Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der aktivt arbejdes med lokal løndannelse fremadrettet, og at Albertslund Kommune fastholder de midler, der hidtil har været forhandlet til lokal løn. Økonomiudvalget ønsker i juni 2012 en opgørelse over andelen af lokal løn i kommunen. Dato: 15. december 2011 Sags nr.: 11/20071 Sagsbehandler: lfr Resume af overordnede principper for lokal løn: - Lokal løndannelse i Albertslund Kommune bør fastholdes på 9,5 pct. og må ikke komme under 8,5 pct. i Lokal løndannelse er forankret decentralt som et strategisk ledelsesværktøj for den enkelte leder - Der afsættes ikke centrale midler til lokal løn i overenskomstperioden Finansiering af lokal løn sker inden for lønsummen via genanvendelse af midler, der pt. er lokal løn, og det råderum, som den enkelte leder kan skabe gennem rationalisering, effektivisering og strategisk brug af lønsum - Andelen af lokal løn følges nøje via månedlige rapporter på intranettet, ledernes adgang til Decentral Lønsumsstyring samt afrapporteringer til Økonomiudvalget og Direktørgruppen Baggrund Ved overenskomstfornyelsen i 1998 blev det aftalt at indføre Ny Løn (nu kaldet lokal løndannelse) på det kommunale arbejdsmarked. Det skete ved, at der blev afsat penge til lokalt at kunne forhandle løn individuelt og gruppevis. Man gik dermed væk fra, at alle lønmidler blev fordelt i de enkelte overenskomster og primært var baseret på den ansattes anciennitet. Overgangen til Ny Løn skete, da det kommunale arbejdsmarked havde brug for at blive moderniseret, og der skulle ske en udvikling af den kommunale organisation som arbejdsplads. Herudover ønskede man at få et strategisk ledelsesværktøj. Ny Løn har i Albertslund Kommune været brugt som et ledelsesmæssigt værktøj, og det har været den enkelte forvaltning/leder, som har sørget for at forhandle pengene indenfor gældende rammer. Herudover har der også været mulighed for at forhandle forhåndsaftaler, og dette er sket på en række områder. Nogle overenskomster kræver, at man lokalt tager stilling til aflønning af konkrete funktioner/kvalifikationer, men der har også på andre områder vist sig at være funktioner/kvalifikationer, hvor det har givet mening at aftale det på forhånd. I Albertslund Kommune har man generelt ikke ønsket at binde alle lønmidler i forhåndsaftaler, men har i stedet prioriteret at give den daglige leder et råderum for at kunne tilgodese de medarbejdere, der efter lederens vurdering skal i spil til Ny Løn. Center for Ledelse og Personale Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund intranet.albertslund.net/startmenu/clp.aspx

2 Albertslund Kommune har i form af bl.a. sin personalepolitik understøttet ledernes arbejde ved at udstikke overordnede retningslinier for arbejdet med lokal løndannelse. Det har herefter været op til den enkelte leder at udarbejde en lokal lønpolitik indenfor de generelle rammer, så lokal løndannelse tilgodeser arbejdsstedets behov og prioriteringer. Albertslund Kommune har endvidere haft en strategisk pulje, der blev fordelt af direktørgruppen på baggrund af ansøgninger, som relaterede sig til strategiske temaer, valgt af direktørgruppen. Denne ordning kunne ikke fortsætte, da der i de enkelte overenskomster blev indført en udmøntningsgaranti, så pengene skulle tilfalde specifikke grupper og ikke kunne bruges i hele organisationen. Ved OK 11 blev der gjort op med puljer, udmøntningsgaranti og forlodsfinansiering og lagt op til en friere og strategisk lokal løndannelse. Det betyder, at lokal løn i endnu højere grad kan tænkes ind som et aktivt ledelsesværktøj og fx være med til at understøtte omstillinger og effektivisering af arbejdsmetoder, udvikling og innovation, rekruttering og fastholdelse af bestemte medarbejdergrupper og udvikling af talent og kompetencer mv. I kommunerne er der i dag i gennemsnit udmøntet 8,5 pct. af lønnen som lokal løndannelse. Andelen i Danmark svinger mellem 6,5 og 11,5 pct., ligesom der er forskelle på fordelingen mellem faggrupper. Albertslund Kommune havde i november 2010 udmøntet 9,5 pct. af lønsummen som lokal løn. Andelen er i september 2011 faldet til 9,2 pct. Selvom der er sket et lille fald, er der tilsyneladende ikke noget der tyder på, at besparelserne har udhulet den lokale løndannelse. Forudsætninger Såfremt lokal løndannelse skal bibeholdes, er det afgørende, at kommunerne sørger for, at de midler der er afsat centralt til lokal løndannelse, også fremadrettet forhandles som lokal løn. KL har foretaget en undersøgelse i hele landet, hvor medarbejdere og ledere er blevet spurgt, om de ønsker lokal løndannelse. I denne undersøgelse har det været meget klart, at både medarbejdere og ledelse ønsker lokal løndannelse også efter Allerede i 2013 skal der være overenskomstforhandlinger igen og her vil de faglige organisationer konfrontere kommunerne og KL med, om vi i overenskomstperioden har vist os i stand til at anvende lokal løn uden udmøntningsgaranti og andre bindinger. Såfremt kommunerne fortsat ønsker at bibeholde lokal løndannelse, skal vi også kunne dokumentere, at vi reelt bruger de penge som i løbet af årene er blevet udmøntet til lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at andelen af lokal løn ikke falder, dvs. landsgennemsnittet i starten af 2013 skal være mindst 8,5 procent. I Albertslund Kommunes budgetmål for 2012 er det angivet, at lokal lønddannelse ikke må komme under 8,5 pct. Hvis den lokale lønandel i hele Danmark falder, træder reguleringsordningen i kraft. Det betyder, at der bliver en mere passiv stigning i lønnen for at kompensere for evt. manglende lokal lønddannelse. Løn som strategisk ledelsesværktøj I Albertslund Kommune er værdierne om det professionelle råderum, den nære relation og den gensidige initiativpligt bærende for vores samarbejde og for de opgaver, vi løser. For den enkelte leder bør lønnen derfor aftales så tæt på medarbejderne som muligt, så løn kan indgå som en naturlig del af de samlede ledelsesværktøjer. Lokal løndannelse skal derfor i videst muligt omfang foran- Side 2 af 8

3 kres hos den enkelte leder, så lederne dermed bruger løn som et af flere strategiske ledelsesværktøjer. Med lønsumsstyring er det muligt for den enkelte leder at foretage et strategisk valg af, om lønnen skal være et element i fx at styrke kompetencer, målrettet rekruttering eller honorere udviklingen af nye løsninger, ligesom det kan samstemmes med virksomhedsplaner og daglig drift. Det betyder samtidig, at lederne har ansvar for at genanvende lokale lønmidler. Økonomiudvalget får mindst hvert halve år en status på anvendelsen af de lokale lønmidler i kommunen og følger dermed, om andelen af lokal løn holder det ønskede niveau. Fastholdelse af lokallønsandelen i Albertslund Kommune er en forudsætning for at kunne bevare lokal løndannelse som en del af lønsumsstyringen og som et decentralt ansvar. Da der ikke er afsat nye midler til lokal løn i budgettet, skal de enkelte ledere derfor løbende holde øje med, om de fastholder den andel af lokal løn, som de hidtil har forbrugt. De nuværende lokallønsandele er skabt gennem aftaler og overenskomster, og det forudsættes dermed, at de er strategisk funderet. Genanvendelse af midlerne fastholder derfor de overvejelser, der har ligget til grund for den hidtidige strategiske løndannelse. Den enkelte leder skal fremadrettet selv være med til at skabe det større råderum til den lokale løndannelse fx gennem effektivisering, reservation eller genanvendelse ved fratrædelser mv. Lokal løn skal være den enkelte leders værktøj fordi: - det styrker ledernes professionelle råderum og udvider muligheden for at tænke løn ind direkte i ledelsesmæssige prioriteringer - det fastholder lønsumsstyring og gør op med puljetænkning i lønddannelse - det giver en lav grad af administration og fuld genanvendelse af midler - det stemmer overens med Albertslundværdierne, ikke mindst det professionelle råderum og den nære relation - det giver mulighed for at tænke lokal lønddannelse ind som et led i det kontinuerlige ledelsesudviklingsarbejde - det giver lederne mulighed for at arbejde strategisk med lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads eller fagområde Hvad kan lokal løn bruges til? Grundlaget for den lokale løndannelse er integreret i Albertslunds Kommunes personalepolitik, der indeholder følgende målsætninger: Den lokale løndannelse skal være målrettet og strategisk funderet Den lokale løndannelse skal motivere den enkelte medarbejder til at bidrage til udviklingen af den kommunale arbejdsplads Den lokale løndannelsen skal understøtte, at Albertslund Kommune lever op til de krav og forventninger, som kommunens mange interessenter har Den lokale løndannelsen skal være åben og ske med udgangspunkt i kendte kriterier Den lokale løndannelse skal dermed understøtte Albertslund Kommunes samlede mål og strategier og den dygtige varetagelse af opgaver. Der er forskellige lønelementer, der kan kombineres i forhold til lokal løn. Resultatløn og engangsvederlag kan være med til at skabe en mere dynamisk brug af lokal løn som supplement til varige kvalifikationstillæg og pensionsforbedringer eller funktionsbestemte tillæg. Det er afgørende, at den enkelte leder tager stilling til, hvad lønnen skal bidrage til, herunder hvordan lokal løn kan være med til at sammenkæde løn med opnåede resultater, anvendte kompetencer eller andre målbare forhold. Der skal være en sammenhæng mellem kvalitet i opgaveløsningen, kompetencer, ansvar og løn på individuelt niveau. Side 3 af 8

4 Lønforhandlinger Alle overenskomstansatte og tjenestemænd er omfattet af reglerne om lokal løndannelse og kan således komme i betragtning under forhandlingerne. Den konkrete udmøntning af lokal løndannelse sker på grundlag af lokal forhandling og aftale med den faglige organisation, som har aftaleretten på det pågældende overenskomstområde. Såfremt der er en lokal tillidsrepræsentant, der har forhandlingsretten, forhandles med denne. De faglige organisationer beslutter selv hvem der har forhandlingskompetencen. Forhåndsaftaler. I Albertslund Kommune forhandles forhåndsaftaler af Center for Ledelse og Personale, men det sker i tæt samarbejde med de respektive forvaltninger. I forhåndsaftaler kan der også være aftalt tillæg og trin som indgår i opgørelsen af lokal løn. De nuværende forhåndsaftaler giver stadig et relativt stort råderum for forhandling af lokal løn til de enkelte ledere, da der ikke er bundet mange midler i aftalerne i dag. Forhåndsaftaler kan også være relevante fremadrettet, men med det strategiske fokus på at forankre lønnen så decentralt som muligt, vil de blive holdt på et minimum. På enkelte områder flyder det af overenskomsterne, at der skal indgås forhåndsaftaler. De nuværende aftaler løber overenskomstperioden ud (31/3-2013). Hvad er målet for forhandlingerne? Forhandlingerne skal afholdes indenfor de gældende politikker. Der er den overordnede lønpolitik, men der kan også lokalt være indgået lønpolitikker med yderligere kriterier, der udover egenskaber og kvalifikationer hos den enkelte også kan skabe sammenhæng til andre af Albertslund Kommunes politikker og strategier. Når forhandlingen er afsluttet og der er opnået enighed om udmøntning af lokal løn, skal der udfyldes et forhandlingsskema, som underskrives af lederen og den faglige organisation. En forhandling kan afvikles ved et møde, hvor man mødes med den faglige organisation, eller forhandlingen kan ske pr. telefon, hvor man fremsender forhandlingsskemaet til underskrift efterfølgende. Hvornår skal der forhandles? Der er ikke aftalt bestemte tidspunkter for udmøntning af midler til lokal løndannelse, men det anbefales, at man løbende holder øje med sine tilbageløbsmidler og får forhandlet evt. ledige midler løbende. I forbindelse med de årlige personaleudviklings- og lønsamtaler (PULS), skal leder og medarbejder tale om løn. Der er ikke mulighed for at forhandle i PULS, som alene er en samtale, hvor forventninger kan afstemmes og der kan skabes klarhed over både kompetencer, opgaver, mål og løn og dermed også sammenhæng mellem politikker og krav/forventninger til og fra medarbejderne på de forskellige områder. Et typisk forløb vil derfor starte med PULS og blive fulgt op af egentlige forhandlinger mellem leder og faglige organisationer. De faglige organisationer har mulighed for at bede om en forhandling, og såfremt de gør det, skal vi som arbejdsgiver tage forhandlingen. Dette skal man også gøre, selv om der ikke er ledige midler til forhandling. Side 4 af 8

5 Procedureaftaler I henhold til aftalerne om lokal løn skal der udarbejdes procedureaftaler. De nuværende aftaler er udløbet og skal derfor genforhandles. Dette vil ske af Center for Ledelse og Personale i første kvartal Procedureaftalerne vil typisk indeholde oplysninger om hvem der har forhandlings- og aftalekompetencen, tidsrammer for forhandlinger mv. Procedureaftalerne vil løbende blive lagt på intranettet. Værktøjer til opfølgning på overholdelse af lokale lønandele i 2012 Dette notat beskriver det værktøj, budgetansvarlige ledere skal bruge i 2012 til at følge op på målet om samme eller højere lokal lønandel end i november 2010, samt eksempler på årsager til at lokallønsprocenten ændrer sig. Til brug for opgaven stilles der to værktøjer til rådighed: 1. Rapport med udviklingen i lokale lønandele. 2. Vejledning i hvordan lederen kan se, hvad der er lokale lønandele og vurdere, om lokale lønandele er blevet genforhandlet i tilstrækkeligt omfang. 1. Rapport med lokale lønandele Rapporten med lokale lønandele viser kommunens enheders lokallønsandele i november 2010 samt i februar, maj, august og september måneder i Rapporten opdateres fremadrettet månedligt og er tilgængelig på intranettet. Budgetansvarlige ledere kan derfor bruge rapporten til at vurdere, om deres lokallønsandel har været konstant, faldende eller stigende siden november Tabel 1. Udsnit af rapport med lokale lønandele Anm.: Rapporten viser den lokale lønandel i procent. Altså hvor stor en andel af nettolønnen, der er lokalløn. Begrebet nettoløn dækker over grundløn + faste tillæg, midlertidige tillæg og engangstillæg. Visse afdelinger fremgår ikke umiddelbart af rapporten. Det er fordi disse afdelinger indgår under andre organisatoriske enheder. Det gælder fx afdelingerne Center for Ledelse og Personale samt Økonomicentret, som ligger under "Stabscentre" på Hovedfunktion 645. Afdelinger eller institutioner, som er lagt sammen til en ny organisationsenhed, ses som afdelinger under den nye enhed. Afdelinger, som på den måde ligger under andre enheder, er vist i rapportens øvrige faner. Jf tabel 2. Side 5 af 8

6 Tabel 2. Udsnit af rapport på afdelingsniveau. Fordelen ved rapporten med lokallønsandele er, at den bygger på de samme definitioner af lokalløn som er brugt fra officielt hold til at beregne Albertslund Kommunes lokallønsandel på 9,5 pct. En ulempe ved rapporten er at den bygger på udtræk fra FLD ("Fælles Løn Data"), som har en produktionstid på 3 måneder. Dvs. at når rapporten opdateres til januar, er det løndata for oktober, der indgår i rapporten. En anden ulempe er at ændres organisationen fx ved at afdelinger nedlægges eller bliver lagt sammen med andre afdelinger kan det være vanskeligt at følge udviklingen i lokallønsandelene over tid. Derfor skal budgetansvarlige forholde sig kritisk til lokallønsrapporten, og når lokallønsandelen ændrer sig, skal de forholde sig til årsagen til ændringen. Her nogle eksempler på årsager til, at lokallønsandelen kan ændre sig: Medarbejdere med lokale lønandele, som er fratrådt eller overflyttet til anden afdeling. Nye medarbejdere ansat med lokale tillæg. Ændret lønsammensætning for en eller flere medarbejdere. (F.eks. lokale tillæg, som er ændret til et højere grundlønstrin). Fremtidige ændringer. (F.eks. forhåndsaftalte lokale tillæg for medarbejdere som afslutter igangværende uddannelse). Sammenlægninger eller nedlæggelser af organisationsenheder. 2. Sådan kan lederen vurdere om lokale lønandele er blevet genforhandlet i tilstrækkeligt omfang Tirsdag 4. januar offentliggøres en vejledning på intranettet, som guider den budgetansvarlige leder gennem de nødvendige trin, for at følge op på de lokale lønandele. Vejledningen giver budgetansvarlige mulighed for at være på forkant med udviklingen i lokallønsandelen, da den ikke kun er en hjælp til at finde årsager til allerede forekomne ændringer, men også årsager til fremtidige ændringer i lokallønsandelen. Forbehold Forbehold for datagrundlaget i lokallønsrapporten: Det gælder for hele landet at KL s udmelding om lokale lønandele i november 2010 fejlagtigt indeholder forsyningsvirksomheder, som er udskilt fra kommunen. ØC fortsætter med at trække rapporter indeholdende forsyningsvirksomheder for at kunne drage direkte sammenligninger med KL s udmeldte data. For Albertslund Kommune betyder det at den samlede lokallønsandel i rapporten for november 2010 er ca. 0,1 % for høj. Yderligere har FLD brugt nogle andre metoder, end kommunerne ellers gør, til at definere organisationen systemmæssigt. Det er FLD stort set ved at være Side 6 af 8

7 færdig med at rette op på. De sidste rettelser forventes fortaget i foråret Dette har ingen indflydelse på kommunens samlede lokallønsprocent. Derudover bliver etableret et særligt site på intranettet, hvor artikler, værktøjer, gode råd og aftaler om lokal løn løbende bliver lagt ind til inspiration. Hvad sker der hvis vi ikke holder niveauet for lokal løndannelse Som det fremgår i afsnittet om forudsætninger, er det meget vigtigt, at vi i Albertslund Kommune får udmøntet lokal løndannelse svarende til 9,5 pct., som det var i november I modsat fald kan det medføre, at kommunerne skal betale den manglende lønudvikling over reguleringsordningen, og at lokal løndannelse ikke vil blive videreført ved de kommende overenskomstforhandlinger i Side 7 af 8

8 Periode/Ansvarlig Hovedopgave Konkrete opgaver 30. november 2011 CLP Temadrøftelse på Økonomiudvalget 5. januar 2012 Den Tværgående Chefgruppe 15. februar 2012 Kontaktudvalgsmøde Orientering (TR erne) Marts 2012 Kommune MED Orientering Februar Marts 2012 CLP/ledermøder Februar april 2012 CLP/ØC Lederne Forår 2012 CLP Januar - marts 2012 CLP Hver måned ØC Januar december 2012 CLP + ØC Forår 2012 Lederne Juni 2012 CLP + ØC Juni 2012 CLP + ØC August 2013 Januar 2013 Deltagelse i ledermøder Kompetenceudvikling af lederne Forhandling af lokal løndannelse Forhåndsaftaler Forhandling af procedureaftaler Opgørelse over kommunens forbrug af lokal løndannelse Information til lederne PULS samtaler Økonomiudvalget Status på lokal løn og evt. justerende handling Status på lokal løn og evt. justerende handling Forhandling af overenskomster mellem KL og de faglige organisationer CLP booker sig ind på ledermøder i hele organisationen Forhandling af tilbageløbsmidler. Udfyldelse af forhandlingsskema Indberetning til LPA portalen. Forhandling af de resterende aftaler Genforhandling af procedureaftaler Udtræk og opdatering af Intranettet. Mål 9,5% for hele kommunen Opdatering på Intranettet og deltagelse på ledermøder. Afholdelse af PULS, herunder lønsamtaler Opgørelse over lokal løndannelse Har vi udmøntet 9,5%? - hvis ikke skal der ske en justerende handling. Her vil der i hele landet blive gjort op om målet er nået. Side 8 af 8

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Strategisk arbejde med løn i Kystdirektoratet. HR-chef Thomas Qvist Møller 29.09.2011

Strategisk arbejde med løn i Kystdirektoratet. HR-chef Thomas Qvist Møller 29.09.2011 Strategisk arbejde med løn i Kystdirektoratet HR-chef Thomas Qvist Møller 29.09.2011 1 Kort om Kystdirektoratet Strategi Lønpolitik Lønforhandling Lønstyring 2 3 4 5 Årsværk og lønsum 2010 114,7 årsværk

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets

i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis -en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Redaktion:

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer

Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og de faglige organisationer ønsker at fremme

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Allerød Kommune og Allerød Hørsholm Lærerforening indgår herved følgende aftale: 1. Aftalen vedrører Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler.

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Aftalegrundlaget: - Overenskomsten for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFOR- BUND INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Konkret eksempel Lokal løndannelse i Region Midtjylland - Oversigt over bilag

Konkret eksempel Lokal løndannelse i Region Midtjylland - Oversigt over bilag Konkret eksempel Lokal løndannelse i Region Midtjylland - Oversigt over bilag Brev af den 11. september 2013 fra Region Midtjylland til lederne i Region Midtjylland. Brev af den 6. november 2013 fra Region

Læs mere

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Lønpolitik Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Løn ved ansættelse af personale Lokale lønmidler Vi har dråber af kultur i alt Indhold Indledning...3 Formål...4 Principper for lønpolitikken................................

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Fordeling af tidsforbruget på kredskontoret... 4 Servicering

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret.

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret. Lønpolitik i arkitektvirksomhederne En vejledning fra DANSKE ARK Indledning Denne vejledning er udarbejdet af DANSKE ARK. Den er skrevet som hjælp til virksomhederne i deres arbejde med at formulere en

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

LOKAL LØNDANNELSE 2015-2018. HR & Personale

LOKAL LØNDANNELSE 2015-2018. HR & Personale LOKAL LØNDANNELSE 2015-2018 HR & Personale 1 INDHOLD INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2015... 3 SÅDAN GØR VI... 3 PROCEDURE OG TIDSPLAN 2015-2018... 3 HR & PERSONALES ROLLE... 5 PROCEDURE

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Indstilling til Direktionen vedrørende lønstyringstiltag

Indstilling til Direktionen vedrørende lønstyringstiltag Indstilling til Direktionen vedrørende lønstyringstiltag Det indstilles at Direktionen beslutter - At der i Frederiksberg Kommune skal arbejdes målrettet med den lokale løndannelse, således at fremtidig

Læs mere

Lønvejledning. Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m.fl.

Lønvejledning. Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m.fl. Lønvejledning Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m.fl. FORORD Denne lønvejledning skal ses som et supplement til Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG -------------

AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG ------------- Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 81 00 August 1995 J.nr. 7-3300-4/95 AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

- 1 - Diskussionsoplæg vedrørende OK-02

- 1 - Diskussionsoplæg vedrørende OK-02 - 1 - Diskussionsoplæg vedrørende OK-02 - 2 - - 3 - INDHOLD LØN- OG PERSONALEPOLITISKE FOKUSPUNKTER... 5 A) UDVIKLING I GENERELLE LØN- OG PENSIONSVILKÅR... 7 I. Indledning... 7 II. Generelle lønstigninger...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet v/koncerncenterchef & fuldmægtig Lise Jürgensen Videnskabsministeriet Ministeren Departementet IT- og Telestyrelsen Forsknings-

Læs mere

Lokal løn. Lokal løn - baggrund

Lokal løn. Lokal løn - baggrund Lokal løn Lokal løn baggrund og krav ved OK 15 Projekt i OK 15 perioden om lokal løndannelse Nyt bilag om økonomisk råderum Løn- og personaleudvikling i perioden med lokal løn dbio s regneark til lokal

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE IMPLEMENTERING AF OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2002 FOR BASISJORDEMØDRE I VEJLE AMT.

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE IMPLEMENTERING AF OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2002 FOR BASISJORDEMØDRE I VEJLE AMT. Dato: 26. marts 2003 J.nr.: 1-2-41-02 Initialer: KIW/projordemødre INDLEDNING. PROTOKOLLAT VEDRØRENDE IMPLEMENTERING AF OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2002 FOR BASISJORDEMØDRE I VEJLE AMT. Forhandling afholdt

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

LOKAL LØNDANNELSE Tag medansvar for jeres egen løn

LOKAL LØNDANNELSE Tag medansvar for jeres egen løn LOKAL LØNDANNELSE Tag medansvar for jeres egen løn Indhold Forord >> 3 Lønstrategi >> 4 Forhandlingsprocessen >> 10 Forhandlingsparter >> 17 Hvad bør aftaleteksten indeholde >> 20 Forhandlingspligt >>

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Notat. Overenskomstfornyelsen 2015-2018. Den 4. december 2015

Notat. Overenskomstfornyelsen 2015-2018. Den 4. december 2015 Notat Den 4. december 2015 Overenskomstfornyelsen 2015-2018 Nedenfor gennemgås i hovedtræk de løn- og pensionsmæssige fornyelser, der er aftalt i forbindelse med overenskomstforligene 2015. Herudover gennemgås

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune

Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune

Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune Informationsmateriale til ledere og medarbejdere Løn & Personale og HR-Udvikling Vedtaget i Hoved MED den 5.

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere