Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemningsmateriale til hjemmesiden"

Transkript

1 Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer: Lønstigninger til alle på næsten 3 pct. En særlig indplacering for dem, der sidder i atypiske stillinger Afsat en pulje til forskning og udvikling Seniorordningen er blevet permanent Sat fokus på ligestilling og det kønsopdelte arbejdsmarked Forhøjet ATP-pensionen Der er meget store ligheder mellem det regionale og det kommunale forlig, men de steder hvor der er større forskelle vil hvert arbejdsgiverområde være beskrevet særskilt. Løn Der er ingen lønstigninger i 2011, mens den stiger med næsten 3 pct. i I tabellen nedenfor er det aftalte forbedringer som koster penge oplistet både på det regionale og det kommunale område. Rammen for OK 11 Aftalte økonomiske forbedringer 2012 Regioner Kommuner Generelle lønstigninger* 2,65 pct. 2,65 pct. Lønforbedringer, øvrige 0,34 pct. 0,29 pct. Løn i alt 2,99 pct. 2,94 pct. ATP-forbedringer 0,02 pct. 0,02 pct. Seniorordningen videreføres 0,07 pct. 0,07 pct. Rammen i alt** 3,08 pct. 3,03 pct. * Inklusiv skøn fra reguleringsordningen ** Forskellene på rammen mellem Danske Regioner og KL skyldes forskelle i betaling af regningen fra reguleringsordningen. Lønnen stiger ikke i 2011, fordi vi - I regionerne o har en gæld på 1,7 pct. fra reguleringsordningen. - I kommunerne o har en gæld på 1,84 pct. på reguleringsordningen. Gælden er opstået, fordi reguleringsordningen udmøntede negativt i Vi indgik dengang en aftale med arbejdsgiverne, som betød, at ingen skulle sættes ned i løn. Gælden skulle således først betales, inden vi kunne aftale forbedringer ved OK11. - Det regionale område Midlerne til Lønforbedringer, øvrige er brugt til generelle lønstigninger. 1

2 - Det kommunale område Midlerne til Lønforbedringer, øvrige er anvendt på en fritvalgsordning. Månedslønnede kan vælge mellem at få pengene udbetalt som et tillæg, eller få forhøjet den generelle pensionssats. Udgangspunktet er, at pengene udbetales som et løntillæg. Hvis man hellere vil have pensionsprocenten forhøjet fra 1. januar 2012 er fristen for at meddele dette til sin arbejdsgiver 1. oktober I kommunerne er pensionen blevet forbedret for de professionsbachelorer, som Kost & Ernæringsforbundet forhandler for, samt økonomaer og kliniske diætister. Lønnen til voksenelever er forbedret. Værdierne af de enkelte løntrin, som følger af de aftalte generelle lønstigninger og skønnet for udmøntningen fra reguleringsordningen, kan du se ved at klikke ind på tabellerne: Løntabeller, regioner, basisskala Løntabeller, kommuner, basisskala Løntabeller, regioner, lederskala Løntabeller, kommuner, lederskala Værdien af fritvalgsordningen indgår ikke i de generelle lønstigninger og dermed heller ikke i tabellerne. Fritvalgstillægget udgør 0,34 pct. af værdien af løntrin og kronetillæg. Pr. 1. januar 2012 svarer 0,34 pct. af trin 7 til ca. 93 kr. pr. md. Der beregnes ikke pension og særlig feriegodtgørelse af tillægget. Særydelser indgår ikke i beregningen. De lønafhængige særydelser stiger Særydelser, der er en procentdel af lønnen (bl.a. nattillægget og weekendtillægget), stiger også i perioden, da de som procenttillæg udmønter mere, når lønnen stiger. Reguleringsordningen Reguleringsordningen er videreført på begge arbejdsgiverområder. Der er aftalt tekniske ændringer af ordningen, men den skal fortsat sikre en parallelitet mellem lønudviklingen i den private sektor og regionerne/kommunerne. - I regionerne I regionerne videreføres reguleringsordningen uændret i aftaleperioden. Det vil sige med et fælles beregningsgrundlag som omfatter både kommuner og regioner. Det er samtidig aftalt, at der i aftaleperioden foretages analyser af, hvor følsom reguleringsordningen - hvis datagrundlaget alene kommer fra det regionale område er overfor udsving i personalesammensætningen (udsving mellem højt/lavtlønnede grupper). Det er desuden aftalt, at hvis der aftales en reguleringsordning med regionerne ved OK-13, så bliver den alene baseret på den regionale lønudvikling. - I kommunerne På det kommunale område er det aftalt, at opgørelsen fremover kun skal indeholde den kommunale lønudvikling. 2

3 Realløn Det Økonomiske Råd forventer at priserne vil stige med 2,2 pct. i 2011 og 2 pct. i I 2011 kommer der ingen lønstigninger, men købekraften for alle Sundhedskartellets grupper skønnes sikret i ATP-pension Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP), der er et supplement til din pensionsordning i PKA, består af forskellige satser A, B, C og D. Økonomaer, kliniske diætister, sygeplejersker, radiografer, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikere, jordemødre, psykomotoriske terapeuter og fodterapeuter er på sats D. ATP-sats D forhøjes den 1. januar 2012 fra 1728 kr. til 2073,60 kr. pr. år. Konkret betyder det, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2012 stiger fra 48 kr. til ca. 58 kr. om måneden, idet man selv betaler 1/3 af ATP-bidraget via lønnen. Arbejdsgiverens bidrag stiger samtidig fra 96 kr. til ca. 115 kr. pr. måned, da arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. De fleste af Kost- og ernæringsforbundets grupper er på den højeste sats, A-satsen, og forhøjes dermed ikke. Kun økonomaer og kliniske diætister er på D-sats og forhøjes tilsvarende ovenstående. Gældende farmakonomer og tandplejere: ATP-sats E forhøjes den 1. januar 2012 fra 2462 kr. til 2851,20 kr. pr. år. Konkret betyder det, at egetbidraget til ATP pr. 1. januar 2012 stiger fra ca. 68 kr. til 79 kr. om måneden, idet man selv betaler 1/3 af ATP-bidraget via lønnen. Arbejdsgiverens bidrag stiger samtidig fra ca. 137 kr. til ca. 158 kr. pr. måned, da arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3 af ATP-bidraget. Frivillig indbetaling til pension Fra 2012 har alle ret til at foretage en højere frivillig pensionsindbetaling af sin løn, hvad enten der er tale om en kortere eller længere periode. Der er ikke noget loft over mulighederne for frivillig indbetaling. Arbejdsgiver kan fastlægge nærmere retningslinjer for, hvornår valg og evt. omvalg skal foretages. Lokal løndannelse Ingen forlodsfinansiering Der er ikke afsat penge til de lokale forhandlinger. Det vil sige, at der ikke forlods fra centralt hold er afsat penge til finansiering af de lokalt forhandlede tillæg. Midlerne til lokalløn skal findes i det økonomiske råderum, der bl.a. bestemmes af budgetterne, personaleomsætningen ( tilbageløbsmidler ) m.v. Der er i lighed med tidligere ikke aftalt et loft for, hvor mange midler, der kan bruges på lokalløn. Årlig forhandling Udgangspunktet er fortsat, at der skal forhandles én gang årligt, med mindre andet aftales lokalt. Det betyder, at lønforholdene for den enkelte ansatte fortsat skal vurderes ved den årlige lønforhandling. 3

4 Forbedrede lønstatistikker Ved OK 08 blev aftalen om statistikker til de lokale forhandlinger forbedret i regionerne. Denne gang er det den kommunale aftale, der er blevet ændret og forbedret. Som hidtil opdeles statistikken på køn, og fremover vil den også indeholde en kvinde/mand-ratio, som betyder, at kvindernes løn sættes i forhold til mændenes løn. Derudover er det aftalt, at man selv skal hente statistikken på FLD s hjemmeside: Den nye aftale træder i kraft 1. januar Atypiske stillinger Det har været et mål at tydeliggøre de faglige karriereveje for de sundhedsprofessionelle. Konkret har det betydet nye aftaler med både KL og Danske Regioner om indplacering af atypiske stillinger. En atypisk stilling kan f.eks. være særlige konsulentstillinger, kvalitetssikringsstillinger, forskningsog udviklingsstillinger eller stillinger, der dækker bredt og tværgående. De lokale parter skal være enige om, at der tale om en atypisk stilling. I regionerne indeholder bestemmelsen en mulighed for at aftale en samlet pensionsgivende løn, som ligger væsentligt over trin 8. I kommunerne er der aftalt en ny højere grundløn på kr. om året ( niveau) med mulighed for supplerende tillæg. Der er enighed mellem arbejdsgiverne og Sundhedskartellet om, at der i løbet af overenskomstperioden kan afdækkes særlige udfordringer, de enkelte faggrupper har eller kan forudse, herunder også lønmæssige udfordringer. Arbejdsliv 1. maj og Grundlovsdag Før 2012: Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges 1. maj og Grundlovsdag fra kl. 12. til kl. 24. Ansatte, der har effektiv tjeneste i førnævnte tidsrum, honoreres efter bestemmelserne, der gælder for tjeneste på søndage. Efter 2012: Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed 1. maj fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24. Ansatte, der har effektiv tjeneste i førnævnte tidsrum, honoreres efter bestemmelserne, der gælder for tjeneste på søndage. Grundlovsdag bliver en almindelig arbejdsdag. Varslingstillægget i regionerne forhøjes 4

5 Med virkning fra 1. april 2012 forhøjes satsen for inddragelse af fridøgn fra 375,82 kr. til 388,55 kr. (niveau ). 1. maj og Grundlovsdag På det regionale område vil de nuværende to halve fridage 1. maj og Grundlovsdag fremover blive samlet til en hel fridag, således at 1. maj som udgangspunkt er en hel fridag, og Grundlovsdag bliver en hel arbejdsdag. Se boks. Fremtidens behov for arbejdskraft - I regionerne Sammen med Danske Regioner, FOA og KTO har vi aftalt at kortlægge omfanget af deltidsbeskæftigelse, og hvorfor der er så mange deltidsansatte, så der også i fremtiden er den nødvendige arbejdskraft til rådighed. - I kommunerne Udgangspunktet om at sikre den fremtidige arbejdskraft er også afsættet for projektet med KL. Dette projekt skal undersøge forskellige veje til, at medarbejderne får flere timer, så borgerne i kommunernes ældre- og sundhedsområde i højere grad får glæde af de samme medarbejderes kompetencer. Projektet skal imidlertid også se nærmere på betydningen af at have indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og nye arbejdsmetoder inden for f.eks. hverdagsrehabilitering og andre områder, som er under forandring. Sammen med KL har Sundhedskartellet, FOA og SL også aftalt at undersøge mulighederne for samme arbejdstidsregler på samme arbejdsplads. Det vil sige, at man skal se nærmere på mulighed for at bygge bro mellem de forskellige arbejdstidsregelsæt, der måtte være mellem forskellige personalegrupper, der er ansat på samme arbejdsplads. Seniorordningen På både det regionale og det kommunale område er seniorordningen gjort permanent. Aftalerne er lidt forskellige, men overordnet gælder det, at der er aftalt en række initiativer, der skal gøre det lidt mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Seniorbonus på det regionale område Alle medarbejdere, som er 60 år og derover, får en årlig bonus. Bonussen stiger med alderen. Seniorbonussen kan konverteres til: Seniordage Pension Kompetenceudvikling. Vælger man at bruge seniorbonussen til kompetenceudvikling, kan værdien af bonussen omregnes til køb af f.eks. kursus, kursusmaterialer, opholdsudgifter eller evt. vikardækning Eller en kombination af disse tre muligheder Alder Bonus i pct. af sædvanlig løn* Seniordage Pensionsindbetaling i pct. af sædvanlig løn 5

6 60 år 0,8 pct. 2 dage 0,8 pct. 61 år 1,2 pct. 3 dage 1,2 pct. 62 år og derover 1,6 pct. 4 dage 1,6 pct. * Sædvanlig løn = Bruttoløn inklusiv tillæg, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension, men eksklusiv overarbejde. Medarbejdere, der ønsker at konvertere seniorordningen til andet end bonus, skal på eget initiativ give arbejdsgiveren besked herom. Der skal gives ny besked hvert år inden 1. oktober. Seniordage på det kommunale område Alle medarbejdere får ret til at afholde et antal seniordage fra den dag, man fylder 60 år. Antallet af seniordage stiger med alderen. Seniordagene kan konverteres til: Ekstraordinære pensionsindbetalinger Bonus Konverteringen sker i forhold til den aktuelle timeløn og beregnes derfor individuelt. Alder Seniordage Bonus i pct. af pensionsgivende løn* Pensionsindbetaling i pct. af pensionsgivende løn 60 år 2 dage 0,94 pct. 0,8 pct. 61 år 3 dage 1,41 pct. 1,2 pct. 62 år og derover 4 dage 1,88 pct. 1,6 pct. * Pensionsgivende løn = Grundløn inklusiv pensionsgivende tillæg og særydelser, men eksklusiv særlig feriegodtgørelse, pension og overarbejde. 0,47 pct. af den pensionsgivende løn svarer i gennemsnit til 0,4 pct. af den sædvanlige løn. Medarbejdere, der ønsker at konvertere seniorordningen til andet end dage, skal give arbejdsgiveren besked herom inden 1. oktober året før. Hvis man senere ønsker at ændre sit valg, skal der gives besked igen. Arbejdsmiljø og trivsel Tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne Der er med både regioner og kommuner enighed om, at arbejdsmiljørepræsentanten varetager en række vigtige funktioner i den lokale arbejdsmiljøorganisation. I kommunerne betyder det, at varetagelsen af arbejdsmiljøfunktionen og opgaverne kan danne grundlag for en forhandling om ydelse af funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanten. I regionerne er der enighed om, at der skal indgås forhåndsaftale om honorering af arbejdsmiljørepræsentanterne. Den konkrete størrelse på tillægget aftales lokalt. Styrket fokus på arbejdsmiljøet 6

7 Folketinget har vedtaget en ny arbejdsmiljølov, der skal effektivisere den arbejdspladsnære arbejdsmiljøindsats, og som skal implementeres i MED-håndbøgerne på både det regionale og kommunale område. Med regionerne er det aftalt, at der skal sættes et styrket fokus på arbejdsmiljøet med følgende tekst: Arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøindsatsen indgår som en del af drøftelsen på alle niveauer, og arbejdsmiljø skal indtænkes i såvel det strategiske som det operationelle niveau. Arbejdsmiljø indgår som en integreret del af drøftelser om: Strategi Værdigrundlag Planlægning, opgaveløsning og kvalitet Drift Økonomi/budgetter mv. Samarbejde om sikkerhed og sundhed skal sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde med fokus på en forebyggende indsats. Udover de rammer, som arbejdsmiljøloven sætter for arbejdsmiljøarbejdet, kan der indgå andre opgaver i samarbejdet på arbejdsmiljøområdet f.eks. arbejdsmiljøpolitikker. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og MED Forbedret opsigelsesvarsel for TR og AMiR - I kommunerne Hvis en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant afskediges, fordi der er arbejdsmangel, skal afskedigelsen ske med et opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder. Det betyder eksempelvis, at i de tilfælde, hvor en arbejdsplads nedlægges, kan tillidsrepræsentanten blive i 6 måneder og hjælpe sine kolleger. Medarbejderrepræsentanter, der ikke samtidig er tillidsrepræsentanter, eller suppleanter er ikke omfattet af ovenstående forbedring. Styrket fokus på kompetenceudvikling for TR - I regionerne Tillidsrepræsentanternes kompetenceudvikling og faglige ajourføring skal sikres ved dels eksterne og interne kurser samt ved, at sammensætningen og omfanget af opgaver er tilpasset, så disse kan varetages samtidig med varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet. Smidiggørelse af MED-udvalgets opgaver Der er aftalt mere smidige rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i regionernes og kommunernes Hoved-MED. Det betyder, at man kan koncentrere indsatsen om det, som er vigtigt på den enkelte arbejdsplads. Hvor det tidligere var et krav, er det nu op til de lokale parter, om de vil drøfte bl.a. følgende emner: Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 7

8 Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal Rammeaftale om seniorpolitik Væksthus for ledelse Ved OK 11 er Sundhedskartellet indtrådt i Væksthus for ledelse, der er et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer set fra et ledelsesperspektiv. Formålet med Væksthuset er: At styrke lederne i kommuner og regioner At hjælpe lederne med at blive bedre ledere At gå ind i projekter, der fremmer ny viden om ledelse At markedsføre god offentlig ledelse også gerne over for private ledere At dele og nyttiggøre viden om ledelse Der er 3 væksthuse og Sundhedskartellet bliver direkte repræsenteret med en plads i hvert af disse. Du kan læse mere om væksthusene her: Væksthus 1 Væksthus 2 Væksthus 3 Faglig og professionsrettet udvikling Forskning og udvikling Sundhedskartellet og Danske Regioner er enige om, at høj professionel standard og en stærk faglighed er nødvendigt for, at patienterne får høj kvalitet og patientsikkerhed. Det forudsætter blandt andet, at de sundhedsprofessionelle får mulighed for kompetenceudvikling, at der hele tiden udvikles ny forskning og viden, samt at der er en stærk sundhedsfaglig ledelse. Alle medarbejdere og ledere har et ansvar for at skabe et sundhedsvæsen i kvalitetsmæssig topklasse og de optimale rammer og betingelser for relevant faglig kompetenceudvikling. For at understøtte denne tænkning, er der som noget nyt etableret en pulje, hvorfra der kan søges midler til udviklings- og forskningsprojekter inden for Sundhedskartellets professionsområde. Puljen, der er på cirka 12 mio. kr., kan bl.a. bruges til: Udvikling og forskning Overførelse af viden til og fra institutioner Samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner Udvikling af ny praksis Kliniske retningslinjer i kommunerne Siden strukturreformen har kommunerne fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet, og udviklingen peger på, at stadig flere sundhedsopgaver på især rehabiliterings- og forebyggelsesområdet skal løses af det borgernære sundhedsvæsen kommunerne. Det vil sige helhedsorienterede sundhedsydelser, som effektivt afhjælper borgerens behov, og som kan stå mål med de ressourcer, som anvendes på området. 8

9 Når man skal give borgerne den bedst mulige sundhed, forudsætter det, at man kender effekten af den indsats, man igangsætter. Det kræver solid faglig viden og kompetencer støttet af kliniske retningslinjer, så den enkelte borger får det rette tilbud. Kliniske retningslinjer er et væsentligt værktøj til at udvikle kvaliteten i opgavevaretagelsen og understøtter kompetenceudviklingen af professionerne/sundhedskartellets grupper. Systematiseret brug af kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer vil i høj grad være en garanti for, at der hverken sker over- eller underbehandling i de kommunale sundhedstilbud. Samtidig giver kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og kvalitetsmål mulighed for, at kommuner kan sammenligne sig med andre kommuner, og dermed skabe ny læring og udvikling. På den baggrund vil KL og Sundhedskartellet i fællesskab: kortlægge omfanget af eksisterende relevante kliniske retningslinjer afdække behovet for kliniske retningslinjer i kommunerne beskrive god implementeringspraksis udarbejde forslag til fremadrettet udvikling, opfølgning og formidling af kliniske retningslinjer på det kommunale område. I arbejdet skal bl.a. inddrages faglige selskaber og netværk med tilknytning til Sundhedskartellets organisationer. Ligestilling Det lykkedes at overbevise arbejdsgiverne om, at vi i fællesskab skal have mere fokus på ligestilling. Vi er enige om at følge op på Lønkommissionens redegørelse og undersøge, hvorfor arbejdsmarkedet er så kønsopdelt, og hvad der kan gøres for at mindske den skarpe kønsopdeling. Det viste Lønkommissionen Lønkommissionens redegørelse viser, at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Mere end 70 pct. af de offentligt ansatte er kvinder, mens det stort set er omvendt i den private sektor, hvor tæt på 65 pct. er mænd. Kvinder arbejder inden for omsorgsrelaterede fag, mens mænd arbejder med teknik. Lønkommissionen viser også, at den væsentligste årsag til uligeløn i dagens Danmark er, at de fag, hvor der er mange kvinder, aflønnes meget lavere end de fag, hvor der er mange mænd selvom de har samme uddannelse, ansvar og kompetence. 9

10 I regionerne vil arbejdet være koncentreret om, hvorfor mænd og kvinder vælger bestemte typer job og fag, og hvilken betydning det har for deres ansættelsesvilkår. Vi vil også undersøge forhold af betydning for en mere ligelig ledelsesrekruttering. I kommunerne vil fokus være på de forskelle, der er inden for samme job og fag. Det vil sige en undersøgelse af det fænomen der viser, at mænd og kvinder ansat i samme jobtype og på samme arbejdsplads fordeler sig således, at kvinderne typisk varetager bestemte funktioner, mens mændene varetager nogle andre. Ligelønsstrategien Sundhedskartellet, BUPL, Socialrådgiver-foreningen og Socialpædagogerne har et fælles mål om, at i 2020 skal løngabet mellem kvinder og mænd med en mellemlang videregående uddannelse være lukket. Strategien for 2020-samarbejdet er, at der fra Christiansborgs side skal afsættes en særlig pulje til at lukke løngabet. Øvrige forbedringer Tjenestemænd I Velfærdsforliget fra 2006 er det bestemt, at efterløns- og folkepensionsalder stiger gradvist fra Som udløber heraf ændres reglerne om tjenestemandspensionen med virkning fra 1. januar 2019 på to fronter: Forhøjelse af førtidspensionsfradrag Optjening af engangsbeløb ved arbejde efter 37 års pensionsalder Forhøjelse af førtidspensionsfradraget Gældende regler Fradrag i % ved fratræden som x år 10 % ved 60 år 7 % ved 61 år 4 % ved 62 år 3 % ved 63 år 2 % ved 64 år Nye regler ved OK 11 Fradrag i % ved fratræden år efter tidligst mulig fratrædelsesalder (efterlønsalderen) 17 % under 1 år 14 % fra 1 indtil 2 år 6 % fra 2 indtil 3 år 5 % fra 3 indtil 4 år 4 % fra 4 indtil 5 år 3 % fra 5 indtil 6 år 1 % fra 6 indtil 7 år De forhøjede fradrag får virkning for tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere. Indtil da gælder de lavere satser i kolonnen til venstre. 10

11 Optjening af engangsbeløb Efter de gældende regler kan en tjenestemand højst optjene 37 års pensionsalder. Derfor har de organisationer, der har mange tjenestemandsansatte medlemmer, prioriteret et krav om, at det skal kunne betale sig også pensionsmæssigt at fortsætte med at arbejde efter, at man har optjent 37 års pensionsalder. Ved OK 11 indføres en ordning, der giver ret til et engangsbeløb for de tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 eller senere. For hver gang tjenestemanden har arbejdet ét kvartal efter opnået 37 års pensionsalder, får han/hun ret til et engangsbeløb. Et engangsbeløb udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn for de pågældende kvartaler på det tidspunkt, hvor tjenestemanden går på pension, og det optjente engangsbeløb kommer til udbetaling. Ved død udbetales det optjente engangsbeløb til boet. Nye grupper i Sundhedskartellets overenskomst I kommunerne er pensionen for frit valgs gruppen af professionsbachelorer i ernæring og sundhed, som Kost- og Ernæringsforbundet forhandler for, blevet forbedret til 17,3 pct. Samtidig overgår frit valgs gruppen til arbejdstidsregler som selvtilrettelæggende. Frit valgs gruppen er de ansatte, der selv kan vælge forhandlings- og aftaleberettiget organisation. I kommunerne lykkedes det også at udvide basisoverenskomsten til at omfatte kliniske diætister. Disse indplaceres på trin 4 med et årligt tillæg på kr., og trin 7 efter 4 års beskæftigelse. De kliniske diætister er omfattet af regler som selvtilrettelæggende, svarende til reglerne for bl.a. ergoog fysioterapeuter. Pensionssatsen er 13,05 pct. Lokalt kan der forhandles en højere grundløn afhængig af stillingsindhold. På det kommunale område fik Kost- og Ernæringsforbundet også deres ernæringshjælpere og elever ind i Sundhedskartellets fælles overenskomst. Ernæringshjælpere med indtil 7 års beskæftigelse aflønnes med 97 pct. af løntrin 1. Områdetillæg gives fuldt ud svarende til løntrin 1. Efter 7 års beskæftigelse sker aflønningen på trin 1. Ernæringshjælperelever følger bestemmelserne for ernæringsassistentelever, idet uddannelsen som ernæringshjælper svarer til første del af uddannelsen til ernæringsassistent. Øvrige vilkår for kliniske diætister, ernæringshjælpere og elever fastlægges efter Sundhedskartellets fælles overenskomst for ikke-ledende personale. Sundhedskartellet har aftalt med både KL og Danske Regioner, at der i overenskomstperioden indledes forhandlinger om overenskomstdækning af ernæringsteknologer. Sundhedskartellets lederoverenskomst på det regionale område omfatter nu også ledende tandplejere. De ledende tandplejere indplaceres med en mindste grundløn på L3 og en pension på 13,83 pct. 11

12 12

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets basisoverenskomst, regionerne 1.1.2016 1.4.2016 1.4.2016 gruppe.

Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets basisoverenskomst, regionerne 1.1.2016 1.4.2016 1.4.2016 gruppe. Regionerne april 2016 www.ftf.info/loen Oversigt over nogle organisationsaftalte ændringer fra 1. 4. 2016. Primært indenfor grupper med tilknytning til FTF Oversigt over pensionsbidragsprocenter for Sundhedskartellets

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Overenskomst2005. 1 kost&ernæringsforbundet. Urafstemning. Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse

Overenskomst2005. 1 kost&ernæringsforbundet. Urafstemning. Kost & Ernæringsforbundets hovedbestyrelse Overenskomst2005 Urafstemning Sæt kryds ved ja eller nej på den vedlagte stemmeseddel Brug den vedlagte svarkuvert - porto er betalt Læg brevet i postkassen senest søndag d. 20 marts I pjecen hér kan du

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets

i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis -en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Redaktion:

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER Side 1 Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med 31. marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune INDLEDNING Denne lønpjece er udarbejdet af fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus kommune. Den er en vejledning til tillidsrepræsentanter i dagtilbud og skoler og forsøger, at skabe et overblik over de

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2 DEBATOPLÆG OK 11 INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Information om OK08 KL-KTO forliget

Information om OK08 KL-KTO forliget F a g l i g t Fæ l l e s Fo r b u n d t r a n s p o r t g r u p p e n Fornyelse af overenskomst for buschauffører Odense Bybusser og Århus Sporveje, Busselskabet Information om OK08 KL-KTO forliget www.3f.dk

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Seniorordning. Kommunalt og regionalt ansatte

Seniorordning. Kommunalt og regionalt ansatte Seniorordning Kommunalt og regionalt ansatte Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 (2 seniordage) - 61 (3 seniordage)

Læs mere

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Indledning Så er forhandlingerne til OK 11 i gang. Det er altid en udfordring at

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 520 årsværk i regionerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR SUNDHEDSKARTELLETS ORGANISATIONERS FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR SUNDHEDSKARTELLETS ORGANISATIONERS FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN

Læs mere

Notat. Overenskomstfornyelsen 2015-2018. Den 4. december 2015

Notat. Overenskomstfornyelsen 2015-2018. Den 4. december 2015 Notat Den 4. december 2015 Overenskomstfornyelsen 2015-2018 Nedenfor gennemgås i hovedtræk de løn- og pensionsmæssige fornyelser, der er aftalt i forbindelse med overenskomstforligene 2015. Herudover gennemgås

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. KL Dansk

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

4A. Nye offentlige overenskomster

4A. Nye offentlige overenskomster 4A. Nye offentlige overenskomster OK11 Nyt kapitel I løbet af februar 2011 blev der indgået nye 2-årige overenskomster på det offentlige område for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De offentlige

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08

urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 urafstemning Overenskomst 2008-2011 for Sundhedskartellets medlemmer i regioner og kommuner OK 08 Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for 11 faglige organisationer, der tilsammen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I...1. 1. Indledning...2

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I...1. 1. Indledning...2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I...1 1. Indledning...2 2. Løn m.v....2 2.1 Generelle lønforhøjelser... 2 2.2. Reguleringsordningen... 2 2.3 Områdetillæg... 3 2.4. Særlig feriegodtgørelse...

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

OK-11. KTO-forliget - med KL

OK-11. KTO-forliget - med KL OK-11 KTO-forliget - med KL 1. april 2011 Indholdsfortegnelse KTO s beskrivelse af hovedelementerne i forliget... 3 KTO s plancheserie om forliget... 9 KTO s pressemeddelelse... 23 Protokollat om KTO-forliget

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen OK11 Debatoplæg OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Oplag: 600 eksemplarer Tryk: Cityprint Foto side 4: Fotograf Morten Pedersen ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Nr. 2 februar 2011 1. Overenskomstforlig på det kommunale område 2011-2013 2. Kalender 1. Overenskomstforlig på det kommunale område

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere