Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:"

Transkript

1 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan herefter vælge om man vil anvende hovedbestemmelsen: godkendelsesmodellen eller undtagelsesbestemmelsen udbudsmodellen. Egebjerg Kommune har på kommunalbestyrelsesmøde besluttet at anvende hovedbestemmelsen, det vil sige godkendelsesmodellen. Nærværende materiale er således udtryk for Egebjerg Kommunes krav og ønsker rettet mod mulige private leverandører samt kommunen selv, omhandlende levering af pleje og praktisk hjælp ( særligt godkendelsesdokument for leverance af madservice er ligeledes udarbejdet) I nærværende materiale og bilagene kan ordet: hjemmehjælp, være benyttet som synonym for pleje og praktisk hjælp. Nærværende dokument beskriver de krav, ønsker og vilkår, som private virksomheder og den kommunale hjemmepleje skal leve op til, for at opnå godkendelse i Egebjerg Kommune som leverandør af pleje og praktisk hjælp til borgere i Egebjerg Kommune. Bemærk: Hele hjemmesygeplejen samt al pleje til beboere på plejehjem er undtaget fra fritvalgsordningen. 1.2 Ydelsernes sammensætning Leverandørerne kan blive godkendt til at levere såvel praktisk hjælp som personlig pleje. Der gælder særlige krav for de forskellige ydelser, som beskrives nærmere under de enkelte områder. Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1. Praktisk hjælp, som omfatter følgende hovedområder: Rengøring Tøjvask Bestilling af varer 2. Hjælp til personlig pleje, som omfatter følgende hovedområder: Personlig hygiejne Mad og drikke Akut hjælp hele døgnet 1

2 2.0 Godkendelsesprocedure 2.1 Godkendelsesform Egebjerg Kommune vil indgå kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet. Når kommunalbestyrelsen ultimo 2002/primo 2003 har godkendt de pris- og kvalitetskrav der skal stilles til leverandørerne, bliver der indrykket en annonce i Fyns Amts Avis hvor leverandører kan søge. Materialet vil endvidere være at finde på vores hjemmeside. Ansøgningsfristen er første gang 14 dage efter annoncen. Derefter betyder det, at der vil blive gennemført godkendelsesrunder 4 gange om året. Leverandører der ønsker at indgå kontrakt med kommunen skal senest 3 uger før et kvartals udgang have ansøgt kommunen for at blive godkendt fra næste kvartals begyndelse. Både den første, og de efterfølgende godkendelsesprocedurer gælder også for leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune, da Egebjerg Kommune vil sikre sig, at leverandøren som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for Egebjerg Kommune. 2.2 Aflevering af anmodning Der er udarbejdet et ansøgningsdokument (godkendelsesanmodning) og anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal afleveres i ét (1) eksemplar, og sendes til kommunen på følgende adresse: Egebjerg Kommune Svendborgvej V.Skerninge Mrk.: Anmodning om godkendelse frit valg pleje og praktisk hjælp 2.3 Informationsmateriale til brugerne I samarbejde med de godkendte leverandører skal Egebjerg Kommune udarbejde informationsmateriale, som udleveres til brugerne i Egebjerg Kommune i forbindelse med rådgivning om, og visitation til pleje og praktik hjælp. Anmodning om godkendelse skal derfor vedlægges et tekstafsnit til informationsmaterialet, svarende til max. 1 A4 side. Leverandørens eventuelle deltagelse i udarbejdelse af informationsmateriale, skal ske uden særskilt vederlag. 2

3 2.4 Kontraktgrundlag og kontraktperiode På baggrund af godkendelsen indgår Egebjerg Kommune kontrakt med leverandøren. Den i bilag 2 vedlagte standardkontrakt benyttes. Som udgangspunkt forhandles kontraktens indhold ikke. Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning, dokumentation og kontrakt m.v. er Egebjerg Kommune uvedkommende. Kontrakter med de godkendte leverandører vil løbe frem til og med , da der er planlagt en revision af loven i Folketinget i efteråret Egebjerg Kommune vil endvidere i foråret 2004 foretage en evaluering af fritvalgsordningen. På baggrund af lovens revision og kommunens evaluering, vil kommunalbestyrelsen beslutte eventuelle justeringer af ordningen, herunder fremtidig kontraktperiode. Der gøres opmærksom på, at efter hver budgetvedtagelse kan der ske ændringer i både pris og kvalitetskrav, som både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører skal tilpasse opgaverne efter, og således ændre med en måneds varsel til starten af hvert kalenderår. 2.5 Bindingsperiode Når en kontrakt er indgået, er der en opsigelsesfrist for leverandørerne på 3 måneder, til udgangen af et kvartal. Brugeren kan ved udgangen af en måned, med én måneds varsel opsige den valgte leverandør. Herudover henvises til standardkontrakten i bilag Organisation Hjemmeplejen i Egebjerg Kommune er overordnet ledet af hjemmeplejechefen, som refererer til kommunaldirektøren. Under hjemmeplejechefen er der 2 områdeledere, hvortil udførende personale refererer. Brugerindflydelse er organiseret gennem inddragelse af Ældreråd og Klageråd. 3.1 Myndighedsopgaver/Udførerfunktionen Som følge af lovkravet om adskillelse af myndighedsopgaverne og udførerfunktionerne, vil Egebjerg Kommune fra adskille bestillerfunktionen (visitation og tilsyn) og udførerfunktionen (levering af pleje og praktisk hjælp). Det vil ske på den måde at bestillerfunktionen varetages af visitator, der udelukkende arbejder med visitation og tilsyn. Visitator refererer til hjemmeplejechefen. Det udførende personale refererer som i dag, til områdelederne. 3

4 4.0 Krav Enhver leverandør, såvel privat som den kommunale hjemmepleje skal kunne bekræfte og dokumentere, at de kan leve op til de krav der stilles af Egebjerg Kommune Krav til virksomhedens forhold Økonomisk bæredygtighed Leverandøren skal kunne dokumentere, at denne ikke er i betalingsstandsning eller på anden måde i en økonomisk situation, der vanskeliggør en opfyldelse af de forpligtelser, der vil følge med en godkendelse som leverandør. Leverandøren må ikke have en gæld til det offentlige udover kr. I henhold til ovenstående skal der udfyldes en tro- og loveerklæring Krav om bankgaranti Den private leverandør skal stille en bankgaranti på kr. som sikkerhed for at kunne dække umiddelbare og ekstraordinære udgifter, som følge af leverandørens eventuelle misligholdelse af samarbejdet. I forhold til beløbets størrelse, kan der efterfølgende ske en årlig regulering efter faktiske opgaveomfang Godkendelse som praktikplads Efter Lov om grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser påhviler det Fyns Amt og Egebjerg Kommune at ansætte elever efter behovet for uddannet personale. Da lovgivningen foreskriver, at det kun er kommuner og amter der kan uddanne social- og sundhedspersonale, ansættes elverne i Egebjerg Kommune, og kommer i praktik på godkendte praktikpladser. For leverandøren, der ønsker godkendelse gælder, at de skal tilstræbe at blive godkendt som praktikplads, så de kan være praktikplads svarende til leverandørens andel af den samlede arbejdsmængde. Det er Social- og Sundhedsskolen, der foretager godkendelse af en arbejdsplads som praktikplads efter nærmere retningslinier. Egebjerg Kommune vil ikke på forhånd udelukke leverandører, såfremt de ikke er godkendt som praktikplads, men vil kræve, at den pågældende leverandør indenfor 3 måneder søger at blive godkendt som praktikplads samt kræve dokumentation herfor. 4

5 4.2 Krav til opgavernes udførelse Overordnede værdier I Egebjerg Kommune arbejder vi efter værdier. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et sæt af 5 overordnede værdier, og hjemmeplejen har herefter beskrevet hvad det betyder i forholdet til vore brugere: 1. Brugeren i centrum Brugeren/pårørende skal opleve glæde/livskvalitet/ligeværdighed og selvbestemmelse. Personalet skal altid tage udgangspunkt i: At det enkelte menneske er unikt med individuel baggrund, ressourcer og behov. Personalet skal altid på baggrund af faglighed arbejde forebyggende og sundhedsfremmende med respekt og værdighed. 2. Respekt for vore omgivelser Brugeren/pårørende skal opleve en hverdag præget af fleksibilitet og individuelle hensyn. Personalet skal til stadighed skabe rum til fornyelse, udvikling og utraditionelle måder at løse opgaver på, i takt med omgivelsernes ændrede krav. 3. Tillid og loyalitet Brugeren/pårørende skal opleve et trygt miljø hvor gensidig tillid og loyalitet danner grobund for trivsel og handlekraft. Personalet skal udvise tillid og loyalitet overfor borgerne, ved altid at tage udgangspunkt i, at alle siger hvad de mener og mener hvad de siger, og man loyalt overholder trufne beslutninger. 4. Dialog og inddragelse Brugeren/pårørende skal opleve at de via medindragelse får stor indflydelse på beslutninger, såvel i forhold til egen situation som dagligdagen i øvrigt. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes ressourcer og individuelle behov. Ligeværdig og fordomsfri samtale skal sikre, at kommunikationen er fremmende og involverende. 5. Åbenhed Brugeren/pårørende skal opleve et højt informationsniveau i et åbent miljø. Personalet skal udvise åbenhed og ærlighed såvel i dialog som i handling. Kommunen lægger vægt på, at pleje og omsorg altid udføres af et engageret og ansvarligt personale, der respekterer brugerens livsværdier, holdninger og erfaringer. brugerne skal have tillid til, at den ansatte er nærværende i den enkelte situation, og den ansatte gennem dialog med brugeren udfører omsorgen med omtanke, så brugerens værdighed, selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. 5

6 Udgangspunktet for kommunens indsats er sundhedsfremme og forebyggelse. Pleje, omsorg og aktivitet til svageste prioriteres højt og ressourcerne anvendes, så de svageste brugere altid tilgodeses. Hjælpen skal tilrettelægges, så den bidrager til at holde brugeren aktiv, ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. (der henvises til Egebjerg Kommunes overordnede målsætning for plejen i Egebjerg Kommune, bilag 3) For alle leverandører af pleje og praktisk hjælp i Egebjerg Kommune gælder, at de i mødet med brugeren skal efterleve ovenstående værdier og holdninger Kapacitet I Egebjerg Kommune er hjemmeplejen én organisation, daglig drevet fra område nord og område syd. Leverandøren forpligter sig til at yde den pågældende service i hele kommunen. Leverandører af pleje er forpligtede til, at have den fornødne kapacitet og beredskab til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage Service- og kvalitetskrav Det er et krav, at ydelserne udføres i henhold til den konkrete afgørelse (visitation) og ud fra Egebjerg Kommunes serviceniveau for pleje og praktisk hjælp. Egebjerg kommunes aktuelle serviceniveau fremgår af kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk hjælp, samt de mere detaljerede ydelsesbeskrivelser for de forskellige ydelser. (jvf. bilag 2.1) Leverandører skal kunne håndtere kravene på forsvarlig vis, og skal ved besvarelsen af bilag 4 angive, hvorledes de vil håndtere de stillede krav. Alle medarbejdere skal være i besiddelse af et ID-kort med billedlegimation, godkendt af Egebjerg Kommune Arbejdsmiljø Leverandøren skal sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Der skal bl.a. udarbejdes en Arbejdsplads vurdering (APV) i alle hjem. Det er leverandørens ansvar at der udarbejdes APV, og at der følges op på denne. Alt arbejde skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Uddannelsesmæssige krav Det er Egebjerg Kommunes overordnede målsætning, at hjælpen til brugerne ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor er det vigtigt at personalet har den nødvendige uddannelse. 6

7 For leverandøren der ønsker godkendelse til leverance af pleje og praktisk hjælp gælder, at de af leverandørens medarbejdere der skal løse plejeopgaver, skal have en sundhedsfaglig uddannelse. I særlige situationer kan personale med anden baggrund efter ansøgning og i dialog med kommunen herom godkendes. Leverandørerne skal i forbindelse med anmodning om godkendelse udfylde skema over nuværende medarbejdere, fordelt på uddannelseskategorier. Når der på grund af mangel på uddannet personale må ansættes ikke uddannet personale til praktisk hjælp gælder: at personalet har den fornødne viden og erfaring, så de i hvert enkelt tilfælde, er i stand til at medinddrage brugerne med henblik på det forebyggende/aktiverende sigte. Der skal senest 3 måneder efter ansættelsen udarbejdes en plan herfor. Der henvises i øvrigt til standardkontrakten (bilag 2) Ansættelse af personer fra særlige grupper social forpligtelse Leverandørerne skal sikre at de beskæftiger medarbejdere fra særlige grupper, svarende til deres andel af den samlede arbejdsmængde. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, som: - kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår - har begrænsninger i arbejdsevnen - har brug for arbejdspladserfaring indenfor social- og sundhedsområdet - har brug for at praktikophold i forhold til en uddannelse Såfremt leverandøren ikke kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse på særlige vilkår, skal leverandøren rette henvendelse til kommunen og anmode om at få formidlet medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår. Såfremt leverandøren ikke ansætter en af Egebjerg Kommune foreslået person, skal arbejdsgiveren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse. Hvis Egebjerg Kommune ikke kan foreslå medarbejdere fra de særlige grupper, jvf. ovenfor, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selvom leverandørens forpligtelse dermed ikke overholdes. Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelser på særlige vilkår opfyldes Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til forhold, som leverandøren i medfør af opgaveløsningen bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet. 7

8 Tavshedspligten gælder forhold omhandlende den enkelte bruger. Leverandøren og kommunen er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold samt om andre forhold, hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. Denne pligt består også efter, at kontrakten er bragt til ophør, uanset årsagen hertil. Alle leverandørens ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt, jvf. borgerlig straffelovs 152. Forpligtelsen ti1 at underskrive tavshedserklæringen gælder såvel medarbejdere hos leverandøren som hos eventuelle underleverandører, der i forbindelse med opgaveløsningen faktisk bliver bekendt med fortrolige oplysninger. Forpligtelsen omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortro1ige oplysninger. Leverandøren har ansvaret for, at alle ansatte og eventuelle underleverandører lever op til disse krav. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør Magtanvendelse Formålet med Lov om social service 109 er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magtanvendelse skal jvf. lov om social service 109l indbrettes, se nærmere i vedlagte bilag Leveringstid og telefontid Tidspunktet for den praktiske hjælp aftales mellem brugeren og leverandøren af ydelsen, men leverandøren er udelukkende forpligtet til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl. 08:00-16:00. Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen i tidsrummet kl. 07:00-15:00 alle hverdage. Tidspunktet for levering af pleje aftales mellem brugeren og leverandøren af ydelsen. Leverandøren er forpligtet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandører af pleje skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. På baggrund af, at loven har et aktiverende sigte, er det et krav, at modtageren af hjælpen er tilstede i hjemmet, under opgavernes udførelse. I forbindelse med den konkrete aftaleindgåelse, vil leverandøren få alle relevante kontaktnavne, telefonnumre/-tider m.m. i Egebjerg Kommune. Leverandører af pleje og praktisk hjælp skal i godkendelsesanmodningen angive, hvordan de vil håndtere kravene om leveringstid og telefontid. 8

9 Reklamation og klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klage sager. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Hver leverandør skal gøre brug af sit eget system for behandling af reklamationer og klager. Klager vedrørende afgørelsen (visitationen) behandles af Egebjerg kommunes myndigshedsfunktion. Modtager leverandøren klager vedrørende afgørelsen, henvises til Hjemmeplejen, Egebjerg Kommune. Skriftlige klager fra brugere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold ved dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave besvares af den godkendte leverandør. Egebjerg Kommune skal orienteres skriftligt om sådanne klager og deres besvarelse. Leverandøren skal medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager i Klagerådet. Det sker bl.a. ved videregivelse af de for sagen relevante oplysninger. Alle modtagere af pleje og praktisk hjælp kan klage over afgørelser om hjælp til det lovpligtige klageråd i kommunen. Klager kan efter behandlingen i Klagerådet indbringes for Det Sociale Nævn efter de almindelige klageregler. Lovgrundlaget for klagerådenes arbejde findes i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det er Kommunalbestyrelsen, der nedsætter et klageråd, som drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter 71 og 72 i Lov om social service og følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger. Klagerådet afgør også, hvilke generelle spørgsmål vedrørende personlig hjælp og pleje mv. rådet vil forelægge for kommunalbestyrelsen. Klagerådet kan endvidere udtale kritik og foreslå ændringer på området. I forbindelse med reklamationer og klager vil der skulle påregnes tidsforbrug på dialog med bruger, pårørende osv., som der er taget højde for i den beregnede timepris. Leverandøren skal i godkendelsesdokumentet angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om reklamation og klagesagsbehandling Dokumentation Det er et krav at personalet dokumenterer subjektive og objektive data som har betydning for planlægning, udførelse og evaluering af pleje, aktivering og planlagte behandlinger. Alle leverandører skal overholde persondataloven. Leverandøren skal i godkendelsesanmodningen angive, hvordan de vil håndtere dokumentationspligten. 9

10 Krav om sproglighed i mødet med brugeren Leverandørens medarbejdere skal, for at undgå misforståelser i mødet med brugeren, som minimum kunne gøre sig forståelig på dansk. Leverandøren skal i godkendelsesanmodningen angive, hvordan de vil håndtere kravet om sproglighed Krav om tværfagligt samarbejde Leverandørenes medarbejdere skal samarbejde med eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere, som f.eks. læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri- og demenskonsulenter for at sikre kontinuitet i plejen. Samarbejdet omfatter både primær- og sekundær sundhedstjeneste. Der er indgået samarbejdsaftale med Sygehus Fyn, som leverandøren forpligter sig til at følge. Vedlagt denne godkendelsesbeskrivelse som bilag Tryghedsalarmer og nødkald Hos de brugere, der har installeret tryghedsalarmer og nødkald, går kaldene direkte til den leverandør, som brugeren har valgt som leverandør - eksempelvis til et mobilnummer. Det er leverandørens pligt at følge op på alle alarmer og nødkald. Leverandøren skal besvare og betjene i henhold til aftalte forretningsgange med Egebjerg Kommune, herunder at besvare kaldet via 2-vejs kommunikation straks at kontakte "alarmcentralen 112", såfremt nødkaldet har en karakter, der kræver det selv at sende hjælp til den pågældende bruger inden for 30 min (hovedregel) at rekvirere sygeplejerske (i tilfælde af behov for hjemmesygeplejeydelser) fra det pågældende område Såfremt nødkaldet ikke besvares af den private leverandør, viderestilles kaldet til kommunens vagtcentral som besvarer nødkaldet (bagvagt). Såfremt der sker viderestilling af et kald, som leverandøren har pligt til at besvare, skal leverandøren afgive en skriftlig begrundelse herfor over for kommunen indenfor 2 hverdage. Såfremt der sker viderestilling af kald, som leverandøren har pligt til at besvare, to gange inden for samme måned, vil kommunen kræve en handlingsplan for at få rettet op på disse forhold. Hvis der efterfølgende ikke rettes op på problemerne, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. 10

11 Leverandører af pleje skal i godkendelsesanmodningen (bilag 4) angive, hvordan de vil håndtere kravene i forhold til nødkald og tryghedsalarmer Beredskab og erstatningshjælp Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så brugerne af hjælp ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel o. lign. For så vidt angår ydelserne inden for pleje, må der ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side. Hvis plejeydelsen undtagelsesvis ikke kan levereres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes samme dag - med mindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske. For så vidt angår den praktiske hjælp, skal leverandøren - i de tilfælde, hvor det på grund af særlige forhold ikke har været muligt at levere hjælpen i overensstemmelse med den indgåede aftale: Senest indenfor 5 hverdage levere erstatningshjælp i forhold til rengøringsydeiser og tøjvask Senest samme dag levere erstatningshjælp i forhold til hjælp til varebestilling - medmindre brugeren klart tilkendegiver et andet ønske Foretage registrering på tidligere nævnte afvigelsesskema Bemærk: Det fremgår af afgørelsen, hvis der i forhold til den enkelte bruger er fastsat individuelle tidsfrister, der afviger fra det fastsatte kommunale rninimumsniveau (jvf. kvalitetsstandarden). Leverandøren har krav på afregning, hvis brugeren selv aflyser hjælpen efter kl dagen inden hjælpen skulle have været leveret. Aflysninger, der meddeles førend kl dagen inden hjælpen skal leveres, honoreres ikke. Der noteres i overensstemmelse med dokumentationskravene, jvf. ovenfor. I de tilfælde hvor brugeren selv aflyser hjælpen, ydes der som udgangspunkt ikke erstatningshjælp. For både pleje, praktisk hjælp gælder, at alle afvigelser skal registres og indberettes til kommunens visitator en gang om måneden. Leverandørerne skal i godkendelsesanmodningen angive, hvordan de vil håndtere vilkårene om beredskab og erstatningshjælp. 11

12 5.0 Prisforhold Priserne samt vilkår vedrørende betalingsbetingelser og afregningsgrundlag fremgår af vedlagte bilag Timepriserne Timepriserne dækker omkostningerne forbundet med at levere en time hos brugeren ("ansigt til ansigt"). Prisen omfatter samtlige omkostninger, der vedrører kommunens leverandørvirksomhed af pleje og praktisk hjælp, herunder både direkte og indirekte omkostninger (inklusiv forrentning og afskrivning mv.). Timepriserne er delt på forskellige kategorier Beregningsprincip ATA tidsopgørelserne er beregnet ud fra en stikprøve, med en uges opgørelse i 2 af 4 hjemmehjælpsgrupper, samt for alle hjemmehjælpsgrupper på alle ubekvemme tider. Det faktiske ressource- og timeforbrug er opgjort i efteråret De økonomiske beregninger er udarbejdet af Egebjerg Kommunes økonomiafdeling, og er foretaget på baggrund af budget En oversigt over det konkrete indhold i timeprisen er gengivet i bilagsmaterialet. 12

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp Mellem og Egebjerg Kommune, Hjemmeplejeafdelingen, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører

Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg. Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 Mariagerfjord Kommune, Sundhed og Omsorg Frit valg inden for pleje og praktisk hjælp. Godkendelse af leverandører 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.1.1 Materialets opbygning 3

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83.. Lov om ændring af lov om social service nr. 326 af 23. marts

Læs mere

GODKENDELSESANMODNING

GODKENDELSESANMODNING GODKENDELSESANMODNING Anmodning samt relevant dokumentation sendes til elektronisk til Velfærd- og Sundhedsstaben, Horsens Kommune. E-mail: velfaerdogsundhed@horsens.dk Proceduren for godkendelse samt

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

Godkendelses- anmodning

Godkendelses- anmodning Godkendelses- anmodning Godkendte fritvalgsleverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Ydelser... 3 3. Bankerklæring... 3 4. Tro

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp 4/0120-0220-0011 /CF Efter konkurrencelovens 11 b, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 28. oktober 2007 [1], har Konkurrencerådet kompetence til at

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Social, Sundhed og Beskæftigelse Social, Sundhed og Beskæftigelse Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodninger Herning Kommune Visitationsenheden Torvet 7400 Herning Mrk. "Anmodning om godkendelse Frit valg" Mrk. "Anmodning om

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere