Fysioterapeuten i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeuten i psykiatrien"

Transkript

1 Fysioterapeuten i psykiatrien Af Søren Drivsholm og Birthe Kingo Christensen, fysioterapeuter ved Århus Universitetshospital Risskov Fysioterapi indgår som en del af den samlede behandling i psykiatrien, og fysioterapeuter indgår som en del af det tværfaglige team. Fysioterapeutens særlige rolle i det tværfaglige team har baggrund i fysioterapeutens viden om sammenhænge mellem funktionsevne, kropslige symptomer og psykiatriske lidelser. Patientens opfattelse af egen krop er afgørende for identitetsfølelse, virkelighedsopfattelse, evne til at håndtere sygdom og til at tage vare på egen sundhed. Psykiatrisk fysioterapi bygger på den forståelses- og teoriramme, at der hos det enkelte menneske er sammenhæng mellem motorisk, kognitiv og psykosocial udvikling og funktion. Mennesket ses som en dynamisk helhed, hvis biomekaniske, neuromuskulære, psykomotoriske og mentale funktioner arbejder sammen. Et menneskes normale udvikling og funktion kan begrænses af sygdom, handicap eller belastende opvækst- og livsvilkår. Ved at styrke og afbalancere kroppens resurser og genetablere kropslig og følelsesmæssig balance og identitet kan patienten blive i stand til bedre at håndtere sin egen livssituation. Det overordnede mål med den fysioterapeutiske indgriben er at bedre patientens psykiske og fysiske tilstand, fremme sundhed samt forebygge sygdom. Derudover bidrager den fysioterapeutiske undersøgelse til den samlede tværfaglige udredning af den sindslidendes psykopatologi, funktionsniveau og behov for behandling og rehabilitering. Fysioterapeutisk undersøgelse Forud for fysioterapeutisk behandling bliver patienten undersøgt af en fysioterapeut. Undersøgelsen har til formål at afdække patientens kropslige problemstillinger og resurser med henblik på at tilrettelægge en målrettet fysioterapeutisk indgriben. Undersøgelsen har desuden et diagnostisk sigte, idet udredning af kropslige problemstillinger bidrager til at vurdere patientens psykopatologi, funktionsniveau og behov for behandling og rehabilitering. 1

2 Undersøgelsen indeholder følgende elementer: Indledende samtale: med henblik på at få en uddybet indsigt i patientens kropslige klager og oplevelser, i patientens kropsopfattelse og i patientens forståelse af egen situation. I samtalen afdækkes patientens aktivitetsniveau, evne til at tage vare på egen sundhed, mestringsstrategier og motivation for behandling. Vurdering af kropslig funktion: omfatter vurdering af patientens motoriske funktion, muskulære spændingsniveau, bevægemønster, respiration, kropsligt udtryk, fysisk kondition samt aktuelle aktivitets- og deltagelsesniveau. Den fysioterapeutiske undersøgelse bruges desuden ved opstart af alle patientforløb, hvor patientens funktionsniveau og kropslige resurser afdækkes. Med udgangspunkt i resultaterne af undersøgelsen og patientens egne forventninger og formåen aftales, hvad behandlingsforløbet skal rette sig imod, og hvilke behandlingsmetoder behandlingen skal indeholde. Behandling I det følgende beskrives den fysioterapeutiske behandling med fokus på: Kropsterapi Somatisk fysioterapi Fysisk aktivering og træning. Integrere: fuldstændiggøre, komplettere. Kropsterapi Formålet med kropsterapeutisk behandling er: At integrere kroppen i den totale identitetsoplevelse, som indeholder aspekter af kropsoplevelse, bevægelsesevne og -funktion. At øge opmærksomhed på kropslige signaler, eksempelvis muskelspænding eller afspænding samt åndedrættet. At få en mere realistisk kropsopfattelse. At øge evnen til at knytte følelser til og forstå kroppens signaler med henblik på at få en mere realistisk virkelighedsopfattelse og dermed et bedre udgangspunkt for at klare egen situation. Eksempler på henvisningsårsager: Forstyrrede kropsoplevelser Motorisk uro og angst Manglende eller nedsat kropskontakt eller jordforbindelse Kropslig usikkerhed og heraf følgende nedsat motorisk funktionsniveau Oplevelse af manglende kropslig afgrænsning Somatiske klager på psykisk baggrund. 2

3 Den kropsterapeutiske behandling tager primært afsæt i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT), som alle fastansatte fysioterapeuter på ÅUH Risskov er videreuddannede i. Herudover inddrages elementer fra afspændingsteknikker, mindfulness, sansemotorisk træning og kognitiv terapi. Somatisk fysioterapi Formålet med somatisk fysioterapi er, at patienten forbedrer sine fysiske og psykiske funktioner for at blive så selvhjulpen som muligt. Somatisk fysioterapi omhandler behandling af bestemte fysiurgiske, ortopædkirurgiske, medicinske eller neurologiske lidelser. Somatisk fysioterapi tilbydes i de tilfælde, hvor patienten pga. sin psykiatriske lidelse og retslige foranstaltninger ikke kan modtage behandling i andet regi. Eksempler på henvisningsårsager: Muskel- eller ledskader Genoptræning efter knoglebrud eller længerevarende sengeleje Mobilisering af fikserede patienter Overbelastningsskader Lungebetændelse eller andre respirationsproblemer. Teoretisk tager behandlingen og undersøgelsen udgangspunkt i fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingsmetoder herunder manuel terapi, psykiatri, pædagogik, psykologi, motiverende samtale idrætsfysiologi og træningslære samt neurologi, ortopædkirurgi og medicinkirurgi. Eksempler på behandling Nedenfor er beskrevet nogle af de hyppigst forekommende problematikker og eksempler på den fysioterapeutiske behandling. Fysisk inaktivitet og social tilbagetrækning: Motiverende samtale, hvor patienten får afklaret egne ønsker og mål for aktiviteten. Individuelt tilpasset aktivitet, hvor fysioterapeuten har en vigtig funktion i forhold til støtte og hjælp til strukturering. Hjælp til deltagelse i gruppetilbud som fx fodbold, træningscenter, løbegruppe osv. Her er også mulighed for at træne de sociale kompetencer. Angst, uro og rastløshed: Flere af de retspsykiatriske patienter har et misbrug af diverse stoffer, da de forsøger at selvmedicinere sig. Den fysioterapeutiske behandling kan tilbyde et alternativ til misbruget, eller dæmpe ovenstående symptomerne vha. afspænding, fysisk aktivitet, kropsbevidsthedstræning, meditation m.m. 3

4 Metabolisk syndrom: en ophobning af risikofaktorer i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). Det ses ved, at insulin har nedsat effekt på glukoseoptaget, og der er nedsat glukosetolerance (diabetes) samt overvægt. Blodtryksstigning medfører højt indhold af kolesterol i blodet, der øger risikoen for åreforkalkning. Adipositas: fedme. Hypercholestrolæmi: forhøjet kolesterolindhold i blodet. Ved angst, uro og rastløshed, som kan være opstået på psykotisk baggrund, gives der fx behandling bestående af samlende, afgrænsende massage samt afspændingsøvelser. Livsstilssygdomme: Flere patienter har eller er i højrisko for at udvikle metabolisk syndrom, adipositas, type 2-diabetes, hyperkolesterolæmi m.m. Den fysioterapeutiske behandling kan her bestå af tilbud om motiverende samtale, fysisk aktivitet og kostvejledning. Fysisk aktivering og træning Formålet med fysisk aktivering og træning er at: Fremme sundhed Forebygge livsstilssygdom, som følge af inaktivitet Forbedre de fysiske funktioner Øge fysisk og psykisk velbefindende Forbedre kondition Opnå vægttab eller forebygge vægtøgning Opleve glæde ved bevægelse Øge det generelle aktivitetsniveau. Fysisk aktivering som terapeutisk redskab kan anvendes til alle patientgrupper inden for psykiatrien. Evidens: betyder indlysende tydelighed. Her: Videnskabelig belæg. Der er en bred vifte af muligheder, som kan tilpasses og tilrettelægges for den enkelte patient. Der er evidens for, at fysisk aktivitet medvirker positivt til såvel forebyggelse som behandling af livsstilssygdomme og af depression og desuden kan mindske anspændthed og angst samt forbedre søvnen. Eksempler på henvisningsårsager: Inaktivitet Somatisk sygdom: fx sukkersyge (type 2-diabetes), hjerte-karlidelser, kroniske lungesygdomme Overvægt Nedsat kondition Genoptræning af tidligere færdigheder. Fysioterapeutiske specialer Fysioterapeuter arbejder inden for flere forskellige specialer i psykiatrien. Nedenfor nævnes nogle eksempler: I hospitalspsykiatrien arbejder fysioterapeuter på affektive afsnit og psykoseafsnit samt 4

5 på gerontopsykiatriske afsnit. Herudover i OPUS og på klinikker for patienter med spiseforstyrrelser, klinikker for børn og unge med psykiatriske lidelser samt klinikker for flygtninge og torturoverlevere. Desuden varetager fysioterapeuter undersøgelse og behandling af ambulante patienter med forskellige diagnoser, som er tilknyttet psykiatrien. OPUS: intensiv psykosocial behandling til unge med begyndende psykoselignende symptomer. Det er også et tilbud til de nærmeste pårørende, hvis den unge ønsker det. I det følgende beskrives fysioterapi i retspsykiatrien, da det viser mange sider af psykiatrisk fysioterapi. Fysioterapi i retspsykiatrien Fysioterapi til retspsykiatriske patienter har siden midten af 1990 erne haft et stigende fokus, og der har i de seneste år været en stigning i antallet af sengepladser til denne patientgruppe. Som fysioterapeut på et restpsykiatrisk afsnit bliver man stillet over for anderledes krav end i arbejdet med almenpsykiatriske patienter. Typiske karakteristika for retspsykiatriske patienter kan være misbrug, manglende impulsstyring, koncentrationsbesvær, grænseoverskridende og aggressiv adfærd. Det har betydning for tilgangen til patienterne, hvor godt kommunikationen lykkes, hvordan planlægningen af behandlingen skal foregå, og hvilket resultat patienten og fysioterapeuten kan forvente. Et særligt vilkår for retspsykiatriske patienter er, at de ofte er forhindret i at deltage i aktiviteter uden for sengeafsnittet, og at de ofte er indlagt i lang tid. Der er fire retspsykiatriske afsnit på AUH Risskov. Fælles for disse afsnit er, at patienterne er indlagt af sikkerhedsmæssige og behandlingsmæssige årsager. De enkelte afsnit varetager forskellige primæropgaver, så som udredning og rehabilitering. Der er desuden et afsnit, der udelukkende varetager behandlingen af grønlandske patienter med en retslig foranstaltning, efter aftale med det grønlandske hjemmestyre. Rehabilitering På de afsnit, som arbejder med rehabilitering, er det overordnede mål, at patienten opnår højest muligt funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt samt at forbygge, at patienterne vender tilbage til kriminalitet. Den fysioterapeutiske indgriben i forhold til rehabilitering har primært fokus på forbedring af patienternes funktionsevne, på sygdomshåndtering, forebyggelse, sundhedsfremme samt afstigmatisering. Herudover er det målet at fremme en kultur, der understøtter patientens recoveryproces, dvs. en kultur der fremmer følelsen af håb og optimisme, og som giver personen mulighed for at nå sine mål. Afstigmatisering: Stigmatisering er særtræk, der ikke værdsættes. Stigmatisering opleves af den psykisk syge som diskrimination, nedvurdering af egne evner og muligheder samt social udstødel se. Afstigmatisering er det modsatte at bevæge sig væk fra stigmatisering. 5

6 Patienter indlagt til mentalobservation I nogle tilfælde udføres mentalobservationen under indlæggelse på et retspykiatrisk afsnit. Formålet med en mentalobservation er at vurdere, om der er baggrund for at anbefale retten en form for behandlingssanktion i stedet for straf. Dette er tilfældet, hvis patienten vurderes som psykisk syg eller mentalt retarderet. Fysioterapeutens bidrag i den forbindelse kan være at udføre en fysioterapeutisk kropsundersøgelse eller observere patienten mere generelt. I begge tilfælde kan det være af særlig interesse at beskrive, hvordan patienten fungerer i en gruppe, eksempelvis om han eller hun er dominerende eller kan give plads til de andre deltagere, om han eller hun kan indordne sig under en given struktur, og om han eller hun er psykotisk i sin kropsopfattelse. Fysioterapeutens observationer og undersøgelse bidrager til den samlede vurdering og indgår i den endelige mentalerklæring. Sundhedssamtaler Patienter på et retspsykiatrisk afsnit er erfaringsmæssigt udsat for følgevirkningerne af usund levevis, herunder misbrug, nedsat fysisk aktivitetsniveau og dårlige kostvaner. Der stilles i Den Danske Kvalitetsmodel krav om screening af patienternes sundhedstilstand. Det handler specifikt om kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorer). Som et led i undersøgelse og behandling tilbydes patienterne halvårligt en sundhedssamtale. Fysioterapeuten varetager primært delen om fysisk aktivitet og fysiske tests i sundhedssamtalerne. Det indebærer afdækning af patientens aktuelle aktivitetsniveau, tidligere erfaringer, motivation og eventuelle ønsker for fremtidige ændringer. I forbindelse med sundhedssamtalen laves der en konditest, BMI-måling og taljemål samt kortlægning af patientens aktuelle aktivitetsniveau. Fysioterapeutisk behandling i retspsykiatrien På baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse og efter henvisning fra den behandlende læge iværksættes den fysioterapeutiske behandling. Den fysioterapeutiske behandling tilrettelægges sammen med patienten og det tværfaglige team og kan foregå individuelt såvel som i grupper. Fysioterapeuten kan deltage som underviser sammen med tværfagligt personale i eksempelvis Løsninger for Livet og På vej til et Bedre liv. (Gruppebehandling vedrørende kost og motion samt misbrugsproblemer hos patienter med psykisk sygdom). Tværfagligt samarbejde Fysioterapeuten er en del af det tværfaglige team på afsnittet og deltager i behandlingskonferencer og teammøder, hvor den individuelle patients behandling diskuteres og kvalificeres. 6

7 En anden del af det tværfaglige arbejde på afsnittet er deltagelse i temadage, personalemøder samt supervision, hvor det findes relevant. Herudover tilrettelægger og står fysioterapeuten sammen med tværfagligt personale for forskellige gruppetilbud. Den fysioterapeutiske behandling i retspsykiatrien kan generelt inddeles i følgende undergrupper: Fysisk aktivitet og træning Kropsterapi Somatisk fysioterapi Social færdighedstræning. Eksempler på fysioterapeutisk behandling i retspsykiatrien I det følgende beskrives to eksempler på det fysioterapeutiske arbejde med retspsykiatriske patienter, nemlig mobilisering af fikserede patienter og fysisk aktivering. Mobilisering af fikserede patienter Det er veldokumenteret, hvad længere tids sengeleje gør ved kroppen. Fysioterapi bør derfor indgå som en naturlig del af behandlingen, når en patient i kortere eller længere tid er fikseret. Det er vigtigt, at den fysioterapeutiske indsats bliver givet relativt hurtigt. Opgaven er mobilisering, i den udstrækning det kan lade sig gøre. I vurderingen af hvad der skal eller kan gøres, er det nødvendigt at forholde sig til følgende: Hvad har ført til den aktuelle fiksering? Hvad er planen med hensyn til at få patienten ud af fikseringen igen, og hvordan forholder han eller hun sig til denne plan? Hvor tæt fysisk kan fysioterapeuten komme på patienten? Er der risiko for at han/ hun vil volde skade? Hvor stor en del af kroppen kan patienten bevæge? Er han eller hun fikseret med fodremme, håndremme, mavebælte osv.? Kan nogle af remmene evt. løsnes under mobiliseringen? Hvordan har patienten det med, at fysioterapeuten lægger hænder på ham eller hende? Skal behandlingen eksempelvis foregå ved, at terapeuten står ved fodenden og blot verbalt guider, hvad patienten skal gøre? Kan mobiliseringen lægges i forlængelse af, at patienten har været i bad eller på toilettet, så en del af behandlingen kan foregå stående eller gående på stuen? For at få klarhed over disse oplistede forhold taler fysioterapeuten med patienten og personalet og orienterer sig i Elektronisk Patient Journal (epj) og journal. Det er vigtigt, at patienten inddrages i, hvad der er muligt den aktuelle dag, og hvilke overvejelser vi som personale har i forhold til sikkerhed. Derfor kan man som fysioterapeut eksempelvis spørge: Kan jeg stille mig ved siden af din seng, uden at du slår ud efter mig? eller Kan vi løsne håndremmene, uden at du gør skade på dig selv?. Af hensyn til fysioterapeutens sikkerhed og patientens tryghed kan det være nødvendigt, at der er 7

8 et personalemedlem til stede under behandlingen. Patienterne vil som oftest gerne samarbejde med fysioterapeuten om mobilisering, da fysioterapeuten sjældent har været involveret i selve fikseringen. Det er som regel forbundet med fysisk velvære at bevæge kroppen, når patienten gennem længere tid har været forholdsvis passiv. Hvis patienten er angst eller har kropslige vrangforestillinger, kan den fysioterapeutiske behandling have til formål at give ham eller hende ro i kroppen eller en fornemmelse af kropsafgrænsning. I de tilfælde bruges for eksempel afgrænsende klapmassage eller ballstik-massage. Fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen har formuleret anbefalinger af fysisk aktivitet til indlagte psykiatriske patienter. Anbefalingerne understøttes af Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri samt regeringens handlingsplan for psykiatri, der præciserer vigtigheden af et understøttende behandlingsmiljø med gode fysiske rammer samt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Der er en veldokumenteret effekt af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af en lang række somatiske og nogle psykiske tilstande. Patienterne på retspsykiatriske afdelinger har som tidligere nævnt generelt lange indlæggelsestider. Dette forhold taler for systematisk at tilbyde og understøtte patienterne i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Et mindste mål er, at de retspsykiatriske patienters helbred ikke forringes under indlæggelsen, herunder at forebygge uhensigtsmæssig vægtøgning og dårligere kondition. De fleste retspsykiatriske patienter lider af skizofreni, hvilket kropsligt kan give sig til udtryk i form af negative kropslige sanseindtryk, energiløshed, angst, uro, nedsat jordforbindelse, forstyrrede kropslige sansninger eller oplevelser, problemer med at orientere sig samt fornemme retning tempo og kræfter m.m. Fysisk aktivitet kan blandt andet være med til at: Give dagen mening Give energi til andre ting Hjælpe med til at skabe struktur omkring måltider søvn m.m. Gøre at kroppen opleves som noget positivt Øge kropsbevidstheden at kroppen bliver mere tydelig Øge kropsbeherskelsen Give kropslig og psykisk ro Forebygge livsstilssygdomme (overvægt, type 2-diabetes, metabolisk syndrom m.m.) Forebygge misbrug Skabe positive sociale relationer Fremme sundhed Øge fysisk og psykisk velbefindende Opleve glæde ved bevægelse 8

9 Opnå vægttab eller forebygge vægtøgning Forbedre de fysiske funktioner Forbedre kondition Øge det generelle aktivitetsniveau Dæmpe aggression, angst, indre uro og anspændthed Forbedre sociale færdigheder. Patienter indlagt på en retspsykiatrisk afdeling er som beskrevet underlagt forskellige restriktioner med hensyn til muligheden for udgang. Det bevirker selvsagt, at det at bevæge sig og være aktiv i hverdagen er begrænset. Dette er én af årsagerne til, at denne patientgruppe ofte er overvægtig og i dårlig form. Det er en stor og vigtig fysioterapeutisk opgave at aktivere disse patienter. For at løfte denne opgave er det vigtigt, at man danner sig et overblik over patientens aktuelle sundhedstilstand og hans eller hendes interesse i og motivation for egen sundhed. Træningscenteret er et behandlingstilbud til restpsykiatriske patienter, og det har flere formål. Der er erfaring for, at brug af træningsmaskiner er med til at tilføre en ydre struktur, som patienterne ofte har brug for. Maskinen afgrænser bevægelsen, sikrer den rette bevægelse og bevægeretning. Træningscenteret Desuden hjælper det at udarbejde og nedskrive et fast program til at give struktur. Endelig har den enkelte god mulighed for at træne sine sociale kompetencer. Som deltager bliver man nødt til at tage hensyn til de andre, der træner i rummet, hilse, når man kommer ind i lokalet, orientere sig, om hvorvidt den næste maskine er ledig, om der er én der står og venter på at komme til osv. kilde: Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. Lis Maaløe. København: Munksgaard Forlag, Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Lene Nyboe og Berit Hvalsøe. Gyldendal Akademisk, Redigeret uddrag fra: På Sporet af Psykiatrien, Håndbog, del 4 om de tværfaglige samarbejdspartnere. Christian Ranegaard Jespersen og Hans Bo Rahbæk Banke,

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere