Fysioterapeuten i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeuten i psykiatrien"

Transkript

1 Fysioterapeuten i psykiatrien Af Søren Drivsholm og Birthe Kingo Christensen, fysioterapeuter ved Århus Universitetshospital Risskov Fysioterapi indgår som en del af den samlede behandling i psykiatrien, og fysioterapeuter indgår som en del af det tværfaglige team. Fysioterapeutens særlige rolle i det tværfaglige team har baggrund i fysioterapeutens viden om sammenhænge mellem funktionsevne, kropslige symptomer og psykiatriske lidelser. Patientens opfattelse af egen krop er afgørende for identitetsfølelse, virkelighedsopfattelse, evne til at håndtere sygdom og til at tage vare på egen sundhed. Psykiatrisk fysioterapi bygger på den forståelses- og teoriramme, at der hos det enkelte menneske er sammenhæng mellem motorisk, kognitiv og psykosocial udvikling og funktion. Mennesket ses som en dynamisk helhed, hvis biomekaniske, neuromuskulære, psykomotoriske og mentale funktioner arbejder sammen. Et menneskes normale udvikling og funktion kan begrænses af sygdom, handicap eller belastende opvækst- og livsvilkår. Ved at styrke og afbalancere kroppens resurser og genetablere kropslig og følelsesmæssig balance og identitet kan patienten blive i stand til bedre at håndtere sin egen livssituation. Det overordnede mål med den fysioterapeutiske indgriben er at bedre patientens psykiske og fysiske tilstand, fremme sundhed samt forebygge sygdom. Derudover bidrager den fysioterapeutiske undersøgelse til den samlede tværfaglige udredning af den sindslidendes psykopatologi, funktionsniveau og behov for behandling og rehabilitering. Fysioterapeutisk undersøgelse Forud for fysioterapeutisk behandling bliver patienten undersøgt af en fysioterapeut. Undersøgelsen har til formål at afdække patientens kropslige problemstillinger og resurser med henblik på at tilrettelægge en målrettet fysioterapeutisk indgriben. Undersøgelsen har desuden et diagnostisk sigte, idet udredning af kropslige problemstillinger bidrager til at vurdere patientens psykopatologi, funktionsniveau og behov for behandling og rehabilitering. 1

2 Undersøgelsen indeholder følgende elementer: Indledende samtale: med henblik på at få en uddybet indsigt i patientens kropslige klager og oplevelser, i patientens kropsopfattelse og i patientens forståelse af egen situation. I samtalen afdækkes patientens aktivitetsniveau, evne til at tage vare på egen sundhed, mestringsstrategier og motivation for behandling. Vurdering af kropslig funktion: omfatter vurdering af patientens motoriske funktion, muskulære spændingsniveau, bevægemønster, respiration, kropsligt udtryk, fysisk kondition samt aktuelle aktivitets- og deltagelsesniveau. Den fysioterapeutiske undersøgelse bruges desuden ved opstart af alle patientforløb, hvor patientens funktionsniveau og kropslige resurser afdækkes. Med udgangspunkt i resultaterne af undersøgelsen og patientens egne forventninger og formåen aftales, hvad behandlingsforløbet skal rette sig imod, og hvilke behandlingsmetoder behandlingen skal indeholde. Behandling I det følgende beskrives den fysioterapeutiske behandling med fokus på: Kropsterapi Somatisk fysioterapi Fysisk aktivering og træning. Integrere: fuldstændiggøre, komplettere. Kropsterapi Formålet med kropsterapeutisk behandling er: At integrere kroppen i den totale identitetsoplevelse, som indeholder aspekter af kropsoplevelse, bevægelsesevne og -funktion. At øge opmærksomhed på kropslige signaler, eksempelvis muskelspænding eller afspænding samt åndedrættet. At få en mere realistisk kropsopfattelse. At øge evnen til at knytte følelser til og forstå kroppens signaler med henblik på at få en mere realistisk virkelighedsopfattelse og dermed et bedre udgangspunkt for at klare egen situation. Eksempler på henvisningsårsager: Forstyrrede kropsoplevelser Motorisk uro og angst Manglende eller nedsat kropskontakt eller jordforbindelse Kropslig usikkerhed og heraf følgende nedsat motorisk funktionsniveau Oplevelse af manglende kropslig afgrænsning Somatiske klager på psykisk baggrund. 2

3 Den kropsterapeutiske behandling tager primært afsæt i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT), som alle fastansatte fysioterapeuter på ÅUH Risskov er videreuddannede i. Herudover inddrages elementer fra afspændingsteknikker, mindfulness, sansemotorisk træning og kognitiv terapi. Somatisk fysioterapi Formålet med somatisk fysioterapi er, at patienten forbedrer sine fysiske og psykiske funktioner for at blive så selvhjulpen som muligt. Somatisk fysioterapi omhandler behandling af bestemte fysiurgiske, ortopædkirurgiske, medicinske eller neurologiske lidelser. Somatisk fysioterapi tilbydes i de tilfælde, hvor patienten pga. sin psykiatriske lidelse og retslige foranstaltninger ikke kan modtage behandling i andet regi. Eksempler på henvisningsårsager: Muskel- eller ledskader Genoptræning efter knoglebrud eller længerevarende sengeleje Mobilisering af fikserede patienter Overbelastningsskader Lungebetændelse eller andre respirationsproblemer. Teoretisk tager behandlingen og undersøgelsen udgangspunkt i fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingsmetoder herunder manuel terapi, psykiatri, pædagogik, psykologi, motiverende samtale idrætsfysiologi og træningslære samt neurologi, ortopædkirurgi og medicinkirurgi. Eksempler på behandling Nedenfor er beskrevet nogle af de hyppigst forekommende problematikker og eksempler på den fysioterapeutiske behandling. Fysisk inaktivitet og social tilbagetrækning: Motiverende samtale, hvor patienten får afklaret egne ønsker og mål for aktiviteten. Individuelt tilpasset aktivitet, hvor fysioterapeuten har en vigtig funktion i forhold til støtte og hjælp til strukturering. Hjælp til deltagelse i gruppetilbud som fx fodbold, træningscenter, løbegruppe osv. Her er også mulighed for at træne de sociale kompetencer. Angst, uro og rastløshed: Flere af de retspsykiatriske patienter har et misbrug af diverse stoffer, da de forsøger at selvmedicinere sig. Den fysioterapeutiske behandling kan tilbyde et alternativ til misbruget, eller dæmpe ovenstående symptomerne vha. afspænding, fysisk aktivitet, kropsbevidsthedstræning, meditation m.m. 3

4 Metabolisk syndrom: en ophobning af risikofaktorer i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). Det ses ved, at insulin har nedsat effekt på glukoseoptaget, og der er nedsat glukosetolerance (diabetes) samt overvægt. Blodtryksstigning medfører højt indhold af kolesterol i blodet, der øger risikoen for åreforkalkning. Adipositas: fedme. Hypercholestrolæmi: forhøjet kolesterolindhold i blodet. Ved angst, uro og rastløshed, som kan være opstået på psykotisk baggrund, gives der fx behandling bestående af samlende, afgrænsende massage samt afspændingsøvelser. Livsstilssygdomme: Flere patienter har eller er i højrisko for at udvikle metabolisk syndrom, adipositas, type 2-diabetes, hyperkolesterolæmi m.m. Den fysioterapeutiske behandling kan her bestå af tilbud om motiverende samtale, fysisk aktivitet og kostvejledning. Fysisk aktivering og træning Formålet med fysisk aktivering og træning er at: Fremme sundhed Forebygge livsstilssygdom, som følge af inaktivitet Forbedre de fysiske funktioner Øge fysisk og psykisk velbefindende Forbedre kondition Opnå vægttab eller forebygge vægtøgning Opleve glæde ved bevægelse Øge det generelle aktivitetsniveau. Fysisk aktivering som terapeutisk redskab kan anvendes til alle patientgrupper inden for psykiatrien. Evidens: betyder indlysende tydelighed. Her: Videnskabelig belæg. Der er en bred vifte af muligheder, som kan tilpasses og tilrettelægges for den enkelte patient. Der er evidens for, at fysisk aktivitet medvirker positivt til såvel forebyggelse som behandling af livsstilssygdomme og af depression og desuden kan mindske anspændthed og angst samt forbedre søvnen. Eksempler på henvisningsårsager: Inaktivitet Somatisk sygdom: fx sukkersyge (type 2-diabetes), hjerte-karlidelser, kroniske lungesygdomme Overvægt Nedsat kondition Genoptræning af tidligere færdigheder. Fysioterapeutiske specialer Fysioterapeuter arbejder inden for flere forskellige specialer i psykiatrien. Nedenfor nævnes nogle eksempler: I hospitalspsykiatrien arbejder fysioterapeuter på affektive afsnit og psykoseafsnit samt 4

5 på gerontopsykiatriske afsnit. Herudover i OPUS og på klinikker for patienter med spiseforstyrrelser, klinikker for børn og unge med psykiatriske lidelser samt klinikker for flygtninge og torturoverlevere. Desuden varetager fysioterapeuter undersøgelse og behandling af ambulante patienter med forskellige diagnoser, som er tilknyttet psykiatrien. OPUS: intensiv psykosocial behandling til unge med begyndende psykoselignende symptomer. Det er også et tilbud til de nærmeste pårørende, hvis den unge ønsker det. I det følgende beskrives fysioterapi i retspsykiatrien, da det viser mange sider af psykiatrisk fysioterapi. Fysioterapi i retspsykiatrien Fysioterapi til retspsykiatriske patienter har siden midten af 1990 erne haft et stigende fokus, og der har i de seneste år været en stigning i antallet af sengepladser til denne patientgruppe. Som fysioterapeut på et restpsykiatrisk afsnit bliver man stillet over for anderledes krav end i arbejdet med almenpsykiatriske patienter. Typiske karakteristika for retspsykiatriske patienter kan være misbrug, manglende impulsstyring, koncentrationsbesvær, grænseoverskridende og aggressiv adfærd. Det har betydning for tilgangen til patienterne, hvor godt kommunikationen lykkes, hvordan planlægningen af behandlingen skal foregå, og hvilket resultat patienten og fysioterapeuten kan forvente. Et særligt vilkår for retspsykiatriske patienter er, at de ofte er forhindret i at deltage i aktiviteter uden for sengeafsnittet, og at de ofte er indlagt i lang tid. Der er fire retspsykiatriske afsnit på AUH Risskov. Fælles for disse afsnit er, at patienterne er indlagt af sikkerhedsmæssige og behandlingsmæssige årsager. De enkelte afsnit varetager forskellige primæropgaver, så som udredning og rehabilitering. Der er desuden et afsnit, der udelukkende varetager behandlingen af grønlandske patienter med en retslig foranstaltning, efter aftale med det grønlandske hjemmestyre. Rehabilitering På de afsnit, som arbejder med rehabilitering, er det overordnede mål, at patienten opnår højest muligt funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt samt at forbygge, at patienterne vender tilbage til kriminalitet. Den fysioterapeutiske indgriben i forhold til rehabilitering har primært fokus på forbedring af patienternes funktionsevne, på sygdomshåndtering, forebyggelse, sundhedsfremme samt afstigmatisering. Herudover er det målet at fremme en kultur, der understøtter patientens recoveryproces, dvs. en kultur der fremmer følelsen af håb og optimisme, og som giver personen mulighed for at nå sine mål. Afstigmatisering: Stigmatisering er særtræk, der ikke værdsættes. Stigmatisering opleves af den psykisk syge som diskrimination, nedvurdering af egne evner og muligheder samt social udstødel se. Afstigmatisering er det modsatte at bevæge sig væk fra stigmatisering. 5

6 Patienter indlagt til mentalobservation I nogle tilfælde udføres mentalobservationen under indlæggelse på et retspykiatrisk afsnit. Formålet med en mentalobservation er at vurdere, om der er baggrund for at anbefale retten en form for behandlingssanktion i stedet for straf. Dette er tilfældet, hvis patienten vurderes som psykisk syg eller mentalt retarderet. Fysioterapeutens bidrag i den forbindelse kan være at udføre en fysioterapeutisk kropsundersøgelse eller observere patienten mere generelt. I begge tilfælde kan det være af særlig interesse at beskrive, hvordan patienten fungerer i en gruppe, eksempelvis om han eller hun er dominerende eller kan give plads til de andre deltagere, om han eller hun kan indordne sig under en given struktur, og om han eller hun er psykotisk i sin kropsopfattelse. Fysioterapeutens observationer og undersøgelse bidrager til den samlede vurdering og indgår i den endelige mentalerklæring. Sundhedssamtaler Patienter på et retspsykiatrisk afsnit er erfaringsmæssigt udsat for følgevirkningerne af usund levevis, herunder misbrug, nedsat fysisk aktivitetsniveau og dårlige kostvaner. Der stilles i Den Danske Kvalitetsmodel krav om screening af patienternes sundhedstilstand. Det handler specifikt om kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorer). Som et led i undersøgelse og behandling tilbydes patienterne halvårligt en sundhedssamtale. Fysioterapeuten varetager primært delen om fysisk aktivitet og fysiske tests i sundhedssamtalerne. Det indebærer afdækning af patientens aktuelle aktivitetsniveau, tidligere erfaringer, motivation og eventuelle ønsker for fremtidige ændringer. I forbindelse med sundhedssamtalen laves der en konditest, BMI-måling og taljemål samt kortlægning af patientens aktuelle aktivitetsniveau. Fysioterapeutisk behandling i retspsykiatrien På baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse og efter henvisning fra den behandlende læge iværksættes den fysioterapeutiske behandling. Den fysioterapeutiske behandling tilrettelægges sammen med patienten og det tværfaglige team og kan foregå individuelt såvel som i grupper. Fysioterapeuten kan deltage som underviser sammen med tværfagligt personale i eksempelvis Løsninger for Livet og På vej til et Bedre liv. (Gruppebehandling vedrørende kost og motion samt misbrugsproblemer hos patienter med psykisk sygdom). Tværfagligt samarbejde Fysioterapeuten er en del af det tværfaglige team på afsnittet og deltager i behandlingskonferencer og teammøder, hvor den individuelle patients behandling diskuteres og kvalificeres. 6

7 En anden del af det tværfaglige arbejde på afsnittet er deltagelse i temadage, personalemøder samt supervision, hvor det findes relevant. Herudover tilrettelægger og står fysioterapeuten sammen med tværfagligt personale for forskellige gruppetilbud. Den fysioterapeutiske behandling i retspsykiatrien kan generelt inddeles i følgende undergrupper: Fysisk aktivitet og træning Kropsterapi Somatisk fysioterapi Social færdighedstræning. Eksempler på fysioterapeutisk behandling i retspsykiatrien I det følgende beskrives to eksempler på det fysioterapeutiske arbejde med retspsykiatriske patienter, nemlig mobilisering af fikserede patienter og fysisk aktivering. Mobilisering af fikserede patienter Det er veldokumenteret, hvad længere tids sengeleje gør ved kroppen. Fysioterapi bør derfor indgå som en naturlig del af behandlingen, når en patient i kortere eller længere tid er fikseret. Det er vigtigt, at den fysioterapeutiske indsats bliver givet relativt hurtigt. Opgaven er mobilisering, i den udstrækning det kan lade sig gøre. I vurderingen af hvad der skal eller kan gøres, er det nødvendigt at forholde sig til følgende: Hvad har ført til den aktuelle fiksering? Hvad er planen med hensyn til at få patienten ud af fikseringen igen, og hvordan forholder han eller hun sig til denne plan? Hvor tæt fysisk kan fysioterapeuten komme på patienten? Er der risiko for at han/ hun vil volde skade? Hvor stor en del af kroppen kan patienten bevæge? Er han eller hun fikseret med fodremme, håndremme, mavebælte osv.? Kan nogle af remmene evt. løsnes under mobiliseringen? Hvordan har patienten det med, at fysioterapeuten lægger hænder på ham eller hende? Skal behandlingen eksempelvis foregå ved, at terapeuten står ved fodenden og blot verbalt guider, hvad patienten skal gøre? Kan mobiliseringen lægges i forlængelse af, at patienten har været i bad eller på toilettet, så en del af behandlingen kan foregå stående eller gående på stuen? For at få klarhed over disse oplistede forhold taler fysioterapeuten med patienten og personalet og orienterer sig i Elektronisk Patient Journal (epj) og journal. Det er vigtigt, at patienten inddrages i, hvad der er muligt den aktuelle dag, og hvilke overvejelser vi som personale har i forhold til sikkerhed. Derfor kan man som fysioterapeut eksempelvis spørge: Kan jeg stille mig ved siden af din seng, uden at du slår ud efter mig? eller Kan vi løsne håndremmene, uden at du gør skade på dig selv?. Af hensyn til fysioterapeutens sikkerhed og patientens tryghed kan det være nødvendigt, at der er 7

8 et personalemedlem til stede under behandlingen. Patienterne vil som oftest gerne samarbejde med fysioterapeuten om mobilisering, da fysioterapeuten sjældent har været involveret i selve fikseringen. Det er som regel forbundet med fysisk velvære at bevæge kroppen, når patienten gennem længere tid har været forholdsvis passiv. Hvis patienten er angst eller har kropslige vrangforestillinger, kan den fysioterapeutiske behandling have til formål at give ham eller hende ro i kroppen eller en fornemmelse af kropsafgrænsning. I de tilfælde bruges for eksempel afgrænsende klapmassage eller ballstik-massage. Fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen har formuleret anbefalinger af fysisk aktivitet til indlagte psykiatriske patienter. Anbefalingerne understøttes af Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri samt regeringens handlingsplan for psykiatri, der præciserer vigtigheden af et understøttende behandlingsmiljø med gode fysiske rammer samt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Der er en veldokumenteret effekt af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af en lang række somatiske og nogle psykiske tilstande. Patienterne på retspsykiatriske afdelinger har som tidligere nævnt generelt lange indlæggelsestider. Dette forhold taler for systematisk at tilbyde og understøtte patienterne i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Et mindste mål er, at de retspsykiatriske patienters helbred ikke forringes under indlæggelsen, herunder at forebygge uhensigtsmæssig vægtøgning og dårligere kondition. De fleste retspsykiatriske patienter lider af skizofreni, hvilket kropsligt kan give sig til udtryk i form af negative kropslige sanseindtryk, energiløshed, angst, uro, nedsat jordforbindelse, forstyrrede kropslige sansninger eller oplevelser, problemer med at orientere sig samt fornemme retning tempo og kræfter m.m. Fysisk aktivitet kan blandt andet være med til at: Give dagen mening Give energi til andre ting Hjælpe med til at skabe struktur omkring måltider søvn m.m. Gøre at kroppen opleves som noget positivt Øge kropsbevidstheden at kroppen bliver mere tydelig Øge kropsbeherskelsen Give kropslig og psykisk ro Forebygge livsstilssygdomme (overvægt, type 2-diabetes, metabolisk syndrom m.m.) Forebygge misbrug Skabe positive sociale relationer Fremme sundhed Øge fysisk og psykisk velbefindende Opleve glæde ved bevægelse 8

9 Opnå vægttab eller forebygge vægtøgning Forbedre de fysiske funktioner Forbedre kondition Øge det generelle aktivitetsniveau Dæmpe aggression, angst, indre uro og anspændthed Forbedre sociale færdigheder. Patienter indlagt på en retspsykiatrisk afdeling er som beskrevet underlagt forskellige restriktioner med hensyn til muligheden for udgang. Det bevirker selvsagt, at det at bevæge sig og være aktiv i hverdagen er begrænset. Dette er én af årsagerne til, at denne patientgruppe ofte er overvægtig og i dårlig form. Det er en stor og vigtig fysioterapeutisk opgave at aktivere disse patienter. For at løfte denne opgave er det vigtigt, at man danner sig et overblik over patientens aktuelle sundhedstilstand og hans eller hendes interesse i og motivation for egen sundhed. Træningscenteret er et behandlingstilbud til restpsykiatriske patienter, og det har flere formål. Der er erfaring for, at brug af træningsmaskiner er med til at tilføre en ydre struktur, som patienterne ofte har brug for. Maskinen afgrænser bevægelsen, sikrer den rette bevægelse og bevægeretning. Træningscenteret Desuden hjælper det at udarbejde og nedskrive et fast program til at give struktur. Endelig har den enkelte god mulighed for at træne sine sociale kompetencer. Som deltager bliver man nødt til at tage hensyn til de andre, der træner i rummet, hilse, når man kommer ind i lokalet, orientere sig, om hvorvidt den næste maskine er ledig, om der er én der står og venter på at komme til osv. kilde: Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. Lis Maaløe. København: Munksgaard Forlag, Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Lene Nyboe og Berit Hvalsøe. Gyldendal Akademisk, Redigeret uddrag fra: På Sporet af Psykiatrien, Håndbog, del 4 om de tværfaglige samarbejdspartnere. Christian Ranegaard Jespersen og Hans Bo Rahbæk Banke,

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko for diabetes og

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi virker Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk Skizofreni Skizofreni April 2017 1 Myter om skizofreni Flere personligheder Kriminelle, farlige, forudsigelige Skyldes dårlig opdragelse, forkælelse, dovenskab Skyldes dårlige forældre Kan ikke helbredes

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Klinik for ergoterapi og fysioterapi

Klinik for ergoterapi og fysioterapi Klinik for ergoterapi og fysioterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning,

Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning, Smerte er en ubehagelig, sensorisk og emotionel sansning, oplevelse fornemmelse følelse forbundet med aktuel eller potentiel vævsbeskadigelse, eller beskrevet i vendinger svarende til en sådan beskadigelse.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse

Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse Et praksisudviklingsprojekt Evalueringsrapport udarbejdet af: Birgit Linnet Clemmensen, Birthe Kingo Christensen & Jan Frandsen April 2016. Resume

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere