Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

2 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon Temaer: Statsbesøg 22 De kongelige fonde 24 Snedkerværkstedet 26 Kongehusets økonomi 28

3 Hermed præsenteres den første årsrapport om Kongehusets virksomhed. Gennem de seneste år har hoffet arbejdet målrettet på at forbedre informationsindsatsen. I 2004 er der således blevet ansat en presse- og informationschef og foretaget en gennemgribende opdatering og modernisering af Kongehusets hjemmesider. Årsrapporten er et yderligere led i denne indsats. I årsrapporten beskrives Kongehuset, dets opgaver, funktioner og årets væsentligste begivenheder. Herudover indeholder rapporten en række udvalgte temaer for at illustrere bredden i Kongehusets aktiviteter. Temaerne i denne rapport omfatter statsbesøg, de kongelige fonde og snedkerværkstedet. Årsrapporten omhandler endeligt hoffets organisation, de kongelige slotte og årsregnskab. Kongehusets aktivitetsniveau lå i 2004 ud over det sædvanlige. Opgaverne var mange og forskelligartede traditionelle såvel som nye. Kongehuset har i årets løb været genstand for stor opmærksomhed både fra den danske befolknings side og fra udlandet. Også 2004 karakteriseredes af en nær kontakt mellem den kongelige familie og befolkningen. Ikke mindst Kronprinsparrets bryllup i maj satte sit helt særlige præg på året. Et bryllup som på en gang viste Kongehuset i en historisk og nutidig sammenhæng. På det organisatoriske og administrative plan er der i årets løb gennemført en række ændringer. Denne proces vil blive fortsat for løbende at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Sigtet hermed er at kunne imødekomme de udfordringer og forventninger, Kongehuset står overfor i fremtiden. I årsrapporten redegøres for Kongehusets økonomi. Den hidtidige regnskabsperiode for de interne regnskaber har været 1. april marts, men med beslutningen om at offentliggøre en årsrapport er regnskabsåret omlagt til kalenderåret. Derfor omfatter denne årsrapport alene perioden 1. april december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, 12. april 2005 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

4 Det danske Kongehus Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Det konstitutionelle monarki Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Af samme grund kræver Dronningens beslutninger vedrørende statsstyret medunderskrift af en minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og andre henseender neutral. Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan få gyldighed, skal den være vedtaget af Folketinget og stadfæstet af Dronningen. Stadfæstelsen finder sted i statsrådet, der ledes af Dronningen og derudover består af ministrene. Regeringens lovforslag skal også forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og stadfæstelser ske uden for statsrådet, men skal efterfølgende bekræftes i statsrådet. I statsrådsmøderne, hvoraf der i 2004 blev afholdt syv, deltager også Kronprinsen. Det er fast tradition, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som i 2004 fandt sted tirsdag den 5. oktober. Som led i den udøvende magt forelægges sager med indstilling for Dronningen. Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministrene, ligesom Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd efter indstilling. I 2004 blev 196 personer kongeligt udnævnt. I nogle tilfælde, for eksempel ved loves ikrafttrædelse for Grønland og Færøerne eller ved udstedelse af nye mønter, gennemføres rets-forskrifter i form af en kongelig anordning, hvoraf der i 2004 blev udstedt 15. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Regentparret 4 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

5 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

6 Kongehuset deltager ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober. Den dømmende magt er efter grundloven hos domstolene, men Dronningen kan benåde straffede personer efter indstilling fra Justitsministeriet. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der benådes af Dronningen. I tilfælde, hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Såfremt Kronprinsen også er forhindret, indsættes i stedet en rigsforstander til at varetage funktionerne. I 2004 har Kronprinsen i flere perioder været regent, ligesom Prins Joachim og Prinsesse Benedikte har været rigsforstandere. Kronprinsessen og borgmester John Hemming åbner Fredensborg-Humlebæk Kommunes sundhedsuge Sundhed i tide - tid til sundhed i Fredensborg. 6 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

7 Repræsentative opgaver Som statsoverhoved er Dronningen et samlingspunkt indadtil og repræsenterer Danmark udadtil. En opgave hele Kongehuset bidrager til. Dronningen og de øvrige medlemmer af Kongehuset påtager sig enten hver for sig eller sammen en lang række repræsentative opgaver. Det drejer sig blandt andet om modtagelse af besøg af stats- og regeringschefer fra udlandet og statsbesøg af Regentparret i udlandet. Under statsbesøgene og andre officielle rejser til udlandet varetages en bred vifte af danske erhvervsmæssige, kulturelle og sociale interesser. Herudover aflægger Kongehusets medlemmer årligt besøg i forskellige dele af riget samt deltager i udstillingsåbninger, jubilæer og indvielser. Prins Joachim i spidsen for et erhvervsfremstød med Dansk Industri i Tyrkiet april Prins Joachim bliver under besøget interviewet af et reporterteam fra CNN om danske virksomheders muligheder i Tyrkiet. Nytår I den årlige nytårstale henvender Dronningen sig direkte til den danske befolkning. I nytårstalen har Dronningen i sin regeringstid navnlig behandlet temaer af social, etisk og kulturel karakter: Individ og samfund, det enkelte menneskes værd, tolerance, kulturarven og den nationale identitet. I de senere år, og herunder i 2004, har talen tillige omhandlet sikringen af den demokratiske proces og værn om ytringsfriheden. Den 1. januar afholder Dronningen nytårskur- og taffel for regeringens medlemmer og andre særligt indbudte på Amalienborg. Få dage senere afholdes der nytårskur for Højesteret og det øvrige officielle Danmark samt for det diplomatiske korps. Dronningens nytårstale På nytårsdagsaften i 1947 blev den første nytårstale holdt af Christian 10. Talen blev transmitteret i radioen. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

8 Audienser På en række mandage i løbet af året afholder Dronningen offentlig audiens på Christiansborg Slot, hvor der er mulighed for at takke Dronningen for tilstedeværelse ved et arrangement, for tildeling af en orden eller medalje og for kongelig udnævnelse eller lignende. Der har i 2004 været 15 offentlige audienser, hvoraf Kronprinsen i Dronningens fravær har forestået de to. I løbet af et år møder godt 1200 personer Dronningen ved en offentlig audiens. I særlige tilfælde modtages personer i privat audiens. Det gælder eksempelvis Hofmarskal Ove Ullerup følger Nigerias ambassadør Hendes Excellence Funmilayo Abebo-Kienca til audiens hos Dronningen. statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre og parlamentsdelegationer. I 2004 blev blandt andet Nicaraguas og Estlands præsidenter, USA s udenrigsminister, en delegation fra Kinas Folkekongres samt NATO s generalsekretær og Europa- Parlamentets formand modtaget. I forbindelse med et lands ambassadørskifte modtager Dronningen de nye ambassadører, som overrækker deres akkreditiver, det vil sige fuldmagt fra deres lands regering. Afgående ambassadører modtages i afskedsaudiens. Derudover er en række organisationer og personer blevet modtaget i henhold til tradition eller med konkrete begrundelser. Protektioner Kongehusets medlemmer er protektorer for foreninger, institutioner og organisationer med især almennyttige og kulturelle formål og som hovedregel af landsdækkende karakter. Af de for tiden godt 270 protektioner står Dronningen og Prinsgemalen hver for omkring en tredjedel. Derudover påtager Kongehusets medlemmer sig i en del tilfælde protektioner for enkeltstående arrangementer som for eksempel kongresser og udstillinger. Som protektor for UNICEF Danmark besøger Prinsesse Alexandra en landsbyskole i den indiske provins Lucknow. 8 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

9 Ordener og medaljer Fortjenstmedalje i damesløjfe. Dronningen tildeler efter lang tradition ordener og medaljer. I de fleste tilfælde sker tildelingen efter indstilling fra de enkelte ministeriers departementschefer. I 2004 blev 187 danskere ridder af Dannebrogordenen, 62 blev ridder af 1. grad og 26 personer tildeltes en orden inden for en af de tre højeste grader af Dannebrogordenens i alt fem grader. Derudover er flere udlændinge blevet dekoreret. Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en anerkendelsesværdig indsats efter mindst 40 års ansættelse i det offentlige. I 2004 blev 566 personer tildelt Fortjenstmedaljen. Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års ansættelse i samme private virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års Tildeling af medalje Skriftlig anmodning om tildeling af en medalje skal ske til departementschefen i det ministerium, hvor den ansattes indsats nærmest må siges at høre. Eksempelvis skal en anmodning om tildeling af en medalje til en sygeplejerske normalt ske til departementschefen i Indenrigsog Sundhedsministeriet. Ved privat ansættelse skal anmodningen næsten altid ske til departementschefen i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det er departementschefen, der via kabinetssekretæren foretager den endelige indstilling til Dronningen om medaljetildelingen. ansættelse. I 2004 modtog 209 personer denne medalje. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen i damesløjfe. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

10 Hoffets organisation Hoffets organisation Hoffet er betegnelsen for Kongehusets administration og husholdning og har en meget lang og traditionsrig historie bag sig. Organisationen afspejler Kongehusets mangeartede opgaver, som strækker sig fra repræsentative og administrative til varetagelse af opgaver på de kongelige slotte og i den egentlige husholdning. Chefgruppen afholder regelmæssigt koordinationsmøder om fremtidige aktiviteter og begivenheder. Hoffets vigtigste opgaver er at bistå Regentparret og medlemmerne af Kongehuset i planlægning og gennemførelse af deres opgaver. I dag er der 135 fuldtidsansatte ved hoffet. Hofmarskallatet og Kabinetssekretariatet Den Kongelige Civilliste Den Kongelige Civilliste er baseret på civillisteloven (lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001), der udgør grundlaget for statens ydelser til Dronningen. Begrebet civilliste blev indført i Danmark ved Grundloven i Ordet civilliste stammer fra England, hvor parlamentet i 1689 bevilligede kongen et fast årligt tilskud. Derefter skulle kongen selv afholde hofudgifterne og betale lønudgifterne til en række civile embedsmænd, der var opført på en særlig liste The Civil List. Hofmarskallen er overordnet ansvarlig for Regentparrets organisation og administration samt for den tværgående koordination for Kongehuset som helhed. Fra Hofmarskallatet forvaltes den daglige drift, sagsbehandling af forespørgsler til Dronningen, planlægning af statsbesøg, officiel repræsentation, informationsvirksomhed, personaleforhold og Den Kongelige Civillistes økonomi. Husholdningen administreres tillige herfra, herunder den praktiske koordinering af større begivenheder i Kongehuset. Den kongelige Staldetat står for al kørsel og transport og omfatter såvel bilparken som heste og hestekøretøjer. Håndbiblioteket administrerer skiftende regenters bogsamlinger, og biblioteket bruges af den kongelige familie og hoffet. Biblioteket tager også mod forespørgsler fra privatpersoner angående unikt materiale. Chefmøde i Hofmarskallatet. 10 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

11 Kabinetssekretæren har ansvaret for rådgivningen af Dronningen i politiske og statsretslige spørgsmål. Det omfatter blandt andet forberedelse af statsråd, behandling af sager, der fordrer kongelig resolution, det vil sige kongelig underskrift. Kabinetssekretariatet planlægger Dronningens officielle tilstedeværelser og administrerer henvendelser til Dronningen om protektion. Kabinetssekretariatet forelægger endvidere alle sager om ordener og medaljer, mens den praktiske administration af ordensvæsenet varetages af Ordenskapitlet. Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajn er stillet til rådighed for Dronningen af Forsvarsministeriet. Adjudantstaben er bindeled mellem Kongehuset og forsvaret. Adjudantstabschefen er ansvarlig for rådgivning om forsvarsforhold, forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, besøg ved forsvaret, militær flytransport, vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer, militært ceremoniel samt adjudanttjenesten. Jourhavende adjudant assisterer Dronningen og ledsager på besøg og rejser. I visse tilfælde stilles også adjudanter til rådighed for andre medlemmer af Kongefamilien. Jagtkaptajnen er chef for Kongeskibet I Frederik 8. s Palæ ligger Kongehusets vaskeri, hvor blandt andet op til 20 alen (12,5 meter) lange duge vaskes. Dannebrog og ansvarlig for tilsynet med skibet og uddannelsen af værnepligtige ombord på Dannebrog. Jagtkaptajnen er yderligere Dronningens direkte kontakt til søværnet. Til Kongehuset er der tilknyttet specielle hverv som hof- og statsinventarieinspektør, jægermester og konfessionarius. Hof- og statsinventarieinspektøren fører tilsyn med hofinventariet, som primært omfatter møbler og sølvtøj. Den kongelige jægermester ved statsskovene er statsskovrider og bindeledet mellem Kongehuset og statsskovvæsenet. Kongelig konfessionarius er Dronningens og kongefamiliens præst. Hofstaterne Foruden Hofmarskallatet er Kongehusets medlemmer traditionelt også blevet bistået af en såkaldt hofstat. En hofstat yder sekretariatsbistand og anden hjælp til varetagelsen af de daglige opgaver og forpligtelser. Hofstaterne fungerer i tæt samarbejde med hinanden og med resten af hoffet. I dag er der oprettet hofstater for Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. For Hendes Højhed Prinsesse Alexandra er der efter skilsmissen i april 2005 oprettet et sekretariat. Jagtkaptajnen planlægger sammen med ordonnansen (værnepligtig fra Kongeskibet Dannebrog) Kongeskibets aktiviteter. Som følge af Kronprinsparrets ægteskab er der iværksat en gradvis udvidelse af Kronprinsparrets hof for at kunne imødekomme det stigende antal opgaver. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

12 De kongelige slotte De danske kongelige slotte hører historisk set til Kongehuset, men ved Grundlovens indførelse i 1849 overgik slottene til den danske stat med den klausul, at regenten fik rådighed over dem. De slotte og repræsentative lokaler, der i dag stilles til rådighed for regenten, er Amalienborg, Fredensborg Slot, Gråsten Slot, Sorgenfri Slot, Eremitageslottet, repræsentationslokalerne og en del af ridebaneanlægget på Christiansborg Slot samt Ordenskapellet og Badstuen på Frederiksborg Slot. De private ejendomme omfatter Marselisborg Slot og Château de Cayx i Frankrig, mens jagtejendommen i Trend skov ejes af en selvejende fond. Kongeskibet Dannebrog ejes af staten og vedligeholdes og drives af søværnet, men stilles til rådighed for Kongehuset. Residens Regentparret har traditionelt haft skiftende residens på de kongelige slotte. Denne praksis har sikret et tættere tilknytningsforhold til forskellige dele af landet. I vinterhalvåret bor regentparret på Amalienborg, mens foråret og efteråret tilbringes på Fredensborg Slot. Marselisborg Slot benyttes primært til kortere ophold i løbet af foråret, sommeren og julen. En del af sommeren tilbringes tillige på Gråsten Slot og på Kongeskibet Dannebrog. Den øvrige kongelige familie får stillet bolig til disposition inden for det område, som regenten har til rådighed. Kronprinsparret overtog i foråret Kancellihuset på Fredensborg Slot, hvor Dronning Ingrid tidligere boede. Kronprinsparret bevarede Slots- og Ejendomsstyrelsen Kongehuset og Slots- og Ejendomsstyrelsen har et tæt samarbejde om vedligeholdelsen af de statslige slotte. Slots- og Ejendomsstyrelsen, der sorterer under Finansministeriet, er primært ansvarlig for den ydre vedligeholdelse af slotte og haver samt restaurering og egentlig modernisering. samtidig en mindre lejlighed på Amalienborg. Prins Joachim blev efter separationen i september boende på det private slot Schackenborg og fik samtidig en mindre bolig på Amalienborg. Prinsesse Alexandra flyttede i en midlertidig bolig i Christian 8. s Palæ på Amalienborg. Dronningens søstre Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie har begge boliger stillet til rådighed i Frederik 8. s Palæ på Amalienborg. 12 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

13 Amalienborg Amalienborg blev opført i perioden Fire adelsmænd byggede de fire rokokopalæer, som i det ydre er identiske. I 1794 overtog Christian 7. flere af palæerne, efter den daværende residens i København, Christiansborg Slot, var nedbrændt. Siden da har Amalienborg været regentens residens i hovedstaden. I 2004 fortsatte staten væsentlige renoveringsopgaver på Amalienborg. Vinduerne på havesiden af Christian 9. s Palæ og facaden mod slotspladsen på Frederik 8. s Amalienborg Christian 9. s Palæ, Schacks Palæ, er Dronningen og Prinsgemalens Palæ. Frederik 8. s Palæ, Brockdorffs Palæ, skal renoveres til Kronprinsparret. Christian 8. s Palæ, Levetzaus Palæ, huser i dag bl.a. De Danske Kongers Kronologiske Samling. Christian 7. s Palæ, Moltkes Palæ, er i dag gæste- og repræsentationspalæ. Palæ blev renoveret. I den forbindelse er der i haven bag Frederik 8. s Palæ etableret et vinduesværksted for snedkere og malere. I 2004 påbegyndtes en udvendig istandsættelse og fundering af bygningerne bag Christian 8. s Palæ. Fundamenterne på de fire palæer er tidligere blevet forstærket, og det nye projekt omfatter side- og bagbygninger. Amalienborg er bygget på et pælefundament, der lider af råd som følge af sænkningen af grundvandspejlet i København. Slots- og Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for restaureringerne. I 2004 besluttede Folketinget, at Frederik 8. s Palæ skulle istandsættes. Palæet skal være residenspalæ for Kronprinsparret og fremtidigt residenspalæ for landets konge. Palæet blev senest hovedistandsat for knap 70 år siden i til Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid (Dronning Ingrid), der disponerede over palæet til sin død i Renoveringen af palæet er påbegyndt og forventes afsluttet senest i Fredensborg Slot Fredensborg Slot blev bygget i begyndelsen af 1700-tallet inspireret af italiensk barokarkitektur, men har siden under ombygninger fået tilføjet senere stilarter. Frederik 4. var bygherre, og arkitekt var J.C. Krieger. Slottet blev kaldt Fredensborg På Amalienborg er der midlertidigt etableret et værksted bag Frederik 8. s Palæ, hvor vinduerne bliver istandsat i forbindelse med det igangværende renoveringsarbejde. efter fredsslutningen mellem Sverige og Danmark (Den Store Nordiske Krig) på Frederiksborg Slot den 3. juli Slottet dannede i slutningen af 1800-tallet om sommeren ramme om de såkaldte Fredensborgdage, hvor Christian 9. og Dronning Louise samlede den store internationale familie. Alle senere regenter har benyttet slottet. Af nyere traditioner knyttet til Fredensborg Slot er fredensborgensernes årlige velkomst til Regentparret med et fakkeltog foran slottet. I 2004 afsluttedes en istandsættelse og modernisering af Kancellihuset på Fredensborg Slot, og Kronprinsparret flyttede ind i foråret. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

14 Gråsten Slot Gråsten Slot Gråsten Slot i Sønderjylland var oprindeligt et herresæde tilhørende sønderjyske adelsslægter. Augustenborgslægten overtog slottet i begyndelsen af 1700-tallet. Kort tid efter brændte slottet for anden gang. Slottet gennemgik herefter i en lang periode store restaureringer og fik sit nuværende arkitektoniske udtryk i midten af 1800-tallet. Efter genforeningen i 1920 købte den danske stat slottet, og Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid fik det stillet til rådighed efter deres bryllup i 1935 og anvendte slottet som sommerbolig. Regentparret benytter fortsat Gråsten Slot om sommeren. Slottenes møbler og inventar Ved Grundlovens indførelse i 1849 overgik hovedparten af inventaret på de kongelige slotte til staten, som stillede det til rådighed for regenten. Den kongelige malerisamling overgik også i 1849 til det, der i dag er Statens Museum for Kunst, og en mindre del af malerierne hænger i dag på de kongelige slotte. Malerikonservatoren restaurerer et maleri af den italienske maler Bartholomaeus fra 1500-tallet. Maleriet Madonna med barn hænger i Christian 9. s Palæ. Gråsten Slotskirke 14 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

15 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

16 Aktiviteter og begivenheder Aktiviteter og begivenheder i Kongehuset fra 1. april december 2004 Kongehusets medlemmer deltager i mange repræsentative aktiviteter som indvielser, jubilæer, møder og besøg i løbet af året. Ugentligt offentliggøres der på Kongehusets hjemmeside en kalender med officielle aktiviteter. Ud over de officielle og offentlige tilgængelige begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en række aktiviteter herunder om stillingtagen til og planlægning af kommende opgaver, møder med protektioner, organisationer og enkeltpersoner. Også deltagelse i den daglige drift og administration udgør en væsentlig del af den kongelige families kalender. Begivenhederne var mange og omfattende i I det følgende beskrives de væsentligste aktiviteter og begivenheder i året. Prinsesse Benediktes fødselsdag Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte fyldte 60 år den 29. april. Fødselsdagen blev fejret med et offentligt ridestævne arrangeret af Den kongelige Staldetat på Christiansborg Ridebane den 2. maj. Med ridestævnet markeredes Prinsesse Benediktes aktive rolle inden for dansk ridesport blandt andet som protektor for Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod og Foreningen Hestens Værn samt æresmedlem af Foreningen til Den Ædle Hesteavls Fremme. Hesteshow på Christiansborg Ridebane i anledning af Prinsesse Benediktes 60-års fødselsdag. Prinsesse Benedikte og Prins Richard ser datteren Prinsesse Nathalie ride dressur. Kronprinsbryllup Kronprinsparrets bryllup var en central begivenhed, der vakte meget opmærksomhed i og uden for Danmark. Seneste egentlige kronprinsbryllup i København fandt sted for over 250 år siden. Det stod i 1743 mellem Kronprins Frederik (5.) og Prinsesse Louise af England. Dagene før det kongelige bryllup i maj blev døbt Bryllupsugen. De mange officielle og uofficielle begivenheder blev indledt fredag den 7. maj med koncerten Rock n Royal i Parken, arrangeret af Red Barnet, som Kronprinsen er protektor for. Om søndagen blev der afholdt Match Race i Københavns Havn, hvor den kommende Kronprinsesse sejlede med australske America s Cup vinder John Bertrand mod Kronprinsen med den tidligere olympiske guldvinder Jesper Bank i båden. En sejlads som endte med australsk sejr. 16 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

17 I ugens løb blev der indleveret over 2000 bryllupsgaver. Kronprinsparret modtog også i bryllupsugen adskillige deputationer fra foreninger, organisationer og private, som lykønskede. De officielle begivenheder begyndte tirsdag den 11. maj med en gallamiddag for det officielle Danmark på Christiansborg Slot. Om onsdagen blev Regentparret og den kongelige familie modtaget på Københavns Rådhus til reception. Begivenhederne fortsatte om torsdagen, hvor Regentparret og den kongelige familie blev modtaget i Folketinget. Samme aften var der gallaforestilling i Det Kongelige Teater. Kronprinsparret blev viet fredag den 14. maj i Vor Frue Kirke i København. Over 800 gæster var med i kirken, og efter vielsen deltog 400 gæster i festmiddagen på Fredensborg Slot. Begge bådene til Royal Match Race har sejl med det nye fælles monogram for Kronprinsparret. Monogrammet er tegnet af Dronningen. Det nygifte Kronprinspar på vej ud af Vor Frue Kirke, den 14. maj Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

18 Prinsgemalens fødselsdag Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 70-års fødselsdag den 11. juni blev fejret med en festkoncert i Tivolis Koncertsal med Radiosymfoniorkestret og Københavns Drengekor og en efterfølgende reception i Tivoli. På selve fødselsdagen fredag den 11. juni blev der afholdt en officiel middag på Fredensborg Slot. Grønland Regentparret aflagde i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25-års jubilæum officielt besøg i Grønland fra den 19. juni til den 5. juli. Regentparret blev modtaget Prinsgemalen ankommer til Tivoli for at overvære fødselsdagskoncerten i anledningen af 70-års dagen. i Nuuk af landsstyreformand Hans Enoksen, rigsombudsmand Peter Lauritzen, borgmester Agnethe Davidsen og administrerende direktør for Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist. I løbet af ugen ankom Kronprinsparret og deltog i de officielle begivenheder og besøg. Kongeskibet sejlede de kongelige op langs byerne på vestkysten til Maniitsoq, Sisimut, Aasiaat, Qeqertarsuaq og Uummannaq. Herefter fløj Regentparret og Kronprinsparret til Qaanaaq og derfra over indlandsisen til Ittoqqortortoormiit. Der blev besøgt flere små bygder, mindesmærker, alderdomshjem og offentlige institutioner på rejsen. Den kongelige familie har besøgt Grønland adskillige gange. Ikke mindst Kronprinsen har fået et nært forhold til Grønland efter at have deltaget i ekspeditionen Sirius 2000, der var en fire måneder og km lang hundeslædeekspedition nord om Grønland. Prinsgemalen og Kronprinsessen på Kongeskibet Dannebrog i Grønland. Regentparret og Kronprinsparret planlægger at besøge Færøerne i sommeren Kronprinsparret bliver modtaget i Qaanaaq. Senere på dagen indviede Kronprinsen Red Barnets nye værested for børn. 18 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

19 Kongeskibet Dannebrog blandt isbjerge i Discobugten. Slesvig Regentparret besøgte den 27. juli Slesvig sammen med præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, prof. dr. Horst Köhler. Anledningen var byens 1200-års jubilæum. Besøget begyndte ved Sydslesvigsk Forenings museum Danevirkegården og Hovedvolden. Herefter var der modtagelse på Rådhuset i byrådssalen (den gamle stændersal) efterfulgt af et besøg i domkirken og en gudstjeneste i Gottorp Slotskirke. Om eftermiddagen var der rundvisninger på museer og virksomhedsbesøg. Kronprinsparret med Kongeskibet I juli aflagde det nygifte Kronprinspar besøg med Kongeskibet Dannebrog i Århus, Aalborg, Odense og Sønderborg. Hver by havde tilrettelagt et program, der gav et Dronningen modtages i Slesvig. varieret indblik i byens aktiviteter. Kronprinsen med det lokale fodboldhold B1909 i Vollsmose i Odense. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

20 I Odense begyndte besøget eksempelvis med officiel modtagelse på Rådhuset, hvorefter byens seværdigheder blev fremvist. Kronprinsparret besøgte H.C. Andersens Hus og Zoologisk Have. Efter frokost fortsatte besøget til Vollsmose, og Kronprinsparret hilste på fodboldholdet og på kvinder fra mor/barn projektet Yggdrasil. Besøget fortsatte på Brandts Klædefabriks nye udstillingsbygning, hvorefter Kronprinsen foretog grundstensnedlæggelse for Odenses nye marinehus. Dagen afsluttedes med Kronprinsparrets reception på Kongeskibet Dannebrog. Regentparret og Kronprinsparret til OL håndboldfinalen mellem Danmark og Korea. De Olympiske Lege Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte besøgte efter invitation fra Dansk Idrætsforbund De Olympiske Lege i Athen i slutningen af august. Kongefamilien besøgte det danske OL-hold i den olympiske by og overværede en række af de danske sportsudøveres deltagelse i legene. Regentparret aflagde samtidig et høflighedsbesøg hos den græske præsident. Som protektor for Dansk Handicap Idræt besøgte Prinsesse Benedikte De Paralympiske Lege i Athen i september. Heri deltog adskillige danske idrætsudøvere. Prinsessen modtog medaljetagerne fra disse lege på Amalienborg den 9. november. Separation Den 16. september orienterede hoffet på et pressemøde om, at Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra ønskede Prinsesse Benedikte taler med kuglestøder og spydkaster Rene Nielsen på Amalienborg. Prinsesse Benedikte møder alle medaljetagerne fra de Paralympiske Lege i Frederik 8. s Palæ. separation med henblik på efterfølgende at søge skilsmisse. Separationen blev bevilliget den 22. september. Statsbesøg til Japan Regentparret besøgte ledsaget af udenrigsministeren det japanske Kejserpar i perioden november. Besøget var kombineret med et stort erhvervsfrem- Den talende robot Asimo byder Dronningen velkommen til Hondas hovedkvarter i Tokyo i november Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Forord 3 Det danske Kongehus monarki 4 Hoffets Aktiviteter organisation og begivenheder 10 6 De Temaer: kongelige slotte 12 Aktiviteter Sommertogter og begivenheder

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 BERETNING 2006 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 BERETNING 2007 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011

Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011 Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011 2010 2010-01-01: Regentparret afholder nytårskur og -taffel for regeringen, repræsentanter for det officielle

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat.

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat. Foreningen Maren s Venne Laug stiftedes ved et møde på Hotel Schaumburg onsdag den 10. juni 2009. Stifterne af foreningen er 4 borgere i Holstebro Kommune. Carsten Kastrup Flemming Riddersholm Nielsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010 BERETNING 2010 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere