om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter"

Transkript

1 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til samstemmende og enstemmig udtalelse fra Rådet og efter høring af Det rådgivende Udvalg, og ud fra følgende betragtninger : Stålmarkedet er fortsat stærkt påvirket af den ringe økonomiske situation ; det er derfor nødvendigt at styrke kontrollen med, at mængder og priser for jern- og stålprodukter overholdes for at bevare markedets enhed ; medlemsstaterne skal sikre, at denne forpligtelse overholdes, ved at anvende kontrolforanstaltninger og sanktioner ; disse foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold til det forfulgte mål og stemme overens med EKSF-traktatens bestemmelser vedrørende frie varebevægelser; medlemsstaterne skal foretage en talmæssig behandling af de erklæringer og oplysninger, som de modtager ; de skal med jævne mellemrum sende et resumé af disse tal til Kommissionen ; Kommissionen må være bundet af bestemmelserne i EKSF-traktatens artikel 47, stk. 2, om forretningshemmelighed, og denne bør udvides til at omfatte de oplysninger, der gives om de stålhandlendes forretningsforbindelser ; Kommissionen skal med jævne mellemrum underrette medlemsstaterne om udviklingen i leveringsmønstret inden for det fælles marked stålmarkedet er en helhed, inden for hvilken de handlende deltager ved afsætningen af en betydelig del af jernog stålproduktionen, herunder også produkter importeret fra tredjelande ; som supplement til sine øvrige foranstaltninger må Kommissionen have fuldstændigt og præcist kendskab til, hvorledes jern- og stålprodukter rent fysisk bevæger sig som følge af Fællesskabets producenters og de stålhandlendes aktiviteter ; VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING : Artikel 1 Der indføres en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse stålprodukter anført i bilag I, gældende for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende som defineret i artikel 2. for at få et fuldstændigt og præcist billede af handelsstrømmene inden for Fællesskabet, som skal anvendes ved udarbejdelsen af troværdige statistikker for hver medlemsstat om modtagelser af visse jern- og stålprodukter, ikke alene fra de andre medlemsstater, men ligeledes fra tredjelande, samt import fra tredjelande af produkter med oprindelse i Fællesskabet, er det nødvendigt at indføre et ledsagedokument for leverancer af visse produkter til de andre medlemsstater, gældende for jern- og stålindustriens virksomheder og de stålhandlende ; for at gøre det muligt for jern- og stålvirksomhederne at konstatere, hvor stor en del af deres produktion der af de stålhandlende leveres til de andre medlemsstater, er det nødvendigt at indføre en produktionsattest for disse leverancer, udfærdiget af producenten ; Artikel 2 1. Denne beslutning omfatter distributionsvirksomheder i Fællesskabet, der inden for det fælles marked foretager salg fra lager og/ eller ikke-direkte salg, med udelukkelse af deres direkte salg, som defineret i artikel 3, af stålprodukter som anført i bilag I, herunder også i tilfælde, hvor de pågældende produkter helt eller delvis er indført fra tredjelande, og for så vidt de pågældende virksomheder, herefter benævnt»stålhandlende«, ikke er salgsorganisationer i henhold til beslutning nr. 30/ (») EFT nr. 6 af , s. 109 / 53.

2 Nr. L 373 / 10 De Europæiske Fællesskabers Tidende Som»stålhandlende«og omfattet af samme forpligtelser anses endvidere distributionsvirksomheder, som omhandlet i stk. 1, der forhandler stålprodukter efter at have forarbejdet disse. Ved forarbejdning forstås i denne beslutning, at et af de i bilag I til denne beslutning anførte produkter forarbejdes til et andet af de i samme bilag anførte produkter ved en anden forarbejdningsproces end valsning. Artikel 3 1. Ved direkte salg forstås, at varen i medfør af købekontrakter, der indgås mellem producenten og den stålhandlende samt mellem den handlende og dennes kunde, som er køber af varen, af producenten sendes direkte til den handlendes kunde, enten på producentens ansvar eller efter købers instrukser. Det anses ligeledes for direkte salg, såfremt den stålhandlende i forbindelse med købekontrakter, der indgås mellem producenten og dennes kunde, som er køber af varen, udelukkende optræder som mellemled (konsignatar eller kommissionær). 2. Såfremt den stålhandlende i forbindelse med købekontrakter, der indgås mellem producenten og den handlende, samt mellem den handlende og dennes kunde, som er køber af varen, sender varen direkte til denne køber, enten på den handlendes ansvar eller efter købers instrukser, anses denne form for salg for»ikke-direkte «og sidestilles med salg fra lager foretaget af den stålhandlende. 3. Alle andre former for salg anses for salg fra lager. Artikel 4 1. De i artikel 2 omhandlede jern- og stålvirksomheder og stålhandlende skal lade deres leverancer af de i bilag I anførte produkter, som er bestemt til andre medlemsstater, ledsage af det i bilag II A angivne ledsagedokument ; dette gælder også for produkter med oprindelse i tredjelande. For leverancer til andre medlemsstater skal virksomhederne til de stålhandlende aflevere en produktionsattest som angivet i bilag II B. For produkter med oprindelse i tredjelande skal jern- og stålvirksomhederne og de stålhandlende anvende det ledsagedokument, som af importøren er blevet udfærdiget ved toldbehandlingen, og som er blevet dem overdraget af denne, og hvis denne ikke optræder som befuldmægtiget for jern- og stålvirksomheden eller den berørte stålhandlende. 2. Ledsagedokumentet og en genpart heraf samt produktionsattesten i det i stk. 1, andet afsnit, nævnte tilfælde forelægges sammen med udførselsangivelsen toldkontoret i forsendelsesmedlemslandet. Dette toldkontor skal : forvisse sig om, at oplysningerne i ledsagedokumentet vedrørende NIMEXE-numre og mængder svarer til oplysningerne i udførselsangivelsen, og udfylde vedkommende rubrik i originalen og genparten af omtalte dokument, anføre den eksporterede mængde på produktionsattesten og stemple denne i den dertil beregnede rubrik, overgive produktionsattesten og original og genpart af ledsagedokumentet til eksportøren eller dennes repræsentant. Originalen skal ledsage de af leverancen omfattede produkter og overgives bestemmelsesmedlemsstatens toldkontor, når de berørte produkter overgår til frit forbrug. Genparten af ledsagedokumentet opbevares af eksportvirksomheden eller af den eksporterende stålhandlende. Produktionsattesten opbevares af den eksporterende stålhandlende. Efter at transaktionen er afsluttet, overgives attesten af den stålhandlende til jern- og stålvirksomheden. 3. Manglende produktionsattest og/ eller ledsagedokument eller forelæggelse af ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt attest og/ eller dokument kan ikke hindre gennemførelsen af den pågældende leverance, dersom jernog stålvirksomheden eller den eksporterende stålhandlende eller disses repræsentant hos det ansvarlige toldkontor stiller en sikkerhed på 43 ECU pr. ton produkt. Dette kontor udsteder en nummereret kvittering som bevis for indbetaling af sikkerhedsstillelsen. Denne sikkerhedsstillelse vil blive eksportøren eller dennes repræsentant tilbagebetalt ved forelæggelse for det pågældende toldkontor, inden for en frist på femten arbejdsdage efter sikkerhedsstillelsen, af fuldstændig og korrekt udfyldt attest og/ eller dokument og efter at de formaliteter, som nævnes i stk. 2, er opfyldt. Originalen af ledsagedokumentet sendes af eksportøren til dennes kunde. Denne kunde skal overgive det til det toldkontor, hvor erklæringen om overgang til frit forbrug for de produkter, som er omfattet af den berørte leverance, er deponeret med henvisning til nummer og dato for nævnte erklæring. Dersom der ikke inden for den ovennævnte frist forelægges en attest og et dokument, som er fuldstændigt og korrekt udfyldt, kasserer det pågældende toldkontor

3 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 11 sikkerhedsstillelsen. Dette beløb indsættes på Kommissionens konto. brug udføres og intet kan hindre gennemførelsen af den pågældende leverance. 4. En produktionsattest og/ eller et ledsagedokument, som er ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt, afvises af toldkontoret og tilbagegives til eksportøren eller dennes repræsentant. 5. Det kompetente toldkontor tilsender den nationale myndighed, hvorunder jern- og stålsektoren hører, eller enhver anden national myndighed, som måtte være udpeget hertil, en opgørelse over leverancer, som ikke opfylder kravene i stk. 2 og 3 og over de beløb, som er inddrevet i henhold til stk. 3. Denne opgørelse skal for hver leverance angive leverandørens navn, produkternes betegnelse, mængderne og om muligt navnet på producenten af de pågældende produkter. 6. Der skal ikke udfærdiges et ledsagedokument for leverancer til privat eller håndværksmæssig brug. Herved forstås leverancer på højst 500 kg. 7. Med henblik på anvendelsen af denne artikel betragtes Benelux-landene som udgørende en enkelt medlemsstat. 8. Såfremt toldmyndighederne i en medlemsstat ikke skulle være i stand til at anvende bestemmelserne i denne artikels stk. 2, 3, 4 og 5, skal disse formaliteter udføres af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemslandet hvad angår leveringer fra ovennævnte medlemsstat. Artikel 5 1. Originalen af ledsagedokumentet eller en kopi af kvitteringen for indbetaling af sikkerhedsstillelsen i henhold til artikel 4, stk. 3, hvis rigtighed bekræftes af eksportmedlemsstatens ansvarlige toldkontor, deponeres med erklæringen om overgang til frit forbrug hos et toldkontor i bestemmelsesmedlemsstaten. Udførelsen af toldformaliteterne ved indførsel er betinget af forevisning af originalen af ledsagedokumentet eller en bekræftet kopi af kvitteringen for indbetaling af sikkerhedsstillelsen, eller udbetaling af importøren for de pågældende varer af en sikkerhedsstillelse på 43 ECU pr. ton produkt hos det kompetente toldkontor. Toldkontoret giver importøren en nummereret kvittering for sikkerhedsstillelsen. Så snart én af disse tre betingelser er opfyldt, kan formaliteterne i forbindelse med overgang til frit for Denne sikkerhedsstillelse bliver tilbagebétalt importøren eller dennes repræsentant inden for en frist på femten arbejdsdage efter indbetaling af sikkerhedsstillelsen mod forevisning af ledsagedokumentets original eller en bekræftet kopi af kvittering for indbetaling i henhold til artikel 4, stk. 3. I manglende tilfælde opkræver det kompetente toldkontor sikkerhedsstillelsen ; dette beløb overføres til Kommissionens konto. 2. I tilfælde af bortkomst af originalen af ledsagedokumentet skal importøren eller dennes repræsentant inden for en frist af femten arbejdsdage efter datoen for deponering af erklæringen om overgang til frit forbrug give nævnte toldkontor en bekræftet kopi af førnævnte dokument. 3. Det kompetente toldkontor tilsender den nationåle myndighed, hvorunder jern- og stålsektoren hører, eller enhver anden national myndighed, der måtte være udpeget hertil, originalen af ledsagedokumentet samt en opgørelse over leverancer, som ikke opfylder kravene i stk. 1. Denne opgørelse skal for hver leverance angive leverandørens navn, produkternes betegnelse, mængderne og om muligt navnet på producenten af de pågældende produkter. Artikel 6 1. Når de i bilag I anførte produkter, som har oprindelse i Fællesskabet, importeres af tredjeland, skal importøren til det pågældende toldkontor ved importtoldbehandlingen meddele navn og adresse på producenten af de berørte produkter ved at forelægge sådanne dokumenter, som kan godtgøre en sådan meddelelse. Manglende forelæggelse af sådanne dokumenter kan ikke hindre gennemførelsen af den berørte leverance, dersom importøren hos det kompetente toldkontor stiller en sikkerhed på 43 ECU pr. ton produkt. Denne sikkerhedsstillelse vil blive ham tilbagebetalt ved en forelæggelse af ovennævnte dokumenter inden for en frist på femten arbejdsdage efter deponeringen. Forelægges disse dokumenter ikke inden for denne frist, indkasserer det kompetente toldkontor sikkerhedsstillelsen. Dette beløb indsættes på Kommissionens konto. Det kompetente toldkontor tilsender den nationale myndighed, hvorunder jern- og stålsektoren hører, eller enhver anden national myndighed, der måtte være udpeget hertil, en opgørelse over den import, som ikke opfylder bestemmelserne i dette stykke. Denne opgørelse skal for hver leverance omfatte importørens og leverandørens navn, produkternes betegnelse og de berørte mængder.

4 Nr. L 373 / 12 De Europæiske Fællesskabers Tidende Dersom de i stk. 1 omhandlede produkter leveres til en anden medlemsstat, udfærdiger importøren det ledsagedokument, som er angivet i bilag II A. Som undtagelse fra bestemmelserne i artikel 4 kan eksportøren undlade at forelægge en produktionsattest ved deponering af erklæringen om eksport til en anden medlemsstat, dersom han godtgør, at de berørte produkter er importeret fra et tredjeland. 3. Der skal ikke udfærdiges et ledsagedokument for leverancer til privat eller håndværksmæssig brug. Herved forstås leverancer på højst 500 kg. 4. Med henblik på anvendelsen af denne artikel betragtes Benelux-landene som udgørende én enkelt medlemsstat. Medlemsstaterne skal : Artikel 9 sørge for den talmæssige behandling af de i artikel 8 omhandlede erklæringer og oplysninger, senest seks uger efter sidste dag i månéden tilsende Kommissionen et resumé af tallene for den forløbne måned, som opnået i medfør af artikel 8. Dette resumé udformes i overensstemmelse med de i bilag III og IV angivne formularer. Artikel 10 Kommissionen er bundet af bestemmelserne om forretningshemmeligheder, særlig med hensyn til oplysninger vedrørende jern- og stålvirksomhedernes og de stålhandlendes forretningsforbindelser. Artikel 11 Artikel 7 Medlemsstaterne skal med regelmæssigt mellemrum og mindst hvert kvartal underrette Kommissionen om anvendelsen af bestemmelser i artikel 4, 5 og 6. Kommissionen underretter med regelmæssige mellemrum medlemsstaterne om udviklingen i leveringsmønstret inden for det fælles marked. Artikel 12 Artikel 8 For hvert af de jern- og stålprodukter, som er anført i bilag I, skal medlemsstaterne angive : mængder modtaget fra andre medlemsstater, opdelt efter oprindelsesmedlemsstat, og opdeling af disse mængder efter producentland, mængder af produkter med oprindelse i Fællesskabet importeret fra tredjelande. Den statistiske klassificering udformes i overensstemmelse med bilag III og IV idet mængderne opdeles efter følgende to afsendelseskategorier : jern- og stålvirksomhed, stålhandlende som defineret i artikel 2. Som undtagelse fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, kan de i artikel 2 nævnte stålhandlende selv indtil den 31. marts 1984 udfylde det i bilag II A angivne ledsagedokument for leverancer til de andre medlemsstater af produkter importeret fra tredjelande i perioden fra 1. oktober 1983 til 31. december Artikel 13 Som undtagelse fra bestemmelserne i artiklerne 4 og 6, sker der ved leveringer mellem den 1. og 15. januar 1984 af produkterne nævnt i bilag I ikke udfærdigelse af et produktionscertifikat og/ eller et ledsagedokument. Disse leveringer bringes i orden senest den 31. januar 1984 ved forevisning af et produktionscertifikat og/ eller et ledsagedokument på det toldkontor, hvor den pågældende leverings udførselsangivelse er indleveret. Under afviklingen tilbageholder pågældende toldkontor det eksemplar af udførselsangivelsen, der er bestemt til eksportøren.

5 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 13 Efter at nævnte toldkontor har udført de i artikel 4 nævnte formaliteter, tilbagegives udførselsangivelsen til eksportøren. Eksportøren sender ledsagedokumentets original til kunden ; sidstnævnte skal returnere den til det toldkontor, hvor erklæringen om overgang til frit forbrug af varerne i pågældende levering er udstedt, sammen med nummeret og datoen for denne erklæring. Artikel 14 Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende og gælder, så længe de i medfør af EKSF-traktatens artikel 58 trufne foranstaltninger finder anvendelse. Denne beslutning gælder fra den 1. januar Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart. i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december På Kommissionens vegne Étienne DAVIGNON Næstformand

6 - VARMVALSEDE BREDBÅND (*) /03/ 0 S/O 7/ 2 i /2 5/ 29/41/45/49/ /13/ / / / / 29 - UNIVERSALSTÅL / / 39 - HERAF TRANSFORMATOR- OG DYNAMOBLIK ex / i i 19 BILAG I LISTE OVER PRODUKTER (alle kvaliteter, alle sorteringer) SPØRGESKEMA EUROSTAT 3.70 ANVENDTE KODER I NIMEXE-NUMMER SPØRGE SKEMA III og IV SPØRGESKEMA III-1 / IV SPØRGESKEMA III-2 / IV LINJE LINJE _ VARMVALSEDE BÅND / / 23/ 29 - SVÆRE OG MIDDELSVÆRE PLADER PÅ 3 mm OG DEROVER AFKLIPPET AF VARMVALSEDE BREDBÅND - VARMVALSEDE PLADER EX KVARTO (VALSET PÅ ANDRE VÆRKER END BREDBÅNDSVALSEVÆRKER) / / / 23 " KOLDVALSEDE PLADER SOM VALSEPLADER. ELLER I RULLER OG VARMVALSEDE PLADER SOM VALSEPLADER UNDER 3 mm - KOLDVALSEDE PLADER SOM VALSEPLADER, ELLER I RULLER PÅ 3 mm OG DEROVER / 45/47/ /44/ / / / 34/ /64/ / / 54/ VARMGALVANISEREDE PLADER (SOM VALSEPLADER ELLER I RULLER) ex R / 72 O I HENHOLD TIL NIMEXE HAR VARMVALSEDE BREDBÅND EN BREDDE PÅ OVER 500 mm

7 / 79 - VALSE TRÅD I RINGE ( OGSÅ ARMERINGSSTÅL OG HANDEL SS TÅL I RINGE ) / / 24/ 25/ 26 /29 \ > / 34/ 35/ 36/ BILAG I (fortsat) - ELEKTROFORZINKEDE PLADER (SOM VALSEPLADER ELLER 1 RULLER) ex i > ORGANISK BEKLÆDTE PLADER (SOM VALSEPLADER ELLER 1 RULLER ex / 74 / / 86 / 37 / 83 / METALLISK BEKLÆDTE PLADER (SOM VALSEPLADER ELLER! RULLER) / / BJÆLKER, I, H, U-JERN PÅ 80 mm ELLER DEROVER ex / 14/ 16 - ARMERINGSSTAL ( UNDTAGEN ARMERINGSSlAL I RINGE ) ANDET HANDELSSTÅL ( UNDTAGEN HANDEL SS I AL I RINGE ) / 18/ / 19/ / 72

8 . DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB BILAG II A 1 Leverandør (fulde navn og adresse) ( 1 ) producent LEDSAGEDOKUMENT FOR LEVERANCER AF JERN- OG STÅLPRODUKTER handlende Nr. DK/ ORIGINAL 2 Modtager (fulde navn og adresse) ( 1 ) 3 Navn på producenten i Fællesskabet (2) handlende bruger 4 Indførselstilladelses-nr. (3) 5 Oprindelsesland (3) 6 Bestemmelsesland 7 Transaktionens art ( 1 ) salg lønforlønforning 8 Nummer og dato for fakturaen eller for afsendelsesmeddelelsen ( 2 ) Udfyldes når producenten er etableret i Fællesskabet. 9 LEVEREDE JERN- OG STÅLPRODUKTER 10 Linje produkter 1 1 Produktionscertifikat nr. 1 2 Kodenummer (art. 58) 13 NIMEXE-kodenr. 14 Mængde (tons) ] ( 1 ) Det ønskede afmærkes med et kryds [x ( 3 ) Udfyldes for produkter indført fra tredjelande 15 Sted : Underskrift : A. VISUM AF TOLDSTEDET, SOM HAR ANTAGET INDFØRSELSANGIVELSEN I FÆLLESSKABET Indførselsdokument : art nr. Dato : Dag Måned År B. VISUM AF TOLDSTEDET, SOM HAR ANTAGET UDFØRSELSANGIVELSEN Udførselsdokument : art nr. dato : Stempel : dato : Stempel : Bemærkninger: Dag Måned År Bemærkninger: Dag Måned År Kautionskvitteringens nummer :

9 . DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB 1 Leverandør (fulde navn og adresse) ( 1 ) producent LEDSAGEDOKUMENT FOR LEVERANCER AF JERN- OG STÅLPRODUKTER handlende Nr. DK/ KOPI 2 Modtager (fulde navn og adresse) ( 1 ) 3 Navn på producenten i Fællesskabet (2) handlende bruger 4 Indførselstilladelses-nr. (3) 5 Oprindelsesland (3) 6 Bestemmelsesland 7 Transaktionens art ( 1 ) I lønfor salg lønfor ning 8 Nummer og dato for fakturaen eller for afsendelsesmeddelelsen ( 2 ) Udfyldes når producenten er etableret i Fællesskabet. 9 LEVEREDE JERN- OG STÅLPRODUKTER 10 Linje produkter 1 1 Produktionscertifikat nr. 12 Kodenummer (art. 58) 13 NIMEXE-kodenr. 14 Mængde (tons) ( 1 ) Det ønskede afmærkes med et kryds [x ] ( 3 ) Udfyldes for produkter indført fra tredjelande. 15 Sted : Underskrift : A. VISUM AF TOLDSTEDET, SOM HAR ANTAGET INDFØRSELSANGIVELSEN I FÆLLESSKABET Dato : Dag Måned År B. VISUM AF TOLDSTEDET, SOM HAR ANTAGET UDFØRSELSANGIVELSEN Indførselsdokument : art nr. Udførselsdokument : art nr. dato : Stempel : dato : Stempel : Dag Måned År Dag Måned År Bemærkninger: Bemærkninger: Kautionskvitteringens nummer:

10 DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB BILAG II B (forside) 1 Producent (fulde navn og adresse) PRODUKTlONSCERTiRKAT FOR JERN- OG STÅLPRODUKTER Nr. DK/ Handlende (fulde navn og adresse) 3 Bestemmelsesland 4 Nr. og dato for fakturaen 5 LEVEREDE JERN- OG STÅLPRODUKTER 6 Linje produkter 7 Kodenummer (art. 58) 8 Nummer af NIMEXE-Kode 9 Mængde (tons) 10 Sted : Dato : Dag Måned År Underskrift :

11 - 1 1 AFSKRIVNING AF LEVEREDE MÆNGDER bagsiden af produktionscertifikatet 12 Mængde (tons) 1 3 Udførselsdokument (art, nummer og dato) Ledsagedokument ( nummer og dato) 1 4 Underskrift og stempel af toldstedet, som har antaget udførselsangivelsen Disponible Afskrevne Disponible Afskrevne Disponible Afskrevne ' Disponible Afskrevne Disponible Afskrevne* Disponible ' Afskrevne

12 OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SENEST SEKS UGER EFTER MÅNEDENS UDGANG OPRINDELSESMEDLEMSSTAT: MÅNED : BILAG m SPØRGESKEMA 1 MODTAGELSER AF VISSE VALSEDE PRODUKTER I ALMINDELIGT STÅL, KVALITETSSTÅL, IKKE LEGERET SPECIALSTÅL OG LEGERET FINKORNET SPECIALKONSTRUKTIONSSTÅL, SVEJSBART - OGSÅ KALDET»SONDERBAUSTÄHLE«- ALLE SORTERINGER IMPORTERENDE MEDLEMSSTAT PRODUCENTER HANDLENDE ÅR : LINJE PRODUKTER FORBUNDS REPUBLIKKEN TYSKLAND FRANKRIG ITALIEN LANDENE BELGIEN PRODUKTIONSLAND liiia - BOURG De f FORENEDE KONGERIGE IRLAND DANMARK I n II11ill 1 LAND NEDER LUXEM GRÆKEN TREDJE 1 ll \ \ l\ 2 lili 5 li li\ \li\ 6 \\1li lili \lil lili li li 8 - LAND r - I ALT \\li\ 9 \\li \!! 10 li - \\ 11 li lili \ 12 \!! l 13\ \li\ 14 li \ \li\ I ALT li l lli... mm. (1 t )

13 OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SENEST SEKS UGER EFTER MÅNEDENS UDGANG OPRINDELSESMEDLEMSSTAT: MÅNED : ÅR : I ALT (l t ) BILAG HI (fortsat) SPØRGESKEMA 2 MODTAGELSER AF VISSE VALSEDE PRODUKTER I LEGERET SPECIALSTÅL (IKKE»SONDERBAUSTÅHLE«) - ALLE SORTERINGER IMPORTERENDE MEDLEMSSTAT PRODUCENTER HANDLENDE LINJE PRODUKTER 1 \\ FORBUNDS REPUBLIKKEN TYSKLAND FRANKRIG ITALIEN LANDENE 1 BELGIEN PRODUKTIONSLAND BOURG DET FORENEDE KONGERIGE IRLAND DANMARK. LAND NEDER LUXEM GRÆKEN TREDJE LAND l\ 5l l 6l -\ \ 7 \ li \\ 8 \ 9 \ li 10 \ ll 11 \ \ 12 l 1 13 l \ \\ 14,1 ALT

14 BILAG IV IMPORT - FRA TREDJELANDE AF VISSE VALSEDE PRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET IMPORTERENDE MEDLEMSSTAT OPRINDELSESMEDLEMSSTAT MÅNED : EKSPORTERENDE TREDJELAND ÅR : ( i t ) LINJE PRODUKT ALMINDELIGT STÅL, KVALITETSSTÅL, IKKE LEGERET SPECIALSTÅL, L LG ER ET FINKORNET SPECIALKONSTRUK T10NSSTÅL, SVEJSBART - KALDET» SONDERBAUSTÄHLE «. ( ALLE SORTERINGER ) LEGERET SPECIALSTÅL EKSL. SONDERBAUSTÄHLE ( ALLE SORTERINGER ) I ALT ' \ l ALT OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SENEST SEKS UGER EFTER MÅNEDENS UDGANG

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- og fjerkræfoder

om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- og fjerkræfoder 24. 2. 77 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 52/ 19 KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 368/77 af 23. februar 1977 om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- fjerkræfoder KOMMISSIONEN

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere