Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

2 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon Temaer: Statsbesøg 22 De kongelige fonde 24 Snedkerværkstedet 26 Kongehusets økonomi 28

3 Hermed præsenteres den første årsrapport om Kongehusets virksomhed. Gennem de seneste år har hoffet arbejdet målrettet på at forbedre informationsindsatsen. I 2004 er der således blevet ansat en presse- og informationschef og foretaget en gennemgribende opdatering og modernisering af Kongehusets hjemmesider. Årsrapporten er et yderligere led i denne indsats. I årsrapporten beskrives Kongehuset, dets opgaver, funktioner og årets væsentligste begivenheder. Herudover indeholder rapporten en række udvalgte temaer for at illustrere bredden i Kongehusets aktiviteter. Temaerne i denne rapport omfatter statsbesøg, de kongelige fonde og snedkerværkstedet. Årsrapporten omhandler endeligt hoffets organisation, de kongelige slotte og årsregnskab. Kongehusets aktivitetsniveau lå i 2004 ud over det sædvanlige. Opgaverne var mange og forskelligartede traditionelle såvel som nye. Kongehuset har i årets løb været genstand for stor opmærksomhed både fra den danske befolknings side og fra udlandet. Også 2004 karakteriseredes af en nær kontakt mellem den kongelige familie og befolkningen. Ikke mindst Kronprinsparrets bryllup i maj satte sit helt særlige præg på året. Et bryllup som på en gang viste Kongehuset i en historisk og nutidig sammenhæng. På det organisatoriske og administrative plan er der i årets løb gennemført en række ændringer. Denne proces vil blive fortsat for løbende at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Sigtet hermed er at kunne imødekomme de udfordringer og forventninger, Kongehuset står overfor i fremtiden. I årsrapporten redegøres for Kongehusets økonomi. Den hidtidige regnskabsperiode for de interne regnskaber har været 1. april marts, men med beslutningen om at offentliggøre en årsrapport er regnskabsåret omlagt til kalenderåret. Derfor omfatter denne årsrapport alene perioden 1. april december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, 12. april 2005 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

4 Det danske Kongehus Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Det konstitutionelle monarki Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Af samme grund kræver Dronningens beslutninger vedrørende statsstyret medunderskrift af en minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og andre henseender neutral. Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan få gyldighed, skal den være vedtaget af Folketinget og stadfæstet af Dronningen. Stadfæstelsen finder sted i statsrådet, der ledes af Dronningen og derudover består af ministrene. Regeringens lovforslag skal også forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og stadfæstelser ske uden for statsrådet, men skal efterfølgende bekræftes i statsrådet. I statsrådsmøderne, hvoraf der i 2004 blev afholdt syv, deltager også Kronprinsen. Det er fast tradition, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som i 2004 fandt sted tirsdag den 5. oktober. Som led i den udøvende magt forelægges sager med indstilling for Dronningen. Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministrene, ligesom Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd efter indstilling. I 2004 blev 196 personer kongeligt udnævnt. I nogle tilfælde, for eksempel ved loves ikrafttrædelse for Grønland og Færøerne eller ved udstedelse af nye mønter, gennemføres rets-forskrifter i form af en kongelig anordning, hvoraf der i 2004 blev udstedt 15. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Regentparret 4 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

5 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

6 Kongehuset deltager ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober. Den dømmende magt er efter grundloven hos domstolene, men Dronningen kan benåde straffede personer efter indstilling fra Justitsministeriet. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der benådes af Dronningen. I tilfælde, hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Såfremt Kronprinsen også er forhindret, indsættes i stedet en rigsforstander til at varetage funktionerne. I 2004 har Kronprinsen i flere perioder været regent, ligesom Prins Joachim og Prinsesse Benedikte har været rigsforstandere. Kronprinsessen og borgmester John Hemming åbner Fredensborg-Humlebæk Kommunes sundhedsuge Sundhed i tide - tid til sundhed i Fredensborg. 6 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

7 Repræsentative opgaver Som statsoverhoved er Dronningen et samlingspunkt indadtil og repræsenterer Danmark udadtil. En opgave hele Kongehuset bidrager til. Dronningen og de øvrige medlemmer af Kongehuset påtager sig enten hver for sig eller sammen en lang række repræsentative opgaver. Det drejer sig blandt andet om modtagelse af besøg af stats- og regeringschefer fra udlandet og statsbesøg af Regentparret i udlandet. Under statsbesøgene og andre officielle rejser til udlandet varetages en bred vifte af danske erhvervsmæssige, kulturelle og sociale interesser. Herudover aflægger Kongehusets medlemmer årligt besøg i forskellige dele af riget samt deltager i udstillingsåbninger, jubilæer og indvielser. Prins Joachim i spidsen for et erhvervsfremstød med Dansk Industri i Tyrkiet april Prins Joachim bliver under besøget interviewet af et reporterteam fra CNN om danske virksomheders muligheder i Tyrkiet. Nytår I den årlige nytårstale henvender Dronningen sig direkte til den danske befolkning. I nytårstalen har Dronningen i sin regeringstid navnlig behandlet temaer af social, etisk og kulturel karakter: Individ og samfund, det enkelte menneskes værd, tolerance, kulturarven og den nationale identitet. I de senere år, og herunder i 2004, har talen tillige omhandlet sikringen af den demokratiske proces og værn om ytringsfriheden. Den 1. januar afholder Dronningen nytårskur- og taffel for regeringens medlemmer og andre særligt indbudte på Amalienborg. Få dage senere afholdes der nytårskur for Højesteret og det øvrige officielle Danmark samt for det diplomatiske korps. Dronningens nytårstale På nytårsdagsaften i 1947 blev den første nytårstale holdt af Christian 10. Talen blev transmitteret i radioen. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

8 Audienser På en række mandage i løbet af året afholder Dronningen offentlig audiens på Christiansborg Slot, hvor der er mulighed for at takke Dronningen for tilstedeværelse ved et arrangement, for tildeling af en orden eller medalje og for kongelig udnævnelse eller lignende. Der har i 2004 været 15 offentlige audienser, hvoraf Kronprinsen i Dronningens fravær har forestået de to. I løbet af et år møder godt 1200 personer Dronningen ved en offentlig audiens. I særlige tilfælde modtages personer i privat audiens. Det gælder eksempelvis Hofmarskal Ove Ullerup følger Nigerias ambassadør Hendes Excellence Funmilayo Abebo-Kienca til audiens hos Dronningen. statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre og parlamentsdelegationer. I 2004 blev blandt andet Nicaraguas og Estlands præsidenter, USA s udenrigsminister, en delegation fra Kinas Folkekongres samt NATO s generalsekretær og Europa- Parlamentets formand modtaget. I forbindelse med et lands ambassadørskifte modtager Dronningen de nye ambassadører, som overrækker deres akkreditiver, det vil sige fuldmagt fra deres lands regering. Afgående ambassadører modtages i afskedsaudiens. Derudover er en række organisationer og personer blevet modtaget i henhold til tradition eller med konkrete begrundelser. Protektioner Kongehusets medlemmer er protektorer for foreninger, institutioner og organisationer med især almennyttige og kulturelle formål og som hovedregel af landsdækkende karakter. Af de for tiden godt 270 protektioner står Dronningen og Prinsgemalen hver for omkring en tredjedel. Derudover påtager Kongehusets medlemmer sig i en del tilfælde protektioner for enkeltstående arrangementer som for eksempel kongresser og udstillinger. Som protektor for UNICEF Danmark besøger Prinsesse Alexandra en landsbyskole i den indiske provins Lucknow. 8 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

9 Ordener og medaljer Fortjenstmedalje i damesløjfe. Dronningen tildeler efter lang tradition ordener og medaljer. I de fleste tilfælde sker tildelingen efter indstilling fra de enkelte ministeriers departementschefer. I 2004 blev 187 danskere ridder af Dannebrogordenen, 62 blev ridder af 1. grad og 26 personer tildeltes en orden inden for en af de tre højeste grader af Dannebrogordenens i alt fem grader. Derudover er flere udlændinge blevet dekoreret. Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en anerkendelsesværdig indsats efter mindst 40 års ansættelse i det offentlige. I 2004 blev 566 personer tildelt Fortjenstmedaljen. Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års ansættelse i samme private virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års Tildeling af medalje Skriftlig anmodning om tildeling af en medalje skal ske til departementschefen i det ministerium, hvor den ansattes indsats nærmest må siges at høre. Eksempelvis skal en anmodning om tildeling af en medalje til en sygeplejerske normalt ske til departementschefen i Indenrigsog Sundhedsministeriet. Ved privat ansættelse skal anmodningen næsten altid ske til departementschefen i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det er departementschefen, der via kabinetssekretæren foretager den endelige indstilling til Dronningen om medaljetildelingen. ansættelse. I 2004 modtog 209 personer denne medalje. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen i damesløjfe. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

