Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Frit valg og godkendelsesmodellen Ældreområdet i Favrskov Kommune Antallet af ældre og visiterede Tildeling af personlig pleje og praktisk hjælp Midlertidig hjælp eller varig hjælp Fleksibel hjemmehjælp Godkendelsesprocedure Mindst 4 godkendelsesrunder årligt Ansøgning på særlig formular Indgåelse af kontrakt eller afslag Det samlede godkendelsesmateriale Leverandør- og kvalitetskrav Krav, der relaterer sig til ydelsen Vedtagne kvalitetsmål Brugertilfredshedsundersøgelse Ydelsesbeskrivelser og leveringsfrekvenser Leveringstider Nødkald Krav, der relaterer sig til leverandøren Gæld til det offentlige Økonomisk situation Organisering af opgaven Beredskabsplan Socialt ansvar

3 1. Indledning 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen I henhold til lov om social service skal en kommune skabe grundlag for, at hjemmehjælpsmodtagere kan få valgfrihed mellem forskellige leverandører. Det frie valg omfatter de borgere, der tildeles hjælp i henhold til 83 i lov om social service, dog ikke beboere i plejeboliger og lignende boligenheder. Byrådet i Favrskov Kommune har besluttet at implementere det frie valg via den såkaldte godkendelsesmodel. Modellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de fastsatte krav, kan blive godkendt som leverandører i kommunen. De godkendte leverandører er ikke garanteret et vist minimum af ydelserne. Visitation til ydelserne sker af Favrskov Kommunes visitation (i det følgende benævnt Visitationen) efter en konkret individuel vurdering. Visitationen præsenterer leverandørernes tilbud over for de visiterede modtagere af ydelser. Nærværende dokument indeholder bl.a. en beskrivelse af de krav, som såvel den kommunale som den private leverandør skal leve op til for at opnå godkendelse som leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp i Favrskov Kommune. 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune Antallet af ældre og visiterede Nedenfor ses forventningerne til udviklingen i antallet af ældre i Favrskov Kommune i perioden : Aldersgruppe år år I alt Tabel 1. Udviklingen i antallet over 65 år. Kilde: Befolkningsprognosen pr. 17. marts Af tabel 2 fremgår antallet af borgere, der er visiteret til de enkelte ydelser pr. 1. april 2010: Ydelse Antal visiterede Praktisk hjælp (alene) 455 Personlig pleje (alene) 158 Både praktisk hjælp og personlig pleje 389 Tabel 2. Antallet af visiterede borgere til de enkelte ydelser. Kilde: Vitae Statistik. 3

4 1.2.2 Tildeling af personlig pleje og praktisk hjælp Visitationen er ansvarlig for tildeling af serviceydelser til borgerne. Tildeling af hjælp sker på baggrund af en ansøgning foranlediget af borgeren selv, dennes læge, sygehusene, pårørende eller andre interessenter. Den konkrete tildeling af hjælp sker ud fra de fastsatte kvalitetsstandarder for serviceydelserne sammenholdt med en individuel, konkret helhedsvurdering af borgerens situation. På baggrund heraf træffes afgørelse om omfang og indhold af de bevilgede ydelser. Afgørelsen, der meddeles borgeren skriftligt, indeholder desuden en klagevejledning. Fristen for visitation til personlig pleje er op til 3 hverdage efter henvendelse. Fristen for visitation til praktisk hjælp er senest 14 dage efter henvendelse. Den personlige pleje skal igangsættes straks efter visitation, mens den praktiske hjælp skal igangsættes senest 14 dage efter visitation. Leverandører må ikke afvise visiterede borgere og skal kunne levere ydelser i hele kommunen i alle ugens dage. Leverandører af personlig pleje skal have døgndækning Midlertidig hjælp eller varig hjælp Borgerne kan være visiteret til at modtage henholdsvis midlertidig hjælp og varig hjælp. Midlertidig hjælp ydes, hvor der er behov for hjælp i en kortere periode. For eksempel kan borgere i forbindelse med hjemkomst fra hospital midlertidigt have behov for hjælp. Varig hjælp ydes til borgere, hvor hjælpen vedvarende er nødvendig. For såvel modtagere af midlertidig hjælp som modtagere af varig hjælp sker der løbende opfølgning fra Visitationens side Fleksibel hjemmehjælp Serviceloven fastlægger, at borgere som er tildelt hjemmehjælp har mulighed for at tilrettelægge hjælpen fleksibelt, så de selv har indflydelse på, hvilke opgaver der bliver løst i hjemmet. Den fleksible hjemmehjælp medfører, at borgerne kan bytte sig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. Medarbejderen skal ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det vil være forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for en anden ydelse. Viser det sig, at en bestemt ydelse tre gange i træk er blevet byttet, kan Visitationen vurdere, om der er behov for at træffe en ny afgørelse ud fra en ny vurdering af borgerens behov. 4

5 1.3 Godkendelsesprocedure Mindst 4 godkendelsesrunder årligt Favrskov Kommune behandler ansøgninger fra nye leverandører løbende, dog minimum én gang i kvartalet. Der kan således være en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder. Godkendelsesproceduren gælder også for leverandører, der er godkendt af andre kommuner, idet Favrskov Kommune vil sikre sig, at leverandørerne lever op til de af kommunen fastsatte krav for området Ansøgning på særlig formular Ansøgning om godkendelse skal indgives via et særligt skema og følge anvisninger heri. Ansøgningsskemaet er vedlagt som bilag 2, men kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet i Social og Sundhed. Leverandørers ansøgning skal være bindende i tre måneder regnet fra modtagelsen. Ansøgninger sendes i ét eksemplar til: Favrskov Kommune Social- og sundhedssekretariatet Skovvej Hinnerup Mrk. Anmodning om godkendelse Frit Valg Indgåelse af kontrakt eller afslag Såfremt Favrskov Kommune vurderer, at en leverandør kan godkendes under fritvalgsordningen indbydes leverandøren til et samarbejdsmøde med henblik på at indgå endelig kontrakt. Endelig aftale er først indgået, når skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. Leverandøren afholder selv alle egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Leverandøren har mulighed for at påklage kommunens eventuelle afslag om godkendelse jf. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. nr. 94 af 5. december 2006, punkt 272. Klagen behandles af Favrskov Kommune. 1.4 Det samlede godkendelsesmateriale Nærværende dokument Leverandør- og kvalitetskrav udgør sammen med bilagene: Bilag 1: Kontrakt Bilag 2: Ansøgningsskema 5

6 Bilag 3: Favrskov Kommunes kvalitetsstandard det samlede godkendelsesmateriale. Godkendelsesmaterialet udleveres til leverandører, der ønsker at ansøge om godkendelse som leverandør i kommunen. Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til Social- og sundhedssekretariatet via kontaktoplysningerne angivet i punkt

7 2. Kvalitets- og leverandørkrav 2.1 Krav, der relaterer sig til ydelsen Byrådet i Favrskov Kommune har fastlagt det generelle serviceniveau for ældreområdet. Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden. Nedenfor gennemgås uddrag af kvalitetsstandarden for så vidt angår personlig pleje og praktisk hjælp, nemlig: de vedtagne kvalitetsmål og ydelsesbeskrivelser og leveringsfrekvenser I øvrigt henvises til kvalitetsstandarden, som indgår som bilag 3 til nærværende dokument og dermed er en del af aftalegrundlaget Vedtagne kvalitetsmål For personlig pleje og praktisk hjælp gælder følgende kvalitetsmål: Aftaler skal overholdes. Der aflyses ikke aftaler om personlig eller praktisk hjælp. Aftaler om praktisk hjælp kan i særlige tilfælde ændres/udsættes. Dog skal den praktiske hjælp leveres med en maksimal afvigelse på 5 hverdage. Aftalte tidspunkter skal overholdes. Såfremt tidspunktet for levering af hjælpen i særlige tilfælde ændres med mere end 30 minutter, skal der gives telefonisk meddelelse til modtageren om ændringen. Omfanget af hjælpen skal tilpasses den enkelte borgers behov. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal være meget tilfredse eller tilfredse med omfanget af den tildelte hjælp. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af den personlige eller praktiske hjælp. 90% af alle hjemmehjælpsmodtagere skal opleve medarbejdere i Favrskov Kommunes ældrepleje som venlige og imødekommende Brugertilfredshedsundersøgelse Leverandøren skal være opmærksom på, at der hvert andet år gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse, og at resultaterne heraf offentliggøres. Brugertilfredshedsundersøgelsen omfatter alle modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis det viser sig, at borgernes tilfredshed med leverandørens udførelse af henholdsvis pleje og praktisk hjælp ikke er tilfredsstillende, får leverandøren en 7

8 frist til at forbedre borgertilfredsheden, hvorefter der gennemføres en ny undersøgelse for denne leverandør alene. Det betragtes som ikke tilfredsstillende, hvis andelen af borgere, som er tilfredse eller meget tilfredse med henholdsvis den personlige pleje og den praktiske hjælp er under 70%. Leverandøren afholder udgiften til den ekstra brugertilfredshedsundersøgelse Ydelsesbeskrivelser og leveringsfrekvens Skema 1 og skema 2 nedenfor angiver de ydelser, der hører under personlig pleje og praktisk hjælp. Oplysningerne i skema 1 og 2 er uddrag af kvalitetsstandarden. For hver af ydelserne er frekvensen for levering angivet. Skema 1: Personlig pleje Hel eller delvis hjælp til udførelse af personlig hygiejne Formål Aktiviteter Frekvens At der gives helt eller delvist hjælp til, at borgeren oplever at kunne opretholde en god personlig hygiejne - Bad i form af brusebad eller sengebad - Øvre og nedre hygiejne - Hårvask - Mundhygiejne - Hudpleje - Soignering - Af- og påklædning - Toiletbesøg - Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler - Forflytning, vending og lejring - Sengeredning - Medicingivning - Psykisk pleje og omsorg - Tilsynsbesøg - Vejledning og rådgivning - Hjælp og støtte til struktur i hverdagen. - Ikke omfattet: - Hjælp til hårpleje (udføres af uddannet frisør). - Hjælp til neglepleje (udføres af faguddannede inden for dette område). Personlig hygiejne kan udføres døgnet rundt afhængig af borgerens vurderede behov. Hjælp til bad gives som udgangspunkt én gang om ugen. 8

9 Hel eller delvis hjælp til indtagelse af mad og drikke Formål Aktiviteter Frekvens At borgeren oplever at få varetaget sine ernæringsmæssige behov på en god og værdig måde At skabe en god ramme omkring måltidet Anretning af mad - Forberedelse af måltidet - Anretning af mad og drikkevarer - Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer - Oprydning efter måltid - Opvask. - Ikke omfattet: - Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o.lign.) - Opvask efter gæster Hjælpen kan ydes alle dage flere gange dagligt afhængig af den enkelte borgers helhedssituation Formål Aktiviteter Frekvens At borgeren får den mad og drikke, han/hun har brug for - Hjælp og støtte til at anrette mad og drikke til måltiderne (inkl. mellemmåltider) og opvask. - Opvarmning i mikroovn og servering af færdigretter - Tilberedning og servering af morgenmad - Smøre og servere brød mv. - Hjælp til at kassere gamle madvarer - Følge til og fra spisestedet. Ikke omfattet: - Tilberedning af varmt måltid (skrælle kartofler o.lign.) - Afhentning og udbringning af mad. Som udgangspunkt dagligt 9

10 Skema 2: Praktisk hjælp Hjælp til bestilling af dagligvarer Formål Aktiviteter Frekvens At borgerne har de fornødne dagligvarer i hjemmet - Hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestille varer telefonisk og sætte dem på plads Som udgangspunkt én gang om ugen på hverdage Ikke omfattet: - Hente varer. Særlige forhold: - Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser - Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgne-helligdag tilbydes hjælpen i stedet på en hverdag. - Eventuelle klager over varerne rettes til den pågældende købmand - Leveringen af varerne er vederlagsfri Hjælp til tøjvask Formål Aktiviteter Frekvens At borgeren oplever at tøjet er vasket og rent - Vask, ophængning, tumbling og sammenlægning af vasketøj Ikke omfattet: - Strygning og rulning af tøj. Som udgangspunkt én gang om ugen på hverdage Særlige forhold: - Hjælpen gives som udgangspunkt kun i forbindelse med levering af andre ydelser - Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgne-helligdag tilbydes hjælpen i stedet på en hverdag. Hjælp til rengøring og daglig husførelse Formål Aktiviteter Frekvens At borgeren oplever boligen som ren - Støvsugning og gulvvask af et areal svarende til en to værelses lejlighed - Aftørring af vandrette flader - Rengøring af sanitet på badeværelset - Optørring på badeværelse efter bad Som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage 10

11 - Sengeredning samt skift af sengelinned - Renholdelse af hjælpemidler - Tømme skraldepose. - Ikke omfattet: - Rengøring i hjem der kan udgøre en sundhedsrisiko for personalet. - Renholdelse af udendørsarealer. Særlige forhold: - Hvis hjælpen skulle være ydet på en søgne-helligdag tilbydes hjælpen i stedet på en hverdag Leveringstider Personlig pleje og praktisk hjælp leveres i henhold til Visitationens bestilling og afgørelse om tildeling af hjælp. Tidspunktet for levering af hjælp og øvrige praktiske forhold omkring leveringen af hjælpen aftales mellem borgeren og leverandøren. Levering af praktisk hjælp skal ske i tidsrummet mellem kl på hverdage (mandag - fredag). Morgenpleje skal være påbegyndt senest kl med mindre borgeren har andre ønsker. Leverandører af personlig pleje er forpligtede til at kunne levere personlig pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Definitionen på hverdage (i forhold til afregning af personlig pleje) er mandag - fredag kl samt lørdag kl Definitionen på øvrig tid (i forhold til afregning af personlig pleje) er alle dage i tidsrummet kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Nødkald Fra borgere, som har nødkald installeret, går nødkaldene direkte til et mobilnummer hos den leverandør af personlig pleje, som borgeren har valgt. Hvis borgeren kun modtager praktisk hjælp vil nødkald blive besvaret af den kommunale leverandør. Nødkald besvares døgnet rundt. Ved kald på nødkald skal leverandøren tage telefonisk kontakt til borgeren for at afklare, om der er behov for at aflægge besøg. Hvis borgeren ikke svarer aflægges besøg hurtigst muligt inden for minutter. Leverandøren skal kalde 112, hvis leverandø- 11

12 rens faglige vurdering af borgeren taler for dette. Hvis der er behov for en hjemmesygeplejerske kontaktes kommunens/distriktets hjemmesygepleje. Nødkald er indregnet i de samlede visiterede timer til borgeren. Der skal således i planlægningen af hjælp til borgeren indregnes nødkald, da der jf. 5 i bilag 1 maksimalt kan opkræves betaling svarende til antallet af visiterede timer, og der afregnes kun for timer, der faktisk er leveret hos borgeren. 2.2 Krav, der relaterer sig til leverandøren Favrskov Kommune har nedenstående krav til leverandører, der leverer praktisk hjælp og/eller personlige pleje i kommunen. Såfremt opgaven påtænkes løst af et konsortium, gælder kravene for alle konsortiets deltagere. Der skal i så fald vedlægges relevant dokumentation for samtlige deltagere Gæld til det offentlige Ifølge lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger som ændret ved lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 gælder følgende: Offentlige ordregivere skal ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Offentlige ordregivere må ikke kontrahere med tilbudsgivere, der har en ubetalt forfalden gæld på mere end kr. til det offentlige og kan vælge ikke at kontrahere med tilbudsgivere, der har en ubetalt forfalden gæld på mindre end kr. Med gæld til det offentlige menes skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Leverandører som ansøger om godkendelse i Favrskov Kommune skal, jf. ansøgningsskemaet, bilag 2: afgive en erklæring på tro og love om ikke at have en ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over nul kr. Favrskov Kommune vil afvise leverandører, der ikke afgiver erklæringen, eller som har en gæld på over nul kr. 12

13 2.2.2 Økonomisk situation Leverandører som ansøger om godkendelse i Favrskov Kommune skal, jf. ansøgningsskemaet, bilag 2: vedlægge dokumentation, fx serviceattest (max 6 måneder gammel ved kommunens modtagelse), for ikke at være eller være begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning, tvangsakkord eller at være i en lignende økonomisk vanskelig situation. Favrskov Kommune vil afvise leverandører, der ikke vedlægger relevant dokumentation Organisering af opgaven Leverandører som søger om godkendelse i Favrskov Kommune skal jf. ansøgningsskemaet, bilag 2: beskrive, hvordan opgaveløsningen tænkes organiseret. Favrskov Kommune vil afvise leverandører såfremt planen for organisering af opgaven ikke dokumenterer, at Favrskov Kommunes krav til uddannelsesniveau for leverandørens medarbejdere er overholdt (se bilag 1 18). Overordnet gælder det, at leverandøren skal sikre en god kvalitet i udførelsen af opgaven, herunder overholde serviceniveauet, og give god og effektiv borgerbetjening og borgerservice, der er målrettet ældre og handicappede. Leverandøren skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte modtager af pleje og praktisk hjælp udføres af færrest mulige medarbejdere samt at hjælpen udføres af personale, der kender den aftalte hjælp. Leverandøren skal have faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, registreres i Vitae journalen og videregives til kommunen via advis (elektronisk kommunikation). Leverandøren skal tilstræbe at organisere hjælpen således, at modtagere af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, der deltager i aktiviteter på plejecentrene eller i visiteret træning, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet og aftalen fremgår af afgørelsen om hjælp til borgeren. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at modtagere af pleje og/eller praktisk hjælp, der skal til undersøgelse, behandling eller lignende på sygehus, hos egen læge, eller hos speciallæge, er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. 13

14 2.2.4 Beredskabsplan Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse, så modtagerne af hjælpen ikke mærker til de problemer, der måtte være i forhold til ledelse eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren (jf. Lov om Social Service 90 b). Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. For leverandører af personlig pleje gælder, at beredskabet er gældende i de perioder, hvor borgerne i henhold til afgørelserne om tildeling af hjælp er visiteret til ydelser. Der kan være krav om levering af personlig pleje 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet. For leverandører af praktisk hjælp gælder, at beredskabet er gældende i de perioder, hvor borgerne i henhold til afgørelserne om tildeling af hjælp er visiteret til ydelser. Praktisk hjælp leveres på hverdage inden for tidsrummet Leverandører som ansøger om godkendelse skal jf. ansøgningsskemaet, bilag 2: beskrive hvilken beredskabsplan der anvendes i relation til løsning af opgaven. Favrskov Kommune vil afvise leverandører, såfremt beredskabsplanen ikke kan dokumentere en tilstrækkelig leveringssikkerhed Socialt ansvar Favrskov Kommune ønsker, at samarbejde med leverandører, der er villige til og kan påtage sig et socialt ansvar. Det er således et ønske fra kommunens side at leverandøren indgår i et samarbejde med Favrskov Kommunes Jobcenter om en social klausul med følgende mulige indhold: Besætte en eller flere af de stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, med arbejdstagere fra særlige persongrupper, fx ledige. Samarbejdet kan fx udmøntes i arbejdsprøvningspladser, jobtræningspladser og fleksjob eller lignende i leverandørens virksomhed. Initiativer der kan afhjælpe sygdom hos leverandøren, dvs. initiativer der kan afhjælpe kommunens omkostninger til sygedagpenge. Udmøntningen af nærværende sociale klausul vil ske i et konkret samarbejde mellem kommunen og leverandøren. Omfanget og indholdet af den sociale klausul skal dermed aftales nærmere mellem parterne. 14

15 Såfremt leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere mv. til opfyldelse af denne sociale klausul, skal leverandøren rette henvendelse til kommunes jobcenter og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Leverandører som ansøger om godkendelse i Favrskov Kommune skal, jf. ansøgningsskemaet, bilag 2: Erklære at være indstillet på at indgå i et samarbejde vedrørende en social klausul. Favrskov Kommune vil afvise leverandører, der ikke afgiver ovenstående erklæring. 15

Favrskov Kommune Personlig pleje og praktisk hjælp. Leverandør- og kvalitetskrav

Favrskov Kommune Personlig pleje og praktisk hjælp. Leverandør- og kvalitetskrav Favrskov Kommune Personlig pleje og praktisk hjælp Leverandør- og kvalitetskrav Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav Personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav Personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav Personlig pleje og praktisk hjælp Ansøgningsskema Januar 2016 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Adresse til ansøgningsskema 3 2. Stamdata 3 3. Omfang 3 4.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

GODKENDELSESANMODNING

GODKENDELSESANMODNING GODKENDELSESANMODNING Anmodning samt relevant dokumentation sendes til elektronisk til Velfærd- og Sundhedsstaben, Horsens Kommune. E-mail: velfaerdogsundhed@horsens.dk Proceduren for godkendelse samt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning. Svendborg Kommune Social- og Sundhedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Att.: Myndighedschef Mrk. Anmodning om godkendelse - Frit valg De potentielle

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Favrskov Kommune Madservice

Favrskov Kommune Madservice Favrskov Kommune Madservice Leverandør- og kvalitetskrav Januar 2016 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere