Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016

2 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men der er i de første afsnit taget afsæt i kommunens Ældrepolitik, da ældre er den største borgergruppe indenfor området. Vision: Kalundborg Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i Kalundborg Kommunes vision om, at Kalundborg skal være et godt sted at bo hele livet. Det betyder bl.a., at alle ældre borgere skal opleve mulighed for at bevare livskvalitet uanset deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Vigtige principper i ældrepolitikken er på den baggrund: Ligeværdig, retfærdig og individuel behandling gældende for alle kommunens borgere uden skelen til social baggrund, etnicitet etc. Tryghed til at få hjælp til at finde løsninger på forhold, som borgeren finder vigtige. At fremme selvstændighed og hjælp til at hjælpe sig selv. Tryghed til at modtage pleje og omsorg af høj kvalitet udført af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Oplevelse af helhed og sammenhæng i ældreplejen og indflydelse på egne forhold. Styrkelse af livskvaliteten gennem gode sociale rammer i f.eks. frivilligt arbejde. Mål: Der er på ovenstående baggrund opsat følgende mål/visioner for ældrepolitikken: At Kalundborg Kommunes ældre oplever bedst mulig livskvalitet. At ældre borgere i Kalundborg Kommune skal opleve kvalitet og tryghed i modtagelsen af relevante plejetilbud. At ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. At ældre borgere skal opleve fagligt dygtige ansatte. Værdigrundlag I Kommunalbestyrelsen lægges der vægt på, at alle borgere med behov for hjælp får en værdig og omsorgsfuld pleje, som baseres på tværfagligt samarbejde. mødes med respekt og tillid. respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og behov. Hvad kan der gives hjælp til Hjælp til personlig pleje samt hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver, hvor der hos de fleste borgere først iværksættes et rehabiliteringsforløb mhp at gøre borgeren så selvstændig som mulig. Genoptræning og vedligeholdelsestræning mhp at udvikle og fastholde borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Hvordan tildeles hjælpen Hjælpen bevilges ud fra en konkret individuel helhedsvurdering, hvor bl.a. husstandens samlede ressourcer indgår. 2

3 Hjælpen tildeles af en visitator, som ud fra en samtale, en funktionsvurdering, og eventuelle indhentede oplysninger, udmåler typen og omfanget af hjælpen med udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Alle ansøgere informeres om muligheden for at have en bisidder med ved samtalen. Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvem kan tildeles ydelser Borgere, der på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har meget vanskeligt ved eller ikke selv kan udføre disse opgaver. Servicetider Personlig pleje: Når visitationen har modtaget en ansøgning/anmodning om hjælp, vil borgeren blive kontaktet indenfor 3 hverdage af en visitator mhp. aftale om et evt. visitationsbesøg. Ved akut behov for hjælp bevilliges hjælpen straks, og borgeren aflægges evt. besøg efterfølgende. Når der foreligger en bevilling, og borgeren har valgt leverandør, kontaktes borgeren af leverandøren indenfor 5 hverdage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Ved akut behov kan hjælpen iværksættes straks. Praktisk hjælp: Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter anmodning om hjælp. Når der foreligger en bevilling, vil leverandøren tage kontakt til borgeren indenfor 7 dage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Hvem leverer ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp varetages primært af sundhedsfagligt personale. Borgeren kan vælge, hvem de ønsker, der skal levere ydelsen. De kan vælge mellem den kommunale leverandør og de af kommunen godkendte private leverandører. Borgeren har også mulighed for at udpege en privat person til at udføre opgaverne. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Til borgere i plejeboliger leveres ydelsen altid af en kommunal leverandør. I hvilket tidsrum leveres ydelserne Der er i flere af de specifikke kvalitetsstandarder angivet i hvilke tidsrum, ydelserne kan leveres. Leverandøren planlægger sammen med borgeren, hvornår hjælpen ydes inden for de angivne tidsrum. Hvad koster det Hjælp til pleje og praktiske opgaver er gratis. Kan ydelser byttes Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau kan ikke byttes med andre ydelser. 3

4 Hjælp til at udføre pleje eller praktiske opgaver kan byttes til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje, er det en forudsætning, at borgeren er visiteret til begge ydelser og har valgt samme leverandør. En ydelse, der byttes, skal som hovedregel leveres inden for samme tidsrum og tidsramme, som den planlagte ydelse. Det er personalet, der vurderer, om det er forsvarligt at bytte en ydelse. Såfremt borgeren bytter en visiteret ydelse 3 på hinanden følgende gange, vil der blive iværksat en revisitation. Køb af ekstra ydelser Den kommunale leverandør må ikke sælge ekstra ydelser til borgerne. Såfremt borgeren indgår aftaler med den private leverandør om tilkøbsydelser, skal borgeren selv betale direkte til leverandøren. Ændring, aflysning eller forsinkelse af ydelser. Hjælp til personlig pleje samt hjælp til mad kan ikke aflyses af leverandøren. Hvis hjælpen til f.eks. bad falder på en helligdag, gives der som udgangspunkt erstatningshjælp på en hverdag. Praktisk hjælp kan flyttes, og borgeren skal tilbydes en erstatningstid senest 3 dage efter den aflyste tid. Hvis der sker ændringer i den aftalte tid ud over en time, informeres borgeren personligt eller telefonisk af leverandøren. Rehabilitering Såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres igangsættes et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, uanset hvad årsagen til dette skyldes, vurderes borgerens behov for hjælp efter 83. Selv om der ikke igangsættes et konkret rehabiliteringsforløb, leverer medarbejderne ydelserne med et rehabiliterende sigte. Træning Hvem kan tildeles ydelser Borgere der har fået en funktionsnedsættelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt borgere der ikke selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau. Servicetider Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter modtagelse af ansøgning om træning. Forebyggelses- og genoptræningscentret vil ved modtagelse af træningsbevillinger vurdere borgerens behov for træning og kontakte denne senest 5 hverdage efter mhp. planlægning af træningsforløb. Hvem leverer ydelsen Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau varetages af kommunens træningsenhed. Indsatsen sker i et samarbejde mellem træningspersonalet og andet sundhedsfagligt personale. Genoptrænings- og vedligeholdelsestræning leveres af kommunens genoptræningsenhed. 4

5 I hvilket tidsrum leveres ydelserne Træning leveres altid i dagtiden på hverdage. Hvad koster det Ydelsen er gratis, men ved behov for kørsel er dette borgerens omkostning. Generelle oplysninger dels om ydelserne samt andet Borgerens rettigheder og pligter Borgeren skal være hjemme, når hjælpen ydes. Borgeren skal sikre leverandøren adgang til boligen. Har borgeren ikke mulighed for selv at åbne hoveddøren, skal der udleveres en nøgle til leverandøren. Vælger leverandøren at opsætte en nøgleboks, opbevares nøglen i denne. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, er opsigelsesvarsel en måned. Anmodningen skal komme inden udgangen af en måned, og træder således først i kraft efter yderligere en måned. Såfremt borgeren selv aflyser hjælpen, kan erstatningshjælp blive tilbudt i det omfang, som leverandøren har mulighed for. Hvis behovet for hjælp ændrer sig eller ophører, skal borgeren henvende sig til kommunens visitation. Borgeren skal have mulighed for at anmode personalet om fremvisning af ID-kort. Alle borgere skal have oplyst navn og arbejdstelefonnummer på deres kontaktperson, gældende både i Visitationen og fra leverandøren. Alle afgørelser om tildeling eller afslag af hjælp samt større ændringer i den allerede bevilligede hjælp meddeles altid skriftligt. Der vedlægges begrundelse samt evt. klagevejledning. Samtidig oplyses det, hvem borgeren kan kontakte, hvis hjælpen ikke ydes i overensstemmelse med afgørelsen. Klagemulighed Klager over afgørelser sendes til kommunens visitation, som genbehandler sagen og evt. videresender denne til Den sociale Ankestyrelse efter gældende regler. På enkelte områder er klageinstansen en anden, men dette vil være beskrevet under den enkelte standard. Herudover vil borgeren altid modtage klagevejledning i forbindelse med en bevillingsskrivelse. Medarbejdernes arbejdsmiljø og andre forhold: Arbejdsmiljøloven gælder også i private hjem. Leverandøren vil inden hjælpen starter samt løbende vurdere hjemmet med henblik på at sikre, at personalet kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren er forpligtet til at anskaffe rengøringsredskaber, der lever op til gældende regler jf. Arbejdsmiljøloven. Ved behov for personlige hjælpemidler, f.eks. en plejeseng mhp. at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, stilles disse til rådighed af kommunen. 5

6 Medarbejderne bærer som udgangspunkt uniform. I visse situationer kan der være behov for yderligere værnemidler af hensyn til smittespredning. Kalundborg Kommune stiller krav til kommunale leverandører om, at medarbejdere, der skal arbejde i private hjem, skal fremvise en straffeattest. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Internt i organisationen har medarbejderne oplysningspligt, dels når det gælder ændringer i borgerens funktionsniveau, og der dermed er behov for en revisitation eller ved f.eks. straffebare forhold. Ansatte samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver, arv og lignende økonomiske fordele fra borgeren. De må heller ikke sælge varer til eller låne penge af borgeren. Kvalitetsmål Ud fra en faglig vurdering planlægges indsatsen og dermed ydelsen individuelt. Borgeren deltager aktivt i opgaveløsningen eller forsøges rehabiliteret, hvis det er muligt. Dette er mhp. at vedligeholde eller udvikle borgerens færdigheder, så borgeren på sigt bliver så selvhjulpen samt selvstændig som mulig. Opfølgning Kvalitetsstandarderne revurderes minimum en gang årligt. Kommunalbestyrelsen anvender dette redskab til at vurdere og eventuelt revidere kommunens serviceniveau i forhold til det vedtagne budget og de derved indgåede aftaler. Kvalitetsstandarderne giver også mulighed for at arbejde systematisk med indhold og omfang af hjælpen i forhold til ressourcerne, således at styringsindsatsen og kvaliteten løbende kan forbedres. 6

7 KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING EFTER SERVICELOVEN KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 og Hvilke behov dækker Genoptræning: Ydelsen dækker borgerens behov for genoptræning af funktionsnedsættelse, der ikke behandles i forbindelse med sygehusindlæggelse. Vedligeholdelsestræning: Ydelsen dækker borgerens behov for vedligeholdelsestræning af færdigheder, der afhjælper følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 3. Formål Genoptræning: At genvinde fysisk, psykisk og social funktionsevne helt eller delvist. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. Vedligeholdelsestræning: At borgeren understøttes i at bevare fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. 4. Hvem kan modtage Borgere over 18 år kan efter en konkret individuel vurdering visiteres til genoptræning. Alle borgere, der ikke selvstændigt kan vedligeholde funktionsevnen, kan visiteres til vedligeholdende træning. 5. Ydelsen kan omfatte I samarbejde med borgeren samt ud fra en konkret individuel vurdering udarbejdes der en træningsplan med afsæt i formålet i visitationsafgørelsen. Træningen kan indeholde træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Genoptræning: Individuel genoptræning. Genoptræning på hold. Træningsvejledning i eget hjem. Vedligeholdelsestræning: Individuelt vedligeholdelsestræning på hold. Aktivitetsvejledning i eget hjem. 6. Ydelsens omfang Der ydes som udgangspunkt træning til formålet er nået. Såfremt det fagligt vurderes, at træningen bør strække sig udover en 3-måneders periode, kræver det fornyet visitation. 7. Kørsel Der ydes ikke kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Serviceloven. Det er borgerens eget ansvar at planlægge og afholde udgift til transport til træning. 7

8 8. Hvem leverer 9. Kompetencekrav til leverandør 10. Sikring af helhedsindsats for borgerne Ydelsen leveres af Kalundborg kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter. At medarbejderne er autoriserede ergo- og/eller fysioterapeuter eller træningsassistenter. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. Personalet er forpligtet til at sikre tværfaglig helhedsindsats omkring borgeren i forbindelse med træningsindsatsen. Borgerens træningsplan udarbejdes i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp, praktiserende læge, sygeplejen, pårørende m.fl. Personalet skal sikre, at samarbejdsparterne har relevant viden og kundskaber om genoptræningsforløbet. 11. Kvalitetsmål At træningen og målene opfattes som meningsfulde af borgeren. At borgeren både ud fra egen vurdering og den faglige vurdering opnår mulighed for at genoprette og vedligeholde sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, og at dette fører til øget livskvalitet for den enkelte borger. At ydelsen leveres i overensstemmelse med de kliniske retningslinier på området. At ydelsen gives med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. 12. Opfølgning Effekten af træningen dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal og vurderes i forhold til formål i visitationen. Ved træningens afslutning udfærdiges en slutstatus med afsæt i det oprindelige formål. Personalet vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke relevante samarbejdsparter slutstatusen skal sendes til. 13. Klagevejledning Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriseret personale. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienternes genoptræningsbehov kan således indbringes for: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K. Klager over serviceniveau etc. i forhold til visitation og bevilling skal indbringes for Kalundborg Kommunes visitation: Visitations- og hjælpemiddelenheden Klosterparkvej Kalundborg Att. visitationen 8

9 KVALITETSSTANDARD FOR REHABILITERINGSFORLØB Lovgrundlag Lov om Social Service 83 a 2. Hvilke behov dækker Tilbud efter SEL 83 a skal bidrage til at udvikle eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder mhp. at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 3. Formål At øge borgerens selvstændighed gennem en forbedring af funktionsevnen og gennem inddragelse af netværk og civilsamfund. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte Borgere, hvor det vurderes, at der er et rehabiliteringspotentiale, og at ydelsen vil kunne forbedre borgerens funktionsevne og selvstændighed. En korterevarende, målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsindsats rettet mod den problematik borgeren søger kompensation for efter SEL 83. Indsatsen indeholder som minimum: Målsamtale mellem borger og rehabiliteringsterapeut Rehabiliteringsplan Afsluttende samtale 6. Ydelsens omfang Ydelsens omfang vurderes individuelt. Rehabiliteringsindsatsen varer indtil målet om størst mulig selvstændighed er opnået, som udgangspunkt 3 måneder.. Rehabiliteringsindsatsen er en styrket og fokuseret indsats med tværfagligt/ tværsektorielt samarbejde. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af Kalundborg kommunes rehabiliteringsterapeuter i samarbejde med kommunale og private leverandører, der er godkendte til at levere ydelser efter SEL 83. Rehabiliteringsterapeuterne er autoriserede ergo- og/eller fysioterapeuter.. indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. Leverandørens medarbejdere har som hovedregel en sundhedsfaglig uddannelse. indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9

10 9. Kvalitetsmål At fremme borgerens livskvalitet mhp., at borgeren så selvstændigt som muligt kan håndtere sin tilværelse. At borgernes behov for kompenserende hjælp efter SEL 83 begrænses mest muligt. 10. Opfølgning De af borgeren og rehabiliteringsterapeuten udarbejdede mål evalueres løbende under rehabiliteringsforløbet. Livskvalitet evalueres via spørgeskema. Vurdering af borgerens funktionsevne mhp. reduktion af hjælp efter SEL Klagevejledning Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriseret personale. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienternes genoptræningsbehov kan således indbringes for: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K. Klager over serviceniveau etc. i forhold til visitation og bevilling skal indbringes for Kalundborg Kommunes visitation: Visitations- og hjælpemiddelenheden Klosterparkvej Kalundborg Att. visitationen 10

11 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Støtte og hjælp til personlige pleje. 3. Formål At sikre, at borgeren kan opretholde en tilfredsstillende og forsvarlig hygiejne. At fremme sundhed og forebygge sygdomme. At forebygge færdighedstab hos borgeren. 4. Hvem kan modtage Borgere, som helt eller delvist, midlertidig eller varigt er ude af stand til at varetage personlig hygiejne. 5. Ydelsen kan omfatte Bad, herunder sengebad, brusebad, øvre og nedre toilette. Af- og påklædning Toiletbesøg. Mundpleje. Barbering. Frisering. Fodbad. Hårvask. Neglepleje (ukompliceret). Åbne medicinæsker/doseringsposer Hudpleje. Forflytninger. Lejring. Klargøring/oprydning i forbindelse med ydelse. Makeup. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Hjælp til personlig pleje ydes døgnet rundt. Som udgangspunkt vil ydelserne blive leveret i dagtimerne. (f.eks. bad, neglepleje og hårvask) 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 11

12 8. Kompetencekrav til leverandør 9. Forventninger til borgeren At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse( min. som hjemmehjælper/ SSH). At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag og ældreområdets ydelseskatalog. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp rehabilitering af borgerne. At medarbejderen har tavshedspligt og oplysningspligt. Borgeren forventes at samarbejde aktivt i forhold til sit rehabiliteringspotentiale. Borgerens hjem bliver arbejdsplads for de medarbejdere, som skal levere hjælpen. Hjemmet er dermed omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan medføre, at der kan blive stillet krav om ændringer i hjemmet fra leverandørens side. Alternativt kan det blive nødvendigt at ændre ydelsens art. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser dokumenteres. Nødvendig hjælp kan iværksættes øjeblikkeligt. Aflysninger fra leverandørens side forekommer ikke. Ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes indenfor samme uge, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og efter aftale med borgeren. 11. Klagemulighed Se venligst forord 12

13 KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Hel eller delvis støtte/hjælp til ernæring. 3. Formål At hjælpe og støtte borgeren til at få dækket behov for ernæringsrigtig mad og drikke. At forebygge fejlernæring og udvikling af kostrelaterede sygdomme. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som delvist eller slet ikke er i stand til at anrette, tilberede og/eller indtage mad og drikke. Borgere, som ikke har den nødvendige opmærksomhed på egen ernæringstilstand (over- og underernæring) Hjælp til madbestilling hos kommunal eller privat leverandør. Tilberedning af morgenmad og smørrebrød samt anretning/servering af varme måltider og kolde/varme drikke. Varme mad i mikroovn. Skære mad ud. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Klargøring/oprydning/opvask i forbindelse med måltider. Motivere borgeren til kostvejledning. Vægtkontrol. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 8. Kompetencekrav til leverandør At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 13

14 9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysninger forekommer ikke. Klagemulighed Se venligst forord 14

15 KVALITETSSTANDARD FOR PSYKISK PLEJE OG OMSORG KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. dækker 3. Formål At borgeren oplever støtte i en kritisk livssituation. At styrke borgerens evne til at opnå psykisk velvære. At bevare/skabe struktur og rammer hos borgere, som af psykiske årsager ikke er i stand til at opretholde en stabil hverdag. At styrke borgerens evne til at fastholde eller udvikle sit netværk. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der har behov for hjælp og støtte på grund af midlertidig eller varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. At hjælpe borgeren med At skabe struktur i hverdagen At planlægge hverdagsaktiviteter At fastholde borgeren i egne mål At være nærværende overfor borgeren 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. Kompetencekrav til leverandøren At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 8. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning fra leverandørens side forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. 9. Klagevejledning Se venligst forord 15

16 KVALITETSSTANDARD FOR MADSERVICE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgeres behov for ernæringsrigtig kost. dækker ydelsen 3. Formål At medvirke til, at borgeren har adgang til ernæringsrigtig kost. At borgeren fastholder eller genvinder en god ernæringstilstand. 4. Hvem kan modtage Borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager er ude af stand til selv at tilberede den varme mad midlertidigt eller varigt. Borgere, som har behov for diæt, og som ikke selv formår at tilberede mad, der overholder diætvejledningen. 5. Ydelsen omfatter: Udbringning af hovedmåltid. Hovedret/ biret, smørrebrød og diverse mellemmåltider. Evt. leje af mikrobølgeovn. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: MADSERVICE, Kalundborg Kommune, som leverer køle/vakuumpakket mad. En godkendt leverandør, SEL Kompetencekrav til leverandør At leverandøren er i stand til at sammensætte og tilberede en ernæringsmæssig forsvarlig kost, der er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i "Den nationale kosthåndbog". At der kan produceres mad, der tilgodeser individuelle behov. At maden produceres og udbringes af kost- og ernæringsfagligt personale. 9. Pris Prisen fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen. 10. Forventninger til Borgeren skal være hjemme på udbringningsdagen. borgeren 11. Kvalitetsmål Hjælpen kan iværksættes fra dag til dag, dog senest 5 hverdage efter visitationstidspunkt eller efter aftale med borgeren. 12. Klagevejledning Klage over bevilling/afslag sendes til Visitationen Klage over selve maden sendes til leverandøren 16

17 KVALITETSSTANDARD FOR MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov dækker Borgerens behov for støtte/hjælp til tilrettelæggelse og planlægning af opgaver, så denne selv kan udføre disse. 3. Formål At borgeren mestre sin situation optimalt og derved klare sig selv mest mulig. At borgeren opnår erkendelse af og forståelse for egen situation. 4. Hvem kan modtage Borgere som helt eller delvist har behov for pædagogisk støtte til at klare sig selv mest mulig. Borgere, som ved hjælp af pædagogisk støtte kan opnå en struktureret og stabil hverdag. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering. 5. Ydelsen kan Samtale omfatte: Motiverende indsats Samarbejde med pårørende og andre personalegrupper Støtte og strukturering 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 8. Kompetence-krav til leverandør At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt kan flyttes. 10. Klagevejledning Se venligst forord 17

18 KVALITETSSTANDARD FOR RENGØRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for et rengjort hjem. dækker ydelsen 3. Formål At holde boligen ren 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til midlertidigt eller varigt at renholde boligen, og hvor der ikke er andre personer i husstanden, der kan udføre opgaverne. At støtte/træne borgeren i almindelig rengøring i stue, soveværelse, entré, køkken og bad. Støvsugning og/eller fejning af frie gulvarealer. Gulvvask. Tørre støv af på tilgængelige flader samt aftørring af bordflader i køkkenet. Lettere oprydning, herunder opvask, tømme affaldsposer mv. Badeværelse og toilet: håndvask, spejl, hylde og fliser over håndvask, badekar og bruseniche. Skiftning af sengetøj og sengeredning. Rengøring af køleskab. (hver uge) Rengøring af hjælpemidler. (hver 4. uge) 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som minimum ydes hjælp til rengøring hver 14. dag. Rengøring sker på hverdage mellem kl Hvem leverer ydelsen? Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 8. Kompetencekrav til leverandør At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Krav til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. 18

19 At der i borgerens hjem findes rengøringsrekvisitter mhp personalets arbejdsmiljø. At borgeren er hjemme ved levering af ydelsen. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 hverdage efter bevilling. Aflysninger forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 11. Klagevejledning Se venligst forord 19

20 KVALITETSSTANDARD FOR TØJVASK i KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Servicelovens Hvilket behov Borgerens behov for renvasket tøj, sengelinned etc. dækker 3. Formål At borgeren har rent tøj, sengelinned etc. At borgeren opnår velvære og god hygiejne. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at vaske sit tøj. At støtte/træne borgeren i almindelig tøjvask, herunder Sortering af vasketøj. Vask af tøj i hjemmet eller fællesvaskeri. Hænge tøj til tørre. Tørre tøj i tørretumbler. Lægge tøj sammen. Lægge tøj på plads. Hjælp til håndvask af kropsbårne hjælpemidler f.eks. kompressionsstrømper. Pakke vasketøj til vaskeri 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt leveres hjælp til tøjvask hver 14. dag. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 8. Kompetence-krav til leverandør 9. Forventninger til borgeren At medarbejderen, som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der forefindes vaskemiddel i hjemmet. Vaskemaskine skal forefindes i hjemmet eller i et fællesvaskeri i tilknytning til boligen. Borgeren afholder selv udgiften til vaskeri samt vaskemiddel 11. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. 20

21 Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 dage efter bevilling. Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser der ikke leveres dagligt kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 12. Klagevejledning Se venligst forord 21

22 KVALITETSSTANDARD FOR HJÆLP TIL INDKØB KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for dagligvarer dækker ydelsen 3. Formål At borgeren har mad og andre dagligvarer i hjemmet. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan bestille mad og foretage indkøb af dagligvarer, og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan udføre denne opgave. At støtte/træne borgeren i: at skrive indkøbsseddel. at bestille varer. at stille varer på plads. at aftale med bank eller betalingsservice vedrørende betaling af vareudbringning fra godkendt leverandør. 6. Hyppighed En gang ugentligt. 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person borgeren selv udpeger efter 94 i Lov om social service. Leverandør af dagligvare aftales med visitationen. 8. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side, men flytning til anden dag eller tidspunkt indenfor samme uge kan ske efter aftale med borgeren. 9. Klagevejledning Se venligst forord 22

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Center Pleje og Omsorg

Kvalitetsstandarder 2015. Center Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2015 Center Pleje og Omsorg Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere