOTAT 15. MARTS 2018 Sag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN ENHEDEN FOR REGNSKAB OG EKSTERN

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Fonden Team Copenhagen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Fonden Team Copenhagen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden Team Copenhagen Revisionsprotokollat

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk 20 22 26 70 Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Fonden Eliteidræt Aarhus. Revisionsprotokollat til årsrapport 2018

Fonden Eliteidræt Aarhus. Revisionsprotokollat til årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fonden Eliteidræt Aarhus Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Elbokøkkenet I/S. Revisionsprotokollat til årsrapport

Elbokøkkenet I/S. Revisionsprotokollat til årsrapport PWC Elbokøkkenet I/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejtA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F: 9635 4099,

Læs mere

Bilag Rapport om løbende årsrevision ved Professionshøjskolen. December 2016

Bilag Rapport om løbende årsrevision ved Professionshøjskolen. December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Professionshøjskolen Metropol December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL 1 13. kontor J.nr.: 29601 I. Indledning 1. Som led i Rigsrevisionens

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 39155200 koebenhavn bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende

Læs mere

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk E/F Lindebakken Revisionsprotokollat af 23. marts 2018

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Børne-

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016

HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE 22-24) ÅRSREGNSKAB 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER REVISIONSPROTOKOLLAT 3. JULI 2017 (SIDE

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE 159 164

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Fonden Team Copenhagen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2017

Fonden Team Copenhagen. Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden Team Copenhagen Revisionsprotokollat

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Verdens Skove Revisionsprotokollat

Læs mere