10 Hoffets organisation Hoffets organisation Hoffet er betegnelsen for Kongehusets administration og husholdning og har en meget lang og traditionsrig historie bag sig. Organisationen afspejler Kongehusets mangeartede opgaver, som strækker sig fra repræsentative og administrative til varetagelse af opgaver på de kongelige slotte og i den egentlige husholdning. Chefgruppen afholder regelmæssigt koordinationsmøder om fremtidige aktiviteter og begivenheder. Hoffets vigtigste opgaver er at bistå Regentparret og medlemmerne af Kongehuset i planlægning og gennemførelse af deres opgaver. I dag er der 135 fuldtidsansatte ved hoffet. Hofmarskallatet og Kabinetssekretariatet Den Kongelige Civilliste Den Kongelige Civilliste er baseret på civillisteloven (lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001), der udgør grundlaget for statens ydelser til Dronningen. Begrebet civilliste blev indført i Danmark ved Grundloven i Ordet civilliste stammer fra England, hvor parlamentet i 1689 bevilligede kongen et fast årligt tilskud. Derefter skulle kongen selv afholde hofudgifterne og betale lønudgifterne til en række civile embedsmænd, der var opført på en særlig liste The Civil List. Hofmarskallen er overordnet ansvarlig for Regentparrets organisation og administration samt for den tværgående koordination for Kongehuset som helhed. Fra Hofmarskallatet forvaltes den daglige drift, sagsbehandling af forespørgsler til Dronningen, planlægning af statsbesøg, officiel repræsentation, informationsvirksomhed, personaleforhold og Den Kongelige Civillistes økonomi. Husholdningen administreres tillige herfra, herunder den praktiske koordinering af større begivenheder i Kongehuset. Den kongelige Staldetat står for al kørsel og transport og omfatter såvel bilparken som heste og hestekøretøjer. Håndbiblioteket administrerer skiftende regenters bogsamlinger, og biblioteket bruges af den kongelige familie og hoffet. Biblioteket tager også mod forespørgsler fra privatpersoner angående unikt materiale. Chefmøde i Hofmarskallatet. 10 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

11 Kabinetssekretæren har ansvaret for rådgivningen af Dronningen i politiske og statsretslige spørgsmål. Det omfatter blandt andet forberedelse af statsråd, behandling af sager, der fordrer kongelig resolution, det vil sige kongelig underskrift. Kabinetssekretariatet planlægger Dronningens officielle tilstedeværelser og administrerer henvendelser til Dronningen om protektion. Kabinetssekretariatet forelægger endvidere alle sager om ordener og medaljer, mens den praktiske administration af ordensvæsenet varetages af Ordenskapitlet. Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajn er stillet til rådighed for Dronningen af Forsvarsministeriet. Adjudantstaben er bindeled mellem Kongehuset og forsvaret. Adjudantstabschefen er ansvarlig for rådgivning om forsvarsforhold, forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, besøg ved forsvaret, militær flytransport, vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer, militært ceremoniel samt adjudanttjenesten. Jourhavende adjudant assisterer Dronningen og ledsager på besøg og rejser. I visse tilfælde stilles også adjudanter til rådighed for andre medlemmer af Kongefamilien. Jagtkaptajnen er chef for Kongeskibet I Frederik 8. s Palæ ligger Kongehusets vaskeri, hvor blandt andet op til 20 alen (12,5 meter) lange duge vaskes. Dannebrog og ansvarlig for tilsynet med skibet og uddannelsen af værnepligtige ombord på Dannebrog. Jagtkaptajnen er yderligere Dronningens direkte kontakt til søværnet. Til Kongehuset er der tilknyttet specielle hverv som hof- og statsinventarieinspektør, jægermester og konfessionarius. Hof- og statsinventarieinspektøren fører tilsyn med hofinventariet, som primært omfatter møbler og sølvtøj. Den kongelige jægermester ved statsskovene er statsskovrider og bindeledet mellem Kongehuset og statsskovvæsenet. Kongelig konfessionarius er Dronningens og kongefamiliens præst. Hofstaterne Foruden Hofmarskallatet er Kongehusets medlemmer traditionelt også blevet bistået af en såkaldt hofstat. En hofstat yder sekretariatsbistand og anden hjælp til varetagelsen af de daglige opgaver og forpligtelser. Hofstaterne fungerer i tæt samarbejde med hinanden og med resten af hoffet. I dag er der oprettet hofstater for Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. For Hendes Højhed Prinsesse Alexandra er der efter skilsmissen i april 2005 oprettet et sekretariat. Jagtkaptajnen planlægger sammen med ordonnansen (værnepligtig fra Kongeskibet Dannebrog) Kongeskibets aktiviteter. Som følge af Kronprinsparrets ægteskab er der iværksat en gradvis udvidelse af Kronprinsparrets hof for at kunne imødekomme det stigende antal opgaver. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

12 De kongelige slotte De danske kongelige slotte hører historisk set til Kongehuset, men ved Grundlovens indførelse i 1849 overgik slottene til den danske stat med den klausul, at regenten fik rådighed over dem. De slotte og repræsentative lokaler, der i dag stilles til rådighed for regenten, er Amalienborg, Fredensborg Slot, Gråsten Slot, Sorgenfri Slot, Eremitageslottet, repræsentationslokalerne og en del af ridebaneanlægget på Christiansborg Slot samt Ordenskapellet og Badstuen på Frederiksborg Slot. De private ejendomme omfatter Marselisborg Slot og Château de Cayx i Frankrig, mens jagtejendommen i Trend skov ejes af en selvejende fond. Kongeskibet Dannebrog ejes af staten og vedligeholdes og drives af søværnet, men stilles til rådighed for Kongehuset. Residens Regentparret har traditionelt haft skiftende residens på de kongelige slotte. Denne praksis har sikret et tættere tilknytningsforhold til forskellige dele af landet. I vinterhalvåret bor regentparret på Amalienborg, mens foråret og efteråret tilbringes på Fredensborg Slot. Marselisborg Slot benyttes primært til kortere ophold i løbet af foråret, sommeren og julen. En del af sommeren tilbringes tillige på Gråsten Slot og på Kongeskibet Dannebrog. Den øvrige kongelige familie får stillet bolig til disposition inden for det område, som regenten har til rådighed. Kronprinsparret overtog i foråret Kancellihuset på Fredensborg Slot, hvor Dronning Ingrid tidligere boede. Kronprinsparret bevarede Slots- og Ejendomsstyrelsen Kongehuset og Slots- og Ejendomsstyrelsen har et tæt samarbejde om vedligeholdelsen af de statslige slotte. Slots- og Ejendomsstyrelsen, der sorterer under Finansministeriet, er primært ansvarlig for den ydre vedligeholdelse af slotte og haver samt restaurering og egentlig modernisering. samtidig en mindre lejlighed på Amalienborg. Prins Joachim blev efter separationen i september boende på det private slot Schackenborg og fik samtidig en mindre bolig på Amalienborg. Prinsesse Alexandra flyttede i en midlertidig bolig i Christian 8. s Palæ på Amalienborg. Dronningens søstre Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie har begge boliger stillet til rådighed i Frederik 8. s Palæ på Amalienborg. 12 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

13 Amalienborg Amalienborg blev opført i perioden Fire adelsmænd byggede de fire rokokopalæer, som i det ydre er identiske. I 1794 overtog Christian 7. flere af palæerne, efter den daværende residens i København, Christiansborg Slot, var nedbrændt. Siden da har Amalienborg været regentens residens i hovedstaden. I 2004 fortsatte staten væsentlige renoveringsopgaver på Amalienborg. Vinduerne på havesiden af Christian 9. s Palæ og facaden mod slotspladsen på Frederik 8. s Amalienborg Christian 9. s Palæ, Schacks Palæ, er Dronningen og Prinsgemalens Palæ. Frederik 8. s Palæ, Brockdorffs Palæ, skal renoveres til Kronprinsparret. Christian 8. s Palæ, Levetzaus Palæ, huser i dag bl.a. De Danske Kongers Kronologiske Samling. Christian 7. s Palæ, Moltkes Palæ, er i dag gæste- og repræsentationspalæ. Palæ blev renoveret. I den forbindelse er der i haven bag Frederik 8. s Palæ etableret et vinduesværksted for snedkere og malere. I 2004 påbegyndtes en udvendig istandsættelse og fundering af bygningerne bag Christian 8. s Palæ. Fundamenterne på de fire palæer er tidligere blevet forstærket, og det nye projekt omfatter side- og bagbygninger. Amalienborg er bygget på et pælefundament, der lider af råd som følge af sænkningen af grundvandspejlet i København. Slots- og Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for restaureringerne. I 2004 besluttede Folketinget, at Frederik 8. s Palæ skulle istandsættes. Palæet skal være residenspalæ for Kronprinsparret og fremtidigt residenspalæ for landets konge. Palæet blev senest hovedistandsat for knap 70 år siden i til Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid (Dronning Ingrid), der disponerede over palæet til sin død i Renoveringen af palæet er påbegyndt og forventes afsluttet senest i Fredensborg Slot Fredensborg Slot blev bygget i begyndelsen af 1700-tallet inspireret af italiensk barokarkitektur, men har siden under ombygninger fået tilføjet senere stilarter. Frederik 4. var bygherre, og arkitekt var J.C. Krieger. Slottet blev kaldt Fredensborg På Amalienborg er der midlertidigt etableret et værksted bag Frederik 8. s Palæ, hvor vinduerne bliver istandsat i forbindelse med det igangværende renoveringsarbejde. efter fredsslutningen mellem Sverige og Danmark (Den Store Nordiske Krig) på Frederiksborg Slot den 3. juli Slottet dannede i slutningen af 1800-tallet om sommeren ramme om de såkaldte Fredensborgdage, hvor Christian 9. og Dronning Louise samlede den store internationale familie. Alle senere regenter har benyttet slottet. Af nyere traditioner knyttet til Fredensborg Slot er fredensborgensernes årlige velkomst til Regentparret med et fakkeltog foran slottet. I 2004 afsluttedes en istandsættelse og modernisering af Kancellihuset på Fredensborg Slot, og Kronprinsparret flyttede ind i foråret. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

14 Gråsten Slot Gråsten Slot Gråsten Slot i Sønderjylland var oprindeligt et herresæde tilhørende sønderjyske adelsslægter. Augustenborgslægten overtog slottet i begyndelsen af 1700-tallet. Kort tid efter brændte slottet for anden gang. Slottet gennemgik herefter i en lang periode store restaureringer og fik sit nuværende arkitektoniske udtryk i midten af 1800-tallet. Efter genforeningen i 1920 købte den danske stat slottet, og Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid fik det stillet til rådighed efter deres bryllup i 1935 og anvendte slottet som sommerbolig. Regentparret benytter fortsat Gråsten Slot om sommeren. Slottenes møbler og inventar Ved Grundlovens indførelse i 1849 overgik hovedparten af inventaret på de kongelige slotte til staten, som stillede det til rådighed for regenten. Den kongelige malerisamling overgik også i 1849 til det, der i dag er Statens Museum for Kunst, og en mindre del af malerierne hænger i dag på de kongelige slotte. Malerikonservatoren restaurerer et maleri af den italienske maler Bartholomaeus fra 1500-tallet. Maleriet Madonna med barn hænger i Christian 9. s Palæ. Gråsten Slotskirke 14 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

15 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

16 Aktiviteter og begivenheder Aktiviteter og begivenheder i Kongehuset fra 1. april december 2004 Kongehusets medlemmer deltager i mange repræsentative aktiviteter som indvielser, jubilæer, møder og besøg i løbet af året. Ugentligt offentliggøres der på Kongehusets hjemmeside en kalender med officielle aktiviteter. Ud over de officielle og offentlige tilgængelige begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en række aktiviteter herunder om stillingtagen til og planlægning af kommende opgaver, møder med protektioner, organisationer og enkeltpersoner. Også deltagelse i den daglige drift og administration udgør en væsentlig del af den kongelige families kalender. Begivenhederne var mange og omfattende i I det følgende beskrives de væsentligste aktiviteter og begivenheder i året. Prinsesse Benediktes fødselsdag Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte fyldte 60 år den 29. april. Fødselsdagen blev fejret med et offentligt ridestævne arrangeret af Den kongelige Staldetat på Christiansborg Ridebane den 2. maj. Med ridestævnet markeredes Prinsesse Benediktes aktive rolle inden for dansk ridesport blandt andet som protektor for Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod og Foreningen Hestens Værn samt æresmedlem af Foreningen til Den Ædle Hesteavls Fremme. Hesteshow på Christiansborg Ridebane i anledning af Prinsesse Benediktes 60-års fødselsdag. Prinsesse Benedikte og Prins Richard ser datteren Prinsesse Nathalie ride dressur. Kronprinsbryllup Kronprinsparrets bryllup var en central begivenhed, der vakte meget opmærksomhed i og uden for Danmark. Seneste egentlige kronprinsbryllup i København fandt sted for over 250 år siden. Det stod i 1743 mellem Kronprins Frederik (5.) og Prinsesse Louise af England. Dagene før det kongelige bryllup i maj blev døbt Bryllupsugen. De mange officielle og uofficielle begivenheder blev indledt fredag den 7. maj med koncerten Rock n Royal i Parken, arrangeret af Red Barnet, som Kronprinsen er protektor for. Om søndagen blev der afholdt Match Race i Københavns Havn, hvor den kommende Kronprinsesse sejlede med australske America s Cup vinder John Bertrand mod Kronprinsen med den tidligere olympiske guldvinder Jesper Bank i båden. En sejlads som endte med australsk sejr. 16 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

17 I ugens løb blev der indleveret over 2000 bryllupsgaver. Kronprinsparret modtog også i bryllupsugen adskillige deputationer fra foreninger, organisationer og private, som lykønskede. De officielle begivenheder begyndte tirsdag den 11. maj med en gallamiddag for det officielle Danmark på Christiansborg Slot. Om onsdagen blev Regentparret og den kongelige familie modtaget på Københavns Rådhus til reception. Begivenhederne fortsatte om torsdagen, hvor Regentparret og den kongelige familie blev modtaget i Folketinget. Samme aften var der gallaforestilling i Det Kongelige Teater. Kronprinsparret blev viet fredag den 14. maj i Vor Frue Kirke i København. Over 800 gæster var med i kirken, og efter vielsen deltog 400 gæster i festmiddagen på Fredensborg Slot. Begge bådene til Royal Match Race har sejl med det nye fælles monogram for Kronprinsparret. Monogrammet er tegnet af Dronningen. Det nygifte Kronprinspar på vej ud af Vor Frue Kirke, den 14. maj Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

18 Prinsgemalens fødselsdag Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 70-års fødselsdag den 11. juni blev fejret med en festkoncert i Tivolis Koncertsal med Radiosymfoniorkestret og Københavns Drengekor og en efterfølgende reception i Tivoli. På selve fødselsdagen fredag den 11. juni blev der afholdt en officiel middag på Fredensborg Slot. Grønland Regentparret aflagde i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25-års jubilæum officielt besøg i Grønland fra den 19. juni til den 5. juli. Regentparret blev modtaget Prinsgemalen ankommer til Tivoli for at overvære fødselsdagskoncerten i anledningen af 70-års dagen. i Nuuk af landsstyreformand Hans Enoksen, rigsombudsmand Peter Lauritzen, borgmester Agnethe Davidsen og administrerende direktør for Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist. I løbet af ugen ankom Kronprinsparret og deltog i de officielle begivenheder og besøg. Kongeskibet sejlede de kongelige op langs byerne på vestkysten til Maniitsoq, Sisimut, Aasiaat, Qeqertarsuaq og Uummannaq. Herefter fløj Regentparret og Kronprinsparret til Qaanaaq og derfra over indlandsisen til Ittoqqortortoormiit. Der blev besøgt flere små bygder, mindesmærker, alderdomshjem og offentlige institutioner på rejsen. Den kongelige familie har besøgt Grønland adskillige gange. Ikke mindst Kronprinsen har fået et nært forhold til Grønland efter at have deltaget i ekspeditionen Sirius 2000, der var en fire måneder og km lang hundeslædeekspedition nord om Grønland. Prinsgemalen og Kronprinsessen på Kongeskibet Dannebrog i Grønland. Regentparret og Kronprinsparret planlægger at besøge Færøerne i sommeren Kronprinsparret bliver modtaget i Qaanaaq. Senere på dagen indviede Kronprinsen Red Barnets nye værested for børn. 18 Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

19 Kongeskibet Dannebrog blandt isbjerge i Discobugten. Slesvig Regentparret besøgte den 27. juli Slesvig sammen med præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, prof. dr. Horst Köhler. Anledningen var byens 1200-års jubilæum. Besøget begyndte ved Sydslesvigsk Forenings museum Danevirkegården og Hovedvolden. Herefter var der modtagelse på Rådhuset i byrådssalen (den gamle stændersal) efterfulgt af et besøg i domkirken og en gudstjeneste i Gottorp Slotskirke. Om eftermiddagen var der rundvisninger på museer og virksomhedsbesøg. Kronprinsparret med Kongeskibet I juli aflagde det nygifte Kronprinspar besøg med Kongeskibet Dannebrog i Århus, Aalborg, Odense og Sønderborg. Hver by havde tilrettelagt et program, der gav et Dronningen modtages i Slesvig. varieret indblik i byens aktiviteter. Kronprinsen med det lokale fodboldhold B1909 i Vollsmose i Odense. Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

20 I Odense begyndte besøget eksempelvis med officiel modtagelse på Rådhuset, hvorefter byens seværdigheder blev fremvist. Kronprinsparret besøgte H.C. Andersens Hus og Zoologisk Have. Efter frokost fortsatte besøget til Vollsmose, og Kronprinsparret hilste på fodboldholdet og på kvinder fra mor/barn projektet Yggdrasil. Besøget fortsatte på Brandts Klædefabriks nye udstillingsbygning, hvorefter Kronprinsen foretog grundstensnedlæggelse for Odenses nye marinehus. Dagen afsluttedes med Kronprinsparrets reception på Kongeskibet Dannebrog. Regentparret og Kronprinsparret til OL håndboldfinalen mellem Danmark og Korea. De Olympiske Lege Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte besøgte efter invitation fra Dansk Idrætsforbund De Olympiske Lege i Athen i slutningen af august. Kongefamilien besøgte det danske OL-hold i den olympiske by og overværede en række af de danske sportsudøveres deltagelse i legene. Regentparret aflagde samtidig et høflighedsbesøg hos den græske præsident. Som protektor for Dansk Handicap Idræt besøgte Prinsesse Benedikte De Paralympiske Lege i Athen i september. Heri deltog adskillige danske idrætsudøvere. Prinsessen modtog medaljetagerne fra disse lege på Amalienborg den 9. november. Separation Den 16. september orienterede hoffet på et pressemøde om, at Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra ønskede Prinsesse Benedikte taler med kuglestøder og spydkaster Rene Nielsen på Amalienborg. Prinsesse Benedikte møder alle medaljetagerne fra de Paralympiske Lege i Frederik 8. s Palæ. separation med henblik på efterfølgende at søge skilsmisse. Separationen blev bevilliget den 22. september. Statsbesøg til Japan Regentparret besøgte ledsaget af udenrigsministeren det japanske Kejserpar i perioden november. Besøget var kombineret med et stort erhvervsfrem- Den talende robot Asimo byder Dronningen velkommen til Hondas hovedkvarter i Tokyo i november Å R S R A P P O R T K O N G E H U S E T S V I R K S O M H E D

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar blev 12. maj 2004 hyldet fra de mange tusinde fremmødte

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011

ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 ÅRSRAPPORT kongehusets virksomhed 2011 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk Beretning om Kongehusets aktiviteter Den kongelige familie har i 2011 været

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kongelig tvillingedåb

Kongelig tvillingedåb Kongelig tvillingedåb Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Fotos også lånt af servicefotograf Katrine, CPH. De kongelige tvillinger fik deres navne i Holmens Kirke. Prinsen født på Rigshospitalet den

Læs mere

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K MED KONGESKIBET Årgang: 18 Juni 1/2012 DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K DANNEBROGSFORENINGEN Adresse: * Jagtkaptajnen * Det Gule Palæ 18 * 1256 København K. Formand:

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2005 Forord 3 Det danske Kongehus monarki 4 Hoffets Aktiviteter organisation og begivenheder 10 6 De Temaer: kongelige slotte 12 Aktiviteter Sommertogter og begivenheder

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kongen kommer Kongen kommer!

Kongen kommer Kongen kommer! Kongen kommer Kongen kommer! Det danske monarki er et af verdens ældste, og lige så længe der har været monarker, har disse rejst rundt i deres rige. I middelalderen rejste kongen altid rundt i riget for

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN. c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv Hellerup. 5.

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN. c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv Hellerup. 5. ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 HJERNETUMORFORENINGEN c/o Bitten Næsted Hansen Strandparksvej 10, 1.tv. 2900 Hellerup 5. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 1 Revisors erklæring

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår)

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) 1. Kongeskibet DANNEBROG Kongeskibet DANNEBROG 2014 Periode Sejladstype Formål Antal sejldage Omkostninger Kongelige

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